WEER ENGELSCHE BOMMEN OP DE HOOFDSTAD Acht personen gedood en talrijke anderen gewond Hevige bomaanvallen op Engeland Nationale feestdag in Mongolië DE Dinsdag 8 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 86 De Vechtstraat geteisterd Engelsche vliegtuigen boven Berlijn De torpedeering van de „Highland Patriot" Verwarring in het Engelsche postverkeer Generaal nevel99 stelt de Engelschen teleur AMERIKAANSCH JOURNALIST Maarschalk de Bono naar Spanje AMERSFÖ ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f-0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVEkïtrtflEN van 14regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer eatra f 0 05 AMSTERDAM, 8 Oct. (A.N.P.). Gisteravond en in den loop van den nacht hebben Engelsche vliegers wederom de hoofdstad als doelwit van hun „helden daden" gekozen. Reeds om 9 uur naderden de «erste toestellen en kwam het lucht afweergeschut in actie. Korten tijd later stegen ook Duitsche vliegtuigen op, die verschillende malen in heftigen strijd met de aanvallers gewikkeld waren. In de stad hoorde men duidelijk het mitrailleurvuur. Op zeer krachtige wijze werden de Engelsche vliegtuigen beschoten en de burgerbevolking, opgeschrikt door de zware knallen, samengedrongen in de huiskamers, vroeg zich met verbijstering af, of dit het voorspel zou zijn van een aanval, gelijk aan dien van de vorige week. Zij, die zoo dachten, bleken helaas den misdadigen opzet der Engelsche luchthelden goed geraden te hebben. Ondanks het feit, dat de vliegers der „koninklijke luchtmacht" on telbare hoeveelheden lichtfakkels uitwierpen, waardoor de stad bij wijlen als bij daglicht onder hen lag en dus militaire en niet-militaire doelen duidelijk te onderscheiden waren, lieten zij niet na hun bom men op de woningen van weerlooze burgers te werpen. Niet minder dan acht personen vonden hierdoor een verschrikkelijken dood in de instortende huizen, terwijl talrijke min of meer ernstig gewonden naar de verschillende ziekenhuizen moesten worden vervoerd. Dat het aantal slachtoffers in verhouding tot de groote schade en het aantal neergeworpen projectielen nog betrekkelijk gering is, vindt zijn oorzaak in het feit, dat spoedig luchtalarm was gegeven. Het duurde tot bijna vier uur in den ochtend, alvorens de aanvallers zich definitief terugtrokken, nadat zij in de laatste uren tevergeefs getracht hadden door het vuur vanhet afweergeschut heen te breken. HET ergst was wel de toestand in de omgeving van de Vecht straat. Het perceel Vechtstraat 135 was door een voltreffer aan de achterzijde geraakt, waardoor het pand vrijwel geheel vernield werd, en ook de perceelen 131 en 133 dusdanige schade hadden op- geloopen, dat zij grootendeels wa ren ingestort. Vier dooden vallen in het'eerste pand te betreuren, terwijl het rondvliegende puin, de bomscherven en het glas talrijke gewonden, veroorzaakten. Twee der lijken, die van een onbe kende vrouw en een onbekenden jon gen, waren in den loop van den nacht geborgen en naar het Wilhelminagast- huis overgebracht. De beide andere slachtoffers bevonden zich toen nog in de huizen en zijn bij daglicht geborgen. Enkele der gewonden verkeeren in levensgevaar. De achter het getroffen pand liggende huizen in de Eemsstraat ondervonden eveneens groote materieele schade. De kracht van de explosie was zoo hevig, dat het puin van de perceelen in de Vechtstraat over eën breedte van 25 meter werd weggeslagen. In de tuinen van de perceelen in de Eemsstraat trof men. tegen de huizen aan. stukken aan van een veranda, ie zelfs een trapleer en een deur. Een vijftal woningen in deze straat was hierdoor aan de achterzijde volkomen onbewoonbaar