JAPANNERS RUKKEN BINNEN IN FRANSCH INDO-CHINA Zondag sloten Fransche en Japansche autoriteiten een desbetreffend accoord DE SOVJET-UNIE IS EEN VREDESFACTOR Verkiezings - redevoeringen van Roosevelt en Willkie Geroofd kind gevonden DE EEMLANDER Maandag 23 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 73 Eenige Fransche troepen hebben vuur geopend Russisch blad over de situatie op den Balkan Qroot-admiraal Raeder in Frankrijk „Amerika staat overal buiten" BERICHT Bevolkingsruil in Polen Elzas en Lotharingen weer Duitsch AMERSF0 ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 i'ftIJS DER AüVthltuiitN van*regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 TOKIO, 23 Sept. Naar Domei meldt, zijn vanochtend afdeelin- gen van het Japansche leger en de marine begonnen uit het Noor den Fransch Indo-China binnen te rukken. Men verwacht dat na aanvankelijken lichten tegenstand verdere acties vreedzaam kunnen worden uitgevoerd. Een communiqué van het Japansche keizerlijke algemeene hoofd kwartier deelt mede, dat de strijdkrachten van het Japansche leger en de Japansche vloot vreedzaam Fransch Indo-China zijn binnengerukt volgens de bepalingen van de overeenkomst, die met de autoriteiten van Fransch Indo-China Zondagmiddag tot stand is gekomen. De over eenkomst werd om 16 uur 30 (Japanschen tijd) tot stand gebracht. De strijdkrachten van het Japansche leger en de Japansche vloot trokken vandaag vreedzaam het Noordelijk deel van Fransch Indo- China binnen. Ofschoon er eenige wrijving schijnt te zijn ontstaan bij het overtrekken van de grens door de Japansche troepen, wordt ver wacht, aldus het communiqué, dat het binnentrekken zonder verdere belemmering van belang voltrokken zal worden. NADER wordt te Tokio offi cieel medegedeeld: „Wij heb ben ons buitengewoon moeite ge troost om er zorg voor te dragen, dat al onze troepen tot de kleinste eenheden toe, volledig op de hoog te-waren gebracht van de sluiting der overeenkomst. Wij gelooven, dat ook stappen zijn gedaan door de autoriteiten van Fransch Indo- China, het schijnt echter dat hun troepen het vuur hebben geopend doordat de bevelen hen niet had den bereikt, aangezien het laat in den nacht was. Het is uiterst betreurenswaar dig, dat dit is gebeurd, en er moet naar gestreefd worden uitbreiding van dit conflict te voorkomen. Wij verwachten, dat de toestand zal worden genormaliseerd, zoodra de bevelen opheldering zullen hebben verschaft aan de Indo-Chineesche troepen. Wij verwachten, dat onze opmarsch zal worden uitgevoerd zonder vérdere onaangename inci denten". Besprekingen van Mat- soeoka met den Franschen ambassadeur Het Japansche departement van bui- tenlandsche zaken maakt officieel be kend: „De minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka heeft in Augustus met den Franschen ambassadeur te Tokio in vriendschappelijken geest gehouden be sprekingen gevoerd tot oplossing van het conflict in China en tot het verkrij gen van een positieven opbouw in het Verre Oosten. Op grond van deze bespre kingen is een overeenkomst bereikt, krachtens welke het Japansche leger en de Japansche vloot in Fransch Indo- China de van militair standpunt uit noo- dig geworden maatregelen mogen ne men. Daarop werden te Hanoi tusschen I de militaire autoriteiten van Japan en van Fransch Indo-China onderhandelin gen gevoerd ter verkrijging van concrete besluiten. In den middag van 22 Sep tember werd een overeenkomst bereikt." Een woordvoerder van het Japansche de partement van buitenlandsche zaken heeft inzake de gemelde botsingen tus schen Japansche en Fransche troepen- onderdeelen aan de Noordelijke grens van Fransch Indó-China verklaard, dat op grond van de overeenkomsten tus schen Japan en de autoriteiten van Fransch Indo-China, de intocht van de Japansche troepen in Indo-China niet be- teekent. dat Japan territoriale eischen aan Fransch Indo-China stelt of wil pro- voceeren. Wat de botsingen betreft, deze schijnen op een misverstand te berusten. De eischen van Thailand De eerste minister van Thailand (Siarn) I.oeang Bipoel Songgram. heeft in den volksraad verklaard, dat Thai- Terugkeer van Duitschers uit