ieteekenis van vernietigings slag ten Oosten van Kiëf Luga, tafereel van armoede Kiëf en Poltawa: een brok historie SS-P.K.-bericht no. 3 MAGNETISCHE STORINGEN ER WAS EENS... VRIJWILUéiR^LEGIOEN NEDERLAND Lij stencollecte van Winterhulp l DE VERDUISTERING l 40e JAARGANG No. 71 ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1S41 AMERSF00RTSCH DAGBLAD \BONNfc.Mc.N 1 SPR1JS. per 4 maanden vuur Amersfoort J 2.05; Iper maand 0.68, per week 0.16 Binnenland franco per Ipost per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co Arnhemse he Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER AÜVtKlLN HEN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25 Speciale prijzen bij contract. Liefdadighcids- advertentiën voor de helft van den prijs Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent driemaal plaatsen f 1.20 IBERLIJN, 20 Sept. (V.P.B.) Het extra-bericht van den Duitschen generalen laf over de omsingeling van vier Sovjet-Russische legers in het gebied ten Oos In van Kief, staat in het brandpunt der belangstelling van Berlijnsche politieke Iringen Het gaat hier, aldus wordt le Berlijn vastgesteld, om nieuwe groote sue psen, welke een sterken invloed zullen hebben op het verdere verloop der ope lities. Bij herhaling is in militaire kringen verklaard, dal de Duitsche legor- liding in het Oosten voornamelijk streeft naar de vernietiging van vijandelijke Igergroepen en naar verzwakking der oorlogsindustrie. Het buiten gevecht stellen pn vier Sovjet-Russische legers wordt daarom als een bijzondere zware slag vooi V bolsjewisten beschouwd. Het feit, dat in het gebied ten Oosten van Kiëf vier Igcrs omsingeld konden worden, wijst er op. dat de bolsjewisten aan dit gebied |n bijzondere grooate strategische beteekeni> hechtten en dat zit besloten waren Ize terreinen met alle ter beschikking staande middelen te verdedigen. Van wel- Icelichte zijde vernemen wij nog. dat, nu de generale staf de omsingeling bekend Imaakt. heeft, elke doorbraakpoging van de bolsjewisten onmogelijk geworden I. want de O K.W. is niet gewend successen te melden welke noe niet definitief |st staan. )E mededeelingen 'van den generalen Lf der Duitsche Jeermacht over den Iweldigen omsinge- pgsslag ten Oosten Kiëf worden te |prlijn op één lijn steld met de groot- ni lit aire ov er- Inningen, welke in |zen oorlog behaald Afgezien nog fn strategische be- pkenis van het ge- cd, waarin de slag lieverd werd een (bied, dat in de ge- hiederiis steeds be- Ihouwd werd als de Jpgangspoort tot het lissische binnen land. in het bijzonder Jt dat van Zuid Rus land kan de ver nietigende uit wer ing van dit gevecht lk een beslissende bit reken is hebben de legers van nja orschalk Bed jen ny. lAan drie. feiten uit hei Duitsche legerbe- rïcht wordt bijzonde re waarde gehecht. Allereerst aan de rrjo.iedecling, dat het aantal gevangenen reeds meer dan 1.8 rni lioen bedraagt en dfei het aantal doo- djen minstens, even groot'is. Voor het eerst worden van of fïcieele Duitsche zijde vergelijkingen ge troffen over den omvang der verliezen aan dooden aan Sovjet-Russische zijde. Oxerhet aantal gewonde bolsjewistische soldalen worden geen gegevens ver strekt, maar men kan er van overtuigd zijn, dat hef Sovjet-leger gedurende de zen oorlog reeds ettelijke millioenen manschappen verloren heeft. ■.Militaire Berlijnsche kringen wijzen voorts op de ervaringen van Duitsche soldalen die den laatsten lijd regelma tig kunnen vaststellen, .dat het aantal goed opgeleide bolsjewistische soldaten steeds kleiner wordt. In steeds grootere mate verschiin ener op het vijandelijke front ongeoefende manschappen, dip de gecompliceerde wapenen niet kunnen bedienen. Vooral gedurende de laatste dagen gebeurde het dikwijls, dat uit de