itler opent de Duitsche Winterhulp UITSCHLAND HEEFT ZICH NIET VERGIST" n het Oostfront is een nieuwe gebeurtenis op komst LENINGRAD EN KROONSTAD OPNIEUW BESTOOKT DB EBMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a INK AAN HET VADERLAND I N COLETTE BEGENADIGD IjAARCANG No. 83 ZATERDAG 4 OCTOBER 1941 ERSFÖOMTSCH DAGBLAD |NNfc.MLN'i SPR1JS. per i maanden vuor Amersioort ƒ2.05; naand 0.68, per week 0.16 Binnenland franco per I per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47010 TELEFOON INTER C. %620 HOOFD RED ACTEUB J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJb OLK ADVLK FENTIEN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0 25 Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 RLIJN, 3 October. (D.N.B.) Bij de heden gehouden betooging ter gelegen van de opening van het oorlogswinterhulpwerk 1941/42, heeft de Fuehrer loord gevoerd. Hij zeide, dat het niet het doel van deze redevoering was ■an repliek te dienen aan een van die staatslieden, die zich kortgeleden ?n afgevraagd, waarom hij zoolang heeft gezwegen. Later zal eenmaal I-ogen en vastgesteld wordens wat in deze maanden meer belang heeft i: de redevoeringen van den heer Churchill of de handelingen van hem. "uehrer. Fuehrer wees er vervolgens op, dat hem het deelnemen aan deze he ng zoo bijzondr moeilijk geworden was, omdat juist thanö aan het Oostelijk ter voleindiging van ingezette operaties, de weg gebaand wordt voor een ve geweldige gebeurtenis* „sedert 4S uur is wederom een operatie van chtigen omvang aan den gang. Zij zal mcdehelpen den tegenstander in losten te verpletteren". •wijl de Fuehrer namens de millioenen, die op dit oogenblik strijden, hei rland opriep om bij alle andere opofferingen, ook dit jaar de aanvullende ermg op zich te nemen van het Winterhulpwerk. wees hij er op, dat de t 22 Juni woedende, strijd een beteekenis heeft, die waarlijk voor de ge- wereld beslissend is. Eerst later zal men den omvang en de diepte van gebeurtenis in volle duidelijkheid inzien. Men zal bij zijn conclusies Int het resultaat komen, dat daarmee een nieuw tijdperk is begonnen. E Fuhrer herinnerde er aan, dat hij ok dezen strijd niet heeft gewild, lij steeds slechts één doel voor heeft gehad, dat in hoofdzaak id was door het program van de naal-socialistisehe partij. Ik ben iel. zoo zeide hij, nooit on'rouw ge en; en heb mijn program nooit op- ren. Wat wij in deze jaren in vreed- n ophouw hebben gepresteerd, is Ik en wij allen zouden dezen oor iet noodig hebben gehad. De wer- !es vredes zouden er zorg voor heh- redracren. dat onze naam zou zijn uwigd. Wij waren ook niet aan het van onze scheppingen gekomen, wij stonden wellicht op vele ge- n eers' aan het begin. Fuhrer wees op de beginselen, die rondslag lagen aan zijn streven: eerste, de inwendige consolidatie >uitsche natie, ten tweede, de ver- ng van de rechtsgelijkheid naar i en ten derde, de vereeniaing van ■■uitsche volk en daarmede het her- ■3n een rloor de natuur gegeven toe- die door eeuwen slechts kunstma iderbroken was." Niet gestreefd naar oorlog Fuhrer maakte duidelijk, dat daar- nooit gestreefd werd naar een oor den ding ei hter was zeker, zoo ver- de hij. n.l., dat wij onder geen beding id wilden doen van het herstel der che vrijheid en daarmede van een oorwaarden voor de Duitsche weder- mt- Vanuit dit gezichtspunt heb ik creld zeer vele voorstellen gedaan, ole vredesaanbiedingen' ik deze we~ ook deed. ontwapeningsvoorstellen dollen tot een vreedzaam tot stana on van verstandige, economische 'e regelingen alles is afgewezen. 