geworden. Zeer ernstig waren ook de gevol gen van den bominslag in het per ceel Lekstraat 54. Twee menechen werden daar op slag gedood, terwijl twee andere ernstige verwondingen opliepen. Het huis stortte ineen, evenals het belendende perceel, in haar val de electrische bovenleiding van de tram meesleurend, waardoor ernstig gevaar ontstond. Ook hier was de schade aan de omliggende huizen zeer aanzienlijk. Ook in Amsterdam- Noord. HET Noordelijk deel van de stad heeft eveneens in de avonduren een zwaar bombarde ment te verduren gehad. Herhaal delijk wierpen de Engelsche pilo ten hun explosieve lasten uit, en zij troffen daarbij het perceel Urk- straat 13, hetgeen verschrikkelijke gevolgen had. De bom sloeg door het dak in de hurkamer. waar zich de twee reeds bejaarde bewo ners, de heer en mevrouw Kaman, bevonden. Beiden werden op slag gedood. Een drietal kennissen, dat bij hen op bezoek was, ontsnapte het gevaar won der boven wonder. Wel werden zij allen dusdanig gewond, dat zij respectievelijk naar het Wilhelmina- en het Binnen gasthuis moestén worden overgebracht. Het stoffelijk overschot van den heer Ka- man had men vanochtend vroeg nog niet kunnen bereiken. De aangrenzende perceelen, waarin eveneens ouden van dagen wonen, werden gelukkig voor ver woesting gespaard. Bovendien werden verschillende bom men in het water van het Buiten-IJ ge worpen, uiteraard zonder schade aan te richten, terwijl op den weg tusschen Schellingwoude en Durgerdam verschei den bommen in een weiland vielen. Een bom werd geworpen nabij het perceel Buikslotermeerdijk 134. De hevige lucht druk verwoestte het huisje grootendeels. doch de vier bewoners kwamen er zon der noemenswaardige verwondingen af. Ook aangrenzende perceelen kregen be langrijke schade Brandbommen BEHALVE explosieve bommen gooiden de*Britsche vliegtui gen groote hoeveelheden brand bommen uit. De omgeving van de P. C. Hooftstraat en de Alexander Boersstraat had hiervan het erg ste te lijden. In het perceel P. C. Hooftstraat 158 brak een middel- brand uit, welke echter door de gemeentelijke brandweer, daarin bijgestaan door de brandweer van den luchtbeschermingsdienst, on der leiding van den plaatsvervan gend commandant der brandweer, J. B. Schuitemaker en hoofdbrand meester W. de Boer, spoedig werd beheerscht. De derde etage en een vertrek op de tweede verdieping brandden echter ge heel uit. De bewoners, die zich te bed bevonden, hadden wonder boven wonder geen letsel bekomen, al kan men zeg gen, dat het een haartje heeft gescheeld. Ook de perceelen P. C. Hooftstraat 161. Alexander Boersstraat 43 en 39 werden rechtstreeks door brandbommen getrof fen. Het perceel in de P. C. Hooftstraat was door een bom getroffen, welke dwars door het huis heengeslagen en via de serre in den tuin terechtgekomen is. Daar kwam zij tot ontbranding zonder schade aan te richten. In het perceel Alexander Boersstraat 43 had een be woonster van de derde verdieping de bom in den luchtkoker hooren vallen. Zij wist zich nog juist bijtijds in veilig heid ie stellen, enkele oogenhlikken later brandde haar slaapkamer heftig. Voort» trof een brandbom een houten bijgebouw van het pacdologiseh insti tuut der vrije universiteit in de Vossius- straat. Met behulp van een snelhlusch- apparaat en zanrl werd de bom snoedie onschadelijk gemaakt.' Een drietil brandbommen viel bovendien nog in het Vondelpark, waarbij een gasbuis is vernield. Op het Muiderpoortstation werd even eens een aanval ondernomen. De brand bommen misten echter hun doel en kon den door het spoorwegpersoneel onscha delijk gemaakt worden. Een brandbom, welke in de Wagenaarstraat viel, werd tenslotte door de wijkbrandweer ge- bluscht. Op een tweetal plaatsen in de stad zijn voorts personen door granaatscherven getroffen. Zij zijn naar het Wilhelmina- gasthuis overgebracht. Op onzen tocht langs de zoo zwaar geteisterde punten aldus de A.N.P.