AS-MOGENDHEDEN ZULLEN HET INITIATIEF BEHOUDEN Ontmoeting op den Brenner had sterk militair accent OVERZICHT DER ACTIE TEGEN ENGELAND „Het Engelsche volk moet zelf beslissen" DE EEMLANDER Maandag 7 October 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 85 Geen oogenblik verpoozing voor Engeland Het frontbericht vanhetD.N.B. SLA GEEN ZUUR KOOL OP! Alfred Rosenberg De voorwaarden voor een nieuwe sociale orde Siameesche vliegtuigen naar de grens De werkloosheid in Frankrijk Britten hielden Japansche schepen aan AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABÖfiHtlritlJSPRiJS Per 3 ®aandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0,65; per week J0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 rrtlJS DER AliVClti t:\litH vanl4 rebels M.05 met inbegrip van eeD bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 BERLIJN, 7 Oct. (V.P.B.) Van welinlichte zijde wordt te Berlijn verklaard, dat men bij alle gebrek aan officieele commen taren op de ontmoeting aan de Brenner in ieder geval kan aannemen, dat deze ontmoeting in het licht heeft gestaan van de gedachte der Européesch-Afri- kaansche eenheid, en van den gemeen- schappelijken vasten wil om de vijand geen oogenblik verpoozing meer te gun nen, totdat hij definitief overwonnen is. Men wijst er op. dat deze besprekingen ongetwijfeld een sterk militair accent hebben gehad, nadat de ministers von Ribbentrop en Ciano alle politieke kwes ties reeds behandeld hebben en princi- pieele besluiten hadden genomen ten aanzien van de toekomst van Europa, na de overwinning op Engeland. Het is opmerkelijk, dat in de Wilhclm- strasse, naar aanleiding van de ontmoe ting op de Brenner, aan de gelijksoortige samenkomst van Hitler en Mussolini qp 18 Maart herinnerd wordt. Bij die gele genheid werden de uiteindelijke beslui ten tot de veldtochten in het Noorden en het Westen genomen, met het oog op de toen bekend geworden Engelsche operatieplannen. Deze parallel kan als een duidelijke interpretatio van de Brennerbesluiten beschouwd worden. De concrete uitwerking ervan op politiek en militair gebied zal ongetwijfeld binnen kort aan het licht treden. Ualiaansche opinie In politieke kringen te Rome verklaart men ten aanzien van fantasieën, welke ergens in het buitenland verspreid wor den over de ontmoeting van I-Iitler en Mussolini aan den Brcnncr, dat deze fantasieën vooral de verlegenheid ver raden, waarin Engeland zich niet alleen door de militaire en diplomatieke onv wikkeling, maar ook door de ontmoeting zelf verzeild geraakt acht. Op de abso lute solidariteit dor asmogendheden be hoeft men nauwelijks nader te wijzen. Haar volledige overeenstemming met be trekking tot de oorlogvoering, totdat de eindoverwinning is behaald, is een'sinds lang bewezen feit. De aspolitiek wordt bepaald door de behoeften van den oor log en door het verlangen te verhinderen dat de oorlog zich uitbreidt. De vreed zame medewerking van die landen, die van een militaire overwinning der as mogendheden een nieuw politiek tijdvak verwachten in een wereld, bevrijd van de Angelsaksische overheersching, wordt daarmede niet uitgeschakeld, doch moet integendeel vergemakkelijkt worden. Karl Megerle over de besprekingen op den Brenner Dr. Karl Megerle, die in het gevolg van den Duitschen minister van buiten- landsche zaken aan de reis naar den Brenner heeft deelgenomen, schrijft in de Berliner Boersenzeitung van Zater dag: „Bij hun langdurig en hartelijk onderhoud hebben de Führer en de Duce met de grootste voldoening kun nen terugzien op de groote militaire en diplomatieke resultaten, die de politiek der spil sedert hun laatste bijeenkomst op deze plaats, die van 23 Maart, be haald heeft. De Britsche tegenstander bevindt zich overal op den terugtocht of is tegen den muur gedrukt. Het mili taire en diplomatieke initiatief was en is zonder ophouden btf de verbondenen, bij welke zich door het pact van Berlijn nu ook Japan heeft aangesloten, dat