Laffe moord op Duitschen soldaat te Parijs De wapensmidse van Leningrad Jtteriaal-gebrek bij de Sovjets Open brief aan aartsbisschop van Canterbury Frankrijks nieuwe grondslagen DE EEMLANDER Uitgave VALICHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Amerikaansch vrachtschip tot zinken gebracht De conferentie te Moskou AMERIKA EN DE OORLOG r~ Een harde winter De officieel erkende sportorganisaties Van Finsch geestelijke Sovjet-goud naar de V.S. DE VERDUISTERING JAARGANG No. 73 DINSDAG 23 SEPTEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD NNE.MENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersloort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFP AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 Sovjet-Russische krijgsgevangenen op wegnaar het gevangenenkamp achter het Duitsche front. (Foto Scherl ■ERLIJN, 23 Sept. (V.P.B.) De groote vernietigingsslag, welke momen- jn Oosten van Kiëf geleverd wordt, leent zich voor een vergelijking met jegere vernietigingsslagenGbij Minsk—Bialystock en bij Smolensk. Ondanks ■it. dat het verrassingsmoment in den slag bij Minsk—Bialystock voor de ;he troepen een grooten voorsprong beteekqnde, werd daar toch van 26 tot 11 Juli, dus gedurende#15 dagen heftig gestreden. De vernietigingsslag omgeving van Smolensk duurde bijna een maand, want daar probeerden gesloten troepen bij herhaling den ijzeren muur te doorbreken. De Vernie- sslaz ten Oosten van Kiëf echter leidde reeds binnen zes dagen tot een dig succes, dat tot uitdrukking komt in het groote aantal gevangenen, ïressant ziin ook 'o getallen waarin de generalestaf den oorlogsbuit in drie veldslagen heeft uitgedrukt/ Bij Minsk—Bialystock vielen de Duit- Iroepcn 3332 en bij Smolensk 3205 pantserwagens in handen. Ten Oosten [iëf echter werden ir. de eerste phase van den strijd slechts 153 pantser- is buitgemaakt. Ook cle stukken geschut zijn beduidend minder gewor- )ij Minsk—Rialystock kon op 1809, bij Smolensk op 3120 en ten Oosten van »p 600 stukken geschut beslag gelegd worden. Uit deze cijfers blijkt duide- at de bolsjewisten gebrek aan materiaal beginnen te krijgen. [erlijnsche militaire kringen wor de successen van de Duitsche lacht in het Oosten aldus samen- )e Oosfzee6telling der bolsjewisten ctisch vernietigd. Alle steunpun- ■elke sinds 1939 door Sovjet-Rus-, ivstematisch aangelegd werden, tiet uitzondering van Hangö en stad in Duitsche handen gevallen. )p één na de grootste stad der -Unie, Leningrad, is met haar bui- loon belangrijke industriecentra iet bolsjewis'ische front'uitgeval- leer dan 1 millioen bolsjewistische kn zijn daar omsingeld. De geheele Oekraine is in handen Irbonden legers. Na het verlies van tswerken te Kriwoj Rog, van de Itswerven te Nikolajef en van de Jrieele werken van Dnjcpropetrofsk de bolsjewisten than6 ook het Ïriecentrum Kiëf ingeboet. In Kiëf n om. een geweren fabriek. 5 mu- brieken. 1 vliegtuigenmontagehal, SOOO arbeiders te werk gesteld wa- I pantserwagenfabrieken, do ma- l.ibriek „Bolsjewik", waarin vlieg- Idcrdeelen gefabriceerd werden en [nstrieele bedrijven. hTa de doorbraak door de Dnjepr- [de inneming van Poltawa en den Isch langs de Krim hebben de Ihc troepen terreinen veroverd, |aaruit verdere indu6trieele zones lgd kunnen worden, pe capaciteit der oorlogsindustrie jovjet-Rusland heeft zwaar geleden Ide uitwerking der Duitsche lucht- Jllen, waardoor niet alleen fabrie- ervvoc-st zijn, maar ook de belang- kerhindingswegen dezer fabri-eken |>ken zijn. Het groote verlies aan men- In en materiaal leidt tot een Iels voortschrijdende verzwakking het Sovjet-leger. Dit blijkt bv. Is duidelijk