Talrijke huizen in Amsterdam zijn door de bommen in puin gelegd Twaalf woningen in één straat getroffen BRANDSTOFFENBONS AANGEWEZEN Woensdag 9 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 87 SLACHTOFFERS VAN HET BOMBARDEMENT VAN HAARLEM De aanval heeft diepen indruk gemaakt De namen van de slachtoffers v LICHTFAKKEL STICHT BRAND Door granaatscherven gewond Confectie valt uit de lucht... Zesde slachtoffer van bombardement op Rotterdam WORDT CAIRO ONTRUIMD? Wie nog geen voorraad heeft, komt het eerst aan de beurt AMERSFOORTSCM DAGBLAD ABGMntmci.ióPRiJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; week - iand 0.65. per f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 illiS DER AiJstk.it I. h van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Lieidadigheids-advertentiên voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 AMSTERDAM. 8 Oct. Het A.N.P. meldt: Wij hebben vanmorgen een tocht gemaakt door het gedeelte van de stad, dat vannacht dóór de Engelsche sluipmoordenaars 2Waar is geteisterd; Op twee plaatsen, namelijk in de Lék straat en in de Vechtstraat zijn zware bommen ingeslagen. Het ergste waren er de perceelen ih de Vechtstraat aan tóe. Het is een buurt, waar in den ver ren omtrek geen enkel militair doel te vinden is. Dat is dan ook de reden van de groofe verslagenheid van de trien- schen die daar wonen, die daar leven en daar hun gezinnen rustig dachten gehuisvest te hebben. Het zijn midden-' standswoningen, waarvan er nu alleen in de Vechtstraat ongeveer twaalf vrij wel geheel verwoest ziin. Vier perceelen de nummers 133 en 135. hebben een vol treffer gekregen en zijn veranderd in een trieste en schrikwekkende puin hoop, waaronder menschen het leven hebben gelaten. De aangrenzende per ceelen 131 en 137 hebben het evenèeris zwaar te verantwoorden gehad en ziin deels verwoest, zoodat ook deze wonin gen onbewoonhaar zijn geworden. Wij spraken iemand. die daar vlak in de buurt woont en den verschrikkelijken nacht die thans achter ons ligt. heeft meegemaakt „Wii begrijpen niet," zoo zeide hij." waar dit voor noodie is Oor log is een hard bedrijf, dat weet ieder een. Maar een oorlog tegen vrczlzame burgers, die niets kwaads vermoedend na harde da*»ta»v him clp«nV-amor« heb ben opgezorht, lijkt mii even doelloos als wreed. Den naeht die wij achter ons hebben zullen wij non-t vergelen. Nie mand had er on gerekend, dat mis schien moorddadige Rritsehé bómmen op huizen zouden vallen Maar wij ken den blijkbaar de mentaliteit van den Brit, die zonder aanwens des nersoons. zijn verderf brengend® hommen rond strooit over een vree^-aam stadsgedeel te, nog niet vol doen de". Men was druk bezig de woningen te oritruinnjp. De luehtv-e^chenrdhgsdienst was met man en macht aan het werk om nnin op te rn'men. D® perceelen 1?3 en 135 zijn. vooral aan d® achterzijde, vrijwel geheel verwoest. De voorgevel staat nog. Alle ruiten natuurlijk in verren omtrek verbrijzeld. Ook de ach terkant van woningen, die uitzicht gé ven ön de Vechtstraat, zijn voor eeri deel vernield. Wonderbaarlijke redding Van een wonderbaarlijke -redding ver télde ons een mevrouw, die op 135 twee hoog in de Vechtstraat woont. Zij lag in haar bed. aan de achterzijde van de woning. Haar man had even de s'aanka mer verlaten en bevond zich op het por taal. Op dat oogenblik sloeg de bom met donderend geweld in. De vloer van de slaapkamer kwam naar beneden én zii zelf kwam. met het bed -en de inboedel van de slaapkamer, in den tuin ter®cht. Zij is volkomen ongedeerd. Ook haar man, die op het portaal was blijven staan, kreeg geen schrammetje. De wo ning was van het portaal af volkomen verwoest. De man vertelde ons, hoe