Toestand in Engeland door Japansche bril Aanvallen op steden en schepen Kobajasji in Japan DE EEMLANDER Vrijdag 1 November 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 107 De luchtbescherming wordt een steeds verschrikkelijker probleem DE OPMARSCH IN GRIEKENLAND De strijd tusschen Japan en China Nieuwe bon-aanwijzingen De overstroomingsramp in de Pyreneeën schade is veel grooter dan men aanvankelijk dacht Duitsche kampen voor de krijgsgevangenen Ned. Unie steunt winterhulp TMduïsterïng} AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 065; per week f 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ."itIJS OER AUVtrtitulltri van l—4 regel# f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 TOKIO, 31 Oct. (D.N.B.) Onder den titel „Het oude Engeland stort ineen", geeft de Londensche correspondent van des Tokio-Nitsji Nitsji een aanschouwelijk beeld van de toestand, zooals die op het oogenblik in Engeland is. De Japansche journalist wijst er om te beginnen op, dat in Engeland op het oogenblik het egoisme den boventoon voert en dat de maatregelen der regeering volkomen systeemloos zijn. De arme bevolking van Londen vindt, wanneer zij op het platteland komt, slechts gesloten villa's en boerderijen. De catastrophale positie van de minder bedeelden wordt nog verergerd door de voortdurende verhooging der huren, waardoor tienduizenden geen woning meer hebben en onder de bevolking voortdurend grootere onrust ontstaat. Aankloppen bij de autoriteiten is wegens de daar heerschende bureaucratie en den war boel der instanties nutteloos. Daar de bureaux, markten en werk plaatsen der Britsche munitie- en hewa- peningsindustrie in Londen gelegen zijn is de arbeidende bevolking gedwongen, in de hoofdstad te blijven. Een steeds verschrikkelijker probleem, zoo ver klaart de Japansche journalist, wordt in Engeland dat van de luchtbescherming. De regeering heeft weliswaar verzekerd, voor millioenen bedden te zullen zorgen, doch tot dusver zijn slechts 300 slaapge legenheden voor de openbare schuilgele- genheden beschikbaar gesteld. De overvolle stations van de onder- grondsche gelijken op een bacteriënnest. Longontstekingen, rheumatiek en in fluenza breiden zich voortdurend meer uit Daarbij komt nog de onvoldoende slaap en de slechte voeding der bevol king, als gevolg waarvan de menschen niet meer voldoende weerstand tegen ziekten kunnen bieden. Het eenige ver langen van alle Londenaars is dat naar slaap. De Daily Sketch publiceert een inge zonden brief uit Birmingham, waarin o.a. het volgende wordt gezegd: „Het staat thans vast, dat de individueele. evenals de collectieve bedrijvigheid van de jachtvliegers, van de luchtdoelartille rie, van de batterijen schijnwerpers en waarnemers niet doeltreffend is. Het ver dedigingssysteem, indien men in het ge heel van iets dergelijks kan spreken, is een fiasco. Parallel met deze mislukking is de voortdurend sterker wordende roep naar wraak op Duitsche vrouwen en kin deren. Het. verlangen naar een zoo waan zinnige politiek is op zichzelf reeds een bewijs voor het falen der Britsche verde diging tegen de Duitsche vliegers. Zou het niet liggen aan het feit, aldus vraagt de inzender, dat de wiskundige en tech nische kennis en haar toepassing op militair gebied onvoldoende is? Het be handelen der luchtdoelartillerifi is een veel te wetenschappelijke kwestie, aldus schrijft de inzender tenslotte, dan dat het door de lieden, die thans doen, onder de knie kan worden gekregen." Aanval op Engelsche kuststad BERLIJN. 1 Nov. (D.N.B.). Een aan val van het Duitsche lucht wapen op een stad aan de Engelsche Zuidkust heeft in verscheiden loodsen in de nabijheid van het station door het werpen van bommen brand doen ontstaan. Ten gevolge van den sterken zeewind verbreidde het vuur zich met groote snelheid. Een andere aanval richtte zich op een vliegveld bij Birmingham, waarbij ver scheiden treffers op hangars en gebou wen geplaatst konden worden. Een der aanvallende toestellen, een Dol7 keerde na weinige minuten nog eens ter waar neming terug en kon constateeren, dat de hoofdvvand van den grootsten hangar instortte en een reusachtige puinhoop ontstond. Gistermiddag zijn verscheidene Duit sche duikbommenwerpers van het type „Ju 88" in het veld