Na de bijeenkomst van Florence Diplomatieke activiteit dei as-machten De Engelschen in Egypte EEMLANDER Woensdag 30 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 105 Een nieuw artikel van Megerle over de recente ontwikkeling van den toestand in Europa DEPOSITIE VAN FRANKRIJK Conferenties te Washington ITALIAANSCHE VISIE OP DEN HUIDIGEN TOESTAND AANLEGGEN VAN Het Amerikaansche garnizoen te Sjanghai De oorlog in de lucht Beperking van het reizigersverkeer VERDUISTERING j AMERSFOORTSCH DAGBLAD ÜBONNEMthTSPRIJS per 3 cnaandeD voor Amersfoort 1-95; per maand 0.65; per «reek 0 15 Binnenland trance per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. «620 tIJS DER Ailkirtlti JlCfl van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer I 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de belh van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN. 30 Oct(A-N.P.) In de Berliner Boersenzeitung schrijft Karl Me gerle onder den titel „buitenlandsche politieke activiteit" om. het volgende: De reeks der diplomatieke acties der asmogendheden in de laatste weken heeft getoond, dat de wereldpolitieke ontwikkeling in versneld tempo verder zonder en te gen Engeland verlooptAanvullen en achtervolging van den in het nauw gebrachten tegenstander gaan op militair en buitenlandsch politiek gebied zonder pauze voort. Het initiatief ligt in al zijn plaatselijke tijdelijke en methodische elementen onbestre den m handen van de bondgenooten. In overeenstemming met een omvattend alge meen plan dwingen zij met souvereine beheersching van het wereldpolitieke spel den tegenstander de wet van het handelen op. Zij zullen hem geen gelegenheid geven tot zich zelve te komen maar hem overal vlak op de hielen zitten. Er is in dezen oorlog geen verstarring der militaire of politieke fronten. Diplomatieke en oorlogsüclies grij pen in een geniaal samenspel in elkander vullen elkander aan ondersteunen elkaar en lossen elkaar af al naar de behoeften van den toestand, maar steeds in het groote totale spel van het onderwerpen van den Britschen tegenstander Wie dezen strijd be grijpen wil, moet zijn afzonderlijke phasen en acties in het grootste verband zien. HAND in hand met dezen strijd tegen Engeland gaat de opbouw van de nieuwe orde van leven en vrede in steeds breedere deelen van de Europeesch-Afri- kaansche ruimte. Haar fundamenten, het Duitsch-Italiaansche bondgenootschap, het Duitsch-Sovjet-Russische accoord en het Driemogendheden pact van Berlijn zijn zoo draagkrachtig gebleken dat de ontwikkeling van dit ordenings- en paci ficatiesysteem nog niet afgesloten is. In tegendeel moet een verstrekkende betee- kenis gehecht worden aan de construc tieve denkbeelden ook bij de verdere af bakening, organisatie, en samenvatting der belangenruimten. Deze opbouwende ontwikkeling is thans reeds zoo ver ge vorderd. dat alle speculaties om nog een belangrijken factor van de Europeeschc ruimte uit deze solidariteit te breken en voor Engelsche doeleinden te misbrui ken, vergeefsch zijn. Dit geldt vooral voor de pogingen die Engeland en zekere andere krachten zouden willen onderne men in de richting van de Sovjet-Unie Daar, evenals overal, waar zij den hef boom wil gebruiken, stuit de Engelsche, diplomatie op het initiatief en de plan nen der snilmogendheden en haar vriov> den. In de mate dat. het Engelsche systeem afbrokkelt breidt zich dat van Duitschland en zijn bondgenooten uit er betrekt steeds meer landen en volkeren in zijn werkingskring. Engeland heeft hun niets meer te bieden. Een z.g. Euro peesch