Finland wenscht voldoende iccessen in het zich af te Zuiden beginnen teekenen Roosevelt eischt wijziging van de neutraliteitswet waarborg voor zijn veiligheid tilzwijgen van het ).K. Wt verbroken Officieele verklaring De nota's aan Londen BENOEMINGEN Ter dood veroordeeld Vrijwilligers gaan naar het Oostfront JAARGANG No. 66 WOENSDAG 8 OCTOBER 1941 AMERSFOORTSCH DAGBLAD J0NNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK AD VERTENTIEN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Lietdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. ÏRLIJN. ft October. (V.P.BJ Het dat de Duitsche generale staf giste- reeds het gebruikelijke, diepe stilzwijg verbrak, kan als veelzeggend be- wd worden voor de ontwikkeling von \zckondigde groote operatie. Hoewel het^ weermachtbericht ichts iets mededeelt over den •ijd op het zuidelijke deel van het int. kunnen toch twee feiten niet de aandacht ontsnappen, name ten eerste, dat de slair ten Noor van de Zee van Azof een on- rdeel van de aangekondigde, note operaties is en ten tweede, t de Duitsche troepen op dit deel het front reeds den verslagen md achtervolgen. t eerste feit verraadt, dat de ope- iich over een veel grooter gebie 1 ekken, dan algemeen werd ver en uit het tweede feit blijkt, dat ieraties in het Zuiden reeds in een ver gevorderd stadium van ont- eling zijri. De Duitsche troepen •n Bertjansk en Mariapol bezet en •eeds de helft van den afstand tus- den Dnjepr en de Don afgelegd, laar. zoo verklaren militaire krin- is de bolsjewistische legerleiding in Zuidelijken vleugel weer totaal st. Waarschijnlijk had men in het delijke kamp op een aanval op ;ovv gerekend. D.N.B. wijst er op. dat het schouw- tijdens de eerste drie maanden len oorlog in het oosten reeds meer- beleefd werd, in den grootsten ng herhaald wordt. Duitsche leiding trekt wederom ngom de bolsjewistische legers en :t den tegenstander te strijden et doel hem te vernietigen, zoo ft de V o e 1 k i s c h e B e o b a c li- n dit verband. Berliner Boersenzeitung it. dat het voor de liand ligt, wel- teekenis het Donetzbekken voor de ts heeft. Nadat de Sovjets met Kri- tog hun belangrijkste ertsvoorra- iadden verloren, staan zij thans len wanhopigen toestand ook hun ;te steenkoolbekken en de laatste grijke wapensmidse niet meer te n beschermen. De opmerking van land, dat den bolsjewisten toch iliild het Oeralgebied ter beschik- ;taat. is bij de enorme beteekenis i?t Donetzbekken een groot zelf- Deutsche A11 g e me i n e Zel- r ziet in het feit, dat het negende wistische leger gevangen geno- is. een overwinning, welke niet r beteekent dan de ineenstorting en zuidelijken vleugel der Sovjets, 'n opsomming te hebben gegeven e beteekenis van het Donetz bek- waarbii in de eerste plaats gewe- ordt op den kolenrijkdom van dit en op het feit, dat het de voor ste producent van electrische ener- "w de Sovjet Unie is. schrijft het een leger verloren, belangrijke be- lingsbedrijven verloren, dit betee- een nederlaag voor Stalin aan de an Azof. Engelsche persstem militaire medewerker van de nsche Times schrijft omtrent noeilijloen toestand, waarin de •legers zich bevinden: als de ■hers in staat zijn een nieuw offensief te openen, dat in overeenkomt met de vooraf- o en als het hun gelukt hun tot behaalde successen te vergrooten 5 bet duidelijk, dat het gevaar de Sovjet-Unie grooter is dan lij is van meening, dat de Sov jet veel armslag meer hebben. Na- ik hebben zij geen gebrek aan om operaties ten uitvoer te en. maar men moet uiet verge- "t zestig tot Zeventig procent der industrieën in het bedreigde of veroverde gebied ligt. De aanval op Rostof r bet D. ,N. B. van deskundige verneemt, beteekent de aanval "'Isclie luchtmacht op Rostof een en. slag voor de wapenindustrie oyjets. Rostof, dat meer dan 'inwoners telt, is een der belang- steden .in het Zuiden der Sov- le- Het is vooral bekend door de Rossclmasch, die in vredestijd °nismnachines vervaardigde en Wapenfabriek is geworden. Er n ongeveer 25.000 arbeiders. Ros- :'t