Frankrijk zal zich tegen de Engelschen verdedigen Duitsche bommenwerpers weer naar Engeland De Amerikaansche Zuidzee- vloot naar Singapore? Scherpe Duitsche reactie op Britsche verklaring Dinsdag 24 September 1849 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 74 De regeering-Pétain acht den toestand buitengewoon ernstig Britsche jagers zijn zwaar gehandicapt Britsche controle op Britsche vliegtuigen boven Berlijn Egypte's premier heeft goede pers in Italië Kostbare voorraad voor koude dagen Japansche pers wijst inmenging scherp af De aanvallen der Royal Air Force De vermogens van Roemeensche staatslieden Weekendretours van Vrijdag af BERICHT Donau-verkeer neemt toe (BONNtMtNfSPRIJS oer 3 maanden voor Amersfoort 1.95, per maand 0.65; per - week 015 Binnenland trance pei post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON tNTERC 4620 liS Dtfl tién van 14 regel» 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0 05 FRANSCHE VLIEGERS BOMBARDEERBN GIBRALTAR GENèVE, 24 Sept, (D.N.B.) Uit Vichy wordt gemeld, dat de Fransche mi nister van buitenlandsche zaken tijdens een ontvangst der buitenlandsche pers vertegenwoordigers den aanval der Engelsche vloot op Dakar en de beschieting van de stad en de haven een schandaal heeft genoemd. Hij wees er op, dat deze aanval veel ernstiger was dan de beschieting der Fransche vloot voor Oran. Toen had Engeland een voorwendsel gevonden. Ditmaal ging het om een directen aanval op hecht Fransch bezit, op een Fransche haven en een Fransche kolonie. Deze aanval en de beschieting van Dakar kan door niets worden gerecht vaardigd. Maarschalk Pétain heeft terstond na de ontvangst van de eerste be richten uit Dakar, den vice-president Laval, den minister van buiten landsche zaken, Baudoin, den minister van oorlog, generaal Huntziger, den minister van marine, adm. Darlan en den minister van koloniën, Platen bijeengeroepen om besluiten te nemen over de noodige maat regelen. Men is overeengekomen Dakar uit alle kracht te verdedigen en op dezen aanval te antwoorden met dezelfde slagen. De toestand is bui tengewoon ernstig. Men staat voor een keerpunt in de Fransch-Engel- sche betrekkingen. Frankrijks kracht is nog niet zoozeer gebroken, dat het op den Engelschen aanval niet doeltreffend kan antwoorden. Honderd en twintig in Marokko gestationneerde Fransche vlieg tuigen hebben, naar gisteren laat in den nacht nog uit Vichy verluidde, in aansluiting op de beschieting van Dakar door Engelsche vlootstrijd- krachten bij wijze van represaille Gibraltar hevig gebombardeerd. Op dat oogenblik was nog niet bekend, of de Engelschen voor Dakar zijn overgegaan tot een landingsactie. Men vermoedt echter in Vichy, dat Engeland een drieste actie tegen de Fransche koloniën in Afrika wil gaan ondernemen. BERLIJN, 24 Sept. (D.N.B.). Reeds in de eerste ochtenduren van heden zijn, naar het D.N.B. verneemt, Duitsche bommenwer pers het Kanaal overgetrokken om zich naar Zuid-Engeland te begeven, waar zij militaire doelen met bommen zullen bestoken. Associated Press meldt uit Londen, dat de Duitsche aanvallen in den nacht van Zondag op Maandag nog feller zijn geweest dan die in den nacht van Vrij dag op Zaterdag. De getroffen industrie installaties zijn over geheel Londen ver deeld. De Britsche regeering heeft de uitreiking van oorkleppen bekend ge maakt voor alle in het Londensche ge bied wonende personen. Deze kleppen moeten het trommelvlies beschermen tegen het oorverdoovende ontploffen der bommen en den dragers de mogelijkheid geven te kunnen slapen. In ontelbare ingezonden stukken in de Londensche bladen wordt gezegd, dat de bevolking voor de hooge oorlogsbelastingen ook resultaten wil zien. De militaire medewerkers van het