Generaal pardon voor Ir. Mussert's radiorede toosevelt erkent de nieuwe Panameesche regeering R echten en plichten van de verzekerden uitgetreden arbeiders Dure bonnenhandel in het duister INDIEN ZIJ TOT N.V.V. TOETRE JEN EEN WAPENFEIT De prijs van het brood i JAARGANG NO. 89 ZATERDAG 11 OCTOBER,. 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD |ONNbMi£N 1 SPRIJS: per i tnaandeo voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per jst per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. %620 HOOFD REDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER AD VERTEN TIEN: van 1—4 regels f 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. ;\V YORK, 11 Oct. De uitgew president van Panama, dr. Arias, l, naar Associated Press uit Havan neldt. verklaard, dat er tusschm regcering en def autoriteiten der lenigde Staten „zekere verschillen meening" aan den dag 'getreden ?n. Ironisch merkte hij op. dat zijn figinc als een „leer voor de kleine >n" beschouwd kan worden. Dc e landen, aldus zeide hii. schijnen het recht te hebben, hun levens daard te verhoogen. in economisch *ht onafhankelijk te worden en welstand te komen, zonder dat zij len beschouwd als een ..bedreiging" de toekomst. v een onderhoud met de plaatselijke zeide Arias, dat het besluit van ima zijn koopvaardijschepen nie' cwapenen. in de Vereenigde Staten slechte ontvangst heeft genoten. )p de persconferentie heeft Roo clt verklaard dat de nieuwe Pa meesche regeering in volledige ercenslemming met de grondwet n het bewind is gekomen Hij >t daarom geen reden haar njet erkennen als de wettige verte nwoordigeter van Panama, it Panameesche verbod tot bewape- van PanameeschAmerikaansche pen heeft, naar een V P B. corres- lent opmerkt. e?n lange geschiede achter zich Iedereen weet. dat het r Panameesche vlag brengen van namelijk Amerikaansche koop ders pen algemeen toegepast mid- ormt om de Amerikaansche wet te ontduiken. Daar hebben econo he en helastingrnotieven steeds de drol gespeeld Dit was reeds lang den hnidigen oorlog het geval thans zijn er Amerikaansche ree- die door hun schepen onder Pa oesche vlag te brengen, zaken ho te kunnen doen, die op grond van imerikaansche neutraliteitswet ver n zijn. irkwaardigerwijze echter kwam dit ren ditmaal tegemoet aan de wen- van de Xmerikaansöhe regee- hoewel het gericht was tegen de aande Amerikaansche wetgeving, werd dan ook zóó openlijk gesanc ïeerd dat zelfs de officieele scheep (autoriteiten een deel van hun pen onder de Panameesche vlag aan de. door de wet verboden, vaart liet deelnemen. - Oorzaak van het verbod van Pana meesche zijde vormt het tot zinksn brengen van het s.6. Pink Star bij IJs land. Ook dit schip behoorde aan een Amerikaansche reederij, doch voer on der Panameesche vlag en was pre sident Roosevelt heeft dit zelf toegege ven bewapend. Juist de bewapening van Amerikaansche koopvaardijsche pen is echter verboden door de neutra liteitswet 's-GRAVENHAGE, 11 Oct. - Nadat ruim een week geleden een Hagenaar voor een behoorlijk bedrag was op gelicht. doordat men hem in ruil daar voor een enveloppe met verloopen vet- bonnen in handen stopte, is dezelfde truc nog eens in anderen vorm loc- gepast. Ditmaal kreeg e^n stadgenoot een aanbod om 200 vet bonnen voor 160.te koopen. Ergens in Sche- venin'gen zouden ze des avonds worden overhandigd. Nadat het geld en de enveloppe van eigenaar waren verwisseld, griste een der twee verkoopers den Hagenaar