Garnizoen van Kief geeft zich over Sovjet-verwoestingen in Kiëf Zee van Azof bereikt Reeds 150.000 gevangenen Duitschers vorderen bij Leningrad DE EEMLANBER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Britten verliezen 38 vliegtuigen Rede van Zweden's premier Arensburg bezet Washington-Tokio op doode punt? Na den val van Kiëf De Krim gepasseerd NIEUWE BOTSINGEN PERU-ECUADOR Roosevelt terug in Washington DE VERDUISTERING tuur S JAARGANG No. 72 MAANDAG 22 SEPTEMBER 1S41 AMERSFÖ0RTSC1H )N NEMENT5PR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0 68, per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47Q10 TELEFOON INTER C. W20 HOOFDREDACTEUR VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIÉN: van 1—4 regels j 1.00, elke regel meer f 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1 20 V VICTORIE - DUITSCHLAND WINT OP ALLE FRONTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 20 Sept. (D. B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Zooals reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, zijn di- sies infanterie van het Duitsche leger, gesteund door het chtwapen, na gevechten van verscheidene dagen, door den waar versterkten vestinggordel van Kiëf aan den Westelijken ever van den Dnjepr heengebroken In een dapperen aanval drongen zij gisteren overdag, terwijl e vijand de stad ontvluchtte, Kiëf binnen en heschen de rijks- orlogsvlag op de citadel. Toen de opperleiding van de bolsje- istische troepen gevlucht was, wierp de geheele bezetting de apens weg en gaf vérder verzet op Zooals eveneens in een exira-bericht is bekend gemaakt, is de stad Pol- a. op 120 km. ten Zuidwesten van Chankoy, op 18 September ingenomen, samenwerking met formaties van de marine en het luchtwapen hebben epen van hel leger half September de eilanden Worms en Moon voor baai van Riga ingenomen. Op eigen initiatief 16 op 16 September de ka- ein Pankow met zijn compagnie van Moon uit over den door den vijand i deele reeds verwoesten dam naar het Oostelijke deel van het* eiland sel doorgedrongen, waarmede hij de grondslagen legde voor de aan den nc ziinde succesvolle gevechtshandelingen voor de verovering van het and. Het luchtwapen bombardeerde ook in den afgeloopen nacht Odessa en Ui I In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart brachten ge ■«htsvliegtuigen in den nacht van 10 op 20 September ten Oosten van Bil twee. koopvaardijschepen, deel uitmakend van een convooi. waaron Ir een tankboot, met tezamen 17000 hr. ton tot zinken. Overdag werd voor I Zuidoostkust van Engeland ,een ander vrachtschip door bommen zwaar I ;chadigd. I In Noord-Afrika vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van I op 19 September de petroleumtanks van Suez alsmede havenwerken van I rt Said en Alexandrië met goede uitwerking aan. I De vijand is in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten naar I 'ord Puifschland gpvlogen Enkele vliegtuigen drongen door tot in de orn- I vine van Rerlijn. Er werden hommen geworpen op woonwijken in Stet- li waardoor de burgerbevolking geringe verliezen leed aan dooden en ge pinden. Luchtdoelartillerie schoot twee der Britsche bommenwerpers laag. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Sept. (D. •B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den Zuidelijken vleugel van het Duitsche aanvalsfront de Zee van Azof bereikt. De voorwaarde hiertoe was het leroieke optreden van een infanteriedivisie, die den overtocht er den breeden benedenloop van de Dnjepr bij Berislaw. op 60 :m. ten N.O. van Cherson, onder de moeilijkste omstandighe- en voltrokken en ondanks alle tegenaanvallen gehandhaafd ad. De vernietiging van den in het gebied ten Oosten en Zuid-Oosten van ef ingesloten tegenstander