rootste vemietigingsslag der wereldgeschiedenis Duidelijke taal van minister Knox Duikbooten contra convooien DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a erdediging van de Krim GENERAAL WAVELL IN DEN KAUKASUS Philippijnsche reservisten opgeroepen Londen over de Duitsche verliezen Geredden van de „Pinkstar" op IJsland DE VERDUISTERING Nieuwe boterbonnen Clandestiene handel in graan ontdekt Oproep tot verpleegsters Daar is hulp noodig JAARGANG No. 74 WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68-, per week 0.16. Binnenland franco per ;f per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. %620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van l4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheid6- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 3F.KAREST. 24 Sept. (D.N.B.). Dc Ier Simferopol meldt liet volgende: het oog op het feit. dat het front nadert, zijn in alle groote ste- van de Krim volksvergaderingen öuden. waarin bolsjewistische amb- "ren de burgerbevolking aanspoor tot gewapend verzet tegen de Duit troepen. Een bolsjewistische partij- "fitaris verklaarde b.v.: „De Duit ss hebben den sleutel van de Krim handen. Ik verzoek alle leiders van verdedigingsdienst, het dreigende aar dat boven de Krim zweeft niet onderschatten. ^leer werken, meer heren en tot den dood toe vechten, is het eenige. wat een bewoner van krim thans nog kan doen". BERLIJN, 24 Sept. (V.P.B.) Nu de generale staf van de Duitsche weer- :ht wederom in een extra-bericht een overzicht heeft gegeven van het aantal ingenen en de oorlogsbuit, welke ten Oosten van Kief in de handen der Duit- troepen gevallen zijn. verklaren Berlijnsche militaire kringen, dat de groote lietigingsslag dus na bijna tien. dagen vrijwel als geëindigd beschouwd kan den. Dit feit leidt lot de conclusie, dat het weerstandsvermogen der bolsje- en, dat bij Smolensk gedurende de maanden Juli en Augustus zijn hoogt,e- t bereikte, aanmerkelijk verzwakt moet zijn. De groote omsingelingsslag ten teil van Kief kan op grond van de thans reeds bekend geworden resultaten de grootste vernietigingsslag der wereldgeschiedenis beschouwd worden. Iri slag bij Tannenberg gedurende den wereldoorlog werden 100.000 gevangenen aakt. in het Westen tijdens den slag in Artois 330.000. in den slag bij Minsk- lvsfock 323 000 en i" den slacr bij Smolensk 310.000. \a de laatste successen t bet aantal Sovjet-Russische gevangenen de 2 millioen-grens ruimschoots schreden. Gedurende den 4-jarigen strijd tegen Rusland tijdens den wereld- ng werden in totaal 2 millioen Russische krijgsgevangenen binnengebracht, lat de huidige operaties na drie maanden reeds tot betere resultaten hebben id. AAR het D.N.B. meldt, hebben op 21 September twee esca-» ons sovjetcavalerie een wanhopi- poging gedaan, om bet voort- irende opdringen der Duitsche üepen ten Oosten van Kiëf tot jan te brengen. Door het gecon- ntreerde Duitsche vuur mislukte aanval volkomen. De escadrons erden totaal vernietigd. De weini- overl even den werden gevangen nomen. Zij vertelden, dat zij de pdracht hadden, den Duitschen marsch naar het Oosten met alle ogelijke middelen tegen te hou- n. De politieke commissarissen ,dden achter hen machinegeweren stelling gebracht en gedreigd er te zullen neerschieten, die nstalten maakte om om te kee- i of zich over te geven. 22 September zijn in den centra- sector van het Oostelijk front in esvolle gevechten sovjet-tegenann- in door de Duitsche troepen afge- en. De bolsjewisten verloren in e3n iesector zes pantserwagens, waar drie van 52 ton. 