Turkije's moeilijkheden De beslissende slag tegen Timoschenko Nieuwe omsingelingsslag, thans bij Brjansk Half rantsoen boter extra voor 13—20 jarigen Weer eenige brandstof-bons aangewezen nkrimping der bloementeelt met 50% DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a !00 km. vóór Moskou Gewapende Nederlanders Evacuatie van Moskou Belangrijke radio-rede van ir. Mussert GEEN OLIE MEER VOOR JAPAN ZUINIG MET GAS en electriciteit! Ned. Volksdienst en de |0e JAARGANG No. 87 DONDERDAG 9 OCTOBER 1941 AMERSroORTSCH DAGBLAD \B0NNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per jost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ENvan 1—4 regels l.UO. elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Lieldadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN. 8 October. (V.P.B.l Berlijnsche militaire kringen ver- klaren in een commentaar op het gisteren uitgegeven legerhericht, dat het Duitsche front tot 200 km. vóór Moskou, opgerukt is. Dit hetec- kent niet. dat enkele voorposten, maar dat de kern van het Duitsche front dc bolsjewistische hoofdstad tot dien afstand genaderd is. Het succes der Duitsche troepen is ioral daarom zoo groot, omdat zeer erke bolsjewistische troepen rond ja«ma geconstateerd waren. Berlijnsche militaire kringen wijzen op. dat in het extra-bericht met na- uk gesproken wordt van een ..door aak" in het centrum van het front van een „nieuwe serie geweldige >rnietiging6slagen" Alleen reeds uil •zo formuleering blijkt, dat de omvang t nieuwe Duitsche operaties zelfs in rgelijking met de vroegere vernieti- ngsslagen zeer groot is Het feit. dat alleen in de omge ving van Wjasma verscheidene bolsjewistische legers ingesloten en vernietigd worden, voltooit, aldus verklaren militaire instanties, het beeld van de geweldige vernieti ging. welke tusschen Smolensk en Moskou heeft plaats gevonden en welke tevens als een beslissende slag tegen het leger van Timoschen ko beschouwd kan worden. Om de draagwijdte der nieuwe ope- ties in hun ware grootte te kennen, oetmen zich eerst een duidelijk denk- dd vormen van den toestand, waar- het bolsjewistische defensieve front |r?m October verkeerde. 9e légers van Worosehilow waren door aantal verpletterende veldslagen uit Balusche landen verdreven en moesten h met zware verliezen op het kleine rein rond LcningYod terugtrekken, waar I 'tens Engelsche schattingen moer dan 1 llioen soldaten omsingeld ziin. ISlechts onbeteekenende krachten van ■oroschilow staan nog ten Zuiden van I t Umenrneer. waar zij gedurende dc laand September nog zware verliezen 1 leden hebben. I Intusschen werd het groote Zuidelijke I :er van Boedjennv over den Dnjepr I "uggeslagen. Daarna boette het in den I ooien slag ten Oosten van Kief het I nótste deel zijner manschappen en I n zijn materiaal in. terwijl het Hstant na den slag ten Noorden van d zde van Asof door de Duitsche troe- H n achtervolgd wordt. I Alleen de legers van Timoschenko, Hiarin volgens Duitsche verklaringen I beste bestanddeelen van de nog orhanden zijnde bolsjewistische Ie- H rmacht opgenomen waren, stonden na vernietigingsslagenvan Minsk— Nystock en Smolensk nog als een ploten geheel in de omgeving van i. In deze legers lag de rugge- aat van den veerstand. Na de yer- etiginsr van de Noordelijke en Zuidc [J:e lepers heeft dus thans het uur ge- iften. waarin het centrale leger zal decaan. In tegenstelling tot de meening. welke in het buitenland heerscht. waren ook deze nieuwe Duitsche operaties niet gericht