en wereldpolitiek evenwicht is als de georganiseerde, on geweld en oor log gegrondveste onvrede onderkend en verworpen. Wat. de volkeren wenschen is een in zich zelf rustend natuurlijk even wicht van krachten dat uitgaat van de erkenning en eerbiediging der groote natuurlijke machtsfactoren en leidingsruimten. Op zulke natuur lijke grondslagen kan zonder dwang de solidariteit van heele continenten worden opgebouwd en kan men langs organischen weg naderkomen tot het ideaal van een duurzamen vrede en een beveiligden welstand. Het is begrijpelijk dat om al deze rede nen de uitbreiding van het Duitsche ini tiatief in de richting van Spanje en Frankrijk de Engelsche buitenlandsche politiek ten zwaarste heeft getroffen. Militair en strategisch is hun deze richting om bekende redenen onsympa thiek, evenals ook in politiek opzicht. Juist op grond van de Snaansche sleutel positie aan den westelijken uitgang der Middellandsche Zee. trachtte Engeland met dreigementen en verlokkingen te verhinderen dat de. F.nroneesch-Afri kaansche reorganisatie ook hier voltrok ken wordt. Het is niet gelukt een versto ring te weeg te brengen in de samenwf king met degenen die de nieuwe orde voorstaan. Van dit inzicht is de Snaar>- sche buitenlandsche politiek bezield, in deze richting zal zij zich verder ontwik kelen. Wat Frankriik betreft heeft Eneelan'* ondanks de schanddaden die het.ie<»pnc Frankriik hch'pven h««ft. rg>en ?f=tar>d gedaan van d't land TTnf b^nnt Frank riik te Z'inar tod in rlnri gaerViiW-m vo«p-v nogmaals te misbruiken voor een oorlog Militair heeft men het moeder land als zwaard on het vaste land en als brugeehoofd weliswaar voor- loopig opgeheven, maar politiek en moreel gelooft men nog het te be zitten Vandaar de plompe driest heid waarmede Churchill tracht aan te nappen met het Fransche volk en zijn regeering. Vandaar ook de ont zetting tegenover de bloote mogelijk heid dat er in de Duiterh-Fransche betrekkingen een wending zou kun nen intreden waardoor de bondge noot van gisteren ook politiek en moreel uit het Engelsche systeem wordt gebroken en den weg zou Britsche inkoopcommissie bij minister Morgenthau WASHINGTON, 30 Oct. (D.NB.) - De minister van buitenlandsche zaken. Huil, heeft een korte bespreking gehad met den Engelschen zaakgelastigde But ler, die later mededeelde, dat zij de Balkankwestie in het algemeen bespro ken hadden. De minister van financiën, Morgen thau, heeft een bespreking gehad met de leiders van het Amerikaansche be wapeningsprogram, waaraan ooJ< de mi nister van oorlog, Stimson. de minister van marine, Knox, de minister van han del, Jones, de leider van de nationale verdedigingscommissie. Knudsen, en dp leider van de afdeeling productie van deze commissie. Stettinius. alsmede de chef van den generalen staf Marshall, de vice minister van marine Foorestal en de leider van de afdeeling coördinatie voor de bewapening. Nelson, deelnamen. In aansluiting daarop ont ving Morgenthau de Engelsche inkoop commissie voor een langdurig onder houd. ROME. 30 Oct. (D.N.B.) De ontmoeting tusschen den Duce en den Fuehrer, schrijft de diplomaiieke medewerker van het agentschap Ste.fani, werd ge kenmerkt door een kameraadschappe lijke hartelijkheid en een volkomen soli dariteit in de standpunten en program ma's. L)e toestand nu deze bijeenkomst van Florence kan in de volgende punten worden samengevat: 1. De oorlog tegen Engeland wordt onverbiddelijk tot de totale overwinning voortgezet, nelke Europa van de on draaglijke hegemonie van Groot Brittan- nie zal verlossen. 