Bandieten als bondgenooten Sov j et - koopvaardij vloot geheel uitgeschakeld De uitplundering der Duitschers aan de Iraansche grens Leger der V.S. telt Pa millioen man DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2o Conferentie te Moskou geëindigd Nieuwe doelen ten O. van den Dnjepr De wervelstorm in Nicaragua DEMONSTRATIES TE GLASGOW DANSEN IN HET OPENBAAR Nieuwe burgemeesters benoemd Drie mogelijkheden Vetkaarten alleen voor den slager Gevaren van conserven Oe JAARGANG No. 81 DONDERDAG 2 OCTOBER 1S41 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD BONNhMhNTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUB J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK ADVEKTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25 Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 REVAL, 2 Oct. (V.P.B.), - De rol. welke de Sovjet-Russische koopvaar dijvloot in dezen oorlog heeft ge speeld. is van zeer onheduidenden aard. De vloot van koopvaarders, welke de Oostzee bevoer, is geheel verlamd. Van de 250 schepen, waar uit zij hevstond. zijn in, voor en om Reval minstens 150 vernield of zoo zwaar beschadigd, dat zij geen zee meer kunnen kiezen. Hierdour is een zeer belangrijk transportmiddel van de Sovjet-Unie verloren ge gaan Do schepen, die nog over zijn, hebben ich teruggetrokken in een of anderen chuilhoek en zijn dus ook uitgpscha- eld. Verder zijn bij het uitbreken van en oorlog verschillende Sovjet-Russi che schepen in Duitsche havens ver sl en in beslag genomen. Naar het chijnt hebben de bolsjewistische zee- ieden zich hierbij zonder verzet neer- elegd, daar zij klaarblijkelijk geen lust evoeldcn. om in hun vaderland voor et leger te worden opgeroepen. Onder eze schepen bevinden zich verschillen sroote. modernr vaartuigen, die van eel tongeren datum zijn dan de meeste andere Sovjet-Russische schepen. Al df7.<r schepen in de Oostzee zijn eenvoudig niet te vervangen, want de haven van Leningrad, waar zich vijf n de grootste der in totaal 18 seheeps erven van de Sovjet-Unie bevinden f onder het vuur van de Duitsche or tillcrie. Van bolsjewistische scheepvaart de Oostzee kan dus niet meer worden gesproken. Zij hpeft geen verz.orsings basis meer en is zoo geslonken, dat zii noch voor economische norh voor rnili taire transporten van eenise bèteekenis meer in aanmerkin kan komen Bases aan Zwarte Zee verloren gegaan Met de koopvaardijvloot in de Zwarte Zee is het al niet veel beter gesteld. In deze zee d(cd het grootste deel van de Sovjet-Russische vloot van koopvaarders dienst. In totaal vertegenwoordigde zii een tonne maat van 400.000 brt.. waaron der ccn aantal tankschepen van te zamen ongeveer 120 000 ton. Door het innemen en afsniiden van de smote zeehavens aan de kusten van de Oekraine heeft ook de koopvaardijvloot in de Zwarte Zee haar eiccnliike verzorsinss- en operatiebases verloren Het verlies van Nikolaief vooral ts voor de bolsjewisten een zwaren slag geweest, want in deze stad liggen de twee grootste scheepswerven Waarheen moet de Zwarte Zee-vloot /.ich thans wenden? Men zal ze vermoe delijk moeten zoeken in de Zee van Azof of in de petroleumhavens van den Kaukasus. want aan een ontkomen door de Dardanellen is bijna niet te denken De feiten zijn aldus te resumceren: De koopvaardijvloot in de Oostzee is ten deele vernietigd, ten deele tot werkeloos heid gpdoemd. die in de Zwarte Zee. welke de kern van de sovjet-scheepvaart vormde, is zoo goed als ingesloten en geblokkeerd. Aldus is de toestand, waar voor zich de holsiewislische ecopomi <che leiding geplaatst ziet. De rest telt niet mede Nu blijft alleen nog het beetje seheeps ruimte over, dat dienst doet in de IJs zee. alsmede dat deel van de koopvaar dijvloot, dat thuis behoort in Wladiwos- tok, alsook de bolsjewistische schepen in de vaart op den Stillen Oceaan, welkp lonnemaat