in het Zuiden, waar jDuitsch© troepen bijzonder snel likken. De sirijd rond Leningrad het front voor Leningrad hebben September, naaryvan militaire-zij- )rdt medegedeeld, een Sovjet-tor- iger en een kruiser vanuit de baai roonstad getracht zich te mengen i strijd te land. De Duitsche artil- ham de oorlogsschepen onmiddel- Boeltreffend onder vuur. Op den [kruiser werd een zware treffer pist. De beide Sovjet-oorlogssche- [erden door het goed gerichte vuur uitsche artillerie gedwongen hun Hen te staken en den steven te n. rent het bombardement op de ha an Kroonstad verneemt het D.N.B. Jdat bij den aanval van Duitsche [•"Ken op Sovjet-oorlogsschepen in Iven van Kroonstad het slagschip V-revolutie 2 treffers rrtidscheep9 L Daarvan 6cheen een ontploffing ,evolg te zijn, waardoor het voor- I Reheel werd'-opengereten. Hpt [begon van binnenuit te branden, lommen vielen in de onmiddellijke pid v^n het schip. De zware krui- firof kreeg twee rechtstreeksche rs. terwijl een andpre zware krui- 'aai van de naam niet herkend kon n, door vier bommen werd^getrof- ^an boord van beide schepen ont brand. Drie jagers en een mijn- 'r kregen voltreffers en geraakten ens in brand. Een kanonneerboot een treffer uiteengereten. Na ii tijd waren de wrakstukken ge- n. Eon vrachtschip van ongeveer °n werd tot zinken gebracht. Alle dfer* werden geplaatst met bom- van hetzelfde zware kaliber, eicel wordt uit Helsinki medege- dat de bolsjewisten, nadat de Fin ten oever van het Ladoga-meer ge- rd"hadden, zich ook van dc eilan- n het Noordelijk deel van heumeer 'n moeten terugtrekken. Valamo, isaaret, Moekerikkoe, Heinascn- Rahmansaari en andere eilanden veer in Finsche handen. Aanvallen op schepen bij Odessa Duitsche luchtaanvallen op Sovjet- 1en ten Zuiden van Odessa zijn ook £en met succes voortgezet, naar het verneemt. Een kruiser geraakte Pand, een torpedoboot werd zoo I1' beschadigd, dat de Sovjets haar 'ief strand moesten zetten. Twee rportschepen van 2000 en 1500 ton lyn tot. zinken gebracht. Een schip ■2000 '.on werd door brand en ont- 1'nR vernield. Een patrouillevaartuig P'ic kleinere schepen met een ge- plijken inhoud van 1500 ton wgr- beschadigd. Pessimistische stemming, te Londen jte toestand aan het Oostelijke front Pniherder dan ooit". Met deze woor- 1 kenschetst de Londensche corres ctent van het Zweedsche blad Dagens 'eter de stemming in Engeland na Foote Duit.sche successen en de zwa polsjewistische nederlagen. Als be- WASHINGTON, 23 Sept. (D.N.B.) Het departement van Buitenland- sohe Zaken maaikt bekend, dpt het onder Panameesche vlag en in het oorlogsgebied voor Engeland varende Amerikaansohe vrachtschip Pinkstar tot zinken gebracht is. BERLIJN, 23 Sept. (D.N.B.) (Reuter meldt uit Moskou, dat de Britsche en Amerikaansche gedele geerden voor de conferentie te Mos kou daar zijn aangekomen. REV AL 23 Si-pt. (V-P.R.) Leningrad bestaat niet alleen uit de stad Leningrad. De - bolsjewisten hebben een nauw be grensd complex uitgeroepen tot gebied van Leningrad". De stad en het gebied werden uitgebouwd tot een wapensmidse van den eersten ratte. Niets is hiervoor kenmerkender, dan dat er in Leningrad geen buitcniandsche consulaten mochten worden gevestigd, dat een buitenlander geen verblijfsvergunning kon krijgen en dat de bemanning van vreemde schepen over Leningrad ging niet minder dart 29.4 pet. van den invoer en 44.4 pet. van den uitvoer niet zonder speciale vergun ning aan land mocht gaan. De voorsteden van Leningrad strek ken zich langs den Zuidelijken dever yan de Newa ongeveer 20 kilometer ver uit. De kern van de stad zelf echter is gelippl van tsaristischen