Nederlandsch-lndië en Japan GUMMI KINDERMANTELS, UNI TINTEN Fa. DUIM BURGER Pessimisme in Ver. Staten over Britsche situatie Russische tegenspraak van Engelsche berichten DE ONTVANGST VAN DE EE MEANDER Zaterdag 19 October 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 96 Het aardolie aspect Wrak van een Britsch vliegtuig aangespoeld d°ch het is met ondienstig °m °p diiiguner aanvaardt zijn Japansche bom aanvallen op den Birmaweg nieuwe ambt Amerikaansche bladen over den toestand Petroleum uit Ned.- Indië voor Japan Medische Hulp VERDUISTERING Spanning in Zuid- Oost-Europa WIJ BERICHTEN U, AMERSFQORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ï'ïiiJS DER AllVcnits.llcN van re2e,s inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 HHOEN, tegen het einde der vorige eeuw, de Nederlandsche aardoliewinning en -industrie in Nederlandsch-Oost-Indië een aanvang namen, werd de benzine als waardeloos afvalproduct verbrand. Aan de mogelijkheden, wel ke de zware stookolie inhield, werd in die dagen al evenmin gedacht. In den loop der jaren is hierin evenwel ver andering gekomen. De ontwikkeling der techniek bracht met zich, dat de aardolie meer en meer een .politieke stof' werd. De Nederlandsche en Ne- derlandsch-Indische regeeringen on dervonden dit voor de eerste maal dui delijk, toen de pogingen van Ameri- kaansche maatschappijen om een aan deel in de aardoliewinning en -verwer king in InsuJinde te verwerven leid den tot diplomatieke verwikkelingen tusschen Washington eenerzijds en Den Haag en Buitenzorg anderzijds. De ouderen onder ons zullen zich deze zoogenaamde Djambi-affaire van vóór den wereldoorlog zeker nog herinne ren. Washington wist toen zijn zin door te drijven, en wel in dier voege, dat de Standard Oil Company via een Nederlandsche dochtermaatschappij vasten voet kreeg op de olievelden van Sumatra. Q! EDERTDIEN is de Borneo-aard- olie meer op den voorgrond ge treden dan de Sumatra-olie. Tarakan en Balik Papan de twee voornaam ste productieterreinen leveren na melijk een zware olie, die gedeeltelijk zelfs zonder geraffineerd te zijn ge schikt is om als brandstof te dienen voor handels- en oorlogsschepen. Geen wonder, dat de drie groote maritieme Pacific-mogendheden Japan, het Britsche Rijk en de Vereenigde Sta ten met argusoogen de positie van aardolie-Borneo volgen. Het feit, dat de Britsche admiraliteit dank zij haar relaties met de Shell en dus ook met de Nederlandsche productiemaatschap pijen op Borneo een streepje voor had, .was noch den Japanners noch den Amerikanen ooit aangenaam. Het Ne- derlandsch-Indische Gouverne ment was echter tot voor kort bij deze verwikkelingen niet of nauwe lijks betrokken. Doch de omstandig heid, dat Japan rekening moet gaan houden met een zeer nauw samengaan tusschen Britten en Amerikanen in den Pacific en in den Indischen Oceaan, heeft natuurlijk Tokio's belangstelling voor de Indische aardolie en inzonder heid voor de Borneo-olie aanzienlijk vergroot. En men gaat hoezeer ook andere Nederlandsch-Indische pro ducten van beteekenis zijn voor Japan en de Vereenigde Staten dan ook niet te ver, als men de zending van de Japansche missie-Kobajashi naar Java niet in de laatste plaats beschouwt als een' uitlooper, als een gevolg van den aardolie-oorlog tusschen de drie groo te maritieme mogendheden van den Pacific. C* ENE aanwijzing voor de juistheid van deze meening ligt in het feit, dat onmiddellijk nadat de Neder landsch-Indische en Japansche onder handelaars hun eerste gemeenschap pelijke communiqué dat wijst op een zekere mate van overeenstemming publiceerden, de New York Times met het bericht is gekomen,, dat voortaan een vierde deel der .aardolieproductie van Insulinde naar Japan zal worden verscheept. Nog daargelaten of het be richt juist is, kan toch uit zijn ver schijnen in een zoo gezaghebbend Amerikaansch orgaan worden opge maakt, welk een groote beteekenis Washington en Wall Street toeken nen juist aan het aardoliedeel der hui dige Japansch-Nederlandsch-Indische onderhandelingen. En terecht! Want als inderdaad voortaan een zeer be- BERLIJN. 