De V.S. gaan convooieeren Leening der V.S. aan de Sovjets Sovjet-troepen bezetten Teheran DE BEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co Arnhemsche Poortwal 2a Besprekingen in het Verre Oosten Zweden onverschillig Het radio-muziekfeest Prof. Goedewaagen op de Jaarbeurs De nieuwe aardappel- kaarten Minder brood en vet Inlevering van rijst SS-P.K. Nederland vrijwilugÉrsiegioen NEDERLAND Geschenk van Dujtscht Rijk aan Ned. volk 1 DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 69 DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1941 ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maandeD vour Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. W20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK ADVEKTEtfl'lEN; van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 WASHINGTON, 18 Sept. (D.N.B.). De. minister van marine, Knox, Heeft gisteren in de persconferentie verklaard, dat de Amerikaansche vloot „alle methoden zal gebruiken, om een veilige aankomst van het materiaal voor de lulpverleening aan Engeland te garandeeren. Het convooieeren door slagschepen 3 slechts een der vele gebruikte,methoden Voor het eerst gaf de minister te erstaan, dat schepen en vliegtuigen der Vereenigde Stalen op het noordelijke, rlee! van den Atlantischen Ocpaan zullen worden gebruikt Op een vraag, of de Amerikaansche bescherming slechts gegeven .zal worden tot een bepaald punl 'oor IJsland en of de schepen dan aan de Britsche bescherming zullen worden vergegeven, antwoordde Knox, dat het onverstandig en indiscreet zou zijn. lartere bijzonderheden mede te deelen. Op de vraag, of de Rritsche en geallieerde chepen, welke de hAven van New York zijn binnengeloopen, tot een convooi sullen worden samengeteld, gaf de minister slechts vage antwoorden. Voorts maakte Knox bekend, dat voorbereidingen ge'roffen worden voor net rersperringen aan de ingangen van de groote Amerikaansche havens, alsmede 'oor mijn versperringen ter hepchermin? van de inrichtingen te land der Amori ;aansche marine. Zoowel aan de West als aan de Oostkust ziin reeds opslag ilaafsen voor netversperringen ingericht en bijna het geheele hiervoor henoodigde nateriaal is reeds aan de marine geleverd Tn San Francisco en Newport (Rhode slandworden dë officiëren en manschappen voor de nettenleggers en hege eidende vaartuigen opgeleid. "AE New Yorksche avo.idbladen 6taan geheel in he* teeken van de verklaring van Knox over het in stellen van convooien naar IJsland. De koppen van de bladen luiden: .,Knox deelt mede. dat convooien ge vormd zullen worden". „Amerikaan sche convooien helpen de Engel- schen" of „Knox geeft de vorming van convooien toe". Associated Press schrijft in een commentaar hierover, da* de Amerikaansche re geering aan de reeds lang sleepende I debatten in het Congres voor of te il gen het convooistelsel een einde Iheeft gemaakt, door eenvoudig con- jvooien te vormen. jln een debat in het Huis van Afge vaardigden over Roosevelt's hevel tot sqhielen heeft de republikein Rich ver klaard, naar Associated Press meldt, dat Je preside.n* van ziin functies ont heven dient te worden, omdat hij wel bewust de belofte heeft gebroken om Amerikaansche schepen niet naar be paalde gebieden te zenden. De republi kein Hoffmann eisch*e het ontslag van Willkie als voorzitter van de republi- keineche partij., omdat hit de buiten- lanrlsche politiek van Roosevelt onder steunt. Herroeping van de neu traliteit swet? De Washingtonsche correspondent ■van International News Service heef', in Congres-kringen vernomen, ^Xdat Roosevelt in de komende vier Bweken in het Amerikaansche Con- ■gres een voorstel zal indienen om de neutraüteitswet fe herroepen, waardoor een nieuwe strijd in het ■Congres over de Amerikaansche bui- Brtenlandsche politiek 7.