oorsprong. Tot de historische gebouwen behoort oa. het vroegere keizerlijke slot Peterhof, met den bouw waarvan nog onder#Peter T werd begonnen. Van ziin 12 meter hooge terras geniel men een panorama over de Finsche Golf tot het eiland Kot- lin met de vesting Kroonstad. Verder landwaarts in treft men Kratnoje Selo aan, een aanzienlijk dorp, Jat. groote bekendheid geniet door het feit. dat in vroeger dagen het tsaristische gardc- corps zich daarheen begaf, een tenten leger opsloeg en er manoeuvres hield In het Zuidoosten van dit dorp verheft zich de Doederhofsche bpi'£. die de voor het vlakke kustgebied aanzienlijke hoogte bereikt van 167 meter. Verder naar het Westen ligt het slot Gadsjin. Dit bevat 600 kamers, drie troonzalen en een schouwburg en werd het laatst bewoond door de tsarina- riïoeder. Nog iets meer naar het Oosten ligt Tsarskoje Selo met het groote kei zerlijke slot en zijn beroerpde park. Om den grooten vijver om te wandelen had men reeds een uur noodig. De spoor weg van hier naar Leningrad is de oudste van geheel Sovjet-Rusland en werd reeds in 1837 geopend. Niet vei' van Tsarskoje Selo ligt de hoogte van Poelkowa, vanwaar men de geheele stad kan overzien. Zij beheerscht Le ningrad. Ten Zuiden van Tsarskoje Selo lag het slot Pawlosk op de plaats, waar Peter I een Zweedsche schans heeft bestormd en met den grond gelijk heeft gemaakt. Charkof De val van Poltawra vestigt voorts de aandacht op de induslrieele stad Char kof, welke 835.000 inwoners telt. Dank /ij dc nabijheid van het Donets-kolen bekken, van de ijzermijnen van Kriwoj Rog en van èen vruchtbare landhouw- wijsstuk voor de pessimistische stem ming in Londen haalt de correspondent het oordeel aan van den militairen me dewerker van de Times, die letterlijk schrijft: „De toestand is thans somher der dan hij ooit tijdens den Duitsch- bolsjewistischen veldtocht geweest is" Volgens dezen correspondent uiten zich ook de andere Engelsche bladen in den zelfden pessimistischen geest. In dit ver band wordt opnieuw de eiseh gesteld, dat Engeland meer hulp zal verlecnen aan de Sovjets. De Londpnsche corres pondent van Svenska Dagbladet citeert de Daily Mail, die schrijft, dat nu pas vele Engelschen wreed uit den droom gewekt worden, dat de Sovjet-Unie den oorlog voor Engeland zal winnen. Men ziet thans duidelijk in, dat Hitler bezig is aan de uitvoering van een zijner groot ste offensieven. Streek is de stad het grootste economi sche centrum van de Oekraine en e?n belangrijk knooppunt van straten spoorwegen, die het centrale Russische industriegebied met de Zwarte Zee vcrnindën en hel verkeer tusschen het Oosten en het Westen mogelijk maken. De bevolking hestnat uit Oekrainers. Russen en Joden De stad is de zetel van vele ambtelijke instellingen, o.m. heeft het bestuur der zware industrie daar zijn residentie. Voorts liggen in en bii Charkof vele kazernps. een piloten- school pu uitgestrekte vliegvelden welke de militaire beteekenis van deze stad onderstrepen. De oorlogsindustrie bestaat uit groo te werken voor de fabricage van pant serwagens en tractoren. Ook heeft Charkof 5 vliegtuigfabrieken, t muni- tiefabnöken, een geschutfabriek, 2 fa brieken a oör vuurwapenen, twee che mische fabrieken en 1 fabriek voor het vervaardigen van electrisrhe meetappa raten. De bezetting dezer stad zou het oorlogspotentieel der bolsjewisten nog verder verzwakken. WASHINGTON, 23 Sept. (D.NB.) De republikeinsche afgevaardigde Fish heeft medegedeeld, dat hij nog deze week in het Huis van Afgevaardigden een motie zal indienen, inhoudende het voorstel aan de Amerikaansche regee ring om Duitschland den oorlog te