)e plaats van de vrouw in het Duitsche Rijk Hoe de Duitsche duik booten opereeren De nieuwe distributiebons J Rede van den Rijkscommissaris Indië en de Atlantische verklaring DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Ie Rijkscommissaris in het Concertgebouw Operaties met succes voortgezet WAT PEPPER WIL De nieuwe Duitsche textielkaart REDE VAN DARLAN Hitier spreekt heden bij opening van winterhulpwerk 40e JAARGANG No. 82 VRIJDAG 3 OCTOBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD BONNEMllN rSPRIJS: per 3 maanden vuur Amerstoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per osl per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «620 HOOFD RED ACTEUB 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVER IhNTlEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzeD bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. ■.AMSTERDAM. 3 October. Op de yisskundgcbunsr van de N.S Frauen ■haft. gisteren in het Concertgebouw Amsterdam gehouden, heeft de lichsfrauen Fuehrerin. Frau Gertrud Iholtz—Klink gesproken over de laats, welke de vrouw in het Rijk in lemt. De Reichsfrauenfuehrerin be Irak de bedoeling van den vrouwen Ibeid in namven samenhang met de lincipieele vragen, die de menschen leral bezig houden. Wij Duitschers Jbben. gelijk zoo vaak. in de geschie- |nis, een taak op ons genomen die ê!c menschen niet verstaan hebben en let verstaan wllen. Een taak. die his- Inseh bezien, gedragen moet worden por hem. die moed en dapperheid be lt. Onze tegenstanders zeggen, dat de [uitschcrs de schuld zijn van dezen oor- Zii bedoelen hiermede te zeggen, dat ij den oorlog gewild hebben, maar wij (ooren uit hun woorden iets anders en 'el dit: „als Hitier niet gekomen was ziin beweging niet groot had gemaakt n waren wij met het Duitschland, dat ijl 1918 zijn eigen doodvonnis heeft uit- Rsproken, en in 1919 heeft ondertee- l|ei;d, met een Duitschland, dat nooit ieer zou opstaan, niet meer in conflict komen, want dat Duitschland zou zich If hebben opgelost". Het zou slechts n kwestie van eenige tientallen jaren Avecst zijn en dan had Duitschland stonsch niet meer bestaan. Toen 6tond er een man op. die zeide ;oo gaat het niet langer". En hij bleet [iet alleen, maar duizenden en duizen en volgden hem, die hun oogen hadden opend. Deze moedige en werklooze en jekwelde menschen werden sterker en lorker. Op een dag namen zij het roer van den staat in handen zij wendden "t en stuurden op de eroote dagen van het ■ogenblik. Zij werden gesteund door de Mracht van hun geloof. H Gij herinnert u allen, dat de Fuehrer In bijna al zijn redevoeringen het bui ten land de hand heeft geboden, om te lfomen tot een samenwerking op de basis van het verstand met de volkeren in de Europeesche levensruimte. Hij deed dit niet alleen omdat hij voor ons Duitschers, in deze levensruimte rus' verlangde en celcgenheid tot vredigen Opbouw, pij allen weet, dat hij steed* gezegd heeft, dat het eens in Europn tot een conflict zou komen. Hii bedoelde ■aarmede het conflict "met de Bolsjo wiMisch-Aziatische wereld. B Wij hebben tof het uiterste pogingen aangewend Europa te maken tot een gesloten front tegen een wereldbeschou wing, welke in Europa het grootste ge vaar bpteekende. Men heeft den roep van den Führer niet gehoord en men meende den wee van het geweld te kunnen bewandelen. Wanneer men ons wederom daar wi' brengen, waar men ons eens in een tiid van diepste vernedering gehad heeft dan kunnen