Tweemaal trachtten de Britten bij Dakar te landen In den strijd van de as Het radio-station zendt niet meer uit bestaat geen compromis Fabrieken en dokken met bommen bestookt DE EEMLANDER Woensdag 25 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 75 Geruchten om Gibraltar SCHERP PROTEST VAN JAPAN Het leven in de groote steden BERICHT Japans expansie naar het Zuiden AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65: per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 4620 tilJS DER AUïtfclti.lltN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Adverientiën „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 GENEVE, 24 Sept. (D.N.B.) Twee landingspogingen, die de Engelschen vanochtend vroeg om één uur bij Dakar met sterke strijd krachten ondernamen, zijn, naar in bevoegde Fransche kringen in Vichy verluidt, door de kustbatterijen en de in Dakar gestationneerde Fransche troepen afgeslagen. De eerste landing werd geprobeerd in Rufisque, de eenige kilo meters van Dakar gelegen kleine haven, zonder dat de Engelschen echter het land konden bereiken. De tweede aanval werd eveneens door de Franschen afgeslagen. Een Engelsche kruiser zou hierbij be schadigd zijn. Berichten uit Dakar komen in Vichy slechts zeer spaarzaam bin nen. Daar er van het Fransche radiostation in Dakar sedert gistermid dag geen berichten zijn Ontvangen, vermoedt men, dat dit station door de Engelschen is beschoten en vernield. Uit Vichy wordt gemeld, dat de gevechtshandelingen voor Dakar vanoch tend hervat zijn en zonder onderbreking voortduren. Volgens mededeeling van bevoegde zijde liggen in de haven van Dakar de 10.500 ton metende kruiser Georges Leygues, twee torpedobootjagers en eenige duikbooten. De zes Britsche transportschepen voor Dakar hebben ongeveer 7000 man aan boord, die aan de landingspogingen hehhen deelgenomen. De eerste aan val werd hij verrassing ondernomen, onder de bescherming van een dichten tnist. die de actie der Fransche verkenningsvliegtuigen bemoeilijkte. Volgens berichten uit Algeciras zijn vanmiddag in de Straat van Gibraltar een Engelsche kruiser, vier torpedobootjagers en twee duikbooten gezien, die koers zetten naar den Atlantischen Oceaan. Men gelooft dat deze schepen zullen deel nemen aan de operaties tegen de Fransche koloniën. Dagorder van admiraal Darlan Nader wordt gemeld: Het ministerie van marine te Vichy heeft nieuwe berichten over den Engelschen aanval op Dakar gekregen. Maandag en Dinsdag zijn verscheidene landingspogin gen verijdeld, ofschoon zij door het vuur der Engelsche oorlogs schepen ondersteund werden. En gelsche vloot- en luchtmacht wer ken samen. Drie Britsche bombardements vliegtuigen zijn neergeschoten, ter wijl een Engelsche kruiser door brandbommen zwaar beschadigd is. De Britsche commandant heeft den Franschen gouverneur een ultimatum doen toekomen, waar in, naar men zegt, geëischt wordt, dat Dakar uiterlijk Woensdagoch tend wordt overgegeven. Dit ulti matum is afgewezen. De aanval op Gibraltar ALGECIRAS, 24 Sopt. (D.N.R Een bevestiging van de uit Vichy afkomstige geruchten, dat een vrij sterke formatie Fransche vliegtuigen uit Marokko als represaille voor de beschieting van Da kar door Engelsche vlootstriidkrachten Gibraltar gebombardeerd heeft is niet te verkrijgen. Te Algeciras is slechts be kend. dat Maandagavond één verken ningsvliegtuig boven Gibraltar waarge nomen is en tot Dinsdagavond geener lei berichten over een grootscheepschen aanval op Gibraltar binnengekomen zijn Uit La Linea wordt gemeld: Van halftwaalf af is Gibraltar door tal rijke vliegtuigen, wier nationaliteit niet vastgesteld kon worden, hoewel liet volgens algemeene opvatting om Fransche toestellen ging. in opeen volgende golven hevig gebombar deerd. Van La Lina uit kon men waarnemen, dat een Engelsch oor logsschip in de haven van Gibraltar, alsmede enkele koopvaardijschepen en kleinere vaartuigen, getroffen werden. De Engelsche luchtafweer opende een hevig vuur, dat zonder uitwerking bleef. De bommen der aanvallers vielen op werven, reparaticwerkplaafsen, haven installaties en het centrum van de stad en veroorzaakten talrijke hranden. De Spaansclie autoriteiten hebben de grens van Gibraltar gesloten. De bewo ners van