Frankrijk's positie in Europa DOEL DER AS MOGENDHEDEN: EUROPEESCHE EENHEID Japansche verklaringen over besprekingen met Indië Aan alle volkeren de plaats, die hun toekomt DE EEMLANDER Vrijdag 25 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 101 Gissingen of vergissingen' H1 Britsche luchtaanval op Berlijn BRANDBOMMEN OP DEN HELDER Een vertraging kwam niet onverwacht Commentaar op Hitler's besprekingen NIEUWE BONS Het noodweer in de Pyreneeën AMERSFOORÏSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummert f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENHEN van 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 f ITLER's besprekingen met Franco en, vooral, met Laval en Pétain hebben uitteraard alom ter wereld de meest levendige belangstelling gewekt. De ontmoeting met Franco past geheel in het kader der bestaande samenwerking tusschen Spanje en de As-mogendheden. Niet temin is het waarschijnlijk, dat de con ferentie van den Duitschen leider met den Spaanschen leider meer te betee- kenen heeft dan louter en alleen een demonstratie van die samenwerking. Al ware het slechts hierom, dat uit de ervaringen der jongste jaren blijkt, hoezeer samenkomsten van de leiders der autoritaire staten gevolgd plegen te worden door internationaal-poli- tieke en/of militaire verrassingen. De mutaties in de kringen der hoogere Spaansche staats- en militaire leiders wijzen evenzeer op eene activeering der Spaansche houding jegens de hui dige Europeesche constellatie. Dit wat Spanje betreft. HITLER heeft tevens, na eerst met Laval te hebben geconfereerd, den leider van den Franschen Staat (de République fran^aise, gelijk men weet, is niet meer; in haar plaats is de Etat francais gekomen) den grijzen maarschalk Pétain ontvangen. Om trent het besprokene is niets bekend gegeven. Doch uit het feit, dat Hitier en Pétain gesproken hebben met elkaar, kan men afleiden, dat de ontmoeting tusschen Laval en Hitier minstens genomen niet onvruchtbaar is geweest. Tevens kan men daaruit afleiden, dat het onderwerp der be sprekingen van principieelen aard was. Immers, indien het slechts een quaestie van practischen aard bijvoorbeeld doortocht van Duitsche troepen naar Spanje door het niet be zette deel van Frankrijk is, die ge regeld moet worden, dan hadden de deskundigen aan Fransche en Duit sche zijde dit onderling kunnerf doen. Maar welke principieele aangele genheden zijn er dan besproken? HIEROVER te schrijven beteekent het domein der gissingen te be treden. Is thans de mogelijkheid van een definitieven vrede met Frankrijk aan de orde? Anders gezegd, heeft de Fransche regeering de kans gekregen of om de kans gevraagd, reeds nu een definitief vredesaccqord met Rome en Berlijn te sluiten? De vraag mag velen absurd lijken; in wezen is zij dit niet. De Fransche belangen in Afrika zouden op die manier wellicht minder afbreuk lijden dan bij een g e 1 ij k t ij d i g e n Fransch-Brit- schen vrede met de mogendheden van de As. Sommigen gaan in hun suppo sities nog verder en maken, naar aan leiding van Hitler's jongste besprekin gen, reeds gewag van een op handen zijnde inschakeling van Frankrijk in het Duitsch-Italiaansche front tegen Engeland. Anders gezegd, de moge lijkheid van een schokkend'.renverse- ment des alliances' wordt door hen, die die veronderstelling uitspreken, binnen het bereik der mogelijkheden geacht. U^HURCHILL's jongste rede tot het Fransche volk is eene aan wijzing, dat Londen met de grootste aandacht de ontwikkeling der Fransch-Duitsche verhouding en be sprekingen gadeslaat. Zij is tevens eene indicatie, dat de Britsche regee ring de hiervoren uitgesproken sup posities niet als onmogelijkheden beschouwt. Beter dan welke regeering ook weet de Britsche, hoe dynamisch de Duitsche buitenlandsche staat kunde is. Zij weet tevens, dat Laval in vroeger jaren een continentale poli tiek en een aceoord van Frankrijk met de As-mogendheden heeft voorge staan, alsmede, dat Laval eveneens een aanhanger is der dynamische diplomatie en politiek. Geen wonder, dat Whitehall en Downing Street met argusoogen het gebeuren in Frankrijk volgen! VA/ ASHINGTON zal evenzeer de V jongste besprekingen als ver rassend aanmerken en zich op zijn houding opnieuw moeten bezinnen. Want indien Frankrijk als oorlog voerend land wordt uitgeschakeld of n d i e n Frankrijk in het kamp der As-mogendheden zou belanden, zou dit niet nalaten een diepen indruk te maken op de burgers der Vereenigde Staten. En de presidentsverkiezingen, beslissend voor het al dan niet slagen van Roosevelt's streven naar een der den ambtstermijn, staan voor de deur. Waarlijk, er is voor Roosevelt alle aanleiding om de Europeesche situatie opnieuw onder de loupe te nemen en geen overhaaste dingen te doen of te zeggen. Maar verlaten wij het domein der gissingen, hoe interessant en hoe aantrekkelijk het ook moge zijn. Want gissingen kunnen steeds ontaarden in vergissingen. Slechts dit nog tot be sluit. Indien in Frankrijk eerlang belangrijke wijzigingen haar beslag krijgen, zou dit op de binnenlandsch- politieke ontwikkeling in Neder land ongetwijfeld van grooten .in vloed kunnen zijn. BERLIJN. 