Felle Japansche aanvallen op Roosevelt Groote omsingelingsslag ten Oosten van Kiëf Turkije tusschen vele vuren De gewijzigde brood- boter- en aardappelen-distribu tie SS- en Polizei- wedstrijden De nieuwe bons OE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Scherp artikel van dr. Goebbels Gereed om te schieten rm Ook Britsche troepen in Teheran Minder brood en meer aardappelen Ter dood veroordeeld wegens begunstiging van den vijand WAARSCHUWING Italiaansch legerbericht Het prijspeil in Amerika VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 70 VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1941 AMERSTOGRTStH DAGBLAD ABONNLMÜN 1SPR1JS: per 3 maandeD voor Amerstoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TEL&FOON INTER C. %620 HOOFDREDACTEUS J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Lief Jadigheids- «dvertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 TOKIO, 19 September. (V.P.B.). Tokio reageert niet minder sterk op de gressieve redevoering van president Roosevelt, dan Europa, zuoals blijkt uit de ommentaren in de Japansche pers. In deze commentaren komt in de eerste ilaats de vraag naar voren wat bedoelt president Roosévelt eigenlijk met de erdediging van de Amerikaansche wateren? Waarom heeft hij dit gebied niet lader omschreven? De Japansche bladen zijn het er over eens. dat hij opzettelijk ich van een nadere omschrijving heeft onthouden. Juist het vage van de wijze, i-aarop' hij zich heeft uitgedrukt, moet naar de meening der Japanners leiden ot botsingen, \vaar\an men dan van Amerikaansche zijde dankbaar gebruik al maken. Overwegingen van dien aard vormen op het oogenhlik den grond oon van de hoofdartikelen in de geheele Japansche pers. Het blad „Miyako" neemt scherp stelling tegen het in het leven roepen van Lnierikaansche wateren, die verdedigd moeten worden Amerika heeft zich e**n- oudig "het recht toegekend, om te allen tijde cn onverschillig waar zon ier oorafgaande waarschuwing het vuur tè openen. Zijn z.g. „verdediging" is niets ieer of minder dan een aanval, een vaarwel zeggen aan de Amerikaansche eutralileit en een provocatie van de spil. Deze situatie is door president loosevelt aan het Amerikaansche congres en het Amerikaansche volk opge- rongen. NEW YORK. 19 Sept. (A.N.P.) Volgens een bericht van United Press uit San Francisco heeft admi raal Greanstad, de chef van het twaalfde Amerikaansche marine- district, verklaard, dat de Ameri kaansche vloot thans bereid is het bevel tot schieten van president Roo sevelt uit te voeren Admiraal Greanstad meende ver der té moeten waarschuwen voor de mogelijkheid van een aanval der^ spil-mogendheden opt de militair zwakkere Zuid-Amerikaansche lan den. i TER DOOD GEBRACHT VICHY, IS Sept. (D.N.B.). Naar uit Algiers wordt gemeld, zijn daar heden ochtend twee Franschen, die wegens hoogverraad ter dood waren veroor deeld, doodgeschoten.- BERLIJN, 19 Sept. (D.N.B.). In Das leich wijdt dr. Goebbels een artikel .dan e laatste maatregelen van Roosevelt. lan.de hand van de feiten wijst hij op ie steeds duidelijker wordende, open lijke provocatiebedoelingen van Roose velt tegenover Duitschland. Roosevelt is de man, aldus dr. Goebbels die don oorlog, welken hij beloofde te zullen ioorkomen, in een marathonloop achter na jaagt om hem tenslotte misschien toen nog in te halen. Sedert zijn herkie zing als president heeft hij geen ander streven meer getoond dan de heiligste verzekeringen, dat hij de V.S. in geen ge val in oorlog zou brengen, te negeeren. r" Dr. Goebbels herinnert aan de vele verklaringen van Roosevelt, te beginnen mei de pathetische belofte aan de moe der? dat hij het leven harer zoons zou ontzien, tot aan hei bevel aan de Ame rikaansche vloot tot het beschieten van Duitsche oorlogsschepen Hierin ziet dr. Goebbels een „corpus delicti" der oneer lijkheid van Roosevelt. Een bundeling Hezer \erklaringen biedt een „illustratie Van bet begrip democratie" zooals de Duitschers