Dr. Posthuma over den productieslag Het geheim van de Duitsche omsingelingstacti ek 200 Gram gesmolten rundvet op bon 39 vetkaart Engeland's scheepsverliezen De nieuwe bons DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a RUSLAND EN BULGARIJE Friedrich von Schön t Turkije's neutraliteit GEVECHTEN IN SERVIE Noorsche staatsraden worden ministers g DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 76 VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1941 AMERSroORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRI JS: per 3 maandeD voor Amersloort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. %620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiëri „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels- 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. s-GRAVENHAGE, 26 Sept. Ter ondersteuning van de maatregelen, getroffen voor de regeling van de landbouwproductie, werd bij besluit van den rijkscom missaris van 19 Maart j.l. onder voorzitterschap van oud-minister dr. F. E. >osth'uma de commissie ingesteld, welke sindsdien als „commissie-Posthuma" ilgemeene bekendheid geniet, vooral wegens haar activiteit voor den productie slag. Nu deze comrnissje een half jaar heeft gewerkt, zal het wellicht velen intc- esseeren het oordeel van dr. Posthuma over de voorloopigc resultaten van dien troductieslag te vernemen en omtrent de verdere maatregelen te worden inge- icht. Een redacteur van het A.N-.P. heeft den oud-minister bereid bevonden laarover een en ander te vertellen in een vraaggesprek, waarbij mede aanwezig vas de secretaris der commissie, ir. W. F. Gerhardt, die een belangrijk aandeel ïeeft gehad in de voorbereiding van den productieslag en in wiens handen vooral de technische leiding daarvan is 'gelegd. DE eerste vraag, welke in dit ver band tot dr. Posthuma werd gericht, was. of het effect, dat de productieslag tot nu toe heeft op geleverd, bevredigend is tc achten. Dr. posthuma antwoordde: ontevre den over het tot nu toe behaalde resultaat ben ik zeker niet. Een van de eerste parolen van den roductieslag-1941 was erop gericht om ij een minstens even groote oppervlak- broodgraan' de aardappelteelt, zooveel iegelijk uit te breiden. Het resultaat an deze actie laat zich het best door mige cijfers illustreeren In 1910 waren met broodgraan heteeld [000 hectaren wintertarwe, 56.000 ha. imertarwe. 219.000 ha. winterrogge en 100 ha. zomerrogge. dus an totaal >2000 ha. waarvan 13-1.000 ha. tarwe en S OftO ha. rogge. Over 1911 zijn deze cijfers als volgt: 000 ha. wintertarwe. 55.000 ha zomer- rwe. 229.000 ha. winterrogge en 12.000 zomerrogge. hetgeen een totaal uit- aakt van 378 000 ha., waarvan 137.000 tarwe en 211.000 ha. rogge. |Mel consumptieaardappelen waren ftecld in 1910 92.000 ha., met. fahrieks- rdappclen 37.000 ha., tezamen 129.000 cn in 1941 resp. 117.000 en 13.000 ha.. Jmen 160.000 ha.. dus«een vermeerdc- ng met 31 000 ha., waarvan 25.000 ha nsumptieaardappelen en 6.000 ha. fa- fioksaardappelen. [Wat de koolzaadcampagne betreft, hiervan is een vermeerdering met on- |veer 10.000 hectaren koolzaad dat In het grootste belang is voor de ,vet- |r.i7ioning sedert verleden jaar het sultaat. In de laatste jaren was ge il iddeld niet meer dan 3000 h.a. met k inlzaad beteeld. Ten aanzien van den verbouw van ïppolgewassen, welke de veevocder- p®arziening in hooge mate ten goede II »men, kan worden geconstateerd, dat t jaar in totaal rond 115.000 hectaren d armede heteeld zijn geworden, hetgeen n sterke vermeerdering tegenover