)e beste Sovjettroepen thans vernietigd Amerika en de oorlog De Jaden in Amerika De Britsche intrigues tegen Turkije Een half uur ua zonsondergang DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a :er krijgsgevangenen dan in de wereldoorlog ÏIEUWE EISCHEN AAN IRAN mdelsovereenkomst Amerika-Argentinië ANDORRA EN DE NIEUWE ORDE DE PETROLEUM UIT OOST INDIE Groeiende invloed Qe JAARGANG No. 92 WOENSDAG 15 OCTOBER 1941 AMERSFOORTSCH DAGBLAD IONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68-, per week 0.16., Binnenland franco per per 3 maanden tf 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIENvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. ERLIJN. 15 Oct. (V.P.B.) Het to- aantal Sovjet-krijgsgevangenen be- rigj thans 3 millioen. hetgeen de bele getalsterkte, is van het Soviet- dat onder normale omstandighe- in het Europeesche gedeelte der jet-Unie gestationneerd was. In ver- d met het aantal dooden en gewon- wordt verondersteld, dat de jonge best opgeleide lichtingen van den nd vernietigd zijn. De vijand be kt dus wegens gebrek aan geoeferi- reserve-troepen nog slechts over p lichtingen die niet voldoende oor- materiaal bezitten. et aantal krijsgevangenen, dat den ■ang van ruim 300 divisies bereikt fï, is veel hooger dan het totaal aan- kriigsee van genen tijdens den we- oorlog. Toen bevonden zich onder '520.983 in Duitsche krijgsgevangen- ip bevindende soldaten 1.134.529 Rus Dc Duitsche troepen hebhen thans reeds tweemaal zoovel Sovjet- fi^che krijgsgovangenen gemaakt tijdens den wereldoorlog. Nervositeit in de V.S de redevoering, die de Amerikaan- staatssecretaris Huil voor de se tscommissie voor buiteplandsche za- heeft gehouden, wordt in de Duit pers nauwelijks ingegaan. Een ty- end verschijnsel van de algemeene irnine in de Vereenigde Staten acht Ie Berlijn de onzekerheid cn'ner- teit in de uiteenzetting van Huil, ongetwijfeld het gevolg zijn van jien len gang van zaken in de Sovjet- Ovcr Hull's vqrdere uitlatingen iffcnde het volkenrecht wenscht zich in de Wilhelmstrasse niet uit aten. Evenals de juridische argu- itatie van het Witte Huis gedurende feeloopen maanden heeft deze rede Huil aangetoond dat men in offi- le Amerikaansche kringen het vol- recht slechts als een werktuig he- iuwt, waarvan men te gelegpner tijd uik en zoo noodig otfk misbruik maken. BERLIJN, 15 October (D.N.B.). nieuwe sjah van Iran is, vol- ns een Reutei*bericht, ontheven in zijn plichten als opperste be- Ihebber van het leger. Ook het iperbevel over de gendarmerie, it tot dusver door den sjah werd voerd. is hem ontnomen. adio-Teheran deelt mede, dat het er de huidige omstandigheden en het oog op den troonsafstand van voormaligen sjah en zijn vertrek Iran noodzakelijk was, dat de nieu- sjah deze functies opgaf. De para ten van de grondwet van 1924, wel- Jelrekking hebben op het uitoefenen deze functies door den sjah, zijn en werking gesteld, i een V.P.B. commentaar op het elsche optreden in het Nabije Oos- waarin opgemerkt wordt, dat En- 'id er steeds op int is om zijn -htspolitiek tc consölitTeeren iets vooral in Turkije met leede oogen dt aangezien wordt verder be- dat gebleken is, dat het Iraksche •net-Madfai niet alleen is afgetre- ten gevolge van de algemeene on- fedènh;eid, gewekt door de executie twee hooge Iraksche militairen, door Teheran waren uitgeleverd, h ook ten gevolge van de zeer kras- bchen, welke de Engelsche regee- stelde. Deze eischen hielde^i in dat de aksche troepen actief aan den oor zouden gaan" deelnemen en' zich oder Engelsch opperbevel zouden ellen, in geval het tot gevechten den Kaukasus kwam. nieuwe premier, Noeri es-Said, Z|jn kabinet heeft moeten samen- '°R uit politici van den tweeden onidat hij geen toonaangevende ^nlijkheden bereid vond, met hem te werken, zal het hoofd wel ton voor deze'eischen, naar men 'nkara aanneemt. UEN'OS AIRES. 