vastgeloopen pantserwagens taxi-chauf feurs te voorschijn kwamen I Naar aanleiding van. deze ernstige verschijnselen wordt in goedgeinfor- meerde Duitsche kringen reeds de In vraag gesteld of op dezen sector van het front spoedig een beslissende mi- @1 litaire verzwakking zal intreden, H waardoor do operaties, welke mo- y menteel ondernomen worden, mis- H schien tot nog grootere successen 'ty kunnen leiden als de berichten doen vermoeden. De maandproductie van vliegtuigen g| In het legerbericht wordt verder voor het eerst iets gezegd over de maandpro ductie van vliegtuigen. In het legerbe richt staat namelijk, dat tot 31 Augustus op het Oost-front 725 vliegtuigen verlo ren gingen, welk getal echter slechts een deel der maandelijksche productie is. Dit bericht is daarom van groot he lang, orndat van Angelsaksische zijde bij herhaling verklaard wordt, dat de En- gelsche en Amerikaansche vliegt uigpro- ductie reeds grooter is dan de Duitsche Tenslotte worden de mededeelingen van den generalen staf over het aanjtal dooden, gewonden en vermisten der Duitsche legers te Berlijn beschouwd als afdoende weerlegging van Sovjet Russische en Engelsche beweringen vol gen* welke de Duitsche verliezen een 'schrik kei ij ken omvang zouden heb .?cn 'n vergelijking met den wereldoor log kan worden geconstateerd, dat de to tale verliezen in een veldtocht van bijna SKnn maar|rïpn een front van ongeveer ^v0" km ondanks de onafgebroken ge ve< hten slechts een omvang hereikt heb oen van een enkelen materiaalslag in fl westen gedurende den wereldoorlog. (Teekening Scherl) Britsche oorlogsbodems in havens der V.S. WASHINGTON. 20 Sept. (D N B.). - De minister van Marine hepft de aan wezigheid van twaalf Britsche norlogs «schepen in havent» van de Ver Staten bekend gemaakt Deze schepen liggen daar om herstellingen te ondergaan proviand in te nemen en voor andere doeleinden. In de betreffende mededee lt ng wordt voorts gezegd, dat er noe andere Britsche schepen in havens van de Ver. Staten liggen, doch dat het niet raadzaam is hierover ecnigerlei in lichtingen te verschaffen. De volgende Britsche oorlogsbodem*» bevinden zich volgens het ministerie van marine in de havens van de Ver. Staten: het slagschip Warspite, de vliegtuig-moe derschepen Formidable en Illustrious, de kruisers Delhi, Dido, Liverpool en Orion. Beaverbrook naar Moskou BERLIJN, 20 Sopt (D.N.B Reu ter meldt, dat de leider van de Britsche delegatie voor de Engelsch-Ameri kaansch-bolsjewistische conferentie in Moskou, lord Beaverbrook. naar Mos kou onderweg is. Zijn vertrek is be kend gemaakt in een boodschap, welke hij Vrijdag gericht heeft tot de wérk- lieden der fabrieken, die pantserwa gens maken. Beaverbrook deelde hierin mede, dat hij minstens tien dagen in de Sovjet-Unie dacht te blijven. Oproep van Sven Hedin BERLIJN, 20 Sopt. (A.N.P.l De we- reldbekende Zwccdsche ontdekkingsrei ziger Sven Hedin heeft zich in een op roep gekant tegen het bolsjewisme door te verklaren, dat hii nooit' twijfel heeft laten bestaan over zijn houding tegenover het bolsjewisme. Het bolsje wisme moet vernietigd worden. Voor alle cultuurstaten en alle naties, welke aan God gelooven is het een voor het leven noodzakelijke missie een wereld beschouwing uit te roeien, wier voor naamste doel bestaat in het over de ge- heele wereld verspreiden van de com monistische beginselen en in het door vrpeselijke wreedheden, vermoorden van vertegenwoordigers van de intelli gentia, der beschaving, der wetenschap en van den godsdienst. Het is de. onont koombare plicht van alle volken der wereld zich eens en voor altijd van deze bedreiging te bevrijden. SOVJETSLAGSCHIP ZWAAR BESCHADIGD BERLIJN, 20 Sept (D.N.B.). Naar het D.N.B verneemt, hebben Duitsche Teverhtsvliegtuigen gisteren ten Wes- fn van Leningrad een Sovjetslagschip gebombardeerd. Het werd zwaar bescha lJKd. BERLIJN*. 