<al ontbranden. De democratische senatoren Gillette en Pepper hebben verklaard, dat het herrnppen van de neu'raliteitswet „de volgende logische stap" is. De regeering wil echter van tevoren een nieuw crediet voor de hulD aan F.ngeland ten bedrage van meer dan zes, milliard dollar in handen hebben, voordat zij den strijd om de neutraliteitswe*. aanvaardt. •Lord Halifax heef*, gisteren een radio rede gehouden, waarin hij te verstaan gaf, dat Engeland, niet langer alleen kan staan. Hij richtte een nieuw appèl tot de Vereenigde Staten zich toch de finitief en officieel met Engeland te ver binden. Verder verklaarde Lord Halifax, dat hij.de toekomst donker inzag, wan neer Groot-Brittannië en de Vereenigde Stoten hun vriendschap niet in een duurzaam bondgenootschap veranderen. f UXGHAI, 18 Sept. (D.N.B.). Sir Archibald Clark Kerr, de Britsche arpbanadeur in Tsjoengking, is Dins dag per vliegtuig naar Singapore ver- trékken, waar hij waarschijnlijk drie "w ken zal blijven In Chineesche krin- g( te Sjanghai, die Tsjoengking goed g< ind zijn, is men van meening, dat H ambassadeur door Duff Cooper naar Si gapore ontboden is om besprekingen te roeren. i't, Singapore wordt via Bangkok (9 held, dat iederen dag besprekingen g< louden worden tussdhen Duff Coo P den gouverneur Sir Shenton Tho- 1 en den Engelschen hevelhebber het Verre Oosten, sir Robert Brooke 5ham, rpet het doel e«m instantie in •B 'even te roepen, welke evenals de >*i van Lyttlet^m^in het Nabije Oos bet Engelsche kabinet moet verte-' woordigen. n uit vier leden bestaande deleza |der regeering van Tsjoengking is gis 'orgen per vliegtuig naar Rangoon [hokken om met de rageering van Rir te onderbandelen over kwesties -ver 'd houdende met het vervoer over Birmaweg, alsmede over de irnmi- 'he van Chineezen naar Birma flEUWR FRANSGHE VRIJWILLI GERS VERTROKKEN lpARTJS, 18 Sept CD N B.) Het ede contingent Fransche vrijwilli- voor den strijd tegen he* bolsjewis- beeft gisteren Versailles verlaten op haar. het opleidingskamp. Vrachtschepen naar vloot- bases buiten de V.S. NEW YORK. 18 Sept. (D.N.B.). De commandant van het' marine-station alhier. schout-bij-nacht Andrews, heeft bekend gemaakt. dat de Amerikaansche vloot voorbereidingen getroffen hepft om zeventien Amerikaanschp koopvaar dijschepen voor de verzorging van vlootbases buiten het Amerikaansche continent te gebruikpn Deze schppen zijn voor een bepaalden tijd gechar terd en zullen met burgers bemand worden Eenige schepen zijn reeds in actieve dienst, terwijl de rest binnen kort1 zal worden overgenomen. Ten aanzien van deze mededeeling van Andrews merkt Associated Press op. dat de aankondiging geschiedt na dat de minister van justitie twee dagen geleden de neutraliteitswe, aldus heeft geïnterpreteerd. dat Amerikaansche schepen passagiers en oorlogsmateriaal mogen vervoeren naar alle deelen van lrpt Britsche rijk, met uitzondering van liet Vereenigd Koninkrijk, Britech Indië, Australië. Canada. Nieuw-Zee land en Zuid-Afrika. WASHINGTON. 18 Sept. (D.N.B.) De federal loans administrator Jes&e Jones heeft gisteren bekend .ge maakt. dat de Vereenigde Staten aan de Sovjet Unie een leening zul len verstrekken van honderd mil- lioen dollar voor de financiering van de aanknopen van oorlog6ma*eriaal. Jesse Jones heeft nader verklaard, dat de leening op schriftelijk verzoek van president Roosevelt is verstrekt en dat een desbetreffend bedrag gesloten i6 tus- schen de defense supplies corporation en het sovjet-inkoopa&entschap Amt.org. Het is eigenlijk geen leening; doch een verdrag over den