25 Oct. (D.N.B.) In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben Britsche vliegtuigen de Rijkshoofdstad aangevallen. Een deel der toestellen werd door het afweervuur der lucht doel artillerie vóór het bereiken van het stadsgebied naar Noordelijke en Zuide lijke richting verdreven. Slechts aan enkele vliegtuigen gelukte het boven de eigenlijke stad te komen. Door het laaghangende wolkendek heen wierpen zij op verscheidene plaatsen brisant en brandbommen op woonwijken, tuindor pen en buitenhuisjes. Een crematorium werd door een brisantbom getroffen. 'Er ontstonden verscheidene branden, die snel gebluscht konden worden. Voorts werden eenige personen gewond. Tweè Britsche vliegtuigen werden reeds bij het naderen wan de stad neergeschoten. Tal van huizen werden getroffen DEN HELDER, 25 Oct Heden morgen heeft een Engelsch vlieg tuig verscheidene brandbommen in de binnenstad van den Helder neer geworpen. Tal van huizen werden getroffen, dooh in vrijwel alle ge vallen wist men de projectielen on schadelijk te maken. Een huis in de binnenstad staat echter in vlam men. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. TOKIO, 25 Oct. (Domei). In de da- gelijksche persconferentie heeft de woordvoerder van het Japansche depar tement van buitenlandsche zaken Yaka- shiro Soema, toegegeven, dat de bespre kingen in Batavia een vertraging on dervinden. De woordvoerder voegde hier echter aan toe: „Onderhandelingen van dit soort hebben gewoonlijk eenigen tijd noodig en van het begin af aan waren wij op vertragingen ingesteld." Op de vraag of de afwezigheid van Ichizo Kobajasji, het hoofd van de Ja pansche delegatie, een langdurige ver traging van de besprekingen te Batavia ten gevolge zal hebben, antwoordde de woordvoerder ontkennend. Tijdens de afwezigheid van Kobajasji zullen Otoji Saito, de Japansche consul-generaal te Batavia, en Tomotsoene Ohta, de plaats vervangende leider van de Japansche delegatie, de onderhandelingen voort zetten. De Nederlandsch-Indische regeering, zoo betoogde Soema, heeft zich bereid verklaard om ondanks de afwezigheid van Kobajasji de onderhandelingen met de Japansche delegatie voort te zetten. Op de vraag, waarom de onderhande lingen tusschen Japan en Nederlandsch- Indië niet naar Tokio verplaatst wer den, antwoordde de woordvoerder, dat zoowel de Japansche als de Nederland- sche autoriteiten het 't best achtten de onderhandelingen in Batavia te voeren vooral daar op de agenda der bespre kingen de economische vraagstukken voorkwamen. Ten slotte werd aan den woordvoer der het persbericht .voorgelegd waar in sprake is van een anti-Japansche ge zindheid onder de bevolking van Neder- landsch-Indië. Hierop antwoordde Soe ma, dat hij tot dusver geen officieele berichten had ontvangen, waarin dit persbericht bevestigd werd. De betrekkingen tusschen Thailand en Fransch Indo-China TOKIO, 25 Oct. (D.N.B.). De Thai- landsche pers meldt volgens Domei,- dat aan db Fransch Indo-Chineesche zijde tegenover de Zuid-Oost grens van Thai land verdere troepen worden samenge trokken en verdedigingswerken aange legd. Bovendien zijn in de golf van Siam, in de nabijheid van de Thailand- sche territoriale wateren, kanonneer- booten, torpedobootën en duikbooten ge stationeerd. In Cambodja is het tot bot singen gekomen tusschen Anamietische soldaten en Marokkanen waarbij aan beide kanten slachtoffers zijn gevallen. De hoofdstad van Cambodja. Pnom penh, is door opstandelingen bezet. Mussolini bracht tijdens zijn inspectiereis door Noord-ltalië ook een bezoek aan een ijzerertsmijn, waar hij diep onder den bodem de mijnwerkers begroette. (Foto Scherl) BERLIJN, 25 Oct. (D.N.B.). Aan de reis van den Fiihrer naar West Europa hecht de Deutsche Diplomatisch-Polititische Korres- pondenz een historische en tevens symbolische beteekenis voor de geestelijke en politieke omwente ling, die zich, naar de Korrespon- denz constateert nog tijdens dezen oorlog in