BEZORGDHEID in de Ver. Staten STAAT AMERIKA VOOR DE BESLISSING? DUITSCH - RUSSISCHE BESPREKINGEN Fa. DUIM BURGER DE Zaterdag 12 October 1940 Uitgave: VALKHÜFF Co. 39e Jaargang No. 90 Bureau; Arnhemsche Poorwrl 2a Deskundigen achten de Amerikaansche defensie niet sterk genoeg voor een aanvalsoorlog LANGDURIGE WERELDSTRIJD? Gemeenschappelijke belangen der vier groote mogendhedenDuitschland, Italië, Rusland en Japan Goede houtvoorziening van Duitschland Een rede van Quisling i» Vordering van goud door de Ned. Bank ZUIVER WOLLEN HOUSE COATS enz. iBOniitmtniSI-RiJS oer 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per «veek '015 Binnenland tranci per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0U5 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 4620 r.IJS DER h(»,tntc t.crt van 14 regel» i 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 10.25. Lieidadigheids-advertentiën voor de hellt van den prijs. Kleine Adverlentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 1.Bewijsnummer extra f 0 05 /-N i TTfTÜ 1 t Ver. Staten automatisch ook bij den yy 1T00JL01* j Europeeschen oorlog betrokken zouden gei aken. V17"Q O 11 ^en oor'°^ va11 vele jaren zou W diC&X övi 1 tl W 1/ daarvan het onvermijdelijke gevolg j zijn. welke aan het Amerikaansche J volk ontelbare milliarden dollars en vele menschenlevens zou kosten, en bovendien niet alleen Europa en Azië, maar ook den Ver. Staten niets dan ellende en honger zou bezorgen. NEW YORK, 12 Oct. (D.N.B.). —7 In de New York Journal Ame- can schrijft Von Wiegand, dat er in militaire en marinekringen te Washington bezorgdheid heerscht over de in de Ver. Staten heer- schende meening, dat het land de komende weken betrokken kan worden bij den Europeeschen oor log of bij den oorlog in het Verre Oosten of bij een tweefrontenoor- log. In deze kringen, die geacht moeten worden op de hoogte te zijn, wordt ver klaard, dat de Ver. Staten even onvol' doende op oorlogvoering zijn ingesteld als Engeland onder Chamberlain ten tijde van de oorlogsverklaring aan Duitschland. Hoewel de Amerikaansche industrie een groote productiecapaciteit heeft, is zij thans toch niet in staat ge lijktijdig Engeland en de Ver. Staten van voldoende oorlogsmateriaal te voor zien. In het Amerikaansche leger en het luchtwapen is een tekort aan personeel, officieren en uitrusting. Zouden de Ver. Staten in den oorlog geraken, dan zou den 'zij geheel onvoorbereid een aan valsoorlog moeten voeren. De Democratische senator Wheeler heeft in een persgesprek gepleit voor een overleg tusschen de Ver. Staten en Japan op grond van 't Kellogg-Briand- pact. teneinde het oorlogsgevaar af te wenden, want oorlog met Japan betee- kent wegens het drielandenpact, dat de Wheeler verklaarde verder bereid te zijn elk land te bestrijd,en, dat de Vei', j Staten zou aanvallen. Hii zei echter niet bereid te zijn oorlog te voeren alleen om de bezittingen van een ander land te beschermen. Hull over den status qou in Oost-Azië. De minister van buitenlandsche zaken Huil werd in de persconferentie onder vraagd over het bericht uit Bangkok, volgens hetwelk de Amerikaansche ge zant in Thailand de regeering te Bang kok erop gewezen zou hébben, dat de Ver. Staten den status quo in Oost-Azië gewaarborgd wenschten te zien. Huil verklaarde, dat er geen nieuwe instruc ties zijn uitgevaardigd. Waarschijnlijk echter heeft de Amerikaansche gezant gemeend opnieuw op de nota van Juli 1937 te moeten wijzen, welke Huil tot alle regeeringen der wereld kort na het begin van het JapanschChineesche conflict heeft gericht. In deze nota had Huil een wijziging in den