gaat vm i> Duitsrtte formaties, die uit het (lesten Kief waren binnengedrongen, zijn via de Dnjepr naar het Oosten Jgerukt en hebben zich vereenigd met de strijdkrachten, die over de Desna t het Koorden hadden aangevallen. Felle doorbraakpogingen van den and mislukten. De aantallen van gevangenen en buit nemen ieder uur toe. Eenheden der marine-zijn diep doorgedronccn in de Finsche golf. Zij rsterktpn den gordel van mijnen en beveiligden de tegen de Baltische flarden ingezette operaties. Het luchtwapen heeft ten N.W. van de Krim een patrouilleboot tot zin- n gebracht, een kanonneerboot en drie koopvaarders met ju totaal 10-000 f inhoud, terwijl bomfreffers werden geplaatst op een Sovjettorpedoboot. In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben sferke afdeelingen gevechts- vlie.'ers in den afgeloopen nacht haveninstallaties ën ravitaifleeringsbedrij- ven van Southampton bestookt met bommen van zwaar en van het zwaar ste kaliber. Treffers op opslagplaatsen, docks en militaire installaties der >tad hebben aanzienlijke vernielingen aangedicht- Pen reeks groote bran den nerd waargenomen. Andere gevechtsvliegtuigen deden aanvallen op ^scheirlene vliegvelden en haveninstallaties in Zuid- en Oost-Engeland en brachten ten NO. van The Wash een vrachtschip van 4000 hrt. tot zinken. Een tneprle groote koopvaarder werd beschadigd. f In het gebied van het Kanaal heeft het Britsche luchtwapen gisteren bij een aanvalspoging. die geen effect had. 69 vliegtuigen verloren. Daarvan werden 65 door jagers en 4 door marinegeschut neerge.sehoten. Twee eigen vlietrtuieen worden vermist. ■J In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een Britsch ten tenkamp bij Tohroek vernield. J Tn den afgeloopen nacht is de vijand naar Noord- en Zuidwest-Duitsch- fend gevlogen "en met pnkele vliegtuigen doorgedrongen tot aan de rijks fcofdstad Dnnr neergeworpen bommen ontstond schade van gering belang [n woonwijken. Nachtiagers en luchtafweergeschut hebben drie Engelsche ptnmenwerpers neergeschoten. V VICTORIE hoofdkwartier van den 'HIRER. 20 Sept (D.N.B.). - Het pperhevel der weermacht maakt ekend: 'n het verloop van den ten Oos- en van Kiew aan den gang zijn en oYnsingelingsslae hebben het ~pger van generaal veldmaar schalk Von Reichenau en dé pant- >erle?ers van de kolonels generaal on Kleist en Guderian sterke dee- pn van den omsingelden vijand \prnietigd en reeds thans ruim 150.000 ge\angenen binnenge bracht. benevens 151 tanks, 602 ko- TOnnen en een onoverzienbare hoe veelheid ander oorlogsmateriaal J'htgemaakt, Het uiteenslaan van d* overige deelen van den ingeslo- vijand is in vollen gang. Ver- flere.-groote aantallen gevangenen n buit kunnen verwacht wórden. ENGELAND HOUDT JAPANSCH SCHIP VAST ?JAN'GHAI. 21 Sept. (DXB.). Naar Singapore wordt gemeld, wordt het V VICTORIE HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 21 Sept. (D.X.B.). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Hedenmiddag ondernomen aan- valspocingen van de Britsche luchtmacht zijn aan het Kanaal met zware verliezen voor den vijand ineengestort. Duitsche jagers scho ten in hevige luchtgevechten, vol gens de tot dusver ontvangen be richten. 