wij ons alleen mot geweld daartegenover stellen en met de wape nen in de hand optreden. J E Rijkscommissaris begon £ijn rede met de Rijksvromvenleicr'lcr e danken, naar Nederland te zijn Pp komen. Spreker verklaarde te begrij- en. welke verantwoording thans op iaar schouders rust en iedereen is zich ewust. wélke heteekenis de taak van e Duitsche vrouw in dezen oorlog leeft. Het zijn de Duitsche mannen en 'rouwen, die in dezen beslissenden tnjd om dit continent en geheel de we eld een vorm te geven, de leiding heb- 'en. Daarom dankte de Rijkscommis iar's spreekster ook voor haar woorden n wonschen en sprak hij de hoop uit, 'at zij spoedig wederom hierheen zal ;omen. De Rijkscommisaris gaf vervolgens ■litdrukking gan zijn voldoening, dat ^'ederlandsche en Duitsche vrouwen bij een waren gekomen, in een vergadering, als een bewijs, dat in dit land menschen ïiin. die zich volkomen bewust zijn, •vaarom het gaat. Dit is zeker de plaats en het tijdstip om er aan te herinneren, 'Velke taak de Duitsche vrouw in deze ?eneratie heeft en welke opgave zij helpt voltooien, niet gezien van een grootsch ?n heroisch standpunt, doch gezien van Tienschelijke innerliikheid, welke een ieder met zich draagt, in het bijzonder, wanneer hij zich eens geheel alleen melt. Deze Duitsche vrouwen, welke thans wederom aan de zijde van de Duitsche mannen hun lot dragen,, zijn toch de zeilde, die reeds eens hun vaders of broers en toekomstige echtgcnooten uit hebben zien trekken in een worsteline van vier jaren en die den tijd hebber doorleefd waarin de veldslagen in het Mpsfen en het Oosten werden gestreden vrouwen, die het ineenstorten van het fi'Jk hebben meegemaakt en toen niet hebban gewanhoopt, doch toen, tezamen ^t de mannen, die eveneens uit deze {"oeihjkheden omhoog zijn gekomen. bORonnen zijn het leven van het Rijk nieuw op te bouwen. 'k spreek thans heel openhartig, al dus de Rijkscommissaris, want het zou volkomen onoprecht zijn, wanneer ik zou beloven, dat de komende winter bij zonder aangenaam of heter zou zijn, dan wat we tot nu toe hebben gehad. Daar voor zorgt de vijand, omdat hij ons mili tair niet kan overwinnen. Nog steeds tracht hij ons door economische vernie tiging ook moreel te treffen en daardoor militair te overwinnen. Wij we'en ech ter heter en deze poging kan thans reeds mislukt genoemd worden. Wel kunnen wc zeggen, dat in den komenden winter ''iemand van honger of koude om zal komen. Tn het aleemeen kunnen we. dat kan nu reeds worden gezegd, het levens- oeil van thans handhaven en we zullen dit kunnen handhaven tot he,( oogen- blik. waarop we weer kunnen putten uit de groote reserves. Alles wat onze mijnwerkers in Lim burg sedert September van dit iaar aan steenkool hebben gewonnen, kan ter beschikking worden gestejd van de Nederlandsche verzorging en we kunnen dus zeggen, dat wij. in dit gebied, er doorhocn zullen kunnen komen, doch even duide lijk is. en dat zeg ik openhartig, dat we dezen zwaren tijd door zullen moeten maken, een tijd, waarin niet alles vanzelfsprekend zal zijn en waarin de vrouw hier als be langrijke strijdgenoote moet mede helpen, opdat alle krachten bijeen blijven en zich op de beste wijze ont wikkelen en zich vinden in een ge meenscha ppeliik front om den strijd voor ons en de komende ge slachten tot een goed einde te voe ren. DUITSCHLAND STRIJDT DOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 3 Oct. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten worden de opera ties met succes voortgezet. Gevechts vliegtuigen bombardeerden in den nacht van 2 op 3 October militaire installaties in Moskou, alsmede een belangrijk bewapeningsbedrijf ten Zuidoosten van Charkof, waarvan de goede uitwerking werd waarge nomen. Een vrij sterke formatie gevechts- vliegcrs viel in den afgeloopen nacht opnieuw het Britsche scheepsbouw- centrum Newcastle met vernieti gende uitwerking aan. Andere luchtaanvallen waren gericht op voor den oorlog belangrijke inrich tingen aan de Britsche Oost- en Zuidoost-kust. alsmede op verschei dene vliegvelden. In het Kanaal gebied schoten ja gers gisteren negen eenheden van de marine drie Britsche vliegtuigen nee.r. In Npord-Afrika bombardeerden Duitsche duikbommenwerpers op 1 October de havenwerken van Marsa Matroeh en Tobroek. Eenheden van de Duitsche marine schoten aan de I.vhisrhe kust drie Britsche vlieg tuigen neer. De vijand heeft overdag noch des nachts militaire acties boven het Duitsche gebied ondernomeri.' WASHINGTON. 3 Oct. (D.N.B.), In een rede voor den senaat heeft de demo cratische senator Pepper president Roo sevelt verzocht zijn proclama'ie van het jaar 1939 te herroepen, waarin de oor logszones worden aangeduid. welke Amerikaansche koopvaardijschepen krachtens de ncutraliteitswet niet mo- sen bevaren. Een opheffing of wijziging van de neutraliteitswet, zoo zeide Pep per, is overbodiff. daar Roosevel: de vol macht heeft benalingen weer in te trek ken, die hij zelf heeft uitgevaardigd om de wet uit te voeren. BRITSCHE VERWACHTINGEN BERLIJN. 3 Oct. (D N.B.) De Brit sche minister van luchtvoart, Sinclair, heeft in een te Middlesborough gehou den'rede erop gewezen, dat Engeland in den winter met bomaanvallen reke ning dient te houden, welke even hard of nog erger kunnen zijn als in hef af geloopen jaar. De minister waarschuw de voor de verwachting, dat de oorlog voor Engeland in ,hct Oosten gewonnen wordt. Engeland dient veeleer op zich zelf te vertrouwen. Wanneer „het uur gekomen is. zal Engeland den oorlog naar het vijandelijke gebied overbren gen". Dit is echter eerst, mogelijk, wan neer de Britsche bommenwerpers de Duitsche verkeerswegen en de belang rijke Duitsche oorlogsindustrieën ver nield en den strijdlust van het Duitsche volk gebroken hebben. De strijd is ech ter hard, want de Duitschers hebben hun beste vliegtuigen en hun beste pilo ten bewaard voor den 6trijd tegen En geland. BERLIJN. 3 Oct. (V.P.B.) Dezer dazen zal de nieuwe Duitsche textiel kaart de derde gedurende dezen oor lóg worden uitgereikt. Zij heeft een geldigheidsduur van 15 October 1941 tot 31 December 1912 Vrouwen en meisjes zullen op de nieuwe kaart van 15 Octo ber, mannen en jongens van 15 Novem ber af kunnen koopen De derde Duitsche textielkaart houdt rekening mef het feit. dat dc textiel- positie van Duit.' cbland onveranderd moeilijk blijft en dat dc strijdende troe nen in de verschillende klimaten n.l in het koude Oosten en in het warme Afrika rijkelijk met textielwaren ver zorgd dienen te worden. Daarom zal de burgerbevolking offers 'moeten brengen Voor den aankoop van groote kle dingstukken. b.v. winterjassen en -man tels, gelden bijzondere bepalingen. Daar de punten iij perioden gébruikt worden, kunnen gelijktijdig geen erroote hoeveel heden textielwaren gekocht worden. Hoewel in het punten-aanlal rlai voor den aankoop van textielwaren noodig is, geen groote veranderingen aangebracht zijn, zal op" de nieuwe kaart toch min