RUST NA DEN STRIJD De conferentie te Moskou ovjet-troepen aan het Zuidelijk front bestookt Kruistocht tegen het communisme KIËF THANS IN DUITSCHÉ HANDEN Goebbels over den strijd in het Oosten Parijs' boulevardpers DE VERDUISTERING Ie JAARGANG No. 78 MAANDAG 29 SEPTEMBER 1941 AMER5F0ÜRT5CH DAGBLAD SONNbMENTSPRIJS per 3 maande» voor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68. per week 0.16! Binnenland franco per ist per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co Arnhemsche Poortwal 2o TELEFOON INTER C. «620 HOOFDREDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVtKl'ENTlEN: van 1—4 regels J l.UU. elke reg»K'neer 0.25 Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs Kleine Advertentiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 eend. driemaal plaatsen f 1 20 BERLIJN. 29 Sept. (D.N.B.) Hel Duitsche luchtwapen heeft ook op 2S teuibei de. vestingwerken en veldstellingen van de Sovjets in den Zuidelij sector van het Oostelnke front weer met krachtige uitwerking aangevallen bolsjexvie'ken leden ^groote. hföedige verliezen Drie spoortreinen en talrijke tomobielen werden vernietigd Voorts bestookte het Duitsche luchtwapen egvelden der Sovjets in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front met urnen van allerlei kaliber, vernielde daarbij zes vliegtuigen op den heganen ind en trof verscheidene hangar.rs en barakken ernstig. Een Duitsche divisie, die meedeed aan den, vernietigenden slag tegen de sjewieken leri Oosten van Kief, heeft op een dag' ruim honderd vrachtauto's talrijke stukken geschut vernietigd Het gelukte haar binnen 24 uur tijis ïtfi Sovjetsoldaten, gevangen te nemen Een andere Duitsche divisie drong snel en diep de bolsjewistische formaties binnen, dat zij door den vloed dpr ugstroomende bolsjewisten volkomen omgpven werd. De troepen van de/e i?ie wperstonden echter niet alleen den aandrang der Sovjettroepen van alle rit<m. rloch maakten op pen dag ruim duizend gevangenen en veroverden vepl arrlevol oorlogsmateriaal Italiaansche troepen drongen, aar hpt D.N' R van militaire zijde erneemt. in den Zuidelijken sector -an hpt Oostelijk front met succes tp 26 September naar een rivier p Zij sloegen den tegenstand der oyjets neer trokken over de ri- ier en vormden een brugeehoofd lierdoor maakten de Italiaansche ro-pen den weg voor verdere aan- allen vrij. lel Hongaarschp Telegraaf-agent- ap meldt dat de aan de kust van Zwarte Zee en in de Oekraine ope rende verbonden legerdeplen Vrij opnieuw belangrijke successen »hen behaald, welkae nieuxve krach- p operaties den weg banen lueht- ijdkrachten hebben aan de laatste :ce?scn niet buitengewoon veel suc- i deelgenomen. rolgens Aftonbladet heeft de sov -omroep medegedeeld, dat de stad arkof in «en vesting is veranderd. „En niet omgekeerd" 's-GRAVF.NHAGE. i>9 Sept. Max Blokzijl spreekt henenavond voor de radio ox\»r „en niet om gekeerd" UITBREIDING VAN TERRITORIALE GRENS TOT 12 MIJL R10 DE JANEIRO. 2.9 Sept. (D.NB De inter Amerikaansehe neutrali teitscommissie alhier heeft het besluit hekend gemaakt de uitbreiding van de territoriale wateren tot twaalf mijl voor tp stellen, te rekenen van de kust grens bij eb. resp van de tot bet rechts gebied behoorende eilanden Het voor stel werd tegen de stem van den afge vaardigde dpr V.S., Penwick, aange' nomen. Penwick wenschte handhaving van dp driemijlengrens. Finsche successeri Officieel is te Helsinki hekend remaakt. dat de marktplaats Pr'ae- lezae. 