2. De as zal stap voor stap een nieuwe organisatie ir. het Europeesche leven scheppen en de door Versailles gemaak te wanorde wegnemen. Deze nieuwe or dening zal tct stand komen doordat, men Engeland definitief van het continent I Een Slowaaksche militaire delegatie bracht dezer dagen op uitnoodiging van de Duitsche auto riteiten een bezoek aan de slagvelden in België en Noord-Frankrijk (Foto Weltbild) kunnen vinden naar de Europeesche solidariteit tegen het Europeesche particularisme, aan het hoofd waar van Engeland zich heeft geplaatst. Een ommekeer van Frankrijk in de zen zin zou inderdaad een zware nederlaag zijn voor Engeland en al degenen die Europa verder in twee dracht trachten te houden. WAT Duitschland betreft, schouwt, de kwestie van dit be schouwt de kwestie van Frankrijk nuchter en in het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid. Frankrijk heeft Duitschland dezen oorlog verklaard, hetzij uit vrijen wil. hetzij op drijven van Engeland. De oorlog is verloren en moet betaald worden. Frankrijk heeft jegens Duitschland maar ook jegens Europa zijn aandeel aan dezen oorlog en het onrecht van Versailles weer goed te maken. Het was naast Engeland de voornaamste drager van de politiek die Europa spleet in vijandelijke kampen, niet meer tot rust liet komen en Duitschland zijn positie als groote mo gendheid trachtte te ontrooven. Deze dingen moeten nuchter worden be schouwd en de conseauenties moeten daaruit, worden getroken. Aangenomen kan worden, dat. men zich in Frankriik geen illusies maakt over dezen kant van het probleem. Duitschland denkt echter ook. bewust van zijn verantwoordelijk heid, Europeesch. Hier ligt voor Frankriik een kans Het is aan Frankrijk deze kans te nemen of te laten voorbijgaan. Aan het verdere verloop der dingen zou dat niets wijzigen. Bij een passende bepaling van een standpunt heeft Frankrijk de mogelijkheid zijn lot in betere richting te keeren en aansluiting te vinden bij de nieuwe Europee sche orde. waarin het zich de het toekomende plaats kan verwerven. Er zijn zekere beginpunten voor de ze geestesveranderjng aan den dag ge treden en het onderhoud van den Füh- rer met Pétain en' Laval duidde er op dat Duitschland bereid is ze positief te waardeeren. op voorwaarde dat de nood zakelijkheid en de juistheid van het voltrekken van een principieele omme keer wordt ingezien door geheel Frank rijk. vooral ook door hen. die nog niet geheel begrepen hebben welk spel En geland met Frankriik heeft gespeeld. Het heeft Frankrijk niet alleen mis hruikt als zwaard op het vaste land en bruggehoofd maar ook iedere eerlijke en duurzame Duitsch-Fransehe overeen stemming verhinderd .m^t de. bedoeling de beide volken tegen elkander uit te VERSTERKINGEN IN DE NIJLDELTA ATHENE. 30 Oct. (Transkontinent Press). Krachtens een zoojuist geslo ten overeenkomst wordt Groot-Brittan- Jiië gemachtigd in Egypte nieuwe aan vullende versterkingen aan te leggen. Naar uit Cairo wordt gemeld, betreft het hier kustversterkingen in het gebied van de Nijldelta. versterking van den luchtafweer bij Cairo en Alexandrië en het aanleggen van kleine bunkers bij die oasen, waarvan het bestuur enkele dagen geleden in Engelsche handen is over gegaan. Kenmerkend is echter, dat de Egyp tische regeering den eisch heeft gesteld, dat officieren van den Egyptischen ge neralen staf bij den bouw van de nieuwe versterkingen een zekere controle mogen uitoefenen. Bovendien moeten de bouw plannen principieel aan de goedkeuring van Koning Faroek worden onder worpen. In de „Giornale