Ons aller plicht Commentaar op Churchill De Italiaansche luchtactie Aanval bij Suezkanaal Auto-ongeluk Het Oostfront Communisten staan terecht DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Dutschland en Turkije V3.-hulp aan Engeland Ei^elschen verlaten Japan Generaal Dentz te Marseille BOMMEN OP TOBROEK De Fransche koloniën ENORME BRAND OPROEP VAN CIANO 1 DE VERDUISTERING CONTRASTEN VRIJWILUtiiSlEGIOEN NEDERLAND Hebt U al gestort? 40e JAARGANG No. 63 v 11 Sül-1 fclMBt-K li AMERSFÖORTSCH DAGB1AD UVJhlJ^KL'AG 11 SZ'f rEMBER li 'ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening* 47910 TELEFOON INTER C. M20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFP AMERSFOORT PRIJS DER AD VER TEN TIEN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 NAARMATE de winter nadert, wor den de avonden langer en komt de verduistering meer en meer op den voorgrond. Terwijl in de zomermaanden het ongerief, voortspruitende uit den verduisteringsplicht, gering was. zal het. nu de dagen korter worden, weer toe nemen. Wie echter tijdig doeltreffende maatregelen neemt, brengt het ongerief tot een minimum terug. Tevens, en dit weegt nog zwaarder, maakt hij de ge Varen, welke in onvoldoende verduiste ring voor het eigen gezin en de mede burgers besloten liggen, zoo klein mo gelijk. Iedere lichtvaardigheid of on-^ ichUaamheid op het stuk van verduis- iftring van huis of bedrijf kan doodelijke gevolgen met zich brengen. Men zal zich rek er nog herinneren, welke, op deug delijk bewijsmateriaal rustende, betoo- gën zoowel vó6r als na den 10en Mei 1§40 van overheidswege aan de nood zakeliikhei-d van verduistering zijn ge ■wijd. Men zal zich ook nog herinneren, hoe m den lOen Mei 1940 herhaaldelijk alleenstaande hoeven, alsmede dorpen en stelen getroffen zijn door bomharde, rnentei. En wie des avonds door stad of dorp vandelt. heeft toch herhaaldelijk kunnei ervaren, hoe weinig nauwgezet vele birgers het nemen met hun ver- duistp-ingsplichten. 7 UIaS mag in den komenden .donke rt rer, tijd' niet meer voorkomen. Alle N^derhnders, die hart hebben voor eigen gezin en eigen volk. dienen ten strengte te waken tegen iedere overtre ding vin de verduisteringsvoorschriften. Iedere-n weet, dat niet of onvoldoende ver.duiteren een -strafbaar feit is. doch hoezee- straffen ook onvermijdelijk zijn vooropmoet toch staan het inzicht, dat wie di verduisteringsvoorschriften niet naleeft het leven en de have van zijn medebirgers op het spel zet Te vaak wordt log door hen. die den oorlog niet van al te nabij hehhen leeren kennen de dO'dehjke kracht van bommen en kogels onderschat. Deze lichtvaardig heid noge begrijpelijk zijn. vergeeflijk is zij 'hieom nog niet. Integendeel, zij is tenizerste laakbaar, wijl zij een gevaar voor cis volk oplevert. 7!Er01JISTEREN is een onaangename [p 1 iht. De nadruk valt evenwel op hefc word en op het begrip plicht. Pligbhljegens eigen gezin, plicht jegens de [geneenschap, waartoe wij allen be hoorr-i. Moge hef zoo zijn, dat ieder zich doordingt van deze opvatting! Wij heb ben rist. ons allen reeds moeilijke tijden doórgmaakt. En wat de toekomst in haar choot verbergt, weet geen mensch Vodrk'men is echter beter dan genezen ook vit betreft hetluchtgevaar. Daarom treffeeen ieder reeds nu de maatrege len! wlke noodzakelijk zijn om een af doend verduistering van huis en bedrijf te jvarborgen. En zulks wij herhalen hetl—in het belang van eigen gezin en eig^n-olk. Beter blóo Jan dan döo Jan, is ëerin Nederland nog al eens 'geplaat fetejoinerking. Een opmerking, die op tal - vn situaties niet toepasselijk is, doch p het stuk van de verduistering van his en bedrijf zeer zeker wel. glTANBOEL. 