Staatsgreep in Panama Nieuwe voorschriften voor het verkeer jonden pessimistisch over het Oosten De nieuwe bons Het brood wordt 1 cent duurder Vele ingrijpende veranderingen adere verklaring van dr. Dietrich SCHEEPSVERLIEZEN HOUDEN AAN Dr. J. S. Galj art leider der Ned. Ambulance ANKARA IS ZEER VOLDAAN Loopende textielkaart geldig tot 1 Mei 1942 VOOR WINTERHULP 9 December a.s. Ie JAARGANG No. 88 lONNhMENTSPRIJS: pei 3 maanden voor Amersloort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VRIJDAG 10 OCTOBER 1941 AMERSFÖORTSGH DAGBLAD DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemse he Poortwal 2a TELEFOON INTER C. %620 HOOFB REDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elk» regel meer'/ 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke rejfcl meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 T0CKHOLM. 10 Oct. (D.N.B.). De densche bladen staan vol uiterst simistische berichten over den toe id aan het Sovjetfront. De militaire Icwerkers wenschcn. dat het slecht r wordt, om den DTiitschen "troepen verder oprukken moeilijk te maken, is duidelijk, zoo zegt hij, dat het wc Duitsche offensief gevaarlijker lan men eerst aannam, e Daily Express waarschuwt lezers er voor, te geloovcn, dat hei Sovjets gelukken zal de Duitschers loom te houden. e D a i 1 y Mail,, die zegt. het eenige Ie zijn geweest, dat hot optimisme de heoordeeling van den oorlog aan Oostelijk front heeft gedeeld, ver- art verder, dat na een eventueele [■winning over het Sovjetleger er i letter in de goheele wereld meer zijn, dat zich in groote, met het Duit kan meten, e N'ews Chronicle schrijft, dat er nooit de verantwoording voor de- rensachtige operaties op zich geno- nooit met zoo een vaste overtui- j van den gelukkigen afloon gospro- zou hebben, indien hii niet tevoren «uccsevollc verloop van het offensief end had. Na drie en 'n halve maand is het blad verder, van offensief na nsief. kunnen de Duitschers een of iet beginnen, dat sterker is dan alle rafgaande. De oorlogsgeschiedenis fl zooiets nog nooit aanschouwd. Het is gpkomen, waarop Engeland op I lite tijdingen voorbereid moet zijn. ]|D'' Times schrijft: wanneer de En- I elien er toe geneigd zijn het gevaar jnderschatten, waarin hun Sovjet Jiicenoot zich bevindt, dan zijn de itaire gebeurtenissen tijdens het of- ^ipf in de Oekrainc voldoende om reen zijn vergissing voor oogen te den. Sedert den eersten dag van den o? tusschen Duitschland en de Sov- rnie hebben de Sovjets zelfs geen adtnv van militair initiatief in lian- pehad. Ook pessimisme in de Ver. Staten ok in de New Yorksche pers wcer- gelt zich de indruk, die de geweldige ische overwinningen aan het Ooste e front op het Amerikaansche pu- 'k hebben gemaakt. Onder reusachti- opscliriften puhliceeren de bladen de t-sto Duitsche weermachtsberichten. schrijven, dat de bolsjewistische Ic- r wankelen on dat één millioen man singeld is. Veel aandacht schenkt de b \oorts aan het bericht, dat. de 'iet-regeering reeds uit Moskou dit Het pessimisme over den toe- od dor Sovjets, dat de Amerikaan- 5 bladen beheerscht. wordt nog ver- lil door het sombere oordeel van iden. Verklaringen van dr. Dietrich )e Duitsche rijksperschef heeft voor Duitsche pers een nadere verklaring even over de operaties in het Oosten, begon zijn uiteenzettingen met de tiveering, waarom hij eerst thans iwkeuriger inlichtingen verstrekte, moderne methoden van ohze Doit 's oorlogvoering* zoo zeide hij, stellen ettelijk gedurende zekeren lijd de >pa?andistische mogelijkheden achter do belangen der militaire handelin- Eerst als het succes zich hcefi "gedaan, laten wij de bladen spreken, de oorlogvoering en den bcrichten- nst van onze tegenstanders, is het cnlijk juist omgekeerd. Zij beginnen woorden en laten dan geen daden gen. kom rechtstreeks, zoo vervolgde !trich mt. liet hoofdkwartier van den fhrer. j)cn daar drie maanden lang in. dag uit in een omgeving ge- est. die uit een