'Onrlankfi is het ons geleidelijk ge- jarenlangen, vreedzamen arbeid alleen den hinnenlandschen groo- lervormingsarbeid ton uitvoer n. maar ook een aanvang te ma- wet de vereeniging van de Duit natie, het groot-Duitsche rijk te Pen, millioenen Duitöchc volksge- n daarmede weer naar hun eigen- v'adprland terug te brengen en met ewiclit van hun aantal daarmede wt Duitsche volk weer als macht*- ek gewicht ter'beschikking te stel- tn dien tijd gelukte het mij. een I bondgenooten te verwerven, met het hoofd Italië, met wiens staats- m}[ epn persoonlijke, nauwe en in- vriendschap verbindt, (levendige me» Japan werden onze betrek- n sleeds beter. In Europa hadden ^vendien een reeks volken en sta die jegens ons een steeds gelijkblij- sympathie en vriendschap gevoel- vooral Hongarije en penige Noord "laten Bij deze volken zijn andere helaas niet het volk. waar- 'ji in miin leven hpt meeste heb gp- fi. het Britsche. Niet. dat h^t En c'ie volk daarvoor in ziin geheel de ^woordelijkheid draagt. Het zijn ?lp menschen. die met hun vast ge en haaj iedere poging van dien aard overeenstemming hebben gesaho Kesteund door dien infernationa 'ereldviiand, dien wii allen kennen internationale jodendom. io kwom dan, precies als in 1914 oag waarop de harde beslissing worden genomen. Ik ben ook rvoor nn weliswaar niet terugge okken. Want van één ding was ik bewust; wanneer door miin maat 1|pn en mijn tegemoetkomendheid Engelsche vriendschap niet kon •n verworven, dan kon zij nooit 'orven worden, dan hleef niets an- over dan de strijd. Maar dan ben "et lot ook dankbaar, dat deze 6trijd r mii kan worden gelpid flangdurigp •al). Ik hen rderhalve ook van over Pm ^at met al rleze mannen werke- geen overeenstemming te verkrij- de maanden. aarin ik er naar L streefde een overeenstemming tot stand te brengen, heeft Churchill steeds maar één ding geroepen: „Ik wil een oorlog hebben". Hij heeft hem nu. En al zijn medp-opruipns. die zeiden, dat het een charmante oorlog zou zijn, zullen thans wellicht intusschen over dezen „charmanter oorlog" reeds andere den ken. En wanneer zij nog niet mochten weten, dat deze oorlog voor Engeland geen charmante zaak wordt, zullen zij het mettertijd nog merken, zoo waar als ik hier sta. Deze oorlogsopruiers ziin erin geslaagd Polen naar voren te schuiven, de opruiers, niet alleen in de oude. maar ook de op ruiers in de nieuwe wereld. Dat was nog in den tijd. toen Engeland nog niet overal ter wereld om hulp bedelde, maar nog aan ieder grootmoedig zün hulp beloofde. Ik heb toentertijd iuist tegenover Polen voorstellen gedaan, waarvan ik thans, nu de gebeurtenissen, tegen onzen wil in. een anderen loop hebben genomen, waarliik zeggen moet: „dat was toch de almach tige Voorzienigheid, die toentertijd ver hinderd heeft, dat dit aanbod van mij werd aangenomen", (krachtige bijval). Sindsdien nu, wordt een strijd gele verd tusschen de waarheid en de leu gen. En zooals ste,eds, zal defce 6trijd tenslotte zegevierend eindigen voor de waarheid. M.a.w. wil dat zeggen: war de Britsche propaganda, wat het inter nationale wereldiodendom en zijn de mocratische handlangers ook bijeen mo gen liegen, aan de historische feiten zullen zij niets veranderen en het hi6*o. rische feit is. dat thans sedert twee ja ren Duitschland den eenen tegenstan der na den anderen ter aarde heef* ge worpen (stormachtige bijval). Ik heb ter stond na de eerste botsing weer mijn hand toegestoken. Zij is terstond afge wezen en sindsdien hebhen wij immers beleefd, dat ieder vredesaanbod van mij terstond werd uitgebuit door den oorlogs- opruier Churchill en zijn aanhang, om te verklaren, dat het een bewijs van onze zwakheid was. Ik heb het