15 Oct. (D.N.Bf) na maandenlange onderhande ion steeds weer uitgestelde handels drag tusschen Argentinië en Ameri- '5 Dinsdag getecekend. De plech- 'oid had plaats in het Argentijnsche "sterie van buitenlandsche zaken. Minister van buitenlandsche -zaken, :r|azu, cn de Amerikaansche ambas e,|r. hebben in tegenwoordigheid de ministers van financiën en ju- le hun handteekening onder dc reenkomst geplaatst. PARIJS, 15 Oct. (D.N.B.) De PSrij- sche bladen vernemen uit Andorra, dat de vertegenwoordiger van maarschalk Pétain aldaar, die van den bisschop van Urgel en die van Andorra besloten hebben tot opheffing van het alge meene kiesrecht in dit staatje. Het pro- testrecht blijft voortaan aan gezins hoofden voorbehouden, evenals voor 1933. De bestuursraad van Andorra heeft bovendien besloten, dat alle buitenlan ders. die thans illegaal in het land verblijf houden, voor het eind van de maand moeten vertrekken.. TOKIO, 15 Oct. (V.P.B.) De heele Japansche pers houdt zich bezig met het bericht uit New York. dat Enge land, Amerika en Nederlandsch I n d i een overeenkomst hebben ge troffen. op grond waarvan de levering van petroleum aan Japan geheel wordt gestaakt. M^n toont zich overigens niet zeer verbaasd over dit bericht, want practisch is er toch reeds geen sprake meer van levering van petroleum, ten gevolge van het beslag leggen op de Japansche credieten Men trekt er zich des te minder van aan. omdat de nieuwe ordening van de Japansche economische structuur reeds is gebaseerd op het stop zetten van de petroleumleveranties. Japan wondt door dit nieuwe feit gesterkt in zijn voorne men. om de nieuwe orde in Oost-Azii geheel zelfstandig door te voeren Men ziet in de overeenkomst een nieuw be wijs van de inspanning van Engelsch- Amerikaansche zijde om het zooge naamde ABCD-blok voor de omsinge ling van Japan te versterken. De verwerkelijking van een wel varenden toestand in Oost-Azië wordt door de overeenkomst niet verhinderd. Men ziet in deze laatste alleen een verder bewijs voor het onvoorwaardelijk toetreden van N e- d e r 1 a n d s c h I n d i tot het ABCD-blok. De bew ering van N e- derlandsch Indië dat de pe- troleumaanvoer werd stopgezet ten gevolge van onvoldoenden voor raad, is valsch gebleken. Commentaar op een en ander wordt niet geleverd door de Japansche pers. Alleen merkt Domei het officieele Japansche persagentschap op„ dat or dezer dagen een commissie zal afreizen naar Fransch Indo-China, ten einde in samenwerking met de Fransche autori teiten een onderzoek in te stellen naar nog niet in exploitatie genomen bron nen van grondstoffen en mineralen, op grond van het in het voorjaar afgeslo ten economische verdrag. Bij dit ver drag is overeengekomen, dat Japan het recht heeft om dergelijke bronnen to ontginnen. De strijd aan het Oostfront. Bolsjewisten hebben zich achter hun transport' treinen verschanst, maar ze worden doeltreffend onder vuur genomen. Orbis-Holland) WASHINGTON, 15 October. (D.N.B.) Voor de commissie voor de buiten landsche politiek van het Huis van Af gevaardigden, welke op het oogenblik beraadslaagt over de door Roosevelt ver langde verandering van de neutrali- teitswet, heeft de minister van marine, Knox. verklaard, dat een verandering van de wet een geringer risico betee- kent, dan wanneer men zou toelaten, dat Engeland den oorlog verliest. Men dient, zoo meende Knox, den vijanden van Hitier alle hulp te geven, zelfs in dien dit oorlogsrisico met zich zou mec- brengeh. In dezelfde bijeenkomst heeft de mi nister van oorlog. Stimson, niet alleen bewapening van