Bessarabië BOEKAREST, 23 Sept. (D.N.B.) Het Roemeensche minister-presidium heeft een mededeeling gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat het Duitsche gezantschap te Boekarest de toestem ming heeft gevraagd voor de Roemeen sche regeering voor het doortrekken van ongeveer 90.000 Duitschers Uit Bes sarabië, en voor het vervoer door het land van de Duitschers uit het Noor den der Boekowina. De Roemeensche regeering heeft dit verzoek ingewilligd. Aangezien de verhuizing van een zoo groote volksgroep een goede organisatie en controle noodie maakt, heeft de Duitsche regeerine en groep Duit6che ambtenaren naar Roemenië gezonden, gekleed in de uniform van het kader der nationaal-socialisten. Al deze amb tyjaren zullen na de verhuizing uit Roemenië worden teruggetrokken. Alle anders luid,ende geruchten zijn fantasie. Japanners gearresteerd TOKIO,'23 Sept. (D.N.B.De autori teiten van Singapore hebben volgens de Tokió Asahi Sjimboen bekend gemaakt dat verscheidene in Singapore wonende Japanners zijn gearresteerd. Nadere bij zonderheden ontbreken. (Archief U.D.) MOSKOU, 23 Sept. (D.N.B.) Het blad Krasnaja Swesda publiceert een artikel over het onderwerp „de tweede imperialistische oorlog en de balkansta ten", waarin wordt gezegd, dat vanaf de eerste dagen van den tegenwoordigen oorlog de Engelsch-Fransche imperialis ten als doel voor oogen hadden, de bal- kanstaten aan hun controle te onderwer pen en deze aan grondstoffen rijke gebie den voor het verwezenlijken van hun plannen, n.l. de vernietiging van Duitschland en de overval op de Sovjet unie, dienstbaar te maken. Deze plannen werden op huichelachti ge wijze door vage toespelingen op de z.g. verdediging der „democratie", „vrij heid" en „onafhankelijkheid" der bal kanstaten verdoezeld, terwijl de Balkan staten in werkelijkheid in de plannen der generale staven van jonden en Pa rijs de rol van wisselgeld in het groote spel speelden. Het Russische blad geeft, dan een uit voerige beschrijving van de pogingen der westelijke mogendheden om- de sta ten van Zuid-Oost-Europa, voornamelijk Turkije. Griekenland en Roemenië onder haar controle te krijgen. Tegelijkertijd moest de economische positie van land niets anders overblijft clan het niet- aanvalsverdrag met Frankrijk te annu- leeren. indien de Fransche regeering geen acht zou slaan op de Siameesche aanspraken. Hii herinnerde aan de iendschapsverdragen met Japan en Engeland en zeide. dat de onverwachte ontwikkeling van den internationalen toestand oorzaak is. dat een dergelijk verdrag niet met, Frankrijk is gesloten. Duitschland in de Balkanstaten op iede re wijze worden ondermijnd, waarbij alle middelen, van beloften en leeningen tot dreigementen en daden van sabotage toe aangewend zouden worden. Bij het behandelen van den strijd der groote mogendheden om de heerschappij in de Balkanstaten, wordt, er in het Rus sische blad op gewezen, dat Roemenië zich heeft losgemaakt van de Engelsch- Fransche garanties. Het Hongaarsch- Roemeensche geschil is bijgelegd, Duitschland en Italië hebben de on schendbaarheid van heu, Roemeensche staatsgebied gegarandeerd. Ook het vraagstuk van de Zuidelijke Dobroedsja is opgelost. Deze jongste gebeurtenissen toonen aan, dat de tegenaanval van Duitschland op den Balkan zeer „inten sief" gevoerd is. Over de houding van de Sovjet-Unie ten aanzien van de Balkan-vraagstuk ken, schrijft het blad, dat midden in den oorlog de Sovjet-Unie een machtige fac tor is geweest in den strijd voor het, handhaven'van den vrede en de veilig heid op het Balkan-schiereiland. Krasnaja Swesda geeft dan over de houding der Sovjet-Unie de volgende samenvatting: „De Sovjet-Unie, getrouw aan haar vredes- en neutraliteitspolitiek in den tegenwoordigen oorlog, staat bui ten den strijd om het Balkanschier eiland". De Sovjet-Unie heeft de vraag stukken. die haar betreffen, zooals bijv. het Bessarabische conflict, geregeld. DE BEVOLKING DER VEREENIGDE STATEN WASHINGTON, 23 Sept. (D.N.B.) Het aantal inwoners der Vereenigde Staten bedroeg op den len April 1940, den dag waarop de eens in de tien ja ren gebruikelijke volkstelling is gehou den. in totaal 131.409.881. De