ivjet-aanvallen afgeslagen Engelsche scheepsverliezen litsche marine in actie Duitsche pers verontwaardigd DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Roosevelt in de pers conferentie SPOORWEGRAMP IN JAPAN Britsche statistiek over Sovjet-Rusland Twintig doodvonnissen in het protectoraat NEDERLANDERS HET SOVJET-RUSSISCHE SPOORWEGNET IjAARGANG No. 80 WOENSDAG 1 OCTOBER 1941 ERSFÖORTSCH DAGBLAD liNNEMENTSPRlJS: per 3 maanden voor Amersfoort f2.05 naand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per I per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. *620 HOOFD REDACTEUB J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzeD bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel -meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 Iep LIJN. 1 Oct, (D.N.B.) Het D.N.B. verneemt van militaire zijde^ dat in Kuidelijken sector van het Oostelijk front de bolsjewisten bij de gevechten 1 September opnieuw zware verliezen hebben geleden. Zij deden op ver- [icne plaatsen van het front tegenaanvallen, welke alle met bloedige ver werden afgeslagen. Op sommige punten ontstonden hevige gevechten e bajonet, waarin de bolsjewisten het onderspit dolven. In den sector van nkcl Duitsch bataljon infanterie verloren de bolsjewisten honderd dopden leêhonderd gevangenen. In den sector van een Duitsche divisie werden in loop van 29 September verscheidene zware sovjet-pantserwagens van 40 tot L vernietigd. Iet Duitsche lucht wapen zette gisteren aan het Oostelijke front zijn aanval- 1 alle sectoren met 6terke formaties voort. Overal behcerschten de Duitsche |lits- en jachtvliegers het luchtruim. De aanvallen golden vooral de ver- Inrichtingen van den vijand. De aanvallen waren veelal van vernietigende Irking. Belangrijke spoorwegtrajecten werden herhaaldelijk gestagneerd. Tffers op spoorwegknooppunten verwoestten vitale punten. Op eenige plaat- ion bet luchtwapen vijandelijke troepenconcentraties met succes aanvallen, flijnen rondom Charkof werden in 'groote uitgestrektheid vernield en daar- Jprden 33 transport- en ravitailleeringstreinen vernield of zwaar beschadigd. Inzelfden sector werden in luchtgevechten 12 sovjetvliegtuigen neergescho- In nog zes vliegtuigen bij aanvallen op vliegvelden op den grond vernield. I ENHEDEN der Duitsche mari- I ne hebben de laatste dagen her- ■ldelijk met groot succes doelen land in den Noordelijken sector het Oostelijk front aangevallen, kruisers Leipzig en Emden be- )ten Sovjet veld- en artillerie- lingen met goede uitwerking. troepen van een divisie der Waf- S. hebben in de periode van 25 tot plember in den Noordelijken sec- tn het Oostelijk front met succes den tegpn Sovjet-pantserwagens, ze gevechten, welke vijf dagen Ion. werden door deze divisie, naar .NB. van bevoegde zijde verneemt, laai 51 Sovjet-pantserwagens ver- d. Een S.S.-Sturmann van deze di- onderscheidde zioh in deze gevech- ijzonder. Op 25 September schoot iet zijn pant seraf weergeschut al- 13 Sovjet-pantserwagens kapot, afdeeling lioht luchtdoelgeschut, den Noordelijken sector van het lijk front was toegevoegd aan een che pantserdivisie heeft tot dusver s de gevechten in het Oosten tot ptemb'er veertig Sovjet-vliegtuigen eschoten. tsche luchtstrijdkrachten hebben 3 op 29 September op Ihet Ladoga- een transportschip van 5000 brt. nken gebracht en nog twee sche- an tezamen 1S00 brt. zwaar be- fgti. iel verloop van 28 September, heb- 'insche troepen in totaal tien Sov- egtuigen en op 29 September nog Sovjet-vliegtuigen neergeschoten. De