ver klaren. Fish verklaarde, dat hij hier mede dit voornaamste vraagstuk voor het Amerikaansche volk op de agenda wil plaatsen. Hij is er van overtuigd, dat het federale Congres een oorlogs verklaring met een meerderheid van twee tegen een zal verwerpen. Een der gelijke stemmenverhouding zou de stemming onder het Amerikaansche volk weerspiegelen. Fish verklaarde, dat hij ook besloten heeft deze kwestie voor het plenum te bTengcn, voor het geval de motie bij de commissie voor huitenland^chc zaken'van het Huis van Afgevaardigden zou blijven liggen. In een rede voor de „America First"- comrnissie heeft dc katholieke geeste lijke Gillis, medewerker yan de „Catho lic World" verklaard, dat de regeering der Vereenigde Staten weliswaar het woord „defensief" gebruikt, doch „of fensief" bedoelt. Hetgeen als noodzake lijk voor de verdediging van het eigen land wordt voorgesteld, is in werkelijk heid niets anders dan het steunen van een wereldrijk dat in zijn voegen kraakt en dreigt ineen te- storten. De V*>reenigde Staten bevinden zich zeer dicht aan den rand van den oorlog. Roosevelt leidt in tegenspraak met zijn beloften het Amerikaansche volk in den oorlog, zonder het Congres te raadple gen cw zonder rekening te houden met den wil van het volk. ROOSEVELTS AFGEZANT IN HET VERRE OOSTEN SJANGHAI, 23 Sept. (D.N.B.). - Gis teren is de bijzondere afgezant van pre sident Roosevelt voor liet Verre Oosten, Frank Grady, uit Calcutta in Bombay aangekomen, vanwaar hij na een kort verblijf naar Colombo, Rangoon en Tsjoengking zal doorreizen. Grady ver klaarde, dat Roosevelt bijzondere be langstelling aan den dag legtyoor den toestand in Britsch-Indië. Birma en Ma- lakka. winter vraagt van iedereen extra-uitgavenVele landgcnoo- ten moeten daardoor gebrek lijden. Winterhulp Nederland zal zich weer over die Nederlanders ontfermen. Uw bijdrage is daarvoor echter onmis baar. Brengt daarom een bewust of fer bii de begin October te houden lijst encollccte. 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. Naar wij vernemen heeft de secretzy-is-gene- raal van het departement van Opvoe ding, Wetensohap en Cultuurbescher ming de Nederlandsche Athletiek-Unie (athleliek), den Nederlandschen Bil jartbond (biljartspel), den Nederland- SjChen Boksbond (bokssport), den Ne derlandschen Cricket Bond (cricket spel), het Nederlandsch Gymnastiek Verbond (gymnastiek), den Nederland schen Bond van Handboogschutterijen (handboogsport), den Nederlandschen Hockey Bond (hockeyspel), den Nedey- landsclien Honkbal Bond (honkbal 'spel), den Nederlandschen Jiu-Jitsu- hond (jiu-jitsu), den Nederlandschen Kaatsbond (kaatsspel), den Nederland schen Kano Bond (kanosport), den No; derlandschen Kegelbond (kegelsport), den Nederlandschen Kolfbond (kolf1 spel), den Nederlandschen Kórfbalbond (korfbalspel), den Nederlandschen Krachtsportbond (krachtsport). den Nederlandschen Lawn-tcnnis Bond (ten nisspel), den Nederlandschen Roei'bond troeisport), den Nederlandschen -Rug bybond (rugbyspel), den Nederland schen Aniatcur-Schermbond (scherm sport), de Verecniging van Nederland sdhe Scherpschutters (schietsport), den Nederlandschen Ski Bond (skisport), den Nederlandschen Squash Rackets Bond (squash raoketsspei), den Neder landschen Tafel Tennis Bond (tafclten- nisspel), den Nederlandschen Voetbal bond (voetbalspel), den Nederland schen Wandelsportbond (wandelsport), de verbonden Nqrierlandsche Water sportverenigingen (zeil- en "motorboot- sport), de Nederlandsche Wielren Unie (wielrensporl) en den Nederlandschen IJshockey bond (ijshockeyspel), aange wezen als bevoegd om, in overeenstem ming m^t de door het