ovjet-aanvallen afgeslagen Beperking der brandstof- rantsoenen Het drie-mogendheden-pact bestaat een iaar Wijzigingen in het provinciaal bestuur van N.-Holland DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Iraansch gezantschap te Berlijn gesloten Groote slag bij Kiëf geëindigd AUTOBUSONGELUK KLEEDINGMAGAZIJN VAN NED. VOLKSDIENST TRACTOR ONDER TREIN DE VERDUISTERING JAARGANG No. 77 ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1941 AHERSFOORISCH UNNL'.MhN I SPR1JS: per 3 maanden vuor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per per 3 maandeo 2,50. Afzonderlijke nummers 005. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. %620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PR1JX ÜLK AOVIvKTËNTlEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den ptTjs Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rege?* £0 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen Sovjet-bataljon geeft zich over een V.P.B.-correspondentie wordt het volgende medegedeeld over een Iwaardige overgave van een Sovjet Bion- Vii zitten aan hpt front achter een Ije en hebben Ons ingegraven. Aan jver?iirle zitten de bolsjewisten. Met I machinegeweren beheerschen zii jstraatwpg Plotseling roept een van j uitkijkposten, die den straatweg loverzien: „Opgepast pantserwa Hter rapporteerde hij, dat aan de éwijde bij de brug. op een afstand n [misschien 150 meter, een pantser- Mjfen was komen aanrollen en gestopt dl uit hef kreupelhon. waarin zich t [Sovjet-Russische batalion bad ge- stpld. was snel een man komen aan- n en zich in den pantserwagen ep en, die dadelijk rechtsomkeert to en wegreed. 'och nu kwam de verrassing iuwelijks was de wagen weg. of ral in het .kreupelhout werden tte vlaggetjes opgestoken. Het jyjet-Russische batalion wenschte h over te geven zonder een schot lossen. Met aan den loop van htm iveren gehonden hemden en zak- |eken zwaaiden zij in de lucht en 'amen uit hun schuilhoeken te [orschijn. Zij klommen over de Eiiclde brug en wierpen op com- ido hun stalen helmen in het :r. n roipen sleepten hun machinegêw» oog achter zich aan. Zij hadden ;or en dorst, zoodanig zelfs, dat en 11 het koelwater uit hun machine eren dronken. De Duitsche soldaten -den er om heen en schudden het d. 1 nu de oplossing van het raadsel9 man. die zoo snel in den pantser on was geklauterd en weggereden oen politieke commissaris. De ge ?enen vertelden, dat zij reeds ac.hi 00 op den terugtocht waren en ft du rond bloedige verliezen leden ter Z|i aan alles gebrek hadden Zij wa don strijd reeds lang moede: doch lr|csf voor den commissaris was nog )for. Toen nu dp commissaris bet ba tad koos hadden zij in óverleg mei officieran besloten, over te loopen r dp Rnitschen en daarop hadden hun geïmproviseerde witte vlaggen eschen. amerika's bewapening washington. 27 Sept. (d.n.b.) - de begrootingscommissie van het v'an Afgevaardigden, die op h£t ouhlik beraadslaagt nver het voor tot goedkeuring van nog zes mil- rd dollar voor de hulpvOrleening aan Ppland. heeft Vrijdag de directeur 1 het bureau voor de hewapenings- tductie, Knudseri, verklaringen af ogd. Volgens Associated Press zeide niet tevreden te zijh over de vor- luRen van het bewapeningsprogram. iRLIJN, 26 Sept. (D.N.B.Op een plaats in den Zuidelijken sectór van Oostelijk front hebben de bolsjewisten in den loop van 25 September, na weiding van de artillerie, een concentrischen aanval op de Duitsche stellin- ondernomen. I-Iet voornaamste doel van de sovjettroepen was een door de ;che troepen veroverd plaatsje te heroveren, waarvoor zij sterke strijdkrach- n hel vuur wierpen. Alle"bolsjewistische aanvallen werden met zware ver- n voor de sovjets afgeslagen. Voorts ondernamen de bolsjewisten in het elijke deel van het Oosteliike front weer zonder succes ruiteraanvallen op uitsche stellingen in den sector eener divisie infanterie Op een plaats reden avaleristen der sovjets op de Duitsche infanterie-stellingen in. Op de ruiters le infanterie, welker