„Onbeperkte" zones? Commentaar op Roosevelt De nacht aan het front Roosevelts rede Brand in Leningrad BOMMEN OP SUEZ Vier slagers naar concentratiekamp Harriman's instructies „Geen nieuw stadium" De uitkeering van ziektegeld Duitschlands financiën Ernstig geval van huuropdrijving SS-P.K. Nederland Samenvatting van de 40e JAARGANG No. 65 ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNbMbN 1SPR1JS: per 3 maanden voor Amersloort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE ËEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. %620 HOOFDREDACTEUR I. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK ADVEK1 EN 11EN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1 20 WASHINGTON. 13 Sept. iD.N.B.) De vraag van persvertegenwoordi gers waarin de „verdedigingswate- ren" van Roosevelt eigenlijk be staan. kon noch door den perschef van het Witte Huis. nocr door den minister van huitenlandsche zaken, Cordell Huil, beantwoord worden. Huil moest erkennen, dat rle Duitsche receering haar hlokkadezijdp rondom IJsland openlijk heeft geproclameerd met nauwkeurige opgave van lengte en breedtegraden Voorts bevestigde Huil. dat de Duitsche regeerine niet rechtstreeks kennis heeft gekregen van de instelling van Amerikaansche ..de fense areas". Verder heeft Huil gisteren ten over staan van persvertegenwoordigers ver klaard dat er een „wereldomvattende bewering is, die zich de verovering van alle zeeën en continenten ten doel stelt" De krachten achter deze beweging zul len uit eigen beweging wel hun stand punt nopens Rrosevelts mededeeling be palen aldus Huil. Do verschillende door Huil afgelegde verklaringen zltn door een deel der pers aldus uitgelegd, dat de verdedigings- zöne vrijwel onbegrensd is en de zeven zeeën omvat. De Ne w Y o r k Run schrijft, dat alle Amerikaansche oorlogsschepen voor zoo ver men te Washington had kunnen nagaan, bevel hebben gekregen de oor: logsschepen vap de us. waar zii maar aangpfrnffen worden, tot zinken te bren gen. Al heeft Roosevelt Donderdag ook slecht? gesproken van wateren die de Vereenigde Staten voor hun defensie be langrijk achten, gisteren is toch uit na- sporinspn gebleken, aldus het blad. dat de grenzen van deze verdeóigingszóne geographisch niet zijn bepaald en oor logsschepen van de a,s derhalve overal als tegenstanders van Amerikaansche oorlogsschepen zullen worden be schouwd. De correspondent van Associated Press schrijft, dat Huil zich met. opzet vaag heeft uitgelaten. Zijn woorden be- teekenen. dat de Amerikaansche regee ring zich het recht voorbehoudt te be palen. wAér deze verdedigingszónes lig gen. Dientengevolge wordt levendig ge- discussieprd over do vraag of de Ver, Staten thans convooien tot aan de Brit- sche eilanden zullen zanden en of even eens dp schepen op de route door de Roodc Zee escorte zullen krijgen. Voorts wenscht men te weten, of ook de wate ren rondom Japan hit deze. zónes be- hooren, daar de leveringen aan de U.S.S.R, hier lanes komen. De reactie van Berlijn Een V.P.B.-correspondent meldt uit Berlijn: De weerklank, welke de rede van Roosevelt in Duitschland gevonden heeft, blijkt zoo klein te zijn, dat hij ge heel overstemd wordt door de manifes tatie van de Europeesche solidariteit tegen het bolsjewisme. Politieke Berlijn- sche kringen volgen aandachtig de uit spraken van Europeesche staatslieden over den strijd van Duitschland tegen Sovjet-Rusland. Het Europeesche front tegen het bolsjewisme komt volgens hen duidelijk naar voren in de uitspraken van den Roemecnschen staatschef Anto- nescu, den Finschen veldmaarschalk Mannerheim, den Italiaanschen minis ter van huitenlandsche zaken, graaf Caino. van den Hongaarschen minister president von Bardossy en van den Fin schen leider der socialisten den vroege- ren minister-president Tanner. Uiter aard worden over de Duitsch-Hongaar- sche besprekingen te Berlijn geen mede- deelingen