de enveloppe echter weer uit handen en verdween daar- niee met .zijn collega in de duister nis. Daar de gedupeerde een hirtiner van aanzien kende, werden hem door de politie verscheidene foto's getoond. In een daarvan herkende hij een der ver koopers. Op grond hiervan heeft de politie den 26-jarigen lóswerkman De B. en den 23-jarigen lóswerkman S.. beiden uit Scheveningen. kunnen aanhouden. Voorts heeft de politie procesverbaal opgemaakt tpgen den 31-jarigen melk- slijter H. den V26-jarigen melkhamlelaar S. cn den 32-jarigcn boekhouder H. De melkslijter verkocht een toewijzing voor duizend boterrantsoenen aan S., die er op zijn .beurt"500 voor 40 cent per stuk verkocht aan den boekhouder. Deze bracht" ze weer voor 60 cent per stuk in circulatie. HET ZIEKENFONDSBESL UIT H ULSTERDAM. 11 Oct. Belang ve rnededeelingcn heeft de heer H J W o u de n b e r g. commissaris Jd het N.V.V., gistermiddag in de ^conferentie in Krasnapolsky ge in ten aanzijen van de rechten en jchten der arbeiders wat betreft zieken fondsbesl uit. Binnenkort in de staatscourant het tweede Aoeringsbesluit worden afgekon d. waarbij zal worden bepaald, de verzekerden recht zullen heb- 1 op de volgende verstrekkingen* Volledige hulp door hun huisarts, 'el ten huize van den patiënt als op kuur. daarbij inbegrepen verlos n?e hulp. voor zoover geen vroed w aanwezig is en buitengewone )skundigc hulp op verzoek van de pdelende vroedvrouw: Volledige hulp op verzoek van den 'fis. zoowel op spreekuur als ten van den patiënt, te verlcenon door 01 specialistenregister der Neder >che Maatschappij tot Bevordering 'Oneeckunst ingeschreven specialis zulks evenwel voor zoover het he nipt aan het Ziekenfonds verbon 'PPcialisten. niet dan na machtiging het bestuur van het Ziekenfonds of den controleerendcn geneesheer, zoo aan het Ziekenfonds is verhonden: tandheelkundige huln door een larts volgens de volgende regelingen Extracties en verwijdering van tand- gratis; eer»te vulling tegen betaling van 25 elke daarop ingevolge gemaakte af,- volgende vulling k 25 cent; zenuwbe- |ehng a ƒ2.50; afzonderlijke kunsttand of -kies 5 3: •l^arop aansluitende kunsttand of -kies wonderlijke kunsttand of kies, later b'u- a 2.50; elke hieraan aansluitende Vtand of kies tegelijk bijgezet! h ƒ1.50; edige boven- of -onderprotheBe a ƒ20; "«dige boven- cn ondorprothese k ƒ35; or ioopig gebit ƒ22.50: orzetten voorloopig tot blijvend gebit k Verloskundige hulp door een -dvrouw, indien deze aanwezig is. Verpleging in een ziei<enhuis voor 'Md \an hoogstens 42 verpleegdagen Reval. Tegemoetkoming in de kosten van Pleeing in een sanatorium voor den van hoogstens e*n jaar. op advies 1 don Consultatie Bureau-arts. -Mie geneesmiddelen, met uitzon van autovaccins en verbandmid -"• met dien verstande, dat voor spc 'lés hij gcliike werkzaamheid het ^["cparaat voorgeschreven moet 'Jon Uitwendige geneeswijze als hier Of omschreven hnnn-tczori-, infrarond- en Röntren-op- !