Russische winter i militaire deskundige, verbonden den generalen staf van het Duit- leger, heeft zich. naar V.P.B. bezig gehouden met de beant- ding van de vraag, in hoeverre de sche winter den oorlog kan be den en of deze winter eventueel Mrtgelijk gevolg als die van 1812 bebben. Hij stelde in de eerste vast, dat de Duitsche opmarscb hen de Zwarte Zee en het Ladoga- zich in een snel tempo voltrokken Het millioenen leger van Duitsch- piarcheert door en zorgt na een liga zuivering van de terreinen, e verzorging van het front niet in 'r eebracht kan worden door een ueele guerilla-oorldg, waarop de d een groot deel zijner verwach- i gebaseerd heeft. Maar tegelijker- dichtte het Duitsche luchtwapen ootst mogelijke verwarring in het Hand van den vijand, die steeds in zijn vrije bewegingen belem- wordt. fen behoeft er niet aan te twij- pn. dat eens het moment zal aan- 'tan, waarop de beruchte Rus- che winter de Duitschers tot an zal brengen. Maar dit zal geen Hjn. dat door de Duitsche weer- ebt als een ongunstige wending den oorlog beschouwd zal wor ds in den wereldoorlog hebben de he legers de beproevingen van Russische winters doorstaan, r dat zij gebrek leden. Thans is latie heel wat gunstiger dan in IS. Duitschland is nu niet ge- gen tot een afmattenden twee- •noorlog en de verzorging der troe- >taat op een veel beter peil dan er. Daarom kan men veilig aan n. dat de Duitsche troepen den »chen winter veel heter zullen omen dan de bolsjewisten zelf Hei nde voorjaar zal dan bewijzen dat 'gestrektheid van het gebied laarop zijn bepaalde vijandelijke achtingen gebaseerd voor den diger haar schaduwzijde heeft De -he legers zullen bij het bct^m en winter zoover in het vijande gebied opgerukt zijn. dat de bols- len ook wanneer ze in het voor- weer in de gelegenheid zouden iet een millioenenleger op te mar n moeten opereeren uit een ed dat tot nu toe. zoo goed als ver- 11 Het en,dat zich zopder meer niet )f voor .een uitgangspunt van groote r;"ies. De Duittsche weermacht daar 'gen zal marcheeren uit een gebied organisatorisch en technisch gereed WASHINGTON, 1 Oct. (D.N.B.). President Roosevelt heeft in de pers conferentie ontwijkend geantwoord, dat niemand weet, of de wet tot hulpverlee nde aan Engeland ook op de Sovjet unie zal worden toegepast. Op een vraag over de steekhoudendheid der geruchten, als zou de productie van oorlogsmateriaal een tijdlang naar de Sovjet-Unie in plaats van naar Enge land gestuurd worden antwoordde de president, dat. hij tot dusver van derge lijke geruchten niets vernomen heeft. Over het algemeen blijft het ,er echter bij, dat vijftig procent van de productie aan oorlogsmateriaal in de Ver. Staten blijft terwijl de andere vijftig procent naar Engeland gaat. Voorts heeft president Roosevelt een onderhoud gehad met zijn adviseurs over verschillende onder invloed van dt crisis situatie noodig geworden wij zigingen in het welvaartsprogram der Ver. Stalen. De leider van het federal bureau of prosperity deelde na afloop mee. dat het resultaat der beraadsla gingen wellicht binnen een week tijde in den vorm van een boodschap aan het Congres bekend gemaakt zal wor den. Aan het onderhoud namen ook deel de minister van financien. Mor- genthau, en de minister ran* arbeid, Perkins.