10 Sept. (D.N B Hel Turksohe telegraafagentschap melt, dat de Duitseh-Turksche eco- norische onderhandelingen te An- kaï zijn begonnen onder voorzit- terhap van den secretaris-gene ra? in het ministerie van Bui'en- latische Zaken. Manemendzjogloe. few YORK, 10 Sépt. (D.N.B). - Naa de New York Tinies meldt, wordt op Hsque Island in Maine een viieg- hjavn aangelegd, vanwaar de vliegtui geo.ii© ©ar. Engeland geleverd worden. vertrekken. Er is reed- een grori dienst georganiseerd, bestaande dit officieren en 557 manschappen. t TOKIO, 10 Sept. (Domei). - De 1 Eitsche ambassade heeft de Brit =ie onderdanen in Japan er van j! i' kennis gesteld, dat de 3194 ton 4 etende Anhui, een schip van de I Oina Navigation Company, op 24 Spfember te Yokohama zal aanko men voor evacuatie van de Engel 'hen. die uit Japan willen vertrek- Deze evacuatie-regeling is ge 'offen, omdat vele Engelschen uit apan wenschen te vertrekken, daar un zaken slecht gaan tengevolge an de blokkeering. VICHy. 10 Sept. Het convooi. bestaande uit de schepen „Koutou- bia" en .Djenné" met aan boord de laatste Fransche soldaten en bur gers uit Syrië, met aan het hoofd generaal Dentz. is vanmiddag even na drie uur in Marseille aangeko men. Onder groote geestdrift der bevolking is de voormalige Fransche hooge com missaris in Syrië en operbevelhebber van de strijdkrachten in de Levant, ge neraal Dpntz. vanmiddag met groote militaire eerbewijzen in de haven van Marseille ontvangen. Duizenden men- schen stonden langs de kaden, terwijl langs en aan weerszijden van de eere- trihune eerecompagnieen stonden opge steld Als vertegenwoordiger van het staats hoofd maarschalk Pétain nam aller eerst de secretaris-generaal van het mi nister-presidium generaal Laura het woord om generaal Dentz en de hem vergezellende hooge officieren, waaron der den opperbevelhebber van de Fran sche luchtstrijdkrachten in Syrië, gene raal Jenneken. te verwelkomen. Vervol- gens werd generaal Dentz in triomf door de straten der stad geleid, waar hij door de inwoners geestdriftig werd toe gejuicht. ROME. 10 Sept. (Stefani). Weer- machtbericht nr. 463 luidt, als volgt: In Noord-Afnka bedrijvigheid der ar tillerie aan de fronten van Solloem en Tobroek. Gemotoriseerde strijdmiddelen van den vijand werden vernield. Onze bommenwerpers hebben doeltreffend doelen op den grond geraakt in de ge bieden van Toebroek en Mersa Matroeh. De luchtafweer van Bardia heeft een Rristol Blenheim neergeschoten. In Oost-Afrika geen enkele belangrijke gebeurtenis in de verschillende sectoren van Gondar. Britsehe vliegtuigen hebben aanval len gedaan op Reggio Calabria en Mer- sina. Geen enkel slachtoffer onder de bevolking. Onze bombardementsvliegtuigen heb ben haveninstallaties gebombardeerd van Famagosta op Cyprus en olieinstal laties in Haifa. Branden en groote explo sies werden waargenomen. TAYLOR BIJ DEN PAUS ROME 10 Sept. (D N B.). De paus heeft vanavond om IS 30 uur den per soonlijken vertegenwoordiger van Roo sevelt bij den Heiligen Stoel, amhassa- deur Tavlor in particuliere audiëntie ontvangen. De audiëntie heeft een half uur geduurd. Woensdag bezocht het waarnemend hoofd scheepvaart en nijverheid, dr. M. H- toont v.ln.r. dr. F. H. Fentener van Uns. directeur der Jaarbeurs. van het departement van handel. Hirschfeld. de 45ste jaarbeurs. Onze foto VIissingent drHirschfeld. mr. J. Mi di trechtsch Persbureau) BERLIJN, 11 Sept. Een V.P.B.