Omsingelingsoperaties zijn ten einde Engelsche aanvallen ♦Rotterdam De conferentie te Manilla De nieuwe staatsleening DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a op het Nederlandsche Emigrantencomité hierover hééft te zeggen Verzet heeft geen invloed meer ONLUSTEN IN SYRIË De daad is aart U DES NACHTS BUITEN ROTTERDAM „Dag der hispaniteit" \RGANG No. 91 DINSDAG 14 OCTOBER 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD IbMENTüPRlJi). per 3 maanden voor Amerstoort 2.05; lad 0.68'. per week 0.16. Binnenland franco per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. %620 hoofd red acteuh j. valkhoff amersfoort PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels j 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20 l'ENHAGE, .14 October.Van be\oegde zijde wordt ons de volgende ling toegezonden: ,S reeds in de pers is bekend gemaakt heeft de Engelsche omroep igs gepoogd motieven te vinden ter verontschuldiging voor lardement, dat in den nacht van 3 op 4 October door het Engelsche [en op Rotterdam is gepleegd. De beweringen die de Engelschen naar chten ter motiveering van het feit, dat honderden woonhuizen en kerken door de Engelsche bommen vernield of zwaar beschadigd t honderdeji mensehen gedood of zwaargewond werden, klinken echter o\ertuigend. De ongeloofwaardigheid van de genoèmdè Engelsche ver schijnt in'tusschen ook te zijn ingezien in Nederlandsche'émigranten1 i Londen en een woordvoerder van de Nederlandsche emigranlen- heeft zich daardoor gedwongen gezien in een van de in het Neder- jjtgesproken uitzendingen van »den Engelschen omroep eigener bewe- stnndpu.of .te bepalen ten aanzien van het voor de Rotterdammers zoo met zooveel verliezen veidoopen Engelsche bombardement. Ie omstandigheid, dat deze „Nederlandsche regeeringsverklaring" zeer ig is uitgevallen en zeer ingewikkeld is geformuleerd, toont voldoende i groote verlegenheid de aan Engeland onderhoorige Nedei'landsche n Londen zijn gebracht door het onmenschelijke en meedoogenlooze „der Engelsche vrienden" tegenover de Nederlandsche burgerbevolking 'de verschillende door den Nederlandschen spreker naar voren gebrachte en doen zóó weinig steekhoudend aan, r^at zij het door hun opstellers dnel stellig niet zullen bereiken,-maar veeleer stof leveren voor een lanklacht tegen de in strijd met het volkenrecht Zijnde en immoreele van de Engelsche oorlogsvoering. Qui s'excuse, saccuse. Wie zich iuldigt, klaagt zichzelf aan. Dit beteekenf dus: deNederlandsche emigranten in Londen willen hun bijdrage leveren aan de Engelsche oorlogvoering, waar bij het hun onverschillig laat of de bevolking der Nederlandsche gebieden daarbij ten gronde eaat. lenoemde Nederlandsche radio- ring wordt ter inleiding open ven, dat Rotterdam „in den j 3 op 4 October een aanval |a.F„ te doorstaan heeft gehad. aanzienlijk aantal burger- |rs te betreuren was." Er wordJ woord el iik, gezegd: Waar heeft de Duiische bericht- J 2evolg'éh voor de burgerbevol- §wkclijk ernstiger voorgesteld. i werkelijkheid waren, maar wij f nemen, dat hun latere lezing j kan de bevolking van Rotter- Icontroleeren niet overdreven men ziet. is men er in Londen van op de hoogte, dat de En- juchtaanvallen talrijke slacht ten onder de- Nederlandsche ;n moet-men zelfs de heken- in. dat heit definitieve, laatste verslag over do in Rotterdam fte verwoestingen „niet over- Desondanks speelt men I op de. vermelde bekentenissen