op het bezet ten van een stad in dit geval Moskou maar op de vernietiging van vijandelijke strijdkrachten. Het bezetten van steden is en blijft voor de Duitsche- legerleiding slechts'in zooverre een strategisch doel, wanneer het moet worden ingeschakeld in de operaties, welke direct tegen het bolsjc wisme gericht zijn. Het gchcele bolsje wistische frprit is., door de nieuwe sla gen opengereten en van het Noorden tot het Zuiden een tooneel van ver schrikkelijke vernieling geworden. Het woord van Adolf Hitler, dat de bolsje wistische vijand reeds gebroken is eri dat hii nooit meer zal kunnen op staan, is door het eerste extra-bericht van den generalen staf bevestigd. Het Zuiden Van Duitsche militaire zijde woedt verder medegedeeld, dat sterke groepen gevechtsvliegtuigen de operaties van het Duitsche leger aan de Noordkust van d^ Zee van Azof met succes onder steund hebben. Buitengewoon hevige aanvallen werden gedaan op bolsjewis tische transportschepen en koopvaar ders. Bij Marioepol werden twee sche pen van 1800 en 1500 ton tot zinken ge bracht. In de haven van Berdjansk werden twee kleine schepen tot zinken gebracht, een schip van 2000 ton werd zwaar beschadigd. In het gebied, waar de bolsjewisten op Rostof terugtrekken, werden hun colonnes met succes dóór gevechtstvliegtuigen aangevallen Meer dan 100 gemotoriseerde en bespannen voertuigen werden door bommen ver .«ield. Een groot aantal voertuigen werd ernstig beschadigd. Gewapende Nederlanders moeten wü allen op 17 en 18 October zijn terwille van onze noodlijdende-land- genooten. Op ate dagen houdt Win terhulp Nederland een huis- en straat collecte. waarbij speldjes mei wapens van de provincies en de stad Amster dam ten verkoop worden aangeboden. SJANGHAI, 9 Oct. (D.N.B.) Om trent de reactie van de Duitsche over winningen op den toestand in Moskou molden in Sovjetkringen alhier ontvan gen berichten, dat de evacuatie van alle partij- en regeeringsbureaux. van de hoogste militaire autoriteiten en de buitenlandsche ambassades en legaties uit Moskou in vollen gang is." De bur gerbevolking heeft echter bevel gekre gen in de' hoofdstad te blijven en zich voor te bereiden op het bieden van den uitersten tegenstand. Sovjetkringen al hier gelooven. dat het vertrek van den •\merikaanschen ambassadeur Stein- hardt, de inleiding vormt tot dc evacu atie van het corps diplomatique en dat hij niet zal terpgkeeren, maar de lei ding der ambassade in handen zal la ten van den zaakgelastigde. Omtrent de nieuwe verblijfplaats van de receering melden uit de Sovjet-Unie aangekomen Sovjet-vertegenwoordigers dat op aandrang van de Engelsche en Amerikaansche diplomaten Stalin defi nitief een beslissing heeft genjomen ten gunste van Stalingrad (Tsaritsin) als nieuwe zetel van regeering. partij en de fensie. Britsch convooi beschoten BERLIJN. 9 October. Naar het D N B. van militaire zijde verneemt, hebben vèrdragende Duitsche batterijen gistermiddag een IBritsch convooi in het Kanaal met succes onder vuur ge nomen. Na een korte beschieting was het convooi verstrooid. V VICTORIE - DU1TSCHLAND WINT OP ALLE FRONTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 9 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De diepe doorbraak-operaties in het midden van het Oostelijke front hebben tot een nieuwen, grooten omsingelingsslag geleid. Door sterke pantserstrijdkrachten in den rug aangevallen, staan thans ook in het gebied rondom Brjansk drie vijandelijke legers voor hun vernietiging: Tezamen met