itotterdam door Britsche bommen zwaar geteisterd Rotterdam Belangrijke operaties Mislukte tegenaanvallen Hevige aanvallen op Tobroek DE EEMEANDER Reeds 118 dooden en 190 zwaar gewonden ERSCHEIDENE KERKEN VER NIELD MUSEUM BOYMANS GETROFFEN ZIEKENHUIS GERAAKT Lichten aan bij zonsondergang! JEF DENIJN f Verwoestingen in Rotterdam Duitsch succes bij Leningrad De JAARGANG No. 84 MAANDAG 6 OCTOBER 1941 B0NNEMEN1 SPR1JS per 3 maanden vuor Amersfoort 2.05; er maand 0 68; per week 0.16 Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47010 Uitgave VALKHOFF Ca Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK AD VERTEN I1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25 Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën .KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 In den avond van 3 October is de stad Rotterdam het doelwit geweest van n bomaanval door de Engelsche luchtmacht, welke een groot aantal slachtof- •5 onder de burgerbevolking heeft gemaakt. Bij helder .zicht vlogen de Engel- üf machines stelselmatig steeds weer op militair onbelangrijke woonwijken die roet brisant- en brandbommen werden bestookt. Ziekenhuizen, kerken en musea oefenden daarbij hun gebruikelijke bijzon- re aantrekkingskracht op de Britsche piloten De kerk van de Noorsche ge nie werd door brandbommen getroffen en verwoest. De .pastorie van de St. natiifskerk werd door een voltreffer in puin gelégd. Op de St. Willibrorduskerk rden hommen geworpen, welke in de omgeving van het Godshuis groote ver K~iPstingen aanrichtten en dooden en gewonden maakten onder de burgerbe Iking Zeer zwaar werd de St. Elisabethskerk geteisterd. He,t middenschip van deze Kirk ligt volkomen in puin. I Was de zinnelooze zucht tot vernietiging van de Engelsche vliegers pp'deze Bjze gericht op doelen, bestemd voor het uitoefenen van den godsdienst, ver afge- Ben \an alle militaire doelen, ook ditmaal schrokken zij er niet voor terug om met Borhedachten rade inrichtingen van het Roode Kruis te bombardeeren. die als Bodanig duidelijk waren gekenmerkt, zoo bv. een ziekenhuis aan den Bergweg en een voor anker liggend hospitaalschip. Een tehuis voor ouden van dagen werd door voltreffers in puin gelégd. Alle tvoners vonden daarbij den dood. Het wereldberoemde Museum Boymans rrl door brand-,en brisantbommen getroffen. Een vleugel van het museum raakte in brand Door het dappere optreden van het bewakend personeel gelukte het, het nr te blusschen en zoo schade van grooteren omvang te voorkomen. ouden van dagen niet geheel vernield, zooals werd gemeld. In het nachtelijk duister was het niet gemakkelijk, de eerste, alarmeerende berichten op hun juistheid te toetsen. In waarheid zijn twee explosieve bommen aan weerszij den van den rechtervleugel, waar de mannelijke verpleegden zijn onderge bracht. neergekomen. Hierdoor werden 6 van de bejaarde bewoners op slag ge dood en 2 7.oo ernstig gewond, da» zij later in het ziekenhuis zijn overleden Ook zijn hier velen door rondvliegende scherven en gebroken ruiten licht ge wond. Indien de' bommen evenwel een meter meer naar links of rechts terecht ge komen waren, dan was er werkelijk van het gesticht niet veel over eebleyen en zouden werkelijk alle 536 bewoners zijn omgekomen. Het hoofd van het te huis. de heer J. A van Oien. heeft on rondgeleid en duidelijk bleek bij onzen rondgang, dat men hier hij wijze van spreken door het oojr van een naald ?e- kropen is. Door de luchtdruk zijn vrij wel alle ruiten vernield vele deuren