OP EEN KEERPUNT CHURCHILL DRINGT OP SPAREN AAN Rusland en het pact van Berlijn DE EEMLANDER Dinsdag 1 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 80 Wie durft? Het land is in hooge mate afhankelijk van vrijwillige gaven en van leeningen Stormschade in Italië Britsche vliegtuigen boven Duitschland Bommen op Portland Het Louvre weer geopend Oorlogsschepen uit de V. S. naar Engeland Betrekkingen tusschen de Sovjets en de partijen van het verdrag blij ven zooals ze zijn HET COMMENTAAR DER PRAVDA Brandplaatjes op de Peel Zomertijd verlengd? AMERSFÖÖRÏSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0-15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijk# nummert f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ^KlJS DER AOVtRTEM i£N f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijt. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Gewichtige beslis singen zijn in den loop der laatste dagen met betrekking tot Nederland's toekomst gevallen. Beslis singen, die naar het zich laat aan zien Nederland's lot in de eerst komende tientallen jaren zullen bepa len. Beslissingen ook, die een zeer groote verantwoordelijkheid jegens het Nederlandsche volk op de schouders van eenige voormannen der Nationaal Socialistische Beweging hebben ge legd. Het was niemand minder dan de Rijkscommissaris Rijksminister Seyss- Inquart, die jongstleden Zaterdag ten overstaan van een driehonderdtal representatieve figuren uit het Neder landsche cultureele leven namens het Duitsche volk Nederland de Duitsche vriendenhand toestak. Het was dezelf de autoriteit, die met nadruk verklaar de, dat de voormannen der N.S.B. bij de opperste leiding van het Duitsche Rijk wel degelijk goede en waardige, vertegenwoordigers van de Neder landsche zaak en van de Nederland sche vrijheid waren geweest. Kennelijk zijn deze woorden gesproken Paar aanleiding van Seyss-Inquart's indruk ken van het onderhoud, dat de heeren Mussert, Rost van Tonningen en Van Geelkerken ongeveer een week ge leden in Berlijn hadden met den Duit- schen Rijkskanselier, bij welk onder houd ook de Rijkscommissaris tegen woordig was. Wat er te Berlijn precies ïs besproken, is tot dusverre niet ont huld. Doch uit datgene wat van be voegde zijde naar aanleiding van de besprekingen is geopenbaard, kan 'ieder goed verstaander afleiden, wel ken koers voor de binnenlandsch-poli- tieke ontwikkeling in Nederland als .wenschelijk is aangemerkt. r I A EN aanzien van de Nederland- sche vrijheid is door het Duitsche Rijk nooit eenige twijfel opengelaten, aldus de Rijkscommissaris in zijn jong ste rede. Nederland's toekomstige sta tus zal dus zijn die van een zelfstandig land. En, luidde het vrij vertaald elders in de rede, de heeren Mussert, Rost van Tonningen en Van Geelker ken hebben de zaak der Nederland sche vrijheid te Berlijn op zeer goede en waardige wijze vertegenwoordigd. Het zijn stellig woorden, die ernstige aandacht en rustige overweging van de zijde van het Nederlandsche volk verdienen. T-T ET Nederlandsche volk weet •*- thans, op welk kompas gevaren wordt. De Nationaal Socialistische Beweging weet, voor welke taak zij staat. Gezien de hier te lande bestaan de scherpe politieke tegenstellingen, die nog steeds een bedreiging inhou den voor de toekomst, is het voor iederen verantwoordelijken Nederlan der noodzakelijk om zich op den feite lijken toestand te bezinnen. Het heeft geen zin om te verbloemen, dat de Nationaal Socialistische Beweging op dit oogenblik geenszins persona grata is bij de meerderheid van ons volk. Zal de N.S.B. er in slagen om den tegen haar bestaanden wrevel en tegenzin uit den weg te ruimen? Het antwoord op deze vraag zal onzes inziens bepa lend zijn voor de toekomst van ons volksbestaan en voor het welzijn van ons volk in de komende jaren. Aan de verdeeldheid in ons volk moet een einde komen. Ook nu nog bestrijden en verketteren de diverse groepen elkaar. Dit geschiedt tot schade en schande van Nederland. En er kan slechts een einde aan komen, als men aan alle zijden, in alle kampen bereid