20 Sept. (A.N.P.). Het Ned. perskantoor meldt: De stad Kief, waarover thans zooveel gesproken wordt, is de hoofdstad van de Oekraïne. Zij heeft in de ge schiedenis herhaaldelijk een rol ge speeld. Steeds wanneer de Oekrai- ners een politieke factor van betee- kenis waren geworden, was zij het middelpunt van het Oekrainsche politieke en cultureele leven. In den tijd \an onderdrukking der Oekrai-. ners was Kiëf het uitgangspunt van iedere vrijheidsbeweging. Kiëf ligt aan den hoogen westelijken oever van den Dnjepr. Het is een stad met ontelbare koepels en torens. Van uit het Oosten is de stad reeds van verre zichtbaar Zij scheidt als het ware- het Westen van het Oosten. De oude heerlijke Byzantijnsche kerken, ge bouwd in kozaksch barock gaven Kiëf in het traditie-arme tsarenrijk een hoo gen rang. De stad dankte haar bloei aan haar ligging aan het kruispunt van twee belangrijke wegen, die in het mi 1 dcleeuwsche Europa een groote rol speelden. De eene weg voerde van «Ie op Russischen bodem liegende noor mannen-staten naar Byzantium, de an dere liep \an het Oosten naar he* avondland. Onder Peter den Grooten en zijn op volgers kon het Russische rijk het door een drie fronten-oorlog uitgeputte Ockraine eindelijk onderwerpen. Kiéf bleef evenwel het middelpunt van het steeds aanwezige Oekrainsche nationa lisme. Het tsaristisch Rusland proheer de de'Oekrainers stelselmatig dood te zwijgen. Na de 'overwinning van het bolsjewisme werd \ar\ Kiëf uit den strijd tegen de Sovjet-ster gevoerd. De Oekrainsöhe vrijheidsbeweging werd echter door de bolsjewisten en de Polen gemeenschappelijk onderdrukt. Duitsch- land kon den Oekrainers na den we reldoorlog geen steun meer verleenen. Onder de bolsjewistische héerschanpij werd Charkof de hoofdstad der Oekrai- ne. In Kiëf was het Oekrainsche natio nalisme te sterk, meenden de bolsje wieken. De Oekraiqsohe intelleatueelcn en eigen boeren, die den kern van de Oekrainsche vrijheidsbeweging vorm den. werden weldra uitgeroeid. Millioe nen Oekrainsche boeren kwamen gedu rende de colleetiveering van honger en ellende om Kiëf zou een Sovjet-Russi sche bevolking krijgen, elementen uit andere deelen van de Sr vjet-republiek, die ver van de Oekrainsche vrijheidsbe weging afstonden. Voor de tweede maal in deze eeuw zijn het Duitsche troep* n, die Kiëf be vrijden. Voor de tweed* maal in deze eeuw worden -de bolsjewieken op Oekrainsoh gebied door de Duitsohers verslagen. Thans moet uit de ruines, die de bolsjewistische terreur heeft achter gelaten, een nieuwe" Oekraine worden opgebouwd, waarvan Kiëf de hoofdstad zal zijn. Poltaiva een historische stad De stad Poltawa, aldus V.P.B.. is af en toe ook in den tegenwoordigen oorlog reeds ter sprake gekomen. Zij vormt een belangrijk knooppunt van spoorwe gen. Hier sluit de spoorlijn, die van Kief naar Rostof aan de monding van den Don loopt, aan op de verbinding Noord-Zuid, die Bessarabié met Charkof verbond. Deze lijn kruiste den Dnjepr hij Krementsjoeg door middel van een ijzeren brug. die op tien pijlers rustte Poltawa vormde gedurende den strijd om de Westelijke Oekraine een belang rijke etappe voor de legers van maar schalk Boedjennv. Onwillekeurig blijft de naam Poltawa gemakkelijker in het geheugen, dan die van de meeste ande re Oost-Europeesche steden. Bij Polta wa heeft indertijd een slag plaats ge vonden, die van historische heteekenis was. Hier werd op 7 Juli 1709 de Zweed- sche koning Karei XII verslagen door de legers van Peter I. Deze laatste be schikte over 42.000 man met 72 stuk ken geschut, terwijl Karei XII slechts 27.000 man met 4 kanonnen in het veld kon brengen. Na het verliezen