d'Italia" behandelt Gayda den stand der Italiaansehe voor bereidingen voor het offensief tecen de Engelschen in Egvpte. Generaal Wavell aldus Gayda. heeft de beste Engelsche spelen en den rol van Europeeschen scheidsrechter voor zich te kunnen be houden. Dit Engelsche systeem voor Europa het is het systeem van het Europeesche particularisme is afge leefd. Het heeft Frankrijk ziin positie als groote mogendheid gekost. Wanneer dit land zijn moeilijken toestand te boven wil komen en weer vasten grond onder de voeten wil krijgen, moet het niet alleen ziin standpunt tegen Duitschland maar ook zijn verhouding tot Engeland van den grond af ophelderen. Het zal dus in vele opzichten aankomen op de principieele houding die Frankrijk aan neemt tijdens de laatste phaze van he» on de knieën brengen van Engeland Wanneer Frankriik in het mopderland zoowel als in het koloniale, rijk weer 'eert Europeesch te denken en ziin toe komst te zoeken in de nieuwe orde var het avondland in plaats van in het sa mensnel met de natuurlijke viiandpn van Eurooa. dan zullen van zelf d$ over eenkomstige. maatregel (en) consequen ties uit deze politiek voortvloeien. pantserdivisie's die gesteund wordèn door nog twee goed geoefende Engelsche divisies, tegenover de Italianen geplaatst met het doel een bewegingsoorlog in den woestijn in stand te houden en de verbindingen in den rug van Mersa Matroe en naar de Nijldelta te verdedi gen. De totale sterkte van de Engel sche troepen in Egypte bedraagt circa 260.000 man. Bovendien zouden nog 30.000 man op weg zijn naar Egypte. In Australië worden nog drie divisies ter versterking van de Engelsche troepen in Egypte opgeleid. Desondanks kan geen enkele Engelsche tegenstand het Italiaansehe offensief tegenhouden, hoe wanhopige inspanningen de Britsche marine cn het lucht wapen zich ook ge troosten, zoo besluit Gayda. SJANGHAI, 30 Oct.(D.N.B-). De in de Fransche concessie en in andere stadedeelen van Sjanghai wonende leden van het Amerikaansche garni zoen en hun gezinsleden hebben van het opperbevel der Amerikaansche troe pen instructie gekregen, ihun woningen te ontruimen en him intrek te nemen in de in de nabijheid liggende stads wijken van den Amerikaanschen verde digingssector. Tegelijkertijd is de pa raatheid van het Amerikaansche garni zoen daardoor vergroot, dat den Amerikaanschen soldaten verboden is, deze wijk na middernacht te verlaten. Intusschen worden de voorbereidingen voor de evacuatie van Amerikaansehp vrouwen en kinderen voortgezet Voor de onmiddellijke uitvoering krijgen de leden van de Amerikaansche weer macht in Sjanghai drie maanden trac- tement vooruitbetaald. IERSCH KOLENSCHIP GEZONKEN NEW YORK. 30 Oct. (D.N.B.)De Associated Press meldt uit Cork (Ier land) dat het Iersche kolenschip Kerry Head gisteren ter hoogte van Cork door een ontplof fine is gezonken. De oorzaak van de ontploffing is niet beke.nd. £1J Iersche leden der bemanning zijn omgekomen. uitschakelt, welks politiek steeds berust te op de tweedracht van Europa. 3. De solidariteit, tusschen Italië er. Duitschland is op alle gebieden buiten gewoon actief zoowel in de Europee sche- als de buiten-Europeesche aange legenheden. Daarom kan men de recente ontmoetingen van den Führér in het Westen eveneens in 't gezichtspunt der volkomen overeenstemming van de beide landen beschouwen. 4. Frankrijk kan zijn eigen toestand slechts verbeteren door zich te voegen in het proces van het Europeesche herstel en zijn eigen opvattingen ten aanzien van de as te wijzigen. 