is om veel te vergeten en veel te ver geven. Welke politieke voorman, welke politieke groep durft als eerste voor het forum van ons volk te verschijnen met een ruiterlijke verklaring in dezen zin? Alsnog: Wie durft? OOK OPHEFFING DEVIEZENGRENS MET PROTECTORAAT BERLIJN, 1 Oct. (D.N.B.) Tegelijk met de opheffing van de douanegreii6- wordt 1 October ook de deviezengrene tusschen het Protectoraat Bohemen en Moravië en hel overige deel van het Duitsche rijksgebied afgeschaft. STOCKHOLM, 1 October. (D.N.B.) De Britsche minister-pre sident heeft zich vandaag tot de bevolking van Schotland en Noord- lerland gericht in den oproep, waarin hij zeide, dat de Britsche oor logsuitgaven slechts voor een deel uit de opbrengst der belastingen bestreden kunnen worden. Het land is in groote mate afhankelijk van vrijwillige gaven der bevolking en van leeningen. Indien de enkeling den staat wil helpendan moet hij zijn spaargeld op de een of andere wijze ter beschikking van het land stellen. De onderstaatssecretaris van het ministerie van financiën, Crookshank, heeft te Coventry een „oorlogsspaarweek" geopend. Hij zeide, dat iedere Engelschman thans zooveel mogelijk moet sparen. Indien men er niet in slaagt, de gelden, die voor het voortzetten van den oorlog noodig zijn, bijeen te brengen, dan kan men den strijd ook niet volhouden. IN DE LONDENSCHE SCHUILKELDERS a SSOCIATED Press maakt in berich- ten uit Londen melding van afschu welijke toestanden in de openbare schuilkelders in het oosten der stad. Het zijn koude, vochtige, vuile gaten, waar iederen nacht duizenden, slechts gehuld in een deken, op den oneffen grond hur ken om te wachten op het aanbreken van den dag en het einde van het alarm. De correspondent geeft een beschrijving van zijn persoonlijke indrukken bij een bezoek aan een grooten schuilkelder in het oosten van Londen. Deze kelder kon ongeveer 20.000 man bevatten en werd nooit schoongemaakt of gedesinfecteerd. Bijna iedereen was verkouden en het hoesten had geen einde. Er werd wel ge probeerd thee te schenken, maar de thee potten konden niet schoongemaakt wor den, aangezien dit buiten den kelder moest gebeuren. Duizenden hebben in dit reuzengewelf drie weken lang door gebracht, nacht aan nacht, zonder uit de kleeren te komen. Overal liggen vuile dekens en kleeden, het vuil wordt een voudig in de hoeken geveegd om een zit plaats vrij te maken. Cockneys, Indiërs en negers zitten in bonte mengeling dooreen en pas wanneer men weer naar buiten komt kan men begrijpen, waar om duizenden in dit afschuwelijke hol bijeenkomen. I n het New Yorksche blad „American' stelt Lloyd George aan de Engelsche regeering den eisch, de Londensche be volking terstond van schuilkelders te voorzien die zoo diep liggen, dat ont ploffende bommen niet gehoord kun nen worden. De Britsche ex-premier noemt daarvoor als reden, dat de zenu wen der bevolking door de voortduren de bombardementen en door de aan houdende slapeloosheid het niet langer dreigen vol te houden. Alleen schuil plaatsen, de aan de bevolking de ze kerheid geven dat zij veilig is en waar in zij ongestoord kan slapen, zal het land ervoor behoeden, dat het moreel der bevolking ineenstort. De verkeersmoeilijkheden Een vooraanstaand lid van de Brit sche automobielverecniging heeft van daag in een radiotoespraak verklaard, dat de voortdurende aanvallen op Lon den het verkeer van dag tot dag meer bemoeilijken. Vertragingen zijn onver mijdelijk en ma een dag van arbeid moe ten vele Londenaars, vaak in den regen, urenlang bij de bushalte wachten. De spreker verzocht daarom allen autobezit ters mcnschen, die op tram of bus staan te wachten, mee te nemen. De automo bilist bewijst zichzelf daarmede ook een dienst, aldus de spreker, want, in deze dagen is het voor hem gevaarlijk alleen in een auto te zitten. Naar door het Engelsche departement van financiën bekend gemaakt wordt, hebben de gewone uitgaven van Groot Brittannië de eerste zes maanden van het loopende begrootingsjaar 't fantas tische bedrag bereikt van 1.610.135.776 pond sterling. Het vorige jaar bedroe gen de uitgaven in dezelfde periode slechts 562.026.216 pond. MILAAN. 