gebracht om een ver rassenden duikaanval Ie doen op een munitiedepot in Zuid-Engeland. Duit sche verkenners hadden enkele dagen geleden door nauwkeurige foto's vastge steld, waar deze goed gecamoufleerde munitieopslagnlaats lag. De aanval ge lukte volkomen. Verscheidene bommen van het zwaarste kaliber werden on de afzonderlijke bunkers geworpen. Deze hunkers ontploften pn vlogen in de lucht. F,en in de nabijheid staande trein, die juist, met zware eranafen en vlieg tuighommen zou worden geladen, kreeg enkele treffers en geraakte in brand. Te oordeelen naar den vuurgloed moet de schade buitengewoon aanzienlijk zijn. Een tamelijk groot convooi werd. naar het D.N.B. nog nader verneemt, gister ochtend waargenomen en door een golf Duitsche. gevechtsvliegtuigen aangeval len. De schepen probeerden aan den aanval te ontkomen door een zig-zag- koers te varen. Reeds na enkele minu ten werd het convooi door enkele goed gerichtebommen op twee schepen, uit elkaar geslagen. Het convooi bestond uit vier begelei dende schepen, twaalf koopvaardijsche pen en een kruiser. Duitsche verken ningsvliegtuigen konden later consta teeren, dat het Britsche koopvaardij schip „Kingsland" zoo ernstig bescha digd was, dat het als verloren moet worden beschouwd. De aanval geschiedt in twee verschillende richtingen ROME, 1 November (Stefani). Vol gens het communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartier en volgens de be richten der oorlogscorrespondenten, ge schiedt de opmarsch der Italiaansche colonnes op Grieksch grondgebied in 2 richtingen: van het gebied van Argiro- castro naar Janina en van Korcha naar Fiorina. Eerstgenoemde van deze steden ligt slechts op ongeveer 40 K.M. van de ?rens. Van Janina leiden wegen in rich ting van Athene en van Fiorina leidt een 150 K.M. lange weg naar Saloniki, aldus merkte de Messagero in zijn commentaar op de operaties op. Het blad voegt eraan toe, dat ondanks het aanhoudende slechte weer en de weg versperringen, veroorzaakt door de te rugtrek ken (ie Grieken, die de bruggen hebben opebiazen, de Italiaansche op marsch zonder eenige vertraging voort gaat. De taktiek van het Grieksche le ger schijnt tot dusver een defensief ka: rakter te dTagen en er wordt slechts eenigen min of meer krachtigen tegen stand ondervonden van d.e achterhoe den, waarna de vijand zich op meer naar achteren gelegen stellingen terug trekt en er daarbij vooral zorg voor draagt, de verbindingswegen té vernie len of te beschadigen. De Corriere della Sera wijst, erop, dat de betrekkingen tusschen Griekenland en Engeland betrekkingen zijn en steeds waren tusschen een die geëx ploiteerd wordt en een die exploiteert en dat. zelfs de Britsche inmenging in de Grieksche onafhankelijkheidsoorlogen niet anders was dan een episode van Britsch-Riissisc.he rivaliteit op het Bal kan-schiereiland. Zoo hebben de Engel- schen beurtelings Griekenland tegen Turkije' opgezet, Turkije tegen Grieken land en Griekenland tegen Italië even als tegen Duitscihland. Het blad herin nert eraan, dat het d,e Engelsohen wa ren, die niet geschroomd hebben, in 1915 de Grieksche neutraliteit te schen den onder het voorwendsel van Servië te helpen. De Japansche troepen rukken Franseh Indo-Chlna binnen. Een der legerafdeelingen op den toegangsweg tot de havenstad Haiphong (Foto Weltbild) De kanonnen bulderen BELGRADO, 1 Nov. (Stefani). Po- litika laat zich uit het grensplaatsje Stenje aan het Prespan-meer o.a. mel den, dat men in alle grensplaatsen het gebulder der zware artillerie hoort. Men verneemt ook, dat de Italianen eenige Grieksche havens tegenover het eiland Korfoe hebben bezet. Ook de Vreme verneemt uit de grens plaats Dragosj. dat kanongebulder van onverminderde hevigheid gehoord wordt. De Grieksche grens tegenover Joegoslavië is volkomen gesloten. De Grieksche grensbeambten verbieden volgens het blad zelfs het passeeren van in Joegoslavië wonende Grieken, zoodat men niets te weten kan komen. Slechts van de boeren, die zich nog naar hun velden op Grieksch gebied kunnen be-, geven, verneemt men. dat de mobilisa tie in versneld tempo wordt voortgezet en dat de Grieksche troepen rond Lerin zijn geconcentreerd. BOTER EN VETTEN 's-GRAVENHAGE, 1 Nov. De secre taris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Vis- scherij