men kan schatten op 500.000 hrt. De schepen van deze vloot waren hij h^t uitbreken van den oorlog wijd en zijd verspreid. Enkele ervan lagen hij voorbeeld in ^Zuid-Amerikaansche ha vens en hebben lang geaarzeld, alvorens de thuisreis te aanvaarden Niemand kan zeggen, hoe groot het werkelijke effectief van de Wladiwoslok-vloot op het oogenhlik nog is ;Van Anglo-Amerikaansehe zijde heeft men blijkbaar slechts weinig rekening gehouden met de waarde van deze schepen voor de evcntueele doorvoering van de steunactie. Ook voor de ontlas ling van de transporten, die men over Rasra en Iran wil leiden, spelen z.ij geen rol van heteekenis. Bovendio6 bez.itten de schepen, die in Wladiwostok thuis hehooren. een eerbiedwekkende»! ouder dom zoodat zii ieder oogenhlik moeten worden hersteld. In Wladiwootok is echter slechts één werf. Men kan dus zonder vrees voor over drijving zeggen, dat de Sovjet-Russische koopvaardijvloot reeds veel van haar waarde en heteekenis heeft verloren. Wel is waar bezat de Sovjet-Unie geen groote koopvaardijvloot en trachtte zij deze in hoofdzaak aan te vullen door aankoopen in het buitenland, doch dit neemt niet weg, dat deze vloot een be langrijke taak had te vervullen. Dat zij hiertoe niet meer in staat is. vormt een erront hiaat in het Sovjet-Russische ver dedigingssysteem. BERLIJN. 2 Oct. (D.N.B.). Reu ter meldt uit Moskou, dat de En- gelsch-Amerikaansch-hotojew istische conferentie is afgeloopcn In een gemeenschappelijke verklaring, ge publiceerd door Bcaverbrook en Harriman, wordt gezegd, dat de Sovjet-Unie „bijna" alles gekregen heeft wat zij verlangd heeft. BERLIJN, 2 Oct. (V.P.B.) De ope raties ten Oosten van den Dnjepr, welke sedert het einde van den grooten slap hij Kief niet tot staan gebracht zijn maar dagelijks tot groote terrcinwin sten geleid hebben, zijn, naar in Duit sche militaire kringen verluidt in een nieuw stadium gekomen Het legerhe richt 'van 1 October, waarin om. gp snroken wordt van een verrassendan onmarsch van een Duitsche pantserdi visie en van een succes van een andere pantserdivisie, zinspeelt reeds op nicu we resultaten De inzet- van sterke nantserkrachten doet vermoeden, dat op het front ten Oosten van den Djncpr "rootp activiteit heerscht en dat de dop len der operatics daar klaarblijkelijk ver naar voren liggen Het is veelzeg gend, dat Duitsche militaire kringen de aandacht beginnen te vestigen op 't groote industriegebied in het Donets- hekken, dat 200 km. ten Oosten van den Dnïepr ligt. NEW YORK. 2 Oct. (D.N.B.). De wervelstorm, welke Kaap Gra- cias geteisterd heeft, heeft naar In ternational News Service uit Mana gua meldt, minstens 125 menschen- lovens geëischt. Verder wordt ge meld, dat dozijnen personen gewond zijn. Meer dan 4000 woonhuizen ziin vernietigd. VROEGERE SJAH VAN IRAN NAAR ARGENTINIË BUENOS AIRES. 2 Oct. (D.N.B.). - De vroegere Sjah van Tran heeft, naar hier bekend is geworden,. de Argentiin- sche regeering om toestemming ver zocht om zich in Argentinië te mogen ophouden STOCKHOLM, 2 Oct. iD.N.B.) - Vol gens een bericht in de Daily Mail is het te Glasgow tot groote demonstraties gekomen van Schotsche arbeiders in de bewapeningsindustrie, die in staking waren gegaan. Een stoet demonstran ten trok door de hoofdstraten naar de Kamer van Koonhandpl. waar zich d«; minister voor hinnenlandsctie veil i e heid, Herhert -Morrison bevond, die naar Schotland was gekomen om een onderzoek in te stellen naar de oorz.a ken der onrust onder de bevolking Naar de vertegenwoordiger der Dailv Mail meldt, omringden de demonstran ten den minister en eischten zii van hem opheffing van hpzwaren. Morrison antwoordde echter, dat ziin ministerie voor de bezwaren dor arbeiders niet competent was. De Londensehe correspondent van Goetehorgs Handels- en Scheepvaart blad maakt melding van een ernstiv conflict tussrhen de