Aardbeving gevoeld in heel Oost-Europa Wil -Engeland Iersche bases bezetten? MOLOTOF'S BEZOEK AAN BERLIJN Korfoës oude vestingwerken DE EEMLANDER Maandag 11 November 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 115 Vele honderden dooden in Roemenië LOONSTRIJD IN ENGELAND Duitsch leger blijft paraat Grondwetswij ziging in de Ver. Staten Pétain's antwoord op de boodschap van koning George De Valera: „Ierland heeft het recht buiten den oorlog te blijven" ITALIAANSCH COMMENTAAR ENGELAND TEGEN OVER WERELD COALITIE' Italiaansche verlieslijst CHURCHILL OVER DEN OORLOG VERDUISTERING AMERSroORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 /RIJS OER AÜVcRltMiEN vaa rc2els **05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 BOEKAREST, 11 Nov. (D.N.B.). Ge gevens over het aantal der bij de aard beving om het leven gekomenen ge wonde personen komen slechts lapg- zaam binnen, daar de telefoon- en teie- graafleidingen voor het grootste deel vernield zijn. Te Campina zijn. voorzoo ver tot nu toe bekend. 100 dooden geval len. te Galatz 36 en te Foscani 30. Te Boekarest werden tot dusver meer dan 50 dooden geteld, doch het is niet uitge sloten, dat onder de puinhoopen van een ingestorten wolkenkrabber nog meer dan 100 dooden liggen. In de kel ders van dit huis ligt een aantal perso nen bedolven, die Zondag nog met de buitenwereld konden telefoneeren. Het spoorwegverkeer van Boekarest met. de provincie is slechts gedeeltelijk hervat en de treinen rijden met de uiterste voorzichtigheid, daar de spoor- weg-telegraaf voor het grootste gedeel te niet meer functioneert. Het traject door de Karpathen wordt in het geheel niet bereden. Schade in Bulgarije De zware aardbeving, die 'Roemenië heeft geteisterd, was 6ok in den nacht van Zaterdag op Zóndag in de Bulgaar- sche hoofdstad zeer duidelijk te mer ken. Volgens de in deh loop van den dag ontvangen mededeelingen van het me teorologische station te Sofia, was de aardbeving in geheel Bulgarije te voe len en wel ter sterkte van o tot 7 graden Het krachtigst was de beving langs de Donau. In de stad Russe is de meeste schade ontstaan. Eenige schoorsteenen en huismuren zijn ingestort. Een aan tal personen liep daarbij verwondingen op. In\de stad Dobritsj in het Zuiden van de Dobroedsja is o.m. 'n oude mos kee gedeeltelijk ingestort. Menschenle- vens zijn niet te betreuren. In Sofia duurde de aardbeving ongeveer 3 mi nuten. Vele menschen, voornamelijk de bewoners van hooge huizen, vluchtten de straat op. ondanks den neerstroomen- den kouden regen. De kerkklokken be gonnen door de schokken eigen-er bewe ging te luiden. Behalve eenige kleine scheuren in muren en eenige .schade aan meubilair is in Sofia verder geen schade ontstaan. Ook in Hongarije en Rusland gevoeld De groote aardbeving in Roemenië is ook in Hongarije gevoeld. Zelfs in Boe dapest registreerden de meteorologische apparaten de beving. In het Szeklerland in het Oosten van Zevenburgen begon de beving om 7 uur 40 en duurde tot 7 uur 45. Zij bereikte een sterkte van 7 graden. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten zijn gehouwen zwaar beschadigd. Er zijn nog geen berichten ontvangen over verlies van menschen- ïevens. De aardbeving, die in den nacht van Zaterdag op Zondag Roemenië heeft geteisterd, was, naar. het Mos- kousche avondblad Wetsernaja Moskwa meldt., ook fe Moskou voel baar. Tezelfdertijd zijn ook te Koersk, Charkow, Kiew en Kisjinew aardschokken gevoeld. Te Kisjinew, waar de aardschokken dubbel zoo hevig waren als te Moskou, werd ook schade aan gebouwen aange richt. Te Istanboel zijn Zondagochtend om 3.45 drie krachtige aardschokken ge voeld. NIEUWE AARDBEVING TE BOEKAREST BOEKAREST, 11 Nov. (D.N.B.) Maandagochtend om 8.35 uur Ber- lijnsche tijd) is te Boekarest een nieuwe aardschok van aanzienlij ke kracht gevoeld De beving duurde slechts enkele seconden en had een sterkte van naar schatting drie tot