er vooral gedurende dezen porta" voldoende in de vijandelijke sta-' len hebben leèren kennen I' De groote meerderheid van het Ame rikaansche volk. aldus vervolgt minister Goebbels wijst eei1 oorlog af. Ile-t mag fcneer anglophiel zijn, het mag de Engel- schcn materieel steunen, over één ding fcijn alle Amerikanen hef eens: geen ac- |tie"a deelneming aan den oorlog. Alle door de Joden en andere oorlogsdrijvers •ntketende lasterpropaganda heeft de imerikancn niet van dat standpunt af unnen brengen. Dat weet Roosevelt na- urlijk ook, maar nu hij weer vast in et zadel zit, 2oekt hij incidenten Waar iij ze maar kan vinden. Niets ergert Ihém meer dan het zwijgen van Duitsch- iand tegenover zijn grofheden jegens ïitler en het Duitsche rijk. Hij wil met alle geweld den oorlog. Hij wacht hun kerend op de gelegenheid een incident te kunnen uitlokken Men begrijpt, hoe zeer hij verlicht was, toen hij in het voorval met de „Greer" eindelijk een mo gelijkheid zag om er op los te gaan. De voortelling, die hij van het „mvsterieu ze" incident liet verspreiden is even be lachelijk als ongeloofwaardig. Men zou den Duitschen duikbootkapitein nog moeten zoeken, die onder deze omstan digheden Roosevelt het genoetren zou jdoen om het eerste schot te lossen, j Naar aanleiding van Roosevelt's ver wijt, dat Duitschland de vrijheid der zee ibedreigt. herinnert Goebbels aan de be wering van Churchill, dat de Duitschers van de zee verjaagd zijn. Dr Goebbels stelt de vraag: hoe rijmt men dat? Dat Roosevelt verder een definitie der „Ame rikaansche veiligheidswateren" vermijdt en die aan de Duitschers overlaat, is wel het hoogtepunt zijner provoratiebedoe- lingen. „Echt democratisch" noemt dr. Goebbels het streven va-n Roosevelt, de V. S. zonder toestemming van het Con gres en tegen den wil van het volk in deh oorlog te laten geraken, om zijn me deburgers dan voor een voldongen feit te kunnen stellen. Hij is zelfs te laf, al dus besluit dr. Goebbels om zelf de ver antwoordelijkheid voor die handelwijze te dragen en tracht daarom met zijii be kende manoeuvres Duitschland de schuld in de schoenen Ie schuiven. Italiaansch commentaar 7n bevoegde kringen te Rome wijst men er ten aanzien van de Amerikaan sche opvatting van de vrijheid ter zee JP- dat Engeland destijds veelvuldig heeft geprotesteerd tegen de, verklaring der 21 Amerikaansche republieken op de. Panarpa-conferentie omtrent het instel len van een veiligheidszone voor het Amerikaansche vasteland De Britsche admiraliteit én de Engelsche regeering 'berden destijds van deze verklaring ennis te nemen daar zij naar Engel se opvatting een henac'eeling der legi- e[ne rechten van oorlogvoerenden be kkende, en ccschikt was om alle grond en van het internationale recht om- er te werpen. Men wijst er verder op. at de mededeeling van Roosevelt, dat aanwezigheid alleen van Duitsche of aliaansché oorlogsschepen op die dee- ■n van de Oceanen, die de Amerikanen 's van vitaal belang beschouwen, als en aanval op Amerika zal worden bé- chouwd, ver uitgaat boven de verkla gen van Panama, die zich beperkten w de bescherming der zoogenaamde ei%heidswateren. V VICTORIE - DUITSCHLAND WINT OP ALLE FRONTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 September. (D.N.B.) 'Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De concentrische aanvalsoperaties van de legergroepen van generaal-veldmaarschalk von Rundstedt én van generaal-veld- maarschalk von Bock hebben thans geleid tot een nieuwen, ge weldigen omsingelingsslag. In aansluiting op den slag bij Gomel waren sterke strijdkrachten opgerukt naar den boven- en bene denloop van de Desna'om in hardnekkige gevechten den over gang over de rivier te forceeren. Van hier uit werd de aanval naar het Zuiden voortgezet om een verbinding tot stand te bren gen met een groep strijdkrachten, welke den Dnjepr aan weers zijden van Krementsjoeg onder de moeilijkste omstandigheden over een breedte van 120 Kilometer had overwonnen en in den strijd was geworpen voor een aanval naar het Noorden. Sedert 13 September is de vereeniging van deze strijdkrachten 200 kilo meter ten Oosten van Kief voltooid. Zoodoende is de ring om vier Sovjet-armeeën gesloten. Haar vernietiging is in vollen gang. Aan het schitterende verloop van deze operaties hebben de luchtvloten van generaloberst Loehr en van den generaal-veld maarschalk Kesselring een groot aandeel. 