- corrëspondent meldt: Daar Churchill in zijn rede voor het Lagerhuis de Duitsche politieke kringen geen aanleiding gaf be langrijke commentaren op te stel len, wordt aan de uitlatingen van den Britschen minister president zeer weinig aandacht geschonken. Ook de Duitsche pers, welke van mee ning is. dat Churchill dezen keer zijn rede heeft ingesteld op binnenl.indsche aangelegenheden, gaat maar terloops op zijn woorden in. Er wordt te Berlijn gezegd, dat Churchill thans zelf heeft toegegeven, dat aan de gemeenschap pelijke Engelsch-Amerikaansche ver klaring. welk.e destijds door Roosevelt en Churchill onderteekend werd. slechts gedachten ten grondslag liggen, welke reeds geruimen tijd gemeengoed gewor dén waren. Churchill heeft eens te meer te ken nen gegeven, dat de angelsaksische staatslieden reactionair aan vroegere noolitieke ideeën blijven vasthouden. Hun eenige doel is: terug naar Versail les. Dit geldt in het hijzonder voor wat Churchill zeide over het herstel van de autonome regeeringen en het nationale leven der staten en volkeren van Euro pa. Wederom wordt gestreefd naar den toestand van onmacht der natie© en dit gêschiedt alleen en uitsluitend ter- ROME, 11 Sept. (D.N.B.) De lucht aanval op de petroleuminstallaties te Haifa, waarvan melding is gemaakt in het Italiaansche weermachtsbericht van 10 Septemher, is uitgevoerd door een sterke Italiaansche formatie hommen- werpers. Op een bepaalde plaats op den heenweg scheidden ïich enkele vliegtui gen van de formatie af om als afleiding van het eigenlijke doel, het eiland Cy prus aan te vallen. Deze kleine formatie bestookte de haveninstallaties van Famaeusta met hommen. De eigenlijke formatie verraste de luchtverdediging van Haifa. Door de volle maan konden de Italiaansche piloten de petroleum- opsl/igplaatsen onmiddelijk vinden. De eerste brand- en brisantbommen waren al voltreffers, verscheidene ontploffin gen en reusachtige brandhaarden wer den waargenomen. De door den aanval verraste Engelsche afweer trad niet in werking. De terugkeerende Italiaan sche vliegtuigen konden nog op verren afstand uitgestrekte branden waarne men. alsmede nieuwe ontploffingen, die bewezen, dat de branden naar andere petroleumopslagplaatsen waren over geslagen. Een V.P.B.-correspondent meldt ver der uit Berlijn, dat de intensiveering van de Duitsche luchtaanvallen op het Suez-kanaal en op de Britsehe sleun- nunten en vliegvelden aehler het Egyp tische front tot uitdrukking komt in hei aantal aanvallen, dat in de periode tusschen 1 Augustus en "10 September tot 50 opgelonpen is. Behalve het eigen lijke kanaalgpbied en de havens van Port Said en Suez was ook de Britsehe vloot het doelwit der Duitsche piloten. Een V.P.B -correspondent in Rome meldt: In de afgeloopen week haalden de Italiaansche vliegtuigen niet minder dan 47 Engelsche vliegtuigen omlaag. Verder werden 46 vliegtuigen deels in de lucht, deels op den grond, hij aan vallen op Noord-Afrikaansehe vlieg velden zwaar beschadigd door ma; chinegeweervuur. Een groote aanval speelde zich den 3den Septemher af hoven het gebied van Sidi Barani. Tusschen Zamiet en Sidi Barani waren op een vooruitge schoven vliegveld der Engelschen een paar dozijn jachtvliegtuigen en een groot aantal pantserwagens waargeno men Een Italiaansch eskader vlieg tuigen viel onverschrokken dit vlieg veld aan en beschadigde 12 Hurricanes alsmede niet minder dan 47 pantser wagens. Op den terugweg werd