Luchtaanvallen blijven hameren op Londen Engelsche bomaanval op ziekenhuis „Bethel" Siam eischt gebiedsdeelen van Fransch Indo-China DE EEMLANDER Vrijdag 20 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 71 Sterke daling der arbeiders prestaties De Duitsche pers over den aanval op „Bethel" Bommen op ons land Luchtafweergeschut te Bremen in actie wekt groote verontwaardiging Vergissing uitgesloten is de Duitsche conclusie Militair overleg tusschen Japan en Siam Italië wil Cairo niet bombardeeren r~ Beperkte tabaks voorraad BERICHT AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummèrs f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 rltlJS DER ADVtKffcNÜEN van regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 Volgens neutrale berichtgevers leeft Londens arme bevolking in groote ellende BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) Ook in den afgeloopen nacht zijn de Duitsche luchtaanvallen op Londen voortgezet. Verscheidene havens aan Oost- en Westkust, alsmede wapen- en andere fabrie ken in Midden- en Zuid-Engeland zijn gebombardeerd. Tot midder nacht hadden geen Britsche vlieg tuigen boven Duitschland of het bezette gebied gevlogen. Dé Londensche correspondent van de Hearst-pers, Knickerbocker, meldt, dat steeds meer teekenen wijzen op een om slaan van de stemming in Londen. De Engelschen beginnen het opgewekte ver trouwen, dat zij tot dusverre bezaten, te verliezen. Men komt ook steeds meer. onder den indruk van de toenemende 6chade in de hoofdstad. De aandacht is getrokken doqr een radiorede, waarin een generaal zeide, dat de laatste tien dagen „uit de lucht heftig op Londen gehamérd" is. De nachten zijn vol la waai en inspannend voor lichaam en geest. In de uitzending van de „Columbia Broadcasting System", die Woensdag nacht van Londen uit plaats had, heeft 1de omroepster een beeld gegeven van de vernietigende uitwerking van de voort durende Duitsche luchtaanvallen. Toen zij zich voor de uitzending van haar hotel naar de studio begaf, had zij niet minder dan vijf maal dekking moeten zoeken. Het gebouw, waarin de Londen sche kantoren van de Columbia-system Waren ondergebracht, moest ontruimd worden, nadat de beide bovenste verdie pingen door bominslag volkomen ver nield waren. Van acht ondervraagde 'Amerikaansche correspondenten hadden er zes de laatste week wegens door bom men aangerichte schade van woning moeten wisselen. De bevolking toont dui delijk de sporen van hetgeen zij moet doorstaan. In de armenwijken, waar de schuilkelders onvoldoende zijn, bieden de mannen, vrouwen en kinderen, die tengevolge van de eindelooze slapelooze nachten oververmoeid zijn, een jammer lijken aanblik. De Duitsche luchtaanvallen op Londen hebben met den dag onaan genamer gevolgen voor de bevolking vande Engelsche hoofdstad. Vol gens Aftonbladet is Donderdag in Engeland het parool uitgegeven om het rooken van cigaretten, sigaren en pijpen op straat na te laten. Dit wordt gemotiveerd met het brand en ontploffingsgevaar als gevolg van vernielde gasbuizen. Jonge mijnarbeiders voor krijgsdienst opgeroepen De minister van arbeid Bevin heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat de arbeiders in de Britsche steen koolindustrie in de toekomst niet meer in dezen tak van industrie te werk ge steld zullen worden, doch voor den krijgsdienst zullen worden opgeroepen. Deze maatregel is noodig geworden, doordat Engeland dé Europeesche mark ten voor den afzet van kolen hééft ver loren. Ook jongelui, die thans nog in de Britsche. steenkoolindustrie werkzaam zijn, zullen bij het leger ingedeeld en door oudere men6chen vervangen wor den. Het dalen van de arbeidsprestatie