zijn uit de hengsels gelicht. Groote ver nieling is ook aangericht in het kerk- zaaltje. De grond is bezaaid met glas scherven en de banken s'aan schot? en scheef over elkaar. Onmerkelijk is. dat het a'taar temidden van deze vernieling geheel ongeschonden .bleef Vernielde kerken Behalve dit tehuis voor ouden van dagen, zijn nog enkele kerken getrof fen, zoóals reeds gemeld en wel het aar dige houten Noorsche kèrkjje. dat inder tijd uit Noorwegen hierheen is gebracht 'en waar de Noorsche zeelieden ter kerke gingen Het vriendelijke, geheel in N'oor- «schen stijl opgerichte gebouwtje, is niet meer tp herstellen. Ook de-St. Elisabeth, kerk aan de Mathenesserlaan moet als verloren worden beschouwd. Een zware explosieve bom heeft het middenschip geheel vernield en muren en fundamen ten zijn zóó ontzet, dat waarschijnlijk het geheele gebouw afgebroken zal moe ten worden. Het patronaat van de St. Ignathiskerk in de Ven Vollenhoven- straat is eveneens geheel vernield door een voltreffer Het museum Boymans 'ijftig explosive- en 500 brand bommen omlaag geworpen JET aantal dooden. dat door dezen brutalen aanslag op je in en ei2endom der bevolking n een lsnd, dat door Engeland den oorlog is opgehitst en ver en. Werd geeischt. bedraagt Jgens de voorloopige ramingen geve er 67, waarbij nog komen honderd zwaar- en on teer 200 licht gewonden. Dok hier is weer duidelijk het bewijs ■everd, dat het de Engelsche legerlei- niet zoo zeer er om te doen is den Ind militair te treffen, doch dat z~j ■nipt voor terugschrikt om doop uit- Inroken terreurpogingén, van dezen Jd onrust te zaaien onder de hevol- |e van de bezette gebieden in de ijde- Jhoop hierdoor aan de bezettende 3cht moeilijkheden te kunnen berei gevolmachtigde van den Rijks- frmissaris voor de stad Rotterdam, Indent dr. Volkers, bezichtigde reedi feamorgen de. aangerichte vernielin- i pn betuigde namens den Rnkscnm- |?aris aan de getroffen gezinnen en het bestuur van het verwoeste Te- t voor Ouden van Dagen zijn deelne- Tevens. wérden alle maatregelen fomen om door onmiddellijke be. ■inbaarstelling van geldmiddelen den pten nood te lenigen en hulp te ver- pen. JP e opruim in gswer k za am h e d e'n |ds in*vollen gantr zijn Het aantal bommen fader meldt het A.N P de volgende fonderheden: an groote hoogte werden een vijf- jgïal zware explosieve bommen en [eer dan vijfhonderd brandbom- pn lukraak omlaag geworpen, r'cd en verderf brengend aan deze bch reeds zoo zwaar getroffen itad. Infler leiding van den waarnemend commissaris van politie, den hees !Zbac'n. heeft een a-antrfl journalis- T'iet den Pressedezerhent bii het pcomipissariaat den heer W, Janke, bezoek gebracht aan een reeks Jatsen, welke door bommen zijn ge- ■ffen. Zij hebben kunnen constafep- dat wederom dp burgerbevolking D"i Betroffen, zonder dat ook maar in H- minst een geldige reden hiervoor ^Jonden kan worden. 'n totaal heeft deze laffe aanval nu toe 11S dooden geëischt met zwaar gewonden, waarvan een >°t aantal zoo zwaar, dat zij er meer boven oji zullen komen nn? een driehonderd lichtge lden. die na te zijn verbonden. lr hun huis, voor zoover nog 'wezig en bewoonbaar, konden pgkeeren. Bovendien worden p personen vermist, vermoede- f 'iggen zij nog onder het puin- He/ tehuis v'oor ouden van dagen fiA' mederteelinK in het eerste he-' j Ficht dient evenwei eerectifieeerd. |ukkig is het gemeentelijk tehuis voor ONZE rondgan» bracht ons ook naar het museum Ro\ mans On het terrein van het museum werden 71 brandbommen