ROOSEVELT'S VERKIEZING IS VRIJWEL ZEKER Fransche pers doet beroep; „Breek met het verleden" Fernand de Brinon's beroep op Amerikaansche volk DE EEMLANDER Woensdag 6 Nov. 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 111 Voorsprong van vele honderden kiesmannen op Willkie Democratische meerderheid in Senaat Maximum snelheden worden overtreden Pétain vraagt den steunder jeugd De Ver. Staten en Martinique Valsche inlichtingen en slechte raad dreven Frankrijk in den oorlog Frankrijk'sware belangen staan thans voorop KOFFIE EN THEE SURROGATEN VERDUISTERING AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maant*«n voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 0 »5 Binnenland tranco pei post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 4620 rtIJS DER AliVchlUlltN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de belft van den prijs Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ROOSEVELT heeft volgens de jongste berichten een zóódanigen voorsprong verkregen op zijn voornaamsten tegenstander Willkie, dat zijn herkiezing vrijwel vaststaat op het oogenblik, waar op wij dit schrijven. Natuurlijk moet de definitieve verkiezingsuitslag worden afgewacht, deze kan in den loop. van den middag worden tegemoet gezien. Het feit echter, dat volgens de berichten van heden ochtend Roosevelt beschikte over de stemmen van ongeveer 450 kiesmanhen tegen Willkie rond 90, gaf aan de voornaamsté Ameri- kaansche dagbladen reeds aanleiding om Roösevelt als óvërwinnaar in den verkiezingsstrijd aan te wijzen- T~^vE Democratische meerderheid in den Senaat is reeds than: een feit. Met zeven Democratische senatoren, die nieuw gekozen zijn. beschikken de Democraten over in totaal 51 zetels in den Senaat. Voor een meerderheid zijn 49 ze tels noodzakelijk De Republikei nen beschikken met 3 nieuwgeko- zen senatoren over in totaal 18 zetels. President Roosevelt, die volgens de Jongste berichten met een flinke meer derheid wordt herkozen. (Foto archief U.D.) Verder zijn tot dusverre, wat de gouveiyieurs betreft, zeven Demo craten gekozen tegen één Republi kein. De Democraten hebben één gouverneurspost gewonnen, Ongewij zigd bleven 11 Democratische en 3 Republikeinsche gouverneurszetels; Voor het Congres weiden tot 2 u. 15 Amerikaanscihen tijd gekozen 155 Democraten. 37 Republikeinen, 1 af gevaardigde der arbeiderspartij en 1 onafhankelijke. Nog niet beslist was toen over 241 zetels van afge vaardigden. Volgens de laatste verkiezings- cijfers, opgesteld om 1 uur New Yorkschen tijd, had Roosevelt de leiding in 39 van de 48 staten. Hij zou derhalve bij een definitieve overwinning in deze staten 451 stemmen van kiesmannen op zich vereenigen. Om 1.50 plaats, tijd had Roosevelt 14.879.930 stemmen. Willkie 11.980.499. Roosevelt leid de toen met de stemmen van 447 kiesmannen tegen Willkie 88. De Republikeinsche candidaat voor het presidentschap Willkie heeft te middernacht een vergadering van de Republikeinsche partijleiders belegd. Er werd niets gezegd omtrent hetgeen besproken zou worden. De Democrati sche candidaat voor bel vice-president- schap Wallace, verklaarde kort voor middernacht, dat hij over het verloop der verkiezingen tevreden was en later een verklaring zou afleggen. Ook Will kie heeft een rede voor zijn aanhangers aangekondigd. De Republikeinsche candidaat voor het vice-presidentschan Mcnarv heeft om 1.40 nlaatsfl.iiken tiid de stemhusnp derlaag der Republikeinen toegegeven. Willkie had kort daarvoor gezegd, voor den volgenden ochtend gëeri verklaring meer te willen afleggen. Volgens schattingen van de politie bevonden zich vannacht ongeveefr 500.000 New Yorkers op Broadway en Times Square, om daar de verkiezings resultaten af te wachten. Het stedelijk bestuur van New York had 19.000 man politie op de been gebracht. De brand weer werd terstond na het vallen van de duisternis niet minder dan 100 maal gealarmeerd. In de meeste gevallen be trof het vuurwerk, dat door de menigte op straat werd afgestoken. Het tijdstip van sluiting der stembus sen is in de verschillende staten hoofd zakelijk tengevolge van de uiteenloo- pende normaaltijden