der gekocht kunnen worden. Het aantal punten is n.l. verminderd van 150 tot 120. terwijl op 20 punten, dus op l/6de deel van de nieuwe kaart voorloopig geen goederen afgegeven mogen wor den. In plaats van 150 punten voor twaalf maanden heeft men thans dus nog maar 100 punten voor 15 maanden, hetgeen een beperking van bijna de helft beteekent. Deze groote beperking PART JS, 3 Oct. (D N B.). De plaats vervangende minister-president admi raal Darlan heeft gisteren de steden Le Mans en Laval bezocht. In een toe spraak wees admiraal Darlan op de richtsnoeren, welke marschalk Pótain in zijn rede van 12 Augustus gegeven heeft en onderstreepte hij in het bijzon der de noodzakelijkheid der handha ving van de morcele eenheid van Frank rijk als onverbiddelijke voorwaarde voor zijn herstel. Hij spoorde de platte landsbevolking aan tot do hoogste werk kracht. opdai de steden zeker kunnen zijn van de aanvoeren. Frankrijk, zoo vervolgde hij, bevindt zich in de ergste crisis zijner geschie denis. Hot heeft een nederlaag geleden en elke nederlaag moet betaald worden. Thans moet men de fouten corrigeeren die tot deze nederlaag geleid hebben. Men mag zich echter niet met nutteloo- ze verwijten ophouden. Men moet er voor zorgen, dat het land weer kan le ven opdat het na den oorlog zijn plaats in Europa en in de wereld weer kan innemen. Gisteravond is admiraal Darlan van zijn reis weer in Parijs teruggekeerd. in 'het textielverbruik wordt in de offi cicclc toelichtingen op dc nieuwe kaart niet alleen toegegeven, maar zelfs na drukkelijk onderstreept. Dc nieuwe tcxticTkaarten hebben wa termerken. zoodat zij zeer moeilijk te vcrvalschen zijn. Bij de oorlogsbuit vun de Duitsche Weermacht bevindt zich deze auto matische granaatwerper, waarmede de bolsjewisten 42 granaten honden af schieten. (SS-P.K. Baumann - Scherl. m BERLIJN, 3 Oct. (V.P.B.). Blij kens een niededeeling van den Duit- schen generalcn slaf werden in dc maand September door -de Duit sche marine en door het luchtwa- pen in totaal 683.400 brt. aan En- gelsche schcepsruimtc tot zinken ge bracht. De Duitsche operaties heb ben dus weer een grooter succes ge had dan in dc beide voorgaande maanden. In Juli werden n.l. 406.700 brt. en in Augustus 537.200 brt. tot zinken gebracht. Het optimisme, waarmede- Winston Churchill in zijn laatste rede dc ontwik keling van den slag in den Atlanti- srhen Oceaan schilderde, kan dus moei lijk in overeenstemming met de feiten gebracht worden. Het cijfer van de maand September heeft bijna weer de recordgrens der vroegere maanden be reikt. Dit is niet aan toevallige omstan digheden te danken, maar een zuiver gevolg van de grootere activiteit der Duitsche duikbooten. In een overzicht van de resulta ten, welke Duitschland in zijn strijd tegen de Britsche scheepvaart be haald heeft, wordt van deskundige Duitsche zijde medegedeeld, dat ge durende de eerste 9 maanden van dit jaar 5.966.361 brt. tot zinken ge bracht zijn.,Sedert het uitbreken van den oorlog worden ongeveer 14 millioen brt. vernietigd. Militaire Duitsche instanties hebben dezer dagen iets verteld over de metho diek, volgens welke de Duitsche strijd krachten tegen de Britsche convooicn opereeren. De vijandelijke convooien worden overdag door Duitsche verken ners opgespoord. Zij verzamelen nauw keurig de gegevens over den aard van ihet convooi, zijn grootte en de wijze waaróp het beschermd wordt. Deze ge gevens worden dan aan do duikbooten langs radiografischen