*ktcbestraling, diathermie, liihtboog-. dmP- en elcctrische behandeling en ge neeskrachtige baden, een cn ander op ver zoek van een deelnemer-huisarts, gedurende hoogstens drie maanden achtereen, in in richtingen en wat betreft hoogcezonbestra- ling ook ten huize van een geneeskundige, terwijl langduriger behandeling alleen met toestemming van bestuur of controleercnd geneesheer, zoo deze aan het fonds is ver bonden, kan worden verstrekt; b. Röntgen-dieptebestraling. /radiumbe- handeling en Finsen- en aanverwante be straling, alleen in daarvoor aangewezen in richtingen. op verzoek van een deelnemer- huisarts of -specialist, doch slechts na goed keuring van bestuur of controlerend genees heer; c. massage en heilgymnastiek, alleen door daartoe door het bestuur van het ziekenfonds aan te wjjzen 'deskundigen, op verzoek van een deelnemer-huisarts of -specialist, aoch slechts in die gevallen en voor den tijdsduur als het bestuur of de controlcetend genees heer aangewezen zou achten; 9. Aandero middelen, als bedoeld in artikel 5 van het Ziekenfondsenbesluit, als hieronder omschreven, fdoch slechts na machtiging van het bestuur of den controleerend geneesheer). a. brillen in model-montuur; b. kunstoogen; c. breukbanden; d. buikbanden ter waarde van hoogstens 20 met vernieuwing na 2 jaar voor ys van ieder bedrag van ƒ10; e. elastieken kousen ter waarde van 5 per kous; f. orthopaodisch schoeisel voor sterke misvormingen, op voorschrift van een ortho- paed, voor de eerste maal ter waarde \an hoogstens 25, voor de tweede maal van ƒ17.50, daarna ƒ12.50; g. steunzolen ui£ voorraad, op voorschrift van een orthopaed. ter waarde van hoogstens ƒ10 voor steunz'olen volgens gipsmodel; h. steunringen; i. grootere apparaten als corsetten. kunst ledematen, krukken, draagunnalen, anus- bandages enz. ter vaarde van hoogstens 25. De uitkeering hij overlijden, be doeld in artikel 6 van het Zieken fondsenbesluit, bedraagt voor verze kerden, als bedoeld in artikel 3 van dat besluit en de leden van hun ge zin, f 50.—. behalve voor kinderen onder 3 jaar, waarvoor f 30.— bc taald zal worden. De premie wordt voorloopig ge baseerd op 4% van het loon. zoo dat werkgever en werknemer ieder 2% zullen moeten betalen Hei is echter twijfelachtig of men met de voel omvallende voorbereidende maat regelen voor I Nov gereed zal kunnen zijn. Het is dus moneliik. dat deze datum zal w orden overschreden. Met name hg? de oorzaak daarvan bii het te kiezen in cassosysteem, hetwelk uiteraard van groote betcckems voor dc hoogte der pre mie is. Dit uitstel is wel lammer, maar het geschiedt uiteindelijk ook weer ten bate van een lage premie das in het uit eindelijk voordeel van de verzekerden. f'ief gevallen. Een herinnering Toen in 1919 de bolslewiki door het vrij willigersleger uit Kief werden verdrevenwerden in den nacht van 28 Augustus, vóór het 'vertrek der .bolslewiki, in de Tsjeka-gevangenissen duizenden gevan genen op beestachtige wijze vermoord. Een der menschen-abattoirs te Kief- Het volk strooide bloemen in de bloed plassen. (Continental-Holland) AMSTERDAM, 11 Oct. In de Vrijdagmiddag in Krasnapolsky gehouden persconferentie heeft de heer H. J. W o u d e n b e r g.xcommiesaris van het N.V.V. onder meer ter sprake gebracht de kwestie van de uittreding uit hun organisatie \an de vroeger in het R.K Werkliedenverbond en het Chr. Nationaal Vakver- hond georganiseerde arbeiders, sedert dez.e beide vakbonden gesteld zijn onder hetzelfde commissariaat als het N.V.V., en daarmee feitelijk gefuseerd zijn. Spreker herinnerde er aan, dat met ingang van 29 September dc tot 70 van het loon verhoogde werkloosheidsuitkccringen zijn ingevoerd, zonder ecnigc contributiqvorhooging, en zonder dat de reserves behoeven tc worden aangespro ken. Het is echter te betreuren aldus de heer Woudenberg dat deze sociale verbetering alleen geldt voor dc georganiseerden. De vraag rijst, of de arbei ders, die thans weer eens