zeer verschillend Gewoonlijk wacht ingeval van een ge weldige meerderheid van een candidaat de tegenstander het definitieve resul taat niet af. doch „concedeert" hij de stemming, terwijl hij den overwinnaar een felicitatietelegram zendt. De even na elf uur New Yorksche tijd binnengekomen uitslagen wezen op een scherpen strijd tusschen Willkie en Roosevelt om den staat New York. Roosevelt had op dat tijdstip rond 1.19 millioen stemmen voor zich gewonnen, tegen Willkie 1,11 millioen. In de City leidde Roosevelt, met 3 tegen 2, terwijl in de voorsteden, die steeds Republi- keinsch ziin geweest, Willkie met 4 tegen 3 leidde. Roosevelt gaf tegen 10 uur 's avonds in een telefoongesprek met den voorzitter van den Democratischen partijraad uiting aan ziin vertrouwen in de overwinning. Willkie daarentegen verklaarde, dat de verkiezingsstrijd met een paardenren zou kunnen worden vergeleken en dat men den uitslag nauwelijks voor Woensdag zou kunnen weten- Ondanks de groote spanning hebben zich geen ernstige incidenten voorge daan. Slechts zijn enkele personen ge arresteerd wegens pogingen tot het ple gen van verkiezingsfraude. Bij het val len van den avond werd het straatver keer op Broadwav voortdürend drukker. Sterke afdeelingen politie trokken door de straten. Het gedrang in de buurt van het gebouw der New York Times werd langzamerhand zoo groot, dat het ver keer moest worden omgelegd en de trams niet langer konden rijden. DANSVERMAAK EN DANSINSTITUTEN 's-GRAVENHAGE. 6 Nov. Met be trekking tot het bepaalde in het besluit no. 190 1.940 betreffende dansvermaak, opgenomen in het Verordeningenblad, deelt de secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van justitie, in een circulaire aan de procureurs-generaal, fgd. directeuren van politie, mede na mens zijn ambtgenooten van binnen landsche zaken en van sociale zaken mede. dat onder het in dit besluit uit gevaardigde dansverhod niet valt en derhalve is toegelaten: het geven van dansles in dansscholen en dansinstitu ten alleen aan ingeschreven leerlingen op den tot dusver gehruikelijken voet. Zgn. oéfenavonden. georganiseerd aan deze scholen en instituten, zijn slechts toegelaten, voor zoover deze nor maal plegen plaats te hebben en daar aan uitsluitend ingeschreven leerlingen deelnemen. Introduces en oud-leerlin gen mogen derhalve in geen geval wor den toegelaten. WEER BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ZWITSERLAND BERN, 6 Nov. (D.N.B.) Engelsche vliegtuigen zijn van 22.20 uur af Zwit serland binnengevlogen. Er werd lucht alarm gemaakt, dat tot 24 uur duurde. De politie zal strenger de hand houden aan dé beperkingen S-GRAVENHAGE. 6 Nov. De sec re taris-gëneraal. wnd. hoofd van het de partement van justitie, heeft zich in een buitengewoon politieblad gewend tot de procureurs-generaal, fung direc teuren van politie, tot den inspecteur- generaal der politie en tot de inspëe teurs .der maréchaussee en der rijks- veldwacht. Hij deelt hierin mede. dat de Höhere SS- und polizeifuhrer bij den Rijkscommissaris \oor het be zette Nederlandsche gebied hem heeft verzocht er voor te willen zorg dragen, dat maximum snel heidsbepalingen van de verorde ning no. 73/1940 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nedet landsche gebied beter worden nage leefd. De rijks- en gemeentepolitie zal der halve strenger op de naleving dezer bepalingen dienén toe te zien. Voor zoover noodig wijst de secr<;*a- ris-generaal er op, dat ook de Neder landsche politie zich aan de in ge noemde verordening gestelde snelheids eischen dient te houden, behalve n zeer bijzondere spoedgevallen. Italiaansche torpedojager op patrouille in de Middellandsche Zee gefotogra feerd uit een Italiaansch vliegtuig- Foto Scherl) GENEVE, 6 Nov. (D.N.B.). Naar uit Vichy wordt gemeld, heeft maarschalk Pétain den eersten dag van zijn reis doorgebracht in Toulouse, waar de be^ vol king hem een hartelijke ontvangst had bereid. Des middags was maar schalk Pétain, die vergezeld was door den minister van binnenlandsche zaken Peyrouthon en minister van staat Bau- doin, de gast van het departement Hau- te-Garonne. De maarschalk