De slag om Petersburg Het werk van den „N.V.D." Britsche troepen op Spitsbergen Petersburg gebombardeerd Als de strijd gestreden is Belangrijke winsten DE SOVJET-VLOOT ROOKERS CONTROLE Steun en bemiddeling Duitsch commentaar Stort haar nog heden op girorekening 8-7-6-0-0 SPAAR PAKPAPIER! Torpedeering op Roode Zee DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 62 WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1941 AMERSFOORTSCH DAGBLAD 'ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersioort 2.05; per maand 0.68-, per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EE MEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. M20 HOOFDREDACTFUB J. VAIKHOFT AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regèls f 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.2(f .BERLIJN, 10 Sept. (V.P.B De mi litaire gebeurtenissen in het Noorden staan in het middelpunt,der belangstel ling van diverse Berlijnsche kringen. Vooral wordt de groote betéékenis on- cèrsf reept van de omsingelingsoperaties cm Petersburg en van de Finsche suc cessen aan het Ladoga- en hel Onega- meer. Pe beteekenis van de omsingeling van Petersburg laat zich in de volgende pinten «uitdrukken: 1. Een belangrijk industrieel cen- -Arum van de Sovjet-Unie, dat vooral Keleekenis had voor de productie an oorlogsmateriaal, is voor de blsjewisten verloren gegaan. Ja de bezetting van het industriege- bi: d aan de Dnjepr-bocht er^ na de ver- ■w 'Ating van den Dnjepr-stuwdam, wnrdoor ook he' industriegebied ten Oo ten van den Dnjepr groote schade he ft geleden, beteekent het uitvallen va r de goed ontwikkelde industrie van Pe ersburg pen nieuwen ernfetigen slag to r de oorlogsproduc'ie der bolsjewis- tei '2. De Duitsch-Finsche operaties 1 I het gebied tusschen het Ladoga- 1 het Onegameer hebben de Oost- 2 levloot. definitief agesneden. Bte vloot kan nu niet meer beschikken over de waterwerken van het Stalin- kaïjaal.dat verbinding gaf met de Witte Zeel Voor zoover de Oostzeevloot van de Somets nog intact, was de cijfers der tot-pinten gebrachte schepen wijzen er eclvfer op, dat de kern van de vloot reeds b'denkélijk aanget.est is is haar beteekenis tot nul teruggebracht. fe. Door het Finsche succes is de Kansrijke spoorwegverbinding met Mpernansk definitief afgesneden. De aigel6ak6ische aanvoeren kunnen niet mfer plaats vinden via de ijsvrije haven *an Moermansk. De haven van Archantel is slechts enkele maanden van hei jaar ijsvrij, waardoor zij nim mer de plaats van de haven van Moer mansk <an innemen. 4. n het Noorden begint zich de gróoUe vernietigingsslag af te tee kenen welke ooit in dit gebied heeft ge.wod. De resten van het leger van Wórixhilow zijn op een klein ge- •biéd samengedrongen en gaan hun ondegang tegemoet. Over de positie van de Sovjet-F»ussi- sohe. Cbstzeevlpot schrijft een V.P.B - correspondent in Beval nog het volgen de: Na <en val van Reval en Baltisch- porttwaaraan reeds het variies van de 'haven? Windau, Libau, Riga en Pernau was vtorafgegaan, heeft de Sovjetvlpot allé steunpunten ten Zuiden oan dc Finsch? Golf verloren. De Baltische eiiandin en Hangoe ten Noorden van de Finsche Golf zijn geheel' geïsoleerd. De pjlsjewistisohe Oostzeevloot is t' ru-ggedrongen tot in den ui'ersten hoek van Idf golf, tot hij Kroonstad, de- oor logsjaren voor de poorten van St. Pp •terslfljig. De grootste aanvalsplannen van jd?ze vloot zijn in-rook vervlogen Kroonstad ligt op het eiland Kotlin, op 30 ïilometer afstand van St. Petcrs- bumFToën Peter de Groote in bet. be gin fan de. 18e eeuw aan de monding van deNewa de nieuwe stad St. Peters burg sidhtte was het vaarwater in zen uihoek van-de Finsche Golf zeer' ondiep Daarom werd op het eiland Kotlin een voorhaven voor de nieuwe stadjgibouwd. Om het fort Kronschloi" vormdi zich langzamerhand een neder