- STAKING BIJ CHRYSLER NEW YORK, 1 Oct. (D.N.B.) Naar Associated Press uit Detroit meldt, is de voornaamste fabriek van de auto- mobielfirma Chrysler Dodge, welke een personeel van 10.000 arbeiders heeft, tengevolge van een gedeeltelijke staking gesloten. Als gevolg van de staking bij de fa brieken van Chrysler en Briggs, waar door de bedrijven moesten worden ge sloten en 20.000 man werkloos zijn ge worden, is nog een andere fabriek van de Chrysler-onderneming, die Ply- mouth-wagens bouwt, stilgelegd daar de Briggs-fabriek geen carosserieën meer levert. Door deze stillegging wor den weer 10.000 man getroffen, zoodat thans in totaal 30.000 man zonder werk zijn. Op elk plein in Kief staan groepen inwoners der stad bijeen om de Duitsche soldaten nieuwsgierig gade te slaan. (Orbis-Holland) BERLIJN 1 Oct. -4D.N.B.). De mis handeling van 470 uit Iran vertrokken Duitsche vrouwen en kinderen door de Sovjets wordt door de Duitsche pers in scherpe woorden als een inbreuk op de wetten van gastvrijheid en als een misdaad tegen de primitiefste wetten der menschelijkheid en van het volken recht gekenmerkt. De bladen stellen daarbij het feit voorop dat de Britten mede schuldig zijn aan de daden van geweld tegen deze burgers. „Wat Brittannic als vriend der bolsje wieken tegen de Duitschers in Iran misdreven heeft," zoo schrijft de Voel- kischer Beobachter. „is even schande lijk als het geval .Baralong' en den hon- geroorlog tegen vrouwen en kindereu. Men kan er in Londen van verzekerd zijn, dat deze gemeenheden niet verge ten zullen worden. Deze schande spoort ons des te meer aan; de Britsche wille keur voor altijd te breken en den hand langers van Moskou hun verdiende lot te geven. Uit volkenrechtelijk oogpunt moet gezegd worden, dat het optreden van de Britten en Sovjets ook een slag in het gezicht is voor de souvereiniteit van twee andere landen, n.l. Iran en Zweden, daar een Zweedsch diplomaat transportleider van den trein was, doch machteloos stond tegenover de losge broken misdadigheid. Tevens is het. ge heel een uniek voorbeeld, wat de Oost- europeesche landen te wachten zou staan, wanneer zij volgens den wil van Engeland aan het bolsjewisme werden uitgeleverd." „Een grove leugen" noemt de Deutsche Allgemeine Zeitung de bewering van het Engelsche persbureau Reuter, dat de Duitschers die volkomen uitgeplun derd op Turksch gebied aankwamen, voor de „goede behandeling" bedankt hadden. De Berliner Lokal-Anzeiger besluit zijn commentaar als volgt: het volken recht en de menschelijkheid zijn op de grofste wijze geschonden. Met vlam mende verontwaardiging verneemt Duitschland het lot van de Iran-Duit- schers, waarover het zich bezorgd ge maakt heeft sinds de vijandelijke mo gendheden hun overval op dit land voorbereidden. In een bericht uit Rome meldt Stefa- ni, dat zich onder de zeven Italianen, die op hun terugtocht uit Iran aan de Turksche grens door het Sovjet-opper bevel zijn achtergehouden zich de voor malige secretaris van de fasci te Tehe ran, Capologno, bevindt. Dc Turksche autoriteiten hebben den Ttaliaanschen vluchtelingen alle mogelijke hulp gebo den. Zoo stuurden zij o.a. auto's naar dc grens, die hen tot het dichtstbijzijnde station brachten. Hier waren comfor tabele slaapwagens voor hen ter be schikking gesteld. MOJI, 1 Oct. (Domei). Berichten uit Oita op het Zuidelijke Japansche eiland Kioesjoe melden, dat tusschen de steden Oita en Koemamo-to drie per sonenrijtuigen van een trein, toen deze de brug te Kawarautsji passeerde, plot seling ontspoorden en in de rivier stort ten. Men gelooft, dat hierbij vele pas sagiers zijn gedood of ernstig gewond. De in de rivier gestorte rijtuigen zaten n.l. vol passagiers, die het overstroomde gebied in de prefectuur Oito ontvlucht ten. welke gisteren door een storm ge