rige jaren heteekent. Reden tot tevredenheid |\[ATUURLI.TK, aldus dr. Posthu- ma, is het jammer, dat het veer niet. altijd heeft medegewerkt. is de graanoogst tengevolge ran het aanhoudende natte weer in Augustus niet best te noemen. Maar dies en alles bij elkaar is er zeker 'eden tot tevredenheid. Hetgeen ech ter niet wegneemt, dat er nog zeer 'cd te doen valt. Voor de boeren, naar ook voor mij. J zegt, dat er in de toekomst nog zeer v el te doen valt. Mag ik hieraan do vraag verbinden welke uw voornemens ZUP v°ir het volgende werkjaar? j^HDeze vraag meen ik het beste te kun' nen beantwoorden door u een overzicht ta geven van het programma 1941-1942. zcfo'ds ik dit dezer dagen heb opgesteld, wet r'ro*rramTr*a omvat tien punten, te -£• Geen plekje cultuurgrond mag onbenut Dip' en. terwijl de cultuurtoestand van den bwJcjrn zoo gunstig mdgelyk moet zjjn. ,,Geon jPj kje onbenut" geldt niet alleen voor den - srcnorond, doch ook voor parken, plant- S« nen. bouwterreinen en mede voor parti es ïere toinen. - 9e grootst mogelijke oppervlakte bouw- 9uj; scheuren van alle grasland, dat ai li-voor nog In aanmerking komt. In dat ve band denk ik natuurlijk in de eerste plaats aai oe zandgronden en verder ook aan de V( ,r scheuren geschikte klei- en zavelgron- de i Gebruik van deugdelijk, zooveel moge- U c dus van door den Ned. Alg, Keurings- fN. A. K.) goedgekeurd zaaizaad en H - ^at' ^et eerste betreft, dcug- S '-ik gereinigd en ontsmet dient te worden, j J peil houden van den verbouw van Lg "idgraan en aardappelen, zoomede uitbrei- gj g den koolzaadverbouw. Niet zllleen de betcelde oppervlakte, doch ook het ge- ^te ras speelt in dezen een rol. Fm 'antenziektpn-bestrijding. Hieraan en |S| aa-i de bpstryding van onkruid dient aandacht geschonken te worden. Moderne weidebouw. dus: om weiden, '••■ch kuilen en ensileeren, silobouw, hooi- j* grasdrogen. LI ''erbouw van stoppelgewassen. Ook ;S'iCn, kunstm.estpositie minder gunstig T| ,CVerf een land met een na-gewas meer j dan een. waarop geen stoppelgewas is joouud. De grootst mogoliike uitbreiding den verbouw van stoppclgewassen is dus er alle omstandigheden geboden. Deugdeliike mest- en gierbewaring. Dit l^iicce een van de voornaamste punten van productieslag. ^rbetering van de productie-eigen- •ippen en van den gezondheidstoestand onze veestapel. Dus: de grootst moge- G "itbreiding van stamboek- en fokver- 'S'n?9wezen cn van de melkcontrole, de ^•-bestrijding, enz. !j- Rationaliseering van den paardenar- j. door: a. goede behandeling, juiste voe- pn verpleging, b. een betere verdeeling bet paarilenwerk over hot jaar. c. ver- CrinP van het. paardenwerk door betere ave'ing der perceelen en eventueel ook r aanbesteding van een deel van het werk in de spitstijden, d. grootcrc arbeidspresta tie per paard, door o.m. het combmecrcn van werktuigen, het gebruik van luchtbandenwa gens, het vormen van meersp^nnen. Het belangrijkste punt p)AT is inderdaad een programma. dat er zijn mag. Wélk dezer pun ten aoht u nu het belangrijkste, dr. Posthuma? Dit is een vraag, waarop niet zqo gemakkelijk een direct antwoord kan worden gegeven. Op' dit oögenblik, in dezen oorlogstijd, is het natuurlijk in de eerste plaats van beteekenis, dat ons volk voldoende krijgt van het eerst- noodige. Daarom is het thans vooral van belang, dat producten als tarwe, rogge, aardappelen en voorts erwten, boonen en ook vlas en koolzaad in zoo danige mate «ter beschikking komen, dat Nederland zooveel mogelijk in eigen behoeften kan voorzien Dit is echter alleen te bereiken, wanneer de opper vlakte bouwland wordt uitgebreid. Dr. F. E. Posthuma (Foto archief U-D.) Praetisch staat hiervoor thans geen andere weg open dan die, welke leidt tot het scheuren van grasla'nd. De ko- mendo herfst- en wintermaanden" zijn hiervoor het meest geschikt. Daarom is het scheuren van grasland op dit oog en blik zeker het belangrijkste punt van den productieslag. Welke punten zijn, naar uw meening, voor den langeren duur van speciaal 'he lang en tot hoever zal men met het. scheuren van grasland moeten gaan, ge zien ook de belangen van de vcchou de rij? Nederland is inderdaad een weide land en daardoor een véeland bij uitne mendheid. Van de 2.311.000 hectaren cultuurgrond bestaan thans immers niet minder dan 1.321.000 ha. of ruim 56 pet. uit blijvend grasland. Van deze wei den gaan wij nu een deel scheuren, doch dit. behoeft slechts een betrekkelijk klein deel te zijn. Indien op den duur nog een 100.000 ha. grasland wordt ge scheürd». zou hiermede de voedselposi tie van ons land reeds aanmerkelijk zijn verbeterd, terwijl dan nog maar 7Yg Pet van het grasland in bouwland is om gezet. Samenvattende kan ik zeggen, dat naar mijn meenirig voor den langeren duur vooral de pun'ten 6: „de moderne weidebouw", waardoor de opbrengsten van ons grasland nog enorm verhoogd kunnen worden, en 8: „deugdelijke mest- en gierbewaring", hun speciale beteekenis hebben. Het programma 1941-42 Thans zouden we nog gaarne ver nemen op welke wijze u voornemens bont het programma 1911/42 tot uitvoe ring te brengen. Zooals u wellicht bekend is. zijn er behalve de landelijke commissie in middels overal in den lande locale com missies door mij ingesteld. Het gaat hier om een 13-tal gewestelijke commissies, on^ een 90 streekcommissies en nog een ruim tienmaal zoo groot aantal buurt- commissies. Met recht kan worden ge zegd, dat in deze commissies de Neder landsche boerenstand in zijn vollen om vang vertegenwoordigd is. Aan deze commissies nu zal ook in de toekomst een belangriik deel van de uitvoering ten deel vallen. In verband hiermede rlenk ik lp de eerste plaats aan de aan staande winter-propaganda. Daarom heb ik besloten, dat gedurende den winter in alle streken des lands vergaderingen zullen worden gehouden, waar de strek king van den productieslag wordt uit eengezet en waar van bij uitstek des kundige zijde «le voor de betreffende 6treek meest belangrijke "punten van BOEDAPEST, 26 Sept. (A.N.P.). In Hongarije volgt men met gespannen aandacht do houding der Sovjets tegen over Bulgarije. Het blad Magiarorzag werpt de vraag op wat wel de achter grond van dit streven is en komt tot de volgende conclusie: Daar de weg voor een hulpvcrlecning door de Angelsaksische mogendheden via Wladiwostok veel te ver is, is men 111 Moskou van mccning, dat onverwijl de hulp slechts over de Zwarte Zee kan komen. Wanneer het n.l. gehikt Bulga rije te terroriseeren en met Turkije in onmin te brengen, zou Duitschland ge noodzaakt zijn Bulgarije te helpen. De zelfde plicht zou Engeland hebben te genover Turkije. Op deze wijze zou de weg via Turkije geopend worden en zou het oorlogsmateriaal rechtstreeks naar den Kaukastis gestuurd kunnen worden. Do En gel sc he vloot zou de Zwarte Zee kunnen binnendringen en dc Duitsche operaties aan do kust van de Sovjet unie verstoren. Duitsche spoorwegtroepen aan den arbeid in veroverd gebied. Daar de Sovjet- spoorbanen 89 mM. breeder zijn dan de Duitsche. moeien overal de rails dichter bij elkaar gebracht worden. (Foto Schcrl) BERLIJN. 26 Sept, (V.P.B.). Mi litaire kringen onderwerpen de Duit- v scho omsingelingslactick, welke thans weer in het Oosten tot groote militaire successen leidt, aan een nauwkeurige analyse. Deze tactiek was reeds vroeger het. ideaal van vrijwel alle veldhceron. De Duitsche legerleiding heeft echter nauwkeurig de oorzaken bestudeerd, welke de vroegere omsingelingspogingen de den, mislukken cn er ernstik naar ge streefd om met gebruik van hot. mo dernste oorlogsmateriaal het omsin gelingsprincipe te vervolmaken. Maar oorlogsmateriaal alleen is niet beslissend. Ook de tegenstanders van Duitschland hadden snelle, troepen, pant serwagens en vliegtuigen, de holsjewis- tcn zelfs in een verbazingwekkend hoog aantal. Tot nu toe. is echter Duitschland op nog geen vijand gestooten, die er in slaagde zijn moderne strijdmiddelen even doelmatig in te zetten. De Duit sche legerleiding presteerde steeds het uiterste, maar gin<r nooit hoven hej mo gelijk bereikbare en daarin ligt het ge heim van alle Duitsche successen in de grootsc.he omsingelingsslagen. Het is nu .natuurlijk een vrij nutte- looze bezigheid te onderzoeken, hoe de nositie van de in de richting Abbeville doorgebroken Duitsche snelle troepen ge weest zou zijn. wanneer de Fransche pantserwagens,die van Atrècht uit \miens aanvielen er in geslaagd zouden ijn de Duitsche verbindingswegen af te sluiten. Men weet thans, dat, wanneer de Fransche tegc.naanvalle.n gelukt waren, zich een klein aantal Fransche pantserwagens uit de omsingeling had kunnen bevrijden, maar ook. dat do Duitsche operaties toch systematisch vcrloopen zouden zijn, omdat de infan terie in ijlmarschcn achter de snelle troepen aanzat en deze infanterie zou die verbindingswegen weer even snel her steld hebben als thans ii\ het Oosten, waar de bolsjewisten hij herhaling de Diiitsche pantserwagens van de daar achter oprukkende troepen trachten af le snijden. Bolsjewistische aartval afgeslagen Duitsche infanteristen, die aan den oostclijken oever van de Duna stellingen hadden betrokken, heb ben, n*ir het D.N.B. verneemt, in den nacht op 21 September een met groote massa's uitgevoverden aanval van in aantal verre superieure bols jewisten afgeslagen. Bij gevechten in den Zuid. sector van .het oostelijke front stieten op 23 Sep tember deelcn van een Duitsche pant- den productieslag aan een technische bespreking zullen worden onderworpen. .Mijns inziens is een zoo groot moge lijke verbreiding van de bedrijfs-voor- lichtingsvereenigingen de manier om de Nederlandsche landbouwopbrengsten die in het algemeen reeds op een zeer hoog peil staan, alsnog verhooging te doen ondergaan. Een vraag nog tenslotte: door dc oorlogsomstandigheden, nu- het trans port ook binnen continentaal-Euro- peesch verband tot het uiterste heperkt moet worden, zijn wij jiractisch uitslui tend op onszelf aangewezen. Zal deze toestand zich naar uw* meening in de toekomst bestendigen? Deze vraag kan ik kort en bondig met neen beantwoorden. Is thans de leuze „Nederland voedt zichzelf" in elk opzicht op haar plaats, in de toekomst zal dat zichzelf voeden ongetwijfeld in breeder verhand gezien moeten worden. En in dat breedere verband, in het ver band namelijk van het nieuwe Europa, zal. althans naar mijn meening. Neder land op agrarisch gebied- vooral als ver- edelingsiand optreden. Zoo bezienzal er dan zeker een uitwisseling bijv. van uit te voeren zuivelproducten tegen in te voeren krachtvoeder gescheiden. Waarbij ik dat krachtvoer uiteraard niet in de eerste plaats uit overzcesche lan den, doch