DE REORGANISATIE VAN HET POLITIE-APPARAAT Twee en twintig dooden Positie van Engeland geisoleerd Taakverdeeling tusschen de DE EEMJLANDER Donderdag 3 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 82 Marechaussee en de Rijksveldwacht 4000 man Marechaussee en 2200 man veldwacht EEN ZEER GROOTE VERBETERING bij Engelsche bombardementen Vele gewonden, zware schade Britsche vraag naar chemische producten in Amerika neemt sterk toe DE TOESTAND IN LONDEN Hitier verleent onderscheidingen AMERSFOORTSCH DAGB1AD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0-15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2,85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AOVtKiENÏiEN vanlregels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiên voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 centMelke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 AMSTERDAM3 October. Van bevoegde zijde wordt ons hef navolgende medegedeeld: Naar menigeen zal hebben bemerktzijn sinds eenigen tijd enkele maatregelen in een stadium van uitvoering gekomenwelke liggen op het gebied van reorganisatie der politie in Nederland. Enkele be noemingen, welke ongetwijfeld in breeden kring aandacht hebben ge trokken, houden hiermede verband. Het schijnt nuttig over een en ander iets naders mede te deèlen. In de eerste plaats werd, gezien de dringende behoefte aan ver sterking van de centrale leiding van het Departement van Justitie over de politie en tevens met het oog op verdere concentratie van bepaalde diensten het reeds lang bestaande plan om aan dat departe ment een directeur-generaal van politie te verbinden op voorstel van den secretaris-generaal van dat departement tot uitvoering gebracht. Tot deze hooge leidende functie werd mr. A. Brants, tot dusver pro cureur-generaal, fungeerend directeur van politie, te s-Gravenhage geroepen. Van groot gewicht zijn voorts eenige maatregelen op het gebied van de samenstelling en de organisatie der politiecorpsen. de hoogere S.S. en politieleider bij den rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied, in nauw overleg met den secrelaris-generaal van het de partement van justitie, dat zou worden overgegaan tot een zeer aanmerkelijke versterking van de Nederlandsche rijks- en gemeentepolitie. Daarbij zóu de organieke sterkte van de marechaussee worden ge bracht op 4000, die van de rijksveld wacht op 2200 man. Tevens deed zich hiermede de gelegenheid voor om uitvoering te geven aan den wensch der Duitsche autoriteiten om het beroepspei'soneel der ont bonden Nederlandsche weermacht in andere betrekkingen onder te brengen. Voor de uitbreiding der politie zouden derhalve in de eer ste plaats de daarvoor geschikte de- mobiliseerende beroepsmilitairen in aanmerking komen. De omvangrijke arbeid van de selectie dezer personen werd door daartoe inge stelde commissies met krachtigen steun van de Duitsche autoriteiten in korten tijd tot stand gebracht. Hoewel het resul taat iets beneden de verwachtingen was gebleven, kon in het begin van Augus tus van dit jaar met de feitelijke uit voering der versterking worden aange vangen. De dislocatie Bij deze nieuwe regeling kwam uit den aard der zaak het oude vraagstuk van de dislocatie der beide rijkspolitie- corpsen opnieuw aan de orde. Dit vraag stuk is thans in beginsel in dezen zin opgelost, dat het grondgebied des Rijks verdeeld is in een gedeelte, waarin als rijkspolitie uitsluitend maréchaussee wordt ingezet, en een gedeelte, dat be houdens in het geval dat bijstand van grooter omvang nöodig is, bij uitsluiting voor de Rijksveldwacht bestemd is. Het inaréchaussecgebied omvat: Noordweste lijk en Noordelijk Friesland, het over- grootc deel van Groningen, Drenthe en Overijssel, de Geldersclie Achterhoek, de Overbetuwo, het grensgebied nabij