40 k.m. ten Westen van Pe- roskoi. door de Finsche troepen ia unipke operaties in de Woes- :enij is veroverd. Het door de Fin- len gevormde omsingelde gebied kon eerst na zware gevechten ge huiverd werden. Praeaezae is een )ude Karelische \ats en een be- angrlik verkeersknooppunt. ^"cirts wordt bekend maakt dat 272de sovjetdivisie en het pantser- ziment van de roode vlag bij Pyhae- rvi in Oost-Karelie verm gd is. oorlogsbuit is geweldig en omxat n. 12 tanks, 12 pantserauto's, 600 arden, 20 kanonnen en bijzonder oote hneveelhi den gew eren en mu- ie. Voorts zijn pionieruitrustingen, 14 'rubberboot»:n duizende mij n en vele vrachtwagens veroverd, rsrheirlene duizenden gevangenen' n gemaakt Zij vertellen, dat de po ieke conm «ssarissen zelfmoord heb n {rAple^e-1. terwijl de officieren groo- ïdpcls deserteerden, i'erder wordt bericht, dat het kloos- eiland Konpvitaa in het Ladoga er door Finsche troepen is geno- ■n Het voornaamste gebouw van bet oostpt en het grootste deel der in- rhtingpn zijn onbeschadigd. Omtrent de luchtactie van het Fin he front wordt officieel medegedeeld' vrijdag hebben Finscbe bommenwer- fs succesvolle aanvallen gedaan op ïinen op hej station van Petroskei en hpt station Suoju ten Noofden van p .stad Tnsschen Petró?koi en Lotina Plto wprden verder twee treinen fel phomhardpprd Ook werden gesehuts- Hlingpn bij Vorhovskaja ten Noord westen van PetrnisVoi met bommen ïstonkt Aan den opver van het One- Umeer. zjjn tndens een lucbtgevexh' ilf van zes vijandelijke iagers neeree jhofpn in dezelfde ttrfek is later een i'ppde luchtgevecht gehouden Hierbij erdpn drie Viiandêlijkp iaeérs ver In de streek van Petroskoi is ook een vijandelijke bommenwerper 'erzpsrhoten De Finsche afweer op 'n ?rond schoot vijf vijandelijke ma line» nopj- zoodat de verliezen der wiet; 14 toestellen bedragen. Daaren 's slechts één Finsche machine ie' °D zijn stennnnnf teruggekeerd. NGELSCH*" ^rT TEnTTjTn,p,N BOVEN ZWITSERLAND BERN, 29 September (D.N.B.) nitsvhe vliegtuigen hebben vannacht vpr Zwitsersch grondgebied gevlogen. Zwitsersche telegraaf-agentscha i pp't hi-romtrent van bevoegde miii- ^rp *ijde mede, dat in den nacht van 0ndae op Maandag talrijke golven reemde vliegtuigen op zeer groote °°ote boven het westelijkte deel van 'ff Zwitsersch gebied in de richting or>rd Zuid en later, van Ü.30 uur af in mgekeerde richting gevlogen hebben "p 'uchlafweerposten van het gebi'd prden gealarmeerd en traden in \Ve. 'ng. IET VLAAMPHWF. VRTJV/ILLIGERS LEGIOEN A-M\VERhEN. Sént (A.NP.) - De ^langstelling voor het Vlaamsche vrij '"'serslegioen blijft voortduren hoe ',?l rnpfi5 verscheidene transporten vao legioen naar het Onsten vertrokken 'in In Antwerpen is thans een tweede Mra ippjn met Vlaamsche vrijwilligers ^ar het front vertrokken Onder de p-iennairs bevond zich ook een aantal 'Cflpn van de Vlaamsche'Waffen SF. P!p met kort verlof in eigen land Avonden. BERLIJN. 29 Sept (D N.B.). - Reu ter meldt uit Moskou, dat lord Beaver brook en Harriman. alsmede de andere leden der Britsche en der Amerikaan sehe delegatie voor de Moekousche con ferentie Zondagavond in Moskou zijn aangekomen, waar zii ontvangen wer den door Stalin. Aan het onderhoud in het Kremlin werd deelgenomen door den commissaris van huitenlandsche zaken. Molotof en door Litwinof. Ver volgens werden de delegaties ontvan gen in de Britsche en Amerikaansehe amhassade. Harriman verklaarde, dat men ter stond aan het werk zal gaan en dat de conferentie slechts ongeveer een week zal duren De V S. zijn bereid de Sovjet unie in haar strijd -een krachtige bij drage te leveren. Men moet snel wer ken, aldus Harriman. want de tijd is kostbaar. De New York Times schrijft, dat de volledige hulp der Ver. Staten aan de Sovjets ook niet op gang