Amerikaansche koop vaarders geëischt. maar ook opheffing van het verbod van het bevaren van oorlogszones. Hij beweerde, dat dit'ver- bod niet doelmatig is gebleken. Groote transporten voor Moskou? Volgens een officieele verklaring van het Witte Huis heeft president Roose velt medegedeeld, dat de laatste dagen groote leveranties naar de Sovjet-Unie vertrokken zijn. Al het oorlogsmateriaal, dat op de conferentie te Moskou voor de maand October is toegezegd, zal nog vóór het einde der maand verzonden worden, met inbegrip van tanks, vlieg tuigen en vrachtauto's. Voortdurend vertrekken zendingen uit Amerikaan sche havens. Associated Press merkt hierbij op, dat de verklaring zonder motiveering is uitgegeven. Men vermoedt echter al gemeen, dat het de bedoeling is het moreel der Sovjets te sterken. lp, eenige kringen wijst men er op, dat de verkla ring wel spreekt van het verzenden van het materiaal, maar met geen woord melding maakt van de aankomst in de "Sovjet-Unie. Ook uit een bericht van het D.N.B. blijkt, dat deze verklaring in politieke T N een commentaar op Duitschlands A betrekkingen met Turkije naar aan leiding van het zoojuist gesloten han delsverdrag, schrijft de Berlijnsche cor respondent van het A.N.P., dat het geen geheim is, dat aan Turkije bij alle po gingen van de Britsche politiek om Duitschland te omsingelen, altijd weer een hoofdrol was toebedeeld. In de eer ste oorlogsmaanden moest via Turkije de stukgetrokken draad naar Moskou weer gesponnen worden. Later, toen Ita lië aan den oorlog was gaan deelnemen, hoopten de Engelschen in Ankara een willig oor voor hun machtspolitiek in het Oostelijke bekken van de Middel- «landsche Zee te vinden. Het minste, wat toen van Turkije verwacht werd, was een dekking in den flank voor den Brit- 6chen opmarsch in Griekenland. Steeds weer lieten toen Eden en hooge Britsche militairen zich in de Turksche hoofdstad zien. Toen het Grieksche avontuur voor bij was en zeer tot ergernis van de En gelschen. de door hen gestichte brand niet op Turkije was overgeslagen, pro beerde men via de agressie tegen Syrië opnieuw met de Turken zaken te doen. Toen ook dit mislukte en de Turken elke deelneming aan de plundering van de Fransche positie in kïein-Azië weiger den, ging de Britsche politiek van een vleiende tot een dreigende houding over. Na Irak werd nu ook Tran. een andere staat die mét Turkije door het pact van Saadahad verbonden was, geliquideerd De liquidatie van Afghanistan, dat even eens in dff verdrag op voet van vriend schap met Turkije verbonden is. is op komst. s Sinds het begin van hun bondgenoot schap met de Sovjetunie geloofden de Engelschen thans alle militaire troeven tegen Turkije in handen te hebben. Zii voelden zich daarbij zóó zeker, dat zij op een gelegenheid zaten te springen om het terrein in Ankara opnieuw te verkennen. Toen die gelegenheid niet kwam, werd zii gemaakt. De omweg leidde over Bulgarije. Eerst verzonnen Britsche persbureaux de geschiedenis met de Bulgaarsche oorlogsschepen, die z.g. door de Italianen waren afgestaan en door de zee-engten zouden moeten varen. De zin van dit heele gerucht was de Britsche regeering gelegenheid te ge ven tot een verklaring, dkt zij dit niet kon toelaten. Toen noch de Turken, noch de Bulgaren, noch de Italianen zich uitlieten, haastte de Britsche poli tiek zich, nieuwe mogelijkheid van pro vocatie te zoeken. Het gerucht werd ver spreid over een botsing tusschen Bulga rije en de Sovjet-Unie. Ter bevestiging daarvan werd de Sovjet-regeering ertoe gebracht, parachutisten op Bulgaarsch gebied neer te laten en daden van sabo tage te laten plegen. Het daardoor ïcker geachte Bulgaarsch-bolsjewistische con flict moest naar Engelsche berekeningen