5. Griekenland h^eft zich in het ver leden eenerzijds ter beschikking gesteld van Engeland in diens oorlogsdaden tegen de as. anderzijds geprobeerd zoo veel mogelijk voordeel uit zijn neutra liteit te putten. Thans moet ook Grieken land ondervinden, dat hij die Engeland helpt, niet anders dan als een vijand van de as beschouwd kan worden. Mededeelingen over de activi teit van den Duitschen afweer BERLIJN. 30 Oct.. (D.N.B.) Ter aan vulling van het overzicht der door de Duitsche marine-artillerie neergeschoten vliegtuigen, waarvan in het weermacht- bericht van gisteren melding gemaakt is, verneemt het D.N.B. het volgende: In de eerste dagen van den oorlog noogde het Britsche luchtwapen overdag '■invallen op Wilhelmshaven en andere lootsteunpunten te ondernemen. •rhtafweergeschut van de marine- til lerie en de oorlogsschepen gaven ,j die gelegenheden den vijand er zoo nergiek en gevoelig van langs, dat deze daardoor werd genoopt van de aanvallen overdag af te zien. Met uit zondering van de eerste neergeschoten toestellen werden de successen der ma rine-artillerie steeds des nachts behaald. Dit is voor de beoordeeling der pres tatie een omstandigheid van essentieel belang. Het in het weermachtbericht genoemde aantal slaat slechts op erkend neergeschoten vliegtuigen. Het nagaan hiervan is bijzonder moeilijk, als de tegenstander zich verwijdert. Als een toestel bij nacht en nevel, en dus van de kust uit onzichtbaar, neerstort, kan dit niet als neergeschoten machine er kend worden. Aangespoelde brokstuk ken van vliegtuigen verschaffen geen gegevens omtrent de oorzaak van het vergaan. De dikwijls onaangekondigde nadering vormt eveneens een verzwa ring van de gevechtsvoorwaarden voor de iuchtdoelartillerie, die aan de kust staat opgesteld. Naar alle waarschijn lijkheid is derhalve het werkelijke getal der neergeschoten vliegtuigen veel grooter dan in het weermachtbericht aangegeven. De door de strijdkrachten ter zee neergeschoten vliegtuigen zijn daaren tegen uitsluitend bij aanvallen overdag getroffen. Het succesvolle afslaan der meermalen op Duitsche oorlogsschepen gepleegde aanvallen uit de lucht is een bewijs voor het uitstekende technische peil van het afweergeschut aan boord en dat der opleiding. Het slagschip Gneisenau kon alleen al hij een reeks van verscheiden aanvallen op één mid dag zes tegenstandprs i in een niet ge makkelijk te bestrijden type neer schieten. Het slaesch'p kon zijn tocht onbelemmerd voortzet'en, zonder de ge ringste schade te hebben opgeloopen Gevangengenomen vijandelijke beman ningen verklaarden na dezen aanval, dat de orkaan van vuur boven de Gnei senau een hel gelijk gpweest was. Een aanzienlijk aandeel in het neer schieten van vliegtuigen hebben ook de natrouillevaartuigen. die bijna een dozijn op hun rekening kunnen boeken, zonder dat het vijandelijke luchtwapen er in geklaagd is een enkel Duitsch patrouillevaartuig door bommen tot zinken te brengen. De succesvolle werkzaamheid van de marine-artillerie, die voornamelijk tot taak heeft de steunpunten van de vloot op belangrijke plaatsen aan de kust te beveiligen, komt evenwel niet alleen in het aantal neer geschoten vliegtuigen tot uitdrukking. Heel wat belangrijker is het feit, dat zij er tot dusver in geslaagd is, noe menswaardige schade door toedoen van het vijandelijke luchtwapen te voor komen. Voor de oorlogvoering belang rijke installaties ziin in het geheel niet getroffen. Alle oorlogsschepen, die. zich op de hases bevonden, zijn in tact ge bleven en ook de poging om de activi teit der marine op het gebied van den aanbouw te belemmeren, is