verstrekt, maar het karakter der conferentie komt duidelijk tot uit drukking in de officieele berichten. De Deutsche Diplomatiseh- Politische Korrespondenz schrijft, dat Roosevelts bevel tot schie ten niets nieuws is. Al weken heeft de Amerikaansche vloot dergelijke orders maar men heeft ze niet officieel dur ven publiceeren. De president van Amerika doet door middel van zijn nieuwste vervalschin- gen thans een poging om de heer schappij over alle zeecn op te eischen en oen ieder, die hem daar niet bevalt, te elimineeren. Dit alles samen noemt hij dan „vrijheid ter zee" en daarop maakt hij ook met verkrachting van de logica aanspraak voor de ongehin derde voorziening van een oorlogvoe rende mogendheid met Amerikaansch oorlogstuig. Slechts de verschaffing Van levensmiddelen aan de burgerbe volking is volgens Roosevelt geen recht dat vanzelf spreekt en op de vrijheid ter zee is gebaseerd. Roosevelt, de im perialist met grootheidswaanzin, die het transport van oorlogstuig uit de Ver. Staten naar Engeland met geweld wil doorzetten, die elke belemmering van deze leveranties, voor zoover het in zijn macht ligt, tot vernietigehs toe wil bestrijden, die iedereen wil neer schieten, alieen om zijn aanwezigheid in wateren, waarbij de Vereenigde Sta ten, om welke reden dan ook. belang hebben, deze Roosevelt doet het voor komen, alsof hij en zijn land worden bedreigd, alsof hij bij de uitvaardiging van dergelijke instructies zich nog in het defensief bevindt. In werkelijkheid kan Roosevelt nie mand wijsmaken, zoo besluit de Diplo, dat hij jets anders doet dan incidenten zoeken, waardoor hij, met vervalsching van r|o feiten, liet Amerikaansche volk in epn toes'and van opwinding hdopt te kunnen brengen om het dan in »z'jn avontuur" te kunnen storten. BERLIJN .13 Sept. (D.N.B.) - Van militaire zijde wordt vernomen, dat Duitsche vliegtuigen in den nacht van Donderdag op Vrijdag door hommen groote branden in militaire inrichtingen te Leningrad hebben veroorzaakt. Behalve de beide reeds genoemde Britsche bommenwerpers, die in ge noemden nacht door luchtdoelartil lerie werden neergeschoten, zijn nog twee Engclsche bommenwerpers door marine-artillerie en lucht afweergeschut vernietigd. BERLIJN. 13 Sept. (D.N.B.) In den nacht van Donderdag op Vrij dag hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen Suez en de groote haven installaties van Port Tavvfik gebom bardeerd. Talrijke branden ontstonden in pakhuizen en loodsen. Volgens berichten uit Cairo heeft het Egyptische ministerie van bin- nenlandsche zaken bekend gemaakt, dat hij luchtaanvallen in den nacht van Donderdag op Vrijdag in de om geving van het Suezkanaal „eenige materieele schade" is aangericht. Das Reich over Engeland „De toekomst zal toonen, dat ook de inval in Engeland zal komen en wel dan, als de Engelschen dien niet verwachten." Dit schrjjft de marine-deskundige van Das Reich. Nadat de schrijver heeft geconstateerd, dat de strategische toestand van Groot-Brittan- nië ter zee door de ontwikkeling van tech niek en tactiek van den zee-oorlog ten zeerste slechter geworden is en dat deze ontwikke ling aanleiding is tot dc inkrimping van het zeegebied, zoodat de wateren om Engeland in het bereik van het kustgebied van Euro pa's vasteland zijn gekomen, vervolgt hij: „Weliswaar gelden in deze kustwateren even als op volle zee de wetten van dezen zee oorlog, maar toch is hot gebruik op groote =chaal van moderne wapens, in het bijzondei •nn vliegtuigen met bommen, miincn en tor- oedo's, oorzaak van zulk een bewaking en be- heersching van de zee, dat daardoor voor de tcrkcre party volkomen nuuwe mogelijkhe den op succes ontstaan. De invasie van een eiland eischt," evenals de bestorming van een vesting uitgebreide oorbereiding. Tenslotte wordt in dit artikel gezegd, dat als Engeland nog hoopt, dat de hulp der Ver enigde Staten de verliezen aan tonnage zal goedmaken .en de