komt, omdat het moeilijk is van de Moskousche regeering alle bijzon- dpi heden te vernemen Over den mi' litairen toestand. Roosevelt en Churchill hebben in hun brieven aan Stalin er uitvoerig op gewezen, dat dit de voorwaarde is voor een volledige hulp aan de Sovjets. In Washington, zoo meldt het blad verder, wijst men er op, dat de waar nemers der V. S. in de Sovjet-Unie sieeds nog niet in staat' ziin gesteld hun waarnemingen direct aan het front te verrichten Diplomatieke kringen in Washington zun van meening, dat Sta lin door Amerikaansehe waarnemers aan het front te weigeren, .te kennen geeft dat hij niet van zins is al zijn pieren" in het Engelsch—Amerikaan sehe mandje, te leggen, zooals de krant zich uitdrukt. In Washington hoopt men echter, dat de Soviets aan d® Ame- rikaansehEnzelsche missie gelegen heid zullen geven een' bezoek te han gen aan het front en een inzicht te krijgen in de geheime berichten der Sovjet-regeering Voorloopig heeft, de Sovjet-regeering nog geenerlei informa ties gegeven die Engeland en de Ver. Staten interesseeren. In een commentaar van den Brit schen berichtendienst over de Engel- sche huln aan de Sovjets wordt ver klaard. dat de productie van oorlogs materiaal voor de Sovjets slechts de gemakkelijkste kant" van de hulp is Tusschen vervaardiging en aankomst van materiaal in de Sovjet-Unie ligt eén groot tijdsverschil Het transport vraagstuk is dientengevolge de moei lijkste kant van de hulpverlee-ning De Britsche berichtendienst wijst vervol gens op de geweldige" lencrte van de drie toevoerwegen via Vladivostok, via de Perzische Golf en via Moex- mansk Hóewei Moermansk de kortste weg vormt, zoo wordt verder verklaard, zouden de schenen in dit geval 2000 mijl langs de vijandelijke kusten moe ten varen. Rnvendien kunnen', zooals bekend. sche.pen>in een convooi slecht^ .vijftien knoopen of minder varen Fr zal derhalve nog een zekere peyiorle verstrijken, voordat het hulpmateriaal tn de Sovjet-Unie zal aankomen -Dien tengevolge blijft zoo beslu't bet com mentaar. de toestand der Soviet Unie wat hetrpft bet oorlogsmateriaal, „kri tiek". Karl von Wiegend's opinie Het militaire lot van de Sovjet- Unie is zoo goed als bezegeld, schrijft de Hearst-eorrespondent Karl von Wieeand. Slechts een won der zou Stalins armeéen nog kun nen redden en pr bestaat weinig hoop dat de hulp van Engeland en Amerika dit wonder zou kunnen volbrengen. Ten eerste zouden beide landen bij na vijftig procent van de verloren ge cane Sovjets-industrieën moeten ver vangen, ten tweede zou de hulp hin nen enkele weken, in het gunstigste ge \a' binnen enkele maanden' doeltref fend moeten worden, zoo verklaart von Wiegand. Dit is echter on waarschijn liik. daar Engeland en Amerika in de zen tnd niet méér kunnen geven dan een svmbolieche hulp De vertegen woordigers van deze heide landen zit ten te Moskou, zoo verklaart de corres pondent verder, als doktoren aan het ziekbed van een zwaar zieken patiënt. De injecties met enkele legerleveran ties zal den patient echter niet weer op de heen brengen, daar hij reeds te uit geput is. De Duitechers behalen hun overwinningen systematisch, als erva ren schakers tegenover stumperds Zoo wordt Leningrad langzaam doch zeker eworgd Tenslotte wijst von Wiegand er op. dat de Duitschers geheel in te zenstelline met de Sovjets zuinig om gaan met jiun mensehen. S.S.