evenals zij en met hen de politiek van reorganisatie enwcrcldvcrnicuwing in zijn banier heeft geschreven. De spilmogendhedcn zien de vraag stukken van het groote gebied der Europeesche sferen, welker bevrijding van de vreemde, Britsche heerschappij zij ter hand genomen hebben om ten bate van de volken en van geheel Euro pa tot een reorganisatie te komen, als één geheel. Dienovereenkomstig nemen zij haar militaire en diplomatieke be sluiten. Bij deze besluiten - stellen zij, en zij alleen, plaats, tijd en methode der ten uitvoer legging vast. De aanwezigheid der beide minis ters van huitenlandsche zaken bij de besprekingen en die van gene- raal-veldmaarschalk Keitel hij het laatste deel van het onderhoud, moet zoo begrepen worden, dat de beide verbonden mogendheden vast besloten zijn, de tot dusverre doel treffend gebleken poli'lek van een moedig aanpakken op het diploma tieke en militaire slagveld zonder onderbreking foor te zetten en den Engelschen tegenstander overal aan te vatten en te slaan, zonder hem op adem te laten komen. Evenals tot dusverre zal de Engelsche propaganda-oorlog. die., erop uit is, den verbondenen termijnen, methoden of aanvalspunten in de schoenen te schui ven, om een Engelsch succes te kunnen construeeren, wanneer de zaken niet volgens het Engelsch recept verloopon, nieuwe nederlagen lijden. Zooals Noor wegen, België, Nederland, Vlaanderen en de Maginot-linie hebben aangetoond, bepalen slechts de spilmogendhederi in dezen oorlog de .ontwikkeling der ge beurtenissen naar tijd, plaats en metho de. In dezen geest zijn ook de veel. om vattende en buitengewoon belangrijke besprekingen op den Brennor gevoerd." Betoogingen te Boekarest BOEKAREST, 7 Oct. (D.N.B.). Te Boekarest is Zondag een indrukwek kende betooging gehouden van de legi onairsbeweging, waaraan tienduizenden groenhemden hebben deelgenomen. Aan den voet van den heuvel voor de patriarchie stond het portret van Cor- dreanu opgesteld, geflankeerd door de Roemeensche vlag en de vlaggen van Duitschland. Italië, Spanje en Japan. Er voor verzamelden zich de eeregas- ten, de diplomatieke vertegenwoordi gers der landen van het driemogendhe- denpact en van Spanje. Voor de eerste maal verscheen generaal Antonescu in het groene hemd der legionnaire bewe ging, vergezeld door Horia Sima. In een rede verklaarde staatsleider Antonescu den 6en September tot natio- nalen feestdag als „dag der bevrijding en der Roemeensche gerechtigheid". Het plein van den 8en Juni, waarop het appel werd gehouden, doopte hij om in plein van den zesden September, den dag van den troonsafstand van Carol. BERLIJN, 7 Oct. (D.N.B.). Het front- béricht van het D.N.B. luidt als volgt: Sedert drie dagen heerscht er boven ihet Kanaal en boven Engeland een bui tengewoon slecht vliegweer. Desondanks werden de aanvallen, blijkens bet Duit- sche weermachtbericht van Zondag, ook bij het begin van de vijfde week der vergelding volgen^ plan voortgezet.'De voor den oorlog belangrijke doelen in Midden-, West- en Zuid:Engeland, waar bij het zwaartepunt op Londen viel, zijn Zaterdag alsook in den nacht van Za terdag op Zondag met groot succes door, onze gevechtseenheden aangevallen. Terwijl de Rijkshoofdstad sedert het midden van de afgeloopen week geen Britsch vliegtuig meer heeft gezien, werd Londen wederom, overdag zoowel als des nachts, door sterke Duitöche eenheden geteisterd. Het aantal keeren, dat in de En- gelsche hoofdstad luchtalarm is ge geven, heeft •intusschen het getal 170 overschreden, hetgeen 6edert 7 Sep tember, het begin van de Duitsche vergeldingsvluchten een dagelijksch gemiddelde oplevert, dat tusschen de vijf en zes keer luchtalarm ligt. Op haven- en ravitailleeringsinstalla,- ties, alsmede op wapenfabrieken en an dere militaire objecten, werden talrijke voltreffers geplaatst. Het weermachtbe richt maakt vooral melding van het doeltreffende bombardement op olie- en gashouders in de buurt van de Tilbury- docks. Hierdoor, zijn