Turkije tot een „standpunt" dwingen, d.w.z. het aan de zijde van de Sovjetunie' en Groot-Britannië hij den oorlog be trekken. Om de Sovjets in dit verband lot een druk op Ankara te bewegen, liet de Britsche regeering in Moskou weten, dat zij bereid was haar bezwaren tegen het verlecnen van bijzondere rechten aan de Sovjetunie- bii de zee-engten te laten varen. Ten aanzien van dit plan moe6t Turkije bekeerd worden tot de noodzakelijkheid der „gemeenschappe Iijke bescherming" van de zeeëngten. OoJ< dit plan leed echter schipbreuk op de waakzaamheid van de Turksche staatslieden. De laatste pijl die uit dezen koker van geruchten op Turkije werd afgeschoten wprd gevormd door de combinaties over het karakter van de Duitsch-Turksche handelsbesprekingen. Zii waren den En gelschen heel erg onaangenaam, omdat alleen het feit reeds dat die besprekin gen plaats vonden een aanwijzing vorm de voor het mislukken van alle Britsche pogingen om Turkije van het Europee sche economische gebied te isoleeren Het Duitsch-Turksche communiqué for tnuleert duidelijk, dat noch de Turksche noch de Duitsche regeering geneigd zijn door deze voortdurende pogingen haar vriendschappelijke betrekkingen te la ten vertroebelen. kringen te Washington over het alge meen slechts beschouwd wordt als een opmonterende geste. Zelf6 Clapper zei- de voor de radio, dat een of andere doeltreffende hulp niet onmiddellijk aan dc bolsjewistische troepen kan worden geleverd. Zij moeten Moskou verdedigen met wat zij zelf hebben. Andere commentaren herinneren aan het telegram, dat Roosevelt op 15 Juni 1940 aan den Franschcn minister-presi dent. Reynaud. heett gezonden en waarin hij eveneens verzekerde, dat de Ameri kaansche regeering vliegtuigen, stukken geschut enmunitie vopr zoover maar cenigszins mogelijk aan Frankrijk zou le veren cn dat deze leveringen zouden wor den, voortgezet, zoolang Frankrijk tegen stand zou bicden. Acht dagen later was Frankrijk verslagen. In de Duitsche en Italiaanschc leger- berichten wordt herhaaldelijk gemeld, dat de havenwerken en de versterkin gen van Tobroek onder liet yuur van de Stuka's en van dc artillerie liggen. Hoe het er thans in de stad uit ziet toontdeze foto. De kerk is echter door het vuur van dc troepen van dc as zorgvuldig gespaard. (Scherl m LITWINOF NAAR LONDEN STOCKHOLM. 15 October. (D.N.B.) - Stockholms 'Tidningen meldt uit Londen, dat men aldaar het be zoek \an den voormaligen bolsjewis- tischen commissaris vah buitenlandsche zaken, Litwinof, venvacht. Litwinof zal waarschijnlijk fungeeren als voorzitter bij de onderhandelingen over bijzonder heden van het Britsche program van leveringen aan de bolsjewisten. INDISCHE JOURNALISTEN IN AUSTRALIË BATAVIA, 15 October. (A.N.P.) - Een gezelschap journalisten uit Indië is te Sydney aangekomen. Ze hebben een bezoek gebracht aan verschillende deelen der stad en aan de Broken Hill Steel Works. Daarna vertrokken de journalisten naar Richmond, de basis van de Australische luchtmacht. BESCHERMING VAN ARISCHE NALATENSCHAPPEN BERÊIJN, 15 October (V.P.B.). In Duitschland is een verordening uitgegeven, waardoor een testament, waarbij een' arisch persoon aan een jood iets vermaakt, ongel dig wordt, wanneer ziin andere erfgenamen 'daardoor worden benadeéld. Ook wanneer geen andere erfgenamen voorhanden zijn is het testament ongeldig, zoodat het in het algemeen verboden is, dat arische erflaters aan joden iets vermaken. GELtUCNVENSCH VAN HITLER AAN KONINO VAN AFGHANISTAN BERLIJN. 15 Oct. (D.N.B.). De Fuehrer heeft den koning van Afghanistan op diens verjaardag een telegrafischen gelukwensch doen toekomen. GEVECHT IN PALESTINA ADANA. 