voor alles uit een ander deel van Europa bijv. den Balkan of West- Rusland aangevoerd zie. serdivisie op twee bolsjewistische ge- schutsdivisies. De Duitsche tanks gingen terstond tot" den aanval over. De sovjet divisies werden in de tot ontwikkeling komende gevechten verslagon en moes ten zich onder bloedige verliezen terug trekken. Do wijkende sovjet formaties drongen samen bij een rivierovergang. Hier werden zij opnieuw door dc Duit sche tanks tot den strijd gedwongen. Een regen van projectielen uit kanonnen en machinegeweren kwam op de bolsje wisten neer. Behalve de zware bloedige verliezen lieten de sovjets bij deze ge vechten 1700 gevangenen achter. Sterke afdeclingen Duitsche gevechts vliegtuigen en Stuka's hebben gisteren belangrijke militaire doelen aan het oos telijke front met succes aangevallen. Op een sovjet-vliegveld werden talrijke vliegtuigen vernield. De operatics van het landleger werden in den noordelijk ken cn den'zuidelijken sector gesteund door krachtige aanvallen op artillerie- en velds'tcllingon der sovjets, op colon nes en gepantserde formaties. Spoorlij nen, die van groote beteekenis waren voor het vervoer van troepen en voorra den, werden vernield. Tijdens een versperringsactie van de Duitsche marine tegen de sovjet-marine kwam het tot, een gevecht tussehen een Duitsch patrouillevaartuig en twee sov- jet-motortorpedobooten. Het patrouille vaartuig bracht een sovjet-motortorpedo boot-door artillerievuur lot zinken. Het werd daarop door een torpedo van de tweede motortorpedoboot zelf getroffen en zonk. In hetzelfde zeegebied liep een vijandelijke duikboot op een Duitsche mijn versperring, waardoor de duikboot door een van veraf zichtbare ontploffing uiteen werd gereten. s-GRAVENHAGE, 25 Sept. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- schcrij m,aakt bekend, dat gedu rende het tijdvak van 14 October tot en met 1 November a.s. de consumenten, die in het bezit zijn van een vetkaart op een van de beide bonnen van die kaart, wel ke voor bedoeld tijdvak geldig zullen worden verklaard, desge- wenscht in plaats van boter ge smolten rundvet zullen kunnen koopen. In verband hiermede is bepaald, dat van Dinsdag 14 Oc tober tot en met Zaterdag 1 No vember a.s. de met 39 genummer de bon van de vetkaart naar keuze recht zal geven op 250 gr. boter of 200 gr. gesmolten rundvet. De aandacht .wordt er op gevcslipd, dat uitsluitend gesmolten rundvet, dat ver pakt is in bekers of tabletten, waarop de woorden „zuiver gesmolten rundvet" zijn aangebracht, op genoemden bon zal mogen worden verkocht. De prijs hier van is vastgesteld op 1.25 per kg., d.i dus 0.25 per rantsoen van 200 gram Het aldus in distributie (q brengen vel bestaat voor 100 pet. uit zuiver gesmol ten rundvet van versche en goede kwa liteit. In verbarid daarmede is dan ook de per bon beschikbare hoeveelheid ge steld op 200 gr. d.i. dus het normale vet- rantsoen, gelijkstaande met 250 gram boter. Houders van vetkaarten, die ge smolten rundvet op hun bonnen wenschten te betrekken, dienen de met 39 genummerde bon van de vet kaart zoo spoedisr- mogelijk .doch in ieder geval vóór Zondag 5 October a.s. bij\ hun slager in te lederen, waarvoor zij desgewenscht een ont vangstbewijs kunnen verlangen. Na 14 October zal de consument dan de 200 gram vet per bon bij den slager in ontvangst kunnen nemen. Na 4 October a.s. mogen geen vetbonnen meer bij de slagers worden inge leverd. Degenen, die op bon 39 van de vet kaart geen gesmolten rundvet betrek kop. kunnen hierop in het tijdvak