dit eskader aangevallen door een veel sterker es kader Hurricanes, waarvoor de Italiaan sche machines natuurlijk niet uit den weg gingen. Integendeel: er volgde een hevig gevecht, met het resultaat dat 13 Hurricanes en 5 Curtiss. in vlammen gehuld ter aarde sltortten. Den 4en Septemher werd een Italiaansch lucht eskader. dat een kijkje ging nemen hoven Malta, om het resultaat van den laatsten bomaanval waar te nemen, op groote hoogte aangevallen door Engel sche Hurricanes. In de eerste phase van dezen aanval gingen twee Itali aansche machines verloren. Doch bij den daarop volgenden onstuimigen Italiaanschen aanval stortten 5 Hurri canes omlaag, terwijl er nog 10 door machinpgeweervuur ernstig werden be schadigd. Enkele uren later kwam het hij kaap Passero tot een tweede luchtgevecht: een eskader van 25 Engelsche vlieg tuigen viel een Italiaansch eskader aan. Doch het verging hun slecht: 17 er van werden naar beneden geschoten en nog 8 zoo ernstig beschadigd, dat zij hun basis wel nooit zullen hebben terug gezien. CHICAGO. 11 Sept. (D.N.B.). In een uit vier verdiepingen be staand pakhuis in'Chicago is een geweldige brand uitgebroken. Het blusschingswerk werd bemoeilijkt door talrijke, ontploffingen, die af komstig waren van munitie en olie. De opgeslagen voorradep hehhen een waarde van. vple rnilliocnen dollars. Mpn heeft het vuur nog niet kunnen blusschen. DE PLANNEN VAN LAVAL PARIJS, 11 Sept. (D.N.B.Om trent de plannen van Laval heeft a.m- hassadeur de Brinon, die wederom een bezoek had gebracht aan Laval in Ver sailles, tegenover vertegenwoordigers van de pers verklaard, dat Laval na zijn ontslag uit het ziekenhuis zich eerst naar Parijs zal hegeven. teneinde eenige dagen uit te rusten. Vervolgens zal hij naar zijn bezitting Chateldon in de nabijheid van Yichy vertrekken. DE FRANSCHE REGEERING PARIJS, 11 Sept. (D.N.B.) Amhas sadeur de Brinon heeft op een vraa-' betreffende geruchten over een Kalu- netsreorganisatie geantwoord, dat daar van vooreerst geen sprake is. wille van een onaantastbare heerschap pij van Engeland over Europa. Ook wordt te Berlijn gewezen op de uitlatingen van Churchill over de Brit sehe politieke en militaire maatregelen in het nabije Oosten. Churchill heeft im mers onomwonden verklaard, dat het Britsehe optreden tegenover Irak. Syrië en Iran slechts een verbinding met de Sovjet-Unie en de bezetting der olie bronnen ten doel had. De Britsehe mi nister-president heeft in zijn laatste rede dus aan zijn vroegere beweringen dat deze landen door Duitschland he dreigd werden, elke kracht ontnomen In Bprlijn acht men het opmerkelijk, dat Churchill meermalen gewezen heeft op de nog bestaande gevaren en op de moeilijkheden, waarmede de leveran ties aan .,de Soviet-unie en de Ameri- kaansche leveranties aan Engeland ge paard zullen gaan. Uit Parijs meldt het D.N.B.: De aan kondiging van Churchill, dat Frankrijk zijn positie van vóór den oorlog in Sy rië niet weer zal krijgen, wordt door eenige Parijsche hladen met veront waardiging van commentaar voorzien De Oeuvre schrijft dat Churchill den sluier heeft opgelicht. Hij heeft echter vergeten te zeggen, dat Engeland rpet de bezptting van Svrië vooral de Fran sche olieleiding controleert. Voor alle andere Fransche koloniën, die Enge land meent te moeten nemen, geldt het zelfde als voor Syrië. Heeft Engeland niet. voorgegeven, dat. wanneer het te gen de een of andere Fransche kolonip optreedt, dit alleen gebeurt met het doel Frankrijk een dienst te bewijzen? Het. is voor Churchill tijd een andere propagndaplaat op zijn gramofoon te leggen. ROME, 11 Sept. (D.N.B.). De Itali- aansche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, heeft via de Ita liaansche radio den volgenden oproep gepu bliceerd: „Sinds den ochtend van 22 Juni is Europa ir. een .