bezichtigde de landbouwschool te Onde, gelegen in de buurt van Toulouse en instellingen van algemeen nut. Woensdagmiddag zal Pétain zijn reis naar Montauban voortzetten. Voor de scholieren van de landbouwschool te Onde heeft maar schalk Pétain een korte toespraak ge houden, waarin hij den nadruk legde "op de noodzakelijkheid tot het land terug te keeren. Tot de aanwezige jonge Franschen richtte maarschalk Pétain daarna de volgende oproep: „Gij weet, dat ik aan een netelige zaak begonnen ben. Ik zal dit werk voor u, jongelieden, van ganscher harte en met mijn geheele energie voortzetten. Helpt mij bij dit werk der wederoprichting van het vaderland. Ik reken op u, op de geheele jeugd van Frankrijk." Marokko trouw aan Pétain's regeering De opperbevelhebber van Fransch Marokko, generaal Nogues, heeft in verband met de tallooze vooral door Noord-Amerikaansche nieuwsbureaus verspreide berichten over onbetrouw baarheid van Fransch Marokko jegens de regeering van maarschalk Pétain een telegram gezonden aan den Fran schen minister van buiienlandsche za ken, Laval, waarin gezegd wordt: „Bij de plechtige betoogingen in de kathedraal van Rabat en voor het mo nument der gesneuvelden hebben de Fransche en Marokkaansche bevolking uitdrukking gegeven aan hun wil om de nagedachtenis van de voor hun va derland gevallenen te vereeren en on verbrekelijke trouw te bewaren jegens WASHINGTON, 6 Nov. (D.N.B.) De minister van buitenlandsche zaken, Cordell Huil; heeft op de persconferen tie opnieuw verklaard, dat de kranten berichten over plannen van de V.S., die op Martinique betrekking hebben, over dreven zijn. De regeering van de V.S. onderhandelt zoowel met Vichy als ook met de autoriteiten van Martinique over handelskwesties, alsmede over het pro bleem der aldaar opgeslagen vliegtui gen. Bovendien wordt in de wateren al daar voortdurend gepatrouilleerd, zoo als langs dc geheele West-Indische kust en de Amcrikaansche vloot houdt haar gebruikelijke manoeuvres in het gebied van de Caraibische Zee. Dat is alles, zoo besloot Huil, en er is niets eeniger- mate sensationeels aan de hand. In verhand met de verklaring van Huil, dat de regeering der Ver. Staten niet het plan heeft maatregelen te ne men te-gen Martinique, wordt in welin gelichte kringen te Washington ver klaard, dat de hier overhandigde nota van Pétain koel en waardig iedere in menging in Fransche aangelegenheden van de hand heeft gewezen, doch tege lijkertijd nogmaals heeft vastgesteld, dat Frankrijk geen oorlog voert fegen Engeland of zijn vloot aan Duitschland afstaat, terwijl wat de Fransche kolo niën of steunpunten betreft, niets is overeengekomen tusschen den Fuehrer en den chef van den Franschen staat. De nota van Pétain gaf verder in niet verkeerd te hegrijnen woorden uitdruk king aan Frankrijks verbittering over ^ncelands houding, vooral in Oran en Dakar, henevens ten aanzien van de hongerblokkadé. PARIJS, 6 Nov. (D.N.B.) De nieu we Fransche ambassadeur, Fernand de Brinon, heeft een interview toegestaan aan den Parijschen vertegenwoordiger van het Amerikaansche agentschap In ternational News Service. Hij sprak daarbij over de inlichtingen en raad gevingen. die vooral door den. vroegeren ambassadeur Bullitt, gegeven waren aan Fransche staatslieden en die een beslissenden invloed hebben uitge oefend op de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Duitschland. De Brinon gaat uit van de consta teering, dat de samenwerking met Duitschland bij de oprichting van een nieuwe Europeesche orde het doel is der Fransche politiek. Sa menwerking in dezen zin beteekent in de eerste plaats de situatie be grepen te hebben, waardoor op on zinnige wijze een oorlog verklaard en. een nederlaag geleden werd. Voortgaande zeide de Brinon o.m.: .Duitschland. dat thans overwinnaar is, heeft het recht en alle mogelijkheden om de leiding in een nieuw Europa op zich te nemen. Wij hebben alle reden aan te nemen,, dat dit het oprechte stre ven van Hitler is en dat het hem zal gelukken dit groote werk ten uitvoer te leggen. Daarom is het van belang, dat onze Amerikaansche vrienden den te- genwoordigen toestand van