zetting De handelshaven werd ui te'0 breid loor inrichtingen ten behoev. vanj.dt marine en zoo ontstond in 1723 Krpjgnstad. Nog tot aan "het einde van de ffieeeuw was Kroonstad een belang rijke landelshaven. doch tooi het ka naal vas aangelegd (1875-1888^ dat de mofldiig van de Newa regelrecht met de zeeverbond, werd Kroonstad uitslui tend orlogshaveh. Zfcn versterkingen fieheerschen den zeewe naar St. Petersburg. Deze'ver sterkiigën dateeren dééls uit de eerste helft an de. 19e eeuw. deels uit 1856 1871. Ca tuur l-ijk zijn zij later herzien er gemo.erniseerd. sischen kruiser Oleg, die voor Kroon stad op wacht lag, door enkele torpe do's te doen zinken, besloten de Brit- len, een aanval te doen op de binnen haven. De bolsjewisten t hadden hun schepen uit de golf teruggetrokken en 'n de haven van Kroonstad gelegd'. In den nacht van 17 op 18 Augustus 1910 gingen acht Engelsche snelle mo torbooten tot den aanval over. Drie daarvan slaagden er in. tot in de ha ven door te dringen. Twee slagschepen werden zwaar beschadigd door torp" lo's. en- een moederschip voor duik boot en wérd in den grond gehoord. Voor de haven onderging" een trans pertschip hetzelfde lot. Drie der En- lsche bodems gingen bij deze actie verloren. Ello jaar viert de Engelsche vloot den herinneringsdag aan Kroon stad. Bolsjewistische „roem" \J OOR dp bolsjewisten is Kroonstad v niet alleen van miliaire, doch ook van agitatorische beteekenis. In Kroonstad hadden de Sovjffe in 1917 de macht in handen, nog voordat zij St. Petersburg hadden veroverd. Doch deze bolsjewis tische „roem" werd verduisterd door het feit, dal juist op het eiland Kotlin in 1921 een ernstige opstand tegen het Sov- jet-regime uitbrak. Nadat het eiland da gen lang heftig was beschoten, trokken de Sovjettroepen in den nacht van 16 op J7 Maart 1921 over het ijs van de Fin- iche Golf en onderdrukten den opstand, waarbij een ontzettend bloedbad werd aangericht. Van dien tijd af was Kroon stad het middelpunt van de Sovjet-Rus sische aanvalsplannen ter zee. i Engelsche aanvallen T jn geschiedkundig oogpunt is het ^fnirkwaardig er aan te herinneren, dat Iroonstad tweemaal heeft, hloot- gestan aan aanvallen van de' Engel sche '.eemacht. In Juni 1854 verscheen, tijjclefc, den Krimonrlog. een Eogelsch- Fraöche vloot onder admiraal Si Chares? Napiep voor Kroonstad, doch gfigniet over tot een directen aanval. Ifl hl, jaar 1919 vertoonde zich weder een ïngelsch eskader in de Finsche Golf j">P7.e Engelsche oorlogsbodems vJeln de Duitsche strijdkrachten in h.él Dostzeegehied in den rug aan en tfrdrsteunden de hylsjevvieken door hu nin gr i j pen aan de' monding van de Dba. Aan den anderen kant echter wile Engp'and zich blijkbaar de ge legnheid' len nutte maken, om de oveblijfselpn van de Tsaristische vloot ie =rnieficpn. In de Finsche Golf wei der Engelsche kruisers, torpedojagers snelle rnotorbooten zestationneerd, me de bedoeling Kroonstad ie blok keren. "iep in Juni 1919 een dezer oorlogs «éems er in slaagde den Sovjet-rus- o BERLIJN, 10 Sept. (V.P.B.). Wie met ijin vleeschbons een slagerswinkel binnen treedt, heeft recht op een bepaalde hoeéeel- heid vleesch, doch wie met een „Raueher- Kontrnllkarte" een sigarenwinkel betreedt, kan' daaraan niet het recht ontleenen, dat hem een zekere hoeveelheid cigaretten, si garen of tabak wordt verstrekt. Deze kaar ten voor rockers zün uitsluitend de naam <:egt het reeds bestemd voor „controle" Zjj hebben ten doel, het queu maken voor de -'garenwinkels tegep te gaan, Vlthans te verminderen. Men zal beginnen, deze kaarten uit te rei -»rn in de groote steden. Voor eiken dag van de maand bevatten zjj een vakje. Rookarti kelen worden alleen afgeleverd op vertoon »«n de kaart. Bü aankoop van het een of ander wordt het vakje van - den dag afgo oi empeld, zoodat het niet langer