duidelijk zien. wat het N.V.V. voor hen kan tefeekenen. niet te zwaar worden getroffen door hun besluit uit het organisatoriscn verhand te treden, waardoor zij alle vroeger gekweekte rechten verliezen Want dc zaak is immers zoo, dat bij onderbreking van het organisa torisch verband men wederom een jaar lid moet zijn, voordat men rechten op uitkeering kan doen gelden. Dit beteekmt dus dat de uitgetredenen juist dezen winter bij werkloosheid aangewezen "zullen zijn op steunuitkeering, die veelal aanzienlijk lager is dan de werkloozénkpsuitkeering. Spreker heeft naar em o.oj osais# zca-eb* ajv-, -1?m. »-oe)i;.a«tc'krn.cn. indachtig aan zijn op dracht.-do rechten der ar^Vdérs, óanAs lies. 'e waarborgen en te verbeteren E>czc.oplossing luidt als volgt: Van 10 October afkunnen de leden, die tof 23 Juli jlbehoorden tot één der vak organisaties van het R.K.WA'. en C-N.V.. tot l November wederom toetreden tot de vakorganisaties van het N.VV,, met behoud van alle rechten zonder over de af ge boren periode contributie te betalen. Dit befeekent dus. dat van hen. die toetreden, dc verkregen rechten ook van het tijdstip af. dat zii bedankten, blijven doorloopen. maar ook dat zij van den datum van opnieuw toetreding af in aanmerking komen voor de verhoogde uitkceringen voor zoover hun rechten op uitkeering bestaan. Over de perioden, dat zii niet georganiseerd waren, wordt hun, de bondscontributie kwijt gescholden. terwijl dc verplichte kasbijdrage uit de fondsen van het vroegere R-K.W V. c;? het C.N.V. zullen worden voldaan, wair ïp door het rük sub'idie :al worden verleend. De houding van de bestuurders der R.K. vakbeweging ter sprake brengende, zeide dc heer Wouden berg onder meer." Zoo hier on daar heeft hun houding bewondering gehad, ondanks dc groote schade, die hun handelwijze en vooral de handelwijze van de Bisschoppen aan dc Katholieke arbeiders heeft toege bracht en wellicht in de toekomst nog meer zal toebrengen. Deze meening werd nog versterkt door de actie der geeste lijkheid, die opriep om steun te verlee nen cn liet collecteeren voor de verdien stelijke mannen, die de wenschep der geestelijkheid zoo gehoorzaam opvolg den. IIpI is daarom noodig, dat het Neder- landsche volk wete. dat birna zonder uitzondering de katholieke vakbestuur ders nne in dit jaar, somnveren zelfs kort vóór den 25sfen Juli. z>ch in de bestuursvergadering volkomen hebben veilig gesteld door: a. levenslanca wachtgeldregelingen; b. rechtsposities, die de normale ver houdingen hoven gaan: c. aankoop van polissen, waar me nig rentenier afgunstig op zou zijn. Het hliikt Kv dat in totaal ongeveer 100 bezoldigde bestuurders zich een rechtspositie versehrften tot e?n totaal bedrag van VA "mill oen gulden, terwijl daartegenover voor 175 man pfrsoneel slechts in totö**> A milliocn gulden was gereserveerd.- En wanneer wij nu we len. dat deze VA millioen 'gulden alleen de dipqrt on vorderbare rerh'^nn^i'Mes betreffen, dus hui ten de pensibenregq- lingpv, om.' dan meende snreker te kun nen verklaren, dm men elk van d**ze be stuurders het recht van een vrijwillig martelaarschap kan ontzeggen. A13 bij zonderheid .kan. spr, 'liier no? aan toe voegen. dat vele van de aansnraken bui ten de nensfoenen om betrekking had don op bedr«rnn. liggende turschen de °0 000 30000 gulden, maar or werden er 7r1fs nok van f 40.000 aangetroffen. P.iUirk>>oi''c>>nivp «no hieraan too. dat de bestuurders van het Christe lijk Nationaal