Frankrijk juist hegrijpen. Wij betreuren het te moeten consta- teeren, dat men zelfs in officicele uit latingen de neiging heeft den toestand aldus voor te stellen, alsof de regeering- Pétain geen volledige vrijheid bezit om haar eigen politiek te voeren. Dat is het resultaata van een propaganda, welker inspiraties reeds verscheidene malen dèn Vereenigden Staten aanleiding heb ben gegeven om verplichtingen op zich tc nemen, die ëen nadeelig effect had den voor de Fransche belangen en de goede betrekkingen, die alle Franschen wenschen te behouden tusschen Frank rijk en het groote volk der Vereenigde Staten. Het is inderdaad niet te bestrijden, dat wij door zekere invloeden in den oorlog zijn betrokken, invloeden, die niet uitsluitend van Franschen oor sprong waren. Ik ken den heer Dala- dier zeer goed en ik weet, dat hij per soonlijk geenszins de politiek wilde voortzetten, waartoe men hem met ge weld dreef. Kort ni de overeenkomst van München werd hij het slachtoffer van een machtigen invloed, waaraan hij zich niet meer kon onttrekken. Frankrijk keerde, daartoe gebracht, door lage motieven der binnenlandsche politiek en door druk vin huiten, den rug toe aan het accoord van München en werd bijgevolg in den oorlog betrok ken. Ik kan U bewijzen geven voor de- zén druk van buiten, die zelfs op dit oogenblik nog wordt uitge oefend. Ik herinner mij zeer goed een bijeenkomst te mijnen huize in het begin van het voorjaar van 1939, tusschen Pierre Laval en den Poolechen ambassadeur Lukasie- witsj. Laval bezwoer den Poolschen ambassadeur zijn invloed aan te wenden om zijn regeering te bren gen tot een verstandige en voor zichtige politiek. De Poolsche am bassadeur antwoordde verachte lijk: „Wij zullen ze dwingen oor log te voeren." Men heeft alle reden aan te nemén, dat nog een andere belangrijke persoon lijkheid. die eigenlijk neutraal had moe ten blijven, haar grooten invloed in de zelfde richting heeft doen gelden. In dit verband wees graaf de Brinon er op. dat Daladier den Amerikaanschen am bassadeur Bullitt, een verklaring heeft gegeven, volgens welke hij nooit de mo gelijkheid van een deelneming der Ver eenigde Staten verwachtte. De druk, fcldus ging de Brinon voort, waarvoor Daladier is bezweken, en die ongetwij feld een' grooten invloed op zijn beslui ten heeft uitgeoefend, werd verwezen lijkt in den vorm van inlichtingen en raadgevingen. Maar deze inlichtingen waren valsch en deze raadgevingen slecht. Gij herinnert U zonder twijfel, dat eenige dagen voor het uitbreken van den oorlog de Engelsche ambassadeur in Berlijn een onderhoud had met Hitier, na welks einde een mededeeling van groote beteekenis naar Londen werd gezonden. Deze mededeeling behelsde het plan voor een vreedzame bijlegging van alle Engelsch-Duitsche twistvragen. Het Britsche kabinet beraadslaagde 48 uur lang. In Polen ontstond terstond een- levendige reactie tegen een zgn. „in den steek laten". Ik geloof, dat in deze reactie het spoor van een sterken in vloed, die uitgeoefend werd door een hooggeplaatste Amerikaansche persoon lijkheid, moet worden gezien. Bovendien werd de chef der Fransche regeering, die nog steeds talmde, uit dezelfde kringen dagelijks verteld, dat hij niets riskeerde, wanneer hij zich in liet met een oorlog, aangezien het natio- naal-socialistische regime geen werke- lijken tegenstand kon bieden en de overwinning zeker was. Dat noemen wij valsche inlichtingen en slechte raadgevingen. Wij weten thans, waarheen ons dat geleid heeft.. Om deze reden hopen alle ware Fran schen. die hun vaderland liefhebben en werkelijk komen tot begrip voor het ver loop van de geschiedenis, dat het Ame rikaansche volk op rechtvaardige wijze den huidigen toestand zal heoordeelen en wantrouwen zal gevoelen voor alle slechte raadgevingen en valsche berich ten, die in het verleden zooveel onheil hebben gesticht. Jodenregister in België BRUSSEL. 