optreden door pantsertreinen gesteund werd. Het groot leel der bolsjewistische aanvallers werd in het vuur der Duitsche wapens ietigd. De Duitsche troepen maakten talrijke gevangenen en veroverden een e hoeveelheid oorlogsmateriaal. het Zuidelijke deel van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen üicces een zuiveringsactie ondernomen in het gevechtsgebied. Hierbij werden ke bolsjewistische haarden van verzet uit den w«g geruimd. De Duitsche en maakten ruim duizend gevangenen en vernietigden acht bolsjewistische ;er\vagens. Verscheidene stukken geschut der bolsjewisten werden buitee- n s' het gebied ten Zuidoosten van de Desna veroverden de Duitsche iepen na hevige gevechten een lote plaats en zuiverden zij het ijdgebied van verstrooide sovjet- ndkrachten. In het verloop van. ze gevechten en zuiveringsacties rden op 24 en 25 September door Duitsche troepen in totaal 3.000 vangenen gemaakt. Sovjet-pant- •wagens en stukken geschut wer- n buitgemaakt of vernietigd. Hongaarsche telegraaf-agentschap I. dat de stelselmatige operaties der onden strijdkrachten in de Oekrainc riks plaatselijke tegenaanvallen den vijand met succes worden voort 1 en dat de verbonden strijd krach op verscheidene plaatsen terrein en gewonnen. De bolsjewistische laanvallen. die werden ondernomen inderhaast samengestelde forma werden overal afgeslagen. Men kunnen waarnemen, dat de aan nde vijandelijke afdeelingen door tiincgeweerstellingcn in den rug en aanval werden gedwongen, n bevoegde ziide verneemt het D I., daf Duitsche artillerie gisteren >on in de haven van T.eninerad en vrijen in de haven van Kroonstad bestookt Het scheepsgeschut en batterijen der bolsjewisten werden wij gen gebracht. In den noordelijken )r hebben de. sovjettroepen giste verscheidene peeringen gedaan, om steun van pantserwagens den schen opmarsch te stuiten. Al deze ngen werden verijdeld. BERLIJN. 27 Sept. (D.N.B.) - In verband met het optreden van de Iraansche regeering tegenover de Duitsche kolonie in Iran na den intocht van Engolsche en Bolsjewis tische troepen, heeft de Duitsche regeering zich genoodzaakt gezien de Iraansche consulaire bureaux in Duitschland en de bezette ge bieden te sluiten en den vertegen woordigers een termijn van tien dagen voor het vertrek te geven. 's GRAVEXHAGE, 27 Sept. De se cretaris-generaal van het departement vah Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de distributie van vaste brandstoffen. Tengevolge van de zorgelijke ko- lenpositie is het noodzakelijk ge bleken een bezuiniging in de ont worpen distributieregeling voor vaste brandstoffen aan te brengen. Als gevolg van dezt bezuiniging zullen verschillende rantsoenen moeten worden verminderd en voorgenomen extra-verst rekkingen geen doorgang kunnen vinden. Teneinde echter te voorkomen, dat de beoogde rantsoenverminde ring op de èerie categorie verbrui kers zwaarder drukt dan op de an dere, is fhans een nieuwe verdee ling der vermoedelijk beschikbare hoeveelheden opgesteld, waarbij ge tracht is aan alle verbruikers een rantsoen te verstrekken, waarmee aan zekpre minimum verwarmings- cischen kan worden voldaan. Het oorspronkelijk opgezette plan had tot doel te hereiken, dat; Verbruikers in de categorie „haarden en kachels" met 1 t/m. 4 kamers één ka mer gedurende den winter zouden kun nen verwarmen; Verbruikers in de categorie „haarden en kachels" met pieer dan 4 kamers één kamer gedurende den winter zou den kunnen verwarmen en zoo nu en dan in een tweede kamer zouden kun nen stoken: Verbruikers in de categorie „centrale verwarming" hun verwarming matig zouden kunnen stoken, ook indien zij >.en g.oot huis bewonen. Bovendien zou een toeslag gegeven worden, indien een huiö meer dan twee vrijstaande buitenmuren bezat. De nieuwe regeling Thans zal e\en\vel getracht worden zoodanige rantsoenen te verstrekken, dat: 1. Alle verbruikers in de categorie „haarden en kachels" één kamer gedu rende den winter zullen kunnen ver warmen, zoodat geen onderscheid tus schen de verbruikers al naar gelang bun huis 1 t.m. 4 of meer dan vier ka mers telt, meer zal worden gemaakt. 