Britscbe vakorua nisaties en den minister van arbeid Bevin. Hp! dphat over het zoo goed mo gelijke gebruik van de arheirhskrncht ic toegespitst tot een nersoonliik duel tu« schen den secretaris-generaal der vak organisaties, sir Waller Citr'ne en den minister van arbeid Revin Het conflict is zoo ernstig, dat vooraanstaande lei ders der vakorganisatie Winston Chur chili om bemiddeling verzocht hebben Een correspondent van bet Britsebe blad Daily Mail onthult merkwaardige toestanden in een bptaneriik industrie gebied in bet Westelijke deel van En geland, Naar deze correspondent meldt is de productie daar met twintig pro cent en meer gedaald Verder heerscht er een onbesebriifliike chaos Dit zou te wijten ziin aan bet feit. dat de ver schillende denartementen en de plant selijke autoriteiten in bet geheel niet of uiterst slecht met elkaar samen werken. HALIFAX WEER IN DE V.S. TERUG NEW YORK, 2 Oct (D.N.B.) - De Britsche ambassadeur in Washington lord Halifax, is Woensdag uit Engeland in New York aangekomen. Hij zeide hei noodzakelijk te achten dat zoowel dp Ver. Staten ,als Engeland zoo snel mo gelijk alles doen om de Sovjet-Unie te bulp te komen. OORLOGSSTEMMING IN WLADIWOSTOK TOKIO, 2 Oct. (D.N.B.) In Wladi- wostock heerscht een oorlogsstemming en Sovjet-soldaten met stalen helmen op vullen de straten, zoo meldt de uit ^Madiwostork teruggekeerde kanselier v&n het -Tapansche consulaat-generaal aldaar, Taiji Senda. Overal worden schuilkelders gebouwd. Luchthescher- jningsoefeningen worden dagelijKs go- houden. 's-GRAVENHAGE. 3 Oct. (V.PB.) Daj de oorlog in het algemeen niet be vorderlijk is voor de maatschappelijke normen en zeden, is voldoende bekend en men aanvaardt dit feit gewoonlijk als een kwaad, dat'nu eenmaal nooit geheel te voorkomen is. Het is echter een merkwaardig verschijnsel, dat een beschaafd volk in tijden van oorlog, voor zoover het het oorlogsbedrijf zelf betreft, in den regel tot het uiterste vasthoudt aan de ridderlijke spelregels en er is geen regeering. die gaarne te genover het eigen volk zou toegeven, dat er van haar zijde op een oogenhlik handelingen zouden zijn gepleegd, wel ke hiermede in strijd zouden zijn. Hoe pijnlijk wordt men echter als Europeaan getroffen door de mishande lingen. welke Duitsche. Italiaansche en Hongaarsche vrouwen en kinderen op de thuisreis uit Iran hebben moeten on dergaan van de zijde dpr Sovjets. Welke houding men persoonliik ook aanneemt tegenover de oorlogsgebeurtenissen, het is pijnlijk wanneer Engeland zwijgend toeziet hij deze handelingen, welke zon der twijfel thuishooren op de zwarts»? bladzijden van de annalen der historie Men onderschatte dit bcdriif uit hel Fraansche treurspel namelijk niet. En geland en de Sovjet-Unie vielen onder de meest belachelijke onwaarachtige voorwendsels dezen neutralen staat binnen, en zetten den wettigen vorst af Wij laten nu de wijze, waarop het wa penstilstandsverdrag met Iran door de Britten en Soviets reeds aanstonds ge schonden werd. nng buiten heschou wing, evenals het optreden der Sovjets toen zij tal van burgers vermoordden en wegsleepten. De tweede schandelijke inbreuk op het volkenrecht was het optrede»} legen het te Teheran geaccrediteerde diploma- tieke personeel van de Duitsche, Ita haansche en Hongaarsche gezantschap pen. Deze menschen werden in strijd met alle volkenrechtelijke gebruiken ge vangen genomen en door de Britten n.b aan de Sovjets uitgeleverd, met het ge volg, dat het meerendeel thans naar allf waarschijnlijkheid reeds op weg is naa» Siberië, voor zoover hen niet al eer Ie» een erger lot getroffen heeft. De gezant schapsgehouwen werden beroofd en ge plunderd. Nadat de Japansche, Zweedsche. Bul gaarsche en Spaansche gezantschappen allen mogelijken diplomatieken druk hadden uitgeoefend, was het althans nog gelukt voor een aantal vrouwen en kinderen van Duitsche, Italiaansche en Hongaarsche nationaliteit vrijen af tocht te krijgen. De Britsche en de Sovjpt-Russische hevelhebber in Iran hadden hun woord gegeven, dat perso nen en bagage ongehinderd het land zouden kunnen verlaten. Men had hie» dus te doen met een vrijgeleide in op tima forma. Ondanks dat werd hei transport herhaalde malen door de Sov jets aangehouden on geplunderd. Het gezelschap behield lenslottc al leen nog de kloeren en de sieraden, wel ke men op het licbaarp droeg. Kort voor- dat men de Turksche grens naderde, vond echter nog een laatste overval plaats. Sovjet-troepen dwongen de Euro peesche vrouwen en kinderen met ma chinegeweren en bajonetten, zich- te ont- kleedcn. Met behulp van de bajonetten ontdeed men de ongelukkige slachtof fers van hun ringen en andere laatste sieraden, waarbij verschillende van hen gewond werden. Zij bereikten ten slotte de Turksche grens in een onbeschrijflij ken toestand van ellende en uitputting. Wanneer men zich dit tafereel in a< zijn schrilheid voorstelt hoe blanke Europeesche vrouwen en kinderen zich :deze behandeling moesten laten welge vallen door de half-Mongoolsche. ver dierlijkte wezens, welke men in het „pa radijs van den arbeider" sovjet-soldaten belieft te noemen, dan pas realiseert men zich, wat Europa en dus ook Ne derland bespaard is gebleven, nu dank zij het-ingrijpen van de Duitsche weermacht, deze sadistische scharen zich niet op het avondland hebben kun nen storten. Doch van algemeen menschelijk standpunt bezien blijft het droevigste van deze aangelegenheid, dat een West- Europeesche staat dergelijke bandieten als bondgenooten heeft aanvaard, die .men onder ceen omstandigheid voorv iets anders dan de vijanden der geheele Westelijke beschaving kan aanzien. Dit is een schuTd. waarmede Engeland zich met het noodoloos ontketenen van dezen krijg belast heeft en welke nooit meer uit te wisschen zal zijn. ook al bazelen een bisschop en veertien geestelijken uit Essex nog zoo pathetisch over „het land der Sovjets, dat voor de cultuur der menschheid strijdt".Wij Europeanen hebben Engeland tenslotte in het ver leden toch altijd nog hooger aangesla gen dan de V.S.. het gangsterland bij uitnemendheid, waar men het bloedige bondgenootschap met de Sovjets onder omstandigheden als vanzelsprekend op vat. GRENS VAN FRANSCH SOMALILAND GESCHONDEN VICHY, 2 Oct. (D.N B.) - De Fran- sche zender Dzjibouti heeft gisteren op nieuw bevestigd, dat Zuid-Afrikaansche troepen in het verloop van operaties, die 24 ihir duurden, de grens van Fransch Somaliland geschonden heb ben en dat de gouverneur-generaal van Fransch Somaliland een officieel pro test tegen deze grensschending heeft ingediend. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. De „hoe- herff S.S. und Polizei fuehrer" en com missaris-generaal voor de veiligheid maakt bekend: Om allen twijfel weg te nemen wijs ik erop, dat onder de in alinea 1 van mijn officieele mededecling van 26 Juni 1941 genoemde, openbare dansgelegenheden het geheele dansvermaak ook van ver- ecnigingen en besloten gezelschappen verstaan moet worden. Uitsluitend zijn toegelaten het geven van danslessen alsmede het houden van oefenavonden en bals, voor zoover, be perkt tot personen, die wepkelijik aan de danslessen deelnemen, vermeld staan in de administratie van den danslee- raar en in het bezit zijn van een leerlin- genkaart. waarop staat aangegeven, dal de houder het lesgeld voor den loopen den cursus aan den dansléeraar heeft betaald. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. Het rijks commissariaat maakt bekend: De commissari6-generaal voor bestuur en justitie heeft op grond van art. 3 van de verordening no. 10^40 (vierde veror dening over bijzondere bestuursrechte lijke maatregelen) alsmede op grond van art. 4 alinea 1 der verordening no. 3/40 over de uitoefening der regeerings bevoegdheden in Nederland tot burge mces'ers benoemd: den ambtenaar van den burgerlijken stand te Valkenburg en vroegeren bur gemeester te Schin op Geul, den heer J. H. Ruypers, tot burgemeester van Roosteren, Grcvenhicht- en Obhicht Pa- penhovon, mr. C. A. F. Kalhorn, advocaat te Velp, tot burgemeester van Rheden, den heer P. C. van Dierendonck, ge- pensionneerd kapitein te Bloemendaal, tot burgemeester van Ede, en den heer A. Th. A. Paro, gemeente ambtenaar te Eindhoven, tot burge meester van Cuyk. ISTANBOEL, 2 Oct. (D.N.B.). Het vervoer van de Duitschers uit Teheran stond, zooals de mededeelingen der vluchtelingen op overeenstemmende wijze bewijzen, van het begin af aan in het teeken van den beestachligen ter reur der bolsjewiki, wien de Engelschon geheel de vrije hand hadden gelaten. Reeds bij het vertrek bleek de volstrek te willekeur der Sovjets, toen de mili taire attaché's der neutrale staten ver schenen, die de lange colonne auto's tot de Turksche grens zoitdep begeleiden Deze militaire attaché's. o.w. zich ook de Turksche bevond, werden door een Sovjet-officier uitgenoodigd het Duit sche transport enkel onder Sovjet-gelei de te laten. De begeleidende beambten van het Iraansche ministerie voor bui tenlandsche zaken werden reeds in Kasiwin, bet eerste station waar werd overnacht, door de Sovjets teruggezon den. Te Kasjwin begon de systematische scheiding van de leden van het gezant schap en de Duitsche kolonie. Hoe meer men de grens naderde, des te tal rijker werd ook de begeleiding door Sovjet-mililairen en -commissarissen Toen de Duitsche kolonie te Basargan. de laatste plaats voor de Iraonsch- Turksohe grens, was aangekomen, moesten de auto's op ongeveer acht ki lometer afstand van de grens op een naast den weg gelegen veld rijden. Hier was alles voorbereid voor de nu beginnende uitplundering, die door de Sovjets zelf werd ge kenmerkt als een wraakneming voor hun militaire nederlaag bij Kief. Gewapende vrouwelijke commissaris sen waren intusschen gearriveerd. Over het veld, dat door zwaar gewapende Sovjet-militairen was omringd, woedde onafgebroken een heete zandstorm. De Zweedsche consul, Malmstroem, die als vertegenwoordiger der mogendheid, die de Duitsche belangen behartigt, het transport begeleidde, kreeg opdracht van de bolsjewiki den Duitschers mede te deelen, dat de leden van het gezant schap dc plaats moesten verlaten. De auto's met al de bagage werden op een andere plaats bijeengebracht. De leden van het gezantschap weigerden dit be vel op te volgen en stonden er op de grens tezamen met het geheele trans port, de bagage en de auto's te over schrijden. De bolsjewistische leider van het transport zeide tot den Zweedschen consul, dat de Duitsche diplomaten pre cies tien minuten tijd hadden om ver der te reizen, anders zou hij ze met eigen middelen daartoe dwingen. De Zweedsche consul liet zioh de verzeke ring geven, dat vrouwen en kinderen met de bagage na afloop dor pascon trole, zouden worden nagezonden. Tij dens deze korte onderhandeling, die door de bolsjewiki op barschen toon werd gevoerd, had het. gewapend ge leide elk der auto's afzonderlijk omsin geld en een kennelijk dreigende hou ding aangenomen. Ook de Bulgaarsche zaakgelastigde, Dafinof, kreeg hevel met zijn personeel binnen tien minuten door te rijden naar de Turksche grens. •Als laatste neutrale getuige moest ook de Zweed de plek verlaten. Nadat de auto's met de leden van bet gezantschap waren vertrokken, bleven de vrouwen en de kinderen alleen achter. Zij werden in groepen in de tenten gedreven, waar hun -onder wilde scheldpartijen de klee- ren van het lijf werden gerukt, dik wijls met verwijzing naar Kief. De koffers werden uitgepakt en andere bagage opengesneden De in manden in gezamelde sieraden werden door de vrouwelijke commissarissen wegge sleept. Nadat de vrouwen en kinderen tot op het hemd waren uitgekleed en uitgeplunderd, werden hun lukraak door de commissarissen allerlei kle dingsstukken toegeworpen. De een kreeg een rok, de ander een blouse, een enkele een mantel of schoenen, dikwijls slechts een enkelen schoen. Nadat do eerste groep grondig uitgeplunderd en met Sovjet-vrachtauto's over de Iraansch-Turksche grens was gebrachi, werden dc overgeblevenen bij het inval len van de duisternis in de auto's op gesloten om den volgenden ochtend aan de beurt te komen. Italiaansche klachten ROME, 2 Oct. (D.N.B.). Dc in Istan- boer aangekomen Italiaansche diploma ten en leden van de Italiaansche kolo nie in Inan hebben naar Stcfani uit Is tanboe! meldt, de minderwaardige be handeling door de Engelsch-Bolsjewis- lischo bezettingsmacht in Iran beves tigd. De Italianen waren aan een recta t- streekschen zenuwoorlog blootgesteld en de- Engelschen hadden tot het laatste oogenhlik toe alles gedaan om hun ver trek te verhinderen. Slechts dank zij het optreden van den Japanschen ge-/ zant en van andere diplome tieke perso nen van neutrale landen, alsmede door de vastberaden houding van den Ita- liaanschen gezant Petrucci, die weiger de anders dan in gezelschap van de Italiaansche kolonie te vertrekken, kon den zij eindelijk Iran verlaten. De Ita liaansche diplomaten en leden van de Italiaansche kolonie in Tran zullen in een extra trein de reis naar Italië voort zetten. Wanneer u een inteekenlijst wordt aan geboden van Winterhulp Nederland, kunt u drie dingen doen. Ie- De deur gesloten houden, 2e. Een paar centen geven om er af te zijn. 3e. Int eekenen voor een bedrag, dat anders voor uw eigen genoegen ol onderhond besteed zou hebben. In de eerste twee gevallen hebt gij de noodlijdenden van u algestootcn. Irt het laatste geval hebt gij uw naastenplicht te genover dc hulpbehoevende landgenooten vervuld 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. De secre taris-generaal van het departement van Landbouw en Visschcrii deelt het vol gende mede: - Hoewel destijds duidelijk is medege deeld, dat houders van vetkaartcn, die op bon „39" van dezo kaarten gesmol ten rundvet wilden betrekkon, deze bonnon bij hun slager dienden in te leveren, is gebleken, dat velen deze bonnen bij hun win kc 1 i er in vice sc h war en of kruidenier ingeleverd hebben. Dit is len oenen male onjuist, daar deze laatste catego rieën van personen in geen geval voor toewijzingen voor rundvet in aanmer king komen. Derhalve wordt er nogmaals nadruk keliik op gewezen, dat nu de met „39" genummerde bonnen van dc vetkaartcn uitsluitend hij den slager dichcn te worden ingeleverd. Dc Bruaselschc correspondent van dc N.R.Crt. meldt dat zich, dezer dagen, tc Leu ven, verschijnselen van vergiftiging voorde den b'u verscheidene personen die, kort to voren, gesteriliseerde asperges hadden ge geten.. Een der slachtoffers stierf na vijf dagen. Uit het geneeskundig onderzoek bleek dat de vergiftiging veroorzaakt was door een microbe, den bacillus botulinus, waarmede de gesteriliseerde asperges be smet waren. De eerste verschijnselen van de ze ziekte bostann in gezichtsstoornisscn, Dc patiënt ziet alles dubbel en kan zich bui tenshuis mocilirk» oriënteeren. Voo^ta doen zich brakingen, buikloop en vervolgens ver stoppingen voor. Later gaat de zieke aan verlamming van do long en de spieren der keelholte, soms ook van het diajvhrngma lij den, wat, aU bijvoorbeeld te Leuven, den dood door verstikking medebrengt. De bacillus botulinus ontwikkelt zich. bij afwezigheid van lucht, niet enkel in conser venblikken, maar ook in het dichte vleesch van hammen en worsten. De kiem vermenig vuldigt zich snel en scheidt een gif af, toseïne genaamd, dat de ziekte teweeg brengt. Ingemaakte groenten en jam die niet gesteriliseerd werden en ook niet op 'her metische wijze van