derhalve opgegeven nog maals te trachten dien weg te begaan, fk ben tot de overtuiging gekomen, dat hier slechts een vo'knmen duidelijke be. slissing en wel een beslissing van we reldhistorische beteekenis voor de eer «te honderd iaar. bevochten kan wor den Er steeds naar strevende den om vang van den oorlog te beperken, hpb ik in 1939 besloten miin minister nanr Mos kou te zenden. Het was de bitterste overwinning op mijn gevoel. ïk heb ge tracht hier tot een overeenstemming je komen. Gij weet zelf het best hoe eerlijk ik deze verplichtingen nagekomen ben Helaas heeft de andere partij zich er van den aanvang af niet aan gehouden Het gevolg van deze overeenkomsten was een verraad, dat allereerst het go- heele Noordoosten van Europa liqui deerde. Wat het toen voor ons heteeken de om stilzwijgend te moeten toezien toen liet kleine Finsche volk geworgd werd, weet gij allpn zplf. Wat het ten slotte heteekendp dat de Baltische sta ten eveneens werden overweldigd, kan alleen hij bevatten, die de Duitsche ge schiedenis kent en weet, dat er geen vierkante kilometer eronds is. dat niet door een stuk Tuitschen pioniersarbeid geopend is voor de menschelijke cul tuur en beschaving. Desondanks heb ik over dit alles gezwegen. Eerst toen ik van week tot week meer gevoelde, dat Rusland thans het oogenblik gekomen zag om tegen ons on te tredpn. toen ik geleidelijk de bewijzen kreeg, dat aan onze grens vliegveld na vliegveld nn*- itond. dat de eene divisie na de andere uit het heele reusachtige Sovjet-rijk hierheen geconcentreerd werd, toen was ik dan ook verplicht van mijn kant be zorgdheid te gevoelen. Wan* er hestaai in de geschiedenis geen verontschuldi ging voor een vergissing Ik voel mij nu eenmaal, staande aan het hoofd van het Duitsche rijk. verantwoordelijk voor hei Duitsche volk. voor zijn bestaan, voor 7jjn heden en voor zoover mogelijk voor ziin toekoms*. Ik was derhalve gedwon gen langzaam ook mijnerzijds afweer maatregelen in te leiden. Zij waren van zuiver defensieven aard, maar toch bleek reeds in Augustus en September 1940 één ding: een botsing in het Wes ten met Engeland, die vooral het ge- heele Duitsche luchtwapen zou hebhen gebonden, was niet meer mogelijk, want in mijn rug stond een staat die zich reeds gereed maakte, om op een derge lijk oogenblik tegen ons op te treden. Hoever echter rleze voorbereidingen ge troffen waren, hebhen wij eens*, thans in vollen omvang leeren kennen. Ik wilde toen nog eenmaal het geheele probleem opholderen en heb derhalve toon Molo- tof uitgenoodigd naar Berlijn te komen. De Russische eischen L_T IJ stelde mij de u bekende vier voor 1 J waarden: ten eerste, Duitschland moe*, toestemmen in een liquidatie van Finland door Rusland. Ik kon niet an Iers dan deze toestemming weigeren. De tweede vixiag was, of de Duitsche ga rantie Roemenië ook tegen Rusland zou beschermen. Ik moest ook hier mijn eenmaal ge.gevon woord handhaven. Ik heb er geen berouw van, dat ik dat heb gedaan (bijval); want ik heb ook in Roe menië een man van eer gevonden in generaal An'onescu, die indertijd blin delings zijn woord gestand is gebleven. De derde vraag had betrekking op Bul garije. Molotof ëischte, dat Russische garnizoenen in Bulgarije zouden wor den gelegd om een Russische garantie ten uitvoer te leggen. Wat dat be'ec- kent, wisten wij van Estland. Letland en Litauen. Ik kon mij erop beroepen, dat een dergelijke garen'ie haar voor waarden vond in het verlangen van dengene voor wie de garantie zou wor den gegeven. De vierde vraag had be trekking op de Dardanellen. Rusland eischte steunpunten aan de Dardanel len. Wanneer Molotof