weg doorgege ven. De duikbooten volgen do schepen en vinden doorgaans een goede be scherming in het gcruisch der talrijke scheepsschroeven. De achtervolging wordt voortgezet tot op ihet oogenblik, waarop de aanvalsconditie gunstig is. De duikbooten blijven door onderwater- signalen niet elkaar in verbinding en openen den aanval, gelijktijdig van ver scheidene zijden. Naast de verliezen, welke den vijand meest terstond kunnen worden toege bracht, heeft dé aanval ook het gevolg, dat het convooi verspreid wordt. Om zich van dc duikbooten los tc maken varen de schepen in alle richtingen weg. Later wordt telegrafisch door den com mandant van het convooi medegedeeld, waar de schepen zich weer moeten ver zamelen. De ervaring heeft geleerd, dat de Duitsche duikbooten dan weer dik wijls in staat zijn nieuwe aanvallen op het convooi te openen. ENGELSCHE PLAATSJES IN HET DUISTER GENEVE, 3 Oct. (D.N.B.). Een hecle reeks plaatsjes in het Engelsche graaf schap Norfolk zit zonder licht als ge volg van de petrdleumschaarschte, naar de Daily Maü meldt. Dit zijn landelijke gebieden in de omgeving van Swaff- ham, waar gas en eloctriciteit nooit zijn doorgedrongen, zoodat men er thans uitsluitend op kaarslicht is aangewe zen. Ten deelo heeft men cr ook nog pe troleum voor verwarming noodig, maar daar is vrijwel geen aankomen aan. ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN IN FRANKRIJK PARIJS. 3 Oct. (D.N.BDe bladen melden, dat in de omgeving van Aniiens 35 communisten gearresteerd zijn. Tot de arrestatie van tien andere commu nisten is bevel gegeven en dertig andere gevallen zijn nog in onderzoek. CHEF VAN ITALIAANSCHEN GENE- RALEN STAF TE BERLIJN BERLIJN, 3 Oct. (D.N.B.) De chef van den generalen staf van de Italiaan- sche luchtmacht, kolonel-generaal Pric colo, is gisteren te Berlijn aangekomen, van waar hij zich naar het Oostelijk front zal begeven om besprekingen te voeren met Rijksmaarschalk Roering en dc aan het Oostelijk front in den strijd geworpen formaties van de Italiaansche luchtmacht te bezoeken, o 's-GRAVENHAGE, 3 Oct. Voor dc periode van Zondag 5 tot cn met 7a terdag 11 October zijn op de bonnen 3S brood, vlecsch, vleeschwarén en melk 1 de gebruikelijke rantsoenen verkrijg baar, terwijl op de bonnen 38a van de nieuwe aardappolkaarten per bon 1 K kilo aardappelen beschikbaar is gesteld Verder zijn van de bonkaart algemeen voor de periode van Zondag 5 October tot en met Zaterdag 1 November de vol gendc bonnen aangewezen: 121 voor 1 kilogram suiker; 122 voor 250 gram koffiesurrogaat; 123 voor 500 gram jam; 124, 125, 126 cn 127. elk voor 1 rant socn bloem, brood of gebak; 128 voor 250 gram havermout; 129 voor 250 gram gorl; 130 voor 100 gram vermicelli of rnai zona: 131, 132, 133 en 134, elk voor 100 gram kaas, terwijl in dit tijdvak op de bonnen D. en E. rijst (voor kin deren tot cn met 3 jaar) '250 gram rijst kan worden gekocht. De secretarisgeneraal van hot depar tement van Landbouw cn A'isschcrii maakt in aansluiting op hot honaan wijdingsbericht voor de week van 5 t/ni. 11 October 1941 het volgende hekend. Aardappelen Voor aardappelen is aangewezen bon 38a van de nieuwe uitgereikte aardappolkaarten. welke recht geeft op het koopen van IK kg. aange zien volwassenen twee kaarten ont vingen. blijft het wekelijks beschik bare rantsoen voor deze personen 3'/2 kg. Kinderen van een leeftijd tot en met 3 jaar, kregen één kaart, zoodat deze thans wekelnks IK kg. krijgen, in plaats