Vakverbond dus de Pro- 'psfnniscb-Chrisfelükp hestuurders hier- on w°J eon runstigp uitzondering ma ken Warhtn-otdregclirgen - kwamen bii deze bestuurders slechts sporadiseb voor on alle aanspraken kunnen als 7pf>r boerhoidon worden gpnoemd En hier hlopk ook de lust 1 ij de arhe'dprs ''elf ryn io docortoprpn minder groot dan hü de bestuurders want op spr. nersoonUiVon onróon hehhpn zirb meer dan 30 000 arbeiders hii hpt N.V.V. ge meld of. doen overschrijven. frlaairepeJen voor de ioekomst Spreker deelde tenslotte nog mede. dat in verhand mot de in de toekomst te verwachten verdere verbetering en unïformeering van de werkloosheids verzekering. op verzoek van de Soci aal-Economische Afdeeli'^ een z.g werkloosheidsraad in het leven wordt geroepen, die tot taak heeft genoemde afdeeiing hij de werkloozenzorg van advies te dienen. Ook voor dc verdere loonpolitiek is heter en nader overleg noodig, zoodat daarvoor een loonraad zal worden in gesteld. v Van de eerste orde moet de huls- en straatcollecte worden, welke door Winterhulp Nederland op 17 en 18 October wordt gehouden. Hoe meer wapens van de provinciën en de stad Amsterdam) verkocht worden, des te minder zal de nood dezen win ter ziin bü de behoeftige landgenooten. BROODGRAAN VAN EIGEN OOGST 's-GRAVENHAGE. 11 October. In een in de bladen opgenomen officieele publicatie maakt de secretaris generaal van het -departement va,n landbouw en visscherij bekend, dat telers van tarwe en rogge ook dij jaar in de gelegenheid worden gesteld een hoeveelheid brood graan van eigen oogst te behouden Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bedoelde publicatie. HILVERSUM, 11 Oct. Gisteravond heeft de leider van de N.S.B., ir. A. A. Mussert, een radiorede tot het Nederland se hc volk gehouden, waaraan het volgende is ontleend: „Zaterdag 11 October zal een historische dag zijn in het bestaan van het Nederland- sche volk, omdat duizend jonge mannen zich doelbewust zullen inzetten voor de verovering van de toekomstige vrijheid van ons volk, voor de verzekering van het voortbestaan van ons volk. De verantwoor delijkheid daarvoor neem ik ten volle op mij. Dit ontheft mij niet van den plicht om rekenschap te geven. Dit is geen persoon lijke aangelegenheid, ook geen partijzaak, maar een zaak des volksen dus heeft ieder weldenkend volksgenoot het recht om tc weten wat er gebeurt cn waarom dit ge scliiedt. Duitschland is in Mei 1940 hier niet binnengevallen om ons blijvend te over heerschen. maar omdat het hier komen moest, omdat Nederland practisch een voorpost was van Engeland op het vaste land van Europa, omdat Nederland niet als een democratisch eilandje kon blij ven liggen in het wordende nieuwe Europa, omdat de weg naar den aarts vijand Engeland nu eenmaal gaat over Nederland cn België. Maar zij. die sol daat zijn geweest in het Nederlandsche leger, zij weten beter dan wie ook, hoe de Duitsche weermacht het leven van de Nederlandsche jongens gespaard heeft. Na de oorlogsdagen bleven wij hier achter, de regeering was in Westelijke richting vertrokken, voorloopig Enge land. Vanuit de veilige verte laten deze heeren nu ophitsen tot sabotage en tot moord. Zij gevoelen zich de bondgenoo- tcn der millionnairs uit New-York, de lords uit I.ondcn cn de bolsjewieken uit Moskou. Zn zijn dus de tegenstanders o.a. van Finland, voor welks bevrijding zij nog geen twee jaren geleden bid stonden hebben biigewoond. om niet te zeggen: hebben