's-GRAVENHAGE, 19 Sept. De se cretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt met betrekking tot de distributie van brood, aardappelen en boter het volgende be kend: In de week van 2T t.m. 27 September a.s. geven de met „36-4 rantsoenen" ge merkte bonnen van de broodkaart elk recht op het koopen van 400 gram brood of vier rantsoenen gebak en de met „36 broorf" gemerKte bonnen elk op bet koopen van 50 gram brood of een half rantsoen gebak. Bij de uitreiking der aardappel- kaarten in de komende weken zul len aan personen van 14 tot en met 20 jaar bonnen, recht gevende op 28 rantsoenen brood, worden ver strekt, welke' hoeveelheid dient als extra-rantsoen voor het tijdvak van 21 September tot en met 27 December a s. In de week van 21 t.m. 27 September a.s. geven de met „37 reserve" gemerkte bonnen van de - bonkaart diversen rédht op het koopen^van 314 kilogram aardappelen. Na afloop van den geldigheidsduur van de thans geldige bonnen van de bo ter- en. .vetkaarten zullen twee bonnen van deze kaarten worden Aangewezen, op elk waarvan gedurende een tijdvak van 19 dagen 250 gram boter kan wor den verkregen. Bovendien zal binnenkort een bon worden uitgereikt, waarop personen van 14 tot en met 20 jaar een half rantsoen boter\of vet kunnen ver krijgen. welke hoeveelheid dient als extra-rantsoen \oor het tijdvak van 24 September tot en met 28 December a.s. Het liet zich al eenigen tijd aanzien dat bet broodrantsoen niet op dezelfde hoogte als tot nu toe kon worden ge handhaafd, daar de grondstoffen ervoor niet in voldoende mate aanwezig waren en goede vervangingsmiddelen niet zijn gevonden. Men heeft zioh dus gedwon gen gezien, dit rantsoen te verlagen en wel van 2000 gram per week per per soon op 1800 gram. Dit. heeft men be reikt door op de vier enkelvoudige brood'bonnén (die tot heden recht ga ven op één rantsoen brood van honderd gram) slechts een half rantsoen te ver strekken. Men kan dus viermaal 400 gram en viermaal 50 gram per week verkrijgen, dat is in totaal 1800 gram. Daar tengevolge van deze halveering van de waarde van de enkelvoudige bonnen de huidige E-kaarten voor per sonen van 14 tot en met 20 jaar slechts recht zullen geven op 200 gram per week en het in de bedoeling ligt, den ouden toeslag van 400 gram per week voor deze groep te handhaven, zullen per week twee rantsoenen extra worden verstrekt. Gedurende veertien weken ziin dit 28 rantsoenen, waarvoor de bon nen, gelijk boven is medegedeeld, bij de uitreiking der aardappelkaarten zul len worden verstrekt Tegenover de verlaging van het broodrantsoen staat een verhooging van het aardappel rantsoen, en wel van 3 kilogram tot 3V» kilogram per week. De vooruitzichten ten aanzien \an de veevoederpositie maken een voorzichtige hanteering van de vet- toewijzingen gewenscht. Men heeft- zich daarom gedwongen gezien, het vetrantsoen te verlagen en wel door de perioden, waarin de aangewezen bonnen geldig zijn, te verlengen. Werden voorheen twee bonnen in 17 dagen of 18 dagen aangewezen, de regeling is thans zoo, dat alle 19 dagen twee bonnen worden aange wezen, op elk waarvan men 250 gram boter kan verkrijgen. Om echter de daling van de beschik bare hoeveelheid in het bijzonder voor jeugdige personen zoo gering mogelijk te maken, heeft men besloten in de periode van 24 September tot en .net 2 December a.s. een half rantsoen vet extra toe te wijzen aan personen van 14 lot en met 20 jaar. DE AMERIKAANSCHE HULP AAN ENGELAND STOCKHOLM, 18 Sept. (D.N.B.). On der het opschrift „De Amerikanen moe ten minder eten om ons meer te kunnen sturen", schrijft de „Daily Express" dat volgens de laatste afspraken van Chur chill en Roosevelt, de' Amerikanen ge dwongen -Zouden zijn minder van hun lievelingsgerechten ate varkensvleesch, eieren en melk te gebruiken en er hoo- gere prijzen voor te betalen,,teneinde het overschot naar Engeland te kunnen zenden. ANKARA. 