j weergalooze huichelarij inge- i te laten volgen: „Wij willen [nemen, dat de Duitschers zelf men meer op Rotterdam heb- •pen." Iw men dus niet kan ontkennen, fletld Engelsche vliegers verant- moeten worden gesteld voor j? leed dat de Nederlandsche bur- m is toegebracht door de her- mhtaanvallen van de afgcloopcn I vil men toch tegelijkertiid met boosaardigheid den Nederlan- fereeren dof hier en daar de zelf bommen hebben kunnen i Nederlandsche plaatsen. Irgelijke béwering vormt niet pt hoogtepunt van gemeene maartegelijkertijd een pre- lieden voor wie ook de meest jeweringen nog op eenigerlei wfwaardig voorkomen. Daarbij t men in dezelfde „Nederland- rdioiiifzending duidelijk beeft dat men door het nperwer- Irijke bommen op Nederland. Ide „onvermijdelijke offers, die flandsche bevolking bii zulke leid aanyaarden moet," juist de |rs.hoopt te benadeelen. die tot verstandig waarne- slaaf is. ra] derhalve kunnen Ppn. dat de Duitschers zoo on- |i? zourlen kunnen zijn om door ■werpen van Duiische bommen flandsche plaatsen eigen lands- pDuitsche installaties in gevaar Het is integendeel duidelijk, [Duitsche bezettingsoverheid er f eeringste belancr hij kan heb- vreedzame, Nederlandsche bur- slachtoffer te laten worden van ■vallen, welker gevolgen im- [iM met Duitsche hulp later pten worden opgeheven. geinig N.ederlandsch overigens [Nederlandsche emigranten „re in Londen denkt en hoe op- f'R en koud zii onverschillig aanzien van het leed en de le- Jbakelijkheden der Nederland- l'rfrerhevolking, wordt geken- liet feiL dat de Nederland- jaiiiocpreker de heklagenswaar- Jl'erdammers getracht 'heeft te Imet het Nederlandsche spreek- UVat he( zwaarst is, moet het liegen". I?'en uiteraard voor de Neder- 5 émigranten in Londen de En-, belangen het zwaarste wegen, Jfinrtede dus. de Nederlandsche 'Pin droge bewoordingen te ver even, dat zij eenvoudig, zonder z houden met eigen, waarlijk n(lsche belangen, genoegen moet toet Engelsche luchtbqmbarde- „eemte minister" van het éhe emigrantencomité. Gerbran- fht Zaterdag in een tweede Ne- 5che radiotoespraak, waarin de iR der bezette gebieden ertoe 'fiRespoord om op het' „derde 'pnieuw haar leven voor Enge- het spel te zetten, nog met de e boorden verduidelijkt: °°k de kosten mogen zijn, wij toze bijdrage laveren aan de Spanningen van de Engelschen, ïnneer ons bestaan daarbij ten gaat." OPMERKELIJK is ook nog, hóe het Nederlandsche emigrantenoonvité Londen de bekende roekeloosheid en lafheid der op groo'e hoogte en in den nacht opereerende Engelsche bommen werpers tracht te verontschuldigen: „De ervaring van dezen oorlog bewijst nu eenmaal steeds weer, dat de moderne oorlog, hoe voortreffelijk de thans ge bruikte oorlogswerktuigen ook mogen zijn geconstrueerd, zulke gevallen on vermijdelijk maakt. Zelf de best uitge rUst moderne'batterij schiet meer naast, dan op het-doel. Het. richten wordt nog moeilijker, wanneer de objecten niet duidelijk zijn afgeteekend. Dan is liet .bijna onmoge lijk om niet 'egelijk-ertijd vele. eigen dommen te beschadigen. Wanneer daar dan nog bij komt, ^at het afweerge schut vuurt, wordt het gevaar nog groo- ter". Hier wordt dus onomwonden be kend, dat de Engelsche vliegers en ook de Nederlandsche emigranten in Lon den, er van te voren al rekening mee houden, dat de Engelsche bommen het voorgenomen doel niet treffen en in- plaats.danrvan groote vernielingen aan richten ondej- de