Uitreiking van nieuwe aardappelkaarten De Diplo contra Roosevelt De overwinning aan het Ilmenmeer Teheran wordt vandaag bezet Brandstof-regeling voor kamer- en pension-bewoners Nieuwe textielkaart tegen 1 November Wanneer een rivier geforceerd moet wotxlen Verlieslijst der Hood Bezetting Martinique? Sterke aardbeving Oran j e-aanduidingen verboden Kwaadaardige laster achterhaald Treinbotsing in Japan DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 68 WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1041 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden vobr Amersfoort ƒ2.05; jQ EEMLANDER PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1i regels 1.00, elke per maand 0.68j per week 0.16. Binnenland franco per imvunrr» n u regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- i 9 en AtmnfiAarUfcm «,imrr.or« ft sic UitgCLVG VALKHOFF Co. AmheiïlSC h.0 Poortwal 2a advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. TELEFOON INTER C. *620 „KEITJES" bij vobruitbetaling 1-5 regels 60 cent. elke regel Postrekening 47910 hoofdredacteur j. valrhoff Amersfoort meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 s-GRAVENHAGE17 Sept. - Naar men ons van officieele zijde mededeelt, kan de uitreiking van de nieuwe textielkaart tegen 1 No vember a.s. tegemoet worden ge zienUitvoerige mededeelingen over de nieuwe distributie-regeling van kleeding en huishoudgoederen zullen tijdig worden bekend ge maakt. i BERLMN, 17 Sept. (V.P.B.) Uit de commentaren, welke van militaire zijde gisteravond te Berlijn op het extra-bericht van het O.K.W. over de grooto Duitsche overwinning aan het Ilmen-meer gegeven wérden, blijkt, welke groote beteekenis de bolsjewisten aan Leningrad in militair, zoowel als in economisch opzicht hechten, w.ini l a: nii iJlorn kan de buitengewone sterke inzet der Sovjet legers ter ontlasting van Leningrad verklaard worden. Van militaire zijde wordt medegedeeld, dat de strijd verscheidene, weken geduurd heeft en dat de Sovjet legers twee maal geprobeerd hebben Leningrad te ontzetten. De gevolgen van de Duitsche overwinnipg zullen voor de verdedigers van Le ningrad zeer ernstig zijn. Beriijnsche kringen wachten met spanning op de dingen, welke uit deze overwinning en uit de gezamenlijke operalies op het Oostfront zullen voortko men. Vooral wqrdt bijzondere beteekenis gehecht aait de mededeeüng van hPt O.K.W., dat de Duitsche divisies, welke den Dnjepr op een breed front over sclireden hebbeh, zegevierend naar het Oosten oprukken. Zooals ook thans we.er bii het overschrijden van den bencdcn-loop\an den Dnjepr is geschied, werd van te voren op uitgebreide schaal materiaal aangevoerd voor hel overzetten van de Duitsche troepenafdeelingen over de rivier. Foto Scherl) BERLIJN, 17 Sept. (D.N.B.). De Britsoho admiraliteit heeft gisteren een verlieslijst van de „Hood" gepubliceerd, die zooals bekend, verleren is gegaan, toen een vijandelijk projectiel het En- gelsche slagschip tot zinken bracht tij dens een gevecht op 24 Mei met den Duitsdhe slagkruiser „Bismarck". De verlieslijst omvat de namen van 1418 le den der bemanning van de Hood, die al- len vermist worden en waarschijnlijk den dood gevondén hebben. Onder de vermiste officieren bevinden zich {je deskundige voor marine-artillerie, vice- VGRAVENHAGE, 17 Sept. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij deelt het volgende mede: Gedurende het tijdvak van 22 Sep tember tot 3 October a.s. zullen nieu we aardappelkaarten worden uitge reikt. De plaatselijke distributie diensten zullen nader bekend ma- ken, op welke dagen dit precies zal geschieden. De nieuwe kaarten zijn te onderschei den in vier verschillende soortén en wel: a. Kaarten, gemerkt met de letter u, bestaande uit dertien bonnen met op druk „aardappelen" en genummerd van 38'tot en met 50. elk nummer gevolgd door de letter a. b. Kaarten, gemerkt met de letter v, bestaande uit veertien bonnen, mét opdruk „aardappelen" en genummerd van 01 tot en met 14, elk nummer even eens door de letter a gevolgd. c. Kaarten, gemerkt met de letter w, welke de zelfde kenfeekenen vertoónen als de kaarten u. doch waarbij elk num mer gevolgd wordt door de letter b. d. De kaarten gemerkt met de letter x, welke overeenkomen met de kaarten v, eveneens achter elk nummer gevolgd door de letter b. Hierna volgt een overzicht van de verschillende kaarten, welke aan de verschillende categorieën van personen zullen worden uitgereikt. Kaarten U. en V. Bevolkingsgroepen: a. .0—3 jaar; ge boren na 1 October 1938; uit te reiken kaarten 1 U-kaart en 1 V-kaart. Bevolkingsgroepen b. 4—13 jaar; ge boren na 1 Januari 19£8 en voor 2 Janu ari 1938; uit te reiken kaarten 2 U-kaar- tèn en '2 V-kaarten. 's-GRAVENHAGE, 17 Sept. De se cretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid pn scheepvaart deelt het navoljftmde mede inzake de distributie van vaste brandstoffen. Binnenkort zal de gelegenheid worden opengesteld om aanvragen voor vaste brandstoffen in te die nen voor personen, die op kamers of in pension, wonen, indien in het betrokken perceel door middel van ..baarden of kachels" wordt ge stookt en verhuurder een bon kaart j of k heeft ontvangen. Ten aanzien Van hen. die op kamers of en pension wonen in een perceel, j waar door middel van een centrale verwarming wordt verwarmd, in welk geval een bonkaart 1. aan den verhuurder is uitgereikt, is een af wijkende regeling getroffen, welke één dezer dagen nader bekeiïa zal worden gemaakt. In verband met het feit, dat wegéns verhuizing e.d. zeer veel mutaties vdór- Kómen in de groep kamerbewoners, zal onder dp kamerverhuurders een twee- ïnaandélijksche enjtuete wjjrden gehou den. voor de eerste maal m de maand ^cptember 1941 en voorts in Nvember en -IamiarI 1942. In deze maan den zullen telkens de bonnen voor ds Pf'de daaropvolgende maanden worden hit,gereikt. -Men dient met de hoeveel heid brandstoffen, welke kan worden aartgpschnft op de in September 194^ Ditjtereikte bonnen toe te kómen gedu rende October 1941 en Novembpr 1Ö41, pW de hoeveelheid, welke op de in No- yemlier 1941 uitgereikte bonnen kan Garden betrokken, gedurende December |9*1 en Januari 1942 en met de hoèveel- [heid, welke op de in Januari 1942 uitge- prikte bonnen kan worden aangeschaft. FSdurehdé Februari 1942 én Maart 1942. Na Maart 1942 zullen .geen vaste I brandstoffen voor kamerverbuur of Pension meer worden beschikbaar gesteld, zoodat de verbruikers, die °ok in de maanden April en Mei wenScjlen stoken, zeer zu'nig iViet de hun toegewezen hoeveelheid die- Pen te zijn. .De uit te réiken bonnen zijn voor den van de aanduiding „een eenheid brandstoffen" en geven gedurende bet pheele stookseizoen, derhalve tot en pet 30 April 1942, recht op het koopen ran een eenheid vaste brandstoffen. Alle aanvragen moeten worden inge- P'*nd door den kamerverhuurder, res- pctieveKjk pensionhouder bij den plaat- Pe,Iiken distributiidiéhst en ,wel op na- per dóór dezen dienst bekend te maken PiJdstippén. De aanvrage dient te wor- Rn ingediend op formulieren md 121, PIe bij de plaatselijke distributiedien- p'en op eveneens nader bekend te ma- k?n tijdstippen verkrijgbaar zullen zijn. Pe bónnen wor.den uitgereikt aan den Bevolkingsgroepen c. 1420 jaar; ge boren ^ia 1 Januari 1921 en voor 2 Janu ari 1928: uit te reiken 3 U-kaarten en 3 V-kaarten. Bevolkingsgroepen d. volwassenen geboren vóór 2 Januari 1921: uit te rei ken 2 U-kaarten en 2 V-kaarten. Personen, die zwaren arbeid verrichten