de reeds bij Wjasma inge sloten formaties heeft hier maarschalk Timosjenko de laatste volledig strijdvaardige legers van het geheele Sovjet-front op geofferd. (De ill bovenstaand bericht van he.t Duitsche opperbevel vermelde stad Brjansk ligt op circa 300 K.M. ten Zuidwesten van Moskou. Red.) NAALDWIJK, 8 Oct. Naar wij Iv'ernemen zal met ingang van 1 Ja^ nuari 1942 het teeltrecht yoor de bloemenkweekers met vijftig pro cent worden ingekrompen. Tegelij kertijd zullen zij dan verplicht wor- fen den hierdoor vru gekomen rond te betelen met groenten of andere voedselproducten. Als basis voor de inkrimping der bloe- H-nciiltuur wordt aangenomen de toe- I ind per December 1940. Hierdoor B"'di dus rekening gehouden met de Brplicht ingekrompen teeltoppervlak- En voor 1941, alsmede de eventueel vrijwillig ingekrompen -teeltgron- ln J Met ingang- van 1 Januari zal de be-' rking- reeds effectief worden om wel- I reden de. Ne.derlandsche Sierteelt- Bn'rale than! aan de bij haar georgani- B^rde bloemkweekers reeds een waar- huwinjr heeft doen toekomen, waar- H °r de noodige maatregelen voor den mlpf van het teeltplan 1942 genomen nnen worden. ^cl H?t in de bedoeling den kweekers beuze te laten in te krimpen op de I 0r! glas welke hun het beste schikt I htcr zal daarbij rekening worden gc- I Men mej intensiviteit van de ver mende glasbedrijven in den tuinbouw. bijzondere maatregelen is nog be- Ual<f. dat geen overschrijving van teelt- ^inningen toegelaten zal worden, zoo- II men zich door zulke overschrijvingen B^aan de verplichting tot inkrimpen zal m*nen onttrekken. 's-GRAVEXHAGE, 8 Oct. De se cretaris-generaal vqn het departe ment van Landbouw en Vi6scherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van boter. Aan personen, die geboren zijn na 1 Januari 1921, doch vóór 2 Ja nuari 1928, wordt een extra rant soen boter Van 125 gram beschik baar gesteld. Degenen, die hiervoor in aanmerking komen, dienen zich in de week van 13 tot en met 18 October a.s. op een door de plaatselijke distributiediensten nader vast te stellen dag. bij deze diensten te vervoe gen. Zij zullen dan een bon voor „een half rantsoen" boter ontvangen, welke onbe perkt geldig is en recht geeft op 125 gram boter, zonder reductie. Daar de kleinste verpakking van boter 250 gram bedraagt, dienen steeds twee bonnen bij den winke lier ingeleverd te 'worden, zoodat degenen, die over een oneven aan tal bonnen beschikken, mei ande ren een combinatie zullen moeten vormen, teneinde een even aantal te verkrijgen. In den vervolge zal aan houders van vetkaarten, die op medische gronden voor extra rantsoenen boter in aan merking komen, boter tegen de gebrui kelijke reductie van 22% cent per 250 gram worden verstrekt. Aan deze per sonen zullen losse rantsoenbonnen ge merkt met „een rantsoen margarine of vet" worden verstrekt, welke recht ge ven op 250 gram boter met reductie. Uitreiking geschiedt uitsluitend tegen overlegging van een door den vertrou wensarts geteekend formulier^ md 29. waarbij tevens de stamkaart dient te worden overgelegd ter controle van het feit, of destijds een vetkaart werd uit gereikt. In een officieele publicatie zijn de voor de detaillisten van belang zijnde bijzonderheden, betreffende de inleve ring der bonnen, vermeld. 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. In het kader van het vertrek van een ba taljon Nederlandsohe nationaal-so- cialisten naar het Oostfront op Za terdagmiddag a.6. zal de leider der N.S.B. Vrijdagavond 10 October van 19.45 tot 20 uur een zeer belangrijke radiorede uitspreken over den zen der Hilversum 2, golflengte 301 m. 