'Pen ''er pantser- ens werd door ppn Duitschen duik- menwerper vernietigd. De Duitsche luchtactie ilgens tot dusver ontvangen be ien hebben Duitsche jagers op 22 ember in luchtgevechten 29 en sch afweergeschut 14 Sovjet-vlieg en neergeschoten. Nog 30 andere duieen werden bij aanvallen op et-vliegtuigen op den grond ver- Het totale verlies bedraagt dus lachines. een aanval op een station in de jheid van Charkof. waar 1)3 trans- treinen stonden, hebben Duitsche chtsvliegers ongeveer 150 spoorwa- vernietigd. Dezelfde formatie ver- Ie later op een ander slation een sport'trein, terwijl in een anderen die met brandstof geladen was, d werd veroorzaakt. De tankwa- nntploften en brandden geheel uit. sche gevechtsvliegtuigen hebben is op 22 September in de watferen Odessa een transportschip van on er 4.000 brt. en twee transportsche- van elk 1000 brt. tot zinken ge- ht. i'erder hebben Duitsche stuka's deren nieuwe geslaagde aanval- i gedaan op bolsjewistische veld artilleriestellingen op de land- gte van de Krim. Gd een vlieg- ld werden loodsen en gehouwen aar beschadigd en tien vliegtui- i vernield. ika's en gevechtsvliegtuigen hebben ren in de Finsche golf een Sovjet- zdó ernstig getroffen, dat het on hevige ontploffingen begon te zin- Bij vroegere aanvallen was dit reeds zwaar beschadigd. Het twee- 'ovjet-slagsöhip in de Finsche golf, October-revolutie", dat eergisteren ir beschadigd was, werd gisteren door twee bommen op het achter- 1 getroffen, in dezelfde haven werd boord van een grooten torpedoboot- brand veroorzaakt. Finsche successen ficieel wordt uit Helsinki medege- d. dat een Finsclie motortorpedo- in den nacht van 21 op 22 Septem- teir Oosten van het eiland Suursari Finsche Golf een Sovjet-mijn en- van 500 ton tot zinken heeft ge- Eén opvarende werd gered en ngen genomen, de rest der beman- die uit 35 foppen bestond, kwam het leven. Op het Ladoga-meer is transportvaartuig der Sovjets tot en gebracht. NEW YORK, 24 Sept. (D.N.B.). L'ni- ted Press meldt uit Londen, dat de op perbevelhebber der Britsch-Indische troepen, generaal Wavell, in Tiflis (Kaukasus) is aangekomen. Hij zou daar de verdediging van den Kaukasus moeten voorbereiden. Voorts meldt United Press, dat het re pareeren van de Iraahschc spoorlijnen op de mogelijkheid duidt, dat een Britscli expcditielcgcr naar de Sovjet- Unie gesttiurd wordt om „de 'strate gische petroleumvelden der Sovjets te verdedigen". Naar Associated Press meldt, zou Wavell onlangs een ontmoe ting gehad hebben met den Britschen commandant van het Midden-Oosten generaal Aiichinleck. om te confereeren over „verdedigingsvraagstukken ver band houdende met de jongste ontwik keling". Onder de belong rijke werkzaamheden van de manschappen der Waffe SS. aan het Oostfront valt o.m. het herstellen der oeververbindingen. Met vereende krach ten wordt een hulpbrug gebouwd. Atlantic-Holland ~T~ NEW YORK, 24 Sept. (D.N.B.) Volgens United Press heeft de mi nister van Marine, Knox, zich ter gelegenheid van het van stapel loo- pen van het slagschip Massachu setts van 35.000 ton, veel duidelijker geuit dan uit de lezing van Asso ciated Press was gebleken. Hij eischte niet alleeVi de opheffing van de neutraliteitswet, doch ook het op treden Van het leger, waar dit maar noodzakelijk zou zijn. Het leger moet gebruikt worden wanneer en waar dit noodig is. Knox wees het standpunt van de hand, dat het leger pas in actie treedt, wanneer „de vijand voet op grondgebied van de