Voorts krijgen personen, die zwa ren arbeid verrichten, een kaart U extra en personen, die zeer zwaren arbeid verrichten, twéé kaarten U extra. Houders van vetkaarten Aan 'houders van vetkaarten zullen opgeacht den leeftijd of werkzaam heden. die zij verrichten, bovendien nog een kaart W. en een kaart X. worden uit gereikt, zoodat een houder van een vet- kaart, zoowel kaarten U. en V., als kaarten W. en X. ontvangt. Aardappeltelers Zoowel de beroepsaardappeltelers als de niet ingsdhreven telers, die vijf are of meer telergrond dan wel 10 are of meer zandgrond bebouwen, komen niet voor aardappelkaarten in aanmerking. In verband hiermede dienen deze perso nen zich met hun stamkaarten en die van hun gezinsleden en hun inwonend personeel bij- de plaatselijke distributie- diensten te vervoegen. Dit zal dienen te geschieden op een nader door deze diensten te bepalen dag, doch vóór 21 September a.s. Omtrent het gebruik der kaartén zul len nog nadere gegevens worden be kend gemaakt. kamerverhuurder of pensionhouder, uiteraard echter uitsluitend ten behoeve ven den kamerbewoner of pensiongast. Brandstoffen mogen alleen worden aangevraagd voor vertrekken welke door middel van' haarden en kachels worden verwarmd. Per kamerbewoner of per gast zal in geen geval voor meer dan één k?mer een extra rantsoen wor den veretrekt. Dit extra fantsoen zal voor de maanden October en Novem ber 3 bonnen, elk voor een eenheid brandstoffen, bedragen. Iemand, die meer dan één kamer heeft gehuurd, komt derhalve slechts in aanmerking voor brandstof voor één van deze ka mers. Bóvendien zal, indien verschillende personen samenwonen op één of meer gehuurde kamers, slechts ten behoeve van één van hén een rantsoen brand stoffen beschikbaar worden gesteld. In geen geval 'mogen voorts brandstqffen worden aangevraagd voor de kamers, welke verhuurd zijn aan oudere, kinde ren, klein-, pleeg- en stiefkinderen en andere familieleden. Ook kostgangers, die de maaltijden tezamen met het ge zin van den kamerverhuurder gebrui- kerl, mogén niet op hêt aanvraagformu lier Worden vermeld. new YORK, 17 Sept. (D.nIb.). As- snpiated Press meldt uit New Orleans: Na terugkeer van een inspectiereis naar de Amerikaansche Steunpunten in de Caraihische Zee heeft de repuhlikèin- éche afgevaardigde Howel verklaard, dat de Franschè bezitting Martinique eerlang dóór dé Ver. Staten zal worden bezet. De bezetting van het eiland Mar tinique is reéds overtijd, verklaarde Ho- wel verder, en het is onlogisch dat dit niet al lang gebeurd is. Italiaansch legerbericht ROME, 17 Sept. (Stefani.) In zijn weermachtsbericht no. 470 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Aan het front van \oórd-Afrika en in den sector van Gondar plaatselijke actié van onze vooruitgeschoven detachemen ten, die verkenningen ond?rnamen en vijandelijke afdeglingen yerdroven. Doel treffende actié van onze artillerie tegen verdedigingswerken aan het front van Tobroek. De Britsche luchtmacht onder nam nieuwe aanvallen op dê steden Tri- .polis en Benghasi. Er vielen geen slacht offers. De materieele schade was gering Ilaliaansche en Duitsche vliegtuigen vielen vijandelijke gemotoriseerde co lonnes aan in de zóne^yan Dzjiara'boeli. Talrijke vijandelijke automobielen wer dén getroffên en zwaar beschadigd. BERLIJN, 17 Sept, (D.N.B.). Reuter meldt, dat de Britsche en de bolsjewistische troepen zijn opge trokken tot enkele mijlen voor Te heran. Volgens een ander Reuter- bericht uit Teheran wordt aangenó- merl, dat de Britsche en bolsjewis tische troepen Woensdag (vandaag) gemeenschappelijk de stad zullen binnentrekken. De toestand in Iran heeft zich, vol gens een bericht van het blad „Sora" uit. Ankara, in verband met de jongste gebeurtenissen nog