Hij, in diepe duisternis, te midden van het gehuil en geschreeuw van slachtoffers, die in het zelfde perceel zijn gevallen, naar bene den wist te klimmen, waar hij zijn vrouw, die zich intusschen uit de puin hoopen bevriid had. tot zijn gróote blijdschap volkomen ongedeerd in den tuin aantrof. Er was vanmorgen veel publiek óp de been om op dezen, bijna zomerschen hersftdag, een blik te werpen op de ruï nes. die vannacht door de „Engelsche luchthelden" zijn aangericht. Wii heb ben veel menschen gesproken, die met diep bekommerde gezichten stonden te staren naar de puinhoonen van waT eens woningen waren van vreedzame en arheidzame burgers en er was slechts een vraag op aller lippen: waar is dit voor noodig. waarom rust Engeland vliegfuie-en uit om Hoilandsche ingeze tenen. Hollandsrhe mannpn. vrouwen en kinderen, die met dit oorlno\«!'»<»we'd niets te maken hebben, te treffen? Waar om wordpn doelloos bommen geworpen op onze huizen, zoodat wij leven, have en goed verliezen, zoodat wii dag en nacht in angst moeten zitten voor een even afsehmveliiken als doelloozen aan val. Een zplfde stemming troffen w>' een paar honderd meter verder in dé Lek straat aan. Ook danr is een buis. dat 24 uur geleden nog door gelukk'"» gezin nen hewoond werd. herschapen iri een trieste en tragische mjinbóon. Q®k daar ging het kariee bezit van de bewoners bijeen gegaard na lange jaren van roesten arbeid, verloren door de volko- AMSTERDAM, 8 Oct. Tot dus verre zijn zeven dooden na dén Engel- schen bomaanval op Amsterdam ge borgen, terwijl twee personen nog wor den vermist. In de Lekstraat 56 3e etage werden de 36-jarige heer mr. dr. H. Ynzoni- des en zijn 20-jarige verloofde mëj. A. Meennessen op slag gedood. In de Vechtstraat 133 2e etage, de 44-jarige heer Af. A. Kars, in hetzelfde pand op êén hóóg de 67-jarige mevrouw Chr. van Haaren-Ronge, in dé Vechtstraat 135 de 13-jarige jóngen H. Bromet en aan den overkant van het 1] in de Urkstraat het echtpaar Kamman. men onverantwoordelijke: behandeling van albion's piloten. Ook daar spraken wij menschen, die nog diep ónder den indruk warén van den nacht, die achter hen ligt.. Een man, die in een der benedenhuizén' woont, vlak in de buurt, vertélde ons. hoe om half één de bom op het huis in de Lek straat neer'suisde. Het was een onbe schrijfelijk tumult van getroffen en on der puin bedolven menschen. Onmiddel lijk was er hulp pëbödéri. Ook hij uitte onomwonden zijn verontwaardiging over het optreden van de Engelsche vliegtuigen, dié zooveel róuw en ellende in deze zwaar getroffen wijk hebben ge bracht. In de Lekstraat .is ^én gezin wel zeer diep getroffenT Één vkdèr en moeder, ionge menschén nog. hebben daar het leven gelatén. Een kind van éen jaar is Ongedeerd uit dé puirihoopen gérëd. Tal van andere stads delen getroffen Ook dé buurt van de Kostverlorënka- de bij het Frëderik Hendrikplantsoen is vannacht door Engelsche vliegtuigen ge- bóm bardeërti Op het terrein van de ge- meentéreiniging aan de 2e Hu^o de Grootstraat sloeg een projectiel van zwaar kaliber in. welke een gat van twee meter doorsnede eri anderhalven meter diep veroorzaakte. Een stuk muur- van een rijwielstalling werd wegge vaagd, waarhij eeri aantal rijwielen werd beschadigd, terwijl in een kantoor tje een ravage werd aangericht. Geluk kig zijn hier geeri slachtoffers te betreu ren. evenmin als in de Gillis van Leden- berchstraat, waar een zware bom het parid van de firma van Gelder trof. Hét projectiel doorboorde het dak, om ver volgens op een betonnen vloer te stuiten én te explodeerën. Hoewél ook hier de verwoesting aanzienlijk is. is de schade naar verhouding niet groot, omdat de eqlosié in de aanwezige papiervoorra- den