geworpen, waar van velen epn begin van brand de den ontstaan. Een woord van grpoten lof en hulde moet hier worden gebracht aan de bei de nachtwakers van het museum, C. W. Paak ei. T. Wouters, alsmede aan den -agent van politie P J. Noordzij, die, ter. wijl het bombardement nog duurde, 'on- middèllijk tegen de brandhaarden op traden en het begin van brand hlusch- ten met het in emmers gereed staande zand. Door hun pneréiek optreden heb ben deze mannen vóórkomen, dat een van onze fraaiste musea met groote kunstschatten verloren ging. De schade aan het tentoongestelde is betrekkelijk gering. o.a. is het ontwerp van het Vre despaleis van Kromhout beschadigd, dat hing op de tentoonstelling „Neder land bouwt in baksteên". De schade, welke het gebouw hepft geleden, wordt door den rjirecteur. den heer Hannema. geraamd op 40 000. In de Zalmhaven ligt een zestal hos pitaalschepen, welke bij de gemeente Rotterdam in gebruik ziin als hulpzie- kenhuis. Hier worden alleen zieke bur gers verpleegd. In een van deze schepen was een operatiezaal ingericht. Dit schip werd door een hom getroffen. Het pro- iectiel is dwars door het schip heenge slagen en op den hodpm van de haven ontploft. Door het lek i- het schip vol water geloopen en gezonken. "Zondag had men hpt lek gedicht én was het schip weer zoover leeggepompt, dat hét bóven water dreef Het zal evenwel naar een werf gebracht moeten worden om geheel te worden hersteld. Deze zes schepen zijn alle zeer duidelijk geken merkt mét het roode kruis, dat allen .oorlogvoerenden heilig heet te zijn. Het zwaarst getroffen is een wijk in het Zuiden der stad, bewoond door kleine middenstanders en ar beiders. Hier is een reeks zware ex plosieve bommen neergeworpen, welke een aantal woonhuizen heb ben vernield en heele huizenblokken hebben beschadigd. HiPr zijn ook de meeste dooden en gewonden geval len, ruim zestig personen werden op slag gedood. Veertig straten getroffen Bij het bombardement van j.l. Vrijdag, (jlat bijna twee uur heeft geduurd, zijn meer dan 40 straten der stad getrdffen. Volgens de be rekening der politie is de schade van dit bombardement erooter dan die van het bombardement van 14 Mei van het vorig jaar. Dat zij thans niet veel grooter is geweest, is le lanken aan het onmiddellijk krach tig optreden van de hulpdiensten, 'oodat elk begin van brand onmid dellijk kon worden bestreden en nergens het vuur om zich heen kon grijpen. Zeer aanzienlijk is ook de glasschade.. Enkele honderdduizen den vierkante meters glas zijn ver nield. Een groot geluk is, dat vele bommen .^een doel hebben getroffen. Zij zijn óf wel ontploft op het open veld, ofwel in het geheel niet ontploft. Ook ligt er nog een aantal tijdbommen. Hiervan is er éen Zaterdag ontploft voor het huis van ds. Buffinga De geheele .voorzijde werd hierdoor vernield, waardoor de kostbare bibliotheek verloren gegaan is. Dé aanval geschiedde van zeer groote hoogte, naar schatting meer dan 7000 M. Het zicht was zeer goed, de maan scheen helder en bovendien werd nog een aan tal lichtfakkèls uitgeworpen. Nieuwe bepaling voor het verkeer A LGEMEEN werd aangenomen, dat" de verordening van den rijkscommissaris betreffende de verduistering, geen veran dering gebracht zou hebben -inzake den tijd, dat de voertuigverlichting zou moe ten branden, nl. van een half uur na zons ondergang tot een half uur vóór zonsop komst, zoo schrijft de Nederlandsche Automnbiclclub. In deze meening werd.de weggebruiker nog versterkt door een circulaire