catastrophe zal afwenden, hierop slechts te constatceren valt, dat de Vereenigde Staten met den opbouw hunner 'Wapenindustrie veel te laat ziin begonnen om als hulp voor Engeland nog op tijd te komen. Engeland kan er op vertrouwen, aldus het artikel in Das Reich, dat de catastrophe na der is dan de hulp. De luchtlijn op W. Afrika WASHINGTON, 13 Sept. (D.N.B.). De commissie voor de burgerluchtvaart heeft volgens xAssociated Press de Pan American Airways gemachtigd een nieuwe eommercieele luchtverbinding tusschen Miami en „een punt of pun ten" in Zuidwest-Afrika in te stellen. Zij loopt over San Juan (Portorico), Port of Spain (Trinidad), Belem en Natal cn vandaar over den Atlantischen Oceaan. Witte rookpluimen toonen de plaatsen, waar de bommen insloegen, toen stuka's den overtocht van de Duitsche troepen over een der rivieren in het sovjet-gebied voorbereiden (Orbis-Holland) 's-GRAVENHAGE, 13 Sept. De Rijkscommissaris maakt bekend: De commissaris-generaal voor de vei ligheid heelt zich opnieuw genoopt ge zien met de scherpste middelen energiek op te treden tegen de volksparasieten, die een behoorlijke levensmiddelenvoor- iening van het Nederlandsche volk stel selmatig saboteeren. De Duitsche Sicher- heidspolizei heeft te Renkum in de pro vincie Gelderland omvangrijke clandes tiene slachtingen opgespoord. De vier hoofdschuldigen zijn naar een Duitsch concentratiekamp overgebracht om daar te hoeten voor hun misdadig optreden. Dit zijn: 1) Hendrik Smaling, arbeider Kerk straat 100, Renkum; 2) Jan Nah, slager, Bennekomsche weg 70, Renkum; 3.) Cornelius Johannes Henkelman, schoenmaker, Kerkstraat 87, Renkum; 4) Jan Rozenboom, arbeider, van In- geweg 65, Renkum. Verd. Smaling heeft eind April van dit jaar een schuur gehuurd van Hen kelman en in deze ruimte de runderen, dio hij had gekocht, door Nab laten slachten. Bij het verhoor erkende hij, dat hij het besluit had genomen door clandestiene'slachtingen geld te ver dienen. Verdachte Nab, de slager, heeft in op dracht van Smaling geslacht en deelge nomen aan den verkoop van het vleesch. Reeds in Februari 1041 werd hij door een Nederlandsche instantie wegens clandestien slachten met een geldboete qestraft. Verdachte Henkelman. de schoenma ker, heeft het slachtlokaal verhuurd. Hi| was van de gebeurtenissen op de hoogte, want hii was zelf aanwezig bij vrijwel alle slachtingen en heelt aan toonbaar biervan vrij groote hoeveelhe den vleesch betrokken en aan anderen verkocht. Het vleesch werd op het terrein van Henkelman bewaard, alvorens het werd verkocht. Verdachte Rozenboom is opgetreden als wederverkooper van het vleesch af komstig van de clandestiene slachtin gen, en heeft het grootste deel hiervan verkocht. Rozenboom heeft volgens zijn eicen mededeeling aan den sl^'khandel deelgenomen, om daardoor bijverdien ste te krijgen. Hierbij moet nogmaals het ondermij nende optreden tegen dc belangen des volks van degenen, die ondanks alle waarschuwingen uit louter winstbejag WASHINGTON. 13 Sept. (D.N.B.). President Roosevelt heeft gisterochtend een bespreking gehad met de Ameri kaansche delegatie, die naar Moskou zal reizen. Na dit onderhoud verklaarde de leider der delegatie. Harriman. dat men te Moskou spoedig het vraagstuk der Amerikaansche leveranties aan de Sovjet-Unie zal behandelen. Het pro gramma der hulpverleening zal in tijds duur niet worden beperkt. Behalve Wla- diwostok zal de Perzische golf een zeer belangrijke weg voor de leveranties worden. v Harriman deelde vervolgens mede, dat de Amerikaansche delegatie eerst naar Londen gaat om te onderhandelen met de Engelsche onder leiding van Lord Beaverbrook. Hij verklaarde voorts dat hij als leider te Londen en Moskou de vraag te berde zal brengen of Enge land van zijn Amerikaansch materiaal iets aan de Sovjet-Ünie kan afstaan. Er zal een permanente Amerikaansche staf onder leiding van kolonel Favmonville, voormalig militair attaché te Moskou, ter plaatse'blijven. WASHINGTON. 