deze belangrijke ha venwerken, waarvan de zeer groote pak huizen en spoorwegemplacementen ge groepeerd liggen om vier groote haven- bekkens met eigen sluisingangen, sedert 7 September voor de vijfde maal als aanvalsdoel van het Duitsche luchtwa- pen in het weermachtbericht vermeld. Bovendien heeft de bemanning van terugkeerende vliegtuigen een aantal treffere gemeld in de Millwall-docks in de bocht van de Theems, die het voor- naaamste deel van het „Isle of Docks" vormen en voor den Engelschen invoer en het opslaan van graan va.n groote beteekenis zijn. Bij het uitgebreid en zéér sucèes- vol optreden tegen havens, vliegvel den, spoorweginstallaties, troepen kampen en wapenfabarieken in het Zuiden van Engeland, vormden Hastings en het gebied .tusschen Hastings en Newhaven het middel punt van de Duitsche luchtaanval len. In Hastings gelukte het vol treffers te plaatsen op verkeersin- stallaties en in het stationsgebouw en daardoor de oorlogswaarde van deze, door haar haven en scheeps bouw bekende stad, te verminderen. Bovendien maakt het weermachtbe richt van Zondag melding van het bom bardeeren van verscheidene havenplaat sen aan de Westkust, die tijdens de af geloopen week reeds verschillende ma len de harde slagen van het Duitsche luchtwapen hebben gevoeld. Steeds grootcr wordt, volgens de Engelsche be kentenissen, de hinder voor. het han- delöscheepvaartverkeer, die juist in den afgeloopen tijd aanzienlijk grooter is ge worden. Ook op dit gebied kan het weermachtbericht van Zondag mooie successen boeken. Voor de Oostkust zijn drie convooien uit elkaar geslagen en twee groote koopvaardijschepen door bommen van zwaar kaliber getroffen. Een schip bleef met slagzij liggen, ter- wijd het andere in brand vloog. Beide schepen -moeten als verloren worden beschouwd. Hoewel de zwaardere bewolking van invloed was op het zicht, verrieden toch de fel oplaaiende branden aan onze piloten op vele plaatsen de belangrijke uitwerking van hun moedige aanvallen. Daarbij werd het met mijnen versper ren van Engelsche havens als belang rijke hulpmaatregelen van de Duitsche havens als belangrijken hulpmaatregel van de Duii6che blokkade volgens plan voortgezet. De verliezen van den vijand in de lucht zijn tijdens- zeer succesvolle luchtgevechten weer tot 30 opgeloopen. Hierbij wordt kapitein Wieck genoemd, die op één dag vijf jagers neerschoot en hierdoor na de möjoors Moeldere en Galland als derde Duitsche geveöhts- vlieger het getal van veertig neerge schoten vliegtuigen kon overschrijden. f Duitsche militairen treffen de laatste voorbereidselen voor het oplaten van een kabelballon Foto W-eltbüd) A LFRED ROSENBERG, de bekende wereldbeschouwende theoreticus van de N.S.D.A.P. en uitgever van de Voel- kischer Beobachter, hield zich Zondag in een artikel, mét als opschrift „Uitle vering van het Empire?" hezig met het feit, dat Churchill Groot-Brittannië niet alleen als een zelfstandige groote mo gendheid, doch ook als een souvereine mógendheid in het algemeen innerlijk reeds heeft afgeschreven. Rosenberg komt na een diepgaand onderzoek van het plan van Churchill om zichzelf en de thans in Engeland licerschende kliek naar Canada in veiligheid te brengen, tot de volgende conclusies: Of het plan van Churchill, het Brit sche Empire onder een nieuwe heer schappij te brepgen en de 47 millioen Engelschen on hun eiland in nood en ellende achter te Jaten, gelukt, hangt af van de vraag, of hel Engelsche volk nog voldoende energie bezit om zich te gen dit snoode prijsgeven, niet alleen van zijn geheel verleden, doch ook van zijn onmiddellijk tegenwoordig leven, te venveren, d.w.z.: Of het Engelsche volk nog voldoende kracht heeft, Churchill en consorten nog te juister tijd weg te jagen en tor veroordeeling in de Tow'er op te slui- Hct laden van het zware Duitsche ge schut, dat aan de Kanaalkust tegen Engeland staat opgesteld. (Foto Weltbild) Minister-president van Thailand verklaart een