college van ge machtigden voor de sport te verstrek ken aanwijzingen, leiding te geven aan liet w-edstrijdwezen op het gebied van lichamelijke oefening en sport, voor zoover dit door ieder der voornoemde organisaties afzonderlijk wordt bestre ken en bij den naam van ieder der aan gegeven organisaties is vermeld; met dien verstande, dat alle sportwedstrij den, sportdemonstraties» en soortgelijke sportevenementen, waaraan wordt deel genomen door meer dan één vereeniging aan de goedkeuring van het béstuur der daarbij betrokken organisaties zijn onderworpen. Ter toelichting op de heden gepubli ceerde beschikking van den secretaris generaal van het departement van Op voeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming inzake de aanwijzing van de leidende sportorganisaties, deelt liet College van Gevolmachtigden voor de Sport nog het volgende mJde; Voor enkele takken van sport zijn de leidende organisaties, nog niet aan gewezen. Dit houdt verband met het feit, dat met enkele bonden en officieele instanties nog onderhandelingen wor den gevoerd over diverse aangelegen heden van organisatorisehen aard. Deze beschikking van den secretaris-generaal zal dus binnen afzienbaren tijd worden gevolgd door een tweede, waarin de thans nog niet. opgenpmcn bonden na der zullen worden aangewezen. PARIJS, 22 Sep*. (D.N.B.). De militaire bevelhebber in Frankrijk heeft via de pers bekend gemaakt, - dat op 16 September een laffe moord is gepleegd op een Duitschen sol daat. Als vergeldingsmaatregelen zijn twaalf met name genoemde communisten,die wegens aggres- sieve handelfngen jegens Duitsche soldaten, daden van sabotage, ver spreiding van communistische pam fletten en het dragen van wapenen gearresteerd waren, doodgeschoten. De militaire bevelhebber kondigt voorts aan. dat indien een nieuwe aanslag gepleegd wordt, een aan zienlijk grooter aantal communis ten zal worden doodgeschoten; In scherpe bewoordingen geeselt dc Paris Midi den aanslag op den Duit schen soldaat en schrijft, dat het Fran- sche/ volk eenstemmig de bolsjewisti sche aanslagen veroordeelt, die door Rngelsche en Moskousche huurlingen in Frankrijk worden aangewakkerd. Het is echter niet voldoende, zoo ver volgt het blad, te veroordeelen en de moordenaars te laten vluchten, neen, het geheele volk moet ac'ief meewerken aan do onderdrukking van deze laffe handelingen. De chef ^an den staat, maarschalk Pétain, heeft zich door den omroep tot de Franschen van het bezette gebied ge richt om hen er op to wijzen, dat aan slagen, op soldaten van het bezettings leger gepleegd, misdadig zijn en slechts ongeluk teweeg kunnen brengen. Zij moeten worden toegeschreven aan buF tenlandschc agenten, want het is niet in overeenstemming met de Fransche traditie om in de duisternis soldaton te overvallen, die gehoorzamen aan het hun gegeven bevel. De regeering keurt de aanslagen in eiken vorm af. en ver zoekt de bevolking de opsporingswerk zaamheden zooveel mogelijk te bevorde ren. Wanneer deze misdadige handelin gen niet onderdrukt zouden worden, zouden onschuldigen gestraft worden. De moeilijke, omstandigheden, waarin het land zich bevindt, leggen de bevol king als geheel een bijzonder zware verantwoordelijkheid op. Voornaamste plicht daarbij is in alle omstandigheden de eenheid van Frankrijk te bewaren. Dit eischt in d^ eerste plaats handha ving van de openbare orde. HELSINKI, 22 Sent. (A.N.P.) Het blad „Suomen Sosial-demo- kraatti", het orgaan van de sociaal democratische partij van Finland, beeft een open brief gedicht tot den aartsbisschop van Canterbury, welke geschreven is door den aan het Finsche Oostelijke front