georganiseerd. Dat zijn zij. En nu wij. Wij Nederlanders, hier op onzen Va derlandschen hodem. wij Germanen, wij Europeanen. Er is niemand onzer zoo dom of kortzichtig, dat hij niet weet. dat als de bolsjewistische horden, hier over Europa waren komen denderen, dat dan Europa tot oen puinhoop gemaakt zou zijn. Dat dit niet gebeurt, dankt Euro pa. dankt dus ook ons volk, aan Adolf Hitler, die naar mijn vaste overtuiging door God gezonden is om Europa, dat aan den rand van den afgrond stond, te redden van den ondergang. Adolf Hitler, de Fuehrer. Benito Mus solini. de Duce, twee mannen van een voudige afkomst, arbeiders in den let terlijken. maar ook in den hoogsten.zin yan het woord, zijn door hun gaven van hart en hoofd en door Gods wil uitver koren om het nieuwe Europa te hou wen. Zij "vernietigen het goddelooze bols jewisme. zij maken een eind aan het menschonteerende kapitalisme en zul len een rechtvaardig Europa tot stand brengen, waarin de verschillende volke ren in vrede en samenwerking naast el kander en met elkander zullen kunnen leven Het Nederlandsche volk is evenals het Duitsche, het Zweedsche, het Noorsche en het Deensche. een Germaansch volk. Deze Germaansche volkeren bchooren to leven als broeders, lotsverbonden in voor- en tegenspoed. Het grootste en het sterkste volk daarvan is het Duitsche. In pen Gcrmaanschen statenbond, waar in ik geloof, zal het grootste en het sterkste volk. datdaarenboven de meeste offers heeft gebracht, de leiding hebben Dat is de natuurlijkste zaak ter wereld. Maar dit zal niet wegnemen, dat de andere volkoren in vrijheid zul len kunnen leven en zich naar eigen aard en zeden, volgens eigen cultuur zullen kunnen -ontplooien. Het Neder landsche volk, opgenomen in een Ger- maanschen sfatenhond. zal niet meer onder den voet goloopen kunnen wor den. zal straks een groote welvaart tege moet gaan. zal cultureel zich tot onge kende hoogte kunnen onwerken. Ziedaar, miin volksgenooten. ons ge loof op staatkundig terrein. Niet een geloof van vandaag .of gisteren, maar een geloof dat wij al jaren hebben, al iaren uitdragen, waardoor wij gehoond en gelaatcrd ziin. uit de ambten ontzet en uit kerken gestooten. Wij beklagen Kief gevallen. HerinneringHet gebouw..van de Tsjeka. van waar uit in de jaren 1917—1922 een waar schrikbewind over stad en land werd uitgeoefend, waarbij duizenden slachtoffers werden vermoord. Continental-Holland ons daarover niet Nog nooit is er in dp wereld iets goeds tot stand gebracht zonder dat er offers voor gebracht moes ten worden cn zonder dat alle machten, der duisternis zich daartegen hebben verzet. De toekomst van ons volk liet is dc moeite waard, want dc inzet is dc toekomst van ons volk. Wij Nederlanders zijn toch nooit een volk van bedelaars geweest. Moeten wij nu straks, als de oorlog in Europa ten einde is, in Berlijn gaan bedelen om een plaatsje in het nieuwe E\iropa? Moet men daar dan kunnen zeggen: wat, gij Neder landers, eerst stond gij tegenover ons, daarna hebt gij gesaboteerd en nu onze vijanden verslagen zijn cu het nieuwe Europa gebouwd wordt, komt gij en vraagt een behoorlijke plaats. Moet dat gebeuren? Gij zult het met mij eens zijn, dat mag niet zoo zijn. Wij willen die plaats in het nieuwe Europa eerlijk- verdienen. Geheel verdienen kunnen wij haar niet meer. Dat zou het geval zijn als wij Nederlanders nu met 200.000 man aan het Oostfront stonden, tezamen met de andere Europeesche volkeren onder