vreedzame -egeling te wenschen BERN, 7 Och Havas meldt uit Bangkok, dat vijftig Siameesche mili taire vliegtuigen uit Bangkok gestart zijn ter versterking van dé" escadrilles, die aan de Mekong bij de grens gesta- tionneerd zijn. In Vichy is een officieele uiteenzetting gegeven van den diplomatieken toestand tusschen Thailand en Frankrijk. Hierin wordt gezegd, dat de gezant van Thai land op 30 September een vertoog heeft gericht tot het Fransche ministerie van huitenlandsche zaken, om opnieuw den eisch te stellen, dat bepaalde gebieden van Indo-China aan Thailand zullen worden afgestaan. De Fransche regce- ring heeft hierop geantwoord, dat haar standpunt niet gewijzigd is. Zij is be reid de tusschen de beide regeeringên op 12 Juni 1940 gesloten overeenkomst uit te voeren, maar niet te onderhandelen over een program tot herziening van de grenzen. De Fransche minister van huitenland sche zaken, Baudoin, heeft in een pers- gesprek met een corresponrent van „La France Bordeaux" eenige vraagstukken besproken, welke volop in de Fransche belangstelling staan. Wat de betrekkin^ gen met Japan betreft, zeide hij ervan overtuigd te zijn, dat de door Frankrijk in Indo-China gedane concessies een tijd perk van loyale samenwerking zal ope nen tusschen het Fransche en het Japansche volk. Volgens een Domeibericht uit Bang kok heeft de minister-president van Thailand (Siam) verklaard, met Frank rijk over het afstaan van gebieden in elk geval vreedzaam te willen onderhan delen. Thailand denkt er niet aan van geweld gebruik te maken. Nadat de regeering van Vichy de eerste eischen van Thailand had afgewezen, heefi Rangkok nogmaals eert officieel vertoog tot Vichy gericht. Hierop is nog geen antwoord gekomen. TSJQENGKING WEER GEBOMBARDEERD TSJOENGKING. 7 Oct. (D.N.B.). Na een rustpoos van bijna vier weken heh b^n gisteren twee groepen Japansche vliegtuigen Tsjoengking gebombai deerd. ten. Indien het Engelsche voik deze moreele kracht nog bezit, dan zal het in elk opzicht bevrijd moeten zijn van die illusies, waarmede het door een Joodsch besmette laag in de laatste tientallen jaren is opgevoed. Het zal echter met het wegjagen van dit soort menschen eerst de voorwaarde kunnen scheppen voor een werkelijk nipuwe sociale orde. Engeland kan onder deze omstandig heden misschien -weer een stuk Europa worden, dat staande onder de wet van hel Europeesche vasteland, op vele plaatsen van de wereld nog de vertegen woordiging van het blanke ras verder kan blijven behouden, De beslissing ligt geheel en al in handen van het Engel sche volk, dat, naar men zegt, zoo „vrij" is, dat het zijn lot zelf kan bepalen. ïn deze. dagen, nu er een vrecselijk ontwa ken, belichaamd in de Duitsche lucht eskaders over Londen komt, is er nog tijd, om deze gedachten te overwegen en de balans van de verraders in Downingstreet op te maken. GENEVE, 7 October (D.N.B.)Om de werkloosheid, welke zich nog steeds uitbreidt, zoo krachtig mogelijk te be strijden, heeft de Fransche regeering verordend, dat voortaan slechts één lid van een gezin een normaal loon mag verdienen. Bijzonderheden over dit nor male loon zijn intusschen nog niet be kend. Verder heeft dc regeering besloten tot dc instelling van rijkshureaux voor de arbeidsbemiddeling. Daarbij wordt met nadruk verklaard, dat dc regeering verwacht, dat de arbeiders het hun toe gewezen werk aanvaarden, ook als dat buiten hun beroep valt. DIPLOMATIEKE MUTATIES IN FRANKRIJK GENEVE. 