La Linea, die het bombarde ment van Gibraltar op straat en op de daken der huizen gadesloegen, moesten zich binnenshuis terugtrekken, omdat de scherven der granaten van het En gelsche luchtafweergeschut on Snaansch gebied neerkletterden. Het bombarde ment van Gibraltar houdt voor het oogenMik nog aan, naar uit Algeciras verluidt. Naar uit Vichy wordt gemeld, heeft de minister van marine, admiraal Dar lan, een dagorder voor de Fransche vloot uitgegeven, waarin het volgende wordt gezegd: Op 14 Juli heeft Churchill openlijk verklaard, dat de Britsche vloot nooit meer Fransche oorlogsschepen zou aan vallen. Evenzoo heeft de Gaulle zijn misleide troepen plechtig beloofd, nooit meer de wapens tegen zijn vaderland te zullen opnemen. Desondanks hebben de Engelschen. gesteund door de Gaulle, de koloniën van Frankrijk, in het bijzonder Dakar, aangevallen, onder het voor wendsel deze te beschermen. In Dakar zijn uitsluitend Franschen. Dakar wordt door niemand bedreigd. Engelschen ja gen dus. door te trachten zich van dezen sleufel tot het zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan meester te maken, hun eigen belang na. De nieuwe Engelsche aanval loopt uit op de uithongering en vernieti ging van Frankrijk, alsmede op de verminking van zijn imperium. De Fransche strijdkrachten, te land. ter zee en in de lucht, hebben de lan dingspogingen afgeslagen en zijn tot represailles overgegaan. De regee ring rekent met betrekking tot de verdediging van het koloniale rijk op de vloot. De Fransche minister raad is in den loop van vanmiddag bijeengekomen voor het bestudeeren van den toestand. Telegram van Pètain De Fransche radio deelt mede, dat maarschalk Pétain vanochtend aan den gouverneur-generaal van Equatoriaal- Afrika te Dakar, Boisson, een telegram heeft gestuurd, waarin hij dezen mede deelt. dat Frankrijk met groote bewo genheid den laffen Britschen aanval op Dakar onder leiding van den vroegeren gedraal de Gaulle volgt. Maarschalk Pétain spreekt daarna aan Boisson ziin dank uit voor de trouw die hij aan Frankrijk heeft bewezen. Tegen het optreden der Brit sche autoriteiten te Singapore TOKIO, 24 Sept. (D.N.B.)Do plaatsvervangende minister van bui- tenlandsche zaken, Ohasji, heeft naar Domei meldt Dinsdag den Britsohen ambassadeur ontboden om zeer scherp te protesteeren tegen het optreden van de Britsch autoriteiten te Singapore en de arrestatie van le den van het Janansche consulaat ge neraal, alsmede de huiszoeking in het gebouw van het consulaat gene raal en de verzegeling van de safes aldaar. De minister eischte onmid- delijke regeling der incidenten. Ook de Japansche consul-generaal te Singapore heeft den Britschen autoritei ten een scherp protest overhandigd te gen het optreden der Engelschen in ver band met de arrestatie van enkele Ja panners. Naar Domei meldt, is daarop de ver zegeling van de safe in het Japansche consulaat weggenomen. ENGELSCHE STEUNPUNTEN VOOR AMERIKA? NEW YORK, 24 Sept. (D.N.B.). De New York Times zegt in diplomatieke kringen te Washington vernomen te hebben, dat een steunpunt in Freetown (Britsch Sierra Leone) voor de Ameri kaansche marine zeer welkom zou zijn. in het geval men tot een overeenkomst over het gebruik van Engelsche vloot- steunpunten door Amerikaansche strijd krachten zou willen geraken. Het blad schrijft, dat het bezit van steunpunten in Freetown en Brazilië het de Ameri kaansche vloot mogelijk zou maken den zuidelijken Atlantischen Oceaan te blok- keeren. DE NIEUWE POLITIEKE ORGANISATIE VAN EUROPA BERLIJN, 24 September. Officieus wordt gemeld: In den strijd van de as bestaat geen compromis, dus ook geen compromisvrede. De strijd tegen Engeland wordt op alle fronten gestreden. Deze beginselen zijn vandaag van welingelichte zijde in verhand met de beëindiging van de jongste besprekingen te Rome in het licht gesteld. Deze besprekingen, zoo werd hieraan toegevoegd, hebben alle vraag stukken bestreken, die voor de overmeestering van Engeland van belang zijn, waarmee ook alle in het buitenland opgelaten proefballonnetjes, die met bovenge noemde beginselen in strijd zijn, wel juist zijn gekarakteriseerd. Het feit, dat in den strijd van de as geen compromis en dus ook geen com promisvrede bestaat en