van den wnd. secretaris-generaal van het departement van justitie d.d 22 Maart 11. waarin nog eens uitdrukkelijk aan politie- instanties werd medegedeeld dat het ge oorloofd was tot een half uur na zonson dergang zonder licht met het voertuig te rijden (resp. deze verlichting reeds gen half uur vóór zonsopkomst te dooven) Door een arrest van ons hoogste rechtscollege, den Hoogen Raad der Nederlanden moet echter het bovenstaande standpunt wonden prijsgegeven. De Hooge Raad steil zich nl. op het standpunt, dat door de verordening van den rijkscom missaris de "bepalingen van de Mo tor- en Rijwielwet inzake de tijd stippen van ontsteken en dooven der voertuigverlichting zijn verval len Dit beteekent dus, dat men voortaan strafbaar is, indien men met een voertuig (ook rijwiel) zonder licht rijdt tusschen zons ondergang en zonsopkomst. Na de vele mededeelingen van tegen gestelden aard. die het publiek van verschillende officieele. zoowel als niet-ófficieele instanties' heeft ontvan gen, mag in den aanvang met recht op de nnodige soepelheid van de politie worden gerekend. Men zii echter ge waarschuwd: de eerste bekeuringen zijn reerls gevallen. Zoolang de verordening van den qRITSCHE bommenwerpers ver- woestten in den nacht van 3 op 4 October te Rotterdam twee kerken, brachten een Nederlandsch hospitaal ^chip tot zinken en veroorzaakten ver liezen onder de burgerbevolking" Al lus de sobere mededeeline in het Duit sche legerbericht van den 4en October En de Nederlandsche berichten aan gaande den Britschen aanval op Rot terdam wistén hier nog aan toe te voegen, dat het aantal dooden reeds ongeveer 120 bedraagt terwijl het aan tal zwaar gewonden de 200 bedenkelijk nadert. Kerken, een hosnitaalschin. een rehtiis voor ouden van dagen, een mu- =eum en een aantal particuliere wonin gen. dit ziin de objecten die de Brit sche vliegers wisten te treffen.. Welk motief ligt ten grondslag aan de he velen, die zii ontyingen. toen zii op stegen voor hun vlucht naar de Maas stad? Eenige uren lang cirkelden zij bo ven de stad; twee uur lang wierpen zii hun doodenrje en vernielende hommen uit boven deze stad. die bewoond is door Nederlanders. Meenen zii door aldus te handelen de sympathie voor de Britten te vergrooten? Is hun oogmerk wellicht, de verwijdering tusschen Ne derlanders en de bezettende macht in de hand te werken? Men moet dit Brit sche bombardement van Rotterdam niet anders zien dan als een hoogst laak bare daad, waarvoor geen verontschul digingen zijn aan te voeren, ja. die in le scherpste bewoordingen afkeuring verdient. „Als dit, onze vrienden zijn" zeide men tot ons, „dat God ons behoede voor hen. Met onze vijanden zullen wij het dan zelf wél klaar spelen". Hon derdtwintig dooden. Onzet deernis gaat uit naar hen, die als nabestaanden de volle zwaarte en de volle droefheid van lezen Britschen .slag' ervaren. BRUSSEL. 6 Oct.. (A.N P.). De bekende Mechelsche carillonbespe ler, Jef Denyn, is tijdens een wan deling zöo ongelukkig komert te vallen, dat hij een schedelbreuk opliep en korten tijd daarna in het ziekenhuis overleed. Met Deny'n verliest Vlaanderen een \an de oud" meesters van het k. kien spel. Denijn volgde als 19-jarige knaap zijn vader op, die carillönbespoler was van de Mechelsche kathedraal. Op 24 jarigen leeftijd werd hij benoemd tot carillon-bespelpr aan de stad Me- chelen, welke functie hij tot aan zijn dood behield. In 1922 stichtte hij de carillón-school te Mechelen, welkè on eer zijn leiriir»- n de geheele wereld bekend werd. Denyn heeft vele stuk kon voor carillon gecomponeerd. VLUCHTELINGEN UIT SOVJET RUSLAND STOCKHOLM. 