-P.K NEDERLAND Het is nu alweer eenige dagen geleden sedert wij Dnjepropetrbwsk. de groote industriestad met haar half millioen menschen, ingeno men hebben. Intusschen werden wii in de stad zelve door versche troepen van de weermacht afgelost en kregen wii de op dracht om een stuk van den rechter oever van den Dnjepr te bewaken een kalme taak. die ons volop in de gelegenheid stelt om eens goed uit te rasten. Maar terwijl zii. die aan de beurt znn aan den Dniepr de wacht hóuden, heeft de rest van de compagnie in een vrien delijk Oekramsch dorp haar tenten op geslagen. De taferéelen. die zich hier afspelen, zijn in elk opzicht van vreed zamen aard Hier kunnén onze jongens weer heelemaal op hun verhaal komen Met het wekken wordt het niet al te nauw genomen, zoodat wii weer eens lekker uit kunnen slapen en onze „Spiess" de moeder van de compagnie (de sereeant-maioor-arlministrateur in het Ned. leger) slooft zich uit om onzen Inwendigen mensch te versterken. Aan. gezien bovendien elke groen op eigen hoiitie aan het koken en. hakken slaat, wordt er in dagen als deze heel wat verorberd Aangezien ook onze Oekrainsche gast vrouw, haar vreugde over het einde van het bolsjewistisch schrikbewind niet onder stoelen of banken steekt en met alle mogelijke spnzen aan komt dragen, is het eeen wonder dat bij een aantal r ft i ;JsP Sjfer (Atlantic-Holland) Onder het opschrift „Krustocht te^en het communisme", publi ceert Sven Hedin een artikel in het tijdschrift Berhn-Rom-Tokio. Hy schrijft daarin o.a. het volgen de: f E oorlóg van Duitschland tegen het bolsjewisme is niet alleen in het belang van Duitschland. het is een kruistocht van de geheele be schaafde wereld. Het bolsjewisme moet uitgeroeid worden. Bij ons in het Noorden is men op de hoogte van het Russische gevaar. Vier eeuwen lang moesten de meeste van on ze oorlogen tegen Rusland gevoerd wor den. Ik ben meer dan twintig maal in Rusland geweest. Het geheele Russische rijk heb ik doorkruist. Op al mijn toch ten heb ik het arme Russische volk gastvrije, oprechte, eerlijke en goedmoe dige menschen. leeren liefhebhen. Men schen, die niet anders willen dan in vre de leven en hun akkers bebouwen. Zij durxen hl'n meening niet te zeggen, wanneer men ondpr vier oogen met hen spreekt. Zij zijn beroofd van hun vee en hun akkers en hehhen vaak genoeg ge zien hoe hun buren en kameraden, zoons en broeders spoorloos verdwenen. Zii weten, dat de muren ooren .hebben maar aan hun stem en hun ooge merkt men. dat zij met moeite den groe- ienden haat onderdrukken tegen de beulen, die de opvolgers zijn der tsaren, ondieren in gestalten van menschen Wanneer men thans in dagbladen be schrijvingen léést over de gebeurtenis sen. die niet ver van onze kusten in de anderhalf jaar geleden door de Fox jet- Unie bezette, landen plaats gevonden hebben, moet men erkennen, dat zij n dierlijke ruxvheid er-uveren met. de Aziatische wreedheden uit den tiid van keizer Frederik den Tweeden. Zexenhonderd jaar geleden bevond Europa zich in een toestand, die in vele opzichten gelijkt op dien xan thans Reeds vroeger kwamen xxnlde ruifer horden uit de diepte der Aziatische wH dernis aanstormen AHlla oxerstrnomde het West-Romeinsche riik. drong door in Gallic tot bii door de Romeinen werd verslagen Tnsschen 1207 en 1241 trok ken xvederom Mongoólsche horden F.uropa binnen tot in Xoord-Ttalié Een ander egroep drong door tot Pommeren Exenals de vropgerp Mongolen bereid den in den huidigen tiid Stalin en zpn paladijnen zich er on voor ons xvereld- deel totaal te vcrxvoe'sten In Finland, in de Baltische landen, in Polen, in de Boekowina en in Bessgrabië had hij reeds vasten voet gekregen en oefende hij zijn milliop.nenlegers, en pantsero.n- lonnes voor den vernietigenden orkaan over Europa, aan xvPlks succes 0 onder bloedige vanen de leiders der Anzel^ak- sische volkeren met geestdrift