verder toegespitst. De opsland van de Koerden on andere stammen in het Noordelijke en Noord- Oostelijke deel van het land heef.f een grooteren omvang aangenomen, zoo ver neemt bet blad. Over de bewegingen van de Sovjet-troepen in de richting naar Teheran is bekend geworden, dat een gemotoriseerde Sovjet-colonne Maandag Tebris beeft verlaten. In toon-1 aangevende Turkscbe kringen wordt de opmarseh van de Engelsche en Sovjet troepen naar Teheran v een „wedloop" genoemd, en wordt de meening uitge sproken, dat diegene, die Teheran het eerst zal binnentrekken, de stad in handen zal houden. De abdicatie van den Sjah Een buiténgewone zitting van het Iraanschè parlement is, naar het agent, schep Pars uit Teheran meldt, gisteren om 11 uur gehouden. De eerste minister, Foëroegi, legde de volgende verklaring af: „Ik heb den afgevaardigden en het volk van Iran de belangrijke mededeé- De afgetreden Sjah (Foto Scherl) ling te doen, dat zijne keizerlijke ma jesteit Reza Sjah Pahlavi om gezond heidsredenen is afgetreden.ten gunste van zijn zoon, den kroonprins, als zijn recht matigen opvolger. Deze heeft de macht overeenkomstig de wet en de grondwet in handen genomen". De premier riep het parlement tegen vandaag weer bijeen, opdat de nieuwe vorst de door de wet voorgeschreven for maliteiten voor het parlement zou kun nen vervullen. Het Bulgaarsche blad „Sora" geeft in een eigen bericht uit Ankara de motie- ven weer, welke den Sjah van Iran hebben bewogen afstand te doen van den troon. Het oprukken van de 'Brit sche en Sovjet-troepen in Iran en het staken van dén tegenstand door Iran hebben den Sjah aanleiding gegeven, zoo schrijft het blad. enkele maatrege len te nemen, waarmede de nieuwe re- gerincr van Iran het niet eens was. In den nacht van Zondag op Maandag heeft de nieuwe regeering van Iran eèn beslissing genomen, welke neerkwam op een volledige beperking van. de grondwettelijke «rechten van den Sjah. In verband hiermede heeft Sjah Riza Khan pahlavi besloten ten gunste van den troonopvolger afstand te doen. De troonafstand werd eerst twee uur na het vertrek van den Sjah uit de hoofd stad hekend gemaakt, toen aan het par lement hiervan mededeeling werd ge daan. Over de reis van den Sjah wordt een volledig stilzwijgen in acht geno men. Welingelichte diplomatieke krin gen te Ankara hebben verklaard, zoo meldt het blad verder, dat de Sjah zich met enkele leden van zijn gevolg naar een vliegveld bij Teheran heeft bege ven, van waar hij in onbekende, rich ting is vertrokken. Volgens onbevestig de berichten, zou de Sjah ergqns in Turkije geland zijn. en wordt hij te Ankara, verwacht. Reuter meldt uit Teheran, dat de af getreden Sjah- van Iran de hoofdstad verlaten heeft om zich naar Ispahan te begeven. De levensloop van den afgetreden Sjah De thans afgetreden Sjah werd op 16 Maant 1878 in de provincie Maganderan geboren, uit een geslacht van verarm den landadel. In 1900 begon hij zijn loopbaan in het Perzische leger. Als patriöt en officier kende hij geen iftoger doel dan zijn land ie bevrijden van de. Engelsche en Russische belangen. Bij het uitbreken van de Russische revolu tie achtte hij zijn tijd gekomen. Tof 1921 streed hij met succes tegen de bolsje wisten. Hij werd echter door admiraal Raskolnikof verslagen en moést tot achter de Britsche linies terugwijken. Nog datzelfde jaar maakte hij van de groeiende ontevredenheid over de En gelsche politiek gebruik om met zijn divisie Teheran te bezetten. Hij werd eveneens in 1921 nog maar schalk en in hetzelfde jaar minister van oorlog. In 1923 volgde zijn benoeming tot president van den ministerraad. Na de vervallenverklaring van sjah Ahmed werd hij tot regent van het rijk be noemd. In 1925 koos de national? ver gadering hem tot erfelijk soeverein en nog dat. zelfde jaar besteeg hij den troon. In 1926 werd hij gekroond. De kroonprins heet Mohamed Reza Pahlavi. Hij werd in 1919 geboren en huwde in 1939 met prinses Fewzie van Egypte. Nieuwe regeering in Syrië KABOEL, 7 Sept. (D.N.B.) Radio Jeruzalem meldt, dat de regeering van Syrië is afgetreden. Generaal Catróux heeft den uit den tijd van dén hoogen commissaris Dentz bekenden Gaullisti- schen agent T^ Erldin Alhusui* opge dragen een nieuwe regeering te vormen. BELGRADO. 