van dezen slag zocht Karei XII een toevlucht bij de Turken en haalde hen over om aan Rusland den oorlog te verklaren. De Turken behaalden de overwinning op de „rus sen en namen Peter I gevangen. Peter wist uit zijn gevangenschap te ont vluchten. door den Turkschcn veldheer met juweeien om te koopen. Men ver dacht Karei er van, dat hij de hand in het spel had en deze was genoodzaakt, in allerul naar Zweden te Vluchten, waar hij door moordenaarshand viel. Dit was het einde van de dominee- rende plaats, welke Zweden in Europa innam. Kort daarop nam ook de macht van Turkije oen einde. In 1721 nam het tsarenrijk de plaats van Zweden aan cle Oostzee in en enkele jaren later die van Turkije aan de Zwarte Zee DR. GOEDEWAGEN BEZOEKT DE VOORSTELLING „MARIA STUART". VGRAVENHAGE, 20 Sept. De se cretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, prof. rlr. T. Goedewaagen, zal Zondag- sterdam de eerste voorstelling bijwo- middag in den stadsschouwburg te Am- nen van „Maria Stuart" van Friedrich von Schiller, ter gelegenheid van de opening van het Amstcrdamsche too- neeiseizoen. De secretaris-generaal zal v« rgezeld zijn van den heer F. Primo, hoofd van de afdeeling theater en dans van genoemd departement. S.S.-P.K Nederland, ergens nabij Luna, I0 Sept. Luza is een groote stad. Zü staat op vrijwel alle kaarten aangegeven ergens midden in de onmetelijke Russische uitgestrektheid tussclien het Peipus- cn het llrnenmeer. De onbeschrijflijk slechte ..tolweg" die van Pleskau daarheen leidt verandert vijf kilometer voor Luga plot seling in een welonderhouden asfaltweg, om eenige kilometers achter de stad even onverwacht weer te degradeeren tot middeleeuwsch karrespoor: de hoofdver- oindingsweg met Leningrad Luga is evenwel geen slad naar Euro- peesclie begrippen. De eenige groote stecnen gehouwen, die men er nog vrij wel ongerept aantreft, zijn de onvrieri (lelijke, vele verdiepingen hooge, roou baksteehen kazernes. Verder vindt men er een verzameling armoedige houten huisjes, die elke beschrijving tarten De huisjes zien er verweerd uit, omdat men in de Sovjet-Unie verf blijkbaar als overbodige luxe beschouwt. De vensters zijn Klein en bezet met nog kleinere glasruitjes, waarvoor slechts bij uitzon dering een linnen vod hangt als gordijn De daken zijn met stroo gedekt of bezet met kleine houten dakpannen. Binnen deze huisjes hangt armoede en spinrag Meubelen ziet men er niet in. Alleen wat onooglijke goedkoope fabriekstoeleri en met vuil imitatiezeil bespijkerde tafels. Eenige ijzeren ledikanten staan in elke kamer. Het stroo hangt uit de ruwjuten peluws en verder liggen er wat stroozakken, zoo maar op den hou ten vloer. Een groote gemetselde schoor steen met een gietijzeren vuurplaat is het eenige gezellige in deze kamers, waarin acht tot tien menschep van bei derlei kunne, kinderen en ouders door elkander heen, hun leven slijten. En dit is nog wel het interieur der betergesitu eerden. In de krotten der minden-bedeel den, en deze vormen de meerderheid, is deze luxe totaal niet voorhanden. Daar in wordt uitsluitend op den vloer ge slapen, onder wat stinkende vodden. Het artistieke element wordt in do huizen vaij rijken en armen (want deze# tegenstelling bestaat wel degelijk in dit* paradijs van gelijkheid, aller menschen). Uitsluitend vertegenwoordigd door wat goedkoope oleografieën van Lenin en Stalin, die hun plaatsje aan den muur den wandluizen betwisten. De straten zijn modderpaden, hier en daar bestrooid met de ongeklopte keien, die wij „kinderhoofdjes" noemen Straatlantaarns bestaan er niet. Win kels zijn een onbekend hegrip en wor den vervangen door groote regeerings barakken, waarin de vrouwen sinds jaar en dag dagelijks queue maken, om na eenige uren wachtens, het voedsel