Arnhem en Nijmegen, geheel Limburg, Noord-Brabant met uitzondering van het Noordwestelijk gedeelte, Oostelijk Zuid-Beveland, de gemeente Vlissingen en Zeeuwsch-Vlaanderen en ten slotte eenige gebieden in het binnenland, t.w, de vier grootste steden met hun omstre ken. F) IT I valste vormt een afwijking van de reeds vroeger tot. stand gebrachte dislocatieplannen. Het is gedaan op de zen grond, dat de Marechaussee bij uit stek geschikt geacht moet worden voor optreden in groot verband 1er voorko ming en beteugeling van roerigheden. In onzekere tijden als die welke wij beleven behooren verstoringen van orde en rust nu eenmaal tot de mogelijkheden. Derge lijke verschijnselen plegen zich het eeret voor te doen in de groote hevolkingscen tra en het is ook daar, flat zij liet groot ste gevaar kunnen opleveren. Met. is der halve raadzaam te zorgen, dat er in de grootste steden steeds oen machtsappa raat van beteekenis bij de hand ia, dat tevens in de omgeving dier steden een meer geregelde surveillancetaak kan verrichten. Het ligt daarom in de be doeling in die groote steden veel groote- re eenheden der marechaus6ee te con- centreeren dan tot dusver bij ons bekend aren. Uit overeenkomstige overwegingen is tevens besloten de marechaussee ook el ders desnoods ook in het RijksvelcL- achtgebied te bestemmen voor 'het verleenen van eventueel noodigen bij stand van groot en omvang, hetzij in het binnenland, hetzij aan 's lands grenzen. Door baar mobiliteit komt de mare chaussee voor deze taak het meest in aanmerking. Met het oog hierop zullen er grootere eenhed.cn komen in alle di visiehoofdplaatsen. Het aantal divisies wordt gebracht van 4 op 8, de hoofdplaatsen zullen zijn Amsterdam, 's-Gravenhage, Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. Uiteraard worden ook de nieuwe divisies weder onderverdeeld in districten. Het officierscorps der Marechaussee ondergaat mede een hierbij passende uitbreiding. Even als ook voor de overige politiecorp sen is hiertoe een aantal beroepsof ficieren voor de hoogere functies aangetrokken. De Rijksveldwacht OOK bij de rijksveldwacht worden than* divisies ingevoerd en wel ten getale van 4. t.w 's-Gravenhage, Am sterdam, Arnhem en Leeuwarden. Deze 4 divisies vormen tezamen J0 districten. IIci zal duidelijk zijn, dat 'leze reor ganisatie een groote hoeveelheid ar- ONDER de vraagstukken, welke zich in den nieuwen toestand, waarin ons land zich na de bezetting bevond, voordeden, was een der eerste welk hot lot moest, zijn van het, wapen der mare chaussee, een korps, dat weliswaar be stemd was voor politiedienst, doch mi litair was georganiseerd en deel uit maakt van de Nederlandsche Land macht. Door de bezettingsoverheid werd al aanstonds ingezien, dat ontbinding van de marechaussee slechts schade zou berokkenen aan de handhaving van or de en rust. hier te lande en dat haar in standhouding dan ook geacht moest worden in hooge mate te zijn in het be lang van overheid en volk. Geheel in overeenstemming met de houding van het Duitsche mili taire gezag, dat reeds had goedge vonden, dat de marechaussee haar politiaire werkzaamheden voortzet te, werd door de burgerlijke bezet tingsoverheid beslist, dat het corps geheel in tact zou worden gelaten en zijn politiediensten zou voort zetten. Slechts werd het wapen ge licht uit het verband der Neder landsche Weermacht en verkreeg (het het karakter'van een burgerlijk RIJKSVELDWACHT (Foto Archief A.D.) Rijk6 politiecorps, dat niet meer ge lijk vroeger, mede ressorteerde on der het departement van defensie, doch thans alleen onder het depar tement van justitie. BIJ deze beslissing bleef het niet. Ge leid door het. inzicht, dat. in het al gemeen in Nederland de politie nume riek te zwaik was, zeker voor een land in omstandigheden als waarin Neder land