mogelijk zal yn, een aantal sigarenwinkels af te loopen tn bu den een b.v cigaretten, by den ander ugaren en by den derde tabak te konpen. De vrouwen z'y'n van deze kaarten vol strekt niet uitgeslotén. In Maagdenburg bij voorbeeld, wordt de kaart tegelyk met *de lextielkaart uitgereikt aan mannelijke per sonen boven de 18 jaar en aan vrouwen, die len leeftyd van 21 jaar hebben bereikt. De -roote moeilijkheid bestaat nu nog hierin, 'lat de kaarten zonder aanzien des persoon:, «orden uitgereikt, dus zoowel aan rookers <?ls aan nietTrookers. Dat velen van deze «atsten de kaart zullen weigeren, is niet waarschijn luk. Verreweg de meesten zullen /.e aanvaarden, met de bedoeling ze aan een •ookenden vriend te geven of zc te verhan delen. Voorloopig schijnt de handelaar of winke lier nog vrij gelaten te zullen worden ten aanzien van de hoeveelheid, die hy per keer »n per dag aan een klant kan of wil afleve- ien. Een bepaalde rantsoeneering is dus aan de invoering van de kaart niet verbonden. GROOTE BRAND IN MANILLA NEW YORK, 10 Sept. (D.N.B.). Volgens -en bericht uit Manilla heeft een groote ,<rand in de haven het grootste deel van de gebouwen der Manilla Trading and Supply Company vernield. De schade wordt ge raamd op rond een millioen dollar. Een opname tij flens een gevecht om een Sovjetrussisch dorp. De pantserafdee- ling is door het dorp heen gebroken en de stormtroepen van de infanterie vol' gen snel. om een strategisch punt te bezetten. CScherl m.) s-GRAVENHAGE. 10 Sept. In de korte periode van zijn bestaan is reeds gebleken, dat een deel van het Neder- landsche volk den zin van den Ned°r- landsc'lieh volksdierist heeft begrepen. Eenerzijds toont dit het aantal binnen gekomen aangiften voor het lidmaat- ohap aan, anderzijds illustreeren dat de talrijke aanvragen voor bijstand of hulp. Met zekere voldoening kan worden geconstateerd, dat de volksdienst al verschillende Nederlanders in slaat beeft kunnen stellen, hun arbeid, welke door een of andere oorzaak lamgelegd was, voort te zetten of zoodanige hulp heeft kunnen verleenen, dat nej'sonen nf gezinnen over een dood punt warden heen geholpen. Zoo werd de zaak van een melkslyter, va- eer van een gezin met twee kinderen, gedu- icnde de mobilisatie zoo goed als het kon, gaande gehouden.'Nadat de man uit den mi- .itairen dienst ontslagen was, kwam spoedig het benzineverbod, zoodat hu" geld moest, leehen, om tüig, paard en wagen tc koopen. Spoedig bleek, dat het bedrijfje weer vol zoende opleverde, om te leven, maar dat d; iéening niet kon worden afbetaald, dan ten koste van de gezondheid der gezinsleden, Er -werd ingegrepen, met als gevolg, dat verschillende fondsen J 175 bijeenbrachten en de N.V.D. 75 b'ydroeg, waardoor dc sclfuld vrijwel was voldaan en het bedrijfje in stand "werd gehouden. Elders moest een weduwe met kinderen haar huis verlaten wegens een huurschuld van -10 en 24 kosten. Een andere woning was niet te krjjgen. De N.V.D. heeft in dit geval via den burgemeester de zaak in orde gebracht zoodat de moeder kon blijven, wo nen. Nog een voorbeeld. In een dorp heeft een kleine boer vier koeien. De verkoop van de. melk brengt, blijkens rapport van den chef veldwachter, ongeveer 15.— per weel^ op, waarvan zeven personen* moeten leven. Door'- cat écn koe is gestorven, is het gezin, door ..e verminderde inkomsten, armlastig gewor den. Aan den burgemeester is daarop mede gedeeld, dat medewerking noodzakelijk is, i mdat de boer slechts eem klein inkomen had, dat niet toestond, zjin vier koeien tc erzekeren. De N.V.D. heeft daarop 150 tijgedragen, orn een nieuwe koe te koopen. Uit rlcze gevallen blijkt, flat rte N.V.D goedwillende Nederlanders door he{ toe- sleken van de helpende hand weer in het gareel of op de been wil. brengen, liet eigenlijke doel ligt nog verder vvant men zal begrijpen, dat