- verslaggever troffen wij vele in woners van de hoofdstad in den groot sten schrik en ontsteltenis aan. Men vroeg zich verbijsterd af. waartoe dit alles diende waarom de Engelsche vliegers thans .wederom de weerlooze bevolking van de hoofdstad hadden uitgekozen als hun slachtoffer. Hebben de machthebbers in Engeland dan geen besef van het onnoemelijk leed en de ellende welke zij zaaien over deze dicht bevolkte woonwijken van Amsterdam? Het schijnt wel van niet! Vergissingen zijn totaal uitgesloten. De Engelsche lichtfakkels hingen boven de woon wijken en de piloten moeten de straten nauwkeurig hebben kunnen onderschei den. Eens te meer blijkt dat Engelsche vliegers niets ontzien in hun strijd voor wat zij „beschaving" noemen. BERLIJN, 8 Oct. (D.N.B.) In den afge- loopen nacht hebben Britsche vliegtui gen een aanval gedaan op Berlijn en op verschillende plaatsen explosieve en brandbommen laten vallen. Getroffen werden onder meer twee ziekenhuizen, verscheidene woonhuizen en verder pakhuizen en epoorwegwerken. Men was den uitgebroken branden spoedig meeete'r. Er zijn verscheidene dooden en gewonden. Een vliegtuig is door afweer geschut neergehaald. BERLIJN, 8 Oct. (D.N.B. Met de torpedecring van de „Highland Patriot" heeft de Duitsche oorlogvoering ter zee een bijzonder succes behaald. De „High- land Patriot" is een der vijf zustersche pen van de Royal Mail Line, welke en kele jaren geleden gebouwd zijn en elk 14.175 b.r.ton inhoud hebben. Deze mo torschepen varen in vredestijd in lijn dienst tusschen La Plata en Engeland. Van groot belang voor de voedselpositie van Groot-Brittannië is, dat Engeland daarmede een schip met koelruimte voor het vervoer van vleesch en andere levensmiddelen uit Z«id-Amerika verlo ren heeft. Het aantal koopvaardijsche pen met.een dergelijke speciale koelin- richting is, zooals hekend, zeer beperkt. BERLIJN, 8 Oct. (D.N.B.). In den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht een aanval op Londen ondernomen, die een nieuw hoogtepunt beteekende in de golf van vergelding, welke En geland teistert. In nog grooter aantal dan gewoonlijk verschenen de bommenwerpers boven de Britsche eilanden. Hun aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen werden door het heldere weer bijzonder begunstigd. Het herfstweer heeft de kracht der Duitsche aanvallen niet verminderd, doch wel bemoeilijkt het de Britsche luchtbescherming in ongedachte mate. Uit alle berichten blijkt, dat de Brit- De eerste verjaardag van de vestiging der zelfstandige regeering onder leiding van prins Teh werd in Mongolië als nationale feestdag gevierd. Een optocht door de straten van Kalgan (Foto Weltbild) Berlijn, 8 Oct. ""POT voor kort werd in Engeland luide geroepen, dat Groot-Brittannië den oorlog reeds"half gewonnen zou hebben, indien het gelukle tot het, opkomen van den herfstnevel stand te houden. En toen de eerste mist verscheen, verklaarde men aan gene zijde van de Noordzee, dat Hitier „zijn kans verspeeld" had. Nu de Duitsche bombardementen op Londen bij nevelig weer eehtcr met toenemende hef tigheid worden voortgezet, geeft men te Londen toe, dat de nevel den verdediger ernstiger hindert dan den aanvaller. Dit is als volgt te verklaren. Het Duitsche luchtwapcn behoeft, om zijn doelen in Engeland te bereiken, slechts ongeveer 100 k.m. af te leggen, terwijl de Britsche vliegtuigen naar hun naast bijgelegen doel. het mijn- en