dag blad P. M. meldt, dat de dokwerken van verscheidene groote Engelsche zeeha vens bij de recente Duitsche luchtaan vallen zwaar beschadigd zijn. Na Lon den heeft Liverpool het meest geleden. Verdediging van de groote industrieste den en havens buiten Londen wordt niet vergemakkelijkt door de omstandigheid, dat piloten, vliegtuigen en luchtafweer geschut uit andere streken van Enge land thans in het gebied van Londen zijn geplaatst. Toen vijf weken geleden de grootsch opgezette Duitsche luchtaanvallen be gonnen. waren de Britsche jachtvliegtui gen reeds over het Kanaal den tegen stander tegemoet gevlogen. Thans is het tooneel der eerste botsingen naar het binnenland verplaatst Het Britsche luchtwapen kan zich naar het schijnt niet meer veroorloven voortdurend in de lucht te patrouilleeren. Voorts zijn de vliegvelden aan de En gelsche Zuid-Oostkust onbruikbaar ge maakt en hun reparatiewerkplaatsen en tankinstallaties ziin vernield. De jagers, die Londen verdedigen, ziin thans groo- tendeels ten Noorden van Londen gesta- tionneerd. Vele Britscb« eskaders zijn reeds gedwongen op zoo grooten afstand te werken, dat zij door gebrek aan ben zine slechts korten tijd in het gevechts- gebied kunnen blijven. Corps diplomatique wil Londen verlaten Talrijke chefs van buitenlandsche mis sies zouden den deken van het Londen sche corps diplomatique hebben ver zocht om aan de Engelsche regeering te vragen om een verplaatsing der diplo matieke missies buiten Londen, aange zien de uitoefening van den diplomatic- ken dienst in Londen onder de voortdu rende Duitsche luchtaanvallen biina on mogelijk is geworden. Wanneer de Brit sche regeering om prestige reden en het gebied der hoofdstad niet wil verlaten, moet toch tenminste het departement van buitenlandsche zaken uit de stad vertrekken, opdat het corps diploma tique het kan volgen naar een andere plaats, waar een geregelde arbeid moge lijk is. Onder de tegenwoordige omstan digheden in Londen is een contact met de Engelsche regeeringsinstanties niet meer uitvoerbaar. Britsche delegatie naar Zuid-Amerika Het Foreign Office deelt mede. dat de Britsche regeering een speciale delegatie naar Zuid-Amerika zal zenden, ten einde den uitvoer te „stimuleeren". De delega tie staat onder leiding van Lord Wil- lingdon. den vroegeren onderkoning van Indië. Tot de delegatie behooren verder; Sir Horace Rumbold. de vroegere am bassadeur te Madrid en R. H. Brand, een bekend bankier uit de City. Het verzoek om deze delegatie te zenden, is naar ten slotte wordt medegedeeld, bii de regee ring ingediend en heeft haar goedkeu ring en sympathie gekregen. Portugeesche schepen MILAAN. 24 Sept. (D.N.B Op de scheepvaartlijn Lissabon—Rio de Janei ro is volgens berichten in de Popoio d'Italia het voor passagiers- en vracht- verover ingeridhte Portugeesche s.s. „Serpa Pinto" door twee Engelsche patrouillescheoen op ongeveer 50 mijl van de Portugeesche kust in de richting van Gibralatgr aangehouden. Voorts zijn ook het Portugeesche s.s. „Cassequel" cn het s.s. „Pungue" door Engelsche oorlogsschepen in volle zee doorzocht. De Popoio d'Italia meldt hierover uit Lissabon, dat de hervatting van deze soort, controle op het Portugeesche zee- verkeer ter zee door de Engelschen ip de Portugeesche hoofdstad groote ver ontwaardiging heeft gewekt. BERLIJN, 24 Sept. (D.N.B.). In den nacht van 23 op 24 September is het eenigen Engelschen vliegtuigen gelukt ondanks het heftige afweervuur boven de buitenwijken in het Noorden en Oos ten van Berlijn te komen en daar bom men neer te werpen. De plaats waar de bommen vielen ver van alle mili taire of voor den oorlog belangrijke in stallaties vormt er opnieuw een be wijs voor, dat de Britsche vliegers vol