burgerbevolking. Dat echter dergelijke gevallen onver mijdelijk ziin" is een bewuste verdraaiing der feiten. Het bewijs van het tegendeel wordt gelevérd door de strijdwijze van de Duitsche Stuka's. die niet uit angst voor het vijandelijke afweergeschut op stratosfeerhoogte blijven en ook niet. zoo als dat bij den Engelschen vlieger het ge val is. regelmatig, als dieven in den nacht te verschijnen om dan volkomen plotse ling hun verderf zaaiende lading lukraak neer te werpen op de slapende, vreedza me bevolking. Verder zal de bewering, dat ook de best uitgeruste moderne batterij haar doel nauwelijks vermag te treffen, wel uitsluitend van toepassing ziin op de Engelsche weermacht. Opdat echter de Nederlandsche bevolking er niet toe ko men zou onnretlige vergeliikineen op te stellen, heeft zjj van den Nederland schen radiospreker els het ware „bij wijze van troost" nog.de volgende ver klaring te hooren kregen: „Oorlog is nu eenmaal een meedoo genloos bedrijf. De. Russen betalen ook een hoogen prijs en lijden nog mepr. Niet alleen vernielt de vijand hun land. maar tijdens den terugtocht en reeds daarvóór vernietigen zii^iovendien zelf nog alles, wat 'den vijand van nut zou kunnen zijn". Moeten soms. de. Rottei*- dammers de woonhuizen, die nog ziin blijven staan ook al van te voren ver nielen, voordat zij door Engelsche bom men worden getroffen? WANNEER ten slotte in de genoem de „Nederlandsche" radiouitzen dingen nog beweerd wordt, dat al dit leed de Nederlandeche bevolking be spaard zou zijn gebleven, wanneer haar land in het geheel niet betrokken zou zijn geworden in den oorlog.- dan ligt de schuld daarvoor toch uitalui tend, bij het Londénsehe emigranten cömité en zijn Engelsche heeren. Wan neer Engeland in den zomer van 1930 zich niet verzet had tegen het weder aansluiten van de qer-Duitscbe stad Danzig hij het Duitsche rijk. en wan neer de Ixindensche kliek van oorlog? opruiers, niet de Polen had opgehitst legen de Duitschers dan zouden nie allpen de Nederlanders, maar geheel Europa alle oorlogsverwarringen be spaart gebleven zijn. Dje toemalige Duitsche bereidheid tol overeensfemmfiig werd echter, evenals het latere vredesaanbod van den Fueh rer door de kliek van Churchill hoonend van .de hand gewezen. Voor alle conse1- quenlies, die hieruit zijn voortgevloeid zijn dus uitsluitend de kliek van Chur chill en alle lieden, die zich bevoncjen in het vaarwater van haar politiek of die zich daar nog in bevinden, volledig verantwoordelijk. Met stormbooten worden Finsche leger- 'itdcelingen over ccn der O.osi-Kareli- sche meren gezet om de vluchtende bolsjewisten op den anderen oever te achtervolgen. (Atlantic-Holland) BERLIJN, 14 Oct. (V.P.B.). „De tijd eener groot opgezette omsingeling is voprbij", aldus wordt in de Duitsche pers de militair situatie in het Oosten gekenschetst. De Duitsche overtuiging, da^ de vernietiging van de laatste Sov jet-Russische troepen een geheel nieuw stadium zal inluiden en dat het in deze phase om frontale aanvallen gaat, komt hierbij op duidelijke wijze tot uiting. Het dat .de Duitsche pers voor de eerste maal sedert het begin van den strijd in hot Oosten de frontlengte van de Zee van Azof tot het Waldai-gebied met 1200 K.M. aangeeft, kan als een bewijs wor den opgevat, dat de\gecompliceerde om singelingsoperaties thans definitief voor hij zijn. Uit vei'der gepubliceerde bijzonderhe den valt af te leiden, hoever de laatste twëe