2. Alle verbruikers in de categorie „centrale verwarming" de verwarming met betrachting van de uiterste zuinig heid zullen kunnen stoken en tijdens een eventueele vorstperiode bevriezing Van het buizennet kan worden voorko men. De toeslag voor groote huizen zal daarbij niet worden verstrekt. De toeslag \oor de huizen met meer dan twee vrijstaande buitenmuren is zoowel" voor .dé categorie „haarden en kachels" als voor de categorie „centrale verwarming" komen te vervallen. De rantsoenen In verband met het bovenstaande die nen verbruikers, die een kaart j (1 toi en met 4 kamers) of k (m£er dan 4 ka mers) hebben ontvangen, er rekening mede te houden, da.t hiervan nog ten hoog6te acht bonnen, elk voor een een heid vaste brandstoffen, zullen worden aangewezen, zoodat voor het geheele stookseizoen voor houders van kaarten „j" maximaal elf en voor houders van kaarten „k" maximaal twaalf eenheden vaste brandstoffen zullen beschikbaar worden gesteld. Voor verbruikers, die eénvkaart „1" (cenrale verwarming) hebben ontvangen, zullen ten hoog6te nog 27.bonnen worden geldig verklaard waardoor een maximum van 3S eenheden bereikn wordt. Waar een vermindering van boven genoemde rantsoenen niet uitgesloten is, dient de grootste zuinigheid te wor den betracht. Ruimten voor bijzondere doeleinden Voor de huizen, die gestookt worden met haarden en kachels is de regeling voor de verstrekking voor ruimten met bijzondere doeleinden reeds bekend, tér- wijl de regeling voor pensionhouders^" kamerverhuurders in de categorie .haarden en kachels" eenige dagen ge leden is gepubliceerd. Tengevolge van de omstandigheid, dat de verstrekking voor ruimten voor bijzondere doeleinden voor vérbruikers in de'categorie „centrale verwarming" viel onder de regeling inzake den toe slag voor groote huizen, was het aan vankelijk niet noodzakelijk om voor de verwarming van ruimten voor bijzon dere doeleinden een aanvulling op de bestaande distributieregeling te ont werpen. Nu echter de toeslag voor groote hui zen in de categorie „centrale verwar ming" niet zal worden gegeven, is voor de extra verstrekking voor deze ruim ten een nieuwe regeling gemaakt, waar in-bovendien dé toewijzing voor pen sion en kamerverhuur is opgenomen. Deze regeling is eveneens van toepas sing op flats, waarin 4 of minder flat- of /etagewoningen door middel van één centrale verwarmingsinstallatie worden verwarmd en waarvoor tot nu toe slechts één bonkaart is uitgereikt. Volgens de ontworpen regeling word' alleen een extra rantsoen gegeven voor ruimten met bijzondere doeleinden, waar radiatoren aanwezig zijn, echter slechts voorzoover de inhoud van deze ruimten samen met den inhoud van de overige vertrekken, waar radiatoren zijn, grooter is dan 300 kubieke meter. Heeft men dus b.v. een kantoor aan huis. dat voor een extra verstrekking in aanmerking komt. maar is de in houd van kantoor en woonvertrekken samen kleiner dan 300 kubieke meter, dan wordt de toeslag niet gegeven. Is de inhoud van kantbor en woon vertrekken samen b.v. 400 M3, terwijl de inhoud van het kantoor 200 M3 be draagt, dan wordt slechts een toeslag voor het kantoor gegc\en op basis van 100 M3. daar de toeslag immers slechts v\ordt verstrekt voorzoover de inhoud van de ruimte voor bijzondere doelein den tezamen met den inhoud van de overige vertrekken waarin radiatoren aanwezig zijn. grooter is dan 300 M3 Verbruikers in de categorie „centrale verwarming" met ruimten voor bijzon dere doeleinden, waarin geen radiatoren aanwezig zijn, vallen niet onder boven staande regeling. Voor hen wordt even wel de mogelijkheid geopend om vooi de ruimten met bijzondere doeleinden toch een toeslag te verkrijgen; zij dienen zich hiertoe vóór 15 October a.s. tot den nlaatselijken distributiedienst te wen den. Zij komen evenwel alleen in aanmer king voor een extra verstrekking, indien de inhoud