17 Sept. (D.N.B.) - Het seismologisch, instituut van Belgrado heeft Dinsdag een nieuwe sterke, aard- heving opgeteekend De trillingen van de toestellen begonnen om 4 uur 34 mi nuten 16.7 hecondpn. De sterkste beving werd opgeteekend om 4 uur 36 min. De golveA volgden elkaar op in perioden van acht seconden. In totaal duurden de registraties twaalf minuten. De haard van de aardbeving bevindt zich in Klein Azië. waar, zooals bekend, reeds eenige dagen geleden een hevige aardbeving heeft plaats gehad. BERLIJN, 17 Sept. '(D.N.B.). „Roosevelt wensoht tot eiken prijs incidenten te verwekken. Zijn jong ste verklaring, volgens welke Ame- rikaansche schepen met Ameéikaan- sche passagiers, wapens en munitie aan boord, Engelsche havens, pok die aan de Roodé Zee, mogen, aan doen, is een nieuw concreet bewijs voor de haast, waarmecjjÊ Roosevelt den oorlog eindelijk zou willen in halen," aldus schrijft de Deutsche Diplomafisch-Politische Korrespon- denz met betrekking tot,de jongste ontwikkeling der Amerikaansche politiek. Roosevelt, zoo vervolgt de Diplo, zal zich nooit van de schuld kunnen schóónwasschén, dat hij het was, die na Miinchen alles gedaan heeft om de toen wellicht nog ryogelijke ontspanning tegen te werken. Geen middel der ver- vaifchincr heeft hij geschdwd. om de be trekkingen van het Duitsche rijk met andere landen te vergiftigen. Churchill heeft hij toegestaan, in Iran een verbin ding met? het bolsjewisme tot, stand te jirepgen. Roosevelt kan moeilijk meel de stelling verkondigen, dat hij strijd voor de belangeYi van democratie, vrij heid'en beschaving. De Duitsche pers LYert commentaren op de tactiek van Roosevelt, die, néar verklaard wórdt, de mogelijkheden voor een conflict voortdurend vergroot en de gebieden, waarin conflicten kunnen voorkomen, vergroot, hetgeen vooral thans in twee feiten naar voren komt, nl. aan den eenen kant door een rapport van den Amerikaanschen minister van Justitie, waarin den Amerikaanschen schepen verlof wordt gegeven talrijke Britsche gebieden aan te doen en aan den anderen kant door de mededeeling van den minister van Marine, Knox, volgens wélke schepen, die leveranties voortspmiitende uit de hulp aan Enge land, naar IJsland brengen, de gewa pende hulp van de Amerikaansche marine, bestaande uit het bevel tot schieten op alle oorlogsschepen van de spil, krijgen. De Vol'kischer Beobachter schrijft naar aanleiding hiervan, dat de Amerikanen tihans reeds verder zijn gegaan dan Knox heeft toegegeven, die alleen maar van de IJsland- routè hééft gesproken, terwijl de Londénscbe bladen reeds spreken van verkenningsvluchten van Ame rikaansche vliegtuigen tot in het ge- biéd van Engeland en IJsland. Ajnerikaansche persstem Het Amerikaansche volk wil den oorlog niet, aldus schrijft het New Yói% Journal American opnieuw in een hoofdartikel, waarbij het blad verkla ringen van dén voormaligèn federalen senator Holt citeert, die tijdens een reis van 12.000 mijl dwars door de Ver- eenigde Staten nergens geestdrift voor den oorlog heeft kunnen opmerken. De Engelsc.hen, de Sovjets, de Chineezen enz. strijden zónder geestdrift, aldus wórdt in dit artikel gezegd en des ondanks probeeren hun propagandisten de terughoudendheid en het