15 Oct. (D.N.B.). Bij het dorp Sjaab in Palestina is het tot een hotsing tusschen Arabische vrijheidsstrijders en Brit sche politie gekomen. Een inspecteur kwam om het leven. Een V.P.B-correspondent schrijft uit Berlijn: DE groote Amerikaansche staatsman Benjamin' Franklin sprak in het jaar 1789, het stichtingsjaar van de Amerikaansche unie, deze profetische woorden, toen hij zich uitliet over de ontwikkeling van 'het Amerikaansche jodenvraagstuk: „Het groote gevaar, heeren, is de jood. Wanneer gij in het ontwerp voor de oprichting van de Vereenigde Staten, dat hier .voor ons ligt deze lieden niet uitsluit uit de Vereenigde Staten, dan zullen zij in minder dan tweehonderd jaar in zoodanigen ge tale het land zijn binnengestroomd, da>t zij het zullen beheerschcn en ver slinden. Zij zullen onzen regeerings- vorm veranderen, waarvoor wij Ame rikanen ons bloed vergoten hebhen. Dan zullen uwe nakomelingen moe ten werken op liet veld, ten hate van deze lieden, die in hun kantoren zul len zitten en zich vergenoegd dc handen zullen wrijven. Ik waarschuw u, heeren. Indien gij de joden niet eens en voor altijd buitensluit, dan zullen de kinderen van uw kinderen u in uw graven .verwenschen." Noq sneller dan Franklin voorspeld heeft, hebben de Joden zich van do Vereenigde Staten meester gemaakt. Eerst bielden zii zich nog afzijdig en lieten het aan de anderen over, om het pionierswerk te doen. Toen zij eyenwel zagen, hoe de Vereenigde Staten zich ontwikkelden, kwamen zij te voorschijn en geheel Europa scheen zijn joden bij massa's over het land uit te storten. Hun aandeel in do immigratie steeg met elk jaar. tot dit in het begin van dit jaar alle grenzen overschreed. In 1907 'waren er ongeveer 1,8 millioen jo den 7in de Ver. Staten. In 1917 waren er reeds 3.4 millioen en op het oogen blik schat men hun aantal op 5.000.000. In twintig jaren tijds heefr zich het Joodsche element in de Ver. Staten ver drievoudigd. N New-York alleen wonen VA mil- lioen joden. Zij vormen een derde van de bevolking. In Berlijn maakten zij in 1933 .slechts' otigeveer 3,8% van de bevoRang uit. New-York geniet dus het twijfelachtige voorrecht, de grootste jodenstad ter wereld tc zijn. Ofschoon zij nog in de minderheid zijn, over- heerscht hun aantal in bijna alle tak ken van handel, industrie en economie. Van de uitgevers van kranten in New- York belmoren voor 97% tot het oude volk. Verder zijn de geneesheeren, ad vocaten cn journalisten voor 76% joden. In de industrie zijn zij met 87% ver tegenwoordigd en 90% van den ipJvocr- handel bevindt zich eveneens in han den van de joden. In New-York^bevindt zicli een radiozender, die uitsluitend in de jiddische taal uitzendt. In 1908 stelde de toenmalige presi dent van politie te New-York vast. dat vijftig procent van alle misdadigers tot het joodsche ras behoorde. ET vereende krachten willen wij er naar streven, de Vereenigde Staten te maken tot het beloofde land", aldus de minister van binnenlandsche zaken op een bijeenkomst van rab bijnen der vereenigde synagogen van Amerika,- wear hij een feestrede hield. En opdat deze woorden niet zoudepr' kunnen worden uitgelegd als een wensch van den minister persoonlijk, bracht hij 'aan het slot van zijn rede de beste wenschen over, van president Roosevelt. Ten einde nog den noodigen nadruk te leggen op de woorden van Ickes verhief zich ten 6lotte een ven de aanwezige vrouwen 'en hield onder luide toejuichingen van de aanwezigen een toespraak, waarin zij de joden met lof overlaadde. Deze vrouw was eerste vrouw des lands", de echtgénQote van president Roosevelt. Op het oogenblik is de vraag: „wie beheerscht Amerika?'" op ondubbel zinnige Wijze beantwoord. De gebeur tenissen van onzen tijd leveren het be wijs, dat de joodsche heerschappij in de