13 Sept. (D.N.B.) Gisteren is de minister van huitenland sche zaken. Cordell Huil, op de pers conferentie ondervraagd naar den aan val van een Duitsche duikboot op een Amerikaansch oorlogsschip, waarvan president Roosevelt in zijn radiorede heeft gerept. Huil verwees daarvoor naar het ministerie van marine met de opmerking, dat hij niet op de hoogte was. Voorts vroeg men Hull, of het feit dat Japan in de rode van Roosevelt niet werd genoemd, beteek ?nde. dat overeenstemmine met Japan aanstaan de was. Huil antwoordde, dat geen nieuw stadium was ingetreden. In antwoord op vragen, hoe het stond met versterkte hulp voor de Sovjet Unie. verklaarde de minister slechts, dat de Amerikaansche regeerine alles deed wat binnen het menschelijk vermogep ligt. zich aan de gemeenschap vergrijpen, aan de kaak worden gesteld. Moge de hun opgelegde straf opnieuw een waar schuwing zijn voor allen, die de wet ontduiken en in hun gebrek aan ver antwoordelijkheidsbesef de volksge meenschap benodeelen. Laten zij in het oog houden: Men blijft toeslaan. BERLIJN, 13 September. (V.P.B.) De rede van den Arnerikaanschen pre sident heeft in Berlijnsche politieke kringen geen verrassing gewekt of in druk gemaakt. In de Wil hel mst rasse is men er van overtuigd, dat de president deze rede in de eerste plaats gericht heeft tol de Amerikaansche burgers om hen te 9ver- 1 ui gen van de agressieve bedoelingen, welke Duitschland ten opzichte van Amerika zou hebben. In Duitsche poli tieke kringen wordt er op gewezen, dat de president een aantal willekeurige getallen genoemd heeft om zijn bewe ringen te staven. Zooals reeds vroeger werd medegedeeld, werd van Duitsche zijde hii het tor zinken brengen van de Robin Moor gehandeld overeenkomstig de regels van den krüièeroorlog. Over het tot zinken brengen van een schip in de Roode Zee kan van Duitsche zijde niets worden medegedeeld daar de Duitsche cn Italiaansche luchtaanval len des nachts gedaan werden. Het Amerikaansche schip hevond zich ech ter in een gebied, dat door Duitschland en Italië tot oorlogszone is verklaard Bovendien had hef schip ook volgens Amerikaansche verklaringen oorlogs materiaal voor de Engelsche troepen aan het Suez-kanaal en in Egypte aan boord. Voorts wordt er door de Duitsche in stanties op gewezen, dat de president het geval Oreer volkomen onjuist heeft voorgesteld. Nogmaals werd nadrukke lijk verwezen naar de officieple vroe gere verklaring welke de eenig juiste lezing over het voorval bevat. Wanneer de-president den indruk tracht te wek ken, dat al de door hem genoemde voorvallen een systematisch optreden van de, Duitsche zeestrijdkrachten te gon de Amerikaansche marine en han delsscheepvaart hPteekenen, dan kan men dit verklaren uit de algemeene •richtlijnen van de politiek van Roose velt, welke er reeds sedert de conferen tie van München er naar streeft de Europeesche volkeren met alle midde len in den oorlog te storten. Tn de Wil- helmstrasse werd nogmaals op de bij zonderheden van deze politiek gewezen. In het hijzonder werd herinnerd aan de activiteit van de Amerikaansche diplo maten en de bijzondere gevolmachtig den van Roosevelt in Europa. Ook het bondgenootschap tusschen Engeland en Sovjet-Rusland is een gevolg van het initiatief van Roosevelt. Zoo moei men ook de pogingen van Roosevelt beschou wen om het overwonnen Frankrijk te gen Duitschland op te zetten. De rede van Roosevelt is niets anders dan een lage poging om het reeds voor geruimen tijd aan de Amerikaansche vloot gegeven hevel, op Duitsche sche nen te 6chictcn, te rechtvaardigen. In het bijzonder wordt te Berlijn herin nerd aan het feit, dat dit bevel reeds se dert maanden van kracht is en dit ook door Amerikaansche politici, oa door Willkie bevestigd is. De politiek van don Arnerikaanschen president richt" zich, zooals men te Berlijn