dat de strijd tegen Engeland aan alle fronten gevoerd wordt, geldt niet alleen naar voorts in politieke kringen vernomen wordt voor de militaire maar ook voor de politieke acties van de as. De besprekingen te Rome hebben zich derhalve natuurlijk ook niet tot de militaire aspecten be perkt. Het geniale, dat men er ongetwijfeld éénmaal in zal erkennen, ligt voor de opvattingen hier hoofdzakelijk daarin, dat midden onder 'het militaire conflict met Engeland reeds met het hoogste verantwoordelijkheidsbesef de nieuwe poli tieke organisatie in groote trekken vastgesteld is. Deze nieuwe organisatie, zoo werd verklaard, waarover thans de strijd gaat wordt daardoor eekenmerkt, dat zij precies het tegendeel van de doeleinden der machtspolitiek van den tegenstander vormt, en vervuld is van het streven om alle. staten, die den zin van de huidige gebeurtenissen hegrijpen, en alle volken, die de benoodigde levenskracht en den benoodigden wil in zich dragen, tot ge lijkgerechtigde leden van de Europeesche gemeenschap te maken. Uit dit oogpunt draagt de huidige oorlog, naar betoogd werd, het karakter van een ordeningsoorlog, die het oude laat sterven en het nieuwe doet ontstaan. Deze oorlog is thans reeds beslist, omdat het nieuwe Europa reeds duidelijk waarneembaar bestaat. Meer dan 15 kilometer buizen worden verwerkt in de installatie, welke het water in de Apollohal te Amsterdam bevriezen zal tot de kunstijsbaan, welke er in aanleg is (Foto Pax-Holland) BERLIJN, 24 September. (D.N.B.) Duitsche vliegtuigen hebben naar het D.N.B. verneemt, vanochtend de Tilbury Docks aangevallen en overvloedig met bommen bestookt. Hierbij konden talrijke bran den worden waargenomen. Bij den terugtocht kwam het tot luchtge vechten. tusschcn Duitsche en Britsche vliegtuigen, in het verloop waarvan zes Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten. De Duit sche vliegtuigen keerden voltallig terug. Duitsche vliegtuigen hebben vanmiddag de aanvallen op strategische doelen in Zuid-Engeland voortgezet. Een vliegtuigenfabriek te Southampton is gebom bardeerd, waarbij zware treffers konden worden waargenomen. Bij de luchtge vechten zijn volgens de tot dusverre ontvangen berichten achttien Britsche vlieg tuigen neergeschoten. I^én Duitsch toestel wordt vermist. Verscheidene luchtgevechten hebben zich vanmiddag boven het Zuid-Engel- sche gebied ontwikkeld, terwijl Duitsche gevechtseenheden succesvolle aanvallen deden op een aantal voor den oorlog belangrijke Engelsche steden en installaties. Een aantal Duitsche eenheden bommenwerpers heeft na zijn terugkeer rapport uitgebracht van de eerste resultaten van het bombardement van vandaag. In Lon den kregen de India-Docks en het Waterloo Station een aantal treffers met groote uitwerking. Boven verscheidene andere Engelsche plaatsen ontwikkelen zich op het oogenblik nieuwe luchtgevechten. Ook de industrieele installaties van New Castle hebben zware bomtrefferse gekregen. In verscheidene voor den oorlog belangrijke objecten ontstonden groote branden. Van verre af zichtbare rookwol ken hangen boven de vernielde plaatsen. Andere Duitsche bommen werpers wierpen hedenochtend een groote munitieopslagplaats bij Great Yarmouth in brand. Geweldige ontploffingen, vergezeld van reusachtige steekvlammen toonden de Duitsche afdeeling het succes van de neergeworpen bommen. GENEVE, 24 Sept. (D.N.B.) Vele Engelsche bladen beklagen zich over de gebrekkige bescher ming tegen Duitsche luchtaanval len en stellen hiervoor de regee ring verantwoordelijk. De Daily Herald schrijft b.v.: De Engelschen leiden thans een wild en abnormaal leven. De slaap wordt voortdurend door luchtaanvallen onder broken. Vele Engelschen brengen uren door in slecht geventileerde schuilplaat sen. In de afgeloopen veertien dagen heben vele men'schen in Londen als ge volg van liet ontbreken van gas en der gelijke dingen dagenlang zonder warme maaltijden gezeten. Het blad eischt dan voor den winter „in het geheele land een openbare voedselverstrekking". Ten slotte beklaagt het blad zich over de ge brekkige medische hulp en over het ge brek aan klinieken en ziekenhuisbed den. In de News Chronicle eischt Ver non Bartlett van het oorlogskabinet „een man met zeggenschap over