statut quo niet principieel van de hand gewezen, doch wel verlangd, dat een wijziging alleen in overleg met alle betrokkenen zou 'geschieden. Voorts verklaarde Huil geen.berichten'te> heb ben, dat Japan op 18 October de inter nationale nederzetting in Sjanghai in bezit zal nemen. In zake de geruchten over een versterking van het Ameri kaansche troepencontingent in Sjanghai zeide Huil, dat een beslissing daarover tot dusver niet genomen is. Roosevelt's en Churchill's politiek dreigen tot uitbreiding van den oorlog te leiden Men schrijft ons: BERICHTEN omtrent de toenemende bewapening van Amerika en het op volle oorlogssterkte brengen der Ameri kaansche marine, wijzen erop, dat de toe stand zoowel in den Atlantischen als in den Stillen Oceaan, steeds meer gespan nen wordt. De mogelijkheid van een oor log tusschen de Ver. Staten en Japan doemt steeds duidelijker aan den hori zon op. Om welke vraagstukken gaat het daarbij in hoofdzaak? De rechtstreeksche problemen, welke tusschen Washington en Tokio bestaan, behoeven op zichzelf allerminst aanlei ding tot een oorlog te zijn. Er zijn tegen gestelde belangen in China, welke ver band houden met de open-deur-politiek, waaraan Washington wenscht vast te houden, maar die niet meer past in het groeiende stelsel der groote continentale complexen. Dan is er het vraagstuk van de vlootpositie der beide mogendheden in den Stillen Oceaan, dat op don duur ongetwijfeld tot wrijving aanleiding zou geven, maar dat. op dit oogenblik even min op zichzelf aanleiding tot een con flict behoeft te worden. Wat echter de schaal zeer sterk in de richting van een strijd met Japan moet doorslaan, is eenerziids de poli tiek van Roosevelt, welke er conse quent naar streeft om Engeland in den oorlog te steunen, en anderzijs de politiek van Churchill, welke er even harnekkig naar streeft, dp Ame rikaansche politiek op één noemer te brengen met de Britsche. Al sedert zeer geruimen tiid is Ame rika in het Verre Oosten de „trustee" van de Westersche belangen. In Noord- China worden de Britsche belangen, na het terugtrekken der Britsche troepen, behartigd of heter beschermd door Ame rika, terwijl Washington hier met de meeste kracht de politiek der ex territorialiteit en van de open deur ver dedigd. Nog duidelijker is de toestand in Zuid-China, waar Amerika opkomt voor het openhouden van den eenigen ..toe gangsweg waarlangs Tsjang Kai Sjek nog oorlogsmateriaal kan krijgen, via Birma. Tenslotte geeft de doorslag van oude Amerikaansche torpedojagers voor patrouille-doeleinden aan Engeland. Op deze wijze wordt Amerika meer en meer aan de zijde van Engeland getrokken. Dat Churchill deze politiek met alle kracht nastreeft is duidelijk en be grijpelijk. Maar dat Roosevelt even eens, tegen een zeer belangrijk deel, zoo niet de meerderheid.van de Ame rikaansche bevolking in, tegen den zin der neutraliteitswetgeving, zooals zij oorspronkelijk was, toch het lot der Vereénigde Staten van dat van Engeland tracht te verbinden, is min der begrijpelijk en laadt een wel zeer groote verantwoordelijkheid óp de schouders van den president. Het «is tenslotte alleen verklaarbaar uit dezelfde miskenning yan den werkelii ken stand van zaken en van de werke lijke krachten, welke op het oogenblik in de wereld werken tenzij men moei aannemen, dat hier ernstige economi sche doeleinden achter schuilen en men in Amerika met een ondergang van En geland en van het door Engeland voor gestane economische bestel, tevens een ondergang van de Amerikaansche eco nomie vreest, welke zich steeds meer op Groot-Britiannië orientee.rt. Wëreldstrijd dreigt. T NTUSSCHEN