19 October. (D.N.B.) Bij het Oost-Friesche eiland Juist is de romp van een Britsch vliegtuig aange spoeld. Bij nauwkeurig onderzoek bleek men imet bet wrak van een Bristol- Blenheim bommenwerper te doen te hebben. Van bevoegde Duitsche zijde wordt er in dit verband op gewezen, dat in den nacht van 15 op 16 October Brit sche bommenwerpers over de Duitsche bocht het Duitsche gebied zijn binnen gevlogen. Duitsche marine-artillerie nam de vliegtuigen aan de kust, in de buurt van den Wezermond, op doeltref fende wijze onder vuur. Een Britsch toe stel werd daarbij zoo zwaar getroffen, dat het nog slechts korten tijd in de lucht kon blijven en daarna in de Wad denzee stortte. De strooming. die daar heerscht, heeft, het wrak thans naar de kust van Juist gedreven. langrijk deel der Borneo-olie naar Japan wordt verkocht, dan duidt dit op een versterking van de Japansche vloot en een vergrooting van "haar ope ratiemogelijkheden van niet te onder schatten beteekenis. A ARDOLIE is een .politieke stof van de eerste orde. Zij kan daar door licht ontaarden in een casus belli, in een reden tot oorlog. Doch juist omdat zij een .politieke' stof is, kan zij evenzeer als onderhandelingsargu ment uitnemende diensten bewijzen, ja, zelfs een dreigend gewapend con flict afwenden. Er zullen dan ook aan de Nederlandsch-Indische onderhan delaars zeer hooge eischen worden ge steld wat betreft diplomatieken en politieken zin, wat, wijders, betreft tact, besef van de waarde van het onderhandelingsobject. Indien zij spel ei. tegenspel op de juiste manier spe len. kunnen zij door het betrachten van eene gepaste vrijgevigheid zoo wel als van eene evenzeer gepaste terughoudendheid de best moge lijke resultaten boeken. Het feit, dat Japan zich bewust is van den wensch zijner huidige bondgenooten om zoo eenigs- zins mogelijk de status quo in en van Nederlandsch-lndië te bewaren, kan bij de besprekingen den Neder- landsch-Indischen gedelegeerden zeer te stade komen. Natuurlijk heeft "het probleem der Japansch-Nederlandsch- Indische betrekkingen vele aspecten, oogenblxk inzonderheid het aardolie-*^ J aspect naar voren te brengen. Wijl aardolie een .politieke' en een .explo sieve' stof is, doch tevens een stof, die voor de werken des vredes zoo moge lijk nog onmisbaarder is dan voor het gruwzaam oorlogsbedrijf. SJANGHAI, 19 Oct. (D.N.B.). Ja pansche vliegtuigen hebben Vrijdag den Birma-weg in de provincie Yoennan, enkele uren nadat deze heropend was, gebombardeerd en een voor het verkeer belangrijke brug zwaar beschadigd, zoo meldt het opperbevel van de Japansche vloot in Zuid-China. Voorts werden fabrieksinstallaties op tien kilome ter ten Westen van Mengtse in Zuid-Oostelijk Yoennan met bom men bestookt en werd aldaar groo te schade aangericht. De Japansche bomaanvallen op den Birmaweg, schrijft de Kokoemin Sjim- boen, toonen aan, dat Japan vastbeslo ten is op den Engelschen maatregel dienovereenkomstig te antwoorden. Dé opening van den weg via Hongkong be- teekent een nieuwe inmenging en open lijke uitdaging van Japan, waarop slechts één antwoord mógelijk is. De Mikajo Sjimboen constateert, dat de opening van den weg via Hongkong niét meer alleen als een onvriendelijke, maar als een vijandige houding be schouwd moet worden. Engeland moet daarom wel weten, dat Japan besloten is uit zelfverdediging en om den weg van leveranties naar den vijand te blok- keeren, tot wapengeweld over te gaan. Japansche vliegers, die gisteren den door de Engelschen heropenden Birma weg gebombardeerd hebben, rapporteer den, dat nergens verzet i6 gepleegd en dat er nauwelijks nog teekenen van ver voer te bespeuren