vier. Talrijke huizen tril den hevig. Over eventueele nieuwe schade ziin nog geen bijzonderhe den bekend. STOCKHOLM, 11 Nov. (D.N.B.). - Naar Goeteborgs Handels och Sjoefarts Tidningen meldt is een groote loon strijd in Engeland in- aantocht werkgevers oefenen druk uit op de re geering om de invoering te verkrij n van een controle, die een verder0 vpi hooging der Engelsche arbeideraloonen moet voorkomen. De kwestie i thans bijzonder' brandend geworden door een loonconflict jn de Britsche macnine industrie. De werkgevers hebben Ie eischen der irheiders in dezen tak van industrie betreffende hoogerp loonen er verbetering der arbeidsvoorwaarden af gewezen. De werkgevers verklaarder, daarbij niet. dat de industrie deze hoo gere loonen niet kon dragen, maar brachten de opvatting naar voren, dat een loonsverhoogine de natie ris ge heel niet ten voordeel kon strekken. BERLIJN, 11 Nov. (V.P.B.) „Wat doet het Duitsche leger?" Deze vraag beantwoordt majoor H. Martin van het Duitsche oppercommando met een uit eenzetting, welke haar hoogtepunt vindt in de opmerking, dat het Duitsche leger alleen reeds door zijn aanwezigheid het optreden van het luchtwapen en de oorlogsmarjne mogelijk maakt. Hij wijst er op, dat van de 14 maanden, die de oorlog tot dusver geduurd heeft, 14 we ken in het teeken van hevige gevechten hebben gestaan. Daartegenover stonden drie en veertig weken van schijnbare rust. Daaruit blijkt reeds, dat de moderne oorlog door een korten en beslissenden strijd en tevoren door een veel langeren tijd van voorbereiding gekenmerkt wordt. De geweldige successen van de 14 strijdweken zijn slechts mogelijk ge worden. doordat tevoren in alle stilto met inspanning van alle krachten aan de slagvaardigheid van het leger ge werkt is. Daar Engeland nog niet bereid is de overwinning der Duitsche wapenen te erkennen, is het met de taak van het Duitsche leger in de toekomst niet an ders gesteld. Het bewaakt niet alleen het gebied, dat door de Duitsche troepen hezet is, doch wijdt zich ook aan de taak zijn strijdkracht en prestatiever mogen zoo goed mogelijk op te voeren. Door exercities worden alle krachten in goeden vorm gehouden, door voortdu rende oefening wordt de lichamelijke geschiktheid opgevoerd, door de geeste lijke leiding van de troep de innerlijke standkracht in stand gehouden. Vanzelf sprekend wordt er ook voor gezorgd, dat de nieuwe inzichten, die in den strijd verkregen zijn, gemeengoed van allen worden. Wij mogen verder niet vergeten, dat het leger alleen door zijn aanwezigheid, door zijn paraat-staan van Kirkenes tot Biarritz, van Warschau tot Nederland, de voorwaarde vormt voor de succes volle activiteit van andere deelen der weermacht. Tenslotte merkt majoor Martin op, dat men niet weet, welke de historische opdracht zal zijn, die de Fuehrer in.de toekomst zal geven aan zijn leger. Men weet echter wel, dat het leger voor deze opdracht klaar moet zijn. WASHINGTON, 11 Nov. (D.N.B.). De Amerikaansche scheepsradio meldt, dat het komende Congres zich waar schijnlijk zal bezighouden met de taak een wijziging in de grondwet nopens het stelsel der kiesmannen tot stand te brengen. De jongste verkiezingen geven aanleiding tot afschaffing van het kies- minnenstelsel ten gunste van een recht- streeksche volksstemming. Het oude systeem heeft er bij de verkiezingen van 1S76 en 18S8 toe geleid, dat candi- daten, die in stemmen aantal verslagen waren, dank zij het kiesmannenstelsel niettemin tot president gekozen wer den. STOCKHOLM, 11 Nov. (D.N.B.) Uit Londen wordt gemeld, dat maarschalk Pétain met ijzige hoffelijkheid" geant woord heeft op de boodschap, die de koning van Engeland hem eind Octo ber gezonden heeft. In deze ..boodschap van vriendschap en sympathie" van den Engelschen kohing, die 26 October aan maarschalk Pétain overhandigd werd. gaf de koning uitdrukkine aan zijn geloof aan de eindoverwinning, waaraan Frankrijk deel zou hebben. Pétain's