aankoop van 'bolsje wistische delfstoffen door de Ver. Sta ten. Reeds vóór rle levering der grond stoffen zal de Sovjet-Unie he*, geld uitbe taald krijgen. Reeds zijn lien millioen dollar betaald en waarschijnlijk zullen de volgende week nog veertig millioen overgemaakt worden. De Sovjet-Unie zal vooral mangaan, chroom, ashest en pla- lina aan de Vereenigde* Staten leveren. De jaarvergadering van het Ameri can Legion" te Milwaukee heeft giste ren nipt 874 tegen 60i stemmen een mo tie aangenomen, welke zich uitspreekt tegen een hulpverleening aan de sovjets krachtens de leen. en pachtwet. De Sovjet-industrie Naar V.P.B. uit Berlijn meldt, hebben Duitsche instanties bp herhaling ver klaard, dat de vernietiging van de ge weldige milifajre en economische krach ten van Sowje'.-Rusland slechts bereikt kan worden door de systematische uit schakeling van zijn productie-centra. Met alle beschikbare middelen heeft hei Duitsche leger dit doel nagestreefd en de resultaten van zijn operaties komen da gelijks duidelijker tot uitdrukking. Van buitengewone heteekenis voor de ver zwakking der bolsjewistische oorlogs- indus'rie zijn de bezetting van hot West-Öekrainsche industriegebied en de uitschakeling der fabrieken in het ge bied van Petersburg. Lord Beaverbrook heeft deTer dagen enkele varklaringen afgelegd, welke een duidelijk beeld ge ven van de impasse, waarin de Sovjet Russische oorlogsindustrie geraakt is. Hij zeide o.m., dat elk pantseronderdeel da* in dp komende weken in Engeland gefabriceerd zal worden, onverwijld naar het Sovjet-Russische front ge stuurd rnoet worden. Daarmede schil derde hij den toestand van de Sovjet- Russische oorlogsindustrie, welke niet meer in staat is, een voldoend aantal pantserwagens te fahrieperen. De strijd aan den be- neden-Dnjepr De strijd op het Zuidelijk deel van het Oostfront wordt te Berlijn van groot be laag geach'. Het Overschrijden van den Dnjepr wordt vergeleken met den over gang over de Maas en den Boven rijn hij Kolmar gedurende den veldtocht in het Westen. Het .groote Duitsche succes, zoo als het in het. bericht van het O.K.W. werd aangekondigd, zal, wordt te Ber- 'iin gezegd, het geheele Dniepr-fmnt der Sovjet-troepen kunnen oprollen en ste den als bv. Charkof en het Donetz-bek- ken, dat ongeveer 200 km ten Oosten van de Dnjepr-hocht ligt, in gevaar kun nen brengen. De perste natuurlijke ver dedigingslinie der Sovjets ligt dan eerst achter rle Donetz. Een monument van Lenin wordt door Hongaarsche troepen neergehaald. Het beeld stort van zijn voetstuk (Orbis-Holland) BERLIJN, 18 Sept. ^(V.P B.) Enkele Duitsche bladen leveren felle commen taren op de rede, welke de Zweetlsche minis»ter\ voor verkeer. Andersson op den „dag der vrijwillige verdediging" gehouden heeft. De bladen geven uit drukking aan hun verwondering óver het feil, dat Zweden poogt den Furo pe'eschen strijd legen het bolsjewisme eenvoudig te negeeren. De Zweedsche onverschilligheid voor den strijd der Duitsche soldaten om de redding van het noorden van Europa is vooral daar om het voorwerp der Duitsche critiek, omdat de ostentatieve Zwee'dsche on verschilligheid nog groover geworden is dan' bij het begin van den oorlog. WOLHANDKRAB TE HELMOND GEVANGEN HELMOND. 18 September In de Zuid- Willemsvaart werd nabij sluis 7 een na genoeg volwassen exemplaar van de ge vreesde wolhandkrah gevangen. Het dier werd levend op het stadhuis alhier ingeleverd. 