van 14 October tot en met 1 November a.s 250 gr. bote» koopen. waarop de norma le reductie zal worden verleend. Met nadruk worclt er W gewezen, dat vóór 1 October a s. geen boter op bon 39 mas Worden afgeleverd Wellicht ten overvloede wordt er nop de aandacht op gevestigd., dat de met „39" genummerde bon van de vetkaart ereen extra bon is, zoodat daarnaast voor het tijdvak van 14 October tot en met 1 November a s. nog slechts één bon van dc vetkaart zal \^>rdcn aangewezen, voor het koopen van 2o0 gram boter Voorts zullen voor dat tijdvak twee bon nen van de botcrkaarl worden aange wezen, elk recht gevende op 250 gram holer, dooh' niet op rundvet. Voor de houders van boterkaarten brengt de bo venomschreven regeling dus geen enke. le wijziging in den normalen gang van zaken. Op zijn landgoed in Bcrchtesgaden is dezer dagen in den ouderdom van 92 jaar Friedrich von Schön gestorven, de laatst overgebleven figuur uit den naas ten kring van Richard Wagner. Een jaar vóór diens dood, in den zomer van 1832, had Wagner hem belast met een groote taak nl. de organisatie van de. Ric'hard- Wagncr-slichting, welke het onbcmiddel- den kunstenaars mogelijk moest maken, de Fcstspiele tc Bayreuth tc bezoeken. Schön was het, die in 1865 nog dc eerste opvoering te München van de „Tristan" heeft bijgewoond. ■s-GRAVEnWgB, 26 Sept. Voon het tijdvak van Zondag 2S Sept. tot en mot Zaterdag 4 October zijn als nieuwe bonnen aangewezen: voor brood of gebak, vloesch of vleesch- waren en melk de nummers 37 en voor aardappelen bon 3S reserve, waarop wederom 3'/2 kg. wor.dt vor- strekt. Na Zaterdag 27 Sèpt. zijn de bon nen broad of gebak, vleesch of vleeschwaren cn melk genummerd 36 en bon 37 reserve aardappelen niet moer geldig. BERLIJN. 26 Sept. Do A.N.P.- corrcspondcnt meldt: In verband met den druk, waar aan Turkjje vooral den latftstcn tijd is blootgesteld, verluidt dat Ankara een verklaring zal publiceercn, vol gens wc Ik o het vastbesloten is zijn neutraliteit onder alle omstandig heden te handhaven. BELGRADO, 26 Sept. (D:N B.). Naar uit Obrenowatz wordt gemeld, "konden de communistische benden, welke zich in de bosschcn langs de Save en in de maisveldcn 6chuil hielden, onschadelijk worden gemaakt. De communistische benden hebben geprobeerd daden van sabotage te plegen on den boeren ver boden hun producten naar de stad te brengen ,met do bedoeling om op deze wijze hongersnood te doen ontstaan. Bij een poging der communisten om Obre nowatz in te nemen, werden zij door Servische bewapende afdeclingen met steup van Duitsche soldaten verslagen, waarop zij in de bosschcn vluchtten, Ongeveer 29 K.M. van Ral ja hij het dorp Beljina ontmoetten gewapende Servi sche afdeclingen een communistische rooverbende. In het gevecht, dat vcr- scheidcno* urén duurde, sneuvelden 14 bandieten, waaronder dc hoofdman, Tien leden werden gevangen genomen, OSLO, 26 Sept. (D.N.B). Ter pel»- genheid van den verjaardag van de bc-» noeming der gecommitteerde staatsra den in Noorwegen heeft rijkscommissa-» ris Terboven de gecommitteerde staats raden ontvangen en hen in hun ambt bevestigd, waarbij hun den ambtstitel van minister werd verleend. De gecom mitteerde staatsraad professor Mcidell legt op zijn eigen verzoek zijn functies neer om zich geheel aan zijn professó- raat tc kunnen wijden. Tot zijn opvolger is benoemd Lipposlad, die chef van het "departement van Sociale Zaken en mi nister wordt. Dc secretaris-generaal van liet' Nasjonal Samrriling, Fuglesang, heeft bijzondere opdrachten gekregen in het staatssecretariaat en den ambtstitel van minister. ooooooooooooooooooooooooooo x Heden (Vrijdag) gaat de zon op om 7.31 uur; onder 'om 19.30 uur O De maan gaqt op om 13.57 uur; on- x der om 23 uur. O Zaterdag gaat de zon op om 7.33 uur; onder om 19.28 uur. Dc maan x gaat op om 1500 uur; onder om ,o 23.55 uur. v oooo<xxxxxxxx>o<xx><>ooooooc>oo^ BERLIJN. 