-tr'yd om zyn bevrijding gewikkeld. Vele duizenden jonge Duitschers, Italianen, Finnen, Hongaren, Roemenen, Slowaken, Spanjaarden, Franschen, Kroaten, Walen, Vlamingen. Nederlanders, Denen en Noren offeren op het onmetelijk oorlogstoo ncel in de S-ovjet-TJnie hun leven om Euro pa van het grootste en ernstigste gevaar te bevrijden, dat ooit in den modernen tyd onze cultuur "heeft bedreigd. Van de Noord pool tot aan de Zwarte Zee strekt zich het 3 000 kilometer lange front van vuur en oloed uit, waardoor v. y ons \an deze bedrei ging willen ontdoen. Niet een probleem der machtspolitiek wordt aan dit front beslist, doch het lot van drieduizend jaren cultuur van het Avondland, van drieduizend jaren ar beid, waarmede vele generaties in Europa moeizaam voor zich en de wereld die zeer hoog ontwikkelde vormen van religie, van het gezin en van den staat hebben verkre gen, welke ons geestelijk en cultureel erf deel vormen. Het bolsjewisme probeert in blinde woede dit uit1 de harten der volken »r« uit de geschiedenis te verwijderen. Het is de oude stryd tegen de barbaarschheid, wei gen Europa zoo vele malen in den loop der eeuwen heeft uitgevochten en waaruit het zoo dik'wyls tegen deze steeds terugkeerende bedreiging zegevierend te voorschyn is ge treden. Het is de stryd voor onzen eigen haard, voor onze altaren en voor onze wet ten. Deze goederen zyn het, waarvoor wy ten stryd ziin getrokken en' waarvoor w'y alle offers, die deze oorlog vergt, zullen bren gen. Alle volken van deze wereld zullen met ons de vruchten van onze .overwinning oog sten". ARME MENSCHEN HEBBEN GELIJK 's-GRAVENHAGE, 11 September Het radiopraatje, dat Max Blokzijl hedenavond over den zender 2 om 19.45 uur zal houden, is getiteld: „De arme mcnschcn hehhen gelijk' ROOSEVELT IN WASHINGTON WASHINGTON, 11 Sept. (D. N. B.) President Roosevelt is per specialen trein uit Kydepark in Washington aangekomen Hij begaf zich terstond naar hel Witte Huis. waar hij met staatssecretaris Huil en de ministers Knox en Stimson besprekingen voerde over de redevoering, die hij vandaag zal uitspreken. BROODGEBREK IN SYRIË ANKARA. 11 Sept (A.N.PNaar uit berichten uit Bciroeth blijk', is de schaarschte ,aan brood in Syrië de laatste dagen nog grooter geworden. Sinds Zater dag is in de Syrische steden geen meel meer te krygen. In de bakkeryen wordt thans ge tracht meel uit erwten en tuinboonen te- be reiden. HARDERWIJK, 10 Sept. He denmiddag even voor 2 uur had op den onbewaakten overweg Kampweg alhier een auto-ongeluk plaats, waarbij twee personen vrij ernstig gewond zijn. Een luxe wagen bestuurd door den heer de W., chauffeur te Amsterdam, werd op genoemd tijdstip gegrepen door den om 1.10 uur uit Amersfoort vertrekkenden sneltreina De auto werd rechts-achter geraakt en kwam geheel gekraakrt precies anders om naast de rails te staan. De botsing was zóó hevig, dat een reserveband 200 M. verder in de hei terecht kwam. De bpide inzittenden, de bestuurder cn de heer de K., uitvoerder van de N.V. Splinter's Bouwbedrijf te Utrecht, werden uit do totaal vernielde auto ge slingerd en daarbij zwaar gewond. Dr. Meyr.en en dr. Penning waren spoedig na het ongeval ter plaatse en lieten de getroffenen in het