25.000 brt. vernietigd BERLIJN, IS Sept. (D.N.B.) Van Duitsche militaire zijde wordt medege deeld: In den nacht van 16 op 17 Sept. heb ben Duitsche torpedomotorbooten aan de Britsche Oostkust 25.000 brt. van een Britsch konvooi tot zinken ge bracht, t.w. twee vrachtschepen van 6000 en 8.000 brt.. een van 3.000 en een tankboot van 8 000, brt. De Duiteche vaartuigen wisten ondanks het zware afweervuur behouden in hun thuis haven terug te keeren. In den middag van 17 Sept. hebben zich bij aanvalspogingen van Engel- schë lucht.formaties verscheidene he vige luchtgevechten ontwikkeld aan het Fransche kustgebied. Hierbij war den volgens tot dusver ontvangen be richten in totaal vijftien Spitfires neer geschoten. Twee eigen jagers worden vermist. HILVERSUM, 18 Sept. Het programma voor den laatsten dag van hst eerste Neder landsche radiomuziekfeest, Zaterdag 20 Sept. luidt als volgt: Het kamerorkest Ars Nova et Antiqua geeft te 14 00 uur. Hilversum 1, een mid dagconcert o.l.v. Frits Gaillard, m.m.v. de sopraanzangeres Ankie van Wickevoort Crommelin. Behalve werk van de oud-Neder- landsche meesters (Brochgreving, Grep), wor den oud-Nederlandsche liederen in een be werking van Anton van der Horst ten ge- hoore gebracht. Verder bevat het programma een bepaal delijk voo,r dit radiomuzi&kfeest geschreven concerto grosso van André Rodenhuis en voort* werken van Hans Schouwman cn Her man Strategier. Te 15.00 uur, Hilversum 1, een causerie van Daniel Ruyneman over ..Nedcrlandsche muziekfiguren in den vreemde" Te 15.15 uur. Hilversum 1. het omroep orkest o.l.v. Louis Schmidt met Hans Osieck (piano) en Harry Cremers (cello) als solisten. Het programma vermeldt een concert- ouverture van J. de Bree, een nocturne voor cello en orkest van Louis Schmidt, dc varia ties voor piano en orkest van Hans Osicck, en de oud-Nederlandsche dansen van Julius Röntgen. Te, 10.20 uur concerteert de Utrechtsche mannenzangvereeniging o.l.v. Hans Ponten Te 19.30 uur een beiaardrcpor.tage door Her man Felderhof. Te 20.15 uur, Hilversum 1. wordt het Ne- derlandsche muziekfeest besloten met een concert door het Utrechtsch Stedelijk Or- chest o.l.v. Willem van Otterloo, m.m.v. het Toonkunstkoor te Utrecht. Ten gehoore worden gebracht het ,.Te Deum" van dr. Alph. Diepenbrock en de symphonie van Willem van Ott-erloo. In 'de pauze spreekt Wouter Paap over „Nederlandsche kerkmuziek". HELSINKI. 18 Sept. (D.N.B) - De bolsjewistische radio heeft in haar uitzending van hedenochtend medegedeeld, dat de sovjettroepen op 17 September Teheran, de hoofd stad van Iran zijn binnengerukt. Over de gebeurtenissen in Iran. waarover verschillende Engelsche lezingen bestaan, wordt te Berlijn niets medegedeeld. Zooling geen be sluit. gevallen is. over het lot der Duitsche vrouwen en kinderen, zal •Ie Duitsche gezant, aldus wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, het land niet verlaten. Van Duitsche zijde wordt nog opgemerkt, dat de Enge], sche beweringen omtrent incorrect gedrag van de zijde 'van den Duit- schen gezant en over door hem ge pleegde sabotage, volkomen onge grond zijn. Naar het D.N.B. verder uit Boedapest meldt, heeft het feit," dat de Engelsche regeering het vertrek van de uit 500 personen bestaande Hongaarsche kolonie uit Teheran niet wil garandeeren te Rnedapest de grootste verontwaardiging verwekt, vooral omdat de Engelsche autoriteiten tevoren het vertrek gega randeerd hadden. Het gevolg van deze Engelsche woordbreuk kan zijn zoo schrijft de officieuse Hongaarsche pers dienst, dat de Ho'ngaarsche re.geering niet meer in staat is voor de veiligheid van in Iran wonende Hongaarsche bur gers te zorgen, die daarmede aan het gevaar zouden worden blootgesteld door de Engelschen en de Sovjets te worden geïnterneerd. De Engelsche nieuwsdienst meldt nog uit Teheran, dat de kroonprins van Iran Woensdagmiddag in het parlement zijn eed van loyauteit als nieuwe sjah heeft afgelegd. De