oogpunt van militaire 'kundigheid den toon aangeeft in de reld. Eiken dag kon ik de militaire 'fuiienissen vergelijken met wat on- tegenstanders daaromtrent melden. militaire berichten zijn niets dan rasheid. Hier zijn militaire analpha- fn aan het werk. Zij hebben geen "w benul hoe men een modernen oor- voert. lp Sovjet-legerleiders karakteriseerde Perschef als volgt: Het zijn legerlei- maar sléchts in dien zin. dat zii jote legers onder hun bevel hadden, zij hebben nog nooit leiding ge.gc- Het tactische optreden der Soviets t de Duitsche successen begunstigd order zei dr. Dietrich, na melding lobben gemaakt van de ontzaglijke balies der Duitsche troepen: maar onaan staat het militaire genie van fuehrer. Hij is uniek en eenig in soort. Als de geschiedenis van dezen tocht eenmaal wordt geschreven, zal i inzien, dat de aan het wonderbaar- drenzende operaties het werk van 1 Seest waren en dat de legers, die ze 'voerden, bezield waren door het vuur zijn wil. Geringe Duitsche ver liezen ^oorts sprak dr. Dietrich over berich- van den vijand betreffende z.g. hoo- Duitsche verliezen en over de z.c. bmsre van de Duitsche reserves. Hij iistateerde, dat de Duitsche verliezen °P den huidigen dag in wcrkelijk- -|(i in totaal slechts 5 bedroegen van f Duitsche verliezen in den wereld oog. CHICAGO, 9 Oct. De minister van marine, Knox, heeft volgens Associated Press, in een rede verklaard, dat het aantal ongelukken in de Amerikaansche industrieën stijgt. In 1940 zijn hierdoor 26,8 millioen' arbeidsdagen voor de natie verloren gegaan. De Duitsche duikboo- ten, zoo verklaarde Knox verder, bren gen meer schepen tot zinken dan door nieuwbouw vervangen kan worden. Een1 V.P.B.-correspondent houdt zich bezig met de vraag of Amerika in staat is zijn scheepsbouwprograin uit te voe ren. Hij wijst er op. dat het American Bureau of Shipping onlangs bekend maakte, dat in begin Augustus de Ame rikaansche' werven 945 opdrachten had den tot het bouwen van schepen, teza men metende 5.834 mill. brt. Niemand twijfelt er aan, zoo vervolgt hij, of Ame rika heeft een enorm program opgesteld voor den bouw van nieuwe schepen, en niemand twijfelt er ook aan, of daarbij heeft men ook voldoende aandacht ge schonken aan de uitbreiding van de werven. Er zijn grootc sommen uitgc trokken voor dit doel en voor de op richting van nieuwe wei*ven. Het laat zich daarom voorzien dat de technische vaardigheid in het bouwen van schepen, die voor een groot deel volgens het zg. standaardtype worden gebouwd, gaande weg zal stijgen. Niet minder vast staat "evenwel, dat er een gc rui mén ftijd van voorbereiding noodig zal zijn eer het zoo ver is. Een pQar maanden geleden deelden de Amerikaansche werven mede. dat men hoopte ieder jaar 1 5 mill. brt. te kun nen afleveren. Indien deze mededceling op waarheid berust, zullen de bovenge noemde 945 schepen er toch nog 4 jaar over doen, om van stapel te loopen. In den wereldoorlog had Amerika een soortgelijk program opgesteld voor den bouw van nieuwe schepen. TIct resultaat was echter, dat eerst in 1919, dus een jaar n a het einde van den oorlog, hel hoogste cijfer werd bereikt. Het is iets anders, de enorme middelen ter beschik king te stellen om een aantal schepen te bouwen en ze inderdaad van stapel te laten loi7|>n. 's-GRAVENHAGE, 10 Oct. V.P.B.) - In antwoord op een vraag, in welk sta dium de voorbereidingen voor de uit zending der Nedcrlanasche ambulance verkeeren. deelde generaal Seyffardt mede, dat tot leider en chef-arts van do ambulance is benoemd dr. J. S. Galjart, arts te Wassenaar. De uitrusting van de ambulance is zoo modern en vol maakt als maar mogelijk is. Ook van het personeel mag men de hoogste ver-, wachtingen koesteren. De strijd In het Oosten. Een Finsche infanterist, die dekking heeft gezocht achter een brandende sovjet-tank, gaat tot den aanval over en stormt voorwaarts (Orbis-Holland) HET VROUWENCONGRES TE BERLIJN BERLIJN, 10 Oct. (D.NB.) Minister