in ontvangst te nemen, dat de Sovjetstaat zijn arbeiders genadiglijk toebedeelt. Denk niet, dat ik hier overdrijf. Hon derden landgenooten-kameraden kun nen bevestigen, dat ik hier niets anders schets dan de simpele waarheid Verschrikkelijke armoede De bevolking ziet er armoediger uit. dar. woonwagenbewoners ten onzent. Het man nelijke deel loopt des zomers en winters in dezelfde kleeding. Dat is een vuile blouse, een jekker van doorgestikte gewat teerde stof, een grove bruine broek en laarzen, waarvan de schoen bestaat uit rubber, de schacht uit bruin canvas. Het hoofd is, ook in den felsten zonneschijn bedekt met de typische Sovjetpuntmuts, waarvan de bontgevoerde hals- en oor kleppen omhoog geslagen worden. Maar alles is even vies en versleten. Geen won der wanneer men bedenkt, dat alleen een nieuwe muts meer kost. dan de man in twee weken verdienen kan- Kinderen en vrouwen loepen barre voets. De vrouwen dragen overwegend een soort groote huishoudschort, be morst on gescheurd, een onooglijke boe- rinnerok van gebloemd katoen en een hoofddoek. Dat is het straatbeeld van de „groote" sovjetstad en de sociale toe komst, die de horden van Stalin ook in West-Europa wilden brengen, met hei geweld van hun beestachtige wapenen Voor deze edele sovjet-stad strekte zich een deel van de z.g. Stali a-linie uit. Daarvoor was klaarblijkelijk wel aller lei beter bouwmateriaal beschikbaar Massieve betonnen bunkers waren hier ingericht met meterdikke wanden in onafzienbare rijen en diep gestaffeld, ondersteund en onderling verhonden door veldverstcrkingen en machinege weernesten. Het voorterrein en de toe gangswegen waren zoo ondermijnd ais de krijgsgeschiedenis voorheen niet kende. Tot dat doel werden niet alleen de bekende metalen „Teller-Minen" doch overwegend „Holz-Minen" gebruikt Dat zijn eenvoudige houten kistjes, ge vuld met pakjes springstof, die er uil zien als stukjes gele zeep. Eenige malen hebben wij onverwacht plotseling tusschen deze mijnen gestaan, die zich slechts verraden door een rechthoekige verhooging in den bodcin Dan voelt men, dat de dood rondom loert en is het zaak met rustige voeten en scherpspeurende oogen in ganzen marsch den terugweg te vinden naai den grooten wee. hoewel ook deze zelf niet veilig is. Houtmiinen zijn verrader lijke wapens, die hii hun cxploisie een oorverdoovenden knal geven en meestal de hecnen afrukken van den ongelukki ge, die er op trapt. Bestorming der Stalin-linie De Stalin-linie, die zich ongeveer 10 km. voor Luga uitstrekte, werd bij het krieken van den ochtend bestormd door een infan- terie-devisie een S.S.-formatie, waar bij een der secties onzer S.S -Krlegsbe- ricf.terkompanie was ingedeeld geno men en doorbroken. Om drie uur in den morgcr- werd daanval ingezet. Om 3 uur 33 viel reeas de commandeur, generaal MÜlverstiidt die eenvoudig gekleed als elk ander soldaat in een ..Tarnjacke" en staulhelm zijn formatie in de voorste aan- valslinie aanvocht door een voltreffer van een granaatwerper, welke hem in de borst trof Een schoone heldendood voor dezen dapperen en geliefden legeraan voerder. Eenige uren later hadden de Duitsche strijders hun generaal gewroken. Dwars door de mijnenvelden heen, dwars dooi het zwiepende en huilende machinege weervuur. dat hen uit alle bunkers ei. veldverstcrkingen tegemoetspoot po dwars door het gierende en loeiende vuur der granaatwerpers, die de bolsje wiek hier blijkbaar in ongekende massa samen had getrokken. Onze mannen leden zekerlijk smarte lijke verliezen, oa. viel hier ook een der dappere fotoverslaggevers van onze Duitsche zuster-P.K Milert Maar deze verliezen stonden niet in verhouding tol de massaslachting, welke werd aange richt onder de sovjet-horden, die zich hier offerden voor de