nog een tweede fabriek voor ^"machines en verder gieterij- joorwegwerkplaatsen, een email- chemische fabrieken. Van uit leidt de eenige belangrijke naar-den Kaukasus. De vernietigde trans portmiddelen D- N B. publiceert eên overzicht vernielingen, die in drie dagen verkeersmiddelen der Sovjets lntrericht. Dit overzicht toont aan, verklaart men van Duitsche /■at de Sovjets nooit in staat zul- 'n' de geleden verliezen ook maar voor een deel te cornpenseeren. Van 4 tot 6 October, dus in drie dagen, wer den 91 treinen geheel vernield. Verder werden 128 treinen zoo zwaar bescha digd, dat zij geen dienst meer kunnen doen, 37 locomotieven werden vernie tigd. De spoorlijnen rondom Moskou en Charkof tot aan de zee van Azof werden op verscheidene plaatsen ver nield. Als men aanneemt, dat een nor male trein bestaat uit slechts 20 wa gons van 10 meer lengte, dan zijn bij de 91 treinen alle 1820 wagons met een totale lengte van meer dan 18 ki lometer vernietigd. De zwaar bescha digde treinen Jiebben dan 2560 wagons met een totale lengte van ruim 25 kilo meter. DE BRITTEN OP IJSLAND OSLO, S Oct. (D.N.B.) iJslanders die met een visschersboot aan de Noor- sche kust zijn aangekomen, maken mpl ding van een afschuwelijke daad van Engelsche soldaten op IJsland. Hef Noorsche telegraafagentschap meldt dienaancaande, dat de vrouwen van twee van deze IJslanders en een 15 ja rig familielid, op een eenzame IJs- landsche boerenhofstede door Engelsche soldaten werden overweldigd. Het vijf tienjarige meisje verdedigde zich met een jachtgeweer en schoot een der En gelsche aanvallers neer. Daarop wer denjkde beide vrouwen en het meisje door>Engelsche soldaten vermoord. D drie in Noorwegen gplando IJslanden? kwamen op het hulpgeroep der vrou wen toegesneld en geraakten met de Engelschen in een vuurgevecht, waar in zijn bun vrouwen wreekten en eeni ge der Engelschen doodschoten Mei hulp van landgenooten konden de ITs landers zich eenigen tijd verborgen houden en tenslotte met. een vischkot ter. naar Noorwegen ontkomen. Een gedeelte van het exterieur der verwoeste St Elisabethkerk te Rotterdam, die met andere kerken, een tehuis voor ouden van dagen; ziekeninrichtingen, een gedeelte van het museum Boymans en vele woningen ten offer viel aan den zinneloozen Britschen luchtaanval in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, waarbij zeer vele slachtoffers te betreuren zijn c (Officieele opname) WASHINGTON, S Oct. (D.N.B Gisterochtend heeft president Roose velt de aangekondigde bespreking over een mogelijke wijziging der neutrali- lictswet gehad met minister Hull, vice- president Wallace, Harry Hopkins en acht leden van het Congres. De leider der democratische senaatsfractie, Bark- ley, deelde mede, dat de besprekingen vanochtend worden voortgezet. Naar officieel wordt medegedeeld heeft Roosevelt medegedeeld, dat hij- voorstander van wijziging der neutraliteitswet is. opdat de -Ame- rikaansche schepen kunnen worden g'ewapend cn zich kunnen begeven naar havens van oorlogvoerende mogendheden en naar de thans verboden oorlogszones. De president heeft op de gisteren ge houden persconferentie geweigerd ant woord te geven op de vraag over welke punten men het in zijn conferentie met de fractieleiders van beide partijen niet eens is kunnen worden. Hij merkte al leen op, dat de besprekingen vandaag voortgezet zouden worden. Toen Roose velt's aandacht gevestigd werd op een bericht uit Moskou, volgens hetwelk een lid van de Sovjet-rcgeering ver klaard heeft, dat de Amerikaansche regeering tot dusver wat betreft de kwesjie der godsdienstvrijheid in het geheel geen ruggespraak heeft gehou den met de Moskousche regeering, toonde Roosevelt zich zeer verrast Het besluit van Panama Vervolgens werden Roosevelt vragen gesteld over het besluit van de Pana- meesche regeering, waarbij het bewape nen van koopvaardijschepen wordt ver boden. Eerst, verwees Roosevelt den vrager naar het ministerie van buiten- landsche zaken, maar verklaarde ver volgens, dat wanneer de