Goehhels heeft vandaag de delegaties van dertien Europeesche landen, die op het internationale vrouwencongres te Berlijn vertegenwoordigd zijn, ont vangen. NEW YORK, 10 Oct. Associated Press meldt uit Panama, dat de president van Panama, dr. ArraüL fo Arias, gevlucht is. Dr. R. A. do «la Gucrdia, tot nu toe minister van justitie, is als president beeedigd. Associated Press' meent te weten, dat de gevluchte president in een vlieg tuig naar Columbia is vertrokken. In een ander bericht verklaart het agent schap. dal de regeering van Arias kort geleden heeft geweigerd, over te gaan tot bewapening van onder Panameescho vlag varende schepen, waarvan een deel oorlogsmateriaal van de Vereenig de Staten naar Engeland vervoert Volgens een bericht van United Press is de staatsgreep zonder geweld of bloedvergieten volvoerd. Volgens het zelfde agentschap is het betreden van Paname.esch gebied aan alle Ameri kaansche troepen in de kanaalzone ver boden. De burgemeester van Panama Citv en andere personen zouden gear resteerd zijn. Do gebeurtenissen hebben in politieke kringen te Washington zeer de aan dacht, getrokken. Huil heeft op zijn persconferentie verklaard nog geen be richten te hebben ontvangen ,en dus geen commentaar te kunnen leveren. De gevluchte president Arias was te Washington geen persona grata, daar hij bezwaar maakte tegen het gebruik van Panamcesch gebied door Amerikaansche militaire vliegtuigen. IJij heeft de ergernis te Washington nog vergroot door het bewapenen van onder Panameesche vlag varende Amerikaansche sche pen te verbieden. Indien de Panameesche regeering dit verbod zou handhaven, zouden meer dan 100 Amerikaansche schepen niet bewapend kunnen worden. Ten aanzien van Roosevelts eisch tot opheffing van het verbod van bewapening der onder Amerikaansche vlag varende schepen zeide Huil, dat deze herziening der zoogenaamde neutraliteitswet" belang rijk en dringend is. ANKARA, 10 Oct. (D.N.B.). De Duitsche gezant. Clodius, heeft na dc onderteekening van het handelsaccooid tegenover de pers verklaard, dat door deze overeenkomst de oude, beproefde Duitsch-Turksche handelsbetrekkingen, die vóór den oorlog bestonden, hervat zijn en wel voor langen termijn. Wat de waarde der goederen betreft, overtreft dit accoord verre alle andere tusschen heide landen gesloten overeenkomsten. Van Engelsche zijde, aldus Clodius. heeft men gedurende de onderhandelin gen herhaaldelijk getracht, de kwestie van de levering van Turksch chroom erts aan Duitschland een politieke be- teekenis toe te kennen. In het kader van het geheele verdrag echter is de kwestie van het chroomerts van onder geschikte heteekenis. Door dit verdrag is het Engelsche chroomertsmonopolie in Turkije gebroken, want dc overeen komst voorziet in de levering door Tur kije van chroomerts en bovendien van groote hoeveelheden koper en andere belangrijke grondstoffen. Clodius zeide ten slotte, dat de onderhandelingen steeds in een sfeer van oprechte vriend schap gevoerd zijn. Tevredenheid der Turken Het D.N.B. meldt verder dat men te Ankara -het tot stand komen van de handelsovereenkomst oen veelbelovende étappe in de ontwikkeling der weder zijdsehe betrekkingen noemt. Eenige dagen tevoren was deze lip reeds aan gegeven door het gemeenschappelijke communiqué tegen de buitenlandsehe geruchten. In weerwil van alle manoeu vres der vijanden van Duitschland. zoo zegt men hier. is men er in geslaagd den grondslag, geschapen door de overeen komst van Juni 1941. le verbreeden. Dat -de nieuwe overeenkomst geen voorbij gaand verschijnsel is. blijkt uit het feit dat zii uitdrukkelijk een overeenkomst van langen termijn genoemd wordt en tot 31 Maart 1943 van kracht is. Ook oorlogsmateriaal Men juicht het in Turkije ook toe. dat tot. de Duitsche leveranties oorlogsma teriaal zal behooren. Men heeft daar aan veel belang gehecht, aaiigczien Turkije een buitengewoon groote behoef te aan oorlogsmateriaal heeft Zeer be langrijk acht men hier het slot van hel communiqué, dat spreekt over de nauwe banden op economisch gebied. In kringen van bedrijfsleven en bui tenlandsehe handel heeft de overeen komst groote voldoening gewekt, want de belemmeringen van den oorlog wa ren zeer nadeelig gebleken voor de ge zonde ontwikkeling van den Turkschen buitcnlandschen handel. Tenslotte ves tigt men er de aandacht op; dat het accoord opnieuw bewijst, dat Turkije vastbesloten is zijn volledige onafhan kelijkheid op politiek zoowel als. econo misch gebied te handhaven. Anti-Turk sche demonstratie Te Aleppo zijn anti-Turksche demon straties gehouden, waartegen noch de Syrische regeering. nóch de Britsch Gaullistische militaire - autoriteiten op ©enigerlei wijs zijn opgetreden. 's-GRAVENHAGE.' 9 Oct. - Naar men ons van bevoegde zijde mede deelt, zal de loopende texHelkaarl geldig blijven tot 1 'lei 1942. terwijl de pun (en waardeering van deze kaart ongewijzigd zal blijven. Hier bij dient in aanmerking te worden genomen, dat. zooals reeds eerder werd hekend gemaakt, met ingang van 1 November a.s. voor het aan schaffen van bepaalde groote stuk ken bovendien een speciale vergun nine noodig is. Bijzonderheden aangaande de per 1 November ingaande nieuwe textiel kaart zullen tegen dien datum wor den hekend. gemaakt. Waren de F.S. op de hoogte Associated Press meldt uit Havanna, dat de voormalige president van Pana ma. Arias, daar Woensdagochtend vroeg incognito is aangekomen. Uit Panama meldt Associated Press, dat de voor loopige leider der regeering de La Guarrlia, voorstander is van een samen werking met de Vcreenigde Staten. United Press meldt, dat de Amerikaan sche autoriteiten in de kanaalzone reeds Woensdag op de hoogte moeten zijn geweest van dc plannen om een staatsgreep uil, te voeren, want plotse ling zijn alle Amerikaansche soldaten en matrozen uit het Panameesche ge bied tot de Panamakanaalzóne terug getrokken. Naar welingelichte kringen te Wash ington verklaren, zullen de V. S. den door een staatsgreep aan de macht ge komen nieuwen president van Pana ma. de la Guardia, als grondwettigen president van Panama erkennen. Half. kilo aardappelen meer 's-G RAVEN II AGE, 10 Oct. Voor het tijdvak van Zopdag 12 October tot Zaterdag IS October zijn de gebruikelijke rantsoenen^ brood of gebak, vleesch of vleesch- waren en melk verkrijgbaar op de bonnen 39 van de daarvoor be stemde kaarten. Het aardappelenrantsoen heeft we cl er eenige verhooging onder gaan, aangezien naast de bonnen 39a, welke elk recht geven op 1% kilo ook is aangewezen bon 39—h, waarop een halje kilo aard appelen beschikbaar wordt gesteld De Staatscourant van hedenavond bevat een beschikking van het' de partement van Landbouw en Vis- scherij, waarbij dc broodprijzen, in ons land worden geregeld. De maat regelen, die Maandag'" a.s. in wer king treden, houden om. in, dat de broodprijs voorloopig met één cent wordt verhoogd. Voor de verdere uitvoerige bijzon derheden in deze beschikking ver vat, verwijzen wij naar naar pagi na 3. Vele Nederlanders hebben het geld. dat zij ontvingen voor de ingeleverde metalen als een meevallertje beschouwd. De beste Nederlanders hebben direct aan het leed van hun medemensehen .gedacht en dit geld voor W.H.N. overgemaakt of ter be schik hing gesteld. Dit is een klein gebaar, doch weer een schoone daad een teeken van echten gemeenschapszin. Een voor beeld. dat navolging verdient Stort heden nog uw geld vau de metaalinlevering op gironummer 5553. Vandaag verduisteren om. 18.59 uur Heden (Vrijdag) gaat de zon op om 7.55 uur; onder om IS 59 uur De maan gaat op om 21.55 uur en onder om 12.47 uur. Zaterdag gaat de zón op om 7.57 uur; onder om 18.56 uur. De maan gaat op om 22-37 uur en onder om 13.40 .uur. 