6 Nov. (D.N.B.). In een nieuwe verordening van den militairen bevelhebber voor België en Noord- Frankrijk wordt bepaald, dat alle Jo den, die het zestiende levensjaar inge gaan zijn, zioh moeten aanmelden voor inschrijving in hét Jodenregister. Voorts wordt aanmelding van Joodsche ondernemingen, maatschappelijke ver- éenigingen en stichtingen verplicht ge steld. Logementen en logeergelegenhe- heden, welker éigenaars of pachters Jo den of Joodsche ondernemingen zijn, moeten voorzien worden van het op schrift: „Joodsrihe onderneming" in drié talen. de regering \an maarschalk Pétain. Bewogen door de boodschap van maarschalk Pétain hebben de massa's van Fransch Marokko hun wil doen kennen, welke tot uitdrukking komt in hun geloof en in het vertrouwen in de toekomst van Frankrijk en zijn impe rium ondér de leiding van den maar schalk". Harten open voor den nieuwen tijd" Het orgaan „Moniteur", dat nauw© betrekkingen onderhoudt met Pierre Laval, verzoekt de Franschen definitief met een noodlottig verleden te breken, gevaarlijke vooroordeelen af te leggen en de harten te openen voor den nieu wen tijd. De Franschen zouden zich stel lig niet in dezen toestand bevinden, wanneer zij de bedoelingen en voorne mens van hun tegenstanders heter inge zien en inderdaad met het Duitschland van Hitler gelegenheid tot een loyale gedachtenwisseling gehad hadden. De demagogen in Frankrijk hebben op internationaal gebied dezelfde metho den gebruikt als hij de binnenlandsche politieke tegenstellingen in Frankrijk. Voor hen kon de tegenstander 6lechte een kwaadwillige booswicht zijn. Door. het net van leugens, heen, dat valsche revolutionnairen in dienst der plutocra tie voor hun ooeen spanden, hebben de Franschen niet kunnen onderscheiden, wat opbouwend, wat jong en dynamisch in de ondernemigen der aangrenzende volkeren was. In de Figaro bespreekt Lucien Romier eveneens den moreelen grondslag der Duitseh-Fransche samenwerking, aan welker top loyaliteit en waardigheid moet staan. De nederlaag, zoo betoogt hij. heeft onvermijdelijke gevolgen. Het is meer dan kinderlijk zich te verbeel den. dat de overwinnaar deze gevolgen niet te zijnen gunste zal gebruiken. Dc eerlijkheid tegenover de nederlaag ver oorlooft den overwonnene den overwin naar recht in de oogen te zien. Het ele mentaire verstand eischt echter dat van het oogenblik der onderteekening van rlen wanensfilstand alles gedaan wordt, om de onbetwistbare loyauteit van Frankrijk aan hét licht te doen treden. Een hechte Fransch-Duitsche samenwer king zal loyaal zijn. of zij zal er niet zijn. Waarvoor wèl en waarvoor geen vergunning noodig is 's-GRAVENHAGE, 6 Nov. - Dc direc teur van dén keuringsdienst van 's-Gravenhage deelt ons het volgende mede. In de pers is mededeeling gedaan van de afkondiging van nieuwe bepalingen betreffende koffie- en theesurrogaten. Daarin is o.a. vermeld, dat er voortaan twee vergunningen vereischt zullen zijn, nl. één van de meelcentrale en één krachtens de warenwet. Dit laatste is echter slechts ten deele juist Een vergunning op grond van de warenwet wordt namelijk alleen dan verlangd, indien het surrogaat is be reid uit andere grondstoffen dan die daarvoor gebruikelijk zijn. In dat geval moet voor de bereiding machtiging wor den gevraagd aan den secretaris-gene raal van het departement van sociale zaken. Zoodanige machtiging is echter niet noodig voor peekoffie, cichorei, eikel koffie. moutkoffie en koffiestroop, noch voor surrogaten bereid uit deugdelijke eet- of drin'Kwaren. lindebloesem, roze- bottels, bladeren van kersen, noten, rozen, bramen, frambozen, aardbeien, bessen, boschhessen, kersenstelen, bollen van tulpen en crocussen. Bii gebruik van deze grondstoffen kan met een toestemming van de meelcen trale worden volstaan. JAPAN ZAL GEEN GRIEKSCHE SCHEPEN IN BESLAG NEMEN TOKIO, 6 Nov. (D.N.B.). In een óf- ficieele verklaring wordt er op gewe zen, dat in strijd met anders luidende geruchten Japan niet het voornemen heeft Grieksche schepen, die goederen naar Japan brengen, in beslag te nemen of te verhinderen uit Japansche havens uit te loopen. Vandaag gaat de zon om 18.02 uur onder. Zonsopgang op Donderdag 7 November is om 8.46 uur. Gedurende j den tusschenliggenden tijd moet wor- j den verduisterd. De maan komt heden om 14.36 uur op en gaat morgen om 0.50 uur on- der.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1