6 Oct. (D.N.B.) Uit Vichy wordt gemeld: Officieel wordt medege- deeli, dat ex-minister Pietri tot ambassa deur te Madrid benoemd zal worden. De huidige ambassadeur in Spanje, de la Baume, zal tot ambassadeur te Bern be noemd worden, waar hij Coulondre ver vangt, die ter beschikking van den mi nister van huitenlandsche zaken gesteld wordt. SPOORWEGVERKEER ITALIË—SPANJE HERSTELD MADRID, 7 October (D.N.B.). De doorgaande sneltreinen tusschen Barce lona en het Fransche grensstation Cer- bere met aansluiting op de doorgaande Uransche treinen uilen vanaf a.s. Dins dag weer rijden. Hiermede is de directe "poorwegverhinding voer het Particulie re verkeer tusschen Italië en Spanje her steld. ALKMAAR, 7 Oct. De Vereenigde Zuurkoolfabri kanten in Nederland geven het publiek in overweging geen zuurkool in voorraad op te slaan, aangezien dit artikel zich niet voor opslag leent en bij verpakking in klein-fust zeer veel kans bestaat voor een spoedig bederf. TOKIO, 7 Oct. (Domei). Een bericht van het filiaal der Nippon Joesen Kaisja scheepvaartmaatschappij te New York wekt de vrees, dat de Britsche autoritei ten de Japansche schepen „Hakone Ma- roe" en „Hakozaki Maroe" in het Westen van den Atlantischcn Oceaan in beslag hebben genomen. ITet filiaal meldde Za terdag. dat geen verbindingen met de beide schepen kon worden verkregen. Het hoofdkantoor der maatschappij deelt mede, dat het New Yox-ksche filiaal heeft vastgesteld, dat de „Hakone Ma- roe" op 30 September de haven van Ber muda is binnengeloopen, maar dat sinds dien datum iedere verbinding met het schip onmogelijk was. De „Hakozaki Ma- roe" had dienzelfden dag uit Lissabon in de haven van Bermuda moeten aanko men. Het dagblad Tsjoegai Sjogio Sjimpo, dat het bericht groot opgemaakt publi ceert, meldt,, dat terstond overleg is ge pleegd tusschen de maatschappij en de ministeries van huitenlandsche zaken en verbindingswezen. Het blad wijst er op. dat Engeland druk uitoefent op de Ja pansche scheepvaart en moeilijkheden bereidt onder het navicert-systeem aan schepen, wien het water, brandstof en levensmiddelen weigert 1e verstrekken in Britsche havens, terwijl tevens ver tragingen veroorzaakt worden tusschen aankomst en vertrek van Japansche schepen. De „Hakone Maroe" is op 21 Septem ber uit Lissabon vertrokken voor een reis naar Japan via New York en het Pana makanaal. Het schip had 57 passagiers aan boord en 220 ton vracht voor New York, benevens 317 ton vracht voor Ja pan. Omtrent de verblijfplaats van de „Hakozaki Maroe" is niets bekend. De genoemde vaartuigen zijn zusterschepen, die een waterverplaatsing hebben van 10.420 ton. De Nitsji Nitsji meldt, dat men ge looft, dat de „Hakone Maroe" wordt vastgehouden in Bermuda op verzoek van de Britsche firma's aan wie een deel der lading was geconsigneerd. Het blad wijst er op, dat. het schip voor Liverpool bestemde lading aan boord had. doch die niet kon afleveren in verband met de afkondiging van de Duitsche tegenblok- kade tegen Engeland. De „Hakone Ma roe" annuleerde de reis naar Liverpool, toen het schip uit Lissabon naar Japan vertrok. Volgens een door het Japansche mi nisterie van huitenlandsche zaken ont vangen officieel bericht van het Japan sche consulaat in New York is het Ja pansche schip Jlakone Maroe", dat se dert 30 September door de Britsche auto riteiten op de Bermuda-eilanden werd vastgehouden. Vrijdagnacht nadat de lading zeer nauwkeurig was onderzocht, vrijgelaten. Domei voegt hier nog aan toe, dat het Janansche ministerie van huitenland sche zaken deze gebeurtenis met «ie grootste belangstelling volgt en onmid dellijk den Japanschcn consul te New York opdracht heeft gegeven deze kwestie te onderzoeken. Het is te ver wachten. dat als gevolg van dit onder zoek. door Tokip bepaalde stappen zul len worden gedaan. DUITSCHE MIJNENVEGERS REDDEN VLIEGTUIGBEMANNING BERLIJN, 7 Oct. (D.N.B.). Duitsche mijnenvegers hebben Vrijdag de beman ning gered van een Roode-Kruis-water- vliegtuic, dat vlak voor de oogen van dc Engelschen beschadigd neergestort was. ofschoon de schepen ver van hun basis hun werkzaamheden in weer en wind uitoefenden. De reddingsactie werd volbracht, hoewel véél sterkere Engelsche zeestrijdkrachten in volle vaart naderden. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.05 uur. Zonsopgang 7.52 uur. fZnoals men weet is iedereen ver plicht fns.srhrn zonsondergang en zonsopkomst fp vprdniriprrn I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1