der woonvertrekken, waarin radiatoren aanwezig zijn. tezamen met den inhoud der ruimten voor bijzondere doeleinden grooter is dan 300 M®. Nieuw aanvraagformulier De verbruikers in de groep „Centrale verwarming", die volgens de oude rege ling in aanmerking kwamen voor een extra toeslag, hebben in sommige geval len reeds aanvraagformulier md. 114, waarop de gegevens, benoodigd voor de berekening van dezen extra toeslag wa ren vermeld, bij de plaatselijke distri- butiedienstcn ingediend. Deze aanvragen zijn thans ongeldig V'-rklaard. In verband hiermede die nen de verbruikers in de categorie „centrale verwarming" die op grond van het bovenstaande in aanmerking meen en te komen voor een extra toe slag voor ruimten voor bijzondere c'oeieinden, een nieuw aanvraagformu lier md 120 op nader door de plaatse lijke distributiediensten bekend te ma ken" tijdstippen bij deze diensten af te halen. V Victorie. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN OEN FUEHRER, 27 Sept. (D.N.B.) 4,et opperbevel van de weermacht naakt, bekend: De groote slag bij Kiew is geëin- ligd. In een omsingeling van twee kanten is het over een geweldige op pervlakke gelukt de verdediging aan den Dnjepr te ontwrichten en vijf Sovjet-legers te vernietigen, zonder dat ook maar zwakke troependeeleri zich aan de omsingeling konden ont trekken. Tijdens de operaties, welke 'ge schiedden in zeer nauwe samenwer king van leger en luchtwapen, wer den in totaal 665.000 gevangenen ge maakt. 885 pantserwagens. 3718 stuk ken geschut en ontelbare hoevoéïhe den ander oorlogsmateriaal buitge maakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den vijand zijn weer zeer hoog. Hiermede is een overwinning behaald in een veldslag, zooals de geschiedenis to' dusver nog niet gekend heeft. Het uitbuiten van dit succes is thans in vollen gang. BERLIJN. 27 Sept. (A-N.P.) Heden is het een iaar geleden dat het dricmogend- hedenpaet tusschen Duitschland. Italië en Japan gesloten werd. De herinnering aan deze gebeurtenis werpt de vraag op hoe de uitwerking van het pact geweest is. Het driemogendhedenpact was gebaseerd op drie groote gedachten Het wilde de vol keren verbinden, welker idealen en belan gen gelijk zijn. Het zocht voor de praeti- sche politiek van deze staten een gemeen schappelijk diplomatiek instrument te verschaffen. Tenslotte was het gedacht als kristallisatiepunt van een nieuwe ordening in het algemeen. Al deze verwachtingen zijn uitgeko men op een wijze, die Berlijn. Rome en Tokio aan het einde van het eerste jaar met voldoeiyng vervult. Ideologisch heeft het driemogendhedenpact de door het nationaal socialisme vernieuwde idee van het Duitsche rijk, de in het fascisme herboren idee van het im perium Romanum en de oude Japansche keizerlijke idee tot een ontmoeting ge leid, tegenover welker geestelijke stoot kracht de rest van de wereld niets gc lijkwaardigs kan zetten. Élk van deze wereldbeschouwingen ademt een wil tot vernieuwing, een geestelijke dynamische kracht waaraan geen denkend mensch zich kan onttrekken. Hun samenwer king evenwel voor den geestelijken we dcropbouw van de wereld geeft aan de practische politiek der drie mogendhe den een rechtmatigen etbisehen grond zoowel een begrenzing als een yerbin ding. Het bevestigt de aanspraak op lei ding van de'as in het groot-Europeesche gebied, en de aanspraak op leiding van Japan in het Oost-Aziatischë gebied Het verschaft voor de eerste maal hel begrip eener ordenende macht en lvd verzekert voor do motivccring en de handhaving van deze aanspraak de we dérkeerige ondersteuning van de drie mogendheden. Noch zijn politieke noch zijn militaire factoren dragen een agressief karakter De eerste twaalf maanden van zijn be staan hebben dit op indrukwekkende wijze aangetoond. De politieke hepalin gen van het verdrag waren van* tevo ren zoo opgesteld, dat zii op andere volkeren niet afschrikwekkend maar aantrekkelijk moesten werken. Het drie mogendheclenpact wilde geen geheim politiek document zijn. welks uiteinde lijke doeleinde in het duister lagen. Hel zag af van breedvoerige argumentatie en deed in plaats daarvan een beroep op de eerlijkheid en het gezonde ver stand. Het indrukwekkende aantal lan den, dat zich de laatste twaalf maanden bij het driemogendheden pact heeft aangesloten, bewijst, dat deze bedoeling begrepen is. De di plomatieke geschiedenis kent geen gebeurtenis, waarin een staatsver drag een dergelijke aantrekkings kracht heeft uitgeoefend als het drie mogendhedenpact. Slowakije, Hongarije, Roemenie, Bul garije. Kroatië zagen elk voor zich in, dat hier voor de eerste maal in de gc schiedenis een practische mogelijkheid geboden werd hun politiek in één ver band tezamen te brengen, dat tevens de spreektribune is van dc toonaangevende groote mogendheden van Europa. Tn het driemogendhedenpact werd de nieu we Europeesche ordening niet gedicteerd maar opgesteld. Het veroorloofde de vol ledige ontwikkeling der nationale moge lii'kheden, de volkomen vervulling van den wensch naar politieke zelfboschik king en naar gelijktijdige economische samenwerking van allen met allen! Wapenbroederschap De in het driemogendhedenpact verbonden Europeesche staten beze gelen thans hun wensch naar poli tieke samenwerking door de wapen broederschap op de slagvelden van het Oosten. Zii strijden daar schou der aan schouder om hun gemeen schappelijk opbouwend werk eens en voor altijd te beschermen tegen de krachten der verwoesting. In den Europeeschen sector is daarmede van dc onderteekenende mogendhp- dep van het drielandenpact een on wrikbare lotsgemeenschap ontstaan. Wat voor de Oostelijke peripheric van Europa geldt, waar Düitschland de strij denden aanvoert, geldt voor den Zuide lijken rand van het continent, waar Italië de voornaamste last van den strijd draagt. Het driemogendhedenpact maakt de Middèllandsche Zee weer tot eén Europeesche zee en de leefruimte van de Middelïandsche Zee weer tot een Europeesche leefruimte, waarin de eer ste plaats toekomt aan het land, zonder hetwelk de Middeflandsche-Zee een zee zonder historie zou zijn. Evenals in Europa zijn ook in Oost Azie de denkbeelden van het driemo gendhedenpact meer en meer tot de richtsnoer' eener practische politiek ge worden. welke door Japan krachtig ge leid, door de instemming van Duitsch land cn Italië gesteund wordt. De er kenning van Nanking door de as was daarbij een even belangrijke gebeurte- nis als de succesvolle Japansche bemid deling in het conflict tusschen Thailand en Indo-China en later de militaire sa menwerking tusschen Frankrijk en Ja oan in Indo-China. welke met volledige instemming van Vichv tot stand kwam Met het verleenen van bepaalde mili taire rechten aldaar is de in het drie mogendhcdennact neergelegde aan- 1 spraak, van Japan op leiding in Oost- Azie voor de eerste maal ook erkend door een mogendheid die zelf niet tot de onderteekenaars van deze overeen komst behoort. Militair gezien streeft het clriertfogend- hedenpact het doel na elke niéuwe uit brei ding van den oorlog te herdoe i lij keu. De militaire defensieve clausules van het driemogendhedenpact vórmen he den epn niet te ontkomen factor in de overwegingen van hen. die verlangen naar een uitbreiding van den oorlog over de geheele wereld. Het driemogendhedenpact tenslotte heeft zich daardoor weten te handhaven dat het midden in den oorlog den eersten steen legde voor den opbouw van een veiligen en hlijvenden vrede. Nog meer landen bij het Drie-mogendheden-pact? BERLIJN. 27 Sopt. Dc A.N.P.