was komen te verkeeren, besloot MARECHAUSSEE (Foto Archief A.D.) Dit nummer bestaat uit 2 bladen beid vergt en eenigen tijd zei kosten. M-ide ter bevordering van een vlotte af wikkeling van dezen arbeid zijn de bei de j^ijks politiecorpsen geplaatst onder een gemeen6cheppelij'ken chef, den in specteur-generaal der Nederlandsche politie, voor de uitoefening van welke functie de kolonel A. W. de Koningh, tot dusver inspecteur der marechaussee, werd aangewezen. Ilct zal duidelijk zijn, dat hoewel de inspecteurs der beifle corpsen hun tegenwoordige werk zaamheid blijven behouden op het gebied dor. reorganisatie voor den in specteur-generaal oen hoogst belangrij ke taak ligt. Hij zal bij de feitelijke uit voering dier reorganisatie leiding heb ben te geven en hebben zorg te dragen voor eenheid in de uitvoering der po litietaak door beide corpsen. Voorts zal het in het bijzonder tot zijn competentie behooren het noodige te doen voor de opleiding en vorming van het poli tiepersoneel, waarbij mede gelet zal worden op het militaire element terwijl hem ten slotte mede een zeker toezicht op dc plaat selijke politie is toegedacht, teneinde ook met betrekking tof deze, zoowel op zich- zelve als ook in haar verhouding tot de rijkspolitie meerdere eenheid le bevorderen. De inspecteur-generaal is daarbij uiteraard ondergeschikt aan den secretaris-generaal van het departement van justitie. Aan den inspecteur-generaal wordt een staf toegevoegd, waarin zoowel de beide rijkspolitiecorpsen als de plaatse lijke politie zullen zijn vertegenwoor digd. WANNEER men het vorenstaande overziet uiteraard moest dit overzicht beperkt blijven tot de hoofd lijnen zal (men tot. de conclusie ko men, dat in betrekkelijk korten tijd zeer belangrijke stappen zijn gezet oxn tot een verbetering der politie-organisatie te geroken. Daarbij moge tevens wor den bedacht., dat het hier een arbeid betreft, welke, men moge dan erken nen, dat, te dezen van de zijde der be zettingsoverheid een zeer krachtigen stimulans en steun wordt ondervonden, niettemin gekenschetst mag worden als een Nederiandsch stuk werk, dat dóór Nederlandsche autoriteiten wordt door gevoerd. De bestaande politiecorpsen zullen in veel opzichten een tijdperk van groote veranderingen gaan doorma ken. Dat het, geheel uiteindelijk zal lei den tot een groote verbetering van het Nederlandsche politieapparaat, mede in verband imet verdere wijzigingen, welke zich nog in een stadium van eerste voor bereiding bevinden, lijkt niet twijfel achtig. HAARLEM, BEVERWIJK EN RIJSWIJK DOOR NACHTELIJKE VLIEGERAANVALLEN GETEISTERD HAARLEM, 3 October. „Engelsche vliegers kennen geen ge nade tegenover vreedzame burgers". Dat werd hedennacht op schrik kelijke wijze opnieuw bewezen in de Spaarnestad. De „Koninklijke Luchtmacht" had het vooral gemunt op de Zuidelijke woonwijken der vreedzame stad, waar talrijke bommen ernstige schade aanricht ten. Een groot aantal slachtoffers valt te betreuren. In het geheel zijn er 17 dooden en 20 gewonden. De Engelsche vliegers wierpen o.a. een aantal bommen in de Voortingstraat, waar een groot aantal personen, ongeveer tien, ge dood werden. Hier stortten op z'n minst vier huizen in. In één huis werd het echtpaar Bosch gedood, terwijl de zoon met zware verwondingen in het ziekenhuis werd opgenomen. Voorts be vindt zich onder de slachtoffers het echtpaar MichelVan Strien, met twee kinderen. In de aangrenzende Bakkerstraat, nr. 52, vonden de bloemist Van Norden en zijn vrouw den dood. Voorts veroor zaakte een bom ernstigè schade in de Camphuisstraat, waar van het gezin Makkelie de moeder, de oudste zoon en een kindje van vier jaar gedood werden, terwijl de vader met zware verwondingen in het Elisabethgasthuis moest wor den opgenomen. Ook bommen bij Dinxperlo en Epe r\ E luchthelden