teisterd is. Aan een artikel van den heer J. A. Heringa over de verliezen van Engel sche en voor Engeland varende sche pen, verschenen in de N.Rt.Crt., is het volgende ontleend: Er zijn in den loop van dit jaar al vele beschouwingen verschenen over de resultaten en de mogelijke gevolgen van den strijd van Duitschland en Ita lië tegen de scheepvaart naar en van Engelsche havens: mijnerzijds acht ik nu den tijd gekomen er eveneens een artikel aan te wijden, en wel, omdat ik van meening ben. dat eenerzijds de tot- dusver gepubliceerde berichten door hunne nuchtere, op waarheid berusten de opsommingen, er onvoldoende in slagen, den waren ernst van den toe stand voor Engeland te doen beseffen, en omdat anderzijds door zéér velen daartegenover altijd weer opniemy be weerd wordt, dat het nog beschikbare schepenreservoir zoo enorm groot is, dat Engeland op deze wijze nooit tot overgave gedwongen kan worden. Die zoo redeneeren hebben ook steeds het "argument bij de hand. dat de toe stand voor Engeland, door den nieuwen bouw van schepen, met den tijd steeds beter zal worden. Hoe groot was nu dan wel het totale, schepen-reservoir? Dit had. bij het uit breken van dezen oorlog een inhoud van R8.500.0Ó0 bruto register ton. De verdee ling hiervan over de landen der wereld was: brt. Engeland 17.9S4.15S Engelsche Dominons 3.231.103 U. S. A. 9.336.105 Japan 5.629.845 Noorwegen 4.834902 Zweden 1.656.300 Denefriarkén, Finland, België, Griekenland 5.543.700 Nederland 2.972.871 Frankrijk 2.952.975 Rusland plus Balti6che Lan den 1.716.000 Portugal, Spanje. Zuid-Slavië, Zuid-Amerika enz. 4.700 84(V Duitschland 4.492.708 Italië 3.448.493 Totaal 68.500.000 Deze wereldtonnage omvat echter een zeer groot aantal schepen, die voor een Intensieven aanvoer van levensmidde len, grondstoffen en oorlogstuig volko men onbruikbaar zijn, benevens een groot aantal, die eveneens daarvoor on bruikbaar zijn, hetzij door hunne kleine afmetingen of wel door hun bouw als uitgesproken passagiersschepen, hetzij door hoogen ouderdom, en doordat ze al leen maar geschikt zijn voor het afleg gen van kleinere afstanden, zooals tus schen de voor Engeland uitgevallen ha vens van dc Europeesche kusten en En geland. Bovendien valt van dit totaal een groot aantal schepen af te trekken, om dat ze voor Engeland en Amerika niet meer binnen het hereik zijn. Hoe staat het er nu voor Engeland voor. Het komt er voor Engeland uit sluitend, op*-aan. hoe groot het deel der wereldtopnage is, waaruit het voor de oorlogvoering geschiktste schepenreser voir bestaat. Welnu, de tonnage van dit reservoir is wel vrij belangrijk grooter dan vroe ger. doch het aantal schepen is niet helangrijk grooter. Het aantal is niet grooter dan omstreeks 9000, waaronder circa 400 grooter dan 10.000 ton. Het grootste deel van deze schepen bestaat, echter reeds niet meer. en daarom, treffen de steeds op de loer liggende, en in aantal steeds toenemen de Duitsche en Italiaansche duikboo- tén, vliegtuigen, en oorlogsschepen, reeds bijna geen convooien op de zeeën rondom Engeland meer aan, en daarom roept Engeland steeds vertwijfelder om scheepsruimte. Engeland staat er dan ook nu reeds slechter voor, dan in November 191S. De verlieslijst ziet er thans als volgt uit: Tot half September 1941 totaal ver nietigd door Duitsche oorlogshandelin gen. behalve mijnen 13,500.00 brt. Door Duitschland gékaperd en opge bracht 1.900.000 brt. Door Italië vernietigd (officieel) 1.000.000 brt Door mijnen verloren gegaan ten minste 670.000 brt. Voor langen