-cor- respondent meldt: In gewoonlijk goed ingelichte kringen acht mén het niet onmogelijk, dat het aantal hij het driemogendhedenpact aangesloten stalen weldra zal wonden uitgebreid. Natuurlijk kan tevoren noch een datum noch een naam genoemd worden. Wat den datum betreft, zou do verjaardag van het pact daarvoor een ujtgezöchte gelegenheid zijn. Het lidmaatschap staat theoretisch voor eiken staat open. mits deze maar de nieuwe ordening erkent en het zijne er toe wil bijdragen, dat de funeste overheersching van internationaal jo dendom en plutocratie worde wegge vaagd. De practijk eluit dan wel b.v. dc Zuid-Amerikaanschc staten uit, wijl deze vooral tegenwoordig onder een on gehoorden druk van de zijde van Wash ington .leven. Toch blijft" er nog een heele kring van landen, voor welke het lidmaatschap van het pact naast theo retische ook practische waarde heeft Wij noemen Finland. Spanje, Zweden, Pörtugal, Zwitserland, Turkije, waarbij speciaal gedacht mag worden aan de naties, die in offervaardigheid en Euro peeschen zin aan den algemeenen etrijd tegen het bolsjewistische gevaar deel nemen. Op deze basis zijn er nog heel wat andere Europeesche staten, die voor toetreding in aanmerking komen. Vast staat in ieder geval, dat de as ook op diplomatiek terrein nipt <=»til zit. GRONINGEN. 27 Sept. Hedenmor gen om 6.15 uur is een autobus, bestuurd door den chauffeur P. T., welke rhet veertig arbeiders op weg was naar de slikken in Noord-Groningen even bui ten de stad bij -Noorderhoogebrug van den weg gekanteld. Bij den oprit naar de brug over het kanaal bemerkte de chauffeur plotseling een links van den weg rijdenden wielrijder, die zonder licht fietste. Hij wilde den man, die tot nu toe onbekend is gebleven, ontwijken, doch geraakte bij deze manoeuvre te veel opzij, waardoor de bus van den om- hoogloopcnden weg afkaniclde en in een drooge sloot terecht k\yarn. Van de inzittende arbeiders moest de 29-jarige gehuwde E. M. wonende te Groningen, per ziekenauto naar het Academisch ziekenhuis worden overge bracht. De man had vele 6nijwonden en een rugkneüeïng bekomen. Twee andere arbeiders" werden per auto naar hun woning vervoerd, terwijl nog zes andpre lichtgewonden na verbonden te zijn, op eigen gelegenheid konden torugkeeren De overige inzittenden bleven onge dcerd. De zwaar gehavende buo is in den loop van den morgen weggesleept. IBAARLEM, 27 Sept. Gister middag is te Haarlem een klce- dingmagnzijn van den Nederland- schen Yolksdienst geopend, het eerste van dien aard in Nederland. Zooals misschien de naam zou doen veronderstellen, is dit instituut geen winkel, waar goederen aan het publiek worden verkocht, maar een distributieapparaat voor die volksgenootcn, die kleeding van noodc hebben. I-lot. magazijn bevat een voorraad, welke zoo vaak als noodig is, wordt aangevuld, zoodat men eigenlijk van een „doorgangs huis" woor kleeding zou kunnen spreken. De heer M. J G. J. van Leeuwen, plaatsvervangend directeur van den Ne- derlandschen volksdfenst in Noord-I-Iol- land, deelde hij opening mede, dat het plaatselijk bureau van Winterhulp dezen zomer 300 vrouwen in de gelegen heid had gesteld, van een vacantie op do Veluwe te genieten. Daar 147 vrou wen niet o\er de hiervoor noodzakelijke kleeding bleken te beschikken, hadden de gemeente Haarlem en Winterhulp geholpen. Toen was echter het plan ge rezen, om een kleedingmagazijn van den Nedcrlandschcn Yolksdienst te stichten, om in voorkomende gevallen zelf te kunnen helpen. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur kreeg -men de beschikking over een 'huis aan de Parklaan, dat door openbare werken voor het da*cl werd ingericht. Het korps vrouwelijke vrijwilligers cn de N.S.V.O. zorgde ervoor, dat men reeds over een voorraad kleedingstuk- ken kon beschikken. Het is niet de bedoeling van bet magazijn oen lief dadigheidsinstelling te maken, men wil slechts helpen „voor het volk door het volk". Na deze toespraak van den heer Van Leeuwen maakten de aanwezigen, w.o. zich ook de wethouder van Sociale Za ken, dr. Ch. A. Gocttc bevond, een rond gang door het huis, waarvan ook eenige vertrekken zijn ingericht voor het herstellen van kleerlingstuklTon. ÉDE» 27 September. Donderdag avond omstreeks halfnegen vverd op den overweg bij do Gasthuisstraat- te Bar- neveld een tractor, bestuurd door den loondorscher J. v. S. door den laatsten trein in de richting Amersfoort gegre pen. Dc bestuurder wist door op het laatste oogenblik van den tractor te springen, het leven to redden,'do trac tor werd met- cle daarachter gekoppelde dorschinstallatie door de locomotief ver nield. De trein ondervond door een en ander enkele minuten vertraging. halifax naar de vereenigde staten LISSABON. 