I al van aanvallen op ÖEMENEN IN ODESSA Sovjet verbindingslijnen Het tweede Winterhulp-jaar geopend Het drama op den Slaperdijk onder Renswoude Imerikaansche critiek op Londen De houding van ons volk DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Amhemsche Poortwal 2a Vliegtuigen voor Sovjets in beslag genomen BRITSCHE TROEPEN IN ARCHANGEL JAARGANG No. 93 DONDERDAG DS OCTOBER 1941 m ERSFÖORTSOi DAGBLAD JNNtMEN I8PRIJS per 3 maanden vuur Amersfoort 2.05; maand 0 68; per week 0.16 Binnenland franco per |t per 3 maandeD* 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.U0, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Licfdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. IBOEKAREST, 16 October. (D.N.B.) Het Roemeerische |eermachtbericht meldt: „Onze troepen zijn door dc verdedigingslinies van Odessa ■eengebroken De vijand trekt zich over het gehcele front terug.' fcnjljakovo, Dalnjk en Tararca bevinden zich sedert 8.00 uur in IriZe handen. Onze gevechten worden voortgezet. Odessa brandt. ERI..IJN, 16 Oct. Naar het D.N.B Imilitaire zijde verneemt, hebb'11 Isiiic en rtaliaansche troepen in de loopen drie dagen een belangrijk |nvcgkruispimt in de Sovjet-Unie mi den bolsjewisten zware verlic- llocpebracht. Hevige gevechten wer- Igolevefd bij de verdedigingslinie ldc plaats. De Duitschers en ItaÜa- Islaagden er in, stellingen van den Id op to rollen, de versperringen te ■breken en natuurlijke hindernis 1 waaronder verscheidene rivierbed- te overwinnen. Vtyvolgcns Ik'tii zii de plants binnen en verdie 1 de bolsjewisten. Dit succes, zoo lil van bevoegde zijde verklaard,, is 1 srootc boteckenis, omdat op deze ■<s vier belangrijke spoorlijnen bij lomen. }Finsche rijksbe- tendienst deelt en(le merk kwel op 13 als pi October heb- cFinsche lucht- ■dkrachton den lermansk:spoor- 1 op verscheidene It-cn gebomhn:- ld cn op vier ■i«en den spoor- 1 sfltroffep. Ren jspnrdrein kreeg voltreffers. Bo- Jlicn werden niet Ivirdwapcns vier lólieven on |r gemaakt. Fin jacht vliegt ui Hebben op 14 twee vijan lie jagers en de l'lildoelartillcrie vijandelijk ■tuig neerge ■ten. Door veld lerie werd nog vijandelijk toe pmlaag gebaald ccn aanval 2 bolsjewisti Ivliegtuigen aan Pinsche from 11 zich vol hot D.N B Duitsche ja- bijzonder onder 'en. 7.ij sc.ho i" een kort lievig lucht- ■•'lit zes Sovjet- ptuigen neer en de overi- zonder dal deze voorgenomen I konden uit- hft Dc Duitsche vliegers leden geen |wn. Ook hun toestellen werden beschadigd. 'schc gevechtsvliegtuigen hebben afgeloopen Maandag, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, op het Ladoga-mcer twee Soviet-transport schepen van 500 en 1000 hrt. tot zinken gebracht. Een andere bomaanval was gericht op de havenwerken van Odes sa. Opslagplaatsen en gehouwen op de kaden vlogen in brand. Tijdens acties ter ondersteuning van de operaties van lio^ leger hebben Duitsche gevechts vliegtuigen verder verscheidene bolsje wistiscbe pantserwagens en een groot aantal auto'fe van allerlei soort ver nield. In het bestek van de voortschrijden de operaties aan het Oostelijk front hebben sterke formaties van de Duit sche luchtmacht op li October ook do naar dc Witte Zee loopende spoorlijnen Op Zondag 12 October mankte de Duitsche w eermacht niel- ding van de nieuwe offