De Smeroe werkt weer Duitsch vrouwenwerk in oorlogstijd De komende operaties zullen de situatie ophelderen Geen Engelsche invasie Engeland en Finland Engelsch convooi vernietigd Noodlottige brand Britsche tankboot getorpedeerd Communistische actie in Chili STILLE ARMEN Reorganisatie van de Ned. pers DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No 75 DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1941 AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amerstoort ƒ2.05; jD JE E JE fVH JE ID JE JR. PRIJS DER ADVERTEN 1IEN: van 1 4 regels 1.00, elke per maand 0.68; pej week 0.16. Binnenland franco per Uitgave VALKHOFF Co. Amhemsche Poortwal 2a advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. TELEFOON INTER C. %620 „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 60 cent, elke regel Postrekening 47910 hoofdredacteur j. valkhofp Amersfoort meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN, 25 Sept (V.P.B.) Het legerbericht van gisteren noemt den toe stand ten Oosten van Kief voor de ingesloten Sovjet-legers chaotisch. Op de vol ledige vernietiging var. deze troepen kan binnen enkele dagen gerekend gorden Daarmede wordt dus duidelijk gezegd dat de vernietigingsslag van Kief zijn einde tegemoet gaat Opmerkelijk is net dat men in Puitschland uit deze ont bindingsverschijnselen op het belangrijkste punt van het front met opzet geen alzenieene conclusie voor den bölsjewistischen weerstand trekt. Wel wordt op zeer voorzichtige wijze gezegd dat de komende operaties zullen toonen. in hoe verre de aanhoudende nederlagen gevolgen gehad hebben op het weerstands vermogen van den vijand. 9 Ook op het tweede belangrijke punt, van het front, nl. in het Noorden tye- ginrien zich belangrijke feiten af te teekenen. daar de Sovjet-troepen er niet in kunnen slagen den ijzeren ring rond Leningrad te doorbreken. De Duitsche troepen strijden reeds in de voorsteden van Leningrad, waardoor de positie der bolsjewisten nog hopeioozer geworden is. Berlijn waagt geen voorspellingen omtrent den termijn, waarin Leningrad zal vallen, maar men heeft den vasten indruk, dat de verdedigingskracht der bolsjewisten aanmerkelijk verzwakt is J \N militaire ziide te Berlijn schat men het aantal menschen. dat zich in et ingesloten Leningrad bevindt, op 4ll•- niltiocn, zoo meldt het A.N.P- Het is den liet hekend, hoeveel werkelijke soldaten barbij zijn Op de vraag of men, zooals iij Warschau, een ultimatum tot evacuatie Ier hurierbevolking uit Leningrad moge- ijk acht. werd van Duitsche ziide ontken nend geantwoord. Men herinnerde vooral nan het feit. dat Stalin zelf Leningrad tot ?en vesting heeft verklaard, watirin ieder inis door alle inwoners van Leningrad tot 'iet uiterste moet worden verdedigd- Sta in zelf heeft daarmede, aldus zegt men in te Wilhelmsfrasse. over het lot der stad leslist. Ook gisteren werden de Duitsche ope- ■aties voor Leningrad door talrijke ge vechtsvliegtuigen gesteund. Leningrad ?n de in de .nabijheid liggende plaatsen eerden gebombardeerd. Fen kazerne verd door een zeer zware bom getrof- 'en. Verder werden veld- en artillerie- itellinpen en kazematten aangevallen. Duitsche infanterie verovert een dorp in het voorwaarts, van huis tot. huis. HELSINKI. 25 Sept. <D N B.). - Met betrekking tot een door Reuter en den Engelschen nieuwsdienst verspreid be richt. volgens hetwelk Groot-Brittanniè de Finsche regeering gewaarschuwd zou hebben voor een oorlogvoering te gen de Sovjet-Unie buiten de oude Fin sche erenzen, en Gi'oot-Brittannië den staat van oorlog tegen Finland zal af kondigen indien dit land de gevechts handelingen op het gehiPd van de Sov jet-Unie voortzet, wordt van officieele Finsche zijde mededeeld: Aan het Finsche ministerie van Buitenlandsche Zaken is door een gezant te Helsinki een mededeeling van de Britsche regee ring overhandigd. De inhoud van deze mededeeling is door Reuter niét juist weergegeven. De inhoud van deze^me dedeeling, alsmed^ de maatregelen en stappen welke de Finsche regeering eventueel zal ondernemen, zullen later bekend gemaakt worden. Sovjet-Rusland. Met sprongen gaat Foto ScheiU V VICTORIE UIT HET HOOFDKWAR TIER VAN ÖEN FOHRER. 25 Sept. (D.N.B.) - Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Duikbooten hebben ten Westen van Afrika een aan val gedaan op een naar Enge land varend convooi van twaalf schepen. Ondanks krachtige bescherming door torpedojagers werd het con vooi vernietigd. Slechts een klein schip wist te ontkomen. Elf schepen met tezamen 78.000 ,brt. werden tot zinken gebracht. NIEUWE PEKELA. 24 -Sept. Personeel \ian de N.V. cartonnage- fabriek v.h. Gebrs. Sparreboorn ontdekte een begin van brand ten huize van de dames Veld. aan de Wijk te Nieuwe Pekela. Men ver schafte zich toegang tot de woning en kwam tot de vreeselijke ontdek king. dat beide dames in lichter laaie stonden. Onmiddellijk werd hulp verleend en een dokter gewaarschuwd. Toen deze arriveerde, bleek de zestigjarige onge- huwde mej K Veld reeds te zijn over leden. Haar zuster, de 56 jarige onge huwde mej. M. Veld. werd met zware brandwonden naar het R K. Ziekenhuis te \|t'inschoten overgebracht. Haar toe stand is hoogst ernstig. De brand kon door het personeel var. de fabriek spoedie. worden getiluscht Wij vernemen nog. dat de oorzaak van het drama gezocht moet "worden in het spelen met vuur door een der beide zusters, die geestesziek was Haar kleeren vatten daardoor vlam Op haar hulpgeroep kwam de andere zuster toesnellen, doch ook haar klee ren geraakten in brand, waarop zij. in vlammen gehuld, naar buiten snelde Ook het tweede slachtoffer van het drama te Nieuwe Pekela. de 5.7-jarig» mejuffrouw W. Veld. is tegen midder nacht aan de hekomen brandwonden in' het R.K. ziekenhuis te Winschoten over leden. Gas- en electriciteits- rantsoeneering 's-GRAVENHAGE, 25 Sept. De gas- en electriciteitsranlsoeneering grijpt dikwijls cU?P in het familieleven in. Zij geeft veel ongemak, maar ook heeft de rantsoeneering soms humoristische si tuaties tengevolge. In een viertal radio hoorspelen welke worden uitgezonden op vier achtereenvolgend? Vrijdagen des middags telkens van. 15.30 tot 15.45 uur. óver Hilversum 2, zullen onder re gie van" Louis Gimherg, enkele van der gelijke situaties worden geschetst. Mor genmiddag zal onder den titel ..Het water kookt" het eerste hoorspel wor den uitgezonden. (Van een V.P.B.-medewerker) TT IT de vlakten in het Oosten van Java rijst in majesteuze pracht de hoogste vulkaan van dit eiland. Smeroe, „as van het heelal" noemen de Javanen hem in diep ontzag. Boven de met groene wouden en theetuinenbedekte hellingen verheft zielf dreigend de verweerde top van den vul kaan. vaak stiigt een rookpluim op als een van verre zichtbaar teeken dat diep in zijn binnenste gloeiende massa's woelen en persen om in dpod en verderf zaaienden stroom naar builen te vloeien- Sedert gnkele dagen vertoont de Smeroe verhoogde werking. Malang, dai op tientallen kilometers afstand ligt. werd lichtelijk verduisterd door een asohregen. Is dat de voorbodë van een nieuwe uitbarsting als in 1911. toen zelfs op Bali asch ler dikte van 4 millimeter viel? Vol angst ziet de Inlandsche be volking naar den machtigen berg op en de ouderen vertellen van vroegere uit barstingen als in 1885, toen een terrein van zeven vierk. Krn. verwoest werd en in 1909, het jaar van de Loemadjang ramp, waarbij vele dorpen door een hreeden modderstroom werden wegge