's-GRAVENHAGE. 9 Oct. Gelijk reeds kort is bericht, zal de leider der N.S.B.ir. Mussert Vrijdagavond 10 Oc tober een zeer belangrijke radiorede houden. Het onderwerp van deze rede' zal zijn: „Hoe ik er toe gekomen hen, onze Nederlandsohe nationaal-socialis- ten naar bet Oostfront te zenden om te strijden tegen de bolsjewisten." Deze rede zal worden uitgesproken over den zender Hilversum 2, op golf lengte 301 meter, van 19.45 uur tot 20.00 uur. Deze radiorede» die zich o.m. bezig zal houden met het vertrek van een batal jon Nederlandsche nationaal-socialisten naar het Oostfront, zal van groote betee- kenis blijken te zijn. Wij vestigen er daarom de bijzondere aandacht op. N BERLIJN. 9 October. De gemeen schappelijke Duitsch-Turksche verkla ring. welke zich richt tegen de pogin gen van buitenlandsche kranten en ra dio-stations. om de betrekkingen tus schen heide landen door valsche berich ten te beïnvloeden wordt in Berlijnsche politieke kringen beschouwd als een be wijs voor de Duitsch-Turksehc solidari teit. Berlijn verklaart met nadruk, dal de verklaring een direct gevolg is van de acties, welke Engelsche en bolsje wistische organen ondernomen hebben. De Duitsche pers wijst er met voldoe ning op, dat de Turksche regeering niet geaarzeld heeft de vriendschap met Duitschland in een officieele verklaring te bekrachtigen. In dit verhand deelt een V.P.B.-cor- respondent nog mede, dat te Berlijn nog geen inlichtingen verstrekt worden over de economische onderhandelingen-, wel ke gezant Clodius momenteel nog in Ankara voert. Alleen wordt verklaard, dat de besprekingen een goed verloop hebben en'dat. zeer binnenkort de resul taten der onderhandelingen* gepubli ceerd zullen worden. Turkije vroeger DE V.P.B.-correspondent in Ankara vestigt er de aandacht op, dat ook aan het begin van deze eeuw de betrek kingen tusschen Duitschland en bet Turksche rijk zeer vriendschappelijk waren. Tal van Turksche officieren dienden in bet Duitsche leger, terwijl vele Duitsche officieren als militaire in structeurs in het Turksche leger optra den. Turkije zocht in zekeren zin be scherming bij Duitschland tegen Rus land en Engeland, welke beide mogend heden aasden op de erfenis van den ..zieken man aan den Bosporus". Enge land streefde naar de souvereiniteit over de Arabische landen, die tot notr toe onder de souvereiniteit van den sultan stonden, terwijl Rusland het oog had laten vallen op dc Dardanelles Al leen de tusschen deze mogendheden be staande naijver had Turkije voor-een aanval behoed. Dit was ook oorzaak, dat Turkije in de wereldoorlog de zijde van Duitseh- la.'.d 'koos. Kct einde van dezen oorlog beteekende voor Turkije het verlies van Mesopofamië en Syrië, de zee- engten kwamen onder het bestuur van de Entente, de Grieken kregen Smyrna alsmede Thracië tot aan de Zwarte Zee, terwijl Frankrijk en Italië zich in Zuid-Anatolië nestelden. Turkije scheen te hebben afgedaan als zelfstandige staat. Doch er stond een man on. die dit al les veranderde Moestafa Kemal. Hij stampte een nieuw leger uit den grond, bracht den Grieken een vernietigenden slag toe. verdreef hen uit Klein-Azië, wist zelfs de Franschen en Italianen te dwingen hun bezetting van Anatolië op te geven en bereikte ip het. j aar 1923, dat de "Entente de volledige onafhan kelijkheid van Turkije in Klein-Azië er kende. Het nieuwe Turkije F) ANK zij Moestafa Kemal was