zijn. MADRID, 19 Oct. (D.N.B.)Serrano Suner, tot dusverre Spaansch minister van binnenlandsche zaken, heeft giste ren zijn functie van minister van bui- tenlandsche zaken aanvaard. Hij ver klaarde zijn nieuwen arbeid te begin nen in denzelfden geest, die zijn vroe gere werk bezield heeft. Het is zijn doel Spanje te dienen in het besef, dat de tegenwoordige toestand voor Spanje zoowel als voor de geheele wereld kri tiek is. Hij zeide niet bereid te zijn de ver ouderde methoden te volgen, welke steeds in het ministerie van buitenland- sche zaken toegepast zijn. Hij hekelde in scherpe hewoordingen de werkme thode, die tot dusverre door het depar tement gevolgd is. De phalanx moet ge respecteerd worden en de organisatie der phalanx in het departement van buitenlandsche zaken moet behandeld worden, zooals ze verdient. Suner ver klaarde voornemens te zijn te werken in den geest der phalanx. ITALIAANSCH GENERAAL NAAR SPANJE BARCELONA, 19 Oct. (D.N.B.). De Italiaansche generaal Calzabini, inspec teur van het Italiaansche veiligheidswe zen, is uit Rome in Barcelona aangeko men. Tijdens de beschieting van de Fransche havenplaats Dakar aan de kust van West'Afrika door de Britsche vloot (23 tot 25 September) werden vele burger woonhuizen vernield, waarbij een groot aantal inwoners om het leven kwam. (Foto Scherl) NEW YORK, 19 Oct. Naar Trans- ocean meldt, komt het in Amerika groeiende pessimisme over het weer standsvermogen van Engeland tot uiting in een hoofdartikel van de Bal- timore Sun. De zwakte van de Engel- sche luchtverdediging, die bewezen wordt door de Engelsche cijfers over neergeschoten vliegtuigen, wordt door dit blad onrustbarend genoemd. De militaire expert van de New York Times constateert, dat Engeland geen reden heeft om over de oorlogspositie .te juichen. Er is een aantal ongunstige factoren op de Engelsche oorlogsbalans, die niet onderschat kunnen worden. In de eerste plaats is de Engelsche tegenactie tegen het Duitsche lucht- offensief veel zwakker geworden. In de tweede plaats is het een feit, dat de Duitschers, in weerwil van het herfst weer, onophoudelijk de Engelsche in dustriecentra blijven aanvallen. Voorts moeten de Duitsche hommen op den duur een algemeene uitwerking hebben, die tot ernstige stoornissen in de Brit sche oorlogsindustrie kan leiden. Dat duizenden Engelsche leerling-vliegeniers naar Canada worden overgebracht, be wijst, dat de Duitsche bommen de op leiding sterk belemmeren. Dan is het in een land, dat voortdu rend gebombardeerd wordt, zeker moei lijk de vliegtuigproductie op peil te hou den, om van vergrooting der productie maar te zwijgen. Langzamerhand zullen ook de scheepsverliezen gevoelige ge volgen hebben. Tenslotte moet worden vastgesteld, dat Duitschland het initia tief behoudt en dat Engeland een voort zetting der zware Duitsche bombarde menten moet verwachten, „Roosevelt zegt, wat hij niet doet en doet wat hij niet zegt," aldus schrijft het meest verspreide Ameri kaansche weekblad Saturday Eve ning Post. Het zal niet gemakkelijk zijn de Ver. Staten in den oorlog te betrekken, omdat het land in geen enkel opzicht zooals Roosevelt er van overtuigd is, dat het lot van de Ver. Staten afhangt van den afloop van den strijd tegen Engeland. De moreele aanklacht tegen de spil- mogendheden luidt, dat zij zonder oor logsverklaring oorlog voeren, dat zij ver dragen hebben gebroken en dat zij zich van hinderlijk volkenrecht niets hebben aangetrokken en dat dit niet allemaal kan worden toegestaan zonder de wereld in een chaos te storten. Daartegenover moet worden geconsta teerd, dat Roosevelt niet, alleen de neu- traliteitswet -der Ver. Staten heeft ge schonden, doch tevens koelbloedig een inbreuk heeft gemaakt op het volken recht. Onder de leiding van Roosevelt zijn de Ver. Staten niet alleen bij een niet-verklaarden oorlog betrokken, doch worden ook haar moreele