door deze wijze van steunen slechts een levensminimum verzekerd wordt, terwijl het juist de be doeling is, om door het opvoeren van. dat minimum, de betreffende, gezinnen in staat te stellen een echok zelf op te vangen en mede daardoor het leven wat minder zorgvol te maken. Het betreft Immers landgenooten, die getoond hebben te willen berken en in die gevallen is het toch alleszins wensche- Hik, dat de gemeenschap bijstand verteent, opdat die menschen niet terugvallen naar dat stadium, waarin ze met een soort Oos- tersch fatalisme alles afwachten en over zich laten komen. De N.V.D. stelt zich dus niet voor, om slechts bij incidenteele gevallen bij te springen, doch door voortdurende zorg de betreffende individuen zooda nig op te voeden, dat zij hun plaats in Je maatschappij weer waard zu'n. Die voortdurende zorg maakt het noodzakelijk, dat de N.V.D. tot diep in orjs volk wortelt. Vandaar zijn vertak kingen tot en met de wijk- en blokhoof den gekozen, omdat die immers met de persoonlijke en gezinsomstandigheden op de hoogieUzyn en het dus langs dieu weg, met behulp van de bovenstaande instanties mogelijk is, een zuiver beeld van ieder geval te krijgen; Een reden dus voor diegenen, die zich tot socialen arbeid aangetrokken voelen, om zich als medewerk er ster) op te geven. Het tweede feit, dat uit. het boven staande duidelijk blijkt, is dat de be middeling. welke de Nederlandsche Volksdienst verleent, tussöhen die Ne derlanders. die helpen kunnen en die genen, die hulp noodig hebben, leidt tot het kweeken van volwaardige leden van de samenleving. Een doel, dat men •kan helpen bereiken door zich als lid van den N.V.B te laten inschrijven. STOCKHOLM, 9 Sept. fD.N.B.), Naar uit een Reutér-bericht blijkt, zijn korten tijd geleden Britsche en Canadeesche troepen op Spitsbergen aan land gegaan. Naar uit de,Engelsche berichten verder blijkt is een groot deel der aldaar wonende mijnwerkers met hun familie naar Engeland geëvacueerd. Naar het heet zullen zij daar worden ingeschakeld in de „oorlogsinspanning der ge allieerden". Zo'nals de Engelsche berichtendienst aangaande de expeditie naar Spitsbergen meldt, had men er zich tevoren van overtuigd, dat geen Duitschers op Spitsbergen aanwezig waren. Na de landing der troepen, in hoofdzaak Cana- déezen, werd de bevolking genoodzaaki naar Engeland te gaan. Meërendéels betreft 'het hier mijnwerkers, die nu blijkbaar in de Engelsche mijnen moeten weu'ken. N«ar het VN.P. van welingelichte zijde 'e Berlijn verneemt, moet in de be zetting van Spitsbergen door Engelsche en Canadeesche troepen naar de mee-- ning van toonaangevende Duitsche kringen/ zonder twijfel een nieuw bewijs* wordep gezien voor de toenemende behoefte aan prestige der Engelschen, wien men met deze nieuwe Jand&anw.ist" met het oog op de ruwheid van den win ter aldaar „veel genoegen" wenscht. Als naar Duitsche meening aan dit gebied ndeikiaad militaire beteekenis moest worden toegekend, zou men zeker niet, naar men hier verklaart, den Engelschen den voorrang hebben gelaten. Scherpe rede van Tanner HELSINKI, 19 Sept. (D.N.B.) De Finsche minister van handel en nijver heid hééft gisteravond een radiorede ge houden over het systeem van het bolsje wisme. Ondanks veelvuldige verande ringen van vorm, zoo zeide hij, is het bölsjewisriie in één opzicht toch steeds hetzelfde gebleven Het is steeds be drieglijk en onbetrouwbaar gebleven. Zijn doei is de wereldrevolutie en daar mede de wereldheerschappij. De huidige oorlog heeft getoond welke geweldige bewapeningen*-de „voorvechters van den vrede" hebben bijeengebracht, In het belang van de toekomst der mensch heid is het noodzakelijk dat een zoo verderfelijk systeem wordt vernield. Tanner zal op 17 September met een delegatie van de organisatie voor den Finschen builenlandschen handel een reis maken naar Duitschland en ook een bezoek brengen aan de najaarsbeurs in Weenen. BERLIJN. 