de lucht zijn afgesloten, leveren dus geen gevaar op. Trouwens de door botelinus besmette conserven versprei den den reuk van ransige botcT. Wil men al le gevaar voor vergiftiging voorkomen, dan is het geboden de geconserveerde producten tot boven 70 graden op tc warmen. De to seïne weerstaat een dergelijke temperatuur niet. New York, 2 Oct. (D.N.B.). In een verklaring aan journalisten heeft 'Ie mi nister van Oorlog, Stimson. de <egen- woordige sterfte van het Amerikaan sche leger opgegeven als 1.582.000 man Tevens deelde hij mede. dat er geen plan in voorbereiding is, de kracht van hel Amerikaansche leger te verminderen om daardoor Engeland en de Sovjet Unie meer oorlogsmateriaal ter beschik king te kunnen stellen. Integendeel, het Amerikaansche leger heeft op he: oogen blik niet alleen tot taak het Amerikaan sche continent te beschermen, doch ook een groot aantal buiten de V.S. gelegen steunpunten, die zelfs in vredestijd op oorlogssterkte bemand moeten zijn om te verhinderen, dat zij afgesneden wor den. V De Engelsche nieuwsdienst meldde Woensdagavond, zoo meldt D N.B., dat een Vrij groote afdeeling Amerikaansche troepen op IJsland is geland'. Deze troe pen zullen met de reeds op IJsland aan- uezige strijdkrachten samenwerken. United Press meldt uit Reykjavik, dat de Amerikaansche generaal Bonesteel. commandant van de Amerikaansche be zettingstroepen op IJsland, bevestigd heeft, dat ter versterking van de reeds aanwezige strijd krach'en van het Ame rikaansche marinecorps, thans geregel de troepen zijn aangekomen. Hoe sterk z.ij zijn, wordt niet vermeld. Verklaring van Knox Associated Press meldt, dat dc minis ter van Marine. Knox, na een reeds ver melde redevoering te Indianapolis aan journalisten heeft verklaard, dat hij het woord „konvooi" ten aanzien van het optreden der Amerikaansche vloot ver ouderd acht. Hij zr dc er de voorkeur aan te geven, dat men het woord „be scherming" gebruikt. De Amerikaansche vloot verleent immers overal bescher ming, waar zulks noodig is. Do democratische afgevaardigde Ca non. voorzitter van de begrootingscom- missie van het Huis van Afgevaardigden heeft hekend gemaakt, dat de commissie de nieuwe financieele voorstellen van president Roosevelt ten bedrage van bijna zes milliard dollar voor de hulp verleening aan Engeland, zonder wij zigingen van heteekenis heeft goedge keurd. Wheeler over New Deal evolutie In een te Los Angeles gehouden redo heeft de democratische senator Wheeler verklaard: Uit naam van de verdediging is Noord-Amerika met het schieten, op zeven zeeën begonnen, uit naam van de democratie is de regeering van een en kelen man opgericht en uit naam van den vrede zijn de Vereenigde Staten aan den rand van den oorlog gebracht. Wat de V.S. op het oogenhlik doormaken, is noch tegen de revolutie, noch tegen het nationaal socialisme gericht» Het is de evolutie van de New Deal, met bet doel in de V.S. de dictatuur te vestigen. AMERIKAANSCHE FABRIEK DOOR BRAND VERWOEST CLEVELAND (Ohio). 2 Oct. (D.N.B.)' De fabriek van de National bronze and aluminium foundry company is door een grooten brand grootendeels in asch gelegd. De materieclc schade wordt, op 1.5 millioen dollars geraamd. De fahriek had hewapeningsorders ten, bedrage van verscheidene mijlioenen dollars. Er werkten 800 arbeiders. IJZEREN HEKKEN OM BUCKINGHAM PALACE GESLOOPT NEW YORK, 2 Oct. (D.N.B Uit Londen wordt gemeld, dat de smeed ijzeren hekken om het Buckingham Pa lace Vrijdag gesloopt zullen worden, teneinde materiaal te verschaffen voor de oorlogsindustrie. Vandaag verduisteren om 19.16 uur Heden (Donderdag) gaat dc zon op om 7-41 uur; onder om 19.16 uur. De maan gaat op om 18.12 uur; onder om 4.20 uur. Vrijdag gaat de zon op om 7-43 uur; onder om 19.14 uurDe maan gaat op om 18-37 uur; onder om 5-28 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1