19 Sept. (V.P.B.) Het zomerreces van het Turksche parlement is (en oinde, de nationale vergadering heeft reeds weder haar eerste zitting gehouden. Saradzjogloe, de minister van Buitenlandsche Zaken, heeft vod- do-afgevaardigden oen verklaring afge legd o\er den toestand op het gebied van de; buitenlandsche politiek. Van deze verklaring is weinig uitgelekt, daar de zitting geheim was. Bijzondere beieekcnis behoeft men er óverigen? niet aan toe te kennen, want een der gelijk optreden is niets ongewoons. Ongetwijfeld zal de niinister dingen Ie zeggen hebben, die niet bestemd zijn voor het algemeen, doch dat hij sensa tioneele mededeelingen heeft gedaan is weinig waarschijnlijk, daar Turkije zijn koers op het gebied van de bui lenlandsche politiek heeft vastgelegd Het wil buiten den oorlog blijven. Intus schon is het land op zijn hoede. Aan de Oostgreïis staan sedert het binnen rukken van Iran door Engelsche en •Noviet-Russische (roepen soldaten van de Sovjets, in Aleppo (Syrié) en in hel Noorden Nan Irak is een stérke Bril sche troepenmacht samengetrokken Naar onlangs is gemeld, trachten le Sovjets druk uit de oefenen op Bul garije. Aan de grenzen des lands be speurt men overal den oorlog. Het is een verzwarende omstan digheid, dat Turkije thans geheel alleen staat in zijn pogingen om de positie te blijven innemen van een eiland des vredes te midden van den oorlog. Vroeger had het zekeren steun ijl dpn Balkanbond alsmede in het verdrag van Naadabaci, gesloten in het jaar 1935, dai het verbond met Iran. Irak, en Af/lia nistan. Deze banden behooren echter to{ het verleden. Vooral in het Oosten \oelt Turkije den druk der lijden, daa» Engeland thans buiten Egypte en Pa lestina ook Irak Svrie en een grooi i" van Iran in militair opzicht beheorsch! Turkije is het eenigè land, dat in hel Nabije Oosten zijn onafhankelijkheid heeft weten te bewaren. Dit heeft hel Ie danken aan den eerbied, dien zijn legermacht een eventueel en aanvn 1 inboezemt Het Turksche leger is voor Ankara het hulpmiddel geworden. waa> mede men zijn neutraliteitspolitiek be schermt. Meer dan ooit gaat thans her Turksche gezegde op: „Wie mij teg°r mijn wil in den oorlog wil betrekken, moet met mij vechten." HELSINKI. 19 Sept. (D.N.B.). De Moskousche nieuwsdienst meldt uit Londen, dat op 18 Sept. ook En gelsche troepen Teheran de hoofd stad van Iran, zijn binnengerukt. Naar de bladen Ie Teheran melden, heeft de. nieuwe sjah besloten hot bezit van zijn vader, waartoe een reusachtig grondbezit en vele andere rijkdommen behooren, aan den staat terug te geven. JAPANSCHE ZUIVERINGSACTIE TEGEN CHINEESCHE COMMUNISTEN PEKING, 18 Sept (D.N.B.). De Ja panners hebben bij hun zuiveringsactie tegen de Chineesche communieten, in de bergstreken ten Westen van Hopei de laatete vier weken duizenden gevan genen gemaakt en veel oorlogsma'eriaa) bemachtigd. De dooden, die de vijand in het gebied achterliet, bedroegen 2781' man. ERNSTIGE ONTPLOFFING TE GIBRALTAR TANGER 19 Sept. (D.N.B.). In de tunhel tegenover den noordelijken in gang van het arsenaal te Gibraltar heeft zich een hevige ontploffing voorgedaan. Verscheidene artsen cn ziekenauto's hebben zich naar de plek van de ramp begeven. Bijzonderheden zijn nog niej bekend, doch naar gemeld wordt heeft men verscheidene dooden en vele ge wonden na de ontploffing in de tunnel gevonden. 's-GRAVENHAGE. 