Tur- kije het eerste van de in den we reldoorlog overwonnen landen, dat uit eigen kracht zijn onafhankelijkheid te rugkreeg. Hij was niet alleen een groot soldaat, doch ook een groot staatsman. Hij volbracht de moderniseering van de Turken en van hun grondwet in een ongehoord snel tempo. Ds^e geweldige ommekeer kon alleen tot stand wor den gebracht, indien het gelukte, de Sovjet-Russische en "Engelsche eischen in toom te houden. Kemal Ataturk slaagde er in, langs vredélievenden wgg overeenkomsten te treffen met zijn buren, meer speciaal met Sovjet-Rus- la/nd. Toen Turkije echter deel ging uitmaken van den Volkenbond, was het niet meer vrij in het nemen van zijn besluiten. Aan de neutraliteitspoli tiek kon hej land onmogelijk strikt vasthouden. Nog sterker kwam dit tot uiting na den dood van Kemal Ataturk. De op bouw van het land kostte reusachtige sommen, en dit geld werd verstrekt door Engeland, doch tegen hoogc rente en onder voorwaarde dat Turkije zijn wapens en oorlogsmateriaal uit Enge land zou betrekken en ten slotte onder bedjng, dat Turkije met Engeland zou samenwerken in geval van conflicten, behalve wanneer deze betrekking had den op de Sovjets. De door Duitschland in de twee jaar oorlog behaalde succes sen maakten ook op de Turken een zoo diepen indruk, dat zij, er sinds 1939 voortdurend meer naar streven, hun neutraliteit te. bewaren. De zee-engten DE moeilijkheden zijn daarmede ech ter nog niet alle opgelost* met name blijft het vraagstuk welke hou ding Engeland aanneemt tegenover de Sovjetrussische aspiraties ten opzichte van de zee-engten. Waarschijnlijk heeft' Londen getracht de Turken in dat op zicht gerust te stellen, doch het is de vraag of dat een voldoende garantie is. In elk geval vraagt Turkije zich af waarom Groot-Brittannie zoo'n groo te waarde heeft gehecht aan het bezit van Irak en Syrië. Het vraagt zich af, waarom het in verecnigin® met Sovjet- Rusland Iran heeft bezet, zoodat de geheele Zuid- cn Oostgrens van Turkije omvat wordt door zeer sterke En- gelsch-holsjewistische troepen. De Turk sche staatslieden staan dan ook nog voor zeer zware beslissingen. BERLIJN, 9 October Reuter meldt uit Washington, dat de Vcr- eenigde Staten. Groot-Brittannië en de Nederlapdeche omigran- tenregéering te Londen besloten heb ben alle leveranties van petro leum aan Japan te staken. Naar Domei uit Tokio meldt ver klaarden gezaghebbende Japansche kringen, dat rij niet in het minst ver rast zijn over dit bericht. In Japan wer-" den positieve stappen van deze drie regeeringen te dien aanzien verwacht. Japan is volkomen voorbereid om het hoofd te bieden aan eiken toestand welke voortspruit uit Let verbod op dc verscheping van petroleum. De oorlogs structuur van het Japansche bedrijfs leven. zoo voegt men in gezaghebbende Japansche kringen hieraan toe, heeft niet in het minste geleden onder het hlokkeeren van de Japansche saldi en zal evenmin lijdeh onder dit embargo op de verscheping van petroleum. Deze maatregelen kunnen er slechts toe lei den, dat Japan versterkt wordt in zijn voornemen om het Oost-Aziatische ge bied van welvaart te vestigen. 's-GRAVENHAGE. 