regeering van Panama dit wenscht, zij natuurlijk hpt recht heeft de verwijdering van kanon nen op 6chepen onder Panameesche vlag te gelasten. Overigens wordt door het besluit van Panama de noodzaak nog urgenter de neutraliteitswet der Vereenigde Staten te veranderen. Het besluit van de Panameesche re geering om de bewapening van- koop vaardijschepcn te verbieden, heeft in politieke kringen te Washington ove rigens pijnlijke verbazing gewekt, daar men op grond van de, door de pan Amerikaansche conferentie op voorstel van Washington aangenomen, resolu ties algemeen had aangenomen, dat de Amerikaansche regeering Panama ver lof had gevraagd, voordat zij stukken geschut op schepen onder Panameesche vlag bracht. De minister van buitenlandsche za ken. Huil, gaf gisteren op de perscon ferentie toe, dat geen overleg met Pa nama heeft plaats gehad. Veeleer heeft de Amerikaansche marine, zoo ver klaarde Huil. tezamen*met de federale scheepvaartautoriteiten en de particu liere schecpvaartpiaatschappijen eigen machtig de bewapening van de onder vreemde vlag varende schepen doorge voerd. Huil beweerde, dat het om een ..onbeduidende detailkwestie" ging. Aan de solidariteit, zoo zeide hij, wordt hierdoor niets veranderd. De genoem de Amerikaansche autoriteiten heb ben, blijkbaar in goed vertrouwen, ge handeld, daar slechts een enkel land, nl. de Vereenigde Staten, de bewape ning van koopvaardijschepen verbiedt. Huil hield daarop een vurig pleidooi voor de opheffing van dit verbod. Critiek op Roosevelt Senator Clark heeft in een te Pitts burgh gehouden rede gezegd, dat een wijziging der neutraliteitswet ten doel heeft, oorlog uit te lokken en een reeks incidenten te veroorzaken. Indien de president met de grootè -verantwoorde lijkheid, welke aan zijn ambt verbon den is, gelooft, dat voor de veiligheid en de welvaart der Vereenigde Staten deelneming aan den oorlog en het z°n- den van een Amerikaansche expeditie- leger noodig zijn, moet hij openlijk in een boodschap aan het Congres den oor log eischen. Wanneer het Congres die oorlogsverklaring verwerpt, aldus Clark, moet men Roosevelt. Stimson, Ickes en andere satelieten muilkorven, omdat zij voortdurend tot oorlog aanzetten. De handelspolitiek De vice-minister van buitenlandsche zaken. Welles, moest op de New York- sche jaarvergadering van de vereeni- ging voor den buitenlandschen handel bevestigen, dat de Vereenigde Staten door hun' handelspolitiek na den we reldoorlog de koopkracht van het bui tenland op calastrophale wijze hebben ondermijnd en zoodoende bijgedragen hebben tót de economische ellende en rle verbittering in de landen van de zg. „havenots". Welles verklaarde letterlijk het. vol gende: door ons optreden hebben wij er toe mede geholpen om een lawine van handelsbeperkingen in beweging te brengen, welke den levensstandaard zeer spoeditr op een gevaarlijk laag peil bracht. Walles gaf indirect tob, dat de aan den gang zijnde nieuwe ordening der wereld een gevolg is van deze ver keerde politiek, door te verklaren, dat de aan liet licht gekomen wantoestan den hel den „dictators" makkelijk heb ben gemaakt vat te krijgen op de door de ellende getroffen volken. Welles eischte na dezen oorlog een handelspo litiek in den geest van de Atlantische verklaring van Roosevelt en Churchill. FINSCHE RTJXSDAG BIJEEN GEROEPEN HELSINKI, 8 Oct. (D.N.B.) De premier, Rangell, heeft vandaag den rijksdag bijeengeroepen voor een gehei me zitting, waarin, naar verluidt, over de politieke' situatie is gesproken. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag wierpen Britsche vliegers bommen op eer» woonwijk van Rotterdam, verwoestten kerken, een tehuis voor ouden van dagen, ziekeninrichtingen, een gedeelte van het museum Boymans en vele woningen. Talrijke dooden en gewonden zijn de bloedige getuigen van dezen waanzinnigen Britschen daad. Het Noorsche kerkje, dat zwaar getroffen werd (Officieele opname) HELSINKI, 8 Oct. (D.N.B.). De no tawisseling tussèhen de Engelsche en de Finsche regeering en tusschen d© vroe gere Noorsche en de Finsche regeering hs gisteren officieel bekend gemaakt. Het memorandum, dat de vertegen woordiger der uitgeweken Noorsche re geering 22 September op het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken overhandigde, behelst o.a. het volgen de: „Met het oog op de hui een gewoon vriend schappelijke verhouding, die steeds tus schen Noorwegen on Finland, hun regee ringen en volken heeft geheerscht, wenscht de Noorsche regeering te wijzen op het gevaar, die de. betrekkingen tusschen beide landen alsmede het geheele Noorden be dreigt, een ge-\aar, ontstaan door de voort gezette oorlogshandelingen, waartoe Fill- land is overgegaan in bondgenootschap met de mogendheid, die zich nog met Noorwe gen in oorlog bevindt. Wjj weten, dat zoo wel het Finsche als ook het Noorsche volk bezield is van de hoop, dat ook na den oorlog goede, vertrouwelijke betrekkingen tusschen onze landen zullen heerschen." In de Finsche antwoordnota hierop wordt verklaard: „In Finland (heeft men niet opgehouden de nauwe saamhoorigheid der Noorsche volken te beschouwen als een belangrijk politiek doel. De practische mogelijkheden tot verwezenlijking van de Noorsche ge dachte zijn de laatste jaren door de fun- damenteele politieke en oorlogsgebeurte nissen beïnvloed, van Finsche zjjde vooral door de omstandigheid, dat Finland sinds 1939 alle krachten (heeft moeten inspannen tot bescherming van zjjn land tegen het veroveringsstreven van een staat, die niet behoort tot de Noordsche landen. Deze voorvallen hebben evenwel .de houding van. Finland tegenover zijn Noordsche buren op geen enkele wijze veranderd. Deze hou ding blijft den grondslag bezitten van war me, vriendschappelijke gevoelens en het streven naar een nauwe samerrwerking tus schen alle Noordsche landen." Het Engelsche memorandum, dat 28 September werd overgereikt op het Fin sche ministerie van buitenlandsche za ken; zegt o.m.: „Als de Finsche regeering haar op- marsch o^ zuiver Russisch gebied voort zet, ontstaat een situatie, waarbij Groot- Brittannië is gedwongen Finland als open lijken vijand te •beschouwen en wel niet alleen voor den duur van den oorlog, maar ook na de sluiting van den vrede.'De re geering van Groot-Brittannië zou een der- gelijken gang van zaken diep betreuren. De Brjtsche regeering zou gaarne zien, dat de normale diplomatieke betrekkingen tus schen beide landen terugkeeren. De Fin sche regeering dient evenwel te begrijpen, dat de eerste essentieelc voorwaarde om dit mogelijk te maken hierin bestaat, dat Finland een einde maakt aan zün oorlog tegen Rusland en zijn troepen overal terug trekt, waar zij de grenzen van 1939 hebben overschreden". De antwoordnota van de Finsche re geering aan Groot Brittannië, die gister middag door bemiddeling van den Zweedschen gezant is overhandigd, be vat o.a. het volgende: „De Finsche regeering acht het gepast op de volgende feiten te wijzen: 30 Novem ber 1939 begon de Sovjet-Unie een onge- motiveerden, ongeprovoceerden aanval op Finland. De volkenbond vérklaarde 14 De cember op grond hiervan overeenkomstig artikel 16 van het volkenbondshandvest de Sovjet-Unie tot aanvaller en sloot haar uit den volkenbond. Engeland nam aan deze stemming deel. Finland werd b'u zu'n oor logvoering alleen gelaten en moest op 12 Maart 1940 met de Sovjet-Unie den ge dwongen vrede van Most nu sluiten. Ter stond na het sluiten van den vrede begon van de zijde der Sovjet-Uni^ een meedoo- genlooze afpersingspolitiek jegens Finland. De strijdkrachten der Sovjet-Unie be gonnen 22 Juni 1941 opnieuw met de vij andelijkheden tegen Finland. De vijande lijkheden van de zijde der Sovjet-Unie ont wikkelden zich den 25sten Juni tot een stelselmatigen, uitgebreiden aanval op tal rijke zuiver Finsche punten. Nadat Finland had geconstateerd, dat het weer het voor werp van een gewapenden aanval was ge worden, ging het pas begin Juli tot actijeve afweermaatregclen over. De strijd van Fin land tegen dezen aanval, die 30 Novcmfïer was begonnen, en