verklaart, niet alleen tegen Duitschland. maar te gen geheel Europa. De president heeft thans iedereen duidelijk gpmaakt dat hij alleen de verantwoording voor alle gevolgen van zijn politiek en zijn optre den draagt. De Duitsche pers geeft op de rede van Roosevelt uitvoerig commentaar en schildert in bijzonderheden den politie leen weg. welken de Amerikaansche pre sident heeft afgelegd en de schuld welke hii aan het uitbreken en du ontwikke ling van den oorlog heeft. Herhaaldelijk komt het voor, dat ver zekerden krachtens de Ziektewet te wei nig aandacht schenken aan de bepaling van artikel 47 dier wet, welke met zich brengt, dat een verzekerde, ingeval van ongeschiktheid tot het, verrichten van arbeid wegens ziekte, zoo spoedig moge lijk, in elk geval binnen 24 uur, een ziekmelding moet indienen hij het orgaan waarbij de betrokkene ver zekerd is. Overtreding van deze bepaling kan tengevolge hebben dat de uitkeering van ziekengeld geheel of ten deele wordt ge weigerd. Ondanks het feit dat ter zake een zeer groote soepelheid wordt betracht, blijkt, door de bij de verzekerden vaak aan wezige nalatigheid, in een belangrijk aantal gevallen, vertraging in de uit keering of afwijzing der aanvragen, onvermijdelijk te zijn. De omvang van dit euvel wordt af doende geïllustreerd door het feit, dat hij een Raad van Arbeid in het centrum des lands in 1940, wegens te late ziek melding, de uitkeering in 638 gevallen later aanving, terwijl in 167 gevallen de uitkeering geheel moest worden gewei- gejrt. Deze cijfers bedragen voor het eerste halfjaar 1941 onderscheidenlijk 390 en 164. liet is dan dok in het welbegrepen be lang der verzekerden dat zij ten aanzien Aan hun ziekmeldingen zich met meer nauwgezetheid aan de bestaande voor schriften houden. BENOEMING SECRETARIS COM MISSIE DR. POSTHUMA Naar wij vernemen is dezer dagen de benoeming van Ir. W. F. Gerhardt. l.i. tot secretaris der Commissie Posthuma afgekomen. Ir Gerhardt neemt de plaats in van Dr M. D. Dijt, die ongeveer .terzeffder tijd aangesteld is tot redacteur voor Financiën en Economie bij het Alge meen Handelsblad te Amsterdam. Ir. Gerhardt is van den beginne af ten nauwste bij den Nederlandschen Pro ductie-slag verhonden geweest en heeft, meer in het bijzonder in de propaganda, ppn zeer werkzaam aandeel gehad. BERLIJN, 13 Sept. (V.P.B.Gedurende het loopendc jaar zullen de belastingopbreng sten in Duitschland minsteps 31 milliard mark bedragen, met welk etifer het resultaat van het vorig jaar met byna 4 milliard Rm overtroffen wordt. Hicrby o en nog Icgcs- geldcn tot een bedrag van 5 milliard mark en 1.4 milliard mark als >orlogsbydragen der gemeente. Wanneer men by de rijksmiddelen- ook de som welke het protectoraat te beta len heeft en rle gelden, welke dc bezette ge- cicden voor de bezetting moeten afstaan optelt., dan is de totale opbrengst meer dan IC milliard ryksmark. Staatssecretaris Keinhardt ziet in dezen geweldigen stand een sprekend bewys voor Je financieele kracht van het Ryk. Zy be- 'eekent de grondslag voor e financieele gezonde politiek, welke ook niet gestoord kan worden door de byzondere eischen, welke dc oorlog stelt. Uit dc directe middelen kan ongeveer 20 milliard mark voor militair doeleinden uitgetrokken worden. Het restant der benoodigdc gelden vloeit regelmatig toe uit credipten. Rem'hardt heeft voor het eerst mededeelingen gedaan over de bedragen, wel ke als onderhoudskosten voor de leden van de weermacht uitgetrokken worden. Voor het 'oopende boekjaar bedragen zy 5 milliard mark. VELP, 13 September. Zekere L., die in Velp een groot aantal woningen ex ploiteert bijna alle arbeiders woningen heeft zidh behalve dat hij rle woningen zeer slecht onderhield, schuldig gemaakt aan huuropdrijving. Hij ging daarbij zeer geraffineerd te werk L. is thans wegens huurop drijving in arrest gesteld. Eenige weken geleden was tegen hem proces .verhaal opgemaakt wegens huuropdrijving, desondanks bleef hij toch met huur- verhoogingen doorgaan.. Uit het onderzoek bleek verder, dat ^ij zijn inkomen voor de belastingen te laag had opgegeven en distributie- bewijzen in zijn bezit had, die hij door onjuiste opgave had verkregen. Door de overheid zijn de huurprijzen der woningen verlaagd en vastgesteld op de juiste waarde. E commandant der S.S.