5 Oct. (D.N.B.) De Zweedsche militaire autoriteiten heb ben Zaterdag, volgens het Zweedsche telegraafagentsrhap, aan de Oostkust van Gotland, bij Gotcs&ondoeg en in het buitensche scherengebied van Stock holm ongeveer 60 Sovjetonderdanen, in arrest gesteld. Het warén militairen en burgers. rijkscommissaris betreffende het ver duisteren niet wordt gewijzigd én hiertoe worden pogingen in het werk gesteld adviseert de Automobiel Club derhalve alle weggebruikers de voertuigverlichting te ontsteken bij zonsondergang en niet te dooven vöor zonsopkomst. ROME, 5 October (Stefani). In zijn Zaterdag \iitgegeven weermachtbéricht no. 489 maakt het Italiaansche opperbe vel het volgenrJe bekend: Gisteren overdag is het plaatsje Ca- tanzaro Marina aangevallen' door Brit sche vliegtuigen. Een aantal bommen trof het spoorwegstation en eenige par ticuliere huizen. Er vallen twee dooden en twaalf gewonden onder de burgerbe volking- te betreuren. Op sommige plaat sen werden de rails beschadigd. Noor d-A f r i k a Tijdens een lucht aanval op Benghazi, welke eenige ma terieele schade veroorzaakte, maar geen persoonlijke slachtoffers maakte, is een vijandelijk vliegtuig dnor het luchtdoel geschut neergehaald Dui"sche. stuka's vielen in den nacht van 2 October met succes de verdedigingswerken aan in de zone van Tobroek, alsmede de haven- wérken van Mersa Matroeh. Er werden branden waargenomen. Onze artillerie trad op tegen de vijandelijke verdedi ging van de vesting Tobroek. waarvan de inrichtingen eveneens door eskaders van de koninklijke luchtmacht doeltref fend gebombardeerd werden. Andere Italiaansche vliegtuigen vielen met tal rijke bommen het station en fie haven werken van Mersa Matroeh aan. Oost-Afrika: Activiteit van onze voor uitgeschoven afdeelingen. Weermachtbericht no. 490 van Zon dag luidt als volgt: In No or d-A frik a ontmoetingen van plaatselijken aard met gunstig ver loop voor onze troepen. De Italiaansche luchtmacht heeft hevige bombardemen ten uitgevoerd en treffers geplaatst op installaties en kaden te Tnbroek. bene vens op de installaties en barakken in de zone van Mèrsa Matroeh. Branden en ontploffingen werdén veroorzaakt. Tijdens een nieuwen luchtaanval op Benghasj zijn nog twee vijandelijke vliegtuigen brandend neergehaald een derde vliegtuig is door jagers neerge schoten (door Duitsche jagers neerge schoten). Onze luchtmacht heeft doeltreffend lucht'bases gebombardeerd op Malta Andere tpes ellen hebben met succes op het eiland Cyprus de vliegvelden van Xikosia en Larnaca bestookt en in de haven Paphos vijandelijke schepen tot zinken gebracht. Duitschland strijdt voor Europa UIT HET HOOFDKWARTIER VAX DEN' FCHER. 5 October. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakte Zaterdag bekend: Aan het Oostelijke front zijn gevechtshandelingen van groote beteekenis aan den gang. Het luchtwapeh heeft in de Zwarte Zee een troepentransi ortschip van ongeveer 20.000 brt. tot zinken gebracht en in den nacht van Vrijdag op Za terdag belangrijke rpilitaire inrichtingen te Moskou en Leningrad aangeval len Er werden verscheidene zware branden waargenomen. Eenheden van de Duitsche marine gingen in samenwerking met de Finsche marine voort met het leggen van versperringen in de Finsche golf. Duikbooten hebben op den Atlantischen, Oceaan vier vijandelijke koopvaardijschepen, waaronder" een groot tankschip van