sociale armoede, hun steeds als summum van beschaving aangeprezen door hun politieke commis sarissen die hen nu tol dat ze zelf overijld de. vlucht namen, met het pis tool in den rug. dwongen tot een nutte loozen dood. S.S.Hauptstürmfiihrer, WOUTER HULSTIJN. DE BILT, 20 Sept. Het Nederl. Me teorologisch Instituut meldt' In den morgen van 18 September meldde het magnetisch station te Witteveen (Dren the) sterke magnetische storingen. Des avonds werden omstreeks 22 uur in de Noordelijke provincies prachtige Noor derlichtverschijnselen waargenomen. De waarnemers maken melding van een helgroen segment vanwaar stralenbun dels uitschoten tot nabij en over het zenith. In het midden was de hemel overwegend betrokken en werden dc stralenbundels tusschen 21.30 en 22 uur floor enkele personen opgemerkt. Later op den avond verraadde het Noorder licht zich in een verwon lerlijk groen schijnsel achter het gesloten wolkendek. Uit het Zuiden werden geen berich ten ontvangen. Het magnetisme bleef gestoord tot den morgen van den 19den. Het sterkst was de storing te 2 uur in den nacht. GOEDE SLAG VAN DE BAARNSCHE POLITIE BAARN. 20 Sept. Do Baarnsche politie is er in geslaagd de hand te leggen op een aantal inbrekers, -die verschillende inbraken in het Gooi voor hun rekenine hadden geno men. Onlangs ging de Hilveisumsche po litie er toe over een t.veetal ingezete nen te arresteeren, verdacht van inbra ken in de Gooische hoofdstad. Na voor geleid te zijn, werden zij evenwel we der op vrije voeten gelaten. Dank zij nauwkeurige naspeuringen kwam de Baarnsche politie echter toch tot de conclusie, dat deze twee Hilver summers C. 'J. S. en C. D. genaamd en wonende in een logement te Hilver sum, schuldig moesten zijr. aan eenige inbraken te Baarn. einde augustus ge pleegd. waarbij kleedingstukkon on sieradeji waren ontvreemd. Bii her nieuw de arrestatie bleek dit vermoeden juist te zijn. Beiden bekenden de in braken te hebhen gepleegd. Het verder ingestelde onderzoek wees uit dat er medeplichtigen moesten znn. Dienten gevolge werden nog gearresteerd de Hilversummer J. H V. en een inwoner van Zeist. Het verhoor bracht aan IipI licht dal de inbrekers, behalve de inbraken te Baarn. ook inbraken te Blaricum op hun geweten hebben. Het onderzoek duurt nog voort. HET BEWIND VAN DEN NIEUWEN SJAH VAN IRAN KABOEL, 20 Sept. ((D.N.B.). De nieuwe Sjah van Iran heeft de benoe ming van Focroeghi tot minister-presi dent 'bevestigd. De vorming van een nieuw kabinet wordt overwogen. De Sjah heeft een alge-meene amnestie af gekondigd. Vrijdag is reeds een aantal politieke gevangenen vrijgelaten. VERSCHERPTE STRAFBEPALINGEN IN DUITSCHLAND BERLIJN. 20 Sept. (V P B.) De Duitsche rijksregeering heeft een nieu we wet uitgevaardigd waarbij verschil lende bepalingen van het wetboek van strafrecht" worden veranderd. Vooral de bepalingen, welke rnoord- en doodslag betreffen zijn verscherpt. Vroeger werd een delict als moord beschouwd, wan neer de daad met voo. bedachte rade was uitgevoerd. Hierop stond de dood straf. Thans geeft deze bepaling niet alleen den" doorslag, doch wordt ook motief en doel in aanmerking genomen Verder is bepaald, dat gevaarlijke mis dadigers. welke onverbeterlijk zijn, ter dood kunnen worden veroordeeld, even als plegers van zedenmisdrijven. Verder wordt woeker, misbruik van persoonlij ke papieren, b.v. paspoort, rijbewijs enz en het rooken in brandgevaarlijke om geving met zware straffen bedreigd. Er was eens een macht, die gereed stond een aanslag te plegen op de es- tersche beschaving en alleen aan hot in grijpen van een man werd het gevaar bezworen, want op zijn hevel wierp een nog grootere macht liet gevaar terug. De nachtmerrie is geweken, cle zucht van verlichting is geslaakt en \oor het gelukkig einde en de betere toekomst strijden nu millioenen dappere mannen tegen dc macht, die eens dreigde en nu vernietigd wordt, tegen het bolsjewisme. Voor een betere toekomst voor Euro pa, dus ook voor ons land, vechten nu Nederlanders. Zij strijden in de gelede ren van ons eigen legioen Koninginnegracht 22, 's-Gravcnhago 's-GRAYENHAGE. 