toename sedert 1930 bedraagt 7 procent. Grooi-admiraal dr. Raeder. opperbevel hebber der Duitsche oorlogsmarine (links in leer en jas) ontvangt „ergens in Frankrijk" van een marine-commandant in lichtingen over de situatie. (l^VS °l°d) WASHINGTON, 23 Sept. (D.N.B.) Ter gelegenheid van het feit, .dat de universiteit van Pennsylvanië 200 jaar geleden werd opgericht, is gisteren aan president Roosevelt in Philadelphia het eeredoctoraat verleend. In aansluiting op de plechtigheid hield Roosevelt een redevoering, waarin hij uitvoerig de verkiezingsargumenten van zijn tegen- candidaat Willkie besprak, volgens wien een zakenman of een nationaal econoom geschikter zou zijn om presi dent van de Vereenigde Staten te wor den en dat de onder Roosevelt ingevoer de uitbreiding der overheidscontrole op het parliculiere bedrijfsleven ingaat te gen de democratische beginselen. Het einde van de migratie naar het Westen en de snelle ontwikkeling van de industrie, zoo verklaarde Roosevelt, hebben in de Vereenigde Staten geleid tot problemen, waarin de regeering or denend moest ingrijpen. Wat de regee ring echter ook doet, het democratische beginsel en de vrijheid van den burger kunnen onmogelijk in gevaar worden gebracht zoo lang Amerika vasthoudt aan het principe der periodieke, vrije verkiezingen. In deze tijden kan niemand zich bin nen zijn- vier muren terugti-ekken en het recht voor zich opeischen dat hem de problemen en het leed van zijn om geving niets aangaan. De tijd eischt veel meer het moedige geloof, dat de wereld kan worden vei'anderü en wel verbeterd. Wanneer de democratie wil worden behouden, moet het Ameri- kaansche volk alle vooroordeelen ver geten en eensgezind zoeken naar de waarheid. In een te San Fi'ancisco gehouden verkiezingsrede heeft de republikein- V er scheid ene personen werden gedood bij een Eng eischen luchtaanval op Bremen, waarbij de bommen op eenige woonhuizen terecht kwamen. (Foto Weltbild) sche candidaat voor het presidentschap Willkie hevige aanvallen gedaan op Roosevelts buitenlandsche politiek, die hij ten deele voor dep oorlog in Europa verantwoordelijk achtte. Roosevelt heeft in 1933 te Londen gehouden economi sche conferentie getorpedeerd en daar mede de democratische wereld de laat ste mogelijkheid om zich te herstellen ontnohxen. In plaats van den wereldhandel te verzekeren, heeft Roosevelt zich met binnenlandsch-politieke conflic ten ingelaten. Wanneer Duitsch land overwint, aldus Willkie^ zou den de Vereenigde Staten eenzaam tegenover de totalitaire wereld staan. Zou echter Engeland over winnen, dan zouden onrust en op standen Europa vei'scheuren en de- moraliseeren. Dat Amerika overal buiten staat, blijkt in elk geval het resultaat van de buitenlandsche po litiek der laatste acht jaren. De V. S. hebben alle naties, Engeland uitgezondei-d, van haar illusies beroofd en zich haar antipathie op den hals ge haald. Niettemin pleitte Willkie voor steun aan Engeland „binnen de door het verstand en de doeltreffendheid ge boden en door onpartijdige deskundigen vast te stellen grenzen." De belangen, van Amerika in het Zuidzeegebied wor den naar de meening van Willkie het best gediend door een „vrij en sterk China" en daarom dient China econo mische hulp te worden verleend. Will kie bepleitte ook het verwerven van nog meer luchtvaartbases in het Zuidzee- gelxied. HILLSBOROUGH, (Californië), 23 Sept. (D.N.B.). De sen sa ti on eel e ontvoering van het driejarige mil- lionnairszoontje Mare de Tristan is Zondag op verrass en-de wijze geëin digd. In de bergen van de Sierra Nevada in de nabijheid van Placer- ville hebben Zondag twee jagers den kinderroover weten te overwel digen. De ontvoerder was in een ge stolen auto op een boschweg de rou te kwijtgeraakt. Het kind zelf is on gedeerd. Het geëi6chte losgeld van 100.000 dollars was nog niet betaald. DE BEHANDELING VAN DE DUIT SCHERS IN NEDERLANDSCH- INDIE Van bevoegde zijde verneemt de.N.R. Ct. dat als represaille voor de internee- ï-ing van den Duitschen consul-generaal te Soei-ahaja, von Plessen, die vele ja ren in Nederl. Indië als beroepsconsul werkzaam is geweest, een aantal Neder- landsche beroepsconsuls in Duitschland is geïnterneerd. Zij bevinden zich in Bad Essen. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Duitsche boeren in Lublin ruilen van hoeve met Polen in de Warthegouw '"pERWIJL de terugkeer der Duit- A schers uit Bessarabië en de Boeko wina nog aan den gang is, zijn in het generaal-goiivernement, dat zooate be kend tot deel van het Duitsche Rijk ver klaard is, de voorbereidingen voor een volksverhuizing van anderen aard aan den gang. Uitgaande van de grondge dachte, dat het genera al-gouvernement de woonstede der Polen zijn moet, doet de Duitsche overheid thans 30.000 Duit schers uit Ihet district Lublin naar Po len overbrengen. Hun bezittingen in Polen vallen aan de Polen ten deel, die uit de Warthegau terug zullen keeren. De technische uitvoering van deze verhuizing is iets nieuws. Zij heeft na melijk plaats in den vorm van een ruil. De terugkeerende Duitschers krijgen in de Warthegau de tot nu toe door Polen beheerde hoeven toegewezen. Deze di recte ruil maakt het mogelijk' om van de tot dusver gevolgde praotijk van ver- zamelkampen af te zien en de verhui zers onmiddellijk naar hun nieuwe hoeven te brengen. De voorbereidingen zijn zoo getroffen, dat de boerderijen in de Warthegau eenerzijds en die in Lublin anderzijds slechts enkele uren. leeg staan, zoodat leven en arbeid ternauwernood onder broken worden. Aan dezen directcn ruil zijn grondige onderzoekingen vooraf gegaan over iedere familie afzonderlijk uit. een oogpunt van ras, biologische en gezondheidseigenschappen, zoodat iede re Duitsche familie op de tot dusverre Poolsche hoeven op de juiste plaats te recht komt De spoorwegen hebben reeds de vereischte wagens voor de ver huizing beschikbaar gesteld, zoodat de ze tegen einde October voltooid kan zijn. Het doel van deze en andere verhui zingen van Duitsche boeren is, zoo ver klaart men hier, het scheppen van een nieuw Duitsch boerenvolk. METZ, 23 Sept. (D.N.B.) „Nooit kon den de menschen in Lotharingen en in den Elzas Franschen worden", verklaar de Zondag de leider van het burgerlijk bestuur voor Lotharingen, gouwleider Buerckel, in. een rede ter gelegenheid van de plechtige aanvaarding van zijn ambt, welke tot een geweldige betooging der bevolking van Metz werd in de hal van de gemeentelijke electriciteitscen- trale. Gouwleider Buerckel wees er eerst op, dat de Franschen na 1918 in Elzas-Lo- tharingen onverbiddelijk alles bestreden wat van Duitsche gezindheid was. Al leen in 1918 en 1919 zijn er 142,000 men schen uit het land gezet. Het. geringe percentage van Fransch-sprekende Duit schers is in het Duitsche Rijk met alle rechten en plichten thuis zooals iedere andere burger. Hun eenige offer bestaat daarin, dat zij een bijdrage leveren tot het. wegnemen van de taalgrens. Een uit wisseling van 'bevolking zal daarom on vermijdelijk zijn. Bij de uitwisseling zal bedrijfsschade zoo veel mogelijk verme den worden. De gouwleider wees op de oorlogs schade in zijn gouw en betoogde, dat het terstond begonnen herstel onder verster king van de noodige middelen door het Rijk en met hulp van de Duitsche solda ten onvermoeid wordt voortgezet: Voor de wintermaanden zullen er voldoende steenkolen zijn. Tegen uitbuiting en winstbejag zal streng worden opgetre den. Sprekende over het onderwijs, ^eide Buerckel, dat in de toekomstige gemeen schapsschool de kinderen ook gods dienstonderricht zullen krijgen. De gees telijken van beide confessies zullen hun onderwijs zoo geven, dat, de jeugd eer bied krijgt voor de wederzijdsche gods diensten en gestprkt in het voornemen om „het geheel 'te dienen" weer op de gemeenschappelijke schoolbank bijeen komt. De priester behoort pvenzcer tot de volksgemeenschap als ieder ander, doch overeenkomstig zijn waardigheid moet hii de politiek mijden, Dan wordt hii ook door den staat beschermd. Tenslotte betoogde Buerckel. dat hij onder het. geheele verleden een streep wilde zetten en elk een de hand wilde rpiken, die, zich loyaal bij Duitschland plaatst. DE VERDUISTERING Zonsondergang 1937 uur. Zonsopgang 7.29 uur. (Zooals men weet is lede *n ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1