alle dèelen van dit con tinent voltrekt. Als reactie op een eeuwenlange diplo matieke traditie, die in de twistzucht en streven naar overheersching der conti nentale volkeren haar noodlottige moge lijkheden vond, en het Europeesche vasteland steeds verder naar de tweede plaats dreigde te verdringen, heeft zich in de jonge Europeesche volkeren een omwenteling voltrokken, welke haar eigen bronnen van kracht niet tegen elkaar maar tot nut van het algemeen gebruikt. Ook voor heel Europa moest eens de tijd komen waarin de volkeren, na uit roeiing van de vernietigende krachten, buiten hun eigen nationale eenheid tot een Pan-Europeesche opvatting moesten geraken. Het verloop van den oorlog heeft reeds getoond, de theorie van de „gepensionneerde natie" practisch waar deloos is. De jonge Europeesche volkeren, die bij het herstel van dit continent de leiding hebben genomen, hebben metterdaad ge toond, dat zij zich bij hun optreden niet laten leiden door egocentrische en impe rialistische machtsinstincten. Duitschland en Italië zijn van meening, dat juist hun strijd tegen de destructieve krachten, die Europa wilden verdeelen en klein houden en dit nog willen, hen voor de verantwoording geplaatst heeft, aan alle volkeren van Euro pa, hetzij vriend of vijand van gis teren, de mogelijkheid te geven de plaats in te nemen, die met hun traditioneel recht en hun bijzon dere bekwaamheden overeenkomt. Het Hamburger Fremdenblatt wijst er op, dat de elementaire.schreeuw van het Spaansche volk naar binnenlandschen vrede en ordenend gezag in de jaren van zijn burgeroorlog de sympathie en daad werkelijke hulp van Duitschland en Italië tot gevolg gehad heeft en dat men thans met hetzelfde recht kan zeggen, dat de Spaansche openbare meening deze geovelens voor honderd procent be antwoordt. sinds Duitschland en Italië zich door den aanslag van het Westen in den grootsten strijd om het bestaan van hun geschiedenis geslingerd zien. Dit zijn, zoo schrijft het blad, de psy chologische premissen, die de unieke ontmoeting tusschen Adolf Hitler en het Spaansche staatshoofd mogelijk ge maakt hebben. Tegenover de verlokkin gen van den nieuwen Britschen ambas sadeur te Madrid, sir Samuel Hoare, heeft men van de zijde van Spanje van het begin af het grootste wantrouwen ge steld en Spanje is thans van zins eens en voorgoed te breken met de verkrach ting van zijn natuurlijke rechten door Engeland. De Frankfurter Zeitung is van mee ning, dat het thema der besprekingen tusschen Hitier en Franco bepaald wordt door het feit, dat Spanje hoe de ont wikkeling der gebeurtenissen in de naaste toekomst ook moge loopen reeds thans gereed staat om zich als hoeksteen in de door de asmogendheden ontworpen reorganisatie van Europa in te voegen. De Essener National Zeitung is van meening, dat de keten der politieke acties, die voor het eerst gestalte gekre gen hebben in het driemogendhedenpact en het militaire bqndgenootschap van Roemenië en Duitschland, nog niet afge sloten schijnt. De weg nu, die hier inge slagen wordt. Is in zijn doelstelling nie mand meer onbekend. Spanje staat thans tegenover het feit, dat de strijd tegen Engeland ook in de Middellandsche Zee gevoerd wordt, dat de Spaansche levens belangen ten nauwste raakt. Gibraltar vormt een der belangrijkste strategische Uitgangspunten voor aanvallen op de levensaderen van het Britsche wereld rijk. De reorganisatie van het Afrikaansche continent, zoo besluit het blad, die zich in vollen gang bevindt, raakt eveneens de belangen van Spanje, dat in zijn over- zeesche werkzaamheid een der oudste koloniole mogendheden van Europa is. Indien dit land zich dus bij zijn natio nale vernieuwing tegelijkertijd bewust wordt van de hooge roeping, die het als mededrager van de gedachte van het avondland te vervullen heeft, dan be hoort het in het front van de as thuis. De Boersenzeitung schrijft, dat Franco zich door de herhaalde sanotagepogin- gen van Engeland niet uit zijn koers heeft laten 'slaan, die naar hetzelfde hooge doel van een rechtvaardige reorga nisatie leidt als de koers van Duitsch land en Italië. Spanje bouwt op het standpunt, dat de asmagendheden inge nomen hebben en het weet, dat het geen trouwer, energieker kameraden kan vin den, daar zij hetzelfde doel en denzelf den vijand hebben. Ten aanzien van de ontmoetingen, die Hitier Dinsdag met Laval en Woensdag met generaal Franco heeft gehad, neemt men in Italiaanschc politieke kringen een zeer gereserveerde houding aan, om dat, zooals men zegt, geen verklaring kan worden afgelegd over