30 Sept. (D.N.B.). Te Triest heeft een ijskoude storm,-die ver gezeld ging van regen en een sterke temperatuurdaling, aanzienlijke schade aangericht Zoo werd o.a. het dak be schadigd van de beroemde basiliek van San Giusto. waaraan hersfellingswerk- zaaheden verricht worden. In het Canal Grande werden twee soldaten door de kracht van den storm in het water ge blazen. Een van hen verdronk. Bij een door den storm veroorzaakte botsing tusschen een tramwagen en een taxi werden drie personen gekwetst. Ook te Venetië heeft de storm aanzien lijke schade aan gebouwen veroorzaakt. Verscheidene booten in de Lagune kap seisden. doch alle opvarenden konden gered worden. In de Karnische Alpen is sneeuw gevallen. Hun werd verhinderd gericht bommen boven Berlijn af te werpen BERLIJN, 1 Oct (D.N.B.). Britsohe vliegtuigen hebben in den nacht van 30 September op 1 October vluchten ge maakt naar Noord- en We6t-Duitsch- land, Een deel hunner kwam reeds in het Westen voor een versperring van nachtjagers. Na een kort gevecht wer den twee Hampton-Herford en een Vic- kers-Wellington-bommenwerper neer geschoten. Uit een brandend neerstor tend vliegtuig sprongen twee inzitten den met valschermen. Zij werden ge vangen genomen. Het waren Nieuw-Zee- landers. die eerst sedert 4 weken dienst deden en hun eerste vlucht naar vijan delijk gebied maakten. Zij verklaarden, dat hun toestellen alleen brandplaatjes en liohtkogels aan boord hadden. Eenige bommenwerpers drongen door tot Ber lijn en vlogen op groote hoogte boven de Rijkshoofdstad. Het luchtafweergeschut opende spoedig een systematisch vuur, zoodat de vijand verhinderd werd ge richte bommen uit te werpen. Het oogenblik waarop een Duitscli vliegtuigeskader zes bommen op de havenwerken van Dover loslaat- (Foto Weltbild) BESTRIJDING DER OORLOGS POLITIEK IN DE VER. STATEN CHICAGO, 1 October. (A.N.P.) De vorige week is een boven de partijen staande organisatie opgericht, die „America First" heet en ten doel heeft de oorlogspolitiek der regeering-Roose- velt en den vex-schillende comité's, die de Ver. Staten in den oorlog willen brengen, te bestrijden. Invloedrijke kringen hebben de organi satie gesticht. Henry Ford was een der eerste leden. PARIJS, 1 Oct. (D.N.B.) Het Louvre is Zondag in te genwoordigheid van talrijke Duitsche en Fransche verte genwoordigers weer geopend Voorloopig zijn slechts enkele galerijen voor het publiek toe gankelijk. In deze galerijen zijn die kunstvoorwerpen tentoon gesteld, die niet naar elders waren overgebracht. Een opname uit een der Amerikaansche staalswerven, waar de oude oorlogs schepen. welke Engeland zal ontvangen, gereed gemaakt worden. (Foto Scherl) VERPLAATSING VAN VOLKSDUITSCHERS Uit Littauen, Estland en de Dobroedsja BERLIJN, 1 Oct (A.N.P.). Naar van Duitsche zijde wordt meegedeeld, wor den sinds eenige dagen te Kaunas tus schen een Duitsche en een Sovjet-Rus sische regeeringsdelegaitie onderhande lingen over de verhuizing uit Littauen van Volksduitschers gevoerd, betrek king hebbende op 40.000 tot 45.000 personen, meerendeels uit 'het boeren bedrijf. Tevens worden tusschen Duit sche en Russische regeeringsinstanties te Riga onderhandelingen gevoerd over een verhuizing van Volksduitschers uit Letland en Estland. Over de verhuizing der Volk6duitscherty uit deze beide lan den waren, zooals bekend, verleden jaar onderhandelingen met. de beide regee ringen gevoerd. De toen overeengeko men verhuizing was de eerste der groo te landverhuizingen en sinds geruimen tijd reeds uitgevoerd. Het gaat in dit geval dus slechts om een kleinen kring personen, die tot dusver nog niet onder de verhuizing vielen. In dit verband valt nog te Vermelden, dat op het oogenblik ook een verhuizing der Volksduitschers uit de Dobroedsja overwogen wordt, welke na het sluiten van desbetreffende overeenkomsten zal worden uitgevoerd. Verbetering van Fransch- Japansche betrekkingen GENEVE, 30 Sept. (D.N.B.). In he- voegde Fransche kringen hecht men