hebben nog tal van andere woonhuizen gebom bardeerd, een woning in het Wijde Geldeloozepad, een woning aan de Eindenhoutstnaat, verder een garage aan het Houtplein en een aan de Olieslagerslaan. Aan den Sohalkwij- kerweg kwam een bom terecht, op de woning van den leeraar Van Mel- le, welke geheel vernield werd. Hierbij geraakten de leeraar en zijn vrouw onder de puinhoopen, doch in den loop van den nacht konden zij behouden, doch in bewueteloozen ROME, 3 October. (Stefani.) Engeland heeft in den laatsten tijd een aantal ernstige nederlagen geleden. De actie tegen Dakar is geëindigd met een totaal fiasco en een nieuw verlies van prestige. De onbezonnen en avontuurlijke politiek van Chur chill heeft een nederlaag geleden. De Britsche vloot heeft bewezen niet in staat te zan een ontscheping te dekken- Generaal de Gaulle, die tot taak had in Fransch West- Afnka een opstandige beweging te ontketenen heeft het bewijs van zijn onmacht ge geven. De actie tegen Dakar is een ontzaglijke vergissing geweest. De Engelsche lei- dersk'iek had schijnbaar niets geleerd van de militaire ramp van Frankrijk en was ondanks alles van plan een door verbloeding verzwakte natie, die zich onmogelijk kon verdedigen, opnieuw in den oorlog te sleepen. Het alleen tegen Engeland ge richte bondgenootschap tusschen de spil: en Japan kwam als een bliksemslag orndht hierdoor een versperring werd opgericht tegen iedere Engelsche poging om het con flict uit te breiden. L7 NGELAND hoopte, dat het pact van ■L/ Berlijn een Amerikaansche reactie teweeg zou brengen, doch een belangrijk dagblad te New York verweert zich te gen de interventionnistisohe stroomin gen, d.ie versterkt worden door de En gelsche en Amerikbansche propaganda en waarschuwt hiertegen, daar de Ver- eenigde Staten noch over pantserwagens noch over vliegtuigen beschikken en absoluut, niet voor den oorlog zijn voor bereid. De Engelsche leiders hebben eveneens op Rusland gehoopt., doch Moskou was voor de Engelsche illusies als een koude douche. Rusland be schouwt zijn betrekkingen met Duitsch- land en Japan als geregeld en blijft trouw aan zijn politiek van neutrali teit en van vrede. Engeland is geïsoleerd en de levering van materialen, die het van Amerika kan betrekken volgens de clausule „Cash and Carry" moet zeer onvoldoende zijn, daar de Vei'eenigde Staten zelf bezorgd zijn over het dekken van baar eigen behoeften. Het D.N.B. meldt, uit New York: De. Britsche vraag naar producten der Ame rikaansche chemische industrie is in de laatste weken zoo sterk gestegen, dat de firma's nauwelijks in slaat zijn aan de vraag te voldoen. Men gelooft dat dit. veroorzaakt is door het feit, dat de groote Engelsche firma's, vooral de Im perial Chemical Trust, den uitvoer van haar voorraden in het eerste oorlogsjaar met het oog op de handelsbalans gewel dig hebben geforceerd en thans door het verlies van fabrieken als gevolg van de Duitsche bombardementen, aan' de go- stadig toenemende vraag, voornamelijk naar geneesmiddelen, niet kunnen vol doen. Er bestaat vooral een groote vraag naar hart- en zenuwkalmeerende mid delen, slaapmiddelen en sera tegen epi demieën. Hieruit blijkt, dat. de onna tuurlijke wijze van leven en voeding in Engeland, de vernieling van vele hy giënische inrichtingen enz., een sterke stijging van het epidemiegevaar heeft veroorzaakt. De Amerikaansche ochtendbladen, zooals de New-York Times en de New-York Herald Tribune melden uit Londen, dat men zich een voor stelling kan maken van de vreeee- Iijke omstandigheden, waaronder de meerderheid der bevolking thans den nacht doorbrengt, wanneer men een bezoek brengt aan de schuilkel ders der rijken in Westend en de schuiigelegenheden der arme bevol king in Eastend en het centrum. Die der welgestelden zijn voorzien van bedden, stroomend