minister-president van Iran, Ali Foeroeghi, heeft in het parlement hekend gemaakt, dat do nieu we sjah als volkomen constitutioneel vorst wil heerschen. De secretaris generaal van het depar fement van volksvoorlichting en kun sten. prof dr T. Goedewaagen. bracht Woensdagmiddag een bezoek aan de jaarbeurs Hii werd ontvangpn door de heeren J C Rijk lid van den raad van beheer. W. Graadt van Roggen, gede'e eeerd lid van den raad van beheer, en tie heide directeuren. de hoeren dr. J Milius en ir W Terpstra. Prof Goedewaaeen toonde ernote be langstelling voor de departe-mentale inzendingen, voor *den stand van den Xëderlandschen Uitgeversbond, en voor de inzendingen, gewijd aan het kunst ambacht en het to&risme. Hierna werd nog dn tentoonstelling van handschriften, hoek- en plaatwer ken. betreffende de Dnitsrh.Nederland sche betrekkingen in den loop der eeuwen bezocht. Dp secretaris generaal wprd aldaar rondgelpid door den direr fenr drr TTtrechtsrhr Universiteitsbi bliotheek dr A Hulshof, en den hepr A Rrom Prof Goedpwaagen sprak dp hoop uit. dat deze hplangriike tentoon stelling. welke in de hihliothppk der rijksuniversiteit gehouden wordt, zich in een druk bezoek zal mogen ver heugen. De secretaris-generaal was vergezeld van drs H. W. F.ngelbrecht. 's-GRAVENHAGE, 18 Sept. De se cretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat er in het persbericht omtrent de uitreiking van nieuwe aardappel- kaarten een onjuistheid is geslopen. In het schema, waar de diverse cate gorieën van personen staan genoemd, met de hoeveelheid kaarten, waarop zij recht hebben, staat onder a. in de twee de kolom vermeld: Geboren na 1 October 1938. Dit moet ziin- Geboren na 1 Januari 1938. Dus personen, die geboren zijn na 1 Januari 1938, ontvangen een u-kaart en een v-kaart. De luchtbasis in Liberia NEW YORK, 18 Sept. (D N.B.). In New Yörksche scheepvaartkringen ver luidt, dat het snelle s.s. Acadia, dat. tot dusverre dienst heeft gedaan in de Ca- raïhische Zee, technici en ander perso neel moet vervoeren naar de nieuw? Amérikaarsche luchtbasis in Liberia De reederij, waartoe het schin behoort heeft toegegeven, dat de Acadia op 1 October aan de federal shipping board wordt afgestaan, doch zeide niet te we ten, waarvoor het gebruikt zal worden ERNSTIG ONGEVAL LEMMER LEMMER. 18 September Gisteren werden koeien ingeladen van de haven- wal te Lemmer in de daarvoor gereed liggende stoombooten. Deze inlading had veel belangstelling van het publiek, dat tot dichtbij de in te laden dieren stond, toen een der koeien zich losrukte Het 9-jarig zoontje van den heer Visser alhier, werd door het dier omver ge- loopen^en zoodanig getrapt, dat hij be wusteloos bleef liggen. Dr. Knufman— Ansing verleende de eerste hulp. Tegen den avond was het bewustzijn nog niet teruggekeerd, zoodat het ergste wordt gevreesd. AN deskundige zijde vernemen wij, da*, de ongunstige weersom standigheden, die de opbrengst va.n den graanoogst gedrukt hebben, de voedselvoorziening voor den komen den winter in ons land niet gemak kelijker maken. Het broodrantsoen zal daarom "Vïenige vermindering ondergaan. En daar ook dë vetpositie er niet beter op wordt doordat het kracht voeder voor het vee inkrimpt, behoort ook een kleine verrhindering der vet- ran'soenen niet tot de onmogelijk heden. Maar daar staat tegenover, dat het aardappelrantsoen wordt, ver hoogd, want wat wij in granen te kort komen, hebben wij des te rui mer aan aardappelen geoogst. Het rijn voorloopior in hoofdzaak veen- aardappelen, die een maximale op brengst gaven cn het eerst op moe- tên. Het zijn weliswaar niet de mooiste, maar daarna komen de mooiere aardappelen. 's-GRAVENHAGE. 