m BERLIJN POLITIEK CENTRUM „WAARSCHUWING AAN DE VER. STATEN" REEDS NU WINTERJASSEN kunt U een wintermantel uitzoeken ter latere levering DE EEMLANDER Duitsche persstemmen over het pact van Berlijn Fa. DUIM BURGER Zaterdag 28 September 1940 VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 78 Ciano confereert na teekening van driemogendhedenpact langen tijd met minister Suner Oude continent is vernieuwd, meent Spaansch blad Engelsche vloot naar Dakar? JAPANSCH OORDEEL: Verdrijving der Angelsaksers Amerikaansche en Engelsche reactie Een herinnering aan Roosevelt's quarantaine-rede" RUITENBERG Utrechtsche straat 26 DE DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN BERICHT AMERSTOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr naanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 pfllJS AÖVcKltltl lEN van 14 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 BERLIJN, 28 Sept. (D.N.B.). - De Führer heeft den Japanschen minister van buitenlandsche za ken, Yosoeke Matsoeoka, en den Japanschen ambassadeur te Ber lijn, Saboero Koeroesoe, naar aan leiding van de onderteekening van het driemogendhedenpact het grootkruis van de orde van den Duitschen Adelaar verleend. Ter gelegenheid van de onderteeke ning van het driemogendhedenpact tus- schen Duitschland, Italië en Japan heeft de rijksminister van buitenland sche zaken, von Ribbentrop, ter eere van den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, en den Japanschen ambassadeur, Koeroe soe, een receptie aangeboden in Hotel Kaiserhof. Do te Berlijn vertoevende Spaansche minister van binnenland- sche zaken, Serrano Suner. de Italiaan- schc ambassadeur te Berlijn, Dino Al- fieri, en de Spaansche ambassadeur ge neraal Espinoza de Los Monteros, bene vens het gezelschap van graaf Ciano en van Suner namen aan de receptie deel. Van Duitsclie zijde waren aanwezig generaal-veldmaarschalk Keitel, de rijksleider der S.S. Himmler. de staf chef der.S.S. Lutz, rijksminister Lam- mers, staatsminister Meissner, corpslei der Huehnlein. kol. generaal Fromm, de rijkssportleider von Tschammcr un'd Osten en de staatssecretarissen in het departement van huitenlandsche zaken von Weizsaecker, Bohle en Keppler, be nevens de Duitsche ambassadeurs te Rome en Madrid von Mackensen en von Stohrer. Naar men in Italiaansche krin gen te Berlijn verneemt, heeft de Italiaansche minister van buiten landsche zaken, graaf Ciano, een vrij langdurig onderhoud gehad met den Spaanschen minister van binnenlandsche zaken, Serrano Suner. De indruk in Moskou In politieke kringen der Sovjet-Unie, waar men van den inhoud van het driemogendhedenpact natuurlijk op de hoogte was gesteld, wordt in het bijzon der de aandacht getrokken door de dui delijke mededeeling in de .verklaringen der staatslieden, die het pact hebben onderteekend, dat het driemogendhe denpact de oude betrekkingen der ver- dragsmogendheden tot de Sovjet-Unie op geenerlei wijze verandert, maar in tegendeel dienen moet tot de verdere ontplooiing daarvan. Dc bedoeling van Duitschland, Italië en Japan om met hun de wereld omspannende verdrag een nieuwen slagboom op te werpen te gen de plannen der oorlogsophitsers wordt te Moskou eveneens met belang stelling opgemerkt. „Streep door Engelsche rekening'' De avondpers te Madrid verkeerde gisteren geheel onder den indruk van het driemogendhedenpact, dat naar de bladen betoogen de eerste schrede op den weg naar reorganisatie van de wereld vormt. De Madrid meent, dat dit pact niet slechts een meesterstuk is, dat overeenkomt met dén geest der builen- landsche politiek van jonge mogendhe den tegenover dc moeizame, afbreken de politiek van Engeland, doch ook een opzienbarend bewijs voor bliksemsnel handelen, waardoor de hoop van de En- gelschen op de V. S. verijdeld wordt. Ook de Alcazar is van meening, dat Groot-Brittannië zijn laatste troef, de V.S., wilde uitspelen en thans een streep door zijn rekening krijgt. Het oude continent, ver nieuwd door den geest van jonge volken, heeft opnieuw bewezen, dat het dank zij cultuur, geschiedenis en overlevering gerechtigd en be kwaam is om den scepter der we reldheerschappij te. dragen. De Gazzetta del Popoio noemt de overeenkomst van Berlijn een waarlijk imponeerende daad. Drie jonge volken treden gemeensohappelijk elke poging tegemoet om hun toekomst te belem meren. Niemand