waarde aan de waarneming, dat de Ja- pansch-Fransche betrekkingen na het sluiten van de militaire overeenkomst van Hanoi merkbaar verbeterd zijn. Men wijst er in het bijzonder op, dat de Ja- pansche regeering volkomen correct de bepalingen van de militaire overeen komst uitvoert. Verscheidene detailkwes ties. die met betrekking tot de techni sche uitvoering van de militaire over eenkomst nog onopgelost gebleven wa ren. zijn van weerskanten naar men in bevoegde kringen betoogt loiiaal behandeld, zoorlat van een wezenlijke ontspanning gesproken kan worden. BERLIJN, 1 Oct- (D.N.B.). Voor de uitbreiders van den oorlog in dit ge val Churchill en consorten en de kliek van z-g. interventionisten in niet bij den oorlog betrokken landen, aldus de Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz, is het Driemogendhedenpact van Berlijn een zware slag. Voor de cene groep ver mindert het de kans op de hulp van. buitenstaanders en zorgt er verder voor. dat de andere groep en daarmede het geheele land zich thans volledig bewust moet zijn van de strekking en het risico van haar interventionistische voornemen. Ofschoon toch voldoende duidelijk moest zijn, op wie het pact betrekking heeft, is terstond de naieve poging gedaan een buiten het conflict staande macht. n.l. de Sowjet-Unie, te suggereeren. dat zij het was. op welker belangen in waarheid de nieuwe overeenkomst inbreuk maakt, ja zelfs spreekt een instantie, die waarlijk aanleiding genoeg heeft om daar niet meer over te spreken, over Duitsche expansieve bedoelingen jegens den Kaukasus". Op dit nieuwe lasterpraatje is thans van den kant, op welken men het ge munt had, een antwoord gegeven, dat in duidelijkheid niet meer kan worden overtroffen. Aan den eenen kant. kre gen zij, die wantrouwen wilden zaaien, van Moskou te hooren, dat zij het waren, die het sluiten van dit pact hebben ge provoceerd, aan den anderen kant werd hun met treffende logica uiteengezet, dat wanneer in het pact sprake is van invloedsferen tegenover inbreuken van derden, de Sowjet-Unie daarmede niet is bedoeld, noch zich op eenigerlei wijze daarbij betrokken gevoelt. De be trekkingen tusschen de Sowjet-Unie on de partijen van het pact van Berlijn zijn en blijven ondanks alle anders gerich te wenschen ingegeven door den wensch naar vreedzame en vruchtbare betrek kingen. Voor plutocraten is het blijk baar moeilijk te begrijpen, dat er een politiek, zelfs een politiek van groote mogendheden kan bestaan, die er be wust op is ingesteld om niet te willen meespreken, waar men geen bevoegd heid heeft en waar men stoort. BERLIJN, 1 October (D.N.B.) De duidelijkheid, waanmede de officieuse Pravda in een commentaar op het drie- landenpact van Berlijn den bodem in sloeg aan Engelsche wenschen droombeelden, welke ondanks alle tot dusver mislukte pogingen in Moskou een voor de Britsche politiek van oor logsuitbreiding niet ongunstige reactie op hot drielandenpact verwachtten, kan door de Bcrlijnsche ochtendbladen nau welijks sterker onderstroept worden dan dit in de Pravda zelf gebeurd is. Inzake ie opmerking van het Russische blad, dat de Sovjet-Unie als „vertegenwoordi ger van den vrede en de neutraliteit slechts kan bevestigen, dat zij deze poli tiek getrouw was en getrouw- zal blij ven", schrijft de Berliner Boersen-Zei- tung: Het. valt niet aan te nemen, dal deze houding met de verwachlingen die men in Londen en in bepaalde andere streken gekoesterd had overeenkomt.. Art. 5 van het pact van Berlijn is een consequente voortzetting van de lijn, welke Molotov, tot teleurstelling van dezelfde oorlogsuitbreiders. reeds in zijn groote rede van 1 Augustus heeft be paald. Het. blad wijst er speciaal op, dat in dit artikel ook van „zich nog baan brekende betrekkingen met de Sovjet- Unie" sprake is, om dan Ie constatecrcn. dat „de drie groote ordenende mogend heden overeenkomstig hun eigen opvat ting van recht op de natuurlijke levens- ruimte van anderen, zonder voorbehoud ook de le.vensruimtc, welke de volkeren der Sovjet-Unie innemen, en het recht op leiding dat Moskou