de grootst rpogelvjke hulp xvillen verle.p- nen. Churchill heeft met Stalin een bond genootschap gesloten alleen met het doel het Duitschland x'an Adolf Hitler te vernietigen. Het is mogelijk, dat het Anjerikaansche volk xvapéns in handen stelt x'an dit schuim om het te helpen. Voor de cultuurvolkeren, voor de lan den. die aan God gelonven is het een vitalp taak een wereldheschouxving uit te roeien, xvelker voornaamste*doel is de communistische revolutie over de geheele. aarde te verspreiden en door een vreeselijké revolutie de intellec tueelen. de beschaafdheid, de xveten- schap en het geloof te vermoorden. Het is de eerste plicht van de Germaansche volkeren zich eens en voor altijd van dergelijke bedreigingen te bevrijden. Het is een tragische werkelijkheid, dat de Engelschen in den giganfischen strijd tusschen barbarij en beschaving tusschen bolsjewisme en christendom, aan den kant staan van de barbaren. Wij behoeven ons echter niet bezorgd te maken over deze vriendschap, want voor de door Engeland en Amerika be loofde hulp op haar plaats van bestem ming aangekomen is, in ieder geval voor het oorlogsmateriaal gebruik' wordt aan de reeds in flarden gescheur de Russische fronten, zal de Russische oorlogsmacht volkomen verslagen zijn. Dp volkeren van Europa hehoevn dan de aangekondigde xvereldrevolutie niet meer te vréezen. Door de proclamatie van Hitler bii hef uitbreken van den oorlog tegen Rusland-kennen xvn na. de hedo^lingen xan Stalin en Molotoxx met Finland. Ieder xveet wat het x'oor de cultuur van het avondland zou hebben heteekend. wanneer deze kleine voor post van Europa zou zijn overstroomd door de Aziatische horden. Via Zxveden en Noorwegen zou de Sovjet een xx'pg naar den Adantischen Oceaan hebben gevonden naar e=n ijsvrije havep aan een voortdurend open zee. Finland en Zxveden hebben het aan den Führer te danken, dat de vrede van Moskou van 12 Maart 1940 de Russische plannen doorkruiste Er liet een diepe tragiek in het feit. dat Amerika, dat .Finland in den xxinteroorlog roxale hulp verleen de, than^,, znn x-iiand uit hPt duistere Azië helpt. Het is duidelijk, dat de van ons de magen in opstand gekomen zijn ert op ondubbelzinnige xvijze een soberder leefxvijze eisrhen. Voor deze gevallen kxvam het advocaatje goed van pas. dat een van de lorigons had xveten te mengen. Na de dagen, die wii in den1 modder loorbrachten. is het een xvaar genot, om zich xveer eens flink te kunnen was schen en scheren, hetgeen onze S.S. Vnannen dan ook doen onder groote be Langstelling van dé bevolking, die daar kenneluk eepn eexvoonte van gemaakt heeft Ook onze kapper een kameraad uit Hpprlen. komt in actie, voor xrelen xxas het hoog tijd Zittende op ben zinehus xvordt de eene klant na de an dere onder handen genomen. Appèls De rustdagen brengen natuurlijk ook weer een wapenappèl met zich mede. dat door de meesten steeds met angst j?n vreeze tegemoet gezien wordt, immers, geen roestvlekie en geen vuiltje in het ge weer ontgpat aan het spiedende oog van den meerdere en zoo zitten de jongens al uren van te voren in hun zwarte sport- broekjes in de zon te poetsen en te borste len. om naderhand bii het appèl niet ..op te vallen", hetgeen steeds minder aange name gevolgen voor den betrokken S.S,.