verloevcn- den Evangelischen geestelijke A. Rantamaa en welke in de Finsche openbare meening, sterk de aan dacht heeft getrokken. In dezen brief wordt het volgende ge zegd: „Met het oog op een, door de bolsje wisten geschonden kerk schrijf ik dezen brief en richt hem juist aan u als hoofd van de Anglicaansche kerk", omdat u zioh in een zaak gemengd hebt, die ook mij als jeugdig Finsche geestelijke diep geschokt heeft. Ik heb een kerk gezien, waarin Christus' kruis was afgerukt. Waarom? Omdat hier twee jaren lang dc bolsjewieken geheersoht hebben. Wij Finnen, als naiburen, kennen dat. Van uit de verte zou het er wellicht anders kunnen uitzien. Maar in do twintig ja ren, dat de Sovjet-Unie bestaat moet de mare van haar houding tegenover de kerk ook elders ter wereld wel bekend geworden zijn." De Finsche geestelijke beschrijft dan het geschonden godshuis: „Vaii het al taar werd een tooneel gemaakt, daarop een piano en roode beschilderde lap pen. Op de plaals van de muurschilde ringen kwamen leuzen van den bond van goddeloozen, waar cle banken ge staan hadden, verrees een dansvloer en aan den zijkant werd een bar ingericht. Voor het orgel werd ruimte gemaakt voor balalaika en harmonica's. De sa cristie, waar de geestelijken zooals u, mijnheer de aartsbisschop wel weet, in ötilte mediteeren, werd door de Russen yiOHY. 22 Sept. (D.N.B.). Het Fransche staatshoofd, maarschalk Pétain, die zich op het oogenblik op een inspectiereis in de departe menten Savoye en opper-Savoye be vindt, heeft vandaag in Chambery een rede gehouden, waarin hij op nieuw de grondslagen van den nieu wen Franschen staat omlijnde en talrijke hervormingen op constitu tioneel, sociaal en economisch ge bied aankondigde. „De nationale raden", zoo zeide Pé tain o.a., „hebben mij een ontwerp voor het oprichten van een regime met sterk gezag doen toekomen, waarbij met de natuurlijke tendenzen, de wenschen en de behoeften der bevolking rekening wordt gehouden. Zij hebben de ernstige vraagstukken inzake de organisa'ie van den nationalen gemeenschap bestu deerd, den voorrang van plichten boven rechten vastgesteld en een regime yan een gezonden sociale rechtvaardigheid voorbereid. In het verdere verloop van zijn rede wéés de maarschalk op de noodzakelijk heid het plaatselijke, provinciale en re gionale leven te herstellen. De organi satie van de provincie, zoo zeide de maarschalk, is noodzakelijk om op ra- tioneelere wijze het raderwerk van het overbelaste bestuursapparaat te verlich ten en aan te passen aan de moderne economte. De toekomstige provincie zal dusdanig georganiseerd dipnen te wor den, dat zij een eigen eenheid vormt. Zij zal een grooter oppervlak beslaan dan vroeger. In sociaal opzicht komt het doel, waarnaar gestreefd wordt neer op een opheffing van den klasse6trijd door het invoeren van een rechtvaardig sta tuut van den arbeid. Het i6 vanzelfspre kend, dat ook de landbouw zijn statuut moet hebben". Tenslotte verklaarde de maarschalk, dat hij een volledig vertrouwen stelde in het succes van gemeenschappelijken arbeid voor de vernieuwing van Frank rijk. Verklaring van Boisson De gouverneur-generaal van Fransch West-Afrika, die op het oogenblik voor het voeren van besprekingen in Vichy vertroeft, heeft naar aanleiding van den verjaardag van den Engelsch-Gaullisti- 6chen overval op Dakar de Fransche .en buitenlandsche^pers ontvangen. Boisson veroordeelde het verraad van de Fran schen, die in dienst van Engeland staap. Vervolgens legde de gouverneur-gene raal den nadrvik erop, dat Fransch- Afrika thans meer aaneengesloten dan ooit achter den maarschalk en de re- geering staat. Het