Ver. Staten zet". Senator Morris heeft verklaard, dat Engeland en de Sovjet-Unie elke slechts mogelijke hulp dienden te krijgen. De opheffing van de neutraliteitswet is ech ter gevaarlijk, indien men schepen naar havens van oorlogvoerende landen zendt en You oorlog beteekenen. Wapent men de koopvaardijschepen, dan geeft "men Duitschland krachtens bet inter nationale redht de mogelijkheid ze tot zinken te brengen. De medewerker van de delegatie der Ver. Staten voor. de uitvoering „van de Amerikaansohe bulpverleening aan En geland, Whitney, beeft verklaard naar Associated Press uit Londen meldt dat de Britsche propaganda gefaald heeft met het op de hoogte brengen van de openbare meening der Ver. Staten over den ernst van den slag op den Atlantisohen t)ceaan. Het is foeter, zoo zeide hij, gevaar te loopen, dat men den vijand inlicht, dan dat men zijn bond genoot zonder inlichtingen laat, Critiek op het Ëngel- sche opperbevel Volgens een verslag in de Times heeft commander Bower, conservatief Lager huislid, in een redevoering critiek 'ge oefend op bet Britsche opperbével, zoo meldt een D.N.B. bericht uit Genève. „ïn de tactiek van het Britsche opper- bevel, zoo verklaarde Bower, ontdek ik de hand van een amateur-strateeg. Soms heb ik het onbéhaaglijke gevoel, dat de Duilsohers in alle militaire za ken den Engelschen de baas zijn, zoo wel wat betreft rle groote plannen als de uitvoering daarvan. Men krijgt ge leidelijk bepaald den indruk en ik, Bower, spreek als iemand die de straj fegie na bet afloopen van twee Britsche militaire academies heb leeren kennen dat de Duitscbers voor elke situatie een plan in voorbereiding hebben, waar tegenover de Engelschcn strategie op portunistisch is en van de hand in den tand leeft. De Britsche oorlogsleiding werkt niet zoo feilloos, als dit eigenlijk diende te zijn. Ik ben van meening, dat het drie voudige armbt. van Churchill, als voor zitter van het oorlogskabinet, voorzit ter van het rijksverdedigingscomité en minister van defensie, de oorzaak is van deze storende verschijnselen, voor al wanneer men bedenkt dat Chur chill als minister van defensie dji. opperbevelhebbers der afzonderlijke legeronderdfelen van Engeland de U nemen maatregelen kan voorschrijven. Bovendien is Churchill niet erg kies keurig in de keuze van de onder hem staande personen geweest. Al te sterk belde bij ertoe over, om van het kabi net van ministers een eenmansrecee- ring te makien. Verschillende zijner minister zijn slechts uit politieke overwegingen geworden wat zij thans zijn, en niet als gevolg van hun per soonlijke bekwaamheden. Daardoor komf het ook. dat zij zich steeds „on der de vleugels van Churchill terug trekken'*, wanneer hun positie door openbare critiek gevaar loopt. Het doet mij genoegen, dat zJch zoowrel in •Ie pers als in bet parlement tpekenen voordoen, welke erop wijzen, dat bei de instanties langzaam maar zeker deze methoden nicedo worden". NEW YORK, 24 Sept. (D.N.B.). As- sociated Press meldt uit Manilla; dat de komende twee of drie maanden tien divisies Philippijnsche reservisten ter sterkte van 125.000 man zullen worden opgeroepen. Zoodra de mobilisatie is voltooid, staan alle Philippijnsche strijdkrachten onder bevel van de Ver- eanigde Staten. DE GODSDIENST IN DE BEVRIÏDE GEBIEDEN HELSINKI, 23 September (D.N.B.). De Finsche evangelische kerk heeft een buitengewone kerkvergadering bijeenge roepen om te beraadslagen over het pro- bLeem der Evangelische gemeenten in de van het bolsjewisme bevrijde gebie den en over de stichting van een fonds voor kerkelijke doeleinden. De leider van het buitenlandsche bureau der Duitsche Evangelische Kerk, .bisschop Heckel, heeft doen weten, dat hij olie Evangelische kerken van Duitschland beeft opgeroepen tot, hulpverleening voor den wederopbouw, vooral in Viipu- ri. TREINBOTSING IN ZWITSERLAND BERN, 23 Sept. (D.N.B.). Ojfcde bin BernThun is bij het dprp Kiesen tij dens, mist een sneltrein in botsine ge komen met een boemeltrein. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn zeven a acht personen gedood on vijftien twintig zwaar gewond. Nader Wordt gemeld' dat het spoor wegongeluk bij Thun 10 dooden en li gewonden heeft geëischt. De oorzaak van het ongeluk ligt in bet feit. dat hei traject voor den sneltrein vrijgegeven werd, zoodat deze op den personentrein reed. MADRID, 24 Sept. (V.P.B.) Voor den huidigen oorlog liepen de meenin gen van de marinedeskundigen over de waarde van slagschepen, duikboo ten en zware bommenwerpers al6 be slissende factoren in don zeeoorlog ver uiteen. In den wereldoorlog werd reeds 'spoedig, na aanvankelijke suc cessen van het duikbootwapen, het be wapende convooi de situatie meester en nog bij don aanvang van den hui digen oorlog meende men, dat een doelmatige convoyeering elk duikboot gevaar zou kunnen verijdelen. Het is echter anders gcloopen. De bekende Spaansclic marine- deskundige Luis de Salazar schreef dezer dagen onder het opschrift: „de overwinning van het duik bootwapen", dat het convooiee- ringssystf-em een mislukking is ge worden. Nog steeds heeft Engeland geen oplossing kunnen vinden, waardoor aan de Duitsche taktiek om met geheele duikbootflottilles, gecombineerd met luchtaanvallen de zee rondom ingeland to blok- keeren. een einde kon worden ge maakt. Men kon slechts zijn toevlucht nemen tot nog grootere versterking van de con vooien, waartoe echter de overbelaste Britsche vloot niet meer in staat is. Letterlijk schrijft Salazar: „Amerika is tot zijn (huidige politiek gedwongen door de catastrophe van het con- vooieeringssysteem. De nieuwe Duit sche tactiek om do convooien met ge heele duikbootflottilles aan te vallen, beeft over de geheele linie gezegevierd. De duikboot, die in den vorigen oorlog zelfstandig, schip tegen schip beeft ge streden, vecht thans in flottilleverband. De Engelschen moesten het antwoord wel schuldig blijven, omdat dit gevaar slechts bestreden kon worden door nog grootere en beter beschermde con vooien, waartoe Engeland echter gcèn mogelijkheid ziet. Daarom moest de Amerikaansche vloot wel te hulp wor den geroepen". „Dc laatste Duitsche successen", zoo gaat Salazar verder, „hebben de over- zeesohe verbindingen van Engeland der mate bedreigd, dat de Londensche ad miraliteit zich genoodzaakt zag. een ge- deelte van de verliezen toe te geven, hoewel zij eerst twee maanden geleden aangekondigd bad, dat in het belang van de landsverdediging, geen scheep- vaartverliezen meer bekend zouden wor den gemaakt. Het jongste Duitsche exfrabericht, over de behaalde successen ter zee is een zoowel dramatische als juiste constateering van het bankroet der convooien. Meer nog dan het aantal tot zinken gebrachte schepen is de onthulling van belang, dat het luchtwapen door de juiste en snelle opsporingsanbeid een belangrijk aandeel in deze successen heeft ge had. Het luchtwapen is, voor de duikfooo ten onontbeerlijk geworden, want aJ- leen hierdoor wordt een voortdurend contact met den tegenstander gewaar borgd. Een convooi, dat, zooals van En- gelsche zijde thans zelf wordt toegege ven, de helft van zijn schepen verliest, is een mislukking en wanneer het con- vooieeringssysteeiYi geen succes meer heeft, moet Engeland den strijd uitein delijk opgeven". Te langzaam varende schepen Een V. P. B.