18 September. Nadat de Deutsche Ordnungspolizci kort geleden in Oslo een groote demonstratie heeft gehouden, zal, zooals reeds bekend is gemaakt, tijdens het komende week einde de S.S. und Polizeispörtgcmein- schaftN'iederlande onder leiding van "Hen SS-Gruppenfuehrer Ranter, hoéhe- rer SS. und Polizeifuehrer bij den Rijks, ^commissaris voor de bezette Nederland- sche gebieden, in het openhaar optre den met groote sportwedstrijden op het gebied van de lichte athletiek en van het marcheeren met* volledige bepak king. De technische uitvoering van de wedstrijden is in handen gesteld van den bevelhebber der Ordnungspolizei in Den Haag. Genera 1-major der Polizei Sc.h umann Deze wedstrijden zullen in het Nederland sche gebied op een wereldbekende sport- pln.vts een machtige demonstratie vormen van de lichaamsoefeningen in natipnaal-so- cialistischen zin, waardoor door middel van lichamelijke training van het gchecle volk de breede en hechte grondslag is gelegd voor lichamelijke recordprestaties van den enke ling. Evenals in Oslo zullen ook de wed strijden in Amsterdam in de eerste plaats proeven vormen van de kundigheid op sport gebied van de formaties der S.S. en politie in Nederland. Aan den start kunnen ver schijnen alle leden van ..de weermacht, van den rijksarbeidsdienst, de Duitsche dierist- post en de sportgrocpcn van het rijkscom missariaat, die in Nederland in dienst werk zaam zijn. Bovendien worden er prominente sportslieden der S S. en politie uit Duitsch land toegelaten, die door hun optreden als voorbeeld de prestaties moeten opvoeren en moeten prikkelen tot navolging. Hiermede staan deze sportslieden uit de gelederen der S.S. en politie voor de schoone taak hun kunnen en hun ervaring aan de jongeren over te dragen. Van de Ordnungspolizci zullen o m. deelnemen HaOptmann D. Sch. P. Wocll- ke, Berlin, Obcrleutnant D. Sch. P. Dammers, Berlin, Hauptwachtmeister D- Sch. Fritzsche, Dresden, Obcrleutnant D. Sch. F. Rcnoldi, Lublin, en Oberwachtmeister D. Sch. P. Dan- nck, Krakau, volgens de tot dusver ontvan gen berichten verder S.S.-Obwsturmfuehrer Fromm en de Unterscharfuehrer Bongen en Honolka. De marsch met volledige bepakking gaat over 25 km. en volgens de bekende richtlij nen van den chef der Ordnungspolizci, Gene ral der Polizei Daluege. De speciale num mers geweerschieten op 150 m en het hnnd- granaatwerpen naar doelen zullen een inte ressanten blik geven op den stand der ge oefendheid op dit gebied van militaire sport. De wedstrijden in lichte athletiek zullen van 19 tot 21 September in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden gehouden. De marsch met volledige soldatenbepakking zal Zaterdag 20 September des ochtends gehou den worden, waarbij gestart zal worden te Oud-Valkeveen bü Naarden-Bussum, welke plaats ook het eindpunt vormt; De Rijksminister van Binnenlandsche Za ken, dr. Prick", de rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, rijksminis ter Syss-Inquart en de bevelhebber der weer macht in Nederland, de generaal der vliegers Christiansen, hebben hun bijzondere aandacht gewijd aan deze wedstrijden der S.S.- und Polizeisportgemeinschaft Niederlandc. Er zijn echter niet alleen van den kant van deze persoonlijkheden, maar bovendien van talrij ke prominente vertegenwoordigers der weer macht, der partij en van den staat eereprjj- zen ter beschikking gesteld voor de beste deelnemers. Uit het r'u'k hebben o.m. eereprijzen ter be schikking gesteld; de rüjtsleider S.S. en chef der Duitsche Politic Himmler, de chef van de Ordnungspolizei, General der Polizei Daluégc, de chef van de Sicherheitspolizei, S.S.-Grup- ponfuehrer Heydrich, de chef van het Kom- mandoamt in het Hauptamt Ordnungspolizei General-leutnant der Polizei von Bomhard. In Nederland zijn reeds eereprjzen ter be schikking gesteld door de commissarissen- generaal bjj den rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, den verte genwoordiger van het departement van Bui tenlandsche Zaken in Den Haag, den bevel hebber der marine in Nederland, den bevel hebber van de Luftgau Holland, den rliks- arboidsdienst, de deutsche Dienstpost Nieder- lande, den hoeheren S.S.