tijd of geheel uitgevallen wegens zeer zware beschadiging 4 00 000 brt. Totaal 21.070.00 brt. De 6670 gedurende den wereldoorlog gezonken schepen hadden een gemid delde tonnage van ca. 2350 tem. Wegen? de sedert gestegen tonnage per schip, cn tevens om naar geen van beide zij den te flatteeren. neem ik de gemid delde tonnage van de thans uitgescha kelde schepen aan op 3500 tr>.i. Er zijn dan dus thans uit het meergenoemde sch epen reservoir van circa 9000 stuks reeds 6000 uitgeschakeld. De nog res- tcerënde 3000 zijn voor een groot deel in het vaste bezit van landen, die er voor zorgen, dat Engeland en Amerika er geen beslag meer op kunnen leggen, namelijk in he!t vaste bezit van Duitsch land, Italië, Japan en Frankrijk, ter wijl de rest niet gemist kan worde o voor het verkeer tusschen Noord- en Zuid-Amerika. hun kustvaart, en in den Stillen Oceaan. Indischen Archi pel enz., terwijl thans ook de niet o ï- belangrijke Russische vloot voor Enge land totaal uitgeschakeld is. Engeland staat er dus nu na slechts twee jaar oorlog slechter voor. wat be schikbare schepen betreft, dan na vier jaar wereldoorlog, waarbij jne.i vooral niet uit liet oog verliezen, dat toen fei- teijk de gèheele wereld met Duitsch land in oorlog was, zoodat bijna de ge heele wereldhandelsvloot ter beschik* king van Duitschland's vijanden stoid, wat thans in de verste verte niet het geval is. Bii een gemiddeld tonnageverlies van tha-.is 500.000 ton p. mnd, voorzoover er' „überhaupt" nog schepen voorhanden zijn, zal Engeland dan ook thans even als dat aan het eind van den wereld oorlog het geval bleek te zijn, het nog ten hoogste enkele weinige maanden kunnen volhouden, zonder nog in he! minst van bezetting door Duitschland van het Engelsche eiland te spreken En wat den aanbouw van niéuwe schepen betreft, komt de schrijver van dit artikel tot de conclusie, dat deze in geen verhouding staat tot de groote verliezen, welke geleden worden. BERLIJN, 1 Oct. (V.P.B.). On der het autenthieke materiaal van de Britsche commissie, welke aan de conferentie te Moskou deelneemt bevindt zich ook een uitgewerkte statistiek over de verzwakking van de Sovjet-Unie na het verlies der Westelijke gebieden. Opvallend is het, dat in deze statistiek reeds het verlies van het gebied tot aan de Don verdisconteerd is. De statistische cijfers zijn in drie groe pen verdeeld: 1. Grondstoffen: Ook wanneer de geheel© Oekraine door Duitsche troepen bezet wordt, zal Sovjet-Rusland voor 100 pet. in zijn behoefte aan petroleum, ko per, lood en zink kunnen voorzien. De behoefte aan kolen zal echter slechts voor 39Npct. gedekt kunnen worden. 2. Levensmiddelen: Onder, de in de statistiek voorziene omstandigheden zal de Sovjet-Unie zich voor 70 a 80 pet. kunnen voorzien van graan, vee, scha pen, geiten. De behoefte aan suikerbie ten zal voor SO pet. gedekt kunnen wór den. 3. Indu6trieele grondstoffen: De pro ductie van ijzer, staal, chemische pro ducten en machines zal dalen tot 35 55 pet. de aluminiumproductie tot) 8 pet. Overigens is het opmerkelijk, dat de ze Engelsche statistiek ook nog geba seerd is op het verlies van ettelijke ge bieden aan de Zwarte Zee, o.a. het Noor delijk deel van den Kaukasus, het ge bied der Kalmukken en het- stroomge bied van den bovenloop van de Wolga. Ilet aardoliegebied van Bakoe zou ech ter in Sovjet-Russische handen blijven. BERLIJN, 1 Oct. (V.P.B.) Uit de mededeelingen van de prolectoraatsre- geering te Praag over de werkzaamhe den van het standgerecht, dat tot nu toe 20 personen