tezamen 28 000 brt.. tot zinken gebracht. In den strijd tegen Groot Brit tan nie brachten gevechtsvliegtuigen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag ten Oosten van Great Yarmouth drie koop vaardijschepep van fezamen 28 000 brt tot zinken. Zii beschadigden bovendien in dezelfde wateren, alsmede in het Kanaal van St. George vier groote koop vaardijschepen zóó ernstig, dat nieuwe verliezen aan scheepsruimte als zeker kunnen worden aangenomen. De luchtaanvallen waren voorts gericht op vliegvelden in Oost-Engeland. Noor d-A f ri k a: In den nacht van Vrijdag op Zaterdag was een doel treffende aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op de stad en de haven Tobroek. Britsche bommenwerpers verwoestten in den swcht van 3 op 4 October te Rotterdam twee kerken, brachten een Nederlandsch hospitaal schip tot zinken en veroorzaakten verliezen onder de burgerbevolking. Gevechtshandelingen van den vijand boven het gebied van het Duitsche rijk vonden niet plaats. De Britsche luchtmacht verloor "in den tijd van 24 Augustus tot 30 September 476 vliegtuigen Daarvan werden er 418 door formaties van de luchtmacht, 53 door eenheden van de marine necrgesc'no ten. In denzelfdpn tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannie in totaal 40 eigen vliegtuigen verloren. Het weermachtsbericht van Zondag luidt: De aanvalsoperaties in het Oosten vprderen gunstig. In het Zuiden van de Oekraïne hebben infanteriedivisies bij gevechten om sterk opge bouwde en taai verdedigde Sovjetstellingen in het gebied van Perekop en bij de zuivering van het schiereiland bezuiden de Dnjeprmonding en van eenige kleine eilanden in de Zwarte Zee in den tijd van 24 tot 29. Septem ber ruim 12.000 gevangenen binnengebracht en 34 tanks. 179 kanonnen en 472 machinegeweren buitgemaakt. Vanuit Oesel hebben pioniers met stormboden in stoutmoedigen aanval het eiland Abruka bezet en de bezetting gevangen genomen. In Oost Karelië hebben de Finsche troepen hun operaties niet succes voortgezet. Luchtaanvallen zijn in den afgeloopen nacht gericht op een belangrijke wapenfabriek ten Zuidoosten van Tsjarkof en op militaire installaties in Mos kou en Leningrad. Aan de Oost- en Zuidoostkust van Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties gebom bardeerd In Noord-Afrika hebben Duitsche duikbommenwerpers losplaatsen cn materiaalopslagplaatsen in de haven van Tobroek en Mersa Matroeh met. succes aangevallen. Tijdens luchtgevechten zijn twee Britsche jagers neer geschoten. Er zijn geen viiandelijke toestellen naar het rijksgebied gevlogen. BERLIJN", 5 October (D.N.B.) - Aan het front van Leningrad hebben de Duitsche troepen op 4 October in felle gevechten een door de bolsjewisten hardnekkig verdedigde plaats genomen Bij deze gevechten maakten de Duit sche troepen dertig Sovjet mnchinege weren buit en 30 granaatwerpers. Den zelfden dag ondernamen de bolsjewisten wederom vérgeefsche pogingen orn door den Duitschen ring heen te breken. De bolsjewistische aanvallen, die met steun van tanks werden ondernomen, werden door de Duitsche troepen met succes af geslagen. De Sovjets verloren daarbij verscheidene tanks. Voort-s heeft de. in dit eebied opgestelde, zware Duitschp artillerie in den loop van 3 October op nieuw belangrijke industrieele doelen in Leningrad onder doeltreffend vuur genomen Een speciaal doel van de Duitsche artillerie vormden wederom de Kiroffabrieken. waar de 'Duitsche granaten wederom omvangrijke schade deden -ontstaan. Een