wérd gesmoord. Vari een liftkoker werd een muur ontzét. terwijl aan ach- térlie-ende perceelen schade werd aan gericht. Een benauwd avontuur beleefde een schipper, die met zijn boot iri de Kost- verlorenkade bij de molen „De Otter" gemeerd lag. De Engelsehen wierpen een brandbom neer, welke door het dak van zijn woongelegenheid sloeg en op den vloer bleef liggen. De schipper trad echter kordaat op. Hij slaagde erin het nropectiel op te nemen en vervolgens over boord te zetten, waardoor hij ziin schuit van een wissen opderéang redde. In het- Frederik Hendrikniantsoen troffen leden van den luchtbescher mingsdienst een riiét ontploften hrand- bom aan. welke on het bureau Marnix- straat gedeponeerd én in een emmer met water onschadelijk werd gemaakt. Ook op het terrein aan de Buiskade De blusschers werden door Engelsche vliegeniers met bommen bestookt MONNIKENDAM, 8 October. (A. N.P.). Een kapitale boerderij in Broek in Waterland ging in den af geloöpen nacht tijdens een bomaan val in vlammen op. Een Engelsch vliegtuig cirkelde boven de streek tusschen Monnikendam en deze. ge meente en wierp verscheidene licht fakkels uit. Een van deze heeft ver moedelijk de boerderij bewoond door de familie Breedijk. getroffen. Onmiddellijk na het uitbreken van den brand spoedde de brandweer van Broek In Waterland zich naar het ter rein en nam met kracht den strijd tegen het vuur ter hand. De kans om met eenig succes het vuur te bestrijden, was zeker niet denkbeeldig. De brand had zich bij de komst van de brandweer nog niet in zoo ernstige mate ontwikkeld en mogelijk had men de boerderij gedeel telijk kunnen behouden. De Englesche toestellen bleven echter in de buurt en wierpen tijdens hét blusschingswerk her haaldelijk bommen in de directe nabij heid van de boerderij, tot een -aantal van vijftien stuks. De energieke blusschers moesten hiérdoor hun werk onderbre ken. Vele malen moesten zij dekking zoeken in een greppel. Tot hen behoorde burgemeester P. J. Pereboom van Broek in Waterland. Op deze wijze viel aan blusschen niet te denken en ofschoon de brandweer al les deed om nog iets te behouden, ging het geheele pand in vlammen op. In de zelfde omgeving werden nog toen bom men geworpèn, waarvan er twee op den Jaagweg neerkwamen. Gedurende een half uur was het verkeer vanochtend volkomën gestremd. Een treffende tegenstelling tot de be klemmende gebeurtenissen van den laatsten tijd. De visschershaven van Enkhuizen (Foto Pax-Holland). sloeg een Engelsche bóm iri, waardoor een groot gat in den grond ontstorid en vele ruiten in de omgeving sprongen. De stemming in de stad In de P. C. Hooftstraat is een huis, dat iri de vérstë verte geen militair doel is. voor een deel uitgebrand.. Ook in de Alexander Boersstraat evenzeer een buurt, waar geen enkel militair doel is te bekennen, zijn bommen geval-len. Waar wij ook kwamen.zoo vervolgt het A.N.P., op onzen tocht, door de stra ten van de hoofdstad, overal gingen de gesprekken over den afschuwelijken aanval, die vannacht door Engeland's luchtmacht is gepleegd op de burgerbe volking van Amsterdam. Op straten en pleinén. in de trams en in de café's werd alleen maar over dat eene onderwerp ge sproken.