9 Oct^. Van be- \oegde zijde vernemen wij, dat de over heid wel den indruk heeft, dat over hetv algemeen de bevolking serieus zich in spant om de noodige beperking van 2b% op het gebruik van gas cn electriciteit in toepassing te brengen. Maar ander zijds, nu het seizoen een oploopend ge bruik veroorzaakt en sommigen blijk baar in verleiding komen, om gas of electriciteit ook voor noodverwarming te gebruiken, ernstig wil waarschuwen, om dit niet te doen. Wie gas of electriciteit voor ver warming gebruikt, is in een oogen- blik over zijn rantsoen heen en loopt vast. Dat dit niet. licht te achten is, blijkt uit de cijfers over September jl. In Septe/nbcr zijn (over het g<y hecle land ter oorzako van over schrijding van het gasrantsoen 38627 boeten opgelegd, terwijl bij 629 personen de gastoevoer werd afge sneden. Eveneens in September werden ter öorzake van tc veel clectriciteitsgebruik •13062 boeten opgelegd en hij 955 perso nen "de levering van electriciteit. stop gezet. Deze cijfers zijn ernstig. Ze zijn slechts over één enkele maand. Men houdc zich vo'or gewaarschuwd en ver- lieze de rantsoeneeringsbepalingcn geen oogenhlik uit het oog, want wie te laat zich hierover zorgen maakt, is zelf de oorzaak, dat hij niet meer te helpen is. 's-GRAVENHAGE, 9 Oct. De secre taris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt inzake de'distributie van vaöte brand stoffen het volgende bekend: Tengevolge van den goeden afvoer van kolen van de mijnen loopt de be- voorradins van den handel met vaste brandstoffen regelmatiger. Ten einde ook den handel in staat tc stellen voor een zoo vlot mogelijke af levering aan hef publiek zorg te dragen is het gevvenscht, dat de handelaren eenige maanden te voren een indeeling kunnen maken van de nog af te leveren hoeveelheden. Op grond hiervan ie besloten, om met ingang van Donderdag 9 Octo ber 1941 nog eenige bonnen voor vaste brandstoffen geldig tc verkla ren, èn wel van de bonkaarten j. en k. voor verbruikers in de categorie „haarden en kachels" de bonnen „05 h.k." „06 h.k:" en „07 h.k." en van de bonkaart L. voor verbruikers in de categorie „centrale verwar ming" de bonnen ;,12 c.v.", „13 c.v.", „14 c.v;", „15 c.v.", „16 c.v.", „17 c.v.", „18 c.v.", „19 c.v.", en „20 c.v.". De bovengenoemde honnen, geven gedurende het tijdvak van Donder dag 9 October 1941 tot en met 31 Januari 1942 elk recht op het koo pen van een eenheid vaste brand stoffen. Bovendien zijn met ingang van Don derdag 9 October 1941, geldig verklaard de bonnen gemerkt „brandstoffen een eenheid vijfde periode" en „brandstof fen een eenheid zesde periode" van de zoogenaamde periodëbonstellen, welke aan verbruikers, die op een extra-rant soen van 10 of meer eenheden recht heb ben, en aan verbruikers in de groepen b, c en d met een verbruik van 10 een heden of meer zijn uitgereikt Deze periodebonnen geven gedurende het tijdvak van 9 October 1041 tot en met SO April 1942 elk recht op het koo- pen van een eenheid vaste brandstoffen. Aan de z.g. grootverbruikers, die van de distributiediensten een toewijzing per periode ontvangen, zul/en eveneens toewijzingen voor dc 5de en 6de periode worden vesrtrekt. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat met de hoeveelheid brand stoffen. die op de tot nu toe geldige en de thans geldig verklaarde bonnen is of wordt betrokken, tot 1 Februari 1942 zal moeten worden gestookt. De verbruikers kunnen derhalve op grond hiervan zelf bepalen, wanneer zij met stoken zullen kunnen beginnen. Autowegen in Frankrijk PARIJS, 9 Oct. (D.N.B.) Dc minister van verkeer, Berthelot, heeft bü een oezoek aan Rysscl den bouw van autowegen in Noord-Frankrijk aangekondigd. De plannen van den minister voorzien in den bouw van drie. autowegen, waardoor Noord-Frankrijk met Parys verbonden zal worden en via Luik een aansluiting zal worden verkregen op het Duitsche