vaagd. Twee andere vulkanen op Oost Java zijn ook reeds in actie gekomen meldt radio-Bafavia.'Staat het land aan den vooravond van een nieuwe ramp? Van de 125 acfieve vulkanen, die Ne derlandsch-Indië telt, liggen er 35 op Java en ,de-ze zijn het gevaarlijkst, om dat dit eiland zoo dicht bevolkt is. Ont zaglij'ke natuurkrachten werken bij de uitbarstingen, maar toch beproeft de mensch.ook op dit gebied de natuur zijn wil op te leggen. Omstreeks 1920 werd de vulcanisohe dienst opgericht, en deze bouwde bij verschillende vulka nen waarnemingsposten om een even tueele uitbarsting tijdig op te merken Met zekerheid voorspellen van erupties is nog niet mogelijk, maar bij verhoog de werking, die uit allerlei verschijn selen blijkt, wordt een „weest op uw h'oede"-sein gegeven en bepaalde gebie den ontruimd. Een vulkaan, de Kloet, is door men sohen'hand nagenoeg onschadelijk ge maakt. Periodiek wierp de Kloet groote watermassa's uit den krater en hierdoor werden vele verwoestingen veroor zaakt. Door den dienst van den mijn bouw is in jarenlangen arbeid het kra- termeer door middel van lange tunnels grootendeels drooggeleed, 'zoodat in de toekomst., de vulkaan geen modrlerstroo men meer kan uitwerpen. De mensch bedwingt vulkanen, het schijnt een onuitvoerbaar werk. maar is het zoo verwonderlijk, dat het volk van het aan de zee ontrukte land ook in de tropen den strijd met machtige na tuurkrachten aanbindt? ROME, 24 Sgpt. (Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: Xoord-Afrika: Doeltreffend optreden Van onze artillerie aan het front van Tobroek. Vijandelijke aanvalspogingen werden onverwijld afgewezen. Het Brit sche luchtwapen ondernam aanvallen op de steden Benghazi, Tripolis, Homs en Misoerata. In laatstgenoemde plaat6 zijn vijf dooden en zeven gewonden te betreuren. Twee vijandelijke bommen werpers werden door den afweer op den grond te Tripolis en Homs brandend neergeschoten. Oost-Afrika: Op de verschillende fron ten van den sector Gondar aanvallende verkenningen van cfhze afdeelingen. die vijandelijke eenheden op de vlucht dre ven en hun verliezen toebrachten. Een heden van ons luchtwapen onder bevel van den eersten luitenant Mario Sami en luitenant Pier Luigi L^uro hebben in de Middellandsche Zee een aanval gedaan op een vijandelijk convooi. Een gewapend koopvaardijschip van 2500 ton werd getroffen, en zonk snel nadat zich een onfploffjng had voorgedaan. Een ander koopvaardijschip van dui zend ton bleef zwaar beschadigd liggen. Een van onze duikbooten onder bevel van den luitenant-kapitein Olindo di Serio heeft in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee een tank boot van 12.000 ton door torpedo's tot zinken gebracht. Op grond van nieuwe inlichtingen kan geconstateerd worden, dat twee van de drie door de Italiaansche marine in de haven van Gibraltar tot zinken ge brachte eenheden de tankschepen Fio na-Shell en Pembydale "zijn en dat het beschadigde en als verloren beschouwde koopvaardijschip Durham heet. De. ver liezen welke de Britsche koopvaardij bij onze aanvallen op Gibraltar geleden heeft, bedragen daarmede vier eenhe den. Directeur-gen. van den landbouw voor de radio HILVERSUM. 85 September: De persdienst van den Xederlandschen Omroep meldt: inschakeling van Nederland in de Europeesche vastelandshuishouding vereischt een omstelling van ons boe renbedrijf in de richting van minder veeteelt en meer akkerbouw. Er zal dus weiland gescheurd en-'tot akker land gemaakt moeten worden. Hoezeer de zaak van dringend belang geacht wordt, zal de directeur-generaal voor den landbouw, de heer G. J Ruiter, uiteenzetten in een radio-rede tot de boeren, welke wordt uitgezonden he denavond van 20.4521.00 uur .over den zender Hilversum I. v SANTIAGO DE CHILI. 