- Niet alleen omdat men diep ge troffen was door de dooden en gewonden die wij wederom te betreuren - hebben, doch meer nog om het volkomen zinne looze en volmaakt redelooze van dit rondstrooien van dood en verderf, over de burgerbevolking. Overal vraagt men zich af, wat de Engelschen bezielt om op een dergelijke wijze op te treden. Wij zagen zelden zoo verslagen stemming in Amsterdam als thans onder de bevol king heerscht. Zooals men weet, zijn ook in het Von delpark hommen gevallen, wat iemand in de tram de oprrierkirig ontlokte, dat bet tegenwoordig gevaarlijk is om in de buurt vari een park te wonen, daar dit objecten zijn. die hoewel met militaire doelen niets te maken hehben, die groot® aantrekkingskracht uitoefenen op Engel sche piloten en die blijkbaar in de mee ning verkeeren, dat die geschikte plaat sen zijn, om hun bommen, hetzij in, het zij op de Huizen in de buurt van het park te „lossen". AMSTERDAM, 8 Oct. Dat granaat scherven ernstig kunnen aankomen, is gisteravond weer bewezen, toen in West twee personen werden getroffen. Het is voor iedereen zaak om, wanneer de lucht doelartillerie vuurt, dekking te zoeken. In de Kostverlorenstraat liep een 24- jarige man door een granaatscherf een groote hoofdwonde op. terwijl in de Gil lis van Ledenherchstraat een 22-jarige man door een stuk projectiel in de borst werd getroffen. Tn erristigen toestand heeft de G.G. en G.D. hem naar een der ziekenhuizen vervoerd. Te Haarlem heeft de teraardebestelling plaats gehad van de slachtoffers van den Engelschen bom-aanval. De stoet van de om het leven gekomen familie Michel man, vrouw en kinderen passeert het verwoeste huis in de Voortingstraat. (Een verslag van de droevige plechtigheid vindt men elders in dit blad). (Foto Schimmelpenningh) STOCKHOLM, 8 Oct. (D. N.B.) De bevolking van Zweden gaat thans een nuttig gebruik maken van de talrijke op drift geraakte Britsche ver sperringsballons. Zoo is men op de gedachte gekomende omhulsels dér ballons te ge bruiken voor de vervaardiging van uitstekende regenjassen... ROTTERDAM, 8 Oct. De riachtelijke Engelsche borhaanval op Westelijk Rot terdam heeft eén zesde slachtoffer ge- eischt. De 23-jarige mejuffrouw F. de Winter gewoond hebbende in de Nico- laas Beetsstraat, was aan rug en borst verwond en werd in het ziekenhuis, aan den Bergweg opgenomen. Daar is zij aan haar verwondingen overleden. 's-GRAVENHAGE, 8 October. De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat 9 October a.s. een aanvang zal worden gemaakt met de distributie van vaste brandstoffen, zoodat te beginnen met dien datum uitsluitend tegen afgifte van daartoe aan te wijzen bonnen vaste brandstoffen kunnen worden betrokken. ROME. 8 October (D.N.B.). Voi- gens berichten, die via Athene zijn ontvangen, zijn de Egyptische auto riteiten op aanwijzing van het Brit sche opperbevel sedert eenige dagen begonnén met de ontruiming van Cairo. De evacuatiemaatregelen worden met opvallende spoed ten uitvoer gelegd. Alle Egyptische bladen hebben een oproep gericht aan alle autobezitters om hün wagens voor het wegvoeren der bevolking ter beschikking te stellen. Verder zouden sedert gisteren alle voor raden levensmiddelen in de lèvensmid- delenwinliels door de autoriteiten in be slag genomen zijn. Bij het begin van de evacuatiemaatregelen zou het in ver schillende wijken van Caire tot ernsti ge botsingen zijn gekome». Over het tenuitvoerleggen van de evacuatie zijn nog geen verdere bijzonderheden ont vangen. D'e Messaggero meldt uit Athene, dat Zondag j.l. bij de kerkhoven van Cairo een bloedig incident ontstaan is tus schen vluchtelingen en Engelsche mili tairen. waarbij een Arabier door een Engelschen officier werd neergeschoten De Engelschen wilden de ezelskar met alle voorraden en huisraad van dezen luchteling in beslag nemen, waarop deze zich verweerde. Gedurende de maand October geven de met 01, 02 en 03 gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brand stoffen-haarden, kachels"* alsmede de met 01, 02. 03. 