buiten Engeland be hoeft zich over dit bondgenootschap on gerust te maken. Voor de V.S. vormt het geen bedreiging. Slechls Britsche en Joodsche propaganda heeft de Ame rikanen willen doen gelooven, dat hun belangen bedreigd worden. De as Rome Berlijn wordt thans de as Rome BerlijnTokio, waarbij zich ongetwij feld alle jonge, vernieuwde krachten zullen aansluiten. VICHY, 28 Sept (A.N.P.). In offi- cieele kringen is verklaard, dat men de via buitenlandsche zenders verspreide mededeeling, dat vijf Engelsche duik- booten, vijf torpedojagers en minstens 10 kruisers en hulpkruisers uit Gibral tar zijn vertrokken en naar Dakar on derweg zijn,niet kan bevestigen, aange zien men niet op de hoogte is van deze gebeurtenis. Hetzelfde geldt voor het bericht, dat zich aan boord van de En gelsche oorlogsschepen zevenduizend man zouden bevinden, die bij een nieu we landingspoging in den strijd zouden moeten geworpen. uit Europa en Oost-Azië TOKIO, 28 Sept. T TITERAARD wijden de Japan- sche bladen groote aandacht aan het driemogendhedenpact van Berlijn. Engeland, dat den afgrond tegemoet tuimelt, klampt zich als een drenkeling vast aan een stroo- halm cn hoopt op de deelneming der Ver. Staten aan den oorlog, aldus de Tokio Nitsi Nitsji. Het verdrijven der Angelsaksers uit het Verre Oosten en de opbouw van een Oost-Azië voor de Oost- Aziaten is hetzelfde doel, dat Duitschland en Italië ten aanzien van de suprematie der Angelsak sers in Europa nastreven. De Jomioeri Sjimboen noemt het pact een ondubbelzinnige waarschuwing aan Amerika. Men heeft het drievoudig ver bond opgericht ten behoeve van den nieu wen opbouw der wereld op den grond slag van de gerechtigheid. Het pact zal nog niet te overziene reacties hebben op Engeland en de Ver. Staten! De Kokoemin Sjimboen constateert, dat het pact, welks noodzakelijkheid reeds vroeger heeft 'bestaan, het welzijn cler geheele wereld ten doel heeft en ge richt is tegen degenen, die trachten dit werk te verhinderen. Tegen dergelijke krachten vormen de drie mogendheden een vastberaden, gemeenschappelijk ge- vechtsfrant De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft een reeks vragen van journalisten, in het. bijzonder van Engelsche en Ame- rikaansche, over het driemogendheden- verdrag beantwoord. De vragen hadden vooral betrekking op de artikelen 3 en 5. Japan is tot de teekening van het ver drag gedreven door de vurige hoop, dat er een einde zal komen aan de wanorde en dat men den vrede en een nieuwe we reldorde tot stand zal kunnen brengen, aldus de Japansche woordvoerder. In dit stadium komt er geen wijziging in de po litiek van Japan, dat niet in den oorlog betrokken wil worden. Sprekend over het uur van thans zeide de woordvoerder, dat Japan niet aan den Europeeschen oorlog zal deelnemen en geen enkel ander land zal aanvallen. Ja pan heeft zijn houding jegens de Ver. Staten niet gewijzigd en heeft niet de hoop opgegeven, dat de'betrekkingen met dit land geregeld kunnen worden. Ten slotte verklaarde de woordvoerder, dat het nieuwe verdrag niets uitstaande heeft met het anti-komintern pact. Gevolgen van een luchtaanval op Southampton Behalve Londen worden vele andere Engelsche havensteden vrijwel dagelijks door de Duitsche luchtmacht gebombar deerd. Men ziet op bijgaande foto de gevolgen van een bominslag in Southampton, Foto Scherl) NEW YORK, 28 Sept. (D.N.B.). Dat deel van de Noord-Ameri- kaansche pers, dat sinds geruimen tijd met interventie-neigingen ge speeld heeft, toont zich tamelijk uit het veld geslagen. In berichten van nieuwsagentschappen en re- dactioneele commentaren wordt de opvatting geuit, dat het pact zich uitsluitend tegen de politieke plannen van Amerika in Europa en Azië richt. De New-Yorksche pers publiceert den tekst onder 99 BERLIJN, 28 Sept. (D.N B) - Het driemogendhedenpact van Berlijn wordt door de Berlijnsche ochtendbladen in uit voerige hoofdartikelen een historische ge beurtenis genoemd, die volgens zijn belee- kenis en inhoud niet slechts moet worden beschouwd als een kenmerkende hoekpij- ler in de geschiedenis van den oorlog in Europa evenals in het Verre Oosten, maar die tevens beslissend richting geelt aan de toekomstige ontwikkeling van de zich steeds meer afteekenende groote ruimten. In deze ruimten, de levensgebieden van de drie bij het verdrag betrokken volkeren, zooals ze Berliner