net van autowegen. Een weg zal .via St. Quentin naar Luik, een tweede van Parijs en Ryssel en een derde van Parijs en Calais loopen. Van Luik zal de verbin ding met het Duitsche autowegennet tot stand worden gebracht. Voor deze auto wegen is een bedrag van vier milliard francs noodig. Berthelot voegde hieraan toe. dat de autowegen na den oorlog aangelegd zul len worden. DE OORLOG IN CHINA HANK AU, 9 Oct. (Domei) De Ja pansche troepen hebben in Hoepeh drie divisies der strijdkrachten van Tsjoeng- king omsingeld en yernietigdv schooltandverzorging 's-GRAVENHAGE, 9 Oct. Een van de meest verwaarloosde gebieden op medisch terrein is wel de schooltand verzorging. We mogen rustig aanne men, dat 97 van de schoolgaande kinderen slechte of minder goede tan den hebben. De verschillende kwalen en ziekten, welke daarvan het gevolg zijn, willen wij hier onbesproken laten. Op het oogenhlik is het met de school tandverzorging zoo, dat deze slechts in enkele plaatsen wordt uitgeoefend, zon der dat een vaste lijn aanwezig is. Nemen wij b.v. de provincie Drenthe met rond 247.000 inwoners, waar Iheele- maal geen behandeling van het school kind plaats vindt. Daar hel vooral deze provincie is, waar met smart op tand heelkundige hulp wordt gewacht, zal de N.V.D. zich in de eerste plaats daarheen hegeven. De behandeling voor de kinde ren zal geheel gratis zijn, omdat, hier een algemeen belang gediend wordt. Dezer dagen is de eerste tandarts naar Drenthe vertrokken. Deze heeft zich vertrouwd gemaakt mot het Bonner systeem, op welke Wijze het work zal worden gedaan. Deze tandarts zal een ander geduren de eenigen tijd opleiden, waarna deze weer in een andere provincie te werk gesteld kan worden. Op deze manier zal worden bereikt, dat begin van het vol gend jaar in elke provincie een tandarts zich aan dc verzorging van het gebit van het schoolkind kan wijden. In de groote centra zullen de tand artsen slechts des morgens in de scho len werken, terwijl zij dan des middags hun eigen practijk kunnen waarnemen. Ten behoeve, van een snelle werkwijze zal elke tandarts worden vergezeld van een assistente, die hem helpt, zoowel bij de uitoefening van zijn practijk. als bij de administratie. Het is dus de bedoeling, dat dc tand arts en zijn assistente zich hegeven naa.r de scholen en in die scholen de leerlin- lingcn behandelen. Hiervoor zijn, zij uitgerust met een volslagen tandheel kundige inrichting, die in koffers ge pakt, betrekkelijk gemakkelijk kan worden medegenomen. Vanzelfsprekend is één tandarts per provincie bjj lange na niet voldoende, om binnen* redelijken tijd alle kinderen te behandelen. De bedoeling is dan ook, in elke provincie meer tandartsen te plaatsen, waarbij zij dan gebruik kun nen maken van de ervaringen, die dc eerste tandarts in deze provincie heeft opgedaan. Met deze schooltandverzorging, welke ongetwijfeld als een heilzame arboid kan worden beschouwd, zal Dinsdag 14 Octdber in de openbare lagere school no. 2 te Emmen worden aangevangen. MAX BLOKZIJL SPREEKT 's-GRAVENHAGE. 9 October. He denavond, van 7.45 tot 8 uur spreekt Max Blokzijl voor de radio (zender Hilversum 2) over activisten, positivis ten en negativisten. Vandaag verduisteren j om 19.01 uur Heden (Donderdae) gaat de zon om 7 54 uur; onder om 19.01 uur Dc maan gaat op om 21.17 uur en onder om 11.50 uur. Vrijdag gaat de zon op om 7.55 uur; onder om 18-59 uur. De maan gaat op om 21.55 uur en onder om 12.47 uur. .....i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1