ter dood veroordeeld heeft, blijkt, dat in het protectoraat twee 6taatsvijandige groepen gesticht waren. De eene groep had zich het herstel van een zelfstandigen Tsjecho-Slowaakschen staat tot doel gesteld en de andere trachtte wapenen op te koopen en te verzamelen om deze in geval van een geweldadig optreden tegen de Duit schers in te zetten. De leden dezer groe pen bestaan deels uit hoogere officie ren, o.w. zich ook enkele vroegere gene raals bevinden en deels uit communis ten. Bovendien hebben deze groepen hulp verleend aan vroegere Tsjechische officieren, die tot het Tsjechische le gioen in het buitenland zijn toegetre den. In welingelichte Berlijnschc kringen wordt het optreden der Duitsche instan ties beschouwd als een aangelegenheid der politici. Hieruit kan men conclu- deeren, dat de groepen nog geen groote activiteit ontwikkeld hebben, daar an ders ongetwijfeld scherpe politieke maatregelen getroffen zouden zijn. Voorts wordt te Berlijn nog verklaard, dat de breede massa der bevolking van het protectoraat geen deel genomen heeft aan de onlusten, welke het bui tenland in het protectoraat trachtte te verwekken, zoodat de bevolking nauwe lijks lijdt onder de door Duitschland getroffen maatregelen. Over den opvolger van den uit zijn ambt ontheven en gearresteerden minis ter-president is nog niets bekend. Ook beschikt men te Berlijn nog niet over voldoende gegevens om de geruchten over de arrestatie van ettelijke leden der regeering te beoordeelen. VERNON BARLETT PERSATTACHE TE MOSKOU STOCKHOLM. 1 Oct. (D.N.B.) Reu ter meldt, dat in het. Engelsche Lager huis is bekend gemaakt, dat de bekende Engelsche publicist Vernon Bar tl et t op verzoek van het ministerie van voor lichting tijdelijk als persattaché in Mos kou werkt en onderhandelingen gevoerd heeft met de bolsjewistische autoritei ten over propagandakwesties, welke heide landen gemeenschappelijk inte resseeren. Voorts meldt Reuter, dat de leider van het «ministerie van voorlich ting zelf binnenkort naar Moskou zal gaan om dë onderhandelingen voort te zetten. ONDERHOUD TUSSCHEN ROOSEVELT EN HULL WASHINGTON, 1 Oct. (D.N.B.). President Roosevelt heeft gisteren een onderhoud van bijna twee uur gehad met den minister van Buitenlandsche Zaken. Cordell Huil Na afloop ver klaarde Huil aan de journalisten, dat men den geheelen internationalen toestand had besproken. De minister weigerde evenwel te zeggen, of in liet bijzonder gesproken was over een wijziging in de neutraliteitswet en over de betrekkingen tot Japan. BISSCHOP VAN MUNSTER NIET GEARRESTEERD BERLIJN. 1 Oct. (V.P.B.), Te Ber lijn wordt nogmaals met nadruk ver klaard, dat de geruchten over de arres tatie van den bisschop van Munster. Monseigneur Graaf von Galen eiken grond missen. De verspreiding van der gelijke geruchten wordt beschouwd al« een poging van de vijandelijke propa ganda om Duitschland in een verdacht licht te stellen. In den komenden winter zullen weer vele landgenooten een beroep op Winterhulp doen. Ook uw bijdrage is voor het steunen onmisbaar. Geeft daarom bij de dezer dagen te houden lijstencollecte naar vermogbh! WARSCHAU, 1 Oct. (V.P.B.) De Sovjet-Unie, die 40 maal zoo groot is als het oude Duitschland en 2 maal zoo veel inwoners heeft, bezat in 1937 een spoorwegnet ter lengte van 86,500 kilo meter. L)e Sovjets hebben wel is waar hun spoorwegnet uitgebreid, doch van veel bctcekenis is deze uitbreiding niet geweest. In 1913 telde men per 1000 vierkante km. 2.75 km. spoorweg, in 1937 1.07 km. per 1000 vierkanten km. In