alle ministeries", ten einde het dringende vraagstuk van luohtsr huil kelders en ge zondheid voor den winter te regeleh. Hiervoor moet zelfs de productie van vliegtuigen wijken, want het is belang rijker, dat de bevolking der groote ste den rust. verzorging en een dak boven het hoofd heeft. Op den duur is het niet voordeeliger voortdurend het geduld van de bevolking op het spel te zetten. Verder eischt de geheele Englesche pers voortzetting van de Engelsche kinder transporten over den Atlantischen Oce aan. De vergeldingsaanval op Cambridge BERLIJN, 24 Sept. (D.N.B.). Naar goed ingelichte kringen mede deel en, is de vergeldingsaanval op Cambridge in den afgeloopen nacht .met de zwaarste strijdmiddelen ten uitvoer gelegd. Behalve een groot aantal dynamietbommen van mid delzwaar kaliber en brandbommen, werden ook de zwaarste bommen neergeworpen, die zichtbaar groote schade hebben aangericht. Door Duitsche verkenningsvliegtuigen worden de berichten van de aanvallen de vliegtuigen bevestigd, dat in het stadsgebied van Cambridge verwoestin gen en hranden zijn ontstaan. Des och tends was uit verscheiden brandhaarden een uitgestrekte vuurgloed ontstaan, waardoor groote deelén van het land in een rookwolk waren gehuld. Deze on middellijke vergelding wordt door be voegde Duitsche zijde de eenige moge lijkheid geacht den Engelschen het waanzinnige van hun aanvallen op plaatsen, zooals de universiteitsstad Hei delberg, bij te brengen. De ontruiming van Londen Volgens berichten uit Londen is met de ontruiming van Londen door moeders en kinderen begon nen. Deze maatregel, die rond een half millioen kinderen omvat, wordt gemotiveerd door de lucht bombardementen en het in talrijke wijken van Londen bestaande ge vaar voor het uitbreken van be smettelijke ziekten. DE BEZETTING DER ZUIDELIJKE DOBROEDSJA SOFIA. 24 Sept. (D.N.B.). - De bezet ting der tweede zone van de zuidelijke Dobroedsja door de Bulgaarsche troepen, zal Woensdag geschieden.De laatste daar nog aanwezige Roemeensche troepen hebben zich vandaag teruggetrokken. ZIJ, die zich met ingarag van 1 Oct. a. 8. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Commentaar van de Prawda op het optreden in Indo- China MOSKOU, 24 Sept. (D.N.B.). De Prawda publiceert vandaag een uitvoe- rigen commentaar op den opmarsch der Japanners in Fransch-Indochina, die of ficieus geacht kan worden, al onthoudt het blad zich volkomen van het formu leeren van een eigen standpunt. Voorts ziet men af van elke polemiek tegen het optreden van Japan en ook van de an ders zoo veelvuldige sympathiebetuigin gen voor China. Het artikel staat af wachtend en neutraal tegenover de nieu we phase der gebeurtenissen in het Ver re Oosten. Het blad noemt het 'optreden tegen In dochina „een nieuwe schrede naar de verwerkelijking van de Japansche ex pansie naar het Zuiden", die de regee ring Konoye als een der dringendste op gaven in haar program opgenomen heeft De beweegredenen voor het optreden van Japan ziet het blad in het streven om China van de buitenwereld af te snij den. Tot dat doel heeft Japan reeds des tijds van de autoriteiten in Fransch-Indo china de sluiting van de Chineesche grens en van Engeland de sluiting vari de grens van Burma geëischt. Ten slotte is het voor niemand een geheim, dat Ja pan op alle mogelijke manieren naar be ëindiging van den oorlog met China streeft, die volgens Japansche opvatting dp noodzakelijke voorwaarde voor de ver dere ontwikkeling van zijn expansie naar het Zuiden vormt. Het Moskousche blad maakt dan melding van de toespelingen in de Japansche pers, dat de Japansche plannen voorloopig slechts een be perkt doel nastreven en de belangen van de V.S. en Engeland niet al te zeer raken. Daartegenover stelt de Prawda de herhaalde verklaringen van de Amerikaansche bladen en de Engelsche pers, volgens welke Indo china een wapenplaats vormt, die zoowel tegen China en Neder- landsch-Indië als ook tegen de Philippijnen alsmede andere Neder- landsche, Engelsche en Amerikaan sche bezittingen in den Stillen Oce aan kan worden gebruikt. DE VERDUISTERING Zondsondergang 10.32 uur. Zonsopgang 7.32 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tasschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1