is de regecring ge jukt, de materieele en moreele verdedi ging van de Afrikaansche gebieden te waarborgen. Zoowel op materieel als op moreel gebied is de positie van Fransch- Afrika aanzienlijk sterker geworden dan een jaar geleden. De geheele bevol king van Afrika 6taat achter maar schalk Pétain en zijn regeering. Fransch Afrika is zich ervan bewust, dat het J^t hoofdbestanddeel vormt van Frank- "rijk. als w.c. gebruikt. Ik heb foto's gemaakt opdat ik het bewijzen kan. Ook de par terre van den klokkentoren diende voor deze doeleinden. Ook dit heb ik gefotografeerd, opdat de waarheid niet vergeten wordt. Maar dit is nog niet alles. Op een zijdeur wa ren afbeeldingen geschilderd, die slechts afkomstig kunnen zijn uit een bordeel. Daar stond een tekst bij geschreven, die een soherp licht werpt op het bescha vingspeil en de denkwijze van liet bols jewistische leger. Ook daar heb ik foto's van gemaakt. Ik geloof wel niet, dat zij ergens zullen worden gepubliceerd maar met duizenden andere bewijsstukken, die het Finsche leger verzameld heeft, zpllen zij een licht werpen op het mo reel van hel Sovjet-leger. Op het kerk hof een beeld van verwoesting en van de ergste grafschending^ Maar er was nog iets anders, dat mij nog heviger griefde. Dat is uw oproep, mijnheer de aartsbisschop, aan millioenen leden van de Engel sche kerk om in de godshuizen en thuis te bidden voor de overwin ning en het succes van het „dappe re Russische leger." U hebt onwetende menschen verzocht te bidden voor de wapens, die juist on schuldige burgers in de Baltische lan den gedood hebebn, welke landen aa den .eersten wereldoorlog vooral door de Engelsohe politiek in het leven geroepen werden. Wij, Finnen kunnen ons niet onderwerpen aan bet bolsjewisme, dat bet gezinsverband uiteengerukt, de kinderen van hun ouders wegneemt en de vrouwen Jaat vernederen en schandvlekken, zooals dit in de Sovjet-Unie gebruikelijk is, dingen, waarvan- de Engelsche diplo maten wel afweten. Ik als geestelijke vrees de ontzettende verantwoording, welke u als protes- tantsoh bisschop op u genomen hebt, (oen gij uw verzoek hebt. gericht tot millioenen menschen, die bet ware ka rakter van bet bolsjewisme niet kun nen weten. Er bestaat een God en die zal eenmaal van ons allen rekenschap vragen. Dan zullen wij elkaar ontmoe ten en zullen wij de duizenden geeste lijken en christenen, die sinrfs hét ja^r 1917 door de bolsjewisten vermoord zijn en wier bloed om wraak roept, ontmoe ten. Wij zullen ook den geestelijke ont moeten. wiens kerk hier geschonden Staat en die in dezen oorlog voor vrij heid en christendom zijn leven beeft, ge laten. Ter verantwoording zullen ook die machtige hoeren worden geroepen, die duizenden menschen in het ongeluk gestort hebben. Dan zal ook de vraag beslist worden of men de zaak van bet bolsjewisme in Ghristus' naam mag zegenen." WASHINGTON. 23 Sept. (D.N.B De minister van financiën, Mprgenthau, heeft meegedeeld, dat de Sovjet-Unie de laatste dagen goud ter waarde van vijf millioen dollar naar de Vereenigde Sta len gezonden heeft Door deze goudzen ding wordt de helft der leening ten be drage van tien millioen dollar terugbe taald. welke de ..Amerikaansche regee ring een maand geleden;aan de Sovjets verleend heeft om de leveringen aan dc Sovjet-Unie op gang t$ brengen. <yo<xxxxxxxxx>oooo<xxxx>ocxxx>o Heden (Dinsdag) gaat de zon op om 7.27 uur: onder 'om 19.37 uur De maan gaat op om 10-11 uur: on der om 20.55 uur. Woensdag gaat dfzon op, om 7.28 uur. De maan gaat op om 11.30 uur: onder om 21.29 uur oooo<xxxx>ooooo<xx>oooooooooo

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1