omsingelingsacties van Wjasma en Brjan6k reeds achter het Duitsche aan valsfront liggen. In toonaangevende militaire kringen te Berliin deelt men mede. dat de aanvallen der Duitsche de- visies niet. meer tegengehouden kunnen worden door vijandelijke verdedigings linies. Tot dusver hadden de bolsjewis ten nog een kans om. zware aanvallen te doorstaan en dus opnieuw tot ver dediging over te gaan, daar reserve troepen tot ver in het bolsjewistische gebied gereed lagen. De resten van ver slagen legprs konden steeds weer op een linie terugtrekken om dan opnieuw tegenstand te bieden. Deze kans bestaat thans echter ni^t meer. daar de Duitsche troepen in volle breedte zijn doorgedron gen, zoodat verzet op bepaalde plaatsen geen invloed meer kan uitoefenen op het totale front. De ruimte voor Duitsche aanvallen is zóó groot geworden, dat. er voor de vijandelijke troepen nauwelijks nog aanvalsmogelijkheden bestaan. In het verdedigingsgebied, hetwelk in den tijd van 22 Juni tot 3 October door de Duitsche troepen moest worden ver overd, moesten de aanvallende Duitsche troepen rekening houden met de elite troepen van den vijand. Deze troepen zijn thans definitief verslagen. De politieke gevolgen van deze mili taire omwenteling in het Oosten van Europa zal weldra merkbaar worden, daar men er in verschillende hoofdste den ter wereld reéds over begint te den ken om met deze 6terk gewijzigde om standigheden rekening te gaan houden. ADANA, 14 Oct. (D.N.B.). In Sep tember is het in de streek van Aboe Ke mal in Noord-Syrië tot bloedige onlus ten gekomen. In een officieele mededee- ling heeft De Roux kennis gegeven van het sneuvelen van 16 soldaten. Zij vie len op 18 September bij bet dorp Mas- laha. Uit'het communiqué blijkt, dat. bij de benoeming van den Engelschen agent, sjeik Taged din Hassan, tot pre sident van Syrië in Noord-Syrië een al- gemeene opstand uitbrak, die alleen door troepen kon worden onderdrukt. Te Vi-chy heeft de hooge commissaris van Syrië, generaal Dentz, voor Fransche offi cieren verklaard, dat de Gaullisten niet heb ben begrepen, wat er in Frankrijk ges-ihiedt, De aanhangers van de Gaulle z\in avontu riers en ontevredenen. Engeland, de eeuwige vijand van Frankrijk, wenscht een vrede, waarbij Frankrijk zonder marine, zonder ko loniën en zonder militaire traditie bliift, Engeland gelooft klaarblijkelijk, dat Frank- riik nog onder de heerschappij vftn de poli tici van het volksfront staat. De vrede, wel ke Engeland wenscht, kan slechts een vrede van lafheid en compromis zijn, die Frankrijk alles zou brengen, wat het reeds biina het leven heeft gekost. Zeker zal de vrede voor Frankriik hard zijn, maar Erankrijk zal zijn plaats in het nieuwe Europa slechts kun nen vinden, wanneer het zich die plaats waardig toont. Zaterdagmiddag is wederom een dui zendtal Nederlandsche mannen naar het Oostfront vertrokken om daar met de wapenen in de vuist Nederlands plaats te veroveren in het nieuwe Europa. dal straks geboren zul worded uit de smarten van deze tijden. Want het is zonder twij fel. dat deze tijden veel leed brengen, dat echter met het groote doel voor oogen in offervaardigheid gedragen wordt- Ginds in het Oosten waar een giganti sche striid woedt, een strijd, zooals de wereldgeschiedenis nog nimmer heeft mee gemaakt. is veel iced te verzachten. Nederland zal ook daarbij niet achter- hliiven en het -?endt een ambulance, de ber(e. die ooit uitgerust werd. De daad is nu aan het volk. Deze andmlance moet zoo spoedig mo- geliik uitrijden. Stort daarom uw bijdrage op giro-re kening 8 7-6-0-0 NEDERLANDSCHE OMRULANCE. Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage EERVOL ONTSLAG VAN DEN HEER K. J. J. LOTSY ALS GEVOLMACHTIG DE VOOR DE SPORT 's-GRAVENHAGE, 14 Oct. De secre. laris-generaal van hft departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming heeft den heer k. J. J. Lot sy op diehs verzoek eervol en onder dankzegging voor de vele bewezen dien sten ontslag verleend uit zijn functie als gevolmachtigde voor de sport. Het door den heer Lotsy gevraagde ontslag houdt verband met zijn zeer drukke werk zaamheden. Deze maand zal de heer Lotsy echter nog aan de werkzaamheden van het college van gevolmachtigden voor de sport deelnemen. Van 1 November a.s. af zal de heer J- de Valk Jr. te Amsterdam, nu de heer H. A. Stuling afwezig is, alleen als ge- olmaebtigde voor de sport optreden. Secretaris blijft dr. J. Miedema aan wien alle voor den gevolmachtigde voor de sport'beslemde correspondentie dient te worden toegezonden. Het adres van hét secretariaat luidt: Jan van Nassau- straat. 50, ,'s-Gravenhage, tel. 721.000. TOKIO, 14 October. In heel Japan wijdt men groote aandacht aan de con ferentie, die de Britsche opperbevelheb ber in het verre oosten, Brooke Popham, dezer dagen te Manilla heeft belegd met vertegenwoordigers van de Amerikaan- sche en leden van de Prilippljnsche re geering, na de talrijke besprekingen in Singapore en te Hongkong, die daaraan zijn voorafgegaan. Uiteraard klinkt de echo, aldus een V. P. B. correspondent, welke deze confe rentie is Japan heeft gewekt, afwijzend Men heeft in Japan steeds het gevoel, dat men door Groot-Briltannië wordt bedreigd, evenals door de Amerikanen en maakt daarvan volstrekt geen ge heim. Zoo schrijft de Tokio Nitsji Nitsji dat de conferentie ongetwijfeld ten doel heeft gehad, om te onderzoeken op welke wijze men zou kunnen komen tot de vor ming van een „maginot linie- in de Zuid zee", achter welke linie 'de Engelschen en de Amerikanen hun rechten en imperialis tische aspiraties in veiligheid trachten te stellen. Het blad Kokoemin Sjimboen zegt veclbeteekcaend: „Wij kunnen niet met de handen over elkaar blijven zitten bü de her haalde conferenties, die in onze onmiddel lijke nabijheid worden gehouden". Een eind verder zegt hetzelfde blad: „Japan heeft on derhandelingen aangeknoopt met de Ver- cenigde Staten, ten einde het oorlogsgevaar in de wateren van den Pacific uit den weg te ruimen. Het schijnt evenwel 'dat de Ver- eenigde Staten niet alleen de Japarjsche si tuatie in het Verre Oosten, doch ook de Ja- pansche actie met opzet niet willen begrij pen, laten zii echter niet vergeten,*dat ook het geduld van Japan ziin grenzen heeft. De Vereenigde Staten, en de Vereenigde Staten alleen, zullen de verantwoordelijkheid dra gen voor een catastrophe". Konoye brengt verslag uit De Japansche minister-president, prins Konoye, is gisteren door den keizer in audiëntie ontvangen voor het uitbren gen van verslag: In de bijeenkomst van de commissie van Buitenlandsche Zaken van het Huis van Afgevaardigden heeft de voor zitter, Tomomasa Kato, verslag uitge bracht over zijn besprekingen met den minister van Buitenlandsche Zaken, Toyoda, betreffencle de internationale situatie, inzonderheid wat betreft den voortgang van de onderhandelingen tus- schen Japan