het Westelijk deel van de Sovjet-Unie vindt men op elke 1000 vierk. km. niet meer dan 30.9 km., in het gebied rond Mos kou 29.6 km. en in dat rond Leningrad 19.5 km. De geringste dichtheid in Europccsch Sovjet-Rusland heeft Kare- lic met 6.2 km. per 1000 vierk. km. In het Aziatische gedeelte van het reus achtige rijk schommelt de dichtheid van do spoorwegen tusschen 0.9 en 11 km. per 1000 vierk. km. Volgens het dèrde vijfjarenplan zou Sovjet-Rusland in 1942 moeten beschik ken over 97.000 km. spoorwegen, waar van 34.000 over dubbel en de rest over enkel spoor. In 1937 waren er nog slechts 26.500 km. met dubbel spoor, op een totale lengte van 86.500 km. Dit moet als 'een ernstige handicap worden beschouwd. Over" het aantal personenwagens zijn geen cijfers voorhandfen. In 1937 bezat Sovjet-Rusland 23.000 locomotieven en 80.000 goederenwagens. Dit was .niet voldoende voor het uitgebreide spoor wegnet, hetgeen bv. hieruit blijkt, dat dc Duitsche spoorwegen in 1936 1.6 mil liard personen- en 0.45 milliard meter- tonnen aan goederen vervoerden, ter wijl in de Sovjet-Unie slechts 1 milliard personen- an 0.48 milliard metertonnen aan goederen werden vervoerd. Met Duitschland vergeleken zijn de presta ties van de Sovjet-Russische spoorwegen dus betrekkelijk gering. De snelheid van de treinen laat even eens veel te wenschen over. De vaart van dc personentreinen is er nog gerin ger dan die van de goederen-tuinen, nl. iO kilometer per uur, hoewel het naar de meening van deskundigen op spoor weggebied niet moeilijk zou zijn, deze snelheid te verdubbelen, wanneer de bovenbouw eenigszins werd verbeterd. BRITSCHE BODEMS IN AMERIKAANSCHE DOKKEN NEW YORK, 1 Oct. (D.N.B Het ministerie van marine heeft, bekend gemaakt, dat de Britsche torpedoboot- jager Firedrake en de Britsche hulp kruiser California voor reparaties in Boston naar een werf zijn gegaan. Het totale aantal op Amerikaansche wer ven liggende Britsche schepen is dus, naar Associated Press meldt, gestegen tot 31. CRAIGIE NAAR DE VER. STATEN TOKIO, 1 Oct. (D.N.B.) Naar uit Amerikaansche kringen alhier verluidt, zal de Britsche ambassadeur, Craigie, thans definitief op 3 October via Naga saki naar Sjanghai vertrekken, waar hij een ontmoeting zal hebben mei Duff Cooper. Van Sjanghai vertrekt Craigie dan naar de Ver. Staten. UITWISSELING VAN GEWONDEN BERLIJN, 1 October. (D.N.B) Op voorstellen van Duitsche zijde vindt thans voor de eerste maal een uitwis seling plaats van Duitsche en Engel sche zware oorlogsgewonden, benevens van dokters en sanitair personeel, dat in den loop van den strijd tot dusver in gevangenschap is geraakt. De uitwis seling zal op 4 October geschieden in een havenstad der bezétte Kanaalkust. De familieleden zijn op de hoogte ge bracht van de aankomst hunner ver wanten. ZWITSERLAND PROTESTEERT TE LONDEN BERN, 1 Oct. (D.N.B.) Het depar- temen van buitenlandsche zaken deelt mede: de Zwitsersche gezant te Londen heeft opdracht gekregen onverwijld een protest in te dienen inzake de ernstige schending van heU Zwitsersche lucht gebied, door ongeveer vijftig Britsche vliegtuigen in den nacht van 28 op 29 September, welke een energieke reactie van de Zwitsersche luchtafweer heeft teweeggebracht. Vandaag verduisteren om 19.18 uur Heden (Woensdag) gaat de zon op om 7.40 uur; onder om 19.18 uur. De maan gaat op om 17.45 uur; ouder om 310 uur. Donderdag gaat de zon op om 7.41 uur; onder om 19-10 uur. De maan gaat op om 18.12 uur; on der om 4.20 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1