scepticisme van het Amerikaansche volk te veran deren in pen enthousiasme voor den oorlog. Duff Cooper en lord Beaverbrook hebben tijdens hun jongste bedoek aan Amerika verklaard, dat zij het deelne men van Amerika aan den oorlog wen- schen. Het Amerikaansche volk heef! echter, zoo schrijft-het blad. nog steeds smartelijke herinneringen bewaard aan den laatsten wereldoorlog. Het is thans reeds begonnen zich te beklagen over de inmiddels verstrekte milliarden, welke niét worden uitgegeven voor de wel vaart van het land, doch voor de „ge allieerden". COMMUNIST IN FRANKRIJK TER DOOD VEROORDEELD VICHY, 17 September (D.N.B.)De militaire rech'bank té Marseille heeft een communist wegen6 verraad ter dood veroordeeld. admiraal Holland en de commandant van de Hoöd, de kapitein ter zee Kerr. De lijst behelst slechts de namen van drie geredden. Taifoen teistert Hongkong SJANGHAI, 17 Sept. (D«N.B.) Gis- termiddag is Hongkong door een hevi- gen taifoen geteisterd. Vier schepen, waaronder, een van 7.000 brt. werden zwaar beschadigd. Een nog niet voltooid schip werd losgeslagen en kwam aan den grond te zitten. Dè 'materieele schade is nog niet te overzien. 'Het rijkscommissariaat deelt mede: In aansluiting op dé gisteren he kend gemaakte verbeurdverklaring van de vermogenswaarden der le vende leden van het Huis Oranje- Nassau wordt op grond van artikel 45 (1) van de verordening no. 138/ 41 door den commissaris-generaal voor de veiligheid bepaald: Art. 1. Hot, noemen of gebruiken van namen der levende leden van het Hqis Oranje Nassau door economische en niet-economische vereenigingen en slichtingen, openbare en particuliere instellingen en inrichtingen, alsmede in firmanamen en als aanduiding van een handelsartikel is verboden. Eveneens is het gebruik van afbceldihgén verboden, waardoor een contact mot het I-luis Oranje Nassau wordt aangeduid. Art. 2. Handelingen in strijd met deze verordening zijn overtredingen en worden overeenkomstig artikel 45 (2) van de verordening no 138/41 bestraft, voor zoover niet volgens andere bepa lingen een zwaardere straf is vastge steld. Art. 3. De afkondiging van deze verordening geschiedt door bekend making in de pers. Zij treed met haar publicatie in werking. 's-GRAVENHAGE, .17 Sept. F. A. A. van der Pas te Tilburg heeft in het open baar de door niets gegronde bewering geuit, dat N.S.B.'ere in de Meidagen van hét vorige jaar in Rotterdam op Neder- landsche 60ldafen hebben .geschoten. Wegens de lichtvaardige en lasterlij ke bedoéling van zijn bewering werd Van der Pas in hechtenis genomen c-n voor zes maanden naar een concentra tiekamp gestuurd. TOKIo/l7 Sept. (D.N.B.). Op 15 km. ten Westen van Himeji is op het traject Kobe-Sjimonoseki gisteravond een ernstig spoorweg ongeluk gebeurd, waarbij ruim hon derd personen om het leven zijn ge komen of werden gewond. Naar het ministerie voor het ver keerswezen bekend maakt, zijn twee personentreinen wegens het niet func- tionneerën van de automatische seinin- richlinden op el^aap gereden, waarbij drie rijtuigen ontspoorden. De gewon den zijn opgenomen in de ziekenhuizen van de nabijgelegen plaatsen Okayama en Himeji. Aangezien de rails gedeelte lijk vernield zijn, is het verkeer West- Oostvóorloopig stilgelegd, terwijl het verkeer naar Zuid-Japan in stand ge houden kon woorden. Volgens een nader bericht, zijn bij het spoorwegongeluk op het traject Kobe Sjimonoseki 63 menschen gedood en 67 gewond. 6 Vandaag, Woensdag, gaat de- <S y zon op om 1716 uur en onder om x 19.52 uur. Maan op 2 41 uur en x 6 osdèr om 17.53 uur. O X Donderdag: zon op 7 18 uur en x v onder om 19-41 uur: maan op 3.48 O uur en onder om 18.27 uur. ^x>oooo<><><><x><>o<><x^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1