wordt het wel steeds A duidelijker, dat de oorlog tenslotte dreigt te ontbranden in een wereldstriid. welke slechts een einde kan vinden, in dien nok ten aanzien van Amerika de brandende vraagpunten zijn uitgevoch ten. Steeds meer wordt de rest van de wereld teruggedrongen in een laatste De Londensche brandweer in actie bij het blusschen van de talrijke branden nabij de dokken waar tijdens de Duitsche luchtaanvallen ernstige schade werd toegebracht (Foto Weltbild) BERLIJN, 12 Oct. (V.P.B.). Te Moskou zullen binnenkort nieuwe Duitsch-Russische bespre kingen plaats hebben, waarbij de halfjaarlijksche balans over de beiderzijdsche economische be trekkingen zal worden opgemaakt. Wij vernemen, dat bij deze gele genheid ook onderzocht zal wor den, hoe de nieuwe Russische ge bieden, de Baltische staten en Bessarabië in het gemeenschappe lijk economisch 'systeem kunnen worden ingeschakeld. Dit feit wijst zonder twijfel op het voortdurend economisch en politiek con tact, dat op den grondslag van de tus schen beide mogendheden bestaande verdragen tusschen Moskou en Berlijn bestaat. In hét licht van dit contact be antwoordt men te Berlijn de vraag of werkelijk voor Rusland het oogenblik voor een positicverandering in de poli tiek aangebroken is, zooals de tegen standers van Duitschland gaarne geloo- ven. Men gaat de argumenten na, die in verdediging van het liberaal-democra tisch bestel. Dat intusschen ook voor Neder land en dan met name in Indië, groote gevaren door deze Ameri kaansche oorlogspolitiek dreigen, is duidelijk Een oorlog, waarin ook Ja pan betrokken wordt, kan niet zon der invloed blijven op Ned. Indic. Indien slechts Washington zou inzien, dat de Moriroe-leer, voor de toepassing wgarvan men in Amerika zich zoo bij zonder gevoelig betoont, evenzeer van toepassing is .op het Europeesche en het Aziatische continent, indien hien slechts zou inzien, dat juist de ontwikkeling dei- laatste decennicn duidelijk wijst op een hergroepeering der wereld in continen tale gebieden, onder leiding van enkele groote machten, welker invloedssfeeren zorgvuldig afgebakend worden, dan zou Washington er van afzien nog het oude stelsel der overal in de wereld met. el kander in strijd zijnde invloedsfeeren te verdedigen. En zou, ook na de totstandkoming van het nieuwe Europa, onder Duitsch-Ita- liaansche leiding, een vreedzame samen werking tusschen de continenten moge lijk zijn. Van Britsche zijde echter zal men zulk een ontwikkeling uit alle macht trachten te voorkomen. (Nadruk verboden) de Angelsaksische landen voor een der gelijke nieuwe orienteering worden aangevoerd. Rusland's waarachtig be lang zou met dit van de spil in strijd en anti-Japansch zijn, daar de drie ver bonden mogendheden de maritieme uit gangen van de Sovjet-Unie zouden con trol ecren. Een ander argument legt den nadruk op de ideologische tegenstelling tusschen de Sovjet-Unie en de drie mo gendheden. En tenslotte is er van een DuitschRussische tegenstelling in het Noorden en op de1 Balkan sprake. In Engeland heeft men getracht aan deze argumenten kracht bij te zetten, door te wijzen op talrijke en- langdurige Engelsch-Russische be- sprekingen in den laatstcn tijd. Hier omtrent wordt te Berlijn opgemerkt, dat men op grond van diepgaande informaties heeft kunnen vaststel len, dat deze besprekingen of wel in werkelijkheid in het geheel niet heb ben plaats gehad, of wel een volko men tendentieuze verklaring hebben gevonden." Men herinnert aan de verklaring van de Prawda, dat dé'Sovjet-Unie omtrent het driemogendhedenpaet varf tevoren was ingelicht en men "wijst er op, dat deze gedragslijn