antwoord was negatief. Het Fransche staatshoofd wees volgens het bericht uit Londen op de herhaalde ge vallen. waarin Britsche Oorlogsschepen het vuur openden op Fransche sc-hepen en andere Fransche strijdkrachten, zoo als bij de overvallen op Oran en Dakar. Italiaansche troepen verlaten in een Albaneesche havenplaats een troepen transportschip om zich naar het Grieksche front te begeven. (Foto Scherl) Versterkingen van ouden datum op het eiland Korfoe, dat nabij de Grieksch Albaansche grens bij den ingang der Adriatische Zee is gelegen. (Foto Scherl NEW YORK, 11 Nov. (D.N.B.) De Iersche minister-president de Valera hééft Zaterdag in een tele gram aan den voorzitter van de Amerikaansche organisatie voor de erkenning der Iersche republiek vastgesteld, dat Ierland het recht heeft buiten den oorlog te blijven. Ierland behoort aan het Iersche volk en Iersc'h gebied ken aan nie mand voor oorlogsdoeleinden wor den overgelaten, zonder dat daar door het land in oorlog verwikkeld wordt. Ierland zal zijn voornemen om neutraal te blijven, tot het uiter ste verdedigen. De Popoio d'Italia schrijft over het onderwerp „Engeland en ierland": Al les wijst erop d>at Churchill een aanslag op Ierland voorbereidt. Zijn verklaring van 4 November wordt door diploma tieke waarnemers- te Londen als een nieuwe stap ter voorbereiding van de openbare meening op de worging der Iersche onafhankelijkheid beschouwd. Reeds sinds weken spreekt men in Lon den van een aanval-op Ierland. Talrijke lords en leden van het Lagerhuis heb ben van de regeering geëischt te hande len. BERLIJN. 11 Nov. (D.N.B.) Het be zoek van Molotof aan Berlijn wordt door de Duitsche pers gewaardeerd als een politieke gebeurtenis van groote be teekenis. De hladën wijzen op de ont wikkeling sedert de onderteekening van het Duitsch-Russische nietaanvalspact in September 1639. Onder het opschrift „Duitschland" en de Sowjet-ITnie" schrijft Ac Voelkischer Beohachter in ziin hoofdartikel, dat met de ondertee kening van dit pact de beide mogend heden teruggekeerd zijn tot de .tradi tinneele politiek van Rismarck. Het verloop van den oorlog met zijn mi li tire beslissingen en politieke ont wentelingen heeft getoond, dat deze nolitiek echt en levendig is geweest Haar juistheid wordt thans door het Rerlijnsche bezoek van den chef dpr Sowjet Russlssche regeering ten sterkste in het licht gpsfeld De reis van Molotof bewijst echter de geheele wereld, hoe het in werkelijkheid gesteld is met de kansen der illusionistische nolitiek van de Britsche oorlogsnithreiders. Nog midden in den eindstrijd met Engeland, waarbij de Führer met zijn geniale inzicht in alle mogelijkheden e'n gevaren het plan voor een oorlog op twee fronten doorkruiste, gaan Duitsch land en Italië in Europa en Japan in het Verre Oosten over tot. een nieuwe wereldpolitieke ordening en tot nieuwe vormen der samenwerking tusschen de naties. Binnen dit kader zal ook Rus land een groote. beslissende rol te spe len hebhen. De Essener National Zeitung schrijft, dat deze reis in staat is om in het vij andelijke kamp. waar men zich nog niets bewust is Van den omvang en de strekking van het actieprogram der as- politiek. als een hom in te slaan. Het Britsche riik ziet zich niet alleen tegen over een F.uroneesche. maar tégenover een wereldcoalitie. Maar in Londen heeft men zich dezen oorlog precies omgekeerd voorgesteld. De reis van Molotof op het huidige tijdstip, nu het uiteenvallenvan het Britsche rijk reeds te voorzien is, vorm* een politiek feit van den allereersten rang. want het vertrek van Engeland uit het concert van wereldmachten is niet alleen een voorwaarde voor een nieuwe orde op het F.uropeesche vaste land. maar de gevolgen van de Engel sche Ineenstorting zouden een nieuwe vorming van het geheele politieke'we reldgehcuren met rich mee brengen, een ontwikkeling, die tijdig een overeen i-nmsfigp regeling en leiding noodzake lijk maakt ROME, 