's-GRAVENHAGE, 9 Oct. Verschenen is een verordeningenblad, waarin zijn opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris, waarbij de.verordening 73'1940 van 31 Juli 1940. betreffende de snel heid van motorrijtuigen, wordt ingetrokken, een besluit van den se cretaris-generaal van het departement van Waterstaat betreffende het verkeer op den weg (wegenverkeersregeling) en het eerste besluit van dien secretaris-generaal tot uitvoering van deze regeling. De wcgcnverkeersrcgeling treedt in werking op 9 December a.s., met ingang van welken datum de verordening van 31 Juli 1940 wordt ingetrokken. Door dit besluit zullen verschillende nieuwe verkoersbepalineen worden in- sevoerd, terwijl sommige voorschriften van de motor- en rijwielwct en van het motor- en rijwielreRlemeni huiten Werking zullen worden gesteld. De bijzondere Voorschriften inzake de verduisteringsmaatrcgclen blijven echter onverminderd van kracht. Men houde er dus wel rekening mede. 'int de verkeersregeling, zooals dAzè tot dusver bestaat, gewijzigd wordt en dat men als weggebruiker verplicht is, zich van de nieuwe voorschriften grondig op dc hoogte te stellen \J OOR voetgangers is het navol v gende van bijzonder belang: Voetgangers moeten in beginsel van voetpaden gebruik maken, moeten recht, voorzichtig en zonder onderbre king de rijbaan oversteken, moeten van aanwezige oversteekplaatsen gebruik maken, moeten haaks dus in een rechten hoek om kruispunten heen gaan. Ook voetgangers moeten voortaan op kruispunten met verkeerslich ten voor het- roode licht wachten. Wel mogen zij jn de vrijgegeven richting afslaan. Verboden is het blijven staan op boe ken van straten, indien hierdoor de vei ligheid van het- verkeer wordt belem merd of in gevaar gebracht. Voetgangers, die voorwerpen vervoe ren. waardoor het voetgangersverkeer wordt belemmerd, zooals b.v. door het loopen met een ladder, dienen gebruik to maken van den uitersten rechterkant van de rjjbaan. daarbij rekening hou dende met het rijdende verkeer. Invalidcwagentjes en kinderwagens mogen op de voetpaden worden voort geduwd. Voetgangers-colonnes Schoolklassen behooren gebruik te ma ken van het voetpad. Maken zij gebruik van de rijbaan, dan worden zij beschouwd als gesloten colonnes en dienen bij duis ternis of dichte mist ter aanduiding van breedte en lengte lantaarns mee te voeren waarvan de voorste naar voren een wit of geelachtig licht cn de achterste naar ach teren een rood licht uitstralen cn welke door den linker cn den rechtervleugelman van resp. het eerste en van het laatste ge lid worden gedragen. De aanduiding van colonnes mag eveneens geschieden door lantaarndragers, die voor cn achter de colonne marchcercn. Verboden is het spelen van kin deren op de rijbaan. Het spelen op .den rijweg wordt dus strafbaar ge steld. Wielrijders Voor wielrijders zullen belang rijke en ingrijpende voorschriften van kracht worden. Onder het berijden van een rij wiel wordt mede verstaan het voort duwen van een rijwiel. Men mag derhalve een weg, welke voor alle rijverkcor in één richting is verbo den ook niet meer met een fiets aan de hand,ingaan Op dezen regel bestaat 'echter de vol gende uitzondering: is de rijweg in bei de richtingen gesloten voor rijwielver- keer. dan mag men dien wel met de fiets aan de hand ingaan. Het is verboden het stuur onder het rijden niet heide handen los te lfften of de voeten van de trappers te nemen. Het is verboden naast een ander voer tuig dan een rijwiel te blijven rijden, in het bijzonder naast een tram. Het is verboden zich door een voer tuig te laten voorttrekken. Wielrijders moeten gebruik maken van de bestaande rijwielpaden, mogen hoogstens met z'n tweeën naast elkan der rijden en moeten achter elkaar gaan rijden, indien het verkeer zulks eischt Inhalen mag in den regel slechts ge schieden door één wielrijder, twee wiel rijders mogen inhalen, indien het ove rige verkeer zulks toelaat Voor fietsclubs e.d. is van speciaal be- lang het volgende: Indien' door moer dan vijftien wielrijders in gesloten formatie en onder leiding wordt gereden mogen zii twee aan twee naast elkander