en de V.S. De commissie beraadslaagde daarop over den inter nationalen toestand. De hesluiten, die genomen werden, zullen door Kato aan de regeerïng worden medegedeeld. Amerikanen repatrieeren De Amerikaansche ambassade heeft, volgens United Press, alle in Japan wo nende Amerikanen, die aan boord van Japansche schepen naar de V.S. willen lerugkeeren, aangespoord zich zoo spoe dig mogelijk te melden. Economische besprekingen Volgens een bericht uit Manilla h.'eft de speciale afgezant van Roosevelt, Gra dy, de economische onderhandelingen met. vertegenwoordigers van de Tsjoeng- king-regeering voltooid. Hij is per Clip per teruggevlogen naar de V.S. Grad> heeft, verklaard, dat een groot aantal overeenkomsten met betrekking tot le veranties van rubber uit de Maleische staten erj Nederlandse h-Indië zijn gesloten, alsmede voor leveranties van tin, graniet en mica. Japanners benadeeld Maar Japansche peëvacueerden, die aan hoord van een Japansch schip van Malakka in Japan terugkeerden, vol gens Domei, verklaarden, zijn de Japan sche mijnbouwmaatschappijen en rub- herondernemingen len gevolge van de blokkade van de saldi en de toegenomen defensie-activiteit van de Britsche mili taire autoriteiten, practisch gedwongen geweest, haar bedrijven op Malakka en in de Straits te sluiten. De Japanners verklaarden, dat Japan 20 000 acres rijke ruhherplantages heeft verloren, toen de Britsche autoriteiten verscheiden maan- den geleden de versterkte zone van het gebied van Johore hebben uitgebreid. Bij de opening der tentoonstel ling van den Rijksarbeids dienst te Rotter dam u'as ook de Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart (links) en gene- raal-commissaris Schmidt (rechts) tegenwoordig (Foto Stap!-Mol) Het jongste bombardement heeft vele inwoners van Rotterdam er toe gebracht vóór de duisternW valt, de stad te ver laten en in een veiliger plaats te over nachten. Duizenden vertrekken om dien tijd naar de randgemeenten, maar ook velen naar Voorburg, Pijnacker, Berkel Rodenrijs, Rccuwijk, Woerden e.d. welke namen men in de advertenties over woningen en slaapgelegenheid de laat ste dagen telkens tegenkomt. De treinen naar deze plaatsen zijn avond aan avond stampvol, de fiotsstallingen niet minder en des avonds is Rotterdam een zeer stille stad, welker bioscopen noch cafés over het bezoek kunnen roemen, wel klagen. In de randgemeenten van Rotterdam heeft intusschcn deze vlucht uit den nacht in de stad. gepaard aan de be hoefte aan onderdak van degench, wier woningen zijn vernield of voorshands onbewoonbaar ziin, geleid tot een opdrij ving van huurprijzen die reeds tot een aankondiging van nieuwe maatregelen heeft geleid. Geen wonder als b.v. zol derkamertjes. ongcmeubileerd. waarin men dus zijn eigen meubilair moet bren gen, voor^twaalf gulden per week, ver huurd worden, huizen, die in normalen tijd achthonderd gulden huur doen voor het dubbele aan -den man worden ge bracht. Dat is oorzaak dat een gewijzigd huurpi'ijzenbesluit. aan dezen nngeoojr- loofden woeker, aan dit voordeel trek ken uit de ellende van den medemensch, paal en perk zal stellen. (Vad.). MADRID, 14 Oct. (D.N.B.) Ter ge legenheid van den „dag der hispani teit" heeft de Raad der Hispaniteit een plechtige zitting gehouden, die werd bij gewoond door den Caudillo; den minis ter van buitenlandsche zaken. den apos- tolischen nuntius en het, diplomatieke corps der Spaansch-Amerikaansche lan