Boersenzei- tung ze noemt, moet volgens de giste ren uitgesproken wil der drie mogend heden een rechtvaardige orde worden geschapen. Het blad legt den nadruk op IJsland is door Britsche troepen bezet, die daar aan de kusten kampementen hebben ingericht. (Foto Scherl) een essentieel punt der te Berlijn geslo ten overeenkomsten, wanneer het er op wijst, dat achter dezen wil in den vorm van het gisteren gesloten militaire bond genootschap ook een machtsfactor staat, die groot en sterk genoeg is om dien wil door te zetten. Van bijzondere beteekenis is daarbij, naar het blad verder schrijft, dat het driemogendhedenpact noch de oude, noch nieuwe betrekkingen tusschen de drie mogendheden en Sovjet-Rusland raakt. In de kringen der westelijk-demo- cratische oorlogsopruiers en oorlogsuit- breiders aan beide kanten van den Oceaan zal men goed doen, aldus het blad, een juiste waardeering te hebben voor dit militaire bondgenootschap van drie der machtigste staten der aar de. De Deutsche Allgemeine Zeitung be handelt het driemogendhedenpact van het standpunt ecner psychologische noodzakelijkheid, waarbij het. blad schrijft, dat Duitschland, Italië en Ja pan zich reeds sedert jaren bewust zijn van hun actieve gemeenschap. Immers, nog vóór een Duitsch-Ifaliaansch-.Tapan- sche overeenkomst in de wereldpolitiek voorhanden was, waren zij op 5 Octo ber 1937 reeds onder één hoofd ge plaatst in Roosevelt's z.g.n. quarantaine redevoering van Chicago, waarin zij „aggressoren" genoemd worden. In het kamp der kapitalistische demo cratie in cynische afwisseling nu eens „armoedzaaiers", dan weer „aanvallers" genoemd, waren zij in werkelijkheid de in hun onvervreemdbare levensrechten door den exclusieven wil tot. suprema tie van het democratische Westen steeds weer de aangevallenen. Het doel van het driemogendhedenpact om een nieu we orde van zaken op te bouwen en in stand te houden, welke in staaf is het gedijen én de welvaart der volkeren in de Groot-Oost-Aziatische ruimte en in de Europeesche gebieden te bevorderen, is een natuurlijk doel. want alleen de ge meenste oörlögsopruiing aan den ande ren kant heeft ooit de leugen in de we reld kunnen brengen, dat de totalitaire sla ten oorlog voeren om der wille van den oorlog. De doelbewuste vastberadenheid, waaron het driemogendhedenpact be rust, kenmerkt- het blad met de woor den: „Wat in Europa gebeurd is, en wat in Oost-Azië gebeurt, is onberroeneliik. Daaraan voor niemand de minste twijfel Ie laten, is de eerste en artuee'e taak van het driemogendhedennae.t". Uit don Eneelschen norloe tecen de nieuwe orde in Europa geboren, plaatst het blok der TELEFOON 3325 reusachtige opschriften als „Japan Duitschland en Italië ondërteeke- nen een tegen de V.S. gericht pact." De sluiting van het pact van Berlijn wordt in Londensche politieke kringen klaarblijkelijk beschouwd als een be denkelijk waarschuwingssein. Zon dei- twijfel heeft men de strekking van dezen slag tegen Engelsche pogingen tot uit breiding van den oorlog begrepen. Een andere verklaring kan tenminste niet gevonden worden voor de mededeeling van den diplomatieken medewerker van het Reuterbureau die schrijft, dat het voornaamste doel van het politieke., eco nomische en militaire pact. dat gisteren te Berlijn werd onderteekend, duidelijk is, n.l. de Ver. Staten buiten den oorlog te houden. De drie totalitaire onderteekenaars gevoelen klaarblijkelijk geen zorgen ten aanzien van Rusland, omdat in het pact een speciale reserve ten opzichte van Sovjet-Rusland is vervat. Een belangrij ke passage in het pact is die. waarin de nadruk wordt gelegd op den wensch der drie regeeringen om in andere sfe ren de samenwerking uit te breiden met naties, die „geneigd zijn haar streven een gelijke richting als zij zelve te ge ven". Het pact. aldus de Reuter correspon dent, brengt geen wijziging in de situ atie. Het schijnt betrekking te hebben op den strijd op leven en dood, die Groot Brittannië en de spilmogcndheden leve ren. De reactie in Amerika op dit pact zal zeer interessant zijn. Gezien het feit. dat Democraten zoowel als Republikei nen het voornemen hebben zich hui ten den oorlog re houden, is het zeer weinig waarschijnlijk, dat de commentaren in Amerika een anderen dan een gereser- veèrden toon zullen hebben. drie mogendheden zich met zijn geheele zwaarte tegcjiover tendenties tot uitbrei