10 Sept. (V.P.B.). - De Engelsche bezetting van Spitsbergen wordt' in de Duitsche bladen beschouwd .als een actie, welke slechts een bijkom stige beteekenis heeft en waarop alleen maar ironische commentaren dienen te worden gegeven. In,het bijzonder wordt in de Duitsche pers gewezen op het ty pisch karakter van deze operatie der Engelsche vloot, waarmede men in Lon den de populariteit der Engelsche offen sieven wil versterken.'Daar dé opera ties van de vloot, in Engeland* gróót ere eestdrift verwekken dan die van hél ïeger het leger heeft op alle punten van het door de Duitschers bezette ge bied immers het eene fiasco na het an dere geleden worden door de Engel schen thans die punten uitgezocht, waar men geen Duitsche afweer ho^ft te vreezen Na den. groot opgezetten aanval, aldus lezen wij in de Duitsche kranten, op een onbezet eiland voor de Noorsdhe kust, waardoor de Engelschen erin slaagden e%n paar stokvissciien ife veroveren en na de bezettingsmanöeu: vres om-IJsland, heeft de Britsche admi- ralifeit'zich na lang zoeken od een nieuw onderfyerp geworpen, dat buiten het Duitsche militaire bereik ligL- Deze actie heeft de Engelschen hog een stap je nader .tot de Noordpool gebracht De economische beteekenis" van Spits-ber-' geu is buitengewoon* klein. De daar voorhanden zijnde voorraden kolen, kwamen uitsluitend ten goede aan de bevolking van Noord-Noorwegéii. Daar de havens van Spitsbergen slechts en kele maanden van het jaar vrij van ijs zijn, kan men de geheele actie beschou wen als eèn poging de Britsche vloot weer wat meer populair te maken. Van Duitsche zijde wordt er nog op gewezen, dat Spitsbergen reeds lang loor de Duitsche troepen zou ziin bezet, wanneer dat gebied eenige beteekenis had gehad. De Berlijnsche bladen wijzen er op, dat deze actie militair zonder beeteke- nis is. De Voelkï&cher Bcobach ter ohryft: „De Enpelsohen zyn er in geslaagd zelfs hier, aan de grens van de beloonde wereld kanonnenvleesoh voor zich mobiel te maken, door de enkele daar wonende Noren naar Engeland weg te sleepen, teneiryde ze daar te gébruiken voor hun oorlogsdoelein den, Het herioht van het Brbsche ministe rie van oorlog noemt deze nieuwe schand daad nog trotsch „een direct resultaat der landing". Ook in dit opzioht pan <1e jarn- tnerlyke heldendaad van Spitsbergen waar dig in de reeks soortgelijke acties dor Brit ten. leder volk behaalt nu eenmaal de over winningen. die het aangenaamst ziin, en En gelsche soldaten rukken met voorliefde van oudsher daar op. waar zij geen tegenstand te verwachten hebben of kunnen optreden in zoodanige overmacht, dat een ernstige risi co niet te vreezen is". De Berliner Boersen zeitung sohrjjft: „Onder Canadeesch opperbevel hebben Canadeesche en Engelsche troepen een geweldige slag gewonnen <^oor het on verdedigde Spitsbergen in koene bestorming te veroveren". Zooals bekend is, zoo meldt het A.N.P speelde het eiland in het Noordpoolpe- bied destijds'ppii rol bij de „groote vis- scherij" der Vereenigde Nederlanden. Later, toen de Hollanders de walvisch- vangst verwaarloosden, kwam het eiland meer onder Noorschen invloed, en werd tenslotte No'orsch souvereinileitsgebied. ■De Nederlandsche naam Spitsbergen en, naar wij mecnen. ook de Nederlandsche naam van de eenige bruikbare nederzet ting: Smeerenburg bleven tot, op den huldigen dag in zwang. Tegenwoordig worden er gedurende enkele zomer maanden steenkolen gewonnen, dan is er eenige bedrijvigheid tot tegen Orlo- ber het eiland ziin ijzigen poolslaap her vat. welke tot eind Mei. vaak tot diep in Juni duurt. Volgens berichten uit Angelsaksische bron zou de uitgeweken Noorsche ko ning zoov&I mogelijk op Spitsbergen vertoeven, om tenminste Noorschen grond onder dc voeten te hebben. Ze/fs