industriegebied van het Rijnland en Westfalen. ongeveer 500 k.m. moeten vliegen. Bij zulke afstanden is de vlieg richting en later ook bet werpen van bommen slechts dan eenigszins betrouw baar te bepalen, als de weersgesteldheid een duidelijke overbrenging van de be velen van het vliegveld, waar de toestel len zijn opgestegen, toplaat en tevens het onderscheiden van de aanvalsdoelen mogelijk maakt. Het is iedereen opgevallen, dat ver scheidene dagen achtereen geen Britsche vliegtuigen in de nabijheid van Berlijn zijn verschenen, zelfs geen poeingen daartoe gedaan hebben, ofschoon de Duitsche aanvallen op Londen met onverminderde kracht voortduren. Dit verklaart men te Berliin in de eerste nlaats uit de omstandigheid, dat de Britsche vliegers thans bij ondervinding weten welke moeilijkheden een nacht vlucht van ongeveer 1200 k.m., in het bijzonder bij mistig weer, voor de be manning oplevert en in de tweede plaats uit het feit, dat de nevelige weersgesteld heid de kans vermindert om de aan te vallen doelen te vinden. De nevel is Engelands bondgenoot niet meer. Tot voor kort vreesde men te Londen vooral de heldere maan nachten, maar thans houdt men er den „Londenschcn mist" voor bijzon der gevaarlijk. Men ziet in en heeft ervaren, dat het voor een lucht- wapen, dat op de hoogte van het Duitsche staat, niet bijzonder moei lijk is 100 of 150 k.m. blind te vlie gen, doch bovendien weet men uit ondervinding dat bij lichten nevel de eigen luchtafweer niet in staat is met eenige juistheid het vuur op de aanvallers te openen. Daarbij komt, dat in Engeland de over tuiging steeds meer veld wint. dat ook een landing door dichten mist buitenge woon vergemakkelijkt zou worden. Hoe zeer de vrees vorir deze landing tot een psychose uitgroeit, blijkt wel uit de opzienbarende berichten, die in Enge land de ronde doen. Volgens sommige van deze berichten zijn de Duitschers druk bezie met den bouw van een tunnel onder het Kanaal, volgens andere is de bouw van een ..schipbrug" reeds voor bereid en staan daarvoor al'e onderdee len klaar, welke dan in een langen neve lifen winternacht aanppneevoeed zou den worden om pen invasie van een leger van 100,009 man met allprlei spe ciale wapenen mogelijk te maken. UIT ITALIË GEZET Hij had onjuiste berichten gelan ceerd over de verhouding tus schen de as en Amerika ROME, 8 Oct (Stefani). De Amerikaansche journalist Herbert Matthews heeft aanzegging ontvan gen Italië te verlaten wegens een van zijn correspondenties in de New- York Times, waarin hij valschelijk beweerde, dat de asmogendheden zich op de een of andere wijze wil den mengen in de Amerikaansche presidentsverkiezingen. Aldus dreig de hij de betrekkingen met de Ver eenigde Staten te verstoren. In verband hiermede geeft de Giorna- le d ltalia een commentaar, waarin ge zegd wordt, dat deze journalist ter be gunstiging van de verkiezingscampagne van Roosevelt aan zijn blad een aan- teekening had gezonden, waarin be weerd werd. dat er een Italiaansch plan bestond om de herkiezing van Roose velt te verhinderen. Dat is onjuist en bovendien is reeds gezegd, dat Italië en Duitschland zich vrijwel niets gelegen laten liggen aan het succes of de mis lukking van de du'de candidatuur van Roosevelt. Zii maken er zich zelfs geen zorgen over of zün politiek een politiek van vrede of oorlog is of zal zijn. Italië nn Dui'schland weten dat zii den oor 'og 7"tten winnen, wat t ook rebenrt. co zij maknu 7'cV) f*pp«szins bpzored ovt nieu"'« eventuele bondgenoot schappen. d:e Engeland nog zou kun- sche autoriteiten ten aanzien van de bescherming der bevolking voor onop losbare problemen staat. Eenige Londsche wijken zijn