dat thans tracht te ontkennen, valt dat niet verder te ons ook niet vergist in de unieke histo rische dapperheid der Duitsche solda ten. wij hebhen ons ook niet vergist in de kwaliteit van onze wapenen. Wij hebben ons niet vergist in het vlotte functioneeren van onze geheele organi satie van het front over de reusachtige daarachter liggende ruimten en ook hebben wij ons niet vergist in het Duit sche vaderland Wel hebben wij ons in iets vergist: wij hadden er geen idee van. hoe reusachtig de voorbereidingen van dezen tegenstan der tegen Duitschland en Europa waren en hoe ontzaglijk groot het gevaar was hoe wii ditmaal op een haar na ontkomen zijn. niet alleen aan de vernietiging van Duitschland maar van Europa stormach tige instemming). Ik spreek dat eerst he den uit. omdat ik heden zeggen mag. dat deze tegenstander reeds gebroken is en nooit weer zal opstaan minuten durendi daverende bijval). Hier heeft zich tegen Europa een macht ccconccntreerd. waar van helaas de meesten geen idee hadden en waarvan velen vandaag nog geen idee hebben. Dit zou een tweede stormloop van een Dzlengis H~"i geworden ziin. Dat flit gevaar werd afgewend, heb hen wij in de eerste plaats te danken aan de dapperheid, de volharding, dn offervaardigheid van onze Dutsche sol daten en ook aan de opofferingen van allen, die met ons zijn opgerukt Want voor den eersten keer is ditmaal iets als een Europeesch ontwaken door het continent heen gegaan. In het Noorden strijdt Finland een waar helden- volk (levendige bijval). In het Zuiden strijdt Roemenië (bijval), het heeft zich van een der zwaarste staatscrises, die een volk en een land kunnen overko men. in verbazingwekkende snelheid hersteld, onder een even dapperen als besluit vaardigen man, en daarmede om vatten wij ook reeds de geheele uitge strektheid vaD dit oorlogtooneel. van de De strijd in het Oosten.. Om .den aanval der Duitsche infanterie voor te bereiden, wordt een nevelgordijn gelegd. De batterij heeft de gunstigste positie gekozen, om het vuur te openen (Atlantic-Holland) verwonderen. Hij heeft deze eischen ge- s'eld en ik heb ze afgewezen. Ik heb nu Rusland zorgzuldig waar genomen. De toestand was reeds in Mei zoover gekomen, dat er geen twijfel meer kon bestaan, of Rusland had het voornemen ons bij de eerete gelegenheid te overvallen. Ik moest toen zwijgen. Het is mij dubbel moeilijk geworden, nie*. zoo moeilijk wellicht tegenover het vaderland, want tenslotte moet dit be grijpen, dat er oogenhlikken zijn, waar op men niet kan spreken, wanneer men niet de geheele natie in gevaar wil bren gen. Veel moeilijker viel mij het zwij gen tegenover mijn soldaten, die nu, de eene divisie naast de andere, aan de Oostgrens van het Rijk stonden en niet wisten, wat er eigenlijk gebeurde. En juist om hunnentwil mocht ik niet spre ken, want wanneer ik ook maar één woord had verloren, dat zou dit welis waar niet in het minst wijziging heb hen gebracht in het besluit van Stalin, maar de verrassingsmogelijkheid, die mij als laatste wapen resteerde, zou dan zijn weggevallen, (bijval). Ik heb derhal ve ook noc: gezwegen op het oogenblik, toen ik definitief besloot thans zelf den eersten st-ap te doen. Het was, dat mag ik hier thans uitspreken, het zwaarste besluit'van mijn geheele leven tot nu toe, want een dergelijke stap opent een poort, waarachter 6lecht6 geheimen ver borgen zijn. De grootste strijd OP 2-2 Juni des ochtends begon de grootste strijd der wereldgeschiede nis. Sindsdien rijn iets meer dan 3 maand verstreken, en ik mag hier al lereerst één ding constatceren-. alles is sedertdien systematisch verloopen (stormachtige bijval). De leiding heeft zich in al rlicp tijd geen seconde de wet der actie laten ontnemen (wederom stormachtige bijval). Integendeel is tot op den dag van heden iedere actie pre cies zoo systematisch verloopen als eens in het Oosten tegen de Polen, toon tegen Noorwegen en eindelijk tecren het Westen en op den Balkan. Slechts één ding moet ik hier consta teeren: wij hebben ons niet vergist in de juistheid der plannen, wij hebben IJszee tot aan de Zwarte Zee en in deze gebieden strijden nu onze Duitsche sol daten en met hen de Finnen, Italianen (bijval), de Hongaren (bijval), de Roe menen, Slowaken (bijval), komen de Kroaten (bijval) en Spanjaarden. Zij allen rukken thans op naar den slag (bijval). Belgen, Nederlanders, Denen, Noren, ja zelfs Franschen heb ben zich geschaard in dit groote front (stormachtige bijval). Vaak kon niet gesproken worden een voudig, omdat wij den tegenstander niet voorbarig in kennis mogen stellen van situaties, - die hem zelf doojr zijn miserabelen berichtendienst vaak eerst dagen, ja dikwijls weken later bewust worden. Het Duitsche weermachtshe- richt is een verslag der waarheid. Volgens de Engelsche lezing hebben wij in het Oosten sedert drie maanden de eene nederlaag na de andere gele den. maar wij staan ten Oosten van Smolensk, wij staan voor Leningrad en wij staan aan de Zwarte Zee. Wij staan voor de Krim en het zijn niet de Rus sen, die aan den Rijn staan (hilariteit). Wanneer derhalve tot dusverre de Rus sen voortdurend overwinningen hebben hehaald. hebben zij hun overwinningen in ieder geval niet uitgebuit, maar zijn zij na iedere overwinning honderd tol tweehonderd kilometer teruggetrokken waarschijnlijk om ons de diepte van het gebied binnen te lokken (hilariteit) De oorlogsbuit VERIGENS zijn omtrent de grootheid van dezen strijd eeni- ge cijfers welsprekend. Het aantal gevangenen is thans gestegen tot rond 2J4 millioen Russen. Het aan tal buitgemaakte of vernietigde, maar hij ons aanwezige stukken ge schut bedraagt reeds thans 22000. Het aantal vernielde of buitge maakte. du9 in onze handen zijnde tanks bedraagt reeds thans ruim 18.000, het aantal vernietigde ver woeste cn neergeschoten vliegtui gen ruim 14500. BERLIJN. 3 Oct. (D.N.B). Naar van militaire zijde wordf medege deeld. heeft de Duitsche artillerie op 2 October de beschieting van de industricele installaties en ravitail- leeringshcdrijven in Leningrad voortgezet, waardoor opnieuw aan zienlijke schade werd veroorzaakt Andere onderdeelen van de voor Leningrad in den strijd geworpen Duitsche artillerie hehhen opnieuw schepen in de haven van Kroonstad Oranienbaum doeltreffend onder vuur genomen Tïierhij kreeg een Sovjet-koopvaarder van 2 a 3000 brt verscheidene zware treffers. Een jachteskadcr, dat vele luchtge vechten heeft doorstaan, bemerkte op 2 October een sterke formatie Sovjet- bommenwerpers, welke beschermd door jachtvliegtuigen in het luchtgebied bo ven Leningrad trachtte door te dringen. In het gevecht daï ontstond, werden negen Sovjet-bommenwerpers en vijf jachtvliegtuigen boven de Duitsche stellingen neergeschoten. Toen de Sov- iet-formatio trachtte om te keeren. zet ten Duitsche Mcsserschmidt-jagers de achtervolging in en schoten nosr negen Sovjet-bommén werpers neer Talrijke Sovjetvliecers wisten z.ich met parachu- ten in veiligheid te brengen. Zij werden allen gevangen genomen. Volgens tol dusv-er ontvangen berich ten hebben de bolsjewisten op 2 October in totaal 42 vliegtuigen verloren. Hier van werden 37 door Duitsche jagers in luchtgevechten neergeschoten. Spoorwegen verwoest Het Duitsche luchtwapen heeft, naar het