35 Britsche jèch*vliegtui zen neer. Twee eigen vliegtuigen worden vermist De marine-artil- lerip schoot bovendien drie Brit sche bommenwerpers neer. zoodat het totale verlies van den vijand 38 vliegtuigen bedraagt. Tapansehe schip ,,Hakone Ma roe" door de Britsche autoriteiten aldaar vastge houden. Aan boord van het schip be vinden zich 77 uit Bombay en Colombo geëvacueerde Japanners De Britsche autoriteiten deelen mede, dat zij he schip zullen vrijlaten, wanneer een „be vredigende overeenkomst" inzake het vertrek der Engelschen, die Japan wil len verlaten, bereikt is. Ontsnappen was niet mogelijk. Een vluchtende sovjet-pantsertrein werd door het moordend vuur van de Duitsche troepen achterhaald en in brand geschoten (Orbis-Holland) BERLIJN 22 Sept. (D.N.B.) In de gevechten voor Leningrad heb ben de Duitsche troepen op 19 Sep tember nieuwe vorderingen ge maakt Verscheidene tegenaanval len, welke gesteund werden door artillerie en pantserwagens, waar mede de Sovjets tevergeefs pro- heerden het gestadige oprukken van de ^Duitsche troepen tot staan te brengen, stortten in het vuur van rle Duitsche afweer ineen. De bolsje wisten leden zware, bloedige verlie zen. Naar \an militaire zijde verder wordt eemeld, hebben de bolsjewisten ook op 20 September den geheelen dag ge tracht, in den sector Leningrad op eenige punten door de ijzeren insluiting der Duitsche troepen te breken. Deze pogingen werden opnieuw verijdeld met zware verliezen voor de Sovjets, Een Duitsche pantserdivisie heeft zeer bijzondere, resultaten behaald bij de aanvallen op de verdedigingslinie": om Leningrad. Bij het afslaan van Sovjet-tégenaanvallen vernietigde de Duitsche divisie 302 pantserwagens De bolsjewisten leden bloedige verliezen In den Noordelijken sector van het Oostelijke front, waren op 19 Sep tem her opnieuw zeer zware luchtaanvallen gericht op de stad en de in het gebied rondom Leningrad ingesloten Sovjet troepen, ravitailleeringshedrijven, ka zernes, troepenkampen en luchtdoel stellingen werden zwaar getroffen. Het rootste deel der Duitsche gevechts vliegtuigen ondersteunde echter het leger en richtte hierbij onophoudelijke aanvallen op de Sovjet-artillerie, veld- stellingen der infanterie, kazematten cn oorlogsvaartuigen. In het gebied aan het Ladoga-meer werd een knooppunt van spoorwegen vernield. De Engelsche. berichtendienst, heeft Zaterdagavond gemeld, dat in Lenin grad honderdduizenden huurhuizen in vestingen ziin veranderd en uitgerust zijn met talrijke machinegeweren en springstoffen. Kroonstad gebombardeerd Naar van bevoegde Duitsche zijde wordt medegedeeld, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen met succes de haven cn de vesting Kroonstad aangevallen. Vijandelijke artilleriestellingen werden lot zwijgen gebracht, troepenconcentra ties, vliegtuigen en colonnes verstrooid en ten deele vernietigd. Bij den toegang tot de Jagorlitzki- haai. aan den mond van den Dnjepr, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een Sovjet-torpedoiaeer, een klein oor logsschip en een troepentransportschip van 2000 ton tot zinken gebracht In den nacht van 19 op 20 September hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar aan het D.N.B wordt gemeld, voor den oorlog belangrijke doelen en ravi- tailleeringsbedrijveh te Moskou met succes aangevallen. In het centrale ge deelte der stad werden verscheidene branden waargenomen. Een andere aanval was gericht op de havenwerken en de omsingelde troepen bij Odessa STOCKHOLM, 22 Sept. (D. N. B De Zweedsche minister-president Hans- son heeft gisteren tijdens een jubileums- diner van de Zweedsche journalis tenvereniging te Stockholm een rede uitgesproken, waarin hij o. m. zeide: De oorlog der groote mogendheden kan nog scherper worden en nog na der bij komen, de wereld moet echter weten, dat het ons vaste besluit is om ons niet in den oorlog te laten be trekken en dat wij ons volk als een vrije, huiten den onrloz staande naftie tot het uiterste willen handhaven On ze eigen doelstellingen en ook die. wel ke in verhand staan met de ovprige Noordsche landen, willen wij onder alle omstandigheden op andere wijze dan door deelneming aan den oorlog trachten te bevorderen Hansson verzekerde, dat het Zweed sche volk, met uitzondering van enkele kieine groepen van rechts ën links, zich aansluit bij deze politieke hoofd lijn der regeering. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 21 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In voorbeeldige samen werking hebben afdeelingen van leger, luchtmacht en ma rine een nieuw belangrijk suc ces behaald. Arensburg. de hoofdstad van Oesel, is in een vastberaden aanval genomen. Moon en Oesel zijn daardoor hecht in onze handen. Op het Westelijk deel van Oesel be vinden zich nog slechts ver strooide deelen van het garni zoen van Oesel. Hun vernieti ging kan elk oogenblik ver wacht worden." NEW YORK. 22 Sept. (D.N.B.) In een bericht uit Hydepark be weert de New York Times, dat de onderhandelingen tusschen de Ver. Staten en Japan op het doode punt geraakt zijn; De stilstand in de on derhandelingen zou ten deele te wij ten zijn aan den tegenzin van den minister van buitenlandsche zaken, Huil, om Japan een bijzondere plaats in het Verre Oosten te ver schaffen. Volgens inlichtingen uit de beste bron, aldus de New York Times, bestaat er geen mogelijkheid op een oplossing, zoolang de Japan- sche houding niet toegeeflijker wordt, daar de Var. Staten weige ren een oplossing te verkrijgen ten koste van China. BERLIJN, 22 Sept. (D.N.B.). In zake de mededeeling der Sovjets, dat Kiëf ge- evacueerd is, verklaart de Britsche be richtendienst: „de toestand der Sovjets is thans veel erger dan veertien dagen geleden". Naar uit Helsinki wordt ge meld, heeft de sovjet-berichtendienst eer6t thans het verlies van Kief toe- ge ee ven. Het Engelsche blad Sunday Times verklaart in zijn hoofdartikel o.a., dat de positie der Sovjets zeer èrrtstig i& Er staan onsnog angstige weken te wachten, zoo* schrijft het blad. Wij en Amerika'moeten thans de groote leem ten aanvullen, welke jn de Sovjet-pro ductie zijn ontstaan. Vervolgens levert het weerstandsvermogen der Sovjets gepaste optimisme" me» betrekking tot hpt weerstandsvermogen der sovjets Het blad schrijft: .men is geneigd te ^°rgeten. dat de weerstand der Sovjets in werkelijkheid verlengd wordt door ongelooflijke offers aan mensehen en gebied en men koestert de vhge ver wachting dat dit op den duur zoo kan doorgaan. Een .ernstig* uur is thans voor ons genaderd, zoo besluit het blad waarna het de Britsche regeering aanspoort een „taaie en positieve poli tiek" te voeren. MET MOED IN DEZEN MOEILIJKEN WINTER •s-GRAVEXHAGE, 22 Sèpt. - Max Blokznl spreekt hedenavond over „Met moed in dezen moeilijken winter". BERLIJN, 22 Sept. (D.N.B.) Van militaire zijde wordt gemeldt, dat de Duitsche troepen in Kiëf onbeschrijfelijke verwoestingen hebben aangetroff?n, die de bolsjewisten hebben aangericht, alvorens zij de vlucht namen. Zonder rekening te houden met de bevolking van de stad en de omgeving werden alle voorraden, die voor de inwoners van het grootste gewicht waren, weggesleept of verbrand. Waterleiding en electrische centrales werden vernield. Overal ziet men de ravage van opgeblazen spoorlijnen en bruggen. Het strikt noodzakelijke kan de bevolking zich niet verschaffen. De Duitache soldaten, in de eerste plaats de pioniers, zuiverden het gebied en de wegen, die voor opmarsch en ravitailleering noodig waren, van mijnversper- ringen en andere obstakels, zoodat de verzorging der strijdende troepen gewaar borgd is. De bolsjewisten echter hebben door hun vernielzucht hot* leven van tienduizenden op de wreedste wijze in gevaar gebracht. ïtve strategische positie der Sov- jets in het Zuiden is, nu de Duitsche troepen bereids de Krim 1 gepasseerd hebben, aanmerkelijk verscherpt, zoo meldt V.P.B. Diver se verbindingswegen der bolsjewis ten zijn afgesneden en nieuwe ope ratiemogelijkheden voor het Duit sche leger zijn ontstaan. Het Zuide lijk front heeft zich reeds in ver