-Kriegsbe L-7 richle.tkompagnie, waarhij de Ne derlandsche P K. is ingedeeld als 8ste sectie, is de bekende Duitsche politicus en journalist Gunter d'Alquén. In Ne derland kent men hern als hoofdredac feur van het gezaghebbend0 Duitsche S.S.-orgaan „Dat Schwarze Korps". Gun ter d'Akfiién i.s in velerlei opzicht ëen merkwaardig man en wanneer men hem aan hel werk ziet begrijpt men, waarom de hoogste S.S.-leiding hem deze dubbele functie heeft toever trouwd. Hauptsturmführer d'Alquén, wiens leeftijd aan de goede zijde van de veertig ligt, is niet alleen een wel sprekend politiek agitator, doch tevens een slagvaardig journalist en bovenal een kundig en dapper officier. De com pagnie van oorlogscorrespondenten, welke hij thans commandeert, heeft hij tevens uit het niet opgericht. Zij omvat momenteel 8 secties, elk ongeveer 50 man sterk. Elke sectie kan weer onder verdeeld worden in twee zelfslandige groepen, terwijl elke groep de vier ele menten der volksvoorlichting omvat: journalistiek, fotopers. film en radio. Bovendien zijn bij de meeste secties nog kunstenaars ingedeeld, zooals tee kenaars enr schilders. De tijd is voorbij, dat de oorlogscor respondent er op uit trok in regenjas, plusfours en spprtpet, gewapend met blocnote en potlood en zoo nu cn dan zelfs met een reiscamera. Ook de Brit ten hebben dit ingezien en lieten, toen de Maginotlinie nog een strategisch begrip was en er een bezettingsleger in Noord-Frankrijk stond, slechts oor logscorrespondsnten toe. die door het hoofdkwartier in de uniform van offi cier van speciale diensten waren geslo ken. De Duitsche legerleiding, die alles veel grondiger aanpakt, heeft het niet gelaten bij dezen uiterlijken schijn, doch den oorlogscorrespondent werkelijk op geleid als soldaat, onderofficier en offi cier. Daarbij As de militaire rang als werkelijke militaire inlijving bedoeld en komt het dus herhaaldelijk voor. dat academici, zooals afgestudeerde juris ten, filosofen, phvsici, ingenieurs enz. als gewoon soldaat in het gelid staan. Dat dit alles noodig is, leert de prak tijk. Om dat den commandant der Neder landsche P.K. ter plaatse duidelijk te maken, nam de compagniechef hem mee op een dienstreis naar het front, terwijl de Nederlandsche journalisten, persfotografen, filmoperateurs en radio technici, waaruit, onze KP. is samenge steld „Ergens in Duitschland" hun voornaamste opleiding genoten. Niet al leen als veöhtsolrlaat in bet, moderne Duitsche leger, doch ook als „verslag gever te velde", een geheel gespeciali seerd vak. ryp P.K.-sectie. waarbij wü thans ah sasten verbliif houden, heeft een een voudig bivak betrokken vlak achter het front. On een stuk grond dus. dat nog warm is van den striid. Het is een bui tenverblijf in de nabijheid van Leningrad. Hier was tot voor kort een verblijf van vele honderden kinderen, die volgens Sov- jetzeden aan dc ouders ontnomen waren, om opgevoed te worden in de heilleer van Stalin. Uiterlijk zien de houten paviljoens met de bréede glazen warande's er de coratief genoeg uit. Zij moeten wel een prachtig effect gemaakt hebben op film en foto, maar van nabij hekeken is het voddig coulissenwerk. Het kin- derverblijf ligt hij een meer- en rivier overgang. Doozen. mitrailleurhanden, scherpe patronen van elk kaliher en nog verpakte granaten liggen ordeloos over den grond verspreid. De bolsiewiki hebben geen tiid meer gehad het harak- kengehueht in brand te steken, derhalve slapen er nu Duitsche soldaten in. mop, afgemat van inspannende achtervol