ongetwijfeld ook bij do actueele' politieke problemen gevolgd wordt. Overigens is men te Berlijn yan mee ning, dat de Angelsaksische argumenten door de prac.ti.ik van de Duitsch-Russi sche verhoudingen reeds voldoende wor den weergelegd. Uitlatingen to Tokio, evenals de Ja- pansche gczantcnwisseling te Moskou, hebben de verbetering der Russisch Japansclie betrekkingen gedemon streerd. De ideologische tegenstelling tusschen de Sovjet-politiek en die der plutocratische landen is zoo diep. dat deze er, naar men te Berlijn gelooft, veel loc heeft bijgedragen, de toenadering tot de spilmogendlieden te vergemakke lijken. Op territoriaal gebied heeft ook de Sovjet-Unie uit de nieuwe verhou ding tot Duitschland belangrijke poli tieke en economische winst kunnen be halen. En tenslotte verklaart men dat hetgeen Duitschland, Rusland en Japan tot dusverre verworven heb hen, of in de toekomst nog zullen venverven, zij slechts kunnen bevei ligen door een goede nabuurschap, die aan ieder datgene toekent, waar op hij. op grond vanzijn beteeke- nis en zijn prestatie recht heeft. Men beschouwt te Berlijn de posi tieve verhouding ten opzichte van Moskou dus niet alleen als voor het verleden en het heden, dóch ook voor de toekomst geldend. BERLIJN, 12 Oct (V.P.B.). De groote invoermogelijkheden, die de Duitsche economie in den loop van het jaar verworven heeft, hebben een groote ommekeer op het gebied van de hout voorziening te weeg gebracht. De hout- voorraden zijn door de groote invoeren •belangrijk grooter geworden dan bij het begin van den oorlog. Men kan er dan. ook thans toe overgaan de Duitsche bosschen, die in de laatste jaren veel geleden hebben, te ontzien. In het hout jaar, dat op 1 October 1940 werd afge sloten, is ongeveer 14 millioen meter uit het buitenland ingevoerd. De hoogste invoer in vredestijd bedroeg 9 millioen meter. Men kan' verwachten, dat in het komende jaar uit de Scandinavische landen, de Sovjet-Unie en dé Ralkan nog grootere hoeveelheden .geïmporteerd zullen worden. OSLO, 11 Oct. (D.N.B.). De leider der Nasjonal Samling, majoor Quisling, heeft voor het eerst na de invoering der nieuwe bestuursorde, in Drontheim het woord gevqerd over het wezen en de doel stellingen van zijn beweging. Daarbij riep hij alle goede krachten des lands op tot medewerking aan het nieuwe Noorwegen. De Nasjonal Samling reikt haar vroegeren tegenstanders de hand fot verzoening en heeft alTecn het wel zijn van het Noorsche volk op het oog. Quisling verklaarde ten slotte, dat Noor wegen zich afkeert van de materialisti sche en liberale wereldbeschouwing. In een andere betooging voerde de ge- romitteerde staatsraad voor volksvoor lichting en cultuuiydr. Lundc.het woord voor arbeiders uit Oslo. Hei democrati sche systeem, zoo verklaarde hij, is niet in staat geweest een ware sociale ge meenschap te vormen. De macht van de hooge Londensche financiën is in Noor wegen zóó groot geweest, dat geen enke le Noorsche regeering haar wil daarte genover heeft kunnen doorzetten. Inspectiereis van Zuid- Slavischen premier BKLGBADO. 15 Oct. (D.N.B.). Mi- nister-president Zwetkowitsj heeft ver gezeld van den minister van oorlog, ge neraal Neditsj, en den minister,van Fi nanciën. dr. Schutej, benevens den mi nister van staat. Konstantinowitsj een bezoek gebracht aan de in het gebied van Tsjaktsjak aanwezige militaire en strategische installaties. Zools men weet bevindt zich daar ook het gouddepot van de nationale bank. OOSTENDE VOORTAAN EENTALIG OOSTENDE, 12 Oct. (D.N.B.). In een verordening van den gouverneur der provincie West-Vlaanderen wordt aan het gemeentebestuur van