scheidene deelen -gesplitst, waar door het Duitsche leger een groo- tere bewegingsvrijheid gekregen heeft en de Sovjet-troepen het on derling contact verloren. De bolsjewisten, die zijn ingesloten tusschen Dnjepr en Desna. aldus het D.N B deden op verschillende punten heftige pogingen orrf door de omsin geling te breken. Deze pogingen mis lukten. De Duitsche troepen vielen de terugtrekkende marschcolonnes aan en brachten den Sovjets zeer zware ver liezen toe. Dp omsingeling werd vol tooid Gevangenen-aantal en buit stij gen voortdurend. In den Zuidelijken sector nam de Duitsche luchtmacht met sterke afdee lingen deel aan de vernietiging der in gesloten Sovjettroepen. In opeenvolgen de golven vielen Stuka's ten Oosten van Kief colonnes voertuigen, troepencon centraties ën gemotoriseerde colonnes aan.Meer dan 900 vijandelijke voertui gen werden vernield, evenals een on overzienbare hoeveelheid ander oorlogs materiaal. De bolsjewisten leden zware verliezen. De Sovjettroepen, die ten Oosten van Kiëf ingesloten zijn, hebben ook zeer veel materiaal verloren. Op 18 en 19 September heeft een Duitsche infante rie-divisie 19 pantserwagens. 38 stuk ken geschut en meer dan 500 vracht auto's vernietigd. Ondanks hun wan hopige poeireen konden de bolsjewis ten nergens den ring verbreken. De her. haalde doorbraakpogingen werden door het moordende vuur der Duitsche in fanterie verijdeld. Het Hongaarsche telegraaf-agent- sóhap M.T.I. meldt van het Ooste lijk front: De ring der verbonden troepen om de ingesloten vijande lijke legers in de Oekraïne wordt s'eeds nauwer. Binnen deze om singeling herhalen zich de ver schijnselen van ontbinding van de maanden Juli en Augustus. Bij de leiding der ingesloten Sovjet-strijd krachten beginnen zich verschijn selen te vertoonen, dat men het hoofd verliest. De hooge officieren trachten met vliegtuigen te ont- snaüpen. De officieren en politieke commissarissen wenden pogingen aan om in burgerklëeriing buiten den ring te komen. De Duitsche luchtactie In den centralen sector van het Oos- telijk front waren de aan\allen van de Duitsche luchtmacht geconcentreerd op de ten Oosten van Kief ingesloten troe pen van den vijand, aldus het D.N.B Onophoudelijk vielen sterke formaties duikbommenwerpers en gevechtsvlieg tuigen troepencolonnes, pantserwagens en gemotoriseerde voertuigen met ver nietigende uitwerking aan. Verschei dene honderden pantserw&gens werden vernield. De vijand leed groote verlie zen. Ook de luchtdoelartillerie mengde zich in den strijd te land en behaald" groote successen. In 'n sector vernietigde de luchtdoelartillerie in een hevig vuurduel en deels van zeer dichtbij een batterij en twee stukken geschut, een stelling luchtdoelgeschut, drie granaat werpers, een pantserafweerkanon en vier waarnemingsposten. Een afdeeling van een luchtafweerbatterii verijdelde in een strijd, welke tien uur duurde, een poging van den vijand om over een rivier te komen. In zeer hevige ge\ech ren werden de steeds opnieuw in den strijd geworpen troepen verslagen en tenslotte geheel en al op de overziide van de rivier teruggeworpen. Sterke aanvallen van gevechtsvliegtuigen wa ren gericht op de naar de nieuwe front lijn ioopende spoorlijnen en wegen, wel ke herhaalde malen verbroken werden Enkele stations werden \ernield Ver seheidene treinen werden door bommen "etroffen en deels vernietigd. Op een naar hel front leidenden weg hebben gevechtsvliegtuigen twaalf Sovjet-pant serwagens vernietigd. De Sovjets hebben volgens tot dusver ontvangen berichten op 19 Septemhei m totaal 87 vliegtuigen verloren. Hier \ah werdén in luchtgevechten 35 en lóor luchtdoelartillerie 13 toestellen neergeschoten: 39 vliegtuigen werden op den grond vernield. LIMA, 22 Sept. (D.N.B.). Do