van voorheen 31/* kg. per twee weken, terwijl het rant soen van personen van 14 tot en met 20 jaar nu van 3'/2 kg. op 5K kg. per week is gebracht; Bloembrood, gebak Voor het koopen van tarwebloem zijn de bonnen 124 tot en met 127 van do „bonkaart algemeen" aangewezen, welke elk op 70 grani (een rantsoen) |)loem of 100 gram brood, dan wel op een rantsoen gebak recht geven. Deze wijziging brengt geen verandering der rantsoenen to weeg. daar Voorheen va a elk nummer twee bonnen hestonden, welke dus op dè helft van de op de nieuwe bonnen verkrijgbare hoeveelheid recht geven. Daar do kleine bonnen van dc broodkaart thans recht geven op een half rantsoen bloem, gebak of brood, heeft men toch nog de beschikking over een voldoende aantal bonnen voor het koopen van een half rantsoen tar webloem, brood of gebak. Rijst Voorts zijn van de papkoart voor kinderen de bonnen „D. rijst" en „E. rijst" aangewezen, welke elk recht ge ven op het koopen van 250 gram rijst, rijsleineel. rijstebloem of kindermeel (dus geen rijstgrics). In verband hier mede' is er geen bavermoutbon van deze papkaart geldig verklaard. Dc ha- vermouthonnen van de papkaarten die nen bewaard te worden. Kaas Voor het koopen van kaas zijn eveneens bonnen van de „bonkaart algemeen" aangewezen. De aan dacht wordt cr op gevestigd, dat de bloembonnen en kaasbonnen, welke nog niet zijn aangewezen, zorgvul dig dienen te worden bewaard. Ten slotte is het aantal artikelen, verkrijgbaar op de bonnen, aangewezen voor het koopen van gort. voorloopig uitgebreid met. rijstgrics en aardappel- tapioca, van welke artikelen eveneens 250 gram per bon verkrijgbaar is ge steld. BERLIJN, 3 Oct. (A.N.P.). Onder het opschrift Geldt niet voor Indië" schrijft dr. Karl Megerle in de Berliner Boerscn Zeitung: Toeu Churchill en Roosevelt iu punt 3 van hun Atlantische verklaring bru taal en huichelachtig verkondigden, dat zij het recht van alle volkeren respec teeren om zich. den regeeringsvorm uit te zoeken, waaronder zij willen leven, kwam in de geheele fatsoenlijk denken de wereld dc vraag op: geldt dit. punt ook voor Britsch-Indié? Churchill gaf in het Lagerhuis het volgende ant woord: De gemeenschappelijke verklaring vormt in geen enkel opzicht een nadere bepaling der verschillende uiteenzettin gen over de politiek, welke van tijd tot tijd gegeven zijn over de ontwikkeling van de cpnstitutioneele regceringen van Indië, Birma en andere doelen van het Britsche rijk. Wij hebben ons wel door dcverklaring van Augustus 1941 ver plicht Indio tc helpen een vrij en gelijk gerechtigd deelgenoot van het Britsche wereldrijk te worden, doch vanzelfspre kend slecht6 in het. bestek van de ver plichtingen, voortvloeiende uit oris con tact van vele jaren met Indië-. Dc beweerde magna charta der vrij heid voor allen, geldt dus niet voor In- dic. Indië heeft het neen tor kennis ge nomen, het wijst de Allantische verkla ring als Angelsaksische huichelarij van de hand. Zelfs Gandhi, de apostel van de goede verstandhouding, verklaarde ten aanzien van de interpretatie van Churchill: hierover kan rnen slechts zwijgen. Een ander Indisch leider ver klaarde: deze zg. Atlantische charta is slechts een vodje napier. Indio. moet in Britsche boeien geklonken blijven. In verschillende doelen van Inclië zijn protestvergaderingen gehouden. Alles duidt er op. dat Indie nu pas goed in den toestand van onderwerping gehou den w-ordt en dat zijn menschelijkc en matcrieelp, krachten zonder