26 Sept. (V.P.BA Van militaire zijde wordt naar aanleiding van de vernietiging van een sterk con- vooi ten Westen van Afrika op de vol gende feiten gewezen: 1. De stijgende tendens in het aantal vernietigde schepen, welke in de maand Augustus intrad, h^eft zich deze maand voortgezet, in het begin van de maand September waren na twee jaar oorlog in totaal ,13.088.283 brt. van de Biitsche handelsvloot lot zinken gebracht. In dit getal is niet begrepen het verlies, dat de Engclsche scheepvaart door mijnexplo sies geleden heeft. In Augustus werden 537.000 brt. tot-zinken gebracht en het laat zich aanzien, dat dit getal in Sep tember aanmerkelijk hooger zal liggen. Vooral de Duitsche oorFogsmarine' heeft deze maand goede resultaten geboekt, want duikbootcn en torpedohooten brachten niet minder dan 411.500 brt. tot zinkep, De slag in den Atlantischen Oceaan begint zich dus voor Engeland bedenkelijk te ontwikkelen. 2. De slag in den Atlantischen Oceaan bepaalt zich niet tot het Noordelijk deel. want zooals juist uit'het laatste extra- bericht van den generalcn staf blijkt is de activiteit van de Duitsche' rlnik- booten ook in de ver afgelegen wate ren, zooals b.v. ten Westen van de Afri kaansche kust. bijzonder groot. 3. Vooral gedurende den laatsten tijd wordt bii herhaling gemeld, dat geheele convooicn of zeer groote dee-lcn van convooien opgeruimd werden. Daaruit bliikt, dat het Duitsche duikboot wapen zich sterk ontwikkeld heeft en de tech nische voorwaarden voor de ernoist mo gelijke successen geschapen heeft. 4. De toeneming in de vernietiging van schepen is juist nu voor Engeland bijzonder noodlottig, omdat de voorge nomen rnateriaalleveranties aan Sov jet-Rusland hooge eischen aan de Engel- "sche schcepsruimte zullen stellen. BERLIJN, 26 Sept. (D.N.B.) Over de vernietiging van een Britsch convooi ten Westen van Afrika verneemt het D.N.B. van militaire zijde de volgende bijzonderheden: Toen het convooi werd ontdekt, be stond het uit twaalf schepen, die zwaar- geladen naar het Noorden voeren. De Engelschen moeten de lading zeer be langrijk geacht hebben, want het con vooi werd geëscorteerd door vier torpe dojagers cn drie bewakingsvaartuigen. Een groot tankschip werd voortdurend door twee jagers beschermd. Volgens een uitgewerkt plan zetten de Duitsche duikbootcn den aanva.1 in. Onmiddellijk worden twee schepen getorpedeerd. Daarna kwam er bewe ging in liet convooi, de jagers voeren wild heen en weer, dc vrachtschepen wijzigden hun koers tegelijk met dc be- wakingsvaai tuigen, doch dit hielp niet. Bij den volgenden aanyai gingen drie schepen verloren. Nu verzamelden zich alle jagers om het groote tankschip, dat niettemin getorpedeerd werd. Intus- schen was het convooi tot de helft in gekrompen. De duikbooten hieven de schepen achtervolgen tot den volgenden dag en nog vijf schepen werden tot zinken ge bracht. Slechts een klein schip ont kwam aan den ondergang, door te vluchten toen de duikbooten met groo- terc schepen bezig waren. De escorte schepen. die aanvankelijk naar alle wjndslrcken verstrooid waren, concen treerden zich tenslotte om dit eene kleine schip.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1