17 Sept. De Ned. Staatscourant bevat een be sluit van den secretaris-generaal van het departement van Land bouw en Visscherij. waarbij wordt •bepaald, dat hij. die rijst yoorhan- den of in voorraad heeft, verplicht is deze hij de stichting Nederland sche Meelcentrale, te 's-Gravênha- ge. in te leveren, tot een hoeveel heid. op het tijdstip en op de wijze, ais de directeur van voornoemde stichting zal bepalen. Voor de rijst wordt een vergoeding toegekend, welke zal worden vastge steld door den directeur van voornoem de stichting in overleg met den direc teur-generaal van de voedselvoorzie- VLEESCH EN BEEN 's-GRAVENHAGE. 17 Sept - De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend met be trekking tot het percentage been, dat bij de distributie van vleesch mag worden gerekend. In eenige gemeenten zijn in de plaat selijke bladen of in slagerijen vaste heenpercentages gepubliceerd, waar door het puhliek den indruk zou kun nen krijgen, dat het vleeschrantsoen gewijzigd is. Deze publicaties dragen echter geen enkel officieel karakter. Het beenper centage is afhankelijk van de kwaliteit van. het vleesch en kan derhalve niet vooraf vastgesteld worden Wel kan in het algemeen worden gezegd, dat onge veer 20 tot 30 van de hoeveelheid vleesch. waarop de distributiebonnen recht geven, mag worden berekend voor heen. Een rantsoen vleesch, dat. zooals hekend is. 100 gram hderaagt, zal dus thans ongeveer 7080 gram vleesch en 20—30 gram been mogen bevatten. Indien de klant zulks verlangt, rnoet het been worden bijgeleverd. Tot stand gekomen en op komst zijnde C.A.O.'s AMSTERDAM, 17 Sept De pers dienst van he*. N.V.V. schrijft ons: Nadat eenigen tijd geleden de cpllec- tiëvè arbeidsovereenkomst voor het bak kersbedrijf in Amsterdam algemeen verbindend werd verklaard, is thans tusschen werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een lan delijke collectieve arbeidsovereenkomst. Dezer dagen werd zij ter goedkeuring aan het colleee van rijksbemiddelaars toegezonden. Tevens is de algemeen ver bindend verklaring aangevraagd. Ook voor het banketbakkersbedrijf is over een collectieve arbeidsovereen komst overeenstemming bereikt. Zij wordt thans juridisch omgewerkt om ook de verbindend verklaring harer be palingen te kunnen verkrijgen. De Nederlandsche Bond van arbei ders in de voedings- en genotmiddelen- bedrijven voert thans onderhandelingen om te komen tot een collectieve arbeids overeenkomst voor de zoetwarenindus- tne, omvattende de banket-, hiscmt-, be schuit- en koekfahrieken, de cacao- en chocoladpindustrie, de 6uikerbewer- kingsbedrijven, de puddingpoeder- en limonadefabrieken, ^nz. In de vleeschwarenindustrie is een loonregeling tot stand gekomen en is óp tamelijk ruime 6chaal gewerkt aan een vacantieregeling. Ook hier wordt ge streefd naar een collectieve arbeidsover eenkomst. Het -college van rijksbemiddelaar? heeft bij beschikking d.d. 16 Sep'ember J941 inzake de tarieven der collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 1 Maart 1938 voor het heerenkleeding- maat annex confectiebedrijf, de in artikel 4 dier overeenkomst opgenomen regeling, ver vangen door een. nieuwe, bindend vast gestelde indeeling. Van de Nederlandsche propaganda- kompagnie aan het Oostfront kwamen de eerste berichten binnen. De S.S.-P.K. Nederland bestaat uit een aantal Neder- landsche journalisten, filmoperateurs, fotografen, radiomroepers, met bedie ningspersoneel voor auto's-en motoren, die aan het Oostfront werken cn zorgen dat zij die achterbleven, in hun couran ten, op de film en via hun radio-toestel op de hoogte blijven van de krijgsver richtingen in het Oosten. S.S.