komen opzettelijk woonwijken aanval len. Er is daarbij eenige materieele schade aan woonhuizen aangericht. Verscheidene burgers werden gedood of gewond. Militaire schade is niet ont staan. ANKARA, 24 Sept, (A.N.P.). Egyp tische bladen publiceeren een ant woord van den Egyptischen premier op het schrijven der vier afgetreden mi nisters. De minister-president zegt daarin: „Gij hebt het kabinet een ern stig vooretel gedaan, dat het land on middellijk zou blootstellen aan de ver schrikkingen van den oorlog, die geen duidelijk doel heeft en zeer zeker geen dwingende noodzaak is. Het kabinet heeft uw voorstel eenstemmig afgewe zen en uw ambtsgenooten zijn van mee ning, dat het raadzaam is bij de beslis sing over de toekomst van Egypte ge duld te hebben, tot de concrete plannen van Italië bekend zijn.1" Naar aanleiding van het aftreden der vier Egyptische ministers en van het verstandige antwoord, dat de minister president op hun brief heeft gegeven,, merkt men in Romeinsohe kringen op, dat de Italiaansche bedoelingen geheel bekend zijn: Niets zal worden gedaan tegen Egypte, alles wordt ondernomen tegen de Engelschen, die in Egypte hun tenten hebben opgeslagen om Italië te beoorlogen en wier aanwezigheid een schending van de Egyptische onafhan kelijkheid beteekent. Naar de Stampa uit Istanboel meldt, is de Turksche ambassadeur te Rome, Hoessein Ragip, in Ankara aangeko men om rapport uit te brengen. In wel ingelichte kringen is men van meening, dat de reis van den Turksohen ambas sadeur in de eerste plaats ondernomen is in verband met den Italiaanschen op- marech in Egypte. en Het kolentrunsport geschiedt thans voor een belangrijk gedeelte per schip. Een sleep uit het Limburgsche kolengebied passeert een der rivieren. (Foto Pax-Holland) TOKIO, 24 Sept. (D.N.B.). De vloot van de Vereenigde Sta ten in den Stillen Oceaan zou, naar de Yomioeri Sjimboen uit welingelichte kringen te Washing ton vernomen heeft, naar Singa pore vertrokken zijn om voor het geval, dat er fundamenteele wij zigingen in het Verre Oosten ont staan, gereed te zijn. Ten aanzien van de gebeurtenissen in Indo-China heeft de Amerikaansche staatssecretaris Cordell Huil verklaard, dat de Amerikaansche regeering derge lijke manieren van optreden en metho den afkeurt. Omtrent efentueele stap pen der Amerikaansche regeering wilde STOCKHOLM, 24 Sept. (D.N.B.). In een voor de Vereenigde Staten bestem de radiotoespraak ontglipte den Brit- schen luchtmaarschalk Joubert de he- kentenis, dat het het Engelsche lucht wapen bij haar vluchten niet om mili taire doelen, doch om aanvallen op de bevolking van Duitsche steden is te doen. „Wij hebben er genoeg van", zoo zeide Joubert, „bommen op militaire doelen te werpen. Wij willen ook de Duitschcrs in Duitschland zelf tref fen. Dit is het wat wij voor alles doen willen. Berlijn, Stettin. Leip zig, Bremen en Hamburg, al deze steden voelen geregeld de kracht van onze bomaanvallen. En zelfs wanneer wij vandaar een langen en moeilijken terugtocht moeten af leggen, is toch de inspanning de moeite waard". De radiorede van den Britschen lucht maarschalk Joubert, uitgesproken voor Amerika, wordt door de Bcrlijnsche ochtendbladen eensgezind gezien als dn officieele bekentenis, dat het Britsche luchtwapen bij ziin nachtelijke aanval len op Duitschland in het geheel niet de opdracht heeft zijn bommen op mili taire doelen te werpen, maar uitsluitend de burgerbevolking en niet-militaire doelen te treffen. De Berliner Boersenzeltung schrijft: ..Deze verduidelijking is des te wel- komer. daar zij afkomstig is van een persoonlijkheid, die verantwoordelijk is voor het optreden van de Royal Aii Force. De Britsche luchtmaarschalk per soonlijk heeft Churchills moordbevel