tengevolge van het voortdurend lucht alarm blijft de Britsche r.egeering mei zorg vervullen. De minister van arbeid Bevin heeft er in een rede bij de Engel sche arbeiders op aangedrongen, dat zij evenals de vliegers en soldaien hun ar beid aan de machines tijdens luchtaan vallen niet onderbreken. De minister zelf schijnt zich echter niet letterlijk aan zijn vermaan te houden. De Daily Express geeft tenminste de volgende be schrijving van een luchtalarm in het ministerie van arbeid: „In den kelder ging minster Ernest Bevin, de minister van arbeid en dienstplicht". Volks-Dnitsche inwoners van het bij Hongarije gekomen Zevenburgsche ge- bied marcheeren langs den Hongaarschen rijksbestuurder Horthy tijdens feeste lijkheden te Grosswardein. (Foto Scherl) BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) Onder groote opschriften, zooals „De kinder moord van Bethel" publiceert de Duit sche pers verontwaardigde artikelen over den Britschen aanslag op de alom bekende inrichtingen van ds. Bodel- schwingh bij Bielefeld in Westfalen. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft onder meer: „Het masker is thans af gevallen. De bijbelvaste Engelschen hebben „Bethel", het „Huis Gods", aan gevallen. Hier zijn geen uitvluchten meer. Hier ligt een geheele stad, waar in zich niets anders dan werken van barmhartigheid bevinden, niets anders dan ziekenhuizen, kindertehuizen, ka pellen en woonhuizen voor de werkers der naastenliefde. De afrekening zal vreeselijk zijn, zoo als het Engeland verdient, dat ons den oorlog verklaarde, doordat het zijn kracht overschatte, dat den oorlog voortzette, omdat het de geboden kan sen herhaaldelijk afwees, dat in dezen oorlog den strijd tegen vrouwen en kin deren heeft ingevoerd. Frankrijk, dat op soldateske wijze streed, is ondergegaan, verraden door zijn bondgenoot.. Thans hebben we te doen met een vijand, die zich aan de verachting heeft prijsgege ven en dan ook de verdiende slagen krijgt,' De Lokal Anzeiger zegt. sprekende over de Engelschen: „Gelooven zij nog altijd niet, dat wij op geheel andere wijze zouden kunnen vergelden? Het oorlogsrecht kent een oude onderschei ding, die tusschen de continentale eu de Britsche oorlogsopvatting. Dp eerste op vatting heeft den oorlog altijd gezien als een strijd van staat tegen staat, terwijl Engeland altijd slechts den oorlog van volk tegen volk gekend heeft. Als de Engelschen het wenschen. zullen zij in den grond gestampt, worden. Dan zal Londen slechts het zachte voorspel zijn. Als zij den Duitschen volkstoórn willen uitdagen, mogen zii het doen. Dan is er echter aan ieder medelijden een einde gekomen, dan spreekt nog slechts het dynamiet." Ook de Boersenzeitung legt er den nadruk op, dat de Duitsche militaire maatregelen in overeenstemming zul len zijn met het Engelsche oorlogsdoel en de schurkachtigheid der Britsche oorlogsvoering. De Nachtausgabe schrijft: „Bij de Duitsche luchtmacht ligt de beslissing, wanneer en in welken omvang in Enge- ROOZENDAAL, 20 Sept. Vanoch tend vroeg om ongeveer kwart voor vijf zijn Engelsche bommen neergekomen op een veld genaamd de Brembosch, een gehucht gelegen tusschen Roozendaal en de Belgische grens. Vier brisantbommen kwamen tot ontploffing en maakten groote gaten in den grond, waarvan een met een middellijn van acht meter. Van do tientallen brandbommen, die werden uitgeworpen, kwam er niet een tot ont branding. Enkele ruiten werden vernield van in de nabijheid gelegen boerderijen van den landbouwer J. van Eekelen en van de weduwe Backx. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. Uit Anna Paulowna wordt voorts be richt. dat gisternacht op het land van den heer A. Mever aan den Middenweg vijf explosieve bommen zijn geworpen, waarvan een in een sloot weggleed en niet ontplofte. Bovendien kwamen er nog achttien brandbommen neer en ook hiervan kwamen er twee niet tot ont branding. De schade aan de te velde staande aardappelen en koolraap is niet groot, die aan bloembollen van iets meer beteekenis. Ook de verdere schade is gering. Ten huize van den heer D. Ko ning sloeg een scherf door een asliest- plaat. en bij den heer A. van Duin sneu velde een ruitje. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Met het oog op dc nie~t ontplofte bommen zullen er waarschijnlijk waarschuwingsborden ge plaatst worden. „Vuurwerk" van de luchtdoèlartillerie tijdens een Engelschen luchtaanval op Bremen, welke geen succes opleverde door de intensiteit- van de Duitsche af weer. De witte-plek wordt veroorzaakt door een lichtkogel. Foto Scherl) BERLIJN, 20 Sept. (V.P.B.). De luchtaanval van de Royal Air Force op de in de geheele wereld bekende ziekenhuizen van „Bethel" te Bielefeld heeft in de Duitsche pers zeer felle re acties veroorzaakt.. Deze inrichtingen zijn in 1872 gesticht en hebben door hun werk in Duitschland met talrijke diaco- nessenhuizen, inrichtingen voor geestes zieken, de verzorging van kreupelen en anderen een groote vermaardheid gekro- gen. Al deze inrichtingen dragen het roode kruisteeken. Drie huizen van dit groote complex zijn in den nacht van W.oensdag op Donderdag door bommen getroffen. Negen kinderen werden op slag gedood, een aantal anderen werd zwaar gewond. Ook op andere plaatsen in Duitschland zijn weer slachtoffers onder de bevolking gevallen. Aan Duitsche zijde weigert men aan te nemen, dat hier van een be treurenswaardige vergissing sprake zou kunnen zijn. Het is onmogelijk, dat dit groote gebouwencomplex, van roode kruisteekens voorzien, door de Britsche vliegers voor een militair object is aangezien. Men vermoedt in Duitschland veeleer, dat dergelijke gevallen het begin vormen voor de uitvoering van een voorstel, dat in het Engelsche Lager huis aan de orde gekomen is, om 12 Duitsche steden met haar burgerbe volking te vernietigen. De toon, waarop de Duitsche pers aan haar verontwaardiging over deze Brit sche daden uiting geeft, is zeer drei gend. De vergeldingsgedachte wordt zoo sterk op den voorgrond geplaatst, dat de verwachting gewettigd is. dat het ver geldingskarakter van de Duitsche lucht aanvallen op Engeland, naar aanleiding van dit feit, nog aanzienlijk verscherpt en dat deze aanvallen zelfs nog feller zullen worden. Kinderen en verpleegsters door bommen gedood Omtrent den bomaanval op de inrich ting „Bethel" bij Bielefeld, die in de ge heele wereld als „stad der barmhartig heid" bekend staat, vernemen wij de volgende bijzonderheden. In den nacht van Woensdag op Don derdag. vloog een vijandeliik vliegtuig om twintig minuten voor één over het gebied van de inrichting „Bethel" en wierp achtereenvolgens acht brisant bommen uit,, deels van vrij zwaar kali her. De eerste bom trof den grooten win kel van de inrichting en richtte aan zienlijke materieele schade aan. Daarbij werden drie personen in de gang ge land wraak zal wordgn genomen. Dat heeft dan niets meer uitstaande met de correcte oorlogsvoering der Duitsche luchtmacht teeen militaire en strategi sche doelen te Londen, dat is dan wer kelijk een strafexpeditie tegen het En gelsche volk volgens de moreele wetten der menschheid." kwetst, toen zij op weg naar den schuil kelder waren. De tweede bom trof de verpleeginrich ting voor zwakzinnige èn epileptische kinderen „Klein Bethel" en sprong op de eerste verdieping. Daardoor werd een slaapzaal met vijftien kinderen op den leeftijd van