vrijwel uitgestorven, doordat de bevolking ge- evacueerd is of dag en nacht in de schuilkelders zit en nauwelijks nog het daglicht ziet. De arbeiders begeven zich voor het grootste deel niet naar huis, omdat het verkeer gedurende, de voort durende aanvallen stilstaat. Bovendien verdient het geen aanheveling, dat de arbeiders naar ihuis gaan. omdat hun woonwijken in de nabijheid van groote fabrieken en docks en in de onmiddel lijke ge va ren zóne liggen. Terwijl dit reeds een volkomen ont wrichting van het gezinsleven betee- kent, die uiterst nadeelig voor de stem ming moet zijn. is volgens berichten van alle kapten in de onvoldoende in gerichte schuilgelegenheden en in de ondergrondsche stations een bijna on dragelijke noodtoestand ontstaan. Hier rijzen gevaren, die de Engelschen met al hun vaardigheid in de improvisatie niet kunnen overwinnen. De toenemen de koude en vochtigheid zijn juist, ihier geen hondgenooten der Engelschen, maar eerder van de Duitschers. Naar de Times meldt, is op 1 October op alle Engelsche postkantoren bekend gemaakt, dat dp posterijen niet meer de verantwoordelijkheid voor de veilige bezorging van briefkaarten, brieven, te legrammen, postcheques en postpakket ten op zioh kunnen nemen. Het is aan te bevelen, dat de geadresseerde onver wijld de ontvangst aan den afzender bevestigt en dat iedere afzender twee of drie afschriften van telegram of brief bewaart, om na eèn week een dier af schriften te verzenden, indien nog geen ontvangstbevestiging is binnengeko men. De Times schrijft, dat deze maatregel practisch een verdrievoudiging van het postverkeer beteekent. Het gevolg daar van zal zijn. dat met het oog op het groeiende gebrek aan personeel een groot deel van het verkeer, onmogelijk gemaakt wordt, niet alleen door de schade van de bombardementen, maar ook door de te hoog.e eischen. aan de 'krachten van het personeel gesteld. Het zakenleven wordt echter door dit alles ernstig belemmerd en de daardoor ver oorzaakte schade kan gelijk gesteld worden met de schade, door de bommen aangericht. MADRID, 8 Oct. (D.N.B.) Naar het officieele persbureau Cifra meldt, zal de Italiaansche maarschalk de Bono de komende dagen in Spanje aankomen om generaal Franco de versierselen te over handigen van de orde der Annunziata, welke de koning van Italië aan het Spaansche staatshoofd verleend heeft. Bij deze gelegenheid zal maarschalk de Bono een rondreis door Spanje maken en de oorlogsterreinen bezichtigen van den Spaanschen burgeroorlog. Sociale maatregelen in Bulgarije SOFIA, 8 Oct. (D.N.B.) De Bul- gaarsche ministerraad heeft een wets ontwerp ter bescherming van het volk opgesteld, dat binnenkort aan de So- branje (parlement) zal worden voorge legd en de volgende punten behelst: (1) Ontbinding en verbod van alle ge heime en vreemde organisaties. (2) Beperking der rechten van bur gers van Joodsche afkomst. (3ï Maatregelen tegen propaganda welke volk en staat schaadt. Manoeuvres bij Leningrad LENINGRAD, 8 Qct. (D-N.B.). In het militaire district Leningrad zijn Zon dag legermanoeuvres begonnen, in te genwoordigheid van den volkscommis saris van oorlog, maarschalk Tinfosjen- kh, en den chef van den generalen staf. general Merezkov. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.02 uur. Zonsopgang 7.54 uur. (Zouals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren) nen sluiten. Italië wenscht echter, dat niemand, zelfs om vrrkiezin~sredenen. speculeert op zijn politiek. Italië be moeit zich niet met de binn^plandsche Amerikaansche politiek en wil. dat de Amerikanen p'annen toeschrij ven. die het ni°t heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1