25 Sept. (A.N.P.). Onder het. opschrift „Ons protest" schrijft El Imparcial het -volgende- „In het centrum van onze stad zijn gistermiddae twee daden van .geweld gepleegd welke groot op zien hebben gebaard en een scherpe afkeuring verdienen Communis tische partijleden hebben voor de Spaansche ambassade een auto van den vertegenwoordiger van ons moederland aangevallen en hierbij de Spaansche vlag vernield Vervolgens trokken zij naar hef Duit. sche consulaat, dat zij met steenen be kogelden. Tenslotte rukten zij van het gebouw van de Italiaansche scheep vaartmaatschappij de vlag af. De da ders hebben niet alleen een strafbare handeling gepleegd, het zijn laffe aan vallers. 7M hebben de elementairste wetten van beschaving met voeten ge treden. niet alleen bet feit van den aan val op buitenlandseh eigendom doch ook de kwaadwillige bedoeling van de ze slechte Chilenen verdient onze aan dacht Door Hun gedrag hebben zii den goeden naam van Chili bevlekt Duit- schers en Spanjaarden ziin 'nauwkeu rig op de hoogte van de sympathie, welke voor hen in Chili wordt gevoeld Zij kennen de on verbreekbare banden des bloeds en van vriendschap waar door Chilenen. Duitschers en Span jaar den zich dikwijls als leden van dezelf de familie, gevoelen. Voor de vertegen woordigers van hpt Duitsche Rilk en van Spanje die alle hoogachtin? ver dienen. behoeven wij niet opnieuw uiting te geven van deze vriendschap pelijke gevoelens. Doch het, communis Hsche gespuis bedreigt ons. Wij moeten buitengewone maatree*1 en nemén en een dam opwerpen voor den communis tiscben vloed. Voor de derde maal reeds heeft dit gespuis voor de ambas sades van Duitschland en Spanje ge- \T ROUWEN in een land. dat een lang- durigen en zwaren oorlog voert, hebben een heel bijzondere taak- Het is niet in enkele woorden te zeggen, wat er van haar gevergd wordt. Zij moeten mannen en zonen afstaan vodr de slag velden. Om hen hebben zii zorg en ver driet. Maar zii kunnen daarbii met geen mogelijkheid stilstaan Want zii hebben daarnaast de zorg van haar gezinnen. En waar de oorlog langer duurt en Jiet maat schappelijk leven toch moet blijven func- tioneeren. daar krijgt de huisvrouw een nieuwe taak: zü gaat de mannen ver vangen Zoo ziet de reiziger, die vandaag door het oorlogvoerende Duitsche rijk trekt, de vrouw in functies, die haar anders vr.eemd waren. Op de stations van de groote en kleine Duitsche steden in het Noord-Westen en het midden loopen de langgehroekte conductrices, die in de treinen uw kaartje controleeren en op de tochtige perrons de plaatsnaam af roepen Erger u niet aan het onvrouwe lijke van die lange broek. Na lang wak ken en wegen is men tot de overuiigine gekomen, dat het de beste oplossing was voor deze dames, die dag aan dag in de weer zijn. die veel aan koude en tocht bloot staan en die herhaaldelijk van hooge treeplanken moeten sprin gen. waarbij rokken een al te groot ge vaar voor haken blijven mee zouden brengen. In den sneltrein tusschen Oldenburg en Halle is bet een al grijs wordende vrouw met een breeden trouwring om baanrechter ringvinger, die de kaartjes controleert en later, tusschen Maagden burg en Leipzig, een jonge vrouw, met keurig geonduleerd haar onder de zwarte dienstkepi. Op de Berlijnsche tram doen studen tes van de Berlijnsche Universiteit 't werk van de conducteurs. De postbode die 's morgens de eerste pos-t bezorgt, is een vrouw, in de groote fabrieken van midden-Duitschland. waar dag en nacht de motoren daveren, staan «vrou wen achter schaaf- en draaibank Maar daarnaast eischf de Duitsche slaat "van de-ze vrouwen, dat zij, als zij een gezin hebben, vrouw en moeder zullen zijn. Want. zoo zegt de rijks vrouwenleidster