in verschillende vormen onafgebroken was voortgezet, was en is zelf\ erdedigmg. Belangrijke gebieden binnen de grenzen van 1939 ziin nog steeds in handen van (Jen vijand cn deze gebieden evenals die, welke zich buiten de genoemde grens be vinden, die de Finsche troepen in den loop der gevechten hebben bereikt, werden ge bruikt als uitgangspunt van een aanval op Finland. Een doeltreffende verdediging, waartoe niemand Finland het recht kan ontzeggen, is voor dit land slechts mogelijk door ver schuiving van z'yn defensie naar deze ge bieden zelf. Deze streken, die aan de an dere zijde van de oude Oostelijke grens zün gelegen, zijn ook niet „zuiver Rus sisch", maar haar bevolking is in de eer ste plaats Finsch. Volgens de nieuwste Sovjetstatistiek, die ter beschikking is van 1930 was de bevolking der in het memorandum genoemde gebieden aan de andere zijde' van de Oostelijke grens vol gens nationaliteit voor 93.4 tot 99.2 pro cent Finsch. De betrokken streken be- hooren tot de gebieden, waarvan de Fin sche bevolking in verband met den vrede van Dorpat van 1920 beloften omtrent een garantie \an zeer aanzienlijke autonomie van dc Sovjetrcgeering ontving. Finland begrijpt, niet, dat Groot Brit tannië zich gerechtigd 'of zelfs verplicht kan gevoelen Finland als openlijken vyand te behandelen." Uitwisseling van gewonden mislukt BERLIJN, S October. (V.P.B.) Toen Maandagmiddag in de Wilhelmstrasse in een korte verklaring medegedeeld werd, dat de onderhandelingen over de uitwisseling der zwaargewonde krijgs gevangenen een gunstig verloop had den, wa6 het nog niet te voorzien, dat enkele uren later groote moeilijkheden zouden ontstaan. Op initiatief van Duitschland werden via het Ameri kaansche gezantschap, dat de belangen van Engeland te Berlijn behartigt, be sprekingen gevoerd over de modalitei ten, waaronder de uitwisseling zou plaats vinden. Tijdens deze onderhandelingen bleek, dat tegenover de ongeveer 1500 Engel sche zwaargewonde krijgsgevangenen slechts 50 Duitsche zwaargewonde krijgsgevangenen uitgewisseld kon den worden. Om dit groote verschil te nivelleercn, werd van Duitsche zijde op grond van een vfoeger verdrag over de uitwisseling van vrouwen en kin deren, voorgesteld om het aantal in Engeland geïnterneerde vrouwen en kinderen tegen de Engelsche zwaarge* woonde krijgsgevangenen te ruilen. He.f lag in de bedoeling der Duitsche instan ties om ook in de toekomst de uitwis seling op deze basis voort te zetten. Dinsdagmiddag begon echter plotse ling de Engelsche radio zich in deze kwestie, welke uitsluitend langs diplo matieken weg besproken was, te men gen. Om acht uur meldde de Britsche radio, dat wanneer om 10 uur geen Duitsche verklaring afgelegd zou zijn, de lazaretschepen niet zouden uitvaren. Duitschland verklaarde toen om 10 uur, dat de Duitsche regeering zich zooals reeds vroeger aan het Ame rikaansche gezantschap medegedeeld was bereid verklaard had tot een uitwisseling op gelijke basis. Daarop werd van Engelsche zijde verklaard, dat de uitwisseling op dezen grondslag kon plaats vinden, terwijl de propagan- dadierist terstonr) met de beschuldiging kwam, dat Duitschland de humanitaire actie had doen stranden. Uiteraard wijst Berlijn deze beschuldiging ten scherpste af. Onder geen voorwaarden wil Duitschland zwaargewonde krijgs gevangenen en geïnterneerde vrouwen en kinderen tot voorwerp van een pro- paganda-actie maken. De Wilhelm- strasse wil daarom volstaan met -de mededeeling, dat de onderhandelingen (angs diplomatieken weg voortgezet zullen worden. Vandaag verduisteren om 19.03 uur Heden (Woensdag) gaat de zon op om 7.52 uur; onder om 19 03 uur. De maan gaat op om 20.44 uur en onder om 10.51 uur. Donderdag gaat dc zon op om 7.54 uur; onder om 19.01 uur. De maan gaat op om 2117 uur en onder om 11.50 uur. 's-GRAVENHAGE, 8 October. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heeft op grond van par. 1 van zijn ver ordening nr. 108/40 (vierde verorde ning betreffende bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) •be noemd: Den vice-president bij het ge rechtshof in Den Haag mr. van Ro- mondlt to>t president van dit ge rechtshof. den rechter in de arron dissementsrechtbank te Amsterdam mr. Weitjens tot. lid van den Hoogen Raad in Den Haag en den advocaat dr. Peeters in Eindhoven tot bur gemeester van Maastricht. 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. Do hoehere S.S.. und Polizeifuehrer maakt bekend: De Nederlandsche onderdaan A. T. Addicks uit Amstrdam is door. een krijgsraad der S.S. en politie we gens het plegen van een daad van geweld jegens een lid van de Duit sche politie en wegens het verboden bezit van wapens ter dood ver oordeeld. Het vonnis i6 voltrokken. 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. Zoo als reeds medegedeeld is, wordt het le bat. van het 2e legioensregimënt Zaterdag a.s. hier ter stede be- eedigd. De beèediging en het ver trek van deze groep Nederlanders, die zich naast den dapperen Duit- schen soldaat voor den strijd tegen de bolsjewieken zal inzetten, zal worden tot een zeer beteekenisvolle plechtigheid, waaraan de hoogste Duitsche en vele Nederlandsche autoriteiten zullen deelnemen. Wij behoeven wel niet te wijzen op de vérstrekkende beteekenis van deze daad voor Nederland en voor het Ne derlandsche volk, dat door dit voorgaan van dit legioen vastberaden strijders, dat bereid is het hoogste goed voor de verdediging en het behcud onzer be schaving en cultuur te offeren, den weg gewezen wordt naar de plaats, die land en volk in het toekomstige Europa, {iét onder leiding zal staan van den Fuehrer aller Germanen, Adolf Hitler, zullen innemen. Zij, die straks den eed van trouw aan den Fuehrer voor den strijd tegen de bolsjewieken, zullen afleggen, ver tegenwoordigen dat steeds groeiend deel van het Nederlandsche volk, dat zich mettet'ttrdaad afwendt 'van pluto cratie, jodendom en bolsjewisme, dat deel, dat de oogen geopend heeft voor de waarachtige belangen van Neder land in de komende Germaansche vol kengemeenschap. Zij die straks gaan vertrekken en zich in hechte wapen- broederschap zullen scharen aan de zij de der tienduizenden Nederlanders, die op verschillend terrein aan de grootste worsteling, die de wereld ooit kende, tezamen met Duitschers. Italianen, Roe- meenen. Hongaren. Finnen, Denen en Noren, zullen deelnemen, leggen niet den inzet van hun leven de basis voor Neerlands toekomst doch ook en vooral voor het behoud oifzer eeuwenoude christelijke beschaving, want het gaat immers ook om de verdediging der christelijke levensleer. Laten czij, die oogen en hart nog im mer hoopvol op het Westen gericht hou den en na harde lessen nog steeds niets geleerd blijken te hebben, bedenken, dat er slechts twee (mogelijkheden zijn: opgang of ondergang opgang met Adolf Hitler of ondergang met Stalin en zijn trawanten. De ondergang van het avondland zou het onherroepelijk gevolg zijn van een overwinning der bolsjewistische hor den, waartegen de Fuehrer nog juist te rechter tijd heeft ingegrepen. Italiaansch legerbericht ROM-E, 8 Oct. (Stefani) In zijn weermachtsbericht no. 493 maakt het Italiaan6che opperbevel het volgende bekend: Noord-Afrikn: Tijdens plaatselijke acties aan hef front van Tobroek heb ben onze afdeelingen infanterie aan- valspogingen van den vijand \erijdeld. De artillerie heeft de verdedigings werken van de vesting Tobroek doel treffend bestookt. Men heeft vast gesteld, dat tijdens de luchtgevechten boven Solloem, waarvan melding is ge maakt. in het, weermachtsbericht van 6 October, Duitsche jagers vijf jn plaats van twee vijandelijke toestellen hebben neergeschoten. Engelsche vliegtuigen hebben weer bommen laten vallen op Tripolis, waar hij vijf slachtoffers vielen en onbelang rijke materieele schade werd aan gericht. Italiaanschp vliegtuigen heb ben vannacht vliegvelden op Malta ge bombardeerd. Er werderw zware ont ploffingen waargenomen. Ooet-Afrika: geen enkele gebeurtenis '"»n bii-'onder belang.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1