-medewerker te Was hington meldt omtrent den duikboo tenoorlog nog het volgende: Deskundigen zijn het er over eens, dat schepen, die onder de tegenwoor dige omstandigheden den Oceaan be varen, minstens een snolhcid van '1614—48 knoopen mdMen kunnen ont wikkelen, willen zij met eenige kans op succes kunnen probecrcn, te ontko men aan do aanvallen yan duikbooten en andere oorlogsbodems. Deze snel heid is ook noodig, om de gemiddelde vaart van een convooi niet al te zept te beinvloeden. De schepen echter, die op, het oogenblilo in Noord-Amcrika op stapel worden gezet, beantwoordeu niet aan dezen eisch. De werven zijn or niet op berekend, om een groot aan tal van zylke schepen tegelijk onder handen te kunnen nemen. Men moet zich er mede vergenoegen om in hoofdzaak een scheepstijpc in de vaart të~brengen, dat niet meer dan tiqn tot twaalf knoopen kan loopen. De 200"schepen,, die worden gebouwd als „noodmaatregel" cn waarvoor het Congres de noodige gelden heeft toegc staan, zijn alle van dit type cn van de 212 schepen, die onder de steunwet aan Engeland in Noord-Amcrika op stapel staan, zijn er 112 van dit model, even als het grootste deel van de scbepin. die Engeland voor eigen rekening op de Amerikaansche werven laat hou wen. In normale tijden zou dit gemis aan snelheid zich niet zoozeer doen ge voelen, als he.f er alleen om ging, spoe dig een groot jiantal schepen in de vaart te brengen ter aanvulling, doch thans is liet iets geheel anders. Een schip, dat op de werf een vorm heeft gekregen, die zich niet leent voor het verkrijgen van een betrekkelijk groote snelheid en bovendien is voorzien van machines, die niet meer dan twaalt knoopen kunnen ontwikkelen, i9 ondei de huidige omstandigheden slechts vp.n betrekkelijke waarde op den Grooten Oceaan, BERLIJN, 24 Sept. (V.P.B.). Daar van Britsche zijde ook bii vroegere suc cessen van de Duitsche weermacht ge tracht is de waarheid der officieele be richten in twijfel te trekken, is men te Berlijn in het geheel niet verbaasd, dat Londen zich thans weer inspant de door -het opperbevel van de weermacht ver melde verliescijfers als ongeloofwaardig voor te stellen. De Engelsche propagan da heeft een opmerkelijke methode voor 'deze actie gekozen. Zii verklaart n 1. dat alle soldaten, die den wereldoorlog meegemaakt hebben, weten dat men op een dagelijksch verlies van 100 man per divisie moet rekenen. Op 'grond van deze stelling concludeert Londen, dat gedurende^ de 57 oorlogsdagen op het Oostfront, Waar 156 Duitsche divisies ingezet zouden zijn, 1.225.000 soldaten buiten gevecht gesteld moeten zijn. De Londensche zender ziet echter over het hoofd, aldus wordt in de Wil- belmstrasse medegedeeld, dat de mili taire verhoudingen geheel anders lig gen dan in den wereldoorlog. Van bif- zondere beteekenis is het vooral, dat de Duitsche legerleiding een tactiek volei, welke in de eerste plaats op het sparen van haar soldaten is ingesteld. Voorts wordt in Berlijn gedurende de laatste dagen tamelijk veel gesproken over de groote campagne der Angelsak sische propaganda, welke de Duitscbers in Zuid-Amerika en de Duitsche tjroe- pen in de bezette gebieden verdacht^ tracht te maken. De Wilhelmstrasse twijfelt er niet aa.n, dat de haard yan de onrust, welke vooral in Argentinië