mevrouw Scholz Klink: „Wij hebben huwelijk en moe- Icschnp steeds als de hoogste vervul ling van het vrouwenleven gezien". Daarom ligt de vraag, wat de staat vóór déze dubbel werkende vrouwen doet. voor de hand. Om er een eenszins bevredigend ant woord op te geven, heeft de Nat Soc Duitsche vrouwenorganisatie een acht tal Nederlandsche dagbladredacteuren uitgenoodigd een studiereis van tien dagen door het Duitsche rijk te maken en iets van de verzorging der Duitsche vrouw door deze rouwpnorganisatie te zien. Op deze reis. die eerst naar Olden burg in het Noord-Westen voerde en ons daarna naar het wijde Saksenland °n de steden Haljp. Maagdenburg en Leipzig bracht en haar eindpunt vond in Berlijn, zijn we begeleid door dr Magda Menzerth ven de pers- en propa- gandaafdeeling Van den Rijksvrouwen dienst. F) E categorie stille armen is in ons land schrikbarend groot. Winter hulp Nederland zal ook hen. evenals in den afzeloopcn winter, opspeuren en steunen Moak dit mogeliik door werkelijk te offeren bii de begin Oc tober te houden lijstencollecte. s-GRAVENHAGE. 25 Sent. Op de persconferenlie, hedenmiddag gehouden op het departement van Volksvoorlich ting en Kunsten, heeft de heer Max Blokzijl medegedeeld, dat per 1 October a.s. een reorganisatie van de Neder landsche peVs zal. plaats hebben in ver band met de papiepbeperking. De-ze reorganisatie betreft in de eerste plaats de dagbladen, waar aan er een aantal kleine, zal ver dwijnen. omdat zij niet langer papier geleverd kunnen krijgen of wel van hun papiervoor ra ad geen gebruik mogen maken. Voorts ver dwijnt een aantal nieuwsbladen, die een of en'kele malen r~r week ver schenen Tenslotte worden zeer vele tijdschriften opgeheven. De heer Blokzijl deelde mede, dat da commissie Voor de persreorganisatia maatregelen overwogen heeft om de ge troffen uitgevers, directeuren en jour nalisten te steunen. demonsfreerd. Ook de leider van het opperste gerechtshof heeft het niet ge respecteerd. Het moet thans uit zijn met onze zwakheid. Wij dienen energiek op te treden, wanneer deze henden misda-, digers het leven en eigendom van bui tenlanders aantasten, de vlaggen van bevriende volken beschimpen en de autoriteiten hoonen. die waken over da openbare orde en het leven der burgers. Een rijk staat of valt met z'n vrou* wen. Daarom is het noodzakelijk, dat de vrouw leert een goede huisvrouw en een goede moeder te zijn. .Uit die ge dachte zijn in Dyitechlajhd, nu eenige jaren geleden, de moeder- en bruidscno- len ontstaan. De eerste kennen wij in zekeren' zin. uitgaande van de Vereni gingen Het Groene Kruis, en dergelijke organisaties, ook in ons land, onder den naam van moedercursus. Maar de bruidschool is. toch wel iet6 geheel nieuws, al is haar program voor een groot gedeelte gelijk aan het leerpian van onze Huishoudscholen. Een van de eerste dagen van onze Duitsche reis brachten onze leidsters ons naar de bruidschool in Husbake. Mevroujv Ramsauer, de directrice van de school, vertelt van het doel van het onderwijs en van de resultaten, die men heeft. Wanneer de meisjes hier ko men. zegt zij. dienstmeisjes, studentes, leeraressen en typistetjes van handels kantoren. dan hebben zij de hoogmoed van haar leeftijd. Maar mevr. Ramsauer beschouwt dat als een onderdrukking van de onzekerheden, waaronder zij gebukt gaan De bruidjes en zij, die het «weldra zullen zijn en ook de meis jes. die den z.g. kolonialen cursus vol gen, leeren zich snelaanpassen. Men leert haar volgens het principe, dat zij weldra het middelpunt van een ge zin zal zijn. Het leerplan van de bruidsscholen vermeldt lessen in huishoudelijke bezig heden als kokën, wasschen, strijken, verstellen, e.d. nuttige dingen. Voorts: gpzondsheidsleer. zuigel