Pr r.uaansche regeering maakt in eèn communiqué een nieuwe schending bekend van den- wapenstilstand door Ecuador. Honderd Ecuadorj- aansche soldaten overvielen vol gens dit communiqué twntig Peru- aansche soldaten in Panupali. De verliezen der Peruanen bedroegen acht dooden en vijf gewonden. Ng- dat de Peruaansche strijdkrachten waren versterkt werd het gevecht voortgezet, tvaarbij de vijand met aanzienlijke verliezen werd terug geslagen. De Peruaansche regee'ring deelt voorts mede, dat van de zijde yan Ecuador met een schip van een Xoord-Amerikoan- 6che bananenmaatschappij. militaire tramsporten in het gebied van Tenguel Tcndales zijn uitgevoerd Verder heb ben op de bananenplantages van deze maatschappij concentraties van Ecua- doriaansche troepen plaats gevonden. De Peruaansche bladen publiceeren een tegenspraak van Ecuador met be trekking tot de uiteenzetting der regee ring van Peru over, troepenconcentra ties in het gebied van de Amerikaan- sche bananenplantages en het vervoer van Ecuadoriaansche troepen op sche pen van deze onderneming. De Peru aansche perg wijst deze tegenspraak van .Ecuador van de hand en verzet zich tegen pogingen om de schuld aan de incidenten Peru in de schoenen te schuiven. Het grootste, te Lirna verschijnende blad, Comercio. schrijft, dat. een ingrij pen in territoriale prohlemèn voor Peru volkomen onaanvaardbaar is Ecuador heeft het voornemen gehad om de oor- logsspanning te laten voortbestaan met ^het doel zijn aanspraken op provincies van Peru door te zetten Peru zal de betrokken provincies nooit opgeven, ook niet op grond van internationalen druk, zorvals die is voorgesteld door Mexico. Ook zal Peru nooit toestaan dat op international© conferenties beschikt wordt over zijn territorium. Peru hoopt, dat het niet noodig zal zijn zich te ver wijderen van de Amerikaansche solida riteit om zijn recht te verdedigen. Wan neer het dit echter doet, doet het zulks omdat eer, waardigheid en de verplich tingen jegens het \aderland boven de solidariteit gaan. NEW YORK. 22 Sept. (D.N.BPre sident Roosevelt is in den afgploopen nacht naar Washington teruggekeerd. Volgens rle New York Daily News zal Roosevelt onmiddellijk na zijn aan komst in het Witte Huis een conferen tie beleggen over het nieuwe aange vraagde crediet van zps milliard dollar voor de hulp aan Engeland In verband daarmede zal hij defi vice-president Wallace, den leider van de democrati sche fractie van het Huis van Afge vaardigden. McCormack. en den voor zitter van de commissie van buiten landsche zaken van den Senaat, Con- nally, ontvangen. Volgens Associated Press is de groep der niet-interventionisten voornemens bij het voorstel van Roosevelt voor het voteeren van een nieuw bedrag van zes milliard dollar voor de hulp aan Enge land een amendement te voegen om een leening aan de Sovjet-Unie te verhinde, ren. De democratische senator George heeft reeds tegen dit voornemen pro test aangeteekend met als motief dat dit als een critick op de politiek der regeering opgevat zou kunnen worden. EOODSCHAP VAN ROOSEVELT AAN AMERIKAANSCHE JODRN NEW YORK, 22 Sept. (D.N.B.) President Roosevelt heeft een bood schap gericht tot de Joden der Ver- eenigde Staten ter gelegenheid van het Israelietische Nieuwjaar, waarin hij o.a. zegt. dat het land 'zich opnieuw moet wijden aan de vraagstukken welke op een oplossing wachten Deze bood schap is door den rabbijn Wise voor de radio voorgelezen. O Heden (Maandag) gaat de zon op y x om 7.24 uur; onder om 19.40 uur. 6 Maan op om 8-50; onder om 20.23 6 V Dinsdag vaat de zon op om 7.27 uur; onder om 19.37 uur. Maan op om O O 10 11 uur; onder om 20-55 uur. Y o v CHXX><><><>O<X>O<X><X><><>OO<>O<X><>N0«D'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1