zou hij vandaar uil herhaalde malen gedurende den oorlog Noorwegen heb ben bezocht. Deze berichten nam men hier sceptisch op en vond die uitstapjes „nogal bezwaarlijk voor een ouden heer van over de zeventig". In de Willi el mst rasse werd betwijfeld, of Spitsbergen wel eenige militaire waarde heeft. Overigens vond men het geheel in de lijn der Britsche politiek, dat men thans dnor de miljtaire bezet ting van hef eiland, het. arme Noorwe gen nog van het kleine beetje kolen be rooft. dat hef zich in deze moeilijke tij den verschaffen kan. DUITSCHLAND STR 1JDT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER. 9 Sept. (D.N B.), -r- Heb opperbevel der weermacht maakt bekend. „Zooals reeds in een speciaal be richt bekend is gemaakt, hebben snelle divisies van het Duitsche leger, op schitterende wijze ge steun'd cjoor gevechtsformaties van het luchtwapen. ten Oosten van Petersburg de Newa op een breed front bereikt. De stad Schlüssel- burg, aan het Ladogameer, is door een regiment infanterie stormen derhand ingenomen. Daarmede is de Duitsch-Fin^the ripg om Lening rad gesloten en de stad thans afge sneden van alle verbindingen over land. Gevchtsvliegtuigen hebben gisteren en in den afgeloopen nacht wapen- en ravitaillee- ringsbedrijven in Petersburg. gebombardeerd. Een tweede nachtelijke aanval van het luchtwapen was gericht op Moskou. Duikhooten hebben in het Noor den van den Atléntischen oqeaan vier koopvaarders, met. een totaal van 21.500 ton, tot zinken gebracht Op het Britsche eiland heeft het s luchtwapen in deif pacht van 8 op 9 September militaire installaties gebombardeerd in het .graafschap York en haveninstallaties van Great Yarmouth. Een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen in derf nacht van 7 op 8 September op vijandelijke schepen in de golf en op de reede van Suez heeft groot succes gehad. Een tankschip van 7001) brt. werd vernietigd. Vijf an dere groote koopvaarders werden zwaar beschadigd. - De vijand is in den afgeloopen nacht naar West- en Zuidwesi- Duitsehland gevlogen. Door het neerwerpen van bommen op woon wijken. vooral" in Kassei, heeft de burgerbevolking verliezen geleden aan dooden en gewonden. Luchtaf-* weergeschut schoot een der aanval lende Britsche bommenwerpers neer. Bij de uitvoering van convooi- diensten ter raviiaiiléering van de in het uiterste Noorden strijdend# troepen, ontmoette de artillerie- schoolhoot Bremse, groot 1.400 ton, -ih Nóord-Noorsche wateren tijdens slecht zicht plotseling Britsche zeestrijdkrachten, bestaande uit .een kruiser en twee torpedobootja- gers. Ter bescherming van het enn- yooi aanvaardde de Bremse den strijd tegen deze superiéure vijan delijke strijdkrachten en ging na een kort. hard ge Vecht tengevolge van verscheidene torpedotreffers verloren. Door het dappere optreden van de Bremse bereikten alle sche pen v^n het convooi ongedeerd hun plaats van bestemming. Een deel der bemanning is gered. Badmeester verdronken ERMELO, 10 September. Gister- avond heeft in het zwembad een tfa- gisch ongeval plaats gehad, dat het leven heeft gekost aan een badmeester. Een tweetal bezoekers, die de zwem kunst niet meester waren, vielen door onbekende oorzaak in het diepe bas sin. De badmeester, de heer Zunder- dorp sprong de drenkelingen onmid dellijk na, evenals een paar zwem mers. Deze wisten de twee drenkelin gen vrij spoedig op het droge te bren gen. Eenigen tijd daarna miste men echter den badmeester. Een pfcar zwemmers doken toen in het diepe bassin en haalde na korten tijd den badmeester op. De levensgeesten ble ken- echter, geweken te zijn. Een ont boden arts constateerde, dat de bad meester door een hartverlamming om bet leven was gekomen. Als de strijd-gestreden is,'blijven de gewonden op het slagveld achter. De oprukkend© troepen gaan hen voorbij, doch niet, nadat