04, 05 en 06 gemerkte bon nen van de „bonkaart distributie-centra le verwarming', en voorts dq met .brandstoffen, één eenheid, le periode" alsmede de met „cokes, één eenheid, eerste periode" gemerkte bonnen elk récht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen als boven aangege ven. Verder geven gedurende de maand October de met 04, 05 en 06 gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen-haarden, kachels", elk recht op het koopen van één een heid turf, als boven aangegeven. Met nadruk wórdt er echter de nadruk op gevestigd, dat deze met 04, 05 en 06 ge merkte bonnen in den loop van het stookseizoen alsnog zullen worden aan gewezen voor het koopen van steenko len of andere vaste brandstoffen. Men heeft dus de keus om hierop thans turf of later andere brandstoffen te betrek ken. De aan de houders van identiteits kaarten uitgereikte toewijzingen geven gedurende October recht op het koopen van het daarop vermelde aantal eenhe den. De met „auto-anthraciet" gemerkte bonnen geven uitsluitend recht op het koopen van 1 H.L. (maximaal 75 K.G.) anthracietnootjes 4 (rom.) of 5 (rom.). V OOALS in de dagbladen reeds is be- kend gemaakt, werd gedurende de. periode van 30 September tot en met 8 October 1940 de verkoop en aflevering aan verbruikers stopgezet, ten einde de bevoorrading van den handel te verzor gen. In deze periode zijn tevens de beschei den ten dienste van de brandstoffendi's- tributie aan belanghebbenden uitgereikt. De plaatselijke distributiedienstcn hebben opdracht gekregen bij de uitrei king van deze bescheiden een aftrek toe te passen van de op 29 September j.l. bij verbruikers aanwezige voorraden. Deze voorraden hebben de verbruikers moeten opgeven op de daarvoor vastge stelde formulieren MD 89, welke hun voor dit doel zijn overhandigd, en wel in kilogrammen, hectoliters of mudden, waarna de distributiediensten deze op gaven omgerekend hebben in eenheden. Hierbij werden de volgende omreke ningsfactoren in acht genomen: 1 eenheid 1 H.L. (max. 75 k.g.) anthraciet, steenkolen, industrie- of eier- briketten: 1 eenheid 2y9 H.L. kolenslik: 1 eenheid 2 H.L. (max. 100 k.g.) cokes (ook gascokes); 1 eenheid 110 k.g. bruinkoolbriket ten; 1 eenheid 450 stuks (200 k.g.) bag- gerturf; 1 eenheid 300 stuks (195 k.g.) pers- turf; 1 eenheid 175 k.g. fabrieksturf; 1 eenheid 200 k.g. overige soorten, turf. Bovendien moest worden opgegeven de hoeveelheid huisbrandolie, welke men in voorraad heeft, waarbij 1 Liter huis brandolie gelijk staat met 0.01S eenheid. Nadat deze omrekening heeft plaats gehad zijn bij de uitreiking der kaarten een met den voorraad 'overeenkomend aantal bonnen daarvan verwijderd, zulks in verband met het feit. dat per bon voor een nader aan te geven periode een eenheid vaste brandstoffen zal worden beschikbaar gesteld. Voor elke eenheid van den voorraad is dus een bon van de kaart gescheurd. Aangezien steeds de laagstgenum- merde bonnen zijn verwijderd, zul- len zij, die over geen of een gerin- gen voorraad beschikken, in de eer- ste plaats in de gelegenheid zijn de benoodigde brandstoffen te betrek ken, waardoor een zoo rechtvaardig mogelijke verdeeling van den voor raad vaste brandstoffen wordt ge waarborgd. Eerst daarna komen zij aan de beurt, die bij den aanvang van de distributie reeds over een voorraad beschikten. Met nadruk wordt allen verbruikers aange raden hun brandstoffen zooveel mogelijk van hun gewone leveranciers te betrok ken. Groep A De groep verbruikers, wélke de wonin gen van particuliere personen omvat (formulier „A"), is verdeeld in verbrui kers, die stoken met haarden en kachels cn verbruikers, die stoken met centrale verwarming. (Men zie verder pag. 2) DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.00 uur, -Zonsopgang 7.55 uur. f Zooals nten weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1