20 Sept. De werkzaamheden, welke „Winterhulp Nederland" vorig jaar is begonnen, zul len in het a.s. seizoen zoo mogelijk oj> nog breeder schaal worden voortgezet. Immers de practijk heeft bewezen, dat een groote groep Nederlanders in de wintermaanden dermate kommert, dat hulp een dringende noodzaak is. Gelu'Kkig zijn er ook landgenooten, die helpen kunnen en willen, zoodat bij velen de nood eenigszins gelenigd kan worden. liet hierin schuilende bewust zijn van onderlinge verbondenheid moet zoozeer toenemen, dat het motto van winterhulp „voor het volk, door het volk" werkelijkheid wordt. Laten daarom diegenen, die zich nog in een zekeren matqrieelen wel stand mogen verheugen, aan hun in kommer levende landgenooten den ken, wanneer lnin op 3 en 4 October a.s. de lijst voor de eerste collecte van Winterhulp wordt aangeboden. Dc winter zal door de omstandigheden harder zijn dan ooit te voren en er zal dus ook veel meer geld noodig ziin Nederlanders, kent uw naastenplicht, „geeft gul." Honderdjarige te Maassluis MAASSLUIS, 20 Sept. Morgen valt dc gemeente Maassluis de eer ten deel een honderdjarige onder haar inwoners te kunnen tellen, n.l. de wed.- Antje Booister, geboren te Oudshoorn, wonen de Sandelijnstraat 63. Zij schonk aan twaalf kinderen het leven, waarvan er thans nog vier in leven zijn. /.ij heeft 19 kleinkinderen en 37 achterkleinkin deren en verloor 3G jaar geleden -haar man, die het beroep van zeeman uit oefende. LEZINGEN OVER NED. INDIE 's GRAVENHAGE, 20 Sept. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Reisverecniging heeft besloten, zulks in samenwerking met de afdeelingen, de volgende maand in 27 plaatsen des lands lezingen te doen houden over Neder- 'landsch-Indië. Als spreker zal optreden de heer M. II. du Croo, kolonel B.D. uit Den Haag. Deze lezingen zullen worden gehouden in Alkmaar, Bussum, Utrecht, Zaandam, Apeldoorn, Groningen, Hil versum. Winterswijk, Haarlem, Ensche de. Nijmegen. Tilburg, Amsterdam, Sncek, Almelo, Zwolle, Zutfen, Den Haag, Amersfoort, Deventer, Delft, Rot terdam, Hoorn, Leiden. Hengelo; Dor drecht en Breda. ARBEIDSONGEVAL DEDEMSVAA'RT, 20 Sept. De 53- jarige arbeider J. Wolf uit Dedems- \aart, die reeds gcruimen tijd in Duitsch land werkt, kreeg bij het laden van hoornen aldaar een boom op het li chaam. Per bakfiets heeft men het slachtoffer naar de bu6 vervoerd, waar mee dc arbeiders dagelijks op en neer reizen. Met de bus is W. vervolgens naar Dedcmsvaart vervoerd, waar men het noodzakelijk oordeelde, den man in het ziekenhuis te Zwolle op te nemen. Spoedig na aankomst is het slachtoffer daar echter overleden. TWEE BRITSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT BERLIJN. 20 Sept.. (D.N.B.). Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van Ï9 op 20 Sept. voor de Oost kust van Engeland een tot een konvooi hehoorend koopvaardijschip van 10.000 brt. tot zinken gebracht. Voorts werd van hetzelfde konvooi een tankschip van 7.000 brt. vernietigd. <xxxxxxxxxxxxx>ooo<x>oooooooo O 9 Vandaag. Zaterdag, gaat de zon op om 7 21 uur en onder om 10.45 O o uur. Maan op 6.14 uur en onder om g/9-27 uur. X X Zondag: zon op 7.23 uur en onder O O om 10.43 uur; maan op 7.32 uur en X X onder om 10 56 uur. X X Maandag: zon op 7.25 uur en on- 6 der om 10.41 uur: maan op 8-51 uur X en onder om 20.25 uur. o X O 0000000000000000<><>000000<X>0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1