den. De voorzitter van den raad. Hal- con, zeide, dat Spanje trouw blijft aan zijn voornemen, den geest van gemeen schap der Spaonsche wereld weer op te wekken. Het heeft daarbij geen territo riale eischen in Amerika te verdedigen. Spanje gelooft, dat het Amerika vooral na den oorlog een grooten dienst kan bewijzen op cultureel en economisch ge bied. De Spaansche wereld moet tot een onverbrekelijke eenheid worden, waar bij Spanje en de Amerikaansche volken vrij en onafhankelijk zullen zijn. Generaal Franco hield een korte toe spraak, waarin hij uiting gaf aan de hoop, dat de Spaansche landen weldra een nieuwe en gelukkiger toekomst zul len zijn. Zooals wc reeds mededeelden ts de koer» van uitgifte van de nieuwe 3V. j»ci Neder landsche Staatsleening van vijfhonderd mil- lioen gulden 97y7 pet.; de rente io 3y, pet. per jaar; de looptijd bedraagt ten hoogste twintig jaar. Ook'deze Staatsleening zal er een zjjn „met den stok achter de deur". Dit bctee- kgnt, dat indien niet het volle bedrag van 500 millioen wordt ingeschreven, een ge dwongen leening tegen minder gunstige voor waarden volgt, in welke leening diegenen zouden moeten deelnemen, die niet op de thans aangekondigde leening voor een vol doend bedrag zullen hebben ingeschreven. Wat in dit verband onder een voldoend be drag h te verstaan, blijkt uit de maatstaven, welke in het prospectus der leening zijn aangegeven. Dit vermeldt te Jicn aan zien, dat allen, die in het loopende belastingjaar in do vermogensbelasting zijn of zullen worden aangeslagen, tot een in het prospectus voor elk vermogen aangegeven bedrag in de thans aangekondigde leening moeten deelnemen, om zich voor een aan slag in 'de gedwongen leening te vrijwaren. Dit bedrag geeft derhalve aan, voor hoeveel men ten minste op de aangeboden "rijwillïge leening dient in te schrijven, om van de ge dwongen leening te zijn vrügesleld. Daar nevens is bepaald, dat lichamen, vallend® on'der het Besluit op de Winstbelasting, om voor een aanslag in de gedwongen leening gevrijwaard te zijn, in de vrijwillige leening zullen moeten deelnemen voor 3 pet. van hun zuiver vermogen en dat deza deelne ming voor levensvcrzekcringsmaatïchappijet en pensioenfondsen 3 pet. van de gezamen lijke waarde hunner bezittingen beloopt. Nieuw is de bepaling, dat ingeval de ge dwongen lecning wordt uitgeschreven, de bedragen waarvoor men dan zal moeten deelnemen, verdubbeld worden! De inschrijving staat dagelijks open tot' en met Donderdag 23' October a.s. van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur bjj de in de advertentie vermelde bankinstellin gen en by het Agentschap van het Departe ment van Financiën te Amsterdam. Ree'ds vóór den genoemde datum zal iede re bankier zich willen belasten met de ver zorging van inschryvingen. Desgewcnscht kan men voor zün inschrü'ving voorkeur vragen. De betaling moet geschieden op Zaterdag 15 November a.s. Het belang van een volledig welsiagen der nieuwe leening zal een ieder ongetwijfeld duidelijk zyn. Tot een gedwongen leening, welke een 2\fi pet. 40-jarige annnïteitslce- ning zou zyn, mag het niet komen. Vandaag verduisteren om 18.49 uur Heden (Dinsdag) gaat de zon óp om $.03 uur. onder om 18.49 uur. De maan *.aat op om 0.22 uur en onder om 15.50 uur. Woensdag gaat de zon op om 8.04 uur, onder om 18-47 uur. De maan 'gaat op om 1.27 uur en onder om 16.24 uur. •I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1