11 Nov. (D.NB.). Het hoofd kwartier der weermacht maakt een reeks lijsten met namen bekend van gesneuvelden in October 1940. De eer ste lijst behelst de namen van zes in het moederland, gevallen officieren en manschappen, de tweede de namen van 58 in Noord Afrika gesneuvelde of aan hun verwondingen overleden officieren en manschappen. Bovendien behelst de ze lijst Ae namen Van 137 gewonden en één vermiste. Een derde lijst bevat de namen van 13 in Oost-Afrjka gesneu velde officieren en manschappen. Het aantal gewonden bedraagt 27. De vierde verlieslijst die der marine omvat de namen van 129 gesneuvelde officie ren en manschappen en 250 gewonden, benevens 312 vermisten, terwijl de ver lieslijst voor het luchtwapen. eveneens voor October. 57 gesneuvelde en 57 ge wonde. henevens 54 vermiste militairen bevat. De verliezen d°r inboorlingen- troepen bedroegen in October in Noord Afrika 20 dooden en 53 gewonden. WEER ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ZWITSERLAND BERN. 11 Nov. (D.N.B.) De staf van het Zwitsersehe leger deelde Zater dag mede: In den nacht van 8 op 9 No vember is het Zwifsprs'che souvereine gebied meermalen doop Engelsche vlieg tuigen geschonden. Gevlogen werd over de Juragrens in Z.O. richting. Het Zwit sersehe afweergeschut heeft op ver scheidene plaatsen het vuur op deze vliegtuigen geopend. Voor Engeland bestaan er slechfs twee mogelijkheden om op een „neen" van Ierland te antwoorden: ófwel zich voor de Iersche rechten buigen, óf de Iersche neutraliteit schenden. De man van Namsos, Duinkerken, Oran, Dakar en Athéne zal stellig geen rekening houden met de verplichtingen, welke de koning van Engeland en het Britsche parlement tegenover Ierland op zich hebben genomen. Als afstammeling van de Marl boroughs is- Churchill anti- Iersch en anti-Katholiek. Door een bezetting van de geheele Iersche kust meent hij de strategische positie van Engeland te verbeteren. Voorts wil hij ten k06te van de Ieren aan Engeland de rij'ke veestapel en de rijke landbouwmogelijkheden van Ier land waarborgen en Ierland gebruiken om de Engelsche industrie te verplaat sen, teneinde deze te decentraliseeren en te onttrekken aan de Duitsche bomaan vallen. Een deel der bevolking van Lon den en der naburige graafschappen zou naar Ierland kunnen worden verplaatst en 'het Engelsche leger, dat werkloos in de barakken ligt., zou aan het wérk ge zet kunnen worden, temeer daar de Duitsche luchtaanvallen een groot ge vaar voor het Engelsche landleger be- teekenen. Tenslotte zou Churchill het Engelsche wik na talrijke nederlagen gaarne het bericht verkondigen van een „overwin ning op Ierland", waardoor alle mili taire maatregelen zouden kunnen ver vallen, welke Engeland thans aan de grenzen van Ulster (Noord-Ierland), West-Schotland en Wales moet handha ven. De door Churchill tegen Ierland voor bereide aanslag, zoo vervolgt het blad, wordt door de in Engeland bestaande anti-Iersche stemming begunstigd. De aanslag zou reedt, gebeurd zijn, als niet de Amerikaansche verkiezingen in den weg gestaan hadden. Thans, nu de ver kiezingen zijn afgeloopen, heeft Chur chill de vrije hand. Ierland i6 echter be sloten om zijn onafhankelijkheid te ver dedigen. Churchill verwacht dat hij in het bui tenland de Iersche kwestie als een hin- nenlandsch-Iersche aangelegenheid kan voorstellen. Aan zijn vrienden heeft hij verzekerd, dat hij het. Iersche verzet hinnen tien dagen kan breken. Hét is echter mogelijk, dat hij tegenover Du blin het slachtoffer wordt van zijn ge bruikelijke illusies. Op den- achtergrond van dit plan, zoo besluit het blad, staat de niet te over bruggen historische. godsdienstige, geestelijke en moreele tegenstelling, als mede net verschil in volksaard, tus schen Engeland en Ierland. De oude haat van het Anglicaansche Engeland tegen het R.-Katholieke Ierland is voort geplant in het hart van de F.ngel6che oligarchie. De door Churchill beraamde aanslag op Ierland draagt een gecamou fleerd anti-Katholiek karakter, dat door de geheele R.