in dit groote Europeesch-Aziatisch gebied stelt, kun nen erkennen". Uit bijzondere weloverwogen be langen. zoo constateert het blad ten slotte, komt de Sovjet-Unie dus te genover de politiek van oorlogsuit breiding tot dezelfde houding als de onderteekenaars van het drielanden pact. Dezelfde strekking heeft ook de con clusie van den „Völkischer Beobachter". Het blad schrijft: De in het artikel van de Pravda omschreven opvatting van de Sovjet-Unie werd volkomen gedekt door de opvatting van de mogendhe den van het drielandenpact. welke niet alleen in Duitsche en Italiaansche. maar ook in Japansche stemmen tot uiting is gekomen. De Lokal Anzeiger betwijfelt, of de Engelschen. die de betrekkingen tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland wrat haar doel en grond slag betreft nog altijd niet begrepen hebben, de opvatting van de Pravda zullen hekend maken. Ondanks de dui delijke formuleering van art. V van het drielandenpact over de betrekkingen tot Sovjet-Rusland, zoo schrijft het blad. zullen de oorlogsophitsers voortgaan met aan het verdrag van Berlijn een betcekenis te geven welke past in bun program van oorlogsuitbreiding. Even wel stuit deze houding thans od het harde feit van den paraten driehoek Rerlijn-Rome-Tokio hij gelijkti'dige. neu trale en rustige positie van de gewel- diee Sqviel-Unie. die geen lust aan den dag legt zich door de plutocratieën voor haar doeleinden te laten inspannen. SEVENUM, 1 October. Door het uitwerpen van vele brandplaatjes hebben Engelsche vliegtuigen gis termiddag brand gesticht op talrijke plaatsen in de Peel tusschen Seve- num en Griendtsveen. Op een opper vlakte van ongeveer 2000 H.A., welke grootendeels bestaan uit moeras, veen, heide en bosch, woedde het vuur, dat. aangewakkerd door een straffen wind, groote plekken heeft verwoest. Burgemeester Everts uit Sevenum liet de brandweer uitrukken terwijl ook ar beiders van de werkkampen Amerika en Sevenum naar de bedreigde plaatsen trokken, om bij het blusschingswerk be hulpzaam te zijn. Het bleek, dat slechts de heide vlam had gevat, zoodat men door het aanleggen van een tegenvuur den brand bij Sevenum kon stuiten. Daar er gevaar bestond, dat het vuur over een kanaal zou overslaan op stapels turf, waarschuwde de burgemeester den heer Derksen, opzichter der Mij. Hele- naveen, die met. een aantal arbeiders het gevaar aan de Griendtveensche zijde van de Peel wist te bezworen. Omstreeks ze ven uur in den avond was men het vuur meester. De schade bleef beperkt, tot een groote oppervlakte heide. Militaire doe len zijn uiteraard nergens aanwezig. BERLIJN, 1 Oct. (D.N.B.). De zomertijd heeft zoo goed voldaan, dat hij tot nadere aankondiging ge handhaafd blijft. De desbetreffende verordening van den ministerraad voor de Rijksverdediging zal in de komende dagen in het staatsblad gepubliceerd worden. Hoewel omtrent het behoud van den Zomertijd hier te lande niets bekend is, mag men aannemen, dat de in bovenstaand bericht ver melde regeling ook zal gelden voor de door Duitschland bezette ge bieden, dus ook voor Nederland, zoodat het waarschijnlijk is, dat ook wij den Zomertijd behouden. Eenige positieve mededeeling daaromtrent is echter nog niet te verstrekken. (Red.) JAPANNERS VERLATEN ENGELAND TOKIO. i Oct. (D.N.B.) Rond 'oO in Engeland wonende Japanners hebben volgens Domei van de Japan sche ambassade de uitnoodiging gekre gen met het oog op de voortdurende Duitsche luchtaanvallen naar Japan te rug te keeren. De levensmiddelen- schaarschte in Engeland en het gebrek aan kolen voor den wintertijd zijn te groot, zoodat alleen nog leden der am bassade. der Yokohama Speciebank van het Mitsoei-concern en de Japansche journalisten zullen blijven. Het Japan sche s.s. „Foesjimï Maroe" zal voor de evacuatie der Japanners van Lissabon naar Londen worden gezonden. DE VERDUISTERING "W ANDAAG gaat de zon om 19.18 r uur onder. Zonsopgang op Woens dag 2 October is om 7.42 uur. Gedu rende den tusschenliggenden tijd moet worden verduisterd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1