26 Sept. (D.N.B.). Van middag is Lord Halifax uit Londen hier aangekomen. Naar verluidt vcrlrckt hij Maandag met den clipper naar Slew York. Heden (Zaterdag) gaat de zon on der om 19.28 uur. Dc maan gaat op om 15.00 uur; onder om 23.55 uur. Zondag gaat de zon op om 7.34 uur; onder om 19-26 uur. De maan gaat op om 15 54 uur; onder om 0-56 uur. Maandag gaat de zon op om 7.36 uur; onder om 19.24 uur. Dc maan gaat op om 16-39 uur; onder 0.57 uur AMSTERDAM. 27 Sept. De commis saris der provincie Noord-Holland heelt met ingang van 1 October 1941 aan de hee- ren mr. A. Bruch. A. W. Mtchels, L. van der Wal en mr. dr. P. J. Witteman, op hun verzoek eervol ontslag verleenduit hun functie als lid van Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland, onder dankbetui ging voor de diensten, in deze functie aan dc provincie bewezen- Met ingang van gelijken datum heeft de commissaris der provincie benoemd tot bestuursraad de heeren mr. W. NFelhoen Kraal. dr. A. C Groeneveldt. W. H. M. Nicnhuis Ruys en mr. W. J. Schönhard. Deze bestuursamb tenaren zullen, tezamen met den heer J- Saai. die in functie blijft, den commissaris der provincie in het uitoefenen van het provincidal bestuur bijstaan. M r. W. N: Felhoen Kraal is op 18 Maart 1897 geboren. Na gedurende de mobilisatie 1914—1918 zijn plicht als. reserve-officier bij de veld-artillerie te hebben vervuld, heeft hii m Leiden in de rechtswetenschappen gestudeerd. Hij is verbonden geweest aan de redactie van. „De Telegraaf" en was vervolgens werkzaam bij onderscheidene firma's, o.a. bij Philips te Eindhoven en de fir ma van Gelder te Wormerveer. Thans is hij advocaat en procureur, benevens plaatsvervangend kantonrechter te Wor merveer. Mr. Felhoen Kraal is niet. bij eenige politieke partij of beweging aan gesloten. Dr. A. C. Groeneveldt. die op 29 Januari 1884 is geboren, heeft in Lei den in de rechtswetenschappen gestu deerd. Hij i6 vervolgens bij ve'rschilénde Atoomboofmaatschappijcn in. Genua. Londen, Lissabon en Batavia werkzaam geweest. Daarna was hij eenige jaren als ambtenaar verhonden aan het departe ment van Landbouw, Handel en Nijver heid, hier te lande en in Nedcrlandsch- Indic. Hij heeft vervolgens gestudeerd, aan de universiteiten van Cordoba, Osa ka, Kapurthala en Londen. Na zijn pro motie aap. de laatstgenoemde academie was dr. Groeneveldt hij onderscheidene groote maatschappijen werkzaam. In 1939 heeft hij zich op verzoek van den minister van Binnenlandsche Zaken be schikbaar gesteld voor de organisatie van het vluchlelingcnwezen hier te lan de. Dr. Groeneveldt, die niet hij eenige politieke partij of'beweging is aange sloten. is correspondent lid van eenige wetenschappelijke genootschappen in Portugal, Spanje en Frankrijk. W. H. M. Ni exi huis Ruvs is op 14 Juli 1898 geboren en heeft zijn jeugd in Duitschland en Rusland doorgebracht Na den wereldoorlog was hij gedurende eenige jaren vice-consul van Nederland te Dantzig. Nadien is hij werkzaam ge weest bij de Bataafsèhc importmaat- schappij. Thans is hij directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haarlem. De heer Nienhuis Ruys is lid der N.SB. M r. W. J S c h n h a r d, die op 17 October 1896 is geboren, heeft als re serve-officier de mobilisatie van 1914 1918 en 1939—1940. alsmede den oorlog medegemaakt. Hii heeft aan de vrije universiteit te Amsterdam in de rechts wetenschappen gestudeerd. Sinds 1921 is hij werkzaam aan het provinciaal wa terleidingsbedrijf van Noord-IIolland, sedert 1927 als secretaris der directie, in welke functie hij tevens optreedt als hoofd der afdceling algemeéne zaken, secretarie en personeel. Mr. Schönhard is lid der N.S.B.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1