deelt het volgende mede: Gedurende het tijdvak van Zaterdag 2 November tot en met Vrijdag 8 Novem ber a.s. geeft de met „15" genummerde bon van de boterkaart recht od het koo- pen van een half pond boter. Van de vetkaart geeft gedurende genoemd tijd vak de met „15" genummerde bon recht op het koopen van een half pond mar garine of boter. PARIJS. I Nov(D.N B.) De staatssecretaris van het ministerie van verkeer. Berthelot. die zoo Juist van een inspectiereis is teruggekeerd, heeft een beschrijving gegeven van de door de overstroomingsramp in de Pyreneëen aangerichte schade. De Parijsche bladen, die hierover berichten publiceeren, melden, dat de ver woestingen nog erger zijn dan men zich eerst voorstelde. In de getroffen gebieden is het water binnen een dag twintig meter gestegen. In Perpignan heeft men in enkele dagen 347 millimeter neerslag gemetenIn verscheidene dalen is de grond tot op de diepte van tien meter door de watermassa's weggespoeld. De wégen zijn ernstig be schadigd. Voor het herstellen van de ernstigste schade is een bedragvan honderd millióen francs noodzakelijk. De verbindingen met Spanje ziin onderbroken en men zal minstens zes weken moeten werken om een voorloopige verbinding tot stand te kunnen brengen. De ramp wordt geweten aan de ontbossching ter plaatse. Men wil thans, om in de toekomst een herhaling van de ramp te voorkomen, in deze streken weer bosschen gaan aanleggen. Een gunstig Amerikaansch rapport NEW YORK, 1 Nov. (D.N.B.) De New York Times meldt uit Vichy, dat Darius Alton Daves -» de bcstuurssecre- taris voor krijgsgevangenen in opdracht van de wereldvereeniging van Christe lijke jonge mannen omtrent een Duitsch kamp voor krijgsgevangenen heeft gemeld, dat dit alle sanitaire in richtingen der moderne techniek, bene vens gas en electrisch licht etc. heeft. In totaal heeft hij negentien Duitsche kampen bezocht, waar zich 100.000 Fran sche en 25.000 Engelsche krijgsgevange nen bevonden. In alle kampen was de levensmiddelenvoorziening goed. Het eten was eenvoudig, maar goed en vol doende. Vele kampen hadden volledige orkesten van krijgsgevangenen. In één kamp bevonden zich 147 Fransche theo logische studenten, die hun studie voort zetten. In vele kampen waren cursussen voor tet onderricht in vreemde talen ingeriWt. De bonnen welke op 8 Novemb'er a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Vrijdag 15 November a.s. KAAS Gedurende het tijdvak van Maandag 4 November tot en met Zondag 10 No vember a.s. geeft de met „52" genum merde bon van het algemeen distributie- bonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas. De met „52" genummerde bonnen, welke op 10 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 17 November a.s., met dien verstande, dat deze bonnen gedu rende de week van 11 tot en met 17 No vember niet gebruikt mogen worden ter verkrijging van kaas in hotels, restau rants ed. VLEESCHWAREN Van de vleeschkaart geeft gedurende het tijdvak van Maandag 4 November tot en met Zondag 10 November a.s. elk der vier met „07 vleesch" gemerkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „67 worst, vleesch waren" gemerkte bon geeft gedurende dat tijdvak uitsluitend recht op het koo pen van een rantsoen vleeschwaren. De bovengenoemde bonnen van de vleeschkaart, welke op 10 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 17 November a.s. Ook voor deze bonnen geldt, dat zij geduren de de week van hun geldigheidsduur dus van'11 tot en met 17-November as niet gebruikt zullen mogen worden in hotels, restaurants e.d. voor het betrek ken van vleesch of vleéschwaren. Het rantsoen vleeschwaren. dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens- rund- of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten. 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst. 125 gram voor leverartikelen, toneenworsf en nierbrood en 150 gram voor bloed worst BROOD EN MEEL Verder wordt er de aandacht op geves tigd. dat de geldigheidsduur van de na der aan te wijzen bon ter verkrijging van tarwebloem, roggebloem, roggemeel, zelfrijzend bakmeel en boekweitmeel niet op Zaterdag 2 November a.s,, maar eerst op Maandag 4 November a.s. zal aanvangen. Nadere mededeeiine hierover volgt, alsmede over de aanwiizinesbnn- nen voor grutterswaren (griesmeel, rijst, havermout macaroni enz.) en brood. PETROLEUM Gedurende het tijdvak van Maandag 4 November tot en met Zondag 29 De cember a.s. geeft de met „periode 7" ge merkte petroleumzegel recht op het koo pen van twee liter petroleum. HET NOODWEER IN JOEGOSLAVIË BELGRADO. 