tegen de Duitsche burgerbevolking be vestigd en er een uitleg aan gegeven, die een schril licht werpt op het afgron delijke cynisme der Britsche oorlogvoe ring. Ons luchtwapen zal deze misdaad tegen leven en eigendom der Duitsche burgerbevolking wreken. Wanneer Chur chill mocht gelooven door deze spelde- prikken de Duitsche leidin*g nerveus te maken, dan vergist hij zich geweldig". Ook d.e Deutsche Allgemeine Zeitung constateert: „Wij hebben thans van de meest bevoegde Britsche zijde de beves tiging in handen, dat het Engelsche luchtwapen instructies heeft om niet op militaire doelen, maar op de burger bevolking in Duitschland ziin bommen neer te werpen. Tot dusverre heeft het officieele Engeland nog steeds de leu gen staande gehouden, dat de Royal Air Force militaire doelen in Duitschland aanvalt De Britsche luchtmaarschalk zelf heeft deze leugen thans doen ein digen en de instructie van Churchill in haar naakte brutaliteit aan het open baar prijsgegeven". De Voelkischer Beobachter wijst er in dit verband op, dat. de Engelsche vlie gers in den nacht op Maandag weder om aanvallen hebben gedaan op lande lijke woonstreken en vestieingsgebieden in het Zuid-Westen van de Rijkshoofd stad cn de uitsluitend op de vernietiging van civiel leven en goed gerichte brand plaatjes in den gouw Maagdenburg, An- halt cn Potsdam hebben neergeworpen. „De ieder uur toenemende Britsche schuldrekening wordt opgeteld op een manier, zoodanig, dat onder de verplet terende kracht van de Duitsche zwaard slagen die, omdat dat alleen heslis send kan ziin in den oorlog, geconcen treerd zijn op militaire doelen de oor logsmisdadigers aan gene ziide van het Kanaal sidderend en hevend in de klein ste muizengaten zullen wegkruipen," al dus de Voelkischer Beobachter. Huil ziah niet uitlaten. Op desbetreffen de vragen bevestigde hij, dat de Ver eenigde Staten nog steeds van Enge land d.e heropening van den weg door Birma eischen. Een bericht, volgens hetwelk de Ame rikaansche kruiser „Augusta", die zich in Oo6t-Aziatische wateren bevindt, voor reparaties 't droogdok in Singapore zal opzoeken, wordt te New York tegenge sproken. In dit verband werd de aan dacht van Huil er op gevestigd, dat Siam in Augustus voor 468.000 dollar vliegtuigen van Amerika heeft betrok ken en dat verdere leveranties zouden geschieden. Huil antwoordde, dat Siam waarschijnlijk deze vliegtuigen reeds voor ruim een jaar besteld heeft. De Japansche bladen bepalen van daag uitvoerig een standpunt ten aan zien van de gebeurtenissen van Maan dag. Zij herhalen, dat de Japansohe actie in Indo-China is ondernomen op grond van de overeenstemming met de Fransche autoriteiten en de tot stand gebrachte overeenkomst. Zij constatee- ren opnieuw, dal Japan tegenover Indo China geen territoriale eischen heeft, maar alleen met zijn actie ten doel heeft Tsjang Kai Sjek te overwinnen. Voorts wijzen de bladen er in het bij zonder op, dat een vluggere overeen komst verhinderd is door de politiek der Vereenigde Staten en van Enge land. De bladen geven uitdrukking aan de overtuiging, dat Japan vastbesloten is, iedere eventueele directe of indi recte inmenging van derde mogendhe den met passende middelen van de hand te wijzen. BOEKAREST, 24 Sept. (D.N.B.). Ter uitvoering van het besluit der nieuwe Roemeensche regeering om de vermo gens te controleeren van allen, die hooge posten in den staat hebben be kleed gedurende de laatste 10 jaar, is thans een wet opgesteld, die last geeft tot vermogenscontröle voor allen, dié in de laatste 19 jaar de functie hebben be kleed van minister-president, minister, onderstaatssecretaris, secretaris-gene raal van een ministerie, of prefect van politie te Boekarest, eersten burgemees ter van