maatstaven door jezuitisch gekuip ondermijnd en vernield. Engeland aangewezen op de Ver. Staten In een toespraak tot den bond van fabrikanten in Massachusetts heeft Sir Walter Layten, ambtenaar van het Brit sche ministerie voor de materialen ver klaard, dat de Duitsche voorraden aan grondstoffen voor den oorlog, vooral aan staal, zooveel grooter dan de Engelsche zijn, dat Engeland slechts kan hoopen Duitschland te overvleugelen, wanneer het de beschikking krijgt over de jaar- lijksc-he Amerikaansche productie van 60.000 staven. De situatie is te ongunsti ger, doordat de Duitsche wapenen te land de Engelsche vele malen overtref fen. Engeland kan slechts siand houden, wanneer het, Amerikaansche volk bereid is om den dubbelen last van de F.ngel- sclie en de eigen bewapening op zich te nemen. De New York Daily News meldt uit Amerikaansche militaire kringen, dat daar verluidt, dat Engeland zoo zeer is aangewezen op de Amerikaansche John- son-machinegeweren en -geweren, dat het waarschijnlijk is, dat, het tot het Amerikaansche munitiekali'her zal over gaan. Deze opvatting is versterkt door nieuwe reusachtige orders voor Johnson- geweren en door het bericht, dat de Engelschen door gebrek aan munitie voor Brenmachinegeweren vaak moei lijkheden hebben. NEW YORK, 18 Oct. (D.N.B.). - Naar de New Y'ork Times meent te weten zou den het concern der Nederlandsche pe troleum maatschappij en de Standard Oil op het punt 6taan een contract af te. sluiten voor de levering van petro leum aan Japan. Volgens deze overeen komst zouden de maatschappijen een vierde gedeelte van de Ned.-Indischc petroleum-productie aan Japan leveren. GESCHIEDENISBOEKJES HERZIEN IN BELGIE BERLIJN. 19 Oct. (V.P.B.). - De se- cretaris-generaal van het ministerie van onderwijs te België heeft een commissie aangewezen, welke tot taak heeft alle in België gebruikte schoolboeken grondig te herzien. De commissie zal in het bij zonder nagaan, welke opvatting tegen over Duitschland, met name in de ge schiedenisboekjes. tot uiting komt. Niet alleen komen in deze boekjes nog veel vuldig de gruwelverhalen voor. die de propaganda der Geallieerden tijdens den Wereldoorlog over Duitschland ver spreid heeft en wordt de Duitsche ont wikkeling sinds 1933 geheel verdraaid voorgesteld, doch ook in de weergave van het verleden vertoont zich een uit gesproken tendenz van kwaadwillig heid ten aanzien van Duitschland. Vroe gere pogingen van Duitsche zijde om in naam van de Duitsche eer en de his torische objectiviteit verandering in de zen toestand te brengen, hebben nim mer tót een bevredigend resultaat ge leid. Behoedt Uw voe£ zooa/s bet woei! iaat ze regelmatig behandelen éne I.ANGESTRAAT 56 TE1.3II8 PEDICURE en MASSAGE Zondag hebben dienst de volgende ge- neesheeren: Plomp, Regentesselaan 15 tel. 5591. Mevr. Schreuaer, Paulus Buyslaan 5, tel 3137. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziektegevallen, die medische hulp drin gend noodig hebben. Zondag heeft dienst de apotheek van: Jos Haan. Julianaplein 3. tel. 4609 en Kraan. Oude SoestPrweg 89, tel. 4803. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. v. d. Grient. Brcestraat 8b.. tel. 6830. Mej. de Leuw, Soesterweg 15. tel. 4973- T7 ANDAAG gaat de zon om 1S.37 onder. Zonsopgang op Zondag 20 Oct. is .om 8.14. terwijl dien dag de zon om 18.35 onder gaatZonsopgang op Maandag 21 Oct. is om 8.16 uur- Gedurende de tusschenliggende tijden moet worden verduisterd. Berichten over Turksch-Russische onderhandelingen van Turksche zijde ongegrond genoemd MOSKOU, 19 Oct. Het Sovjet-Russische officieele persbureau Tass publiceert de volgende tegenspraak: De Engelsche bladen News Chronicle, Daily Herald, Daily Mail en Daily Express hebben een Reuterbeiïcht gepubliceerd, volgens het welk Sovjet-Russische troepen Roemenië zouden zijn binnengedrongen en een Sovjet-Russische torpedoboot een