-P.K. Nederland bericht:.En dan volgen verslagen, die vertellen van den strijd tegen de bolsjewisten staal tjes van rn°ed cn trouw, van offervaar digheid. doorzettingsvermogen en van goede kameraadschap. Dan zullen ver slagen volgen van daden, verricht door Nederlandsche mannen, die met de wa pens in de hand de eer van ons volk en land hooghouden. De eer van ons land en volk, dio ge biedt dat ook een legioen, bestaande uit Nederlanders, zich schaart aan dc zijde van hen, die begrijpen en woten, wat et» verwacht wordt van een natie, die straks als gelijkwaardige partner wil deelnemen aan den opbouw van ce$ nieuw Europa. S S.-P.K. Nederland zal ^berichten over trotsche daden, verricht door waar achtige Nederlanders, waaraan straks ons volk oneindig veel te danken zal hebbcm. Indien u meent dat bovenstaande overdreven is, blijft u <4an weg, want er is geen plaats in hot legioen voor betweters en afwachters. Maar indien u de tcekencn van dezen tijd verstaat, indien ook u begrijpt en weet. waarom de Europeesche wapenen aan het Oost front moeten overwinnen, meldt u dan aan bij bet Konincinncaiaoht 22, 's-Gravcnhage MIDDELBURG, 17 Sept. In een plechtige bijeenkomst heeft dé commis- saris-genera'al voor bestuur en justitie, staatssecretaris dr. Wimmer, Maandag middag jl. in de abdij te Middelburg aan den rijksarchivaris van de provin cie Zeeland, namens den rijkscommis saris, de origineele handschriften in zes4 foliobanden van perkament over handigd van Benjamin Raule als ge schenk van den Pruisischen minister president aan het Nederlandsche volk. Van de bijzondere heteekenis van de overdracht getuigde de aanwezigheid van den gevolmachtigde van <ten rijks commissaris voor de provincie Zeeland, Kreisleiter Münzcr, voorts de aanwezig heid van hooge vertegenwoordigers vaji de weermacht, van den commissaris der provincie Zeeland, den heer Diele- man en van dep burgemeester der stad Middelburg, den heer Walre de Bordes. Ook de leider van het ministerial Refe- rat voor het archiefwezen, Staatsar- chivdirektor dr. Vollmer was bij de overdracht aanwezig Raule was in de zeventiende eeuw eerste vlootvoogd van den grooten keuryorst. Hij had als verdienstelijk medewerker een scheppend aandeel in de oprichting van de eerste Branden- hursch-Pruisische vloot en in de uitvoe ring der koloniale politiek van *den grooten keurvorst. De zes folianten van rijn handelsboeken, die tot dusver in het Pruisische geheime staatsarchief te Berlijn-Dalilem bebaard werden, vor men een neerslag van zijn uitgebreide economische activiteit. In het bestek van de binnenkort beginnende groote uitwisseling van archiefstukken tus schen het Duitsche rijk en Nederland krachtens welke op kameraadschappe- lijken. objectieven grondslag aan elk land jzijn eigen archieven worden terug- gegeven, zijn deze particuliere archief stukken buiten het desbetreffende ver drag om als een geschenk van den Pruisischen staat aan het Rijksarchief te Miidclhurg overhandigd. MOFFELOVEN ONTPLOFT 's-GRAVENHAGE, 17 Sept. Heden avond ongeveer kwart voor tien is in de stofzuiger- en ornamentenfabriek van de N.V. Thabor aan de Waldorp- straat alhier door tot dusver onbekende oorzaak een moffeloven in de lak6pui- terij uit elkaar gesprongen. In het lo kaal waren vier arbeiders aan het werk, die allen tegen den grond werden gesla gen. Een van hen, de 17-jarige B. van G. kreeg daarbij een hoofdwond en is door den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuidwal gebracht. Vandaag, Donderdag gaar - <n op om 718 uur en onder o 2 pur. Maan op 3-48 uur r 6 om 18.27 uur- es Vrijdag: zon op 7.20 uur cn O onder om 19.47 uur: maan op 4-59 uur en onder om 18-58 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1