Piusge- sticht opnemen. BERLIJN, 11 Sept. Naar het, D.N.B van militaire zijde wordt medegedeeld, hebben de holsjewisten in lhet gebied zestig kilometer ten Noordoosten van Smolensk in den loop van S en 9 Sep tomher de Duitsche stellingen op eenige plaatsen met een hoeveelheid soldaten ter sterkte van een compagnie cn hataljon, gesteund door pantserwa gens, aangevallen. Alle sovjet aanval len stortten als eevolg van de sterke Duitsche afweer ineen waarbij de bolsjewisten zware bloedige, verliezen leden. Verscheidene pantserwagens werdeit vernietigd. Sf. Petersburg Volgens een V.P.B.-correspondent heerscht in Berlijnsche politieke kringen de meening, dat, nu het be langrijke industriecentrum Peters burg door de -Duitsche en Finscbe omsingeling zijn beteekenis voor de Sovjet-Russische productie ver loren heeft, de definitieve val van de stad nog maar een secundaire beteekenis heeft. Er is te Berlijn ook gewezen op het feit, dat de verbonden legers er reeds in geslaagd zijn, een groot deel der electrische centrales, welke de indus trieele bedrijven van Petersburg van stroom moeten voorzien, uit "te scha kelen. Daar Petersburg geen open stad is, maar door de bolsjewisten hard nekkig wordt verdedigd, zal de stad met dezelfde wapenen, waarmede de Sovjet-troepen de Duitsche en Finsche legers bestrijden, getroffen worden. In de Williplmstrasge wordt er aan her innerd, dat de Duitsche legerleiding zich niet laat verleiden lot prestige- successen. Zij gaat volgens een nuch ter schema te werk. De Duitsche legcp leiding is er steeds op bedacht, om met een inzet van zoo weinig mogelijk strijd krachten zoo groot mogelijke successen te behalen. Ook tijdens de vorige veld tochten werden de hindernissen, waar aan de vijhnd zich vastklampte en welke heftig verdedigd werden, niet over een breed front aangevallen. Zooals tijdens den veldtocht in het Westen bleek, werden deze hindernis sen gepasseerd Men trof den vijand daór, waar hij het meest kwetsbaar was. Bij een belegering wordt geen enkele soldaat zonder noodzaak opge offerd. Het luchtwapen stelt de Duit sche weermacht in de gelegenheid de oorlogsindustrie van den vijand door directe luchtaanvallen te verwoesten. De Duitsche pers wijst er nog op, dat het lot van Petersburg met 'haar drie millioen inwoners en het lot van de ingesloten legers, waarvan de sterkte op ruim een millioen man wordt ge schat, alleen reeds door het niet op te lossen voedselvraagstuk bepaald wordt. ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOs?OC O o O Vandaag. Donderdag, gaat de zon 2 op om 7 07 uur en onder om 20.06 O uur; maan op 22.44 uur en onder om 13.00 uur. Vrijdag: zon op 7 09 uur en on der om 2004 uur; maan op om 23.19 uur en onder om 13.58 uur. v v <xxx>ooooo<xxxxx>oooooooooooo 's-GRAVENHAGE, 10 Sept. Op het oogenblik wordt voor het Duitsche Ober- gericht te 's-Gravenhage een proces ge voerd ïegen 22 leidende; functionarissen van do illegale C.P.N. (Communistische Partij Nederland). Allen zijn aange klaagd wegens hoogverraad. Zij hebben o.a. in Februari en Maart van dit jaar aangespoord tot een algemeene staking. Aangezien alle strafbare handelingen zijn gepleegd vóór 22 Juni 1941, dus voor het tijdstip, waarop het Duitsche Rijk in oorlog is met do Sovjet Unie, worden zij niot beschouwd als begunsti. ging van den vijand en wordt hot pro ces niet gevoerd voor de militaire recht bank. Dó foto's in de couranten laten u de gebeurtenissen zien aan het. Oostfront. Zij geven u een inzicht in de moeilijk heden. die