lei ding van de onoverwinnelijke Duitsche weermacht. Het l\eeft niet zoo mogen zijn en de generaties, die na ons komen, zullen zich er over ergeren, dat het niet zoo was. Maar wat wij onder de huidige om standigheden kunnen doen om voor ons volk een plaats in het nieuwe Europa te'verkrijgen, dat zullen wij doen, dat is onze plicht, dat is onze eer. Daarom nemen nu reeds duizenden deel aan den oorlog aan de zijde van Duitschland, zij dienen in de Standarte Westland der Waffen SS, zij dienen bij het N.S.K.K., bij de verbindingstroepen cn in het Ne derlandsche legioen. En nu zal Zaterdag 11 October 1941 het eerste bataljon van het W.A.-regi- ment van het Nederlandsche legioen naar het Oosten vertrekken, nadat ik hen zal hebben beeedigd op Adolf Hit ler als Germaansch Fuehrer, Ger maansch aanvoerder. Dit is een daad, waarvoor ik de verantwoordelijkheid ten volle op mij neem, omdat ik de vaste overtuiging heb. dat 'stands toe komst die vordert. De duizerid man van dit betaljon weten, waarvoor zij gaan. Zij gaan om mede të helpen in den ont zaglijken zwaren strijd orn het behoud van Europa, zij gaan om voor ons voire een plaats te verdienen in het nieuwe Europa, dat gevormd zal. worden. Teza men met hen zullen dan tienduizend Nederlanders in den oorlog zijn inge schakeld. Eens zal een gehee) volk hun dankbaar zijn voor het offer, dat zij brachten voor hun pionierswerk, op een tijdstip waarop nog honderdduizenden blind waren en niet wisten, hoe zij den juisten weg zouden vinden. Mijne volksgenooten. hierbij heb ik u dus rekenschap gegeven van het histo risch gebeuren, dat zal plaats vinden. Ik weet. velen zullen er nog zijn, die deze. daad afkeuren, die het nog niet zullen begrijpen of die no? geen geloof hebben, daaraan kan ik niets verande ren. Het eenice wat ik hun vraag is om eerlijk te willen overwegen, te willen nadenken De anderen, zij die voor rede vatbaar zijn. zij die begrip hebben, zij zullen dankbaar zijn. dat met vaste hand een koers gestuurd* wordt, waar van wij de onwrikbare overtuiging heb ben, daf zij noodig is in 's lands belang. Herhaling van irMus sert's radiorede HILVERSUM. 11 Oct. Dc persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: Hedenavond zal de rede, welke de leider der N.S.B. voor de radio heeft uitgesproken, opnieuw als herhaling worden uitgezondvn over den zender Hilversum I. van 2100—21.17. In aan sluiting hierop volgt een uitzending van de beëediging van het W.A.-bataljon door den leider der ndtionaal-socialis- tische hcweging en een reportage van het vertrek van het bataljon naar het Oostfront De uitzending heeft plaats van '21.1721.27 over den zender Hil- .versum I. 's-GRAVENHAGE, 11 Oct. In verband met de gewijzigde brood prijzen vestigt de gemachtigde voor de prijzen er nog eens dc aandacht op. dat volgens het „prijsaandui- dingsbesluit" in iedere hakkerszaak en op eiken bakkerswagen, waar mede brood bezorgd wordt, een dui delijk zichtbare en leesbare prijs lijst moet worden aangebracht; Op overtredingen zal nauwkeurig wor-^ den achtgeslagen. Hiertegen zal streng worden opgetreden. Vandaag verduisteren om 18.56 uur Heden (Zaterdag) gaat dc zon on der om IS.56 uur. De maan gaat op om 22.37 uijr en onder om 13 40 uur. Zondag gaat de zon op om 7-58 uur; onder om 18.34 uur. De maan gaat op om 23.25 uur en onder om 14-29 uur. Maandag gaat de zon op om 8.00 en onder om 18-51 uur-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1