scrupules voor den Britschcn oorlog*moeten wor den uitgebuit. Steeds rnccr komt Indië tot het inzicht, dat de methoden van Gandhi falen cn dat nieuwe middelen gevonden moeten worden om het doel 'e bereiken. In dc hoop de aandacht van president Roosevelt op dc positie van Britsch-In- dië te vestigen, had de voorzitter, van de Hindoese he gemeenschap een tele gram aan Roosevelt gezonden, waarin hij hem vroeg, of hij bereid was een vrij gelijkgerechtigd Indië binnen een jaar na afloop van den oorlog tc garan deeren. Doch hierop werd niets verno men. Aan dat oor is Roosevelt doof, want reeds treft hij toebereidselen, oni ook in Indie van dc Engelsche nalatenschap gebruik te maken. Nooit zou hij van dit rijkste cn belangrijkste stuk der En gelsche erfenis afzien. Met het gezan- gonboek in de rechterhand, de magna charta van de Atlantische verklaring in de linkerhand, zijn trouwen knecht Churchill voor zich. den volkerenmoor denaar Stalin achter zich. vertreed' hij de vrijheidsrechten van 350 millioen on derdrukte en uitgei uite Indiërs en be lastert hij God en de menschen met elk woord, dat. over menschenrechtcn, gods dienst en volkerenvrijhcid over zijn lip pen komt. AUSTRALISCHE REGEERING LIJDT NEDERLAAG 4 BERLIJN. 3 Oct. (D.N.B.) De Engel sche nieuwsdienst meldt, dat dc Austra-, lische 'regocring hii de stemming over de motie van wantrouwen der Arbei derspartij, met 36 tegen 35 stemmen in de minderheid is gebleven. BERLIJN 3 Oct. (D.N.B.). De Fuehrer zal heden in het bestek cener bijeenkomst ter opening van. het Winterhulpwerk tot ihet Duit sche volk spreken. Zijn rede wordt ingeleid door hot verslag over het winterhulpwerk van het jaar 1940/ 41, dat wordt uitgebracht door rijks minister dr. Gocbbels. De betooging wordt vanmiddag om 5 uur door al le Duitsche zenders uitgezonden. De eerste collectedag voor de „Win- terhilfe" 1941/42 op Zondag 14 Sept. j.l. heeft 2S.902.793 rijksmark opgebracht, tegen 23.171.365 rijksmark op den eer sten collectcdag van het A'orige jaar. Italiaansch legerbericht ROME, 3 Oct. (Stefani). In zijn weormachtbcricht nr. 4S8 maakt, het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Gisteren hebben formaties van de Italiaansche luchtmacht opnieuw vlieg velden op het eiland Cyprus aangeval len, waarbij groote branden ontston den. Noord-Afrika: Formaties van onze luchtmacht en Duitsche vliegtuigen, bombardeerden herhaalde malen be langrijke doelen te land in de zones van Tobroek en Mersa Matroeh en troffen vooruitgeschoven luchtbases van den vijand. Dc stad Benghasi on derging een nieuwen luchtaanval van den vijand. Een Hurricane-machine werd tot een noodlanding gedwongen binnen onze linies. De officier-bestuur der werd gevangen genomen. Oost-Afrika: niets bijzonders te ver melden. ENGELSCH BLAD OVER HET „NON STOP-OFFENSIEF" STOCKHOLM, 3 Oct. (D.N.B Het valt niet le betwisten, zoo schrijft de Daily Express, dat de verlièzen tijdens het non-stop-offonsief ongewoon groot zijn. De grootste Engelsche vlicgerhel- don op leidende frontpostcn zijn geval len, mannen als Bader. Look, Mungo Park en Gillan. maar zelfs orn zulk een prijs moet het offensief worden voort gezet. Vandaag verduisteren om 19.14 uur Heden (Vrijdag) gaat de zon op om 7.43 uur; onder om 19.14 uur. Dc maan gaat op om IS 37 uur; onder om 5 28 uur. Zaterdag gaat de zon op om 7-45 uur; onder om 1912 uur. De maan gaat op om 19.01 uur; on der om 6.34 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1