1 Nov. (D.N.B.). Blij kens de berichten uit verschillende dee- len des lands hebben de wolkbreuken der laatste dagen geweldige verwoestin gen aangericht. De stad Trebinje in Zuid-Herzogewina is drie dagen lang van de buitenwereld afgesloten geweest. Ook in Zuid-Servië is het verkeer tenge volge van het noodweer op tal van plaatsen gestremd geweest. In Montene gro hebben bergstroomen zware ver woestingen aangericht. Reeds een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld 's-GRAVENHAGE. 1 November. Nu de voorzitter van het eere-comité en de directeur-generaal van de Winterhulp een beroep hebben ge daan op aller medewerking tot het gezamenlijk dragen van de in het Nederlandsche volk levende nooden, door het steunen van de door den Rijks-Commissaris ingestelde win terhulp-actie, heeft de Nederland sche Unie besloten, haar leden op te wekken, zich' volledig achter dit werk te scharen. Zij heeft voorts een aanzienlijk bedrag ter beschikking van den directeur-generaal gesteld en Ihem desgewenscht de medewer king van haar apparaat aangeboden. DE BALKAN EN HET CONFLICT MET GRIEKENLAND Beschouwingen van de Giornale over de Brit sche politiek ROME, 1 Nov. (D.N.B.) Met de hou ding van de Balkanstaten in het huidige Italiaansch-Grieksche conflict houdt de Giornale d'Italia zich in een opmerkelijk artikel hezig. Het blad acht het Engelsche plan om den geheelen Balkan tegen Italië in het geweer te brengen om zich zoo te ont- trekkeif aan de verplichting tot hulpver leening aan Griekenland, mislukt. Ten bewijze hiervan vestigt het. blad er de aandacht, op, dat het fabeltje van den opstand in Albanië reeds ondubbelzinnig door de feiten weerlegd is en het andere fabeltje va.n een verstrakking in de hou ding van Joego-Slavië tegenover Italië eveneens slechts een Engelsche wensch- droom is. Joego-Slavië, aldus het blad, blijft rus tig en intervenièert niet. Het weet zeer wel welke concrete redenen voor de Italiaansche actie bestaan. Het weet eveneens nauwkeurig, dat de Italiaan sche Balkanpolitiek het niet op avon tuur gemunt heeft, doch immer op ver heldering der betrekkineen met de Bal- kanmogendheden en stabilisatie van dén vrede op loyalen grondslag heeft be doeld. Joego-Slavië heeft dus geenerlei reden tot ongerustheid en tot een vijan dige houding. Maar ook Engelands hoop. dat Bulga rije zich zou roeren, zoo gaat het blad voort, is bedrieglijk gebleken. Bulgarije heeft sympathie voor de zaak van Italië. Zijn verantwoordelijkheidshewuste, vier kante politiek getrouw ziet het er van af 'complicaties te scheppen. Onder deze omstandigheden heeft ook Turkije geen reden om ernstig het pro bleem vah interventie te overwegen. On danks het bezoek der Britsche generaals aan Ankara en den koortsachtigen druk van de Grieksche regeering en do Engel sche diplomatie blijft Turkije, het be ginsel getrouw, zijn onafhankelijkheid te verdedigen, die in tegenstelling tot het gekonkel van de Engelsche politiek van ie zijde der asmogendheden rechtstreeks noch zijdelings bedreigd wordt. Wat Rusland betreft, dat de Engelsche plutocraten als hun laatste troef be schouwen, zijn houding is reeds, naar te verwachten was. mistig en objectief ge bleken. Men kan dus constateeren. zoo besluit de Giornale d'Italia. dat Grieken land en Groot-Brittannië volkomen ge- isoleerd zijn. KOBE, 1 Nov. (Domei). Kobajasji die de leiding heeft van de Japansche delegatie te Batavia, is vanmiddag om 14 uur hier aangekomen voor het uit brengen van een tusschcntijdsch rap port over de vorderingen der onder handelingen. De Nisjiran Maroe, waar mede Kobajasji is aangekomen, arri veerde in de haven met de vlag half stok als teeken van rouw voor generaal majoor Isjimoto lid der Japansche dele gatie, die dezer dagen is overleden. Vandaag gaat de zon om 18.II uur onder. Zonsopgang op Zater- dag 2 November: 8.37 uur. De maan komt op om 8.39 uur en gaat om 18.18 uur onder.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1