blijven rijden en ook bii aanwezigheid van rijwielpaden van de riibaan gebruik maken, trnzü de rijbaan is aangeduid als ..autoweg". Vervoer, per rijwiel Voorts worden voorschriften gegeven voor liet vervoer per rijwiel van per sonen en voorwerpen. Op rijwielen met één zitplaats mogen geen andere personen dan de bestuur der worden vervoerd, uitgezonderd kin deren beneden 10 jaar. mits de bestuur der volwassen is en het rijwiel van een geschikte zitplaats is voorzien. Algemeene regels De door de politie gegeven aan wijzingen in het verkeer moeten al tijd worden opgevolgd: deze gaan zelfs boven de verkeersregelingen, welke van overheidswege door ver- keersteckens zijn aangegeven. Bij zonder opmerking verdient het vol gende: Als het toeken „doorrijden" komt-, is men altijd gerechtigd rechts af te slaan en ook naar links, indien daardoor hot vrijgegeven voertuig en tramverkeer uit tegenovergestel de richting niet wordt belemmerd. Hierbij dient men wel rekening to houden met, het voetgangersverkeer dit geldt wederkeerig). Voor het besturen van voertuigen is het noodzakelijk dat de bestuurder tot zelfstandig handelen in staat is. Bij storingen moet het voertuig uit het verkeer worden genomen. De bestuurder van het voertuig is ge houden met de noodige voorzichtigheid te rijden: moet vold^pnde uitzicht heb ben. en mag slechts personen of goede ren naast zich vervoeren, in dien hij daardoor in het besturen of bedienen van het voertuig niet wordt belemmerd. Bij voortduwen van hef. voertuig moet de lading zoo geplaatst zijn, dat er naar voren vrij uitzicht is. Bij duister nis of mist moet de verlichting naar voren en achteren duidelijk zichtbaar zijn. Iedere weggebruiker behoort op eigen rijbaan te rijden. Invalidewagen tjes. door personen voortbewogen, mo gen op het voetpad rijden. Zooveel mogelijk moot iedere ca tegorie weggebruikers rechts hou den. Men mag slechts bij het inha len op het linker-weggedcelte ko men. Het langzaam verkeer moet steeds de uiterste rechterzijde van de rijbaan houden. Op wegen be staande uit drie of meer van elkaar gescheiden rijbanen mogen de mid delste rijbanen uitsluitend worden gebruikt voor motorrijtuigen. Belangrijk is «ook, dat het parkee ren, binnen de bebouwde kom, slechts aan den rechterkant van den weer mag geschieden. Maximumsnelheden De maximum snelheid voor motor rijtuigen bedraagt: a. Binnen bebouwde kom voor allo motorrijtuigen: 40 km. per uur. b. Buiten bebouwde kom voor perso nenauto's, welke zijn ingericht voor het vervoer van hoogstens acht personen en voor motoren met zijspan 80 km< per uur. c. Voor vrachtauto's, autobussen en alle andere motorrijtuigen 60 km. per uur. Nieuwe voorschriften Nieuw is het voorschrift, dat op wegen met één richtingsverkeer trams links cn rechts mogen worden inge haald. Nieuw is ook het volgende: Het verkeer met motorrijtuigen heeft voorrang boven het langzame verkeer. Trams en motorrijtuigen zijn wat den voorrang betreft, ge lijkgesteld, hetgeen niet wegneemt dat automobilisten terdege met' het moeilijke manoeuvreeren van tramwagens Tekening moeten houden. Steeds echter geldt do regel, dat bij kruisingen of ver- eenigingen van wegen de gebrui ker van den hoofdweg voorrang heeft. Het woord „voorrangsweg" verdwijn^ en wordt: hoofdweg. Bijzondere aan dacht trékt de verplichting van be stuurders van-motorrijtuigen om te dim men voor voetgangers, indien dezen in gesloten gelederen mareheeren. Voorts is er de verplichting om steeds te dimmen tijdens het ^stilstaan voor spoorwegovergangen. Strafbepalingen Artikel 42 bepaalt, dot overtredingen van de bepalingen van het besluit worden gestraft met hechtenis ven ten hoogste zes weken of met geldboete van ten hoogste 500 gulden. Bij veroordeeling van een bestuurder van een motorrijtuig kan den veroordeeld de de bevoegdheid motorrijtuigen te be sturen voor ten hoogste een jaar worden ontzegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1