Boekarest, directeur-generaal van staatsbedrijven, chef van den groo ten generalen staf. gouverneur van de Roemeensche nationale bank, comman dant van de jeugdorganisatie landwacht of koninklijk stadhouder. De betrokkenen moeten voor zichzelf en hun familieleden den oorsprong van hun vermogen aantooncn. Vermogens, welker wettelijk onberispelijke oor sprong niet kan worden bewezen, wor den ten gunste van den staat in beslag genomen. De controle geschiedt door epn commissie, waarin de drie hoogste rech ters van het hoogste hof van cassatie zitting hebben. Het bureau van den minister-president deelt mede, dat bij de controle op de acti viteit van den vroegeren minister van justitie Viktor Jamando reeds is vastge steld. dat hij 8,8 millioen lei zonder daar toe gerechtigd te zijn geïnd heeft uit het fonds van het ministerie van justitie, henevens een tweede bedrag van onge veer 6 millioen lei. waarvoor hij slech's gedeeltelijk documenten kon overleggen. Zij zullen dus vier dagen geldig zijn NAAR wij vernemen heeft de directie van de Nederland- sche Spoorwegen besloten, de zoogenaamde weekeind-retours reeds op Vrijdag beschikbaar te stellen. Tot nog toe kon men deze speciale retourkaarten eerst op Zaterdag koopen, en ze dan des Maandags uiterlijk voor de terug reis gebruiken. Door den thans genomen maatregel krijgt men dus een weekeind-retourkaart, die niet minder dan vier dagen geldig is: Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag. Men mag zeker de verwachting koesteren, dat deze belangrijke faciliteit het „er es uit vliegen" tijdens de weekeinds zal bevorde ren. Het vermogen van Rothschild in ondersteun in gsfon ds GENEVE, 24 Sept. (D.N.B.). De pre- sident van het handelsgerechtshof te Gap in het departement Hautes-Alpes heeft, naar het Fransche staats/blad meldt, besloten, dat het geheele vermo gen van Maurice Rothschild onder staatstoezicht gesteld zal worden. Dit lid van de bekende Joodsche bankiers familie was na de ineenstorting van Frankrijk naar New York gevlucht. Op 6 September werd den leden van de fa milie Rothschild het Fransche staats burgerschap ontnomen. De in beslag ge nomen goederen komen volgens de wet van 23 Juli 1940 in liquidatie en de op brengst zal in een nationaal ondersteu ningsfonds gestort worden. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. BERLIJN, 24 Sept. (V.P.B.) Dc toe nemende goederenruil tusschen Duitsch land en de landen van Zuid-Oost-Euro- pa heeft in den laatsten tijd dc behoef te aan Donau-verkeer sterk doen groeien. Tengevolge hiervan is een uit breiding van de scheepvaart op den Do- nau noodzakelijk geworden. Tot dit doel is een aantal schepen aan de Rijn- scheepvaart onttrokken om in het Do nau-verkeer te worden ingeschakeld. De ze booten werden naar de bovenloop van de Elbe gebracht en vandaafr, op technisch merkwaardige wijze, op spe ciale wagens van de spoorwegen over land naar den Donau gebracht. Te Londen heeft men hiervan een verklaring gegeven, volgens welke dit overbrengen van rijnschepen een gevolg was van de vernieling van duizenden spoorwagens door de Royal Air Force. Van Duitsche zijde merkt men evenwel op, dat de tot dusverre aan het wagen park van de Duitsche spoorwegen toe gebrachte schade zoo gering is, dat zij in het verkeer in het geheel geen rol speelt. KENNEDY GAAT LONDEN VER LATEN NEW YORK. 24 Sept. (D.N.B.) De ambassadeur der Ver. Staten in lan den, Kennedy, zal, naar de New York Times uit Londen meldt, beslist zijn functie binnenkort opgeven, daar hij reeds hij de verkiezingen in November m de Vereenigde Staten wil zijn. DE VEliDt 'lETERINO Zonsonclergane 19 35 uur. Zonsopgang 7.2.0 uur. Zooats men weet ts iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1