* man pleegt te hebben. Gelukkig bestaan er ook andere soor ten van appèls, xvaar de soldaat geen enkel bezxvaar tegen heeft. Dit geldt in het bijzonder voor het JLoehnungsappell' xvaar een ieder ?un soldij met fronttoe lage ontvangt. Wel is xvaar bestaat er in dit ongelukkige land niet vee.l gele genheid om.iets te koopen. maar er ziin er onder ons toch noe altlid genoeg, die het ook hier klaar spplen, om platzak rond te loopêYi. echter znn er ook velen, die geregeld flinke bedragen naar huis sturen. En dan weerklinkt eindelijk het com mando. xx'aarnaar allen, van den Haupt- turmführer tpt den SS-Schütze. wel het meeste uitzien, „post ontva'neen" en even later zitten allen hun brieven van thuis te lezen of hun pakjes uit te pak ken en dan doen de verschillende kran ten en geillustreerde weekbladen de ronde. Ja., dat contact met thuis is iets. dat nog al te wenschen overlaat, want hoe langer wij van huis weg ziin hoe meer de behoefte bii ons opkomt naar Nederland^che lectuur, en natuurlijk xvillen xvii allen zooveel mogelijk van den toestand in het vaderland op de hoogte blijven Gisteren xvas het bii ofis groot feest Terwijl de compagnie aangetreden stond, werden door den chef van het hatalion de onderscheidingen uitgereikt, die velen in de achter ons liggende ee- \rechten verdiend hadden Reeds nu 1 ragen velen onder ons met trots het IJzeren Kruis, en volgens de xvoorden van den commandant zal dat aantal binnënkort nog grooter xvorrlen Het spreekt van zelf dat deze gebeurtenis gevierd moest worden met eén kame raadschapsavond xvaarop zelfs eenige vaten hier ..Pivo" zooals het hier heet. niet ontbraken In een boomgaard kwam de geheele compagnie hiieen, ook de Oekrainers xxerden niet vergeten en er heersrhte weldra alom een voortref felijke. stemming. Helder klonken onze liederen door den Russischen nacht. Nog langen tiiri zaten Nederlanders en Duit schers hiieen en vertelden elkaar van thuis en van hun gemeenschapneliike idealen Maar de rustdaeen. die xxii hier be leven. ziin toch eigenlijk niets ander? dan eert stilte xoor den storm. Daarover hopeliik binnenkort meer. S.S PK. frontberichtgever Dr. D. TAPPEXBECK Het gelukte aan Duitsche vliegtuigen een'Engelsche sneiboot tot overgave te dwingen Een voorpostenboo» s'eept het schip een Duitsche haven b men (Orbis-Hoiic-nd) Führer en de Duitsche xveermacht reed? 'hans den tegenstand in het Oosten heh hen gebroken, en dat het niet lang meer zal duren, tor de volledige overwinning i* behaald. Waar staan dan de Angel saksische volkeren? Het bolsjewisme moet uitgeroeid worden. Halve maatré gelen ziin hier niet voldoende Ik xveet dat niemand ander? deze taak uitvoeren kan. dan de Führer van Duitschland Adolf Hitler. BERLIJN. 29 Sept. (A.N.P.) Rijksminister Dr. Goebbels schrijft in het weekblad „Das Reich" een opmerkelijk artikel, waarin hij uit eenzet. dat. velen nog niet in staat zijn de draagwijdte der militaire gebeurtenissen in het Oosten ook maar voor een deel te beseffen, om dat zii niet meten met de maten van den nieuxven tijd en zii zich niet, kunnen voorstellen, dat het hier g^aat om een enorme hotsing. zoo als in de xvereld noe- niet is voor gekomen. Dergelijke menschen, zoo vervolgt de "ïinister. beseffen niet. dat het. hdlsje- xvisme zich met alle ter beschikking staande krachten teeen zijn vernieti ging te xveer stelt. Onze soldaten echter kunnen er thans van verhalen, xvat Aios kou van plan xvas. Zij hebben met eigen oogen gezien, hoe ver de bolsjewistische voorbereidingen tot eën genadelooze vernietiging van Duitschland en daar mede xan Europa, reeds waren gevor derd. En dat onze soldaten thans door hun direct contact met het. Sovjet-sv- steem zich ook een voorstelling kunnen maken van den xverkelijken toestand, waarin het-volk in dit paradijs van ar beiders en boeren leeft, is ook voor de toekomst van de grootste beteekenis. Immers, evenals na den veldtocht in Polen, in Duitschland geen verschil van meening meer kan bestaan, over