en Chjli gestimuleerd wordt, in Wash ington ligt. Men wijst er te Berlijn op. dat voor alle beschuldigingen, welke de laatste maanden in Zuid-Amerika te gen de aldaar wonende Duitscbers ge richt zijn. geen enkel bewijs gevonden is. Daar de regeeringen van Argentinië en Chili de in hun landen gevoerde camnagnes niet den kop indrukken, kan Berlijn deze landen niet vrijspreken van een zekere -medeplichtigheid. Churchill heeft reeds in het begin van den maand Juni verklaard, dat Engeland onafgebroken de bevolking van de bezette gpbieden zal ophitsen tot oproer. Daarom wekt het in Duit sche kringen geen verwondering, dat de Britten hun pogingen om de stem ming in de bezette landen te beïnvloe den, versterkt hebhen De „Diplo" schrijft, dat Engeland, nu het grocte zorgen heeft over de toenemende ver zwakking van zijn bolsjewistisohen bondgenoot zich intensiever gaat rich- BERLIJN, 24 Sept. (D.N.B.) Van het onder Panameesche vlag varende Ame rikaansche vrachtschip Pinkstar, dat op den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht, zijn. naar Reuter meldtv 23 overlevenden in Reykjavik (IJsland) aan land gebracht. KATHEDRAAL TE BORISSOF HEROPEND BERLIJN, 24 Sept. (D.N.B.) Zooals ook reeds te Smolensk en elders in het bezette Sovjet-gebied is geschied, is op onder der Duitsche militaire autoriteiten de kathedraal te Borissof aan de be volking teruggegeven voor het houden van godsdienstoefeningen. Nadat dit bekend was geworden^ maakte de bevolking de kathedraal, die door de bolsjewisten als pakhuis was gebruikt, schoon en versierde haar voor de inwijding. Heiligenbeelden, die voor de bolsjewisten bijna 25 jaar verborgen moest-en worden gehouden, werden te voorschijn gehaald en naar de kerk ge bracht. Een veldgeestelijke zegende de kerk in. Daarbij waren ook vele Duit sche soldaten aanwezig. Toen de geeste lijke den zegen gaf, knielde de bevol king neer. GEEN VILTEN HOEDEN MEER BERLIJN, 24 Sept. (V.P.B.). De nieuwste verordening op het gebied .der spinstoffen in Duitschland bepaalt, dat hoeden voor mannen en vrouwen uit spinstoffen vervaardigd voorloopig niet mogen worden verkocht. Hoofdzakelijk geldt, dit verbod voor hoeden uit vilt, fluweel en zijde. Hiervoor zal binnen kort een nieuwe regeling worden ge troffen. <xxxxxxxxxxxxxxx>ocxxxxxxx>oo O Heden (Woensdaz) gaat de zon O op om 7.28 uur: onder om 19.35 uur. De maan gaat op om 11.30 uur: on- O der om 21.29 uur. O Donderdag gaat de zon op om 2 7-30 uur: onder om 19-33 uur. De O maan gaat op om 12.46 uur; onder om 22.12 uur. O v o<xxx>^oooooooo<xx>oooo<x>oooo ten tot zijn vroegere bondgenooten. De voorwaarden voor het scheppen van de sleohte stemming, ziet Engeland in de hongerblokkade. Men hoopt dat. de intensieve propaganda-actie de rest zal doen. 's-GRAVENHAGE^ 24 Sept. De secretarisgeneraal van het depar tement van landbouw en vissoherij maakt bekend, dat, zooals reeds eer der werd aangekondigd, in den ver volge gedurende een tijdvak van 19 dagen twee bonnen voor het koopen van boter zullen worden geldig ver klaard. Gedurende het tijdvak van Donder dag 25 September t,m. Maandag 13 Oc tober a.s. geven de met „36" en „37" ge nummerde bonnen van de boter- cn vet- kaart elk reoht op het koopen van 250 gram boter. Op de bonnen van de vetkaart zal per 250 gram boter 2214 cent reductie wor den verleend. EDE, 24 Sept. Bij een onderzoek aan het einde der vorige week, dat in de buurt van Achterberg en Rh enen werd ingesteld, intake een fraude met veevoederbons, kregen de met het on derzoek