weermachtbericht meldt, in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front een bijzonder levendige aanvals- activitcit vertoond. Troepenconcentra ties, tank-autocolonnes, batterijen en veldversterkingen. henevens transpor ten werden bestreden. Spoorwegtrajec ten, rails, stations en andere spoorweg doelen werden vernield, verscheidene treinen, o.m. een met tanks beladen trein, werden verwoest. De door de Duitsche bommen aange richte verwoestingen aan spoordijken, rails, stationsinstallaties zijn op ieder traject zoo veelvuldig en zoo zwaar, dat van een ordelijke ravitailleering .wat betreft munitie en wapens, onderhouds- gocderen en troepen, geen sprake meer kan zijn. Vernielde achterwaartsche verbindingen hebben een rechtstreeks effect op het front. De wegen waarop door de onbruikbaarheid der spoorlij nen de colonnes veelvuldig worden, lig gen echter eveneens onder den bom menregen van het luchtwapen, zoodal ook hier de ravitailleering stokt. Orde lijke opmarsch en ordelijke troepencon centraties worden onmogelijk. Het Duitsche luchtwapen richt zijn aan vallen verder op do militaire installa ties van Moskou. Hiermede worden in de eerste plaats de spoorwcginstnllttties van Moskou bëdoeld A'lo belangrijke spoorlijnen der Sovjet-Unie loopen straalgcwijze naar de hoofdstad. Deze uigtestrekte spoorwcinstallatie9 bicden den Duit- schen bommenwerpers brocde doelen. Meer dan 15 spoorlijnen zijn vele malen verbroken, zes railsinstallaties geblok keerd, 7 treinen vernield. 33 treinen in brand gestoken. 7(5 treinen zwaar ge troffen en 16 stations gebombardeerd. Zulke verwoestingen hebben groote ef fecten voor het geheele militaire ver keer Het militaire bewegingssysteem der Sovjet-weermacht raakt in verwar ring en de strijdkracht der Sovjets wordt aanzienlijk verzwakt. Wanneer daarenboven nog tegelijkertijd bewape- ningsfabrieken worden gebombardeerd, dan lijdt de gevechtskracht der bolsje wisten niet weer goed te maken verhe den. Finsch communiqué FFICIEEL wordt uit Helsinki me-- degedeeld: Donderdagavond werd geconstateerd, dat Finsche motortorpe- dobooten op patrouilletochten in den nacht van 1 op 2 October door bombar- deerine: in de haven van Suursaari drie moderne vijandelijke sleepbooten van 500 ton van het Fugas-type tot zinken hebben gebracht. Tn denzelfden nacht werd een verkenningspoging van twee vijandelijke molortorpedobooten in de Finsche scheren afgeslagen. Daarbij liep een der beide booten aan den grond. Het vaartuig werd door een Finsch vliegtuig in brand geworpen en ontplofte. VICHY, 3 Oct. (D.N.B Colette, do dader van den aanslag van Laval en Déat, heeft heden van maarschalk Pé- tain gratie gekregen. Hij was ter dood veroordeeld. En daarachter ligt nu een gebied, dat tweemaal zoo groot is als het Duitsche rijk was, toen ik in 1933 de leiding kreeg, of viermaal zoo groot als Enge land. Voortgaande zeide de Fiihrcr: Wat het bolsjewisme van menschen kan ma ken hebben wij thans gezien; een tegen stander, die strijdt tegelijkertijd uit dierlijke bloeddorst aan den eenen kant en lafheid en angst voor zijn commis sarissen aan den anderen kant Het pa radijs der arbeiders cn der boeren, dal ik steeds geschilderd heb. dat zullen na het einde van dezen oorlog, millioenen soldaten bevestigen, is zooals ik het heb geschetst. Zij hebben gemarcheerd op de straten van dit „paradijs". Eén enkele wapenfabriek ten koste van den levensstandaard dezer menschen. Een wapenfabriek tegen Europa. En tegen dezen wrecden, hestialen tegenstander met deze geweldige bewapening, heb ben onze soldaten deze overwinningen bevochten. Ik heb geen woorden om hun