een hülp verb and is aangelegd. Daarbij wordt er niet geke ken of het een vriend oP vijand is: ede- re gpwonde krijgt de eerste hulp van de met de strijdende troepen meetrek kende hospitaalsoldaten. Doch'lang blijven deze mannen niet aa» hun lot overgelaten. Achter bet. front werken de ambulances, dip de ge wonden verzamelen en hen.verder ach ter de vuurlinie brengén, waar zij in hospitalen en velrilazarets verpleegd worden. Tallopze ambulances arbeiden op het nogenblik zoo aan het Oostfront Bin nenkort zal daarbij ook een Nedèrland- sche ambulance zijn. Nederlandsche dokters en ziekenverplegers zullen hier hun mensehlievenden arbeid gaan ver richten. een arbeid, welke mo7eliik ge maakt is dnV>r de offervaardigheid fvan hof Nederlandscbe volk Honderden hébben hun plicht reeds 'gedaan en droegen bij aan de totstand koming van deze ambulance. Uw bijdrage wordt nog verwacht. Nederlandsche amhulancë, Koningin negracht 22, 's-Gravenhage. 's-GRAVENHAGE, 10 September. In verband met de papierschaarschtc verzoekt het Centraal Bureau voor het Bakkersbe driif de consumenten dringend hii het afha len van brood in den bakkerswinkel een mandie of tasch mede te brent-en, wanrin het brood meegenomen kan worden, zoa dat de bakker geen papier voor verpakking beschikbaar behoeft te stellen. MOTORRIJDER GEDOOD TEXEL, 10 Sept. Gisteravond heeft op den weg Den BurgOudeschihl een on gevaj plaats gehad, waarvan de 34-ja- riyp de Boer mt Leeuwarden, con- tioleur bij de Bazalt Mij. aldaar, het slachtoffer is geworden. Me.t vrij groote snelheid joegen de B. .n een collega, heiden per motor, over den weg. Vermoedelijk heeft de B den ander, die enkele meters voor hem reed in dp bocht hij Burgzicht willen pas- seerpn Op dat%nogenblik kt\am hem tchter een vrachtauto tegpninpl. Dp B zag geen kans meer de binnenhocht te nemen, een botsing werd daardoor on vermijdelijk. D, B werd een tien lal me ters weggeslingerd. Hij overleed nog voordat medische hulp ter Plaatse was. Hel motorrijwiel werd zwaar bescha digd BERLIJN, 10 Sept. (ANP) Om trent berichten betreffende het tot zin ken brengen van een Amerikaansch schip door middel van een lurhttorpedo in dp Roode Zee beschikte men heden in Berlijn nog niet over officieeh? gegev'ens. Volgens de betreffende berichten uit Engelsche hron evenwel betreft hel een Amerikaansch schip, dat in Engelschen dienst voer. De bemanning .van *20 kop pen zou geheel zijn gered. In verband met deze torppdeering wijst men er in dp Wilhelmstrasse op, dat Roosevelt „wel wat te vroeg het sicnaal „veilig" heeft gegeven", toon hij destijds de P.oode Zee schrapte uit de lijst lan voor Amerikaansche schepen verboden wateren. Dr. Hirschfeld op de beurs Heden w*erd de jaarbeurs bezocht door dr. M. H. Hirschfeld, waarnemend hoofd van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart. De heer Hirschfeld werd begeleid door den voorzitter van de jaarbeurs, dr F. H. Fentener van Vlissingen en de beide directeuren, mr. J. Milius en ir. W. Terpstra. NEDERLANDSCHE VOLK3DIENST 's-GRAVENHAGE. 10 Sept De di recteur-generaal der stichting Winter hulp Nederland, tevens landelijk leider der -stichting Nederlandsche Volks- dienst; heeft aan den heer G. N) A. Brouwers in verhand met het ver vullen van een functie in staatsdienst, eervol ontslag verleend als provinciaal directeur, resp. provinciaal leider voor Noord-Brabant, In zijn plaats is in bovengenoemde functies benoemd de heer H. C. van der Bijl, voorheen commandant van de lichte divisie te 's-Hertogenbosc'h'. 0<>0^4>0<XX><><X>0<XX>OHO<X><XX><><>C»0 'Vandaag, Woensdaggaat de zon op O l om 7.05 uur en onder om 20 0S uur X Maan oo 22 14 uur en onder om 11 SS O uur, Donderdag: zon op 7.07 uur en onder óo/n 20.06 uurmaan op 22.-4 uur en A Vonder om 13,00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1