V.S. onwrikbaar is gevestigd en tot in alle takken van het staatsbestuur is doorgedrongen. President Roosevelt heeft de grootste jodenregeering om zich heen verzameld, die ooit over he{ wel en wee ven eenig land ter aarde heeft beslist. Op elk gebied laat hij zich door joodsche adviseurs voor lichten. Zij vormen rijn „braintrust". Een Amerikaan6ch tijdschrift heeft on langs aan de hand van statistieken bewezen, dat niet minder, dan 62.000 joden uitsluitend de hoogste en de on middellijk daarop volgende functies in het Amerikaansche staatsbestuur be- kleeden. (V.P.B.) Lichten aan Hier en daar schijnt nog verwar ring te bestaan omtrent het tijd stip, waarop de verlichting van rij. en voertuigen des avonds ontr stoken moet worden. In dit verband deelt de A.N.W.B. het volgende mede: Eenerzijds is het bekend, dat de be* voegde autbriteiten steeds het stand* punt hebben ingenomen, dat men inge* volge het Motor- en 'Rijwielreglement pas een half uur na zonsondergang de lichten aan behoeft te hebben. VooC eënigen tijd heeft de wnd. secretaris* generaal van het departement van Jus* titie zulks per circulaire aan de politie* instanties medegedeeld. Anderzijds echter werd onlangs in'da pers melding gemaakt van eep. arrest van den Hoogen Raad, waarbij werd beslist, dat als gevolg van de verduis* teringsverordening, de verplichting bei* staat reeds onmiddellijk na zonsonder* gang de voertuigverlichting te ontst» ken. Dit arrest is van 23 Juni j.l.; het werd echter nog niet gepubliceerd. Wij* ziging in het standpunt van de bevoeg* de autoriteiten heeft het in ieder geval niet gebracht; daarom is de vermelding van het arrest ernstig te betreuren. De publicatie heeft slechts verwarring kun nen stichtep. Inmiddels is in het Verordeningenblad van 8 dezer de „Wegenverkeersregeling1* afgekondigd, waardoor deze aangelegen? heid in een nieuw stadium gekomen isg. immers artikel 21 van deze verordening bepaalt uitdrukkelijk, dal „bij duisternis of dichten mist 'geldt hetgeen omtrent d4 verlichting is bepaald in do Motor- en Rij* wielwet en in de op grond Maarvan uitge* vaardigde uitvoeringsvoorschriften"Hiep* in ziet de A.N.W B. opnieuw een bekraaft* tiging van het steeds door de autoriteiten en door den Bond gehuldigde standpunt, dat de lantaarns moeien branden van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopkomst. - Levendige wapenhandel OP 17 en 18 October zal Winterhulp Nederland u in dc gelegenheid stellen dezen winter bii vele landge- nooten kommer en ellende te doen verdwijnen. Daarom geeji Nederlander op die dagen zonder een wapen van een der provinciën of de stad Amsterdam „ONZE OORLOGSINVALIDEN, NU EN STRAKS" 's-GRAVENHAGE. 15 October. Ma* Blokzijl spreekt hedenavond van 19.45 tot 29.00 uur voor de microfoon van den Nederlandschen Omroep (Hilver* sum II) óver: „Onze oorlogsinvaliden nu en straks." SOKOLS OPGEHEVEN BERLIJN, 15 October (V.P.B.). Doof den plaatsvervangenden rüksprotector Heyi derich zijn de Tsjechische grymnpstiekver* eenigingen, de „Sokols" opgeheven. Dez* maatregel berust op het feit, 'dat van offi cieele z'ude is vastgesteld, dat de illegal» tegenstand jufkt in vooraanstaande kringen der Sokols ondersteuning heeft gevonden. Vandaag verduisteren om 18.47 uur Heden (Woensdag) gaat de zon op om 8.04 uur, onde%,,om 18-47 uur. De maan gaat op om 1.27 uur en onder óm 16-24 uur. Donderdag gaat de zon op om 8.06 uur, onder om 18-45 uur. De maan gaat op om 2.34 uur en onder om 16-56 uur. li siMc. Bij den Nederlandschen Arbeidsdienst Even voor «het laatst# loodje"* óat dezen keer voor de mannen eens niet zwaar woog. De commandant s^r^eeM (Ned. Arb.dienst-Schut*SchimmeJpennlngfil

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1