in een verzorging en huiselijke ziekenverpleging, opvoe- di-ngsvraagstukken, waarbij het maken van speelgoed een heel belangrijke plaats inneemt.interieurkunst, waar onder wordt verstaan het met smaak inrichten van de huiskamers en tenslot te bestudeering van zang en volksge bruiken. Daarnaast, zoo vertelde mevrouw Ramsauer ons verder, wordt de jonge Dnirsche vrouw politiek geïnteresseerd. Voor de zes weken, dat zij in Husbake verblijven, betalen de meisjes van den hruidscursus 135 mark. Goan zij trou wen dan ontvangen zij een voorschot en bovendien 100 mark als geschenk terug. De meisjes dip met een S.S.-man gaan trouwen, zijn verplicht op da bruid school een cursus te volgen. De bruidsschool in Husbake is niet de eenige in het land. Er zijn vijf rijksscho len. F,n daarnaast zijn er in zoo goed als elke plaats de moedercursussen, die onderricht geven aan de vrouwen, die niet anders dan voor enkele uren van huis kunnen. Dat is een onderwerp, waarover het volgend artikel zal ver hellen. C>c><xx><>cxxz<x><><>oe>c>o<>o<x>oocx>oc> Heden (Donderdag) gaat de zon X V op om 7.30 uur: onder om 19 33 uur. O 5 De maan gaat op om 12.46 uur: x O onder om 22.12 uurX g Vrijdag gaat de zon op om 7.31 s> O uuronder om' 19 30 uur. De maan O gaat op om 13.57 uur; onder om X 23-00 uur. O O Treppenconcentraties werden verstrooid net zware verliezen voor de Sovjets. Aan hef Zuidelijke front In het Zuidelijke deel van het Ooste lijk front zijn, naar aan het D.N.B. wordt medegedeeld, op 23 September de ircvechfshandelmgen met succes voort gezet De bolsjewisten Helen op ver- :cheidene ïilaatsen tanks oprukken te- zcn de Duitsche troepen. Alle tegenaan vallen werden echter door het geconcen treerde vuur der Duitsche 'wapens on der Moedige verliezen voor de Sovjets afgeslagen; 17 tanks hieven verwoest op het slagveld liggen en 2200 holsjewisti- pehe soldaten vielen in, Duitsche han den. - Gisteren hebben sterke afdeelingen Stuka's en gevechtsvliegtuigen weder om met succes aanvallen gedaan op artilleriestellingen, veldversterkinóen en ftations op rle landengtp Noordelijk van de Krim- hevige branden en ontploffin gen werden waargenomen. Een groot aantal stukken geschut en zeer veel an- der oorlogstuig werden vernietigd. 0e \ernietigingsslaeen van hef Duit sche luchtwanen togen de bolsjewisti sch e luchtstrijdkrachten ziin ook op 23 jSeptemher met succes voortgezet Vol zpris tot dusver ontvangen berichtpn Ihebben de bolsjewisten op dien dag 78 Vliegtuigen verloren Daarvan werden 57 in luchtgevechten en 7 door afweer geschut neergeschoten. Nog 14 vlieg tuigen ziin bii aanvallen op Sovjetvlieg velden op den grond vernield. Maisky geeft precaire situatie toe Be Britsche nieuwsdienst meldt, al- dus het D.N.B.. dat de ambassadeur der Sovjets te Londen. Maiskv, in verband tuet den val van Kief heeft toegegeven, dat dit de somberste uren in den Ooste^ lijken veldtocht zijn: Voorts heeft hij tneeeppven, dat de winter alleen de pre caire situatie der Sovjet-Unie niet kan verhelpen. ^*aar de zender te Moskou meldt, mn6ten met ingang van 1 October alle htanneljiVe en vrouwelijke burgers van 16 tol .50 jaar deelnemen aan een cnr sus voor „oorlogsbaandwerk". In dezen cursus wordep het schieten niet geweren en machinegeweren, het werpen van ^anderanaten en benzineflesschen, kaartlezen, het camoufleefen van stel lingen en het „besluipen van den vijand" geleerd Beteekenis van het Donets-gebied Rpt Donets-hekken, dat in de Engel- fche pe^ na den zegevierenden °p- marseh der Duitsche troepen over den Dniepr meer err meer op den voorgrond '""'-int te treden, is. zoo meldt V.P B fPn bplangrijk centrum voor df zware industrie en neemt in Soviet-Rusland dezeltdp plaat? in