negen tot achttien jaar ge troffen en totaal verwoest Vijf vrouwe lijke verpleegden waren terstond dood. De patientjes waren alle deels zwaarder, deels lichter gewond. Twee andere pa tiënten gaven na hun overbrenging naar heU ziekenhuis den geest. Voorts ver- keeren er nog twee in levensgevaar. Deze kinderen lagen nog in bed, daar zij voor het grootste deel volkomen hulpe loos waren en in den korten tijd tus schen alarm en aanvat niet naar den kelder gebracht konclen worden. De derde bom viel omstreeks tien me ter van bovengenoemde verpleeginrich ting in den tuin en ontplofte daar. De scherven richtten schade aan het ge bouw aan en aan de eveneens omstreeks op tien meter afstand gelegen verpleeg inrichting „Siloah". Hier werden twee volwassen vrouwelijke patiënten gedood en een verpleegster zwaar gewond. De vierde bom viel een meter of vijftien verderop, vlak naast het lazaret en zie kenhuis „Nebo" in den. tuin en explo deerde op slechts acht meter van dit ge bouw. Hier werd slechts schade aange richt door scherven. De vijfde bom viel een 25 meter ver der op het kerkhof van „Bethel" en ver nielde een groot aantal graven. Graf- steehen en doodkisten liggen rondom verspreid. De zesde bom kwam een vijftig meter verderop in een boschje te recht, De zevende en de achtste kwamèn vlak naast de verpleeginrichting „Mag- dala" neer. Hier zijn geesteszieke vrou wen ondergebracht. Ofschoon beide bommen slechts op enkele meters af stand insloegen, werd hier slechts door scherven aan de buitenmuren en ramen schade aangericht en een deel van den inboedel werd vernield. Op de gebouwen bevindt zich een groot, duidelijk en ver zichtbaar rood kruis. Voor het uitwerpen der bommen cirkelden een of meer vijandelijke vlieg tuigen een minuut of twintig boven de omgeving, blijkbaar om de doelen te on derkennen. Er kan geen twijfel aan be staan, dat zij in het schijnsel van de pa rachutefakkels de vele roode kruisen van de negentien afzonderlijke gebou wen hebben moeten opmerken. TOKIO, 20 September. - Domei meldt uit Hongkong, dat een ver tegenwoordiger der Siameesche regeering bij het Fransche gezant schap gebiedsaanspraken ten aan zien van Indo-China heeft gesteld, die een nog verdere strekking hebben dan de door Frankrijk reeds afgéwezen Siameesche eischen. In Japan is een Siamee sche vriendschapsmissie onder lei ding van den onder-minister van defensie van Thailand (Siam) aan gekomen. De missie wordt van daag te Tokio verwacht. De nationalistische Chineezen hebben het toezicht op het trajpet van den lndo- Chineeschen spoorweg, dat tusschen Koenning en de Indo-Chineesche grens loopt, op zich genomen. Van bevoegde Chineesche zijde verklaart men, dat dit traject op Chineesch gebied ligt en dat de Chineesche regeering krachtens een overeenkomst met Frankrijk controle op dit -traject kan oefenen. Geen Japansche troepen in Hanoi geland Betreffende de conferentie in het kei zerlijke paleis te Tokio, welke gisteren heeft plaats gehad en drie uren geduurd heeft, verklaarde de woordvoerder van het Japajische departement van buiten- landsche zaken, dat hij huiten hetgeen in het officieele communiqué vermeld is. niets over den inhoud der besprekingen kan mededeelen. Er ziin overwegend „nationale aangelegenheden" behandeld. De woordvoerder sprak vervolgens tegen, dat Japansche troepen, zooals verluidde, in Hanoi in Indo-China geland waren. Het feit, dat de in Japan aangekomen vriendschaps- missïe van Thailand (Siam) over-, wegend uit hoogc officieren bestaat, verklaarde de woordvoerder daar mede, dat stellig besprekingen met Japansche militaire autoriteiten ge voerd zullen worden. De Yomioeri Sjimboen meldt uit Bangkok, dat de