-Katholieke wereld diep gevoeld zou worden. De politieke correspondent van de Sunday Times meldt, dat afgevaardig den van alle Engelsche partijen de kwestie van de bezetting van lerschp havens levpndig hespreken. Een recht tot bezetting, zoo wordt naar voren ge bracht, is niet alleen in het 'belang van Groot-Rrjtfannië. maar ook van Ierland De Britsche posten in Ierland zijn in 1938 weggetrokken. Men zal thans trach ten den status van voor 1938 weer in te voeren. „Engeland moet toonen 'n groeien de kracht en een onbuigzamen wil tot overwinnen te bezitten" LONDEN. 11 Nov. (D.N.B.) Op den jaarlijkschen maaltijd, die door den Lord-Mavor van Londen in Mansion House wordt gegeven, heeft de'Britsche minister-president. Churchill, een rede gehouden, waar in hij onder meer zeide, dat Enge land er in geslaagd is om den nood, waartegenover het zich eenige maan den geleden nog geplaatst zag, te overwinnen. Het is thans zes maanden geleden aldus Churchill dat de koning en het parlement mij met de regeering belast hebben. Het is een groot voordeel voor ons, dat wij geen beloften of optimisti sche voorspellingen gedaan hebben, om dat een geheele reeks van de treurigste onaangenaamheden, aanvallen en ver schrikkelijke gevaren over ons gekomen is. Wij zijn aan groote rampen bloot gesteld geweest Wij hebben cata strofen beleefd en tot nu toe de ge varen overwonnen. Maar het blijft een feit, dat wij thans moeten loo nen. dat wij een groeiende kracht en een onbuigzamen wil tot over winnen bezitten. Het Engelsche volk wil dezen oorlog doorstaan. Enge land zal de beloften, die het den landen heeft gegeven waarmede het verbonden is of geweest is. houden." Nadat hij nog over de hulp van over zee had gesproken, zeide Churchill, dat Engeland tot dusver niet tot het offen sief is overgegaan, omdat het nog niet voldoende munitie heeft kunnen prndu- ceeren. Men mag niet vergeten, dat de Engelsche wapenfabrieken thans pas met haar arbeid begonnen zijn. De vij and tracht thans ook door aanvallen Engeland af te snijden van zijn over- zeeschen aanvoer, die van zoo groote beteekenis is voor de voortzetting van den oorlog.. Engeland moet er dus op bedacht zijn, zijn heerschappij te blijven behouden. Aan het s4ot van zijn rede hield Chur chill zich met Griekenland bozig. Enge land zal. aldus beloofde hij. in weerwil van alle dinern en alle bezorgdheid en van aUe doodeliike gevaren niet nala ten, ziin best te doen om de Grieken te helpen. Antonescu Donderdag in Rome verwacht ROME. 11 Nov. (D.N.B.) Gene- raai Antonescu. de leider der Roe- meensche regeering. zal. naar van welingelichte Italiaansche zijde wordt medeeedeeld. in gezelschap van den Roemeenschen minister van buitenlandsdhe -aken. Donder dag te Rome aankomen om bespre kingen t.e voeren met Mussolini en den Italiaanschen minister van bui- tenlandsche zaken eraaf Ciano. ENGELSCH PROTEST TE BOEDAPEST BOEDAPEST. 11 Nov. (D.N.B.) De Engelsche gezant alhier heeft ln de kwestie der nieuwe regeling van het Donauvraagstuk een protestnota aan de Honeaarsche regeering over handigd wegens de toetreding van Hongarije tot de nieuwe Donaucom- missie. De gezant wees er daarbij op, dat men in Londen niet kan voorbijzien, dat Hongarije den Duit- schen troepentransporten naar Roe menië het recht van doorgang ver leende. MAATREGEL TEGEN GERUCHTEN IN GRIEKENLAND ATHENE. 11 Nov. (D.N.B.) Het Grieksche ministerie van oorlog publi ceert een decreet, waarbij het bespreken van militaire vraagstukken en van den toestand aan het front verboden wordt. Personen, die deze verordening overtre den. zullen voor een militaire rechtbank moeten verschijnen Vandaag gaat de zon om 17.53 uur onder. Zonsopkomst op Dinsdag 12 November is om S.56 uur. Gedurende den tusschenliggenden tijd moet wor den verduisterd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1