Roemeensch schip in de Zwarte Zee zou hebben getorpedeerd. Turksche bladen te Istanboel hebben voorts op 16 October een bericht uit Londen afgedrukt, als zou in de.buurt van Galatz een botsing zijn voorgevallen tusschen Sovjet-Russische en Duitsche troepen. Tass is gemachtigd te verklaren, dat al deze berichten van eiken grondslag ontbloot, zijn. Voorts meldt het Britsche persbureau Reuter uit Istanboel: In bevoegde Turksche kringen worden de berichten, als zouden tusschen Turkije en de Sovjet unie onderhandelingen over een wederzijdsch pact van bijstand gevoerd worden, als ongegrond gekenmerkt. nendringen der Duitschers in Roemenië, zullen bestudeerd worden. Het probleem van d£ petroleumlevering aan Turkije zal daarbij een belangrijke rol spelen. Het vertrek der Engel schen uit Roemenië Donderdagavond zouden te Constanza 260 Engelschen aankomen. Bij aankomst van den trein bleek echter, dat 150 En gelschen geweigerd hadden den raad van ihet gezantschap op te volgen en het land te verlaten. Zoo scheepten zich slechts '110 Britten in op het Roemeen- sche s.s. „Transsilvania", dat hen naar Istanboel bracht. Onder hen bevonden zich drie bijzonder gecompromitteerde militaire attachés, kolonel Macnab. de eerste luitenant Forbes en kapitein Brass. Macnab wordt te Boekarest be schouwd als leider der Britsche spion- nage en eabotage-actie in het geheele land. Zijn plaatsvervanger, de zooge naamde persattaché Pember, is nog te Boekarest. De Roemcensche ambassadeur te Athene, Radu Djuvara, is met ingang van 15 November van zijn functie ont heven. Naar verluidt zal hij worden op gevolgd, door den schrijver Constantin Gane, lid der legionnairsbeweging. BERLIJN, 19 Oct. (V.P.B.). De di plomatieke activiteit van Engeland in Athene en Ankara beschouwt men in de Wilhelmstrasse als een poging om mede spelers voor de Engelsche politiek te vin den en het geschokte vertrouwen te her stellen. Duitschland vervult tegenover deze gebeurtenissen de rol van opmerk zame toeschouwer en men is er van over tuigd, dat do opvattingen van die staats lieden in beide hoofdsteden, die een realistische politiek willen voeren, niet ver van de te Berlijn gehuldigde over tuiging kan afwijken. De troepenbewe gingen. die in beide genoemde landen hebben plaats gehad, zijn te Berlijn eveneens met aandacht waargenomen, doch men acht dit een feit zonder sen satie. Al deze gebeurtenissen worden slechts getoetst aan de vraag, in hoe verre zij de Duitsche strijd legen Enge land beïnvloeden. Reuter meldt uit Istanboel: De Brit sche ambassadeur is naar Ankara terug gekeerd en heeft een onderhoud gehad met den Turkschen minister van bui tenlandsche zaken, Saradzjogloe. Men neemt aan, dal: aan .dit bezoek geen an dere beteekenis toegekend moet worden dan aan een gebruikelijke gedachten- wisseling. De ambassadeur heeft den minister sinds den Duitschen opmarsch in Roemenië nog niet bezocht. Over het algemeen volgt men te An kara de gebeurtenissen in Roemenië zonder opwinding. Men gelooft, dat Tur kije nog niet in direct gevaar verkeert. Het Turksche kabinet komt Dinsdag bijeen en een tweede vergadering, die een bespreking van den nieuwen toe stand ten doel heeft, naar men aan*- neemt, wordt den komenden Woensdag gehouden. Ook de economische vraag stukken, die voortvloeien uit het bin- VRIJWILLIGE INKOMSTENBE LASTING VOOR NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND WASHINGTON, 19 Oct. (A.X.P.). Naar Transocean meldt, zullen de N e- derlanders, die in het buitenland vertoeven, uitgenoodigd worden tot be taling van een vrijwillige inkomstenbe lasting, naar de zoogenaamde Neder landsche regeering. die te Londen resideert, besloten heeft. De op deze wij-- ze bijeengebrachte gelden zullen be steed worden aan voortzetting van de Nederlandsche oorlogsmaatregelen te gen Duitschland. Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1