ginesmarschen en van hardnekkige ge- echten Ook wij vinden er een plaatsje voor onzen slaan^ak. maar het is er koud en guur. Het maanlicht gluurt naar binnen door rle planken wanden. Een gure luchtstroom begeleidt dit kille schijnsel. Wij hehhen hier reeds vorst, ia zelfs reeds even sneeuw gehad. De auto's der P.K. sectie staan in een halve cirkel ongesteld, in het rijdende bureau, dat in een gesloten vracht\va- e-en is ingericht, schijnt flauwtjes wat licht. Hier is rle sergeant-majoor-admi- nistrafeur aan rlen arbeid. Tn de ra rij n- au'o controleert de radio-ingenieur rle maenptnfoon-strook, welke juist van de voorste linie is teruggekomen met in teressante ooggetuigeverslagen van de laatste krijgsverrichtingen. In de film wagens worden rlp trommels, die straks per vliegtuigkoerier naar Berlijn zullen vertrekken, voorzien van rle noodige technische aanwijzingen voor rle ont wikkeling. Vóór ons, van het front, komt verwijderd gedreun van zwaar geschut, waarvan het mondinesvuur het hosrh zoo nu en dan doet onlichtèn als hii naderend onweer. Dan kneltert plotseling ergens in rlen omtrek nijdig machi negeweervuu r Vermoedelijk verkenningsnafrouillps. die aanraking kregen met rlen vijand. Luid over alles heen klinken metalen slagen uit een der donkere pp gesloten barakken. Dip verraden rlat rle veld- smidse der P K. bezig is hij rlen op- marsch vernielde auto-onrlerdeelen te herstellen of te vervangen Het is een rusteloos bedrijf daar in rle nachtelijke duisternis. Een P.K-afrleeling heeft nimmer rust. Vér naar voren hij de meest vooruitgeschoven strijdeenheden staat een deel der P.K. wagens ergens in dekking terwijl de bemanning rondzwerft in het vijandelijk gebied, soms als deelnemer, veelal zelfs als aan voerder van een verkenningspatrouille. De radio-spreker heeft zich gehuld in „tarniak". Gedekt met den stalen helm met de microfoon in de hand ligt hij naast een machinegeweer gereed", om straks hij hef eerste ochtendgloren den nieuwen aanval naar voren mede te maken. S S-P.K.FRONTBERICHTGEVER winkelsluitingsregeling 's-GRAVENHAGE. 12 Sept. \ance- zien uit vele ontvangen vragen blijkt, da' er nog eenig misverstandbestaat, volgt hieronder een beknopt overzicht van de voornaamste bepalingen van de nieuwe regeling inzake de winkelslui ting, welke, zooals reeds eerder is mede gedeeld, met ingang van Maandag, 15 September, in werking treedt. Het tijdstip van sluiting der winkels wordt: In het tijdvak van 1 October 1 April: eerste vijf werkdagen 18 uur. Zaterdag: 19 uur. In het tijdvak van 1 April 7 October: eerste vijf werkdagen: 19 uur. Zaterdag 20 uur. 2. Kappers- en barb iers zaken mogen op alle werkdagen tot 20 uur geopend zijn, doch na vorengenoemde sluitingstijden al" leen voor het verrichten van kappers- en barbierswerkzaamheden. 3. Op grond van bijzondere om- stand ighede n vastgestelde plaatse lijke afwijkende regelingen blijven onver minderd gelden. 4. Dc gewone, in de winkelsluitingswet vermelde uitzonderingen gelden ook hier (oa. café's, apotheken, e.d.). 5Verplichte openstelling zonder onderbreking op alle werkdagen van de zeven reeds eerder bekend ge maakte groepen van winkels van 10—18 uur. 6Uitzonderingen op' deze laatste ver plichting gedurende ten hoogste twaalf werkdagen per jaar (wegens vacantie) en voorts voor bijzondere gevallen, hetzij voor een gcheele groep winkels door den burgemeester vast te stellen, hetzij voor een afzonderlijken winkel door den burge meester toe te staan. yoooooooooooooooooooooooooo l DE VERDUISTERING S® \andaag. Zaterdag, gaat de zon op om 7.10 uur en onder om 20.00 uur. Maan op 23-59 uur en onder om O 14.54 uur. Zondag: Zon op 7.11 uur en onder om 19 58 uur; maan op 24.46 en on- <l> der om 15.46. Maandag: Zon op 7.13 uur en on- O der om 19.56 uur:' maan onder 16 34 9. i>ut. <><KXXX><>CK><X><X><XXXXX><>0<X>C><>C>0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1