ding van den oorlog buiten Europa na de totale democratische nederlaag Europa. De Völkischer Beobachter ziet de be teekenis van het driemogendhedenpact erin, dat niemand in.de wereld veroor loofd wordt storing te brengen voor zelfzuchtige doeleinden in de nieuwe orde, met welker uitvoering men in Europa en Oost-Azië bezig is. Het is in overeenstemming met de logica der his- lorische ontwikkeling, wanneer de lei ding in deze ruimten aanvaard wordt door de volkeren, welker revolutionnab re kracht heeft bewezen, dat zij geroe pen zijn tot hun groote historische taak. Het pact kan derhalve ook niet gericht zijn tegen de Sovjet-Unie. want „de be- langhebhers der plutocratische en kapi talistische wereldorde staan aan den anderen kant der barricade". De Berliner Lokal Anzeiger defi nieert den gemecnschappelijken vijand, tegen wlen het driemogendhedenpact gericht is. als de som van alle tegen standen van politieken, .'conomischen en geestelijken aard, tegen een nieuwe orde der wereld, tegen nieuwe begin selen van de internationale samen leving en tegen een vrede, die de ano nieme inmenging der bekende interna tionalistische kringen onmogelijk maakt. Het driemogendheden verdrag van Berlijn zal groote historie maken. Niemand kan het blok der drie mach tigste volksstaten passeeren. IVi/Ae//oen, (/O/ GRATIS VOETONDERZOËK TUI LANGESTRAAT 56 TE1.3II8 PEDICURE en MASSAGE Zij neemt op Woensdag 9 October een aanvang 'sGRAVENHAGE, 28 September. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 30 September tot en met Dinsdag S October 1940 de distributiediensten op door deze diensten plaatselijk bekend te maken data en wijze de voor de verbruikers van vaste brandstoffen benoodigde distribu tiebescheiden zullen uitreiken'. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de verbruikers bij het afhalen dezer bescheiden de door hen ingevulde cn on- derteckende formulieren (m.d.89), betref- fende de opgave van den voorraad per 29 September 1940 en bovendien voor zoo ver het betreft de groep particuliere ver bruikers, de met „hoofd" gemerkte distri butiestamkaart moeten overleggen. Men houde er voorts rekening mede, dat van de groep particuliere verbruikers uitsluitend zij, die een zelfstandige huis houding voeren en destijds een enquête formulier a hebben ingediend, voor het ontvangen van een brandstoffenkaart in aanmerking komen, voor zoover zij al thans geen gas of electriciteit als hoofd verwarming gebruiken. In verband met de verplichting tot het opgeven van den voorraad wordt er nog maals met. nadruk op gewezen, dat deze betrekking heeft op den voorraad per 29 September. Indien op hot voor de voor- raadopgave bestemde formulier een an dere datum voorkomt, dient men deze dus hij het invullen van het formulier te veranderen in 29 September. De opgave van den voorraad turf moet steeds geschieden in kilogrammen, dus niet in stuks. In verband hiermede zij vermeld, dat voor 300 stuks persturf of 450 stuks baggerturf een gewicht van 200 kg. mag worden aangenomen. De verplichting tot voorraadopgave geldt ook voor z.g. „eigen brandturf". De distributie neemt een aanvang op Woensdag 9 October a.s. Amerikaansche vliegers in Ned.-Indië De Deutsche Zeitung ontleent aan de New York Herald Tribune, dat cte Ne- derlandsch-Indische regeering acht Amerikaansche vliegers heeft belast mét opleiding van piloten tegen een jaarlijksche vergoeding van 10.000 dol lar. In het contract wordt vastgesteld, dat in het geval Nederlandsch-Indië in een oorlog wordt betrokken, deze vlie gers onder geen enkele omstandigheid als oorlogsvïiegers zullen dienst doen. GEEN DUITSCHE VLIEGVELDEN IN ROEMENI6 BOEKAREST, 28 Sept. (D.N.B.) Het Roemeensche onderstaatssecretariaat voor luchtvaart en marine heeft de be wering tegengesproken, die van buiten landsche zijde was verspreid en volgens welke op Roemeensch gebied vliegvel den werden aangelegd voor Duitsche vliegtuigen. ZIJ, die zich met inganig van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE VERDUISTERING ANDAAG gaai de zon om 19.26 v onder. Zonsopgang op Zondag 29 September is om 7.37 uur, terwijl j dien dag de zon om 19.24 ondergaat, j Op Maandag 30 September gaat de j zon op om 7.38. Gedurende de tus- j schenliggcnde tijden moet worden verduisterd. Damesen Kinclerconfectie Arnh.iceg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1