als het Buhrgehied jp Duitschland. In het Donets-plateau liggen talrijke groote kolenmijnen, vvel- 'n het - Westelijke deel vooral rond Stalino (.Toesofkaï voornamelijk steen- keol en in het Oostelijke deel rond Groesiofka zeer goede anthvac.iet leve- fen Dp kolenaders beslaan een onper vlakte van rond 23 000 KM2 Tusschen dp?e kolenlagen liggen hier en daar °°k ertsen, vnl. zink lood. kwikzilver, gaud, zilver en ijzer. In andere deelen van bet Donetsbekken wordt Ueenzout e-evonden terwijl ook koper v°urhanden is De kolenvoorraad wordt °P *V) milliard top geraamd, waarvan de hél ft voor exploitatie in aanmerking ko'mt pje industrie in bef Donets bek ken hepfj zjch snel ontwikkeld Tn de kolenmijnen werken 365 000 arbeiders d lf)?6 werden 22 millioen ton en in 'SM 61.4 millioen ton kolen gewonnen. STOCKHOLM, 25 Sept. (D.N.B.) Nadat onlangs de Engelsche mi nister van oorlog. Margessen, in een rede uiteen heeft gezet, dat ten eerste van een Britse he. invasie op 't Europeesche vasteland geen spra ke kan zijn. en dat men ten tweede evenals vroeger op de eerste plaats erop bedacht moet zijn zich beróid te houden voor de verdediging van de Britsche eilanden, worden deze denkbeelden thans ook door de En gelsche pers overgenomen. Economist noemt bv.'de gedachte aan een Britsche invasie een zuivere po ging tot zelfmoord. De Daily- Express het blad van lord Beaverbrook. is van meening. dat. Engeland niet twee hee- ren kan dienen, Of, zoo verklaart het blad. Engeland probeert naar beste ver mogen de Sovjets te helpen of het pro beert ergens een oi\tlastingspo.girig te ondernemen. Beiden tegelijk is echter onmogelijk en de jongste gebeurtenis sen aan het Oostelijk front hebben be wezen. dat Engeland's voornaamste taak op het oogenblik gelegen is in een zoo krachtig mogelijke ondersteuning der Sovjets met materiaal. Zon. ver klaart ook de Times, dat op bet oogen blik aan Europa's Oostelijke grenzen het lot van de Engelsch-sprekende na ties wordt beslist. De Daily Herald, die nog onlangs een Britsch ontlastingsof fensief op Het Europeesche vasteland bepleitte, verklaart thans, dat het geen doel heeft invasies te enscèneeren. nu veel belangrijker beslissingen in het Oosten vallen. INCIDENTEN TE MEXICO MEXICO, 25 Sept. (D.N.B.j E«n groot aantal arbeiders uit de wapen industrie had zich naar de particuliere woning van president. Avila Camacho begeven om een audiëntie aan te vra gen. Zij eischten binnengelaten te wor den. Toen dit geweigerd werd, trachtte de menigte met geweld naar binnen te dringen. Soldaten zagen zich gedwon gen te vuren. Volgens de laatste berich ten zijn hij de incidenten ^or het huis van den president zes menschen gedood en 30 gewond, onder wie een vrouw en twee soldaten. Acht tot tien personen zijn gearresteerd. Nog in den nacht' van Dinsdag op Woensdag Heeft de presi dent een langdurige bespreking rilef den minister van birmenlanjlsche zaken gehad. Het arbeidersblad Popular pro testeert tegen het optreden der militai ren en spreekt de verwachting uit. dai de verantwoordelijken streng gestraft zullen* worden. Ook de vakorganisatie der arbeiders in overheidsdienst heef' tegen het militaire optreden geprötcs teerd. In officieele kringen is men bui tengewoon gereserveerd. OPROEP VOOR VERPLEEGSTERS VERVALT VOORLOOPIG 's-GRAVENHAGE. 24 Sept. -r- Het vrij willigere legioen Nederland maakt be kend. dat de oproep voor verpleegsters, welke Dinsdag 23 September 1941 ge publiceerd is. voorloopig als niet ge daan moet worden beschouwd, aange zien het personeel voltallig is Het ligt in de bedoeline den oproep te herhalen zoodra de ambulance van het legioen naar het Oosten zal zijn vertokken. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1