- und Polizeifuehrer Niedcrlande, den bevelhebber der Ordnungs polizei, den bevelhebber der Sicherheitspoli zei en den bevelhebber der Waffen-S.S. Amsterdam stond reeds gisteren in het teeken van de komende sportwedstrijden en verwacht meer dan 800 actieve deelnemers aan de wedstru'den. Aantrekkelijke reclame- biljetten met de S.S.-runen en het teeken der Duitsche politie vestigen de aandacht op de wedst;rüden. Niet alleen de Duitschers, maar ook de Nederlanders toonen groote belang stelling voor de wedstrijden. Zwaar was de strijd om Viborg. Van een spoorwegovergang bleef niet meer over dan een ruïne van steen en ijzer (Orbls-Hollsnd) 's-GRAVENHAGE. 19 Sept. Voor het tijdvak van Zondag 21 lot en met Zater dag 27 September zijn als nieuwe bon nen aangewezen: voor"brood of gebak, vleesch of vleeschwaren en melk de nummers 36 en voor aardappelen -bon 37 reserve. De aangekondigde vermindering van het broodrantsoen gaat met deze periode in. Op dê bonnen 364 brood zullen de gewone 4 rantsoe nen verkrijgbaar zijn, doch voor de overige bonnetjes 36 brood zal in plaats van 1 rantsoen de volgende week l/a rantsoen worden verstrekte Tengevolge hiervan wordt de weke- lijksche hoeveelheid brood: voor kinde ren tot en met 3 jaar 900 gram, voor kin deren van 4 tot en met 13 jaar 1800 gram, voor kinderen van 14 tot en met 20 jaar 2000 gram en voor volwassenen 1800 gram. Daartegenover staat een verhooging van het aardappelrantsoen met kilo, zoodat op bon 37 reserve 31/* kg. aardappelen ge kocht zal kunnen worden 's-GRAVENHAGE, 19 Sept. Het Kriegsgericht heeft vijf Nederlan ders, die hulp verleend hadden aan Engelsche vliegers, die na een noodlanding hadden trachten te ontkomen, wegens begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld. Het vönnis is voltrokken door mid del van den kogel. 'Naar aanleiding van het boven staande wordt de bevolking er op nieuw op gewezen, dat in derge- lirke gevallen in de toekomst de hardste straffen zullen worden op gelegd. 's-GRAVENHAGE, 19 Sept. In den nacht van 15 op 16 September is een Nederland6clv- burger, die zonder daartoe de bevoegdheid te hebben een militaire inrichting in de omgeving van Amsterdam na derde, door een wachtpost doodge schoten, daar hij op sommatie niet bleef staan. Dit voorval bewijst weer eens duidelijk hoe gevaarlijk het is, wanneer men, zonder daartoe ver lof te hebben, militaire inrichtin gen nadert. Het zij tevens een drin gende waarschuwing voor hen, die meenen op lichtzinnige wijze mili taire verbodsbepalingen te kunnen negeeren. ROME, 19 Sept. (Stefani). In zijn weermachübericht no. 472 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Noord-Afrika: Omtrent den strijd te land niets nieuws te vermelden. De .En gelsehen ondernamen nieuw© luchtaan vallen op Benghasi en Tripolis. Buiten de vliegtuigen, welke gisteren reeds als neergehaald dn het weermachtbe- richt vermeld werden, zijn nog twee Engelsche machines omlaaggeschoten. door onze koopvaardijschepen. Oost-Afrika: Onder begunstiging van een dichte mist heeft de vijand gepro beerd aanvallen te ondernemen op vooruitgeschoven stellingen in den sec tor Woltsjefit. Dank zij de snelle reac tie van onze troepen en de doeltreffen de actie van onze artillerie werd de vij and op de vlucht gedreven met achter lating van talrijke dooden. NEW YORK, 19 Sept. Naar Asso ciated Press meldt, heeft de Amerikaan sche prij zencommissaris, Henderson, voor de bankcommissie van het. Huis van Afgevaardigden verklaard, dat de prijzen voor een aantal belangrijke levensmiddelen in de Véreenigde Staten alleen in de laatste maand met 8% ge stegen zijn. Vérder wees Henderson er op. dat de groothandelsprijzen nog steeds stijgen, met het gevolg, dat ook de kleinhandelsprijzen hooger worden. O Vandaag. Vrijdag, gaat de zon Y op om 7.20 uur en onder om 19-47 uur. Maan op 4-59 uur en onder O om 18.58 uur. 6 Zaterdag: zon op 7.21 uur en O onder om 19.45 uur; maan op 5-14 uur en onder om 19 27 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1