recht te doen wedervaren. Wat zij aan moed en dapperheid voortdurend volbrengen en aan onmetelijke inspanning, kan men zich niet voorstellen. Zij zijn allen ge lijk. Boven alles echter staat met zijn orestatie nog de Duitsche infanterist, de Duitsche musketier. Wij hebhen daar divisies, die sedert het voorjaar ruim 2500 tot 3000 kilometer te voet heh hen afgelegd. Wanneer men van blik- «emoorlog spreekt, verdienen deze sol daten het. dat men hun prestaties, blik semsnel noemt. Er bestaan nog slechts een paar historische hliksemsnelle te rugtochten. die hun actie in snelheid hebben overtroffen. Het betrof hier ech ter niftt zoo groote afstanden, omdart mpn zich van den aanvang af steeds iets dichter bij de kust hield. Ik wil daarbij niet den tegenstander smaden, ik wil alleen den Deutschen soldaat de recht vaardigheid ten deel laten vallen die hij verdient. Hij heeft onovertrefbare prestaties geleverd En wat achter dit front gepresteerd wordt, is even geweldig. Ruim 25000 ki- 'ometor Russische spoorlijnen zijn weer in bedrijf. Ruim 15000 kilometer Russi sche spoorlijnen zijn weer op Duitsche spoorbreedte gehrarht en achter dit front wordt reeds het nieuwe bestuur ongebouwd, dat er zore voor dragen zal dat heel deze reusachtige gebieden, wannefr de oorlog langer duurt, voor het Duitsche vaderland en de met. ons verbondenen nuttig zal ziin. En hun nut zal ontzaglijk zijn en niemand moei eraan twijfelen, dat wij het weten te or- ganiseeren. De Föhrer verbond hieraan een dank betuiging aan het vaderland. In dit verband merkte hij op: „Ik weet, dat er thans geen tegenstander meer is, dien wij niet met de voorradige hoeveelhe den munitie op de knieën zouden kun nen brengen en wanneer gij menigmaal in de krant iets leest over de reusachti ge plannen van andere staten, wat zij alles voornemens zijn te doen en te be ginnen en wanneer gij hoort van miP liarden sommen, dan. mijn volksgenoo- ten. herinnert u dan, wat ik thans zeg: ten eerste, wij stellen in dienst van de zen strijd óók een heel continent. Ten tweede, wij spreken niet van kapitaal, maar van arbeidskracht en deze ar beidskracht stellen wij voor honderd procent in dezen dienst, cn ten derde, wanneer wij er niet over spreken, dan bcteckent dat niet. dat wij niets doen. Ik weet heel precies, dat de anderen alles beter kunnen dan wij. Zij bouwen tanks, die onoverwinnelijk rijn, zij zijn snellej dan de onze, sterker gepant serd, dan de onze, zij hebben hetere ka nonnen dan de onze, en zij hebben hee- lemaal geen benzine noodig. In den strijd hebhen wij ze neergeschoten en dét is beslissend (bijval) en de machi nes. die thans bij ons rijden, of schieten of vliegen, zijn niet de machines, waar mede wij het volgend jaar rijden, of schieten of vliegen zullen. Wanneer deze oorlog eens geëindigd zal zijn, dan heeft de Duitsche soldaat hem gewonnen, die in rijn massa wer kelijk de massa van ons volk vertegen woordigt en hij is gewonnen door het Duitsche vaderland met de millioenen arbeidende menschen. Wanneer deze oorlog geëindigd zal zijn, zal ik daaruit terugkeeren als een nog veel fanatieker nationaal-socialist dan ik vroeger was. Ik kom uit dezen oorlog eens terug, weer met mijn oude partijprogram, welks verwezenlijking mij nog belang rijker is en schijnt te zijn, dan wel licht op den eersten dag. Vandaag verduisteren om 19.12 uur Heden Zaterdaggaat de zon op om 7.45 uur; onder om 19.12 uur. De maan gaat op om 19 01 uur; onder om 6-34 uur. Zondag gaat de zon op om 7.46 uur: onder om 19-11 uur. De maan gaat op om 19.25 uur en onder om 7 38 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1