het jodenvraagstuk, zoo zal ook na den veldtocht in het Oosten, in Duitschland geen debat meer noodig zijn over het vraagstuk van het bolsjewisme. De minister keert zich tegen de neu trale critici, die vanuit hun studeerver trekken de geheurtenissen trachten te x'erkleinen en merkt spottend op, dat zii met hun eeheele literairen en maat- sehappeliiken aanhang vermoedelijk nog niet in staat zouden zijn een enkel sov- ietdorp te veroveren. Hun betxveterij komt des te minder te pas, omdat al leen de Duitsche weermacht het moge lijk heeft gemaakt, dat zii nog rustig achter hun schrijftafel zitten. De haat tegen hef. nationaal socialisme heeft ech ter velert de oogen verblind, zooflat de heoordeeling niet alleen niet objectief, maar in de hooeste mate eenzijdig is. Men praat heel veel over Europeesehe iltuifr. maar iedere aan het Oosteltike front strijdende soldaat doet daar heden meer voor. dan de politieke tinnegieters, die nu het hoogste woord hehhen. De tiid gaat ziin ijzeren gang hii is nog nooit blijven staan en vooral nu gaat hii met reuzen, schreden een eroote toe komst tegemoet, waarin hii de poort openstoot naar een nieuwe eeuw. PARIJS. 20 Sept. (V.P.B.) Meer en meer begint men zich in Partis af te keeren van de boulevard-pers een mengeling van sensatie en „canards". Men is het erover eens, dat de herx'orming van het corps journalisten tot de dringendste eischen behoort Tot dusverre was de journalist, die voor de houlevard- pers xverkte, in de hoogste mate afhankelijk van -zijn directie en de belangen, welke deze had te verde digen. Frankrijk, als staat, heeft zich altijd bil dezen staat van zaken neergelegd. De lournalist van zpn kant beschouxvde de boulevardbladen als .een. noodzakelijk kwaad. Hij had zich gexvend aan den staat van afhankeliikheid. welke aan zijn beroep xvas verhonden. Hij kende lechts één fcorg: te zien, dat hu er zoo goed mogeliik bij wegkwam. Op enkele uitzonderingen na xvas het slag van lournalisten en zich noemende journa listen, dat op deze xviize xxerd aange» kxveekt. dan ook verre beneden peil. De pogingen, xvelke thans, in het be zette Frankrijk worden gedaan, om een behoorliike beroepsorganisatie van Fran sche ptfrsmenschen op te bouwen en verder te ontxvikkelen vloeien voor een deel voort uit de noodzakelijkheid van een strengerè persoonlijke controle op de redacties. Deze genieten uit hoofde van haar positie' zekere voorrechten, hiertegenover staan echter ook bepaalde verplichtingen. Het laatste xvoord is in tusschen nog niet gesproken over dit onderxverp, vooral niet omdat de hui dige verdeeling van het land in twee zone? een oplossing in den weg staat. In kringen echter, die, zonder zelf tot perskringen te behooren, zich sterk be zig houden met het vraagstuk, bepleit men de spoedige oprichting van een school ter opleiding van journalisten. Eerst na deze school gedurende '2 jaar te hebben bezocht zou men als journa list mogen xvhrden aangesteld. Yoor- xvaarden tot toelating zouden moeten zijn: Geen Jood of vreemdeling men zou moeten kunnen aantoonen, dat men behoort tot een familie, die reeds gedu rende drie geslachten de Fransche na-, tiónaliteit bezit een zekere mate van ontwikkeling en eenige kennis van txve© vreemde talen De oprichting van een dergelijke school zou zeer zeker in het helane zijn" van dq Fran?che journalis tiek. Heden Maandaggaat de zon op om 7.35 uur,; onder om 19.25 uur. De maan gaat op om 15.53 uur; on der om 0.56 uur. Dinsdag gaat de zon oq om 7-37 uur; onder om 19.23 uur; De maan gaat op om 16.37 uur; onder om 1-28 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1