Oostende mee gedeeld. dat de bekende Belgische ha venstad voortaan als eentalig te be schouwen is. Alle van de overheid uit gaande stukken zullen uitsluitend in de Vlaamsche taal gesteld zijn. Op de dubheltallige" straatnaambordjes zullen de Fransche straatnamen worden uitge wischt. LANGESTRAAT 56 TEL.3II6 PEDICURE en MASSAGE Verzamelingen van gouden munten en verzamelstukken behoeven voorloopig niet te worden ingeleverd "VTAAR wij van de Nederlandsche Bank vernemen, heeft zij beslo ten het goud, dat ingevolge artikel 9 van de deviezenverordening 1940 aan haar is aangeboden, doch tot dusver nog niet aan haar werd verkocht, thans ingevolge genoemd artikel op te vorderen. Met het oog hierop worden ingezete nen wier naam aanvangt met een der letters a, b of c, voor zoover zij nog goud in den zin der deviezenverordening in eigendom hebben of daarover het be schikkingsrecht hebben als bedoeld in artikel 9, vijfde lid der deviezenverorde ning, opgeroepen dat goud vóór 1 No vember 1940 aan de Nederlandsche Bank te verkoopen en over te dragen. Het goud kan op icderen werkdag, be halve des Zaterdags, tusschen 9 en 12 uur worden ingeleverd bij de hoofdbank van de Nederlandsche Bank te Amster dam. Gangbare Nederlandsche gouden tien- en vijfguldenstukken kunnen, be halve bij de hoofdbank van de Neder landsche Bank, ook worden ingeleverd bij hare bijbank te Rotterdam of bij een harer agentschappen. De betaling van den koopprijs zal behalve bij aankoop van gangbare Nederlandsche gouden tien- en vijfguldenstukken over het algemeen eerst kunnen geschieden nadat het goud bij de hoofdbank van de Neder landsche Bank is nagezien on gewogen. Desgewenscht kan inlevering ook ge schieden door bemiddeling van een par ticuliere bank. De particuliere banken brengen hiervoor een kleine provisie in rekening. Ingezetenen wier naam met een der letters d en volgende van het alphabet begint, kunnen nadere be kendmakingen afwachten. Indien zij er de voorkeur aan geven hun goud reeds thans aan de Nederlandsche Bank .te verkoopen, bestaat daar tegen geen bezwaar. Verzamelingen van gouden munten behoeven voorloopig niet te worden inge leverd. Als verzamelingen kunnen slechts worden beschouwd collecties die uit ten minste tien verschillende stuk ken bestaan, en die een handelswaarde hebben, hooger dan niet do goudwaarde der gezamenlijke stukken o Vereen kómt. Vetzamelstukkon behoeven eveneens voorloopig niet Ie worden ingeleverd. Als verzamelstukken kunnen slechts gouden munten worden beschouwd, waaraan eert belangrijk hoogere handelswaarde kan worden toegekend dan met de goudwaarde overeenkomt. In twijfelge vallen vrage men onder vermelding van het jaartal van de desbetreffende munt(en) bij de Nederlandsche Bank een beslissing. Op grond van het enkele feit, dat aan bepaalde munten voor de eigenaars per soonlijke herinneringen zijn verbonden, kan geen ontheffing van de verplichting tot verkoop worden verleend. HAAKSBERGEN TELT 10.000 ZIELEN HAAKSBERGEN. 12 Oct. - In de ge meente Haaksbergen is Vrijdagmorgen de 10.000e inwoner geboren, te weten Hermanus Johannes Onland, zoon van het landbouwersgezin H. J. OnlandG. te Woerst. wonende buurtschap Ho- nesch. De burgemeester heeft aan den jonggeborene namens het gemeentebe stuur een, spaarbankboekje ad f 25,— verstrekt. DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.53 uur. Zonsopgang 8.01 uur. f Zooals meri weet is iedereen ver plicht fussrhen zonsondergang en zansapknmst te verduisteren MANTELS JAPONNEN BLOUSES ROKKEN JUMPERS VESTEN ONDERJURKEN DIRECTOIRES CAMISOLES Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1