warm en koud water, gemakkelijke stoelen, radio, filminstallatie en ventilatoren. In de kelders der hotels werken kamermeis jes en zelfs een knecht, die niets an ders te doen heeft dan snurkende gasten om te draaien. Voor het ter ruste gaan worden warme dranken geserveerd en het is alles zeer gezellig. Hoe veran dert echter het beeld, als men een be zoek brengt aan de stations van de on- dergrondsche in het centrum. Een rit van Liverpóolstreet naar Piccadilly is een ontstellende ervaring. In de duistere catacomben der ondergrondsche ziet men tooneelen, die men onbestaanbaar geacht had. Reeds op het uur, dat de kantoorbedienden zich naar huis bega ven, verdrong zioh de menigte op de trappen. Op dozijnen perrons was geen meter ruimte ongebruikt gelaten. Op enkele meters van voorbijrazende trei nen speelden kinderen. Moeders voed den haar zuigelingen, terwijl oude man nen kaart speelden. De slapers hebben oude dekens en jassen op den smerigen grond uitgespreid. Er (hing een ondrage lijke lucht, want het ventilatiesysteem, dat. in normale tijden reeds niet voldeed, is thans volkomen onvoldoende. De hy giënische inrichtingen kunnen niet te gen het massabezoek op en men moet voorbereid zijn op de mogelijkheid van het uitbreken van besmettelijko*ziekten. De aanvaller» op Londen. Een tele grafisch via New York ontvangen foto van een bomtrechter voor den hoofd ingang van Buckingham Palace (Foto WeltbHrf) toestand geborgen worden. Een be lendende opslagplaats brandde uit. De brandweer slaagde erin, een aangrenzende fabriek te behouden, door tusschen deze fabriek en het brandende gebouw een watergordijn te leggen. Voorts werd in de Bosch en Hovenstraat een woning getrof fen, waarbij één persoon het leven verloor. In de Byzantiumstraat werd even eens een huis getroffen, waarbij de bewoner, de heer Leising, door de geweldige explosie met kracht door het dak in den tuin werd geslingerd. Hij was hierbïi op slag dood. Op den Schalkwijkerweg valt nog een slachtoffer te betreuren; n.l. de heer H. Oostermeijer, dj e zoo onvoor zichtig was zich naar bulten te be geven. Hij werd door de explosie getroffen en was onmiddellijk dood. Door de brisantbommen zijn tevens enkele branden ontstaan, die "de brand weer, daarbij geassisteerd door den luchtbeschermingsdienst, spoedig on der de knie had. Op den Schalkwijkerweg voldeed vooral de handspuit, welke als eerste water gaf. Naderhand voegden zich hierbij twee babyspuiten en een groote motorspuit. De babyspuiten hebben te vens goed werk gedaan aan de 'Olie slagerslaan en op het Houtplein. Op de Dreef werd het gebouw Sancta Maria gedeeltelijk door een op straat inslaanden bom verwoest. Hetzelfde geldt voor de kweekschool aan de Leidschevaart. In de Jordensstraat. ont stonden nog drie kleine brandjes door inslaande bommen. Naar de commissaris van politie. E. A. Tcnckink, tevens hoofd van den luchtbeschermingsdienst ons mededeel de, is het optreden van brandweer, luchtbeschermingsdienst en latei ook van den opbouwdienst, welke zorgda voor een goede afzetting, boven alle lof verheven. (Zie verder Laatste Berichten) BERLIJN, 3 Oct. (D.N.B.) De Führer heeft den Rijksministers Darré en Ohnesorge, verder den Rijksstadhou- der en chef van het civiele bestuur in den Elzas, gouwleider Robert Wagner, den Rijksstadhouder en chef van het civiele bestuur in Lotharingen, gouw leider Bürckel en den chef van het ci viele bestuur in Luxemburg, gouwlei der Simon, krachtens hun bijzondere verdiensten bii het volbrengen van oor- logsopgaven het „Kriegsverdicnstkreuz1" eerste klasse verleend. DE VERDUISTERING JZ AND A AG gaat de zon om 19.14 uur onder. Zonsopgang op Vrij dag 4 October is om 7.45 uur. Gedu rende den tusschenliggenden tijd moet worden verduisterd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1