belaste beambten een spoor in handen, dat naar Lunteren leidde,- al waar door een ambtenaar van den Cri sisopsporingsdienst in samenwerking met de marechaussee uit R'hcnen hij de landbouwers W. v. d. B., A. J. v. d. B en J. v. E. groote nartijen ten deele clan destien gekodhte en onwettig in voor raad gehouden rogge, haver cn voer- havermout in beslag werden genomen. Tn totaal werden 1150 K.G. rogge, ruim 1000 K.G. haver en een zak met voerhavermout achterhaald. Tegen bovengenoemde personen werd evenals tegen S. uit Edervecn, die be langrijke hoeveelheden rogge had gele verd, proces-verbaal opgemaakt s-GRAVENHAGE, 23 Sept. Eenigen lijd geleden is door de organisatielei ding van de Nederlandsche ambulance Oostfront medegedeeld, dat, in verband met do groote daaraan verbonden risi co's geen vrouwelijk personeel kon wor den ingeschakeld. Ongetwijfeld is dit he. sluit voor tallooze verpleegsters, die zich bij e>rsten oproep spontaan hadden gemeld een groote teleurstelling ge weest. Naar wij vernemen wordt thans de mogelijkheid geschapen, om deze en ook andere verpleegsters deel te laten nemen aan het ambulance- werk achter hët front. Het is de be doeling in de verschillende roode kruis ziekenhuizen waar 'gewonde soldaten zijn ondergebracht één of meer zalen door Nederland6che ver pleegsters te laten verzorgen. Hier zullen bij voorkeur Ncderlandsche en Vlaamsche gewonden opgenomen worden. De verpleegsters zullen ,vóór zij hun laak aanvangen in een der „zusterhei- men" van hef Duitsche roode kruis een K?rt?. v°oroPlciding ontvangen waarna zij bij de verschillende ziekenhuizen zul len worden ingedeeld. Er ontplooit zich hier een arbeidsterrein van 6chier onhe- perkten omvang. Hier is plaats en werk voor honderden jonge vrouwen, die ook hun krachten willen geven voor de le niging van het oorlogsleed. De daad is thans aan de Nederlandsche vrouwen. Verpleegsters, die zich reeds voor de Nederlandsche ambulance beschikbaar gesteld hadden, wordt verzocht, indien zij aan bovenomschreven, taak willen medewerken, dit zoo spoedig mogelijk te berichten. De inschrijving voor nieuwe aanmel dingen is heden opengesteld. Opgaven met. uitvoerige inlichtingen, omtrent op leiding enz. kunnen gericht worden-aan de Nederlandsche ambulance, Koningin negracht 22 's-Gravenhage. In de gebieden, die de Duitsche troepen op de Sovjets veroveren, treft men overal de grootste armoede cn ellende aan. Wa terleidingen zijn opgeblazen, electrisclie centrales en gasfabrieken zijn vernield, alle levensmiddelen vernietigd Duizenden burgers, grijsaards, vrouwen en kinderen zijn van alles verstoken, hun huizen zijn verwoest, eten noch onderdak hebben zü. deze stakkers Daar is hulp nooodie. De Nederlandsche ambulance zal die hulp verlecnen, want naast dc verzorging van de gewonde strij ders zal zü zich ook bezig houden met de hulpverleening aan de getroffen burgerbe volking. Nederlanders helpt daarom mede aan de totstandkoming van deze ambu lance. Stort uw bijdrage op girorekening 8-7-60-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage NOODLOTTIGE VAL VAN FIETS MIJDRECHT, 23 Sept. De 40-jarige W. F., kwam op den Kerkw^g met zijn rijwiel te vallen. Ruim een uur na het ongeluk vond men F. in bewusteloozen toestand. Hij wërd naar zijn woning overgebracht, waar een ontboden ge neesheer eeri zware hersenschudding constateerde. In ernstigen toestand is hij naar de rijksklinieken te Utrecht vervoerd en daar ter verpleging opge nomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1