belangrijke fa briéksinstallatie in Leningrad is doo/ het Duitsche geschutvuur in brand ge schoten. Andere Duitsche batterijen be schoten met goed gevolg werven en ha veninstallaties van Leningrad. Bombardementen Voor den oorlog belangrijke doelen en ravitailleeringsinstalla ies in Moskou en Leningrad en een in het Donetsgebicd liggende groote wapenfabriek ziin in den nacht van Zaterdag.op Zondag we deroni door Duitsche gevechtsvliegtu-i gen aangevallen. De raviiailleeringsne wegingen van de bolsjewisten op ande re gróotyj wegen werden eveneens door nach'elijké bombardementen gestoord Op het Ladogameer vernielden gevechts vliegtuigen een kanonneerboot en stel den een klein transportschip met bom men buiten gebruik. Landingspoging Op 3 October hebben de Sovjets na krachtige voorbereiding door de artillc rie een vergeefsche landingspoging on dernomen aan de kust van de Finsche golf bii Strelja Daarbij werden 2.000 Sovjetsoldaten door de Duitsche troe pen overweldigd en in de pan gehakt Voorts werden drie Sovjetmotorhooten en twee sleepbootén tot zinken gebracht en werd een Sovjetkoopvaardijschip in brand geschoten Duitsche pantser jagers drongen op 3 October in den Zuidelijken sector van het Oostelijke frpnt door de bolsjewisti sche stellingen Met. gebruik van pant serwagens probeerden de bolsjewieken door tegenaanvallen het opdringen der Duitsche pantserwagens tegen te hou den. De Duitsche pantseriormaties sloe gen ech'er alle bolsjewistische tegen aanvallen af en vernietigden van haar kant talrijke bolsjewistische pantserwa gens. Een Duitsch pantserregiment heeft op dien dag zijn 300en holsjewisti- schen pantserwagen kapot geschoten. Op 3 October hebben de Sovjets, ge steund door pantserwagens, de-Finsche troepen aangevallen in den Finschen frontsector ten zuiden van de Swir. De Finnen sloegen de bolsjewistische pant seraanvallen af en vernietigden daarbij elf Sovjet-pantserwagens, terwijl nog een andere pantserwagen werd ^er- overd. De Finsche pantserjagers "hebnen in deze gevechten hun groote superio riteit en koelbloedigheid opnieuw bewe zen. Op een plaats van het gevechtster rein in den Noordelijken sector van het Oostelijke front vielen de bolsjewieken op 3 October de stellingen eener Duit sche divisie infanterie eveneens met krachtieen steun van pantserwagens aan. Dé Duitsche infanteristen^sloegen alle bolsjewistisch^ aanvallen met sue ces af en vernietigden hierbij dertien Sovjet-pantserwagens, waaronder een van hef zware type. BERLIJN. 4 October (D N B De zware verliezen der Sovjets aan men- schen en.materiaal die zii in de laatste gevechten in den Zuidelijken sector van liet Oostelijke front en in den vernieti genden slag ten Oosten van Kiew gele den hebben? dwingen hen om van alle beschikbare reserves gebruik te maken. Dat blijkt daaruit, dat bolsjewistische -zrensafdeelingen waarop de Duitsche troepen in de gevechten der eerste Oc- roberdagen in den Zuidelijken sector van het oos'elijke front gestooten wa, ren, slechts onvolledig in uniform ge kleed waren. De tijdens deze gevechten buit gemaakte óf vernietigde bolsjewis tische kanonnen en pantserwagens wa ren pas de laatste dagen uit de fabrie ken gekomén. Vandaag verduisteren om 19.08 uur Heden (Maandag) gaat de zon. op om 7.48 uur; onder om 19.08 uur. De maan gaat op om 19.49 uur; onder om 8.44 uur. Dinsdag gaat de zon op om 7.49 uur; pnder om 19.00 uur- De maan gaat op om 20 17 uur ren onder om 9-4S uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1