regeering van Thailand alle berichten over een binnenrukken van Siameesche troepen in Fransch Indo-'Chiria en over een schending van het Indo-Chineesche grensgebied door Siameesche vliegtuigen officieel als on juist heeft tegengesproken. ROME, 20 Sept. (A.N.P.). Het Ita- liaansche luchtwapen is niet van plan Cairo te bomhardeeren. Deze verklaring werd Woensdag door officieele Italiaan- sche kringen gepubliceerd en heteekent een antwoord op de Engelsche bewe ring. waarmede onder de Arabische be volking in Egypte propaganda tegen Italië gevoerd werd. De verschillende luchtalarmeeringen, welke het Britsche opperbevel in Cairo verordend heeft, hebben plaats gevonden zonder dat ook maar een enkel Italiaansch vliegtuig zich boven de stad bevond. POOLSGH SCHIP MET BRITSCHE TROEPEN VERGAAN NEW YORK, 20 Sept. Associated Press meldt, dat „Poolsche kringen" in New York tengevolge van de Britsche censuur eerst thans vernomen hebben, dat het vroegere Poolsche schip „Chro- brv" (11.442 ton) bij den terugtocht der Engelschen uit Narvik door Duitsche vliegers tot zinken is gebracht, waarbij hot grootste gedeelte van de Poolsche bemanning, alsmede de Engelsche troe pen, die met het schip vervoerd werden, zijn omgekomen. Brooddis tri butie Voor het nieuwe tijdvak bon 7 's-GRAVENHAGE, 20 Sep- tember. De secretaris-gene raal, waarnemend hoofd van het departement van Land bouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijd vak van 23 tot en met 29 Sep tember a.s. de met „7" genum merde bonnen van het brood- bonboekje tezamen recht ge ven op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 grarri rogge brood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 29 September nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog tot en met Dinsdag 1 October a.s. geldig. Aanwezig quantum voldoende voor Nederlandsche fabri kanten tot Augustus 1941 "D EEDS enkele maanden geleden werd, aldus schrijft de Dagelijksche Beurscouranl. in overleg met de Duit sche instanties! overeengekomen, dat alle in Nederland voorradige tabak, zoowel Nederlandsch-Indische als ande re soorten, ter verdeeling zouden go- bracht worden. Twee derde gedeelte werd aan de Duitsche gegadigden en het overblijvende dërde gédeelte aan de Nederlandsche gegadigden toegewezen. De verdeeling van het voor Neder land bestemde gedeelte zal, volgens het blad, heden of morgen officieel bekend gemaakt worden. Reeds is officieus bekend wat aan den groot handel en aan de groote fabrikan ten zal worden toegewezen. De verdere verdeeling naar kleine handelaren en kleine fabrikanten zal gedurende eenigen tijd eenige levendig heid brengen en een zeer vlot verloop hebben. De voorraden zijn uiterst be perkt en wat de prijzen betreft, de winstmarges, welke zijn toegestaan, zijn vastgelegd en zullen het vlotte verloop van de verdere distributie slechts Kun nen bespoedigen. En daarmede is de ta- bak6handel dan, zoolang de oorlogstoe standen nieuwe aanvoeren geheel on mogelijk maken, tot een absoluut niets doen gedoemd. De thans aanwezige voorraden in Nederland zullen den fabrikanten de mogelijkheid openen tot ongeveer Augustus 1941 te kunnen doorwer ken en voor Duitschland zal het be stemde gedeelte den fabrikantun daar misschien tot einde 1941 gele genheid tot doorwerken geven. ENGELSCHEN UIT ROEMENIE GEWEZEN BOEKAREST, 20 Sept. (D.N.B.). Het geheele Engelsch-sprekende perso neel van het Anglo-Roemeensche Insti tuut is uitgenoodigd om het land te ver laten. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.44 uur. Zonsopgang 7.24 uur. (Zooals men weet is iedereen ver- ph'cht lusschen znnsondergana en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1