overwonnen moeten worden om den aartsvijand van alle beschaafde volkeren, het bolsjewisme, te vernieti gen. Deze foto's toonen u de aanvallen der stoottroepen, acties van de lucht macht en van het pantserwapen. Kort om, zij doen u meeleven met den strijd die in het Oosten door de dappere be schermers van onze beschaving gestre den wordt. De foto's toonen u tevens dat. in de zelfde couranten foto's kun nen verschijnen over cultureele gebeur tenissen in Nederland, over ophouwen den arbeid, over wetenschap en tech niek. Inderdaad, dit is eëVi fel contrast. Dit is een feit dat wij accepteeren zon der meer. waarbij wij echter vergeten dat wij dit te danken hebben aan hen, die zich wierpen in den strijd tegen het bolsjewisme en zoodoende het gevaAr buiten onze grenzen hielden. Contrasten zijn er altijd en zij zijn er ook in dezen tijd. Steeds weer moet de mensch keuze doen, beslissen aan wel ken kant hij behoort. Dit is ook nu weer het geval. Duizenden Nederlan ders kozen reeds. Zij willen niet afwach ten. Daarom namen zij dienst in ons legioen. En nu wordt aan u gevraag 1: M at wilt u. welken kant kiest gij? Be wijst dat u inderdaad Hollandsch bloed in uw aderen hebt. Meldt u aan bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Bijna iederen dag verschijnt in dit blad een belangrijk gironummer. Dat nummer is: 8-7-6-0-0. Kent u het nog? Het is het gironum mer van de Nederlandsche ambulance, welke straks naar het Ooètfront zal ver trekken. Duizenden Nederlanders heb ben reeds hun bijdrage voor de tot standkoming van deze ambulance op dit nummer gestort. Die van u wordt nog verwacht. Stort vandaag nog iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-0-0 Nederlandsche ambulance. Koningin negracht 22. 's-Gravenhage. Duitsch bezoek aan de beurs Herten werd de Jaarbeurs bezocht door Staatssekretar dr. Wimmer, Ge- neral-Kommissar fur Vervvaltung und Justiz, vergezeld van zijn adjudant. Na afloop van de ohtv angst op 10 Sep tember, georganiseerd door de Deutsche Ilandelskammer für die Niederlanden, naar aanleiding van het bezoek van Ministerial Dirigent dr. Ott. van het Reichsministérium für Volksaufkla rung und Propaganda te Berlijn, dan de Duitsche afdeelinc der Jaarbeurs, heeft de Genera 1-Kommissar für Finanz un<J Wirtschaft, dr. Fischbörk, vergezeld van den voorzitter van. den raad van beheer, dr. F. H. Fentener van Vlissin- gen. een korten rondgang over de jaar beurs gemaakt. JAPANSCHE CONSULAAT TE BEIROET GESLOTEN TUNIS. 10 Sept. (D.N.B.). Naar ra dio Jeruzalem heeft medegedeeld is het Japansche consulaat in Beiroet geslo ten. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN-FüHRER, 10 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten voortdurende aan- valèsuccessen In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van op 9 September een aanval gedaan ip.Jiet vliegveld Aboe Soeair aan het Suezkanaal. In hangars en benzineop slagplaatsen on'stonden felle bran den. Op het groote Bittermeer kreeg een vrachtschip een bomtreffer. tn de golf van Sue-z werd nog een koopvaar der zwaar beschadigd. Andere suc cesvolle luchtaanvallen waren gericht op haveninstallaties in Tobroek en' op Bri'sche vliegvelden en spoorwegin- ?tallaties in Noord-Egypte. In den af geloopen nacht heeft een krachtige formatie Duitsche gevechtsvliegtui- ren het vliegveld Ismailia aangeval len. Gevechtshandelingen van den vij and hoven Rijksgebied hebben over dag noch des nachts plaats gevonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1