mislukt Weekendretours, avondretours en meerdaagsche retours niet meer verkrijgbaar DE directie der Nederlandsche Spoorwegen deelt ons mede, dat in verband met de aan de Spoorwegen gestelde eischen ten behoeve van het economisch leven het reizigersverkeer moet worden beperkt. Deze beperking dient te worden gevonden in het verkeer voor niet-zakelijke doeleinden. Dientengevolge is zij tot haar leedwezen genoodzaakt, de maat regelen, die zij de laatste jaren trof om het reizigersverkeer te be vorderen, buiten werking te stel len. Met ingang van 1 November zullen derhalve de week-eind-re- tours, de avondretours en de re tours, langer dan één dag geldig, voorloopig niet meer verkrijgbaar zijn. PIROW VERWACHT EEN ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK LISSABON', 29 Oct. (D.N'.B.) Te L«uis Trichardt (Noord-Transvaal) is een betooging van nationale Zuid-Afri kanen gehouden. De vroegere minister van defensie in het kabinet-Hertzog, Pirow, hield een rede, waarin hij zeidc. dat de republiek onvermijdelijk zal ko men en dat zij opgebouwd zal zijn op de grondslagen, welke de presidenten Steyn en Kruger hebben gelegd, ITij ver weet de tegenwoordige regeering, dat zij oorlog voerde tegen de Afrikaners. Zuid- Arikanen, zoo riep Pirow uit, denken te hoog van hun vaderland om voor Haile Selassie in Ahessinië te strijden. Op de vraag, welk voorstel hii kon doen om de tegenwoordige regeering te doen verdwijnen, antwoordde Pirow, dat de nationale Zuid-Afrikanen na de nederlaag van Engeland hun eigen voorbereidingen voor algemeene verkie zingen zouden treffen. DE DEFENSIE VAN EIRE LONDEN, 29 October. (Reuter). In Blacrock in het graafschap Dublin hoeft de Valera een redevoering uitgesproken, waarin hij zeide, dat de uitrusting van het plaatselijke veiligheidsleger, dat 5000 man omvat, de eenige. waarborg voor Eire is om zich in geval van een aanval te kunnen verdedigen. De Valera ver klaarde verder, dat het feit, dat Eire in vrede wenscht te leven, niet voldoende is om den vrede te behouden, wanneer een der strijdende partijen het voordee- lig acht Eire in den strijd te betrekken. Na er aan te hebben herinnerd, dat de ïiannen, die aangesloten zijn hij het veiiigheidsleger, zich verhonden hebben hun leven te geven voor de rechten van het volk, voegde de Valera er aan toe, dat de regeering alles in het werk stelt om de noodige wapens voor de verdedi ging te krijgen en dat de bevolking zich gelukkig voelt deze kosten te kunnen dragen. POOLSCHE VLUCHTELINGEN MOE TEN ROEMENIË VERLATEN BOEKAREST. 29 Oct (A.N.P.) De prefectuur van politie heeft alle nog in Roemenië vertoevende Poolsche vluchte lingen uitgenoodigd om zoo snel moge lijk het land te verlaten. De Duitsche legatie in Boekarest had eenige maan den geleden alle Poolsche vluohtelingcn er opmerkzaam op gemaakt, dat zij zich voor 20 Juli moesten aanmelden om naar hun land terutr te keeren. De vluchtelingen, die zich niet hebben aan gemeld om terug te keeren. moeten der halve worden beschouwd als vijanden van Duitschland. Om deze reden is hun verdere verblijf in Roemenië voor de huidige Roemeensohe regeering niet lan ger te dulden. KETELONTPLOFFING TE PARIJS. PARIJS, 30 October (D.N.B.). In de Parijsche voorstad St. Denis is in een groote electrische centrale eon stoomketel ontploft. Vijf arbeiders wer den gedood en achttien gewond. Vandaag gaat de zon om IS. 15 uur onder. Zonsopgang op Don- derdag 31 October: 8-33 uur. De maan komt op om 5.59 uur en gaat onder om 16.47 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1