de beteekenis der bijeenkomsten noöh over de onder werpen van gesprek en andere bijzon derheden. Men bepaalt zich er toe, er op te wijzen, dat bij de buitengewoon be langrijke samenkomst van Führer en Caudillo de solidariteit tusschen spil en Spanje bevestigd is. Het Italiaansche publiek volgt de besprekingen van Hitier met het grootste vertrouwen en leven dige voldoening. Een boven Berlijn neergeschoten Engelsch vliegtuig Resten van een boven een villawijk van Berlijn neergeschoten Engelsche bom menwerper. (Foto Scherl) Boter en veften 's-GRAVENHAGE, 25 Oct. De secre taris-generaal, waarnemend hoofd van het Departement van Landbouw en Vis- scherij, deelt het volgende mede: Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 October tot en met Vrijdag 1 Nov. a.s. geeft de met „14" genummerde bon van de boterkaart recht op ;het koopen van een half pond boter. Van de vet- kaart geeft gedurende genoemd tijdvak de met „14" genummerde bon recht od het koopen - van: een half pond marga rine of boter. Dè bonnen, welke op 1 November a.s. nog niet gebruiktzijn, blijven voorts nog geldig tot Pn niet Vrijdag 8 Nov. a.s. Zooals reeds eerder werd bekend ge maakt zal geen reductie oq den prijs van boter bij afgifte van bepaalde bon nen der vetkaart meer worden verleend. Kaas 's-GRAVENHAGE, 25 Oct. De secre taris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Vis scherij deelt mede, dat gedurende het tijdvak van Maandag 2S October tot en met Zondag 10 November a.s. de met .,39" genummerde bon van het algemeen dis tributiebonboekje recht geeft op het koo pen van 100 gram kaas. Suiker 's-GRAVENHAGE, 25 Oct. De secre taris-generaal waarnemend hoofd van het departement van landbouw en vis sch'erij deelt mede, dat gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 October a.s. tot en met Vrijdag 22 November a.s. de met „42" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht geeft od het koopen van een kilogram suiker. Vteesch 's-GRAVENHAGE, 25 October. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd, van het departement van landbouw en visscherij deelt liet, volgende mede: Gedurende het, tijdvak van Maandag 28 October tot. en met Zondag 3 Novem ber a.s. geeft elk der vier niet „06 vleesc'h" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „06 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 3 November a.s. nog niet gebruikt zijn blijven nog geldig tot en met Zondag 10 November a.s. met dien verstande, dat zij gedurende de week van 4 tot en met 10 November a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of GENEVE, 25 Oct. (D.N.B.). Vol gens de tot dusverre beschikbare gegevens heeft de geweldige nood weerramp in de Fransche Oostelij ke Pyreneeën in tótaal 51 dooden geëischt. Tot dusverre zijn slechts de lijken van 15 personen geborgen. "Na het dalen van het hooge water in de laatste 48 uur kan eerst de geweldige, omvang van de ramp worden gezien. Volgens officieele schattingen bedraagt de schade in de dalen van de Tet, de Tech en de Agly. de het. meest geteis terde gebieden, verscheidene honder den millioenen francs. Andere ramin gen spreken zelfs van een milliard francs schade. <x>ooo<x>o<xxx><>o<xxxx>o<><x>oooo I DE VERDUISTERING Vandaag gaat de zon om 18.25 uurq onder. Zonsopgang op Zaterdag 26^ October is -om 8.24. Gedurende de tusschenliggcnde tijden moet verduis-C terd worden. Maanopkomst 1.40 uur. Maanondergahg 16.25 uur. <>0<>00<>000<><X><><XXX><><XX>0 vleeschwaren in hotels, restaurants e.d. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt, of gekookt, varkens-, rund-, of kalfsvleescft en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens erl knakworst, 125 gram voor leverartikelen, tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloed worst. Brood 's-GRAVENHAGE, 25 October. De secretaris generaal, waarnemend .hoofd van het departement van landbouw en visscherij deelt mede. dat gedurende hot tijdvak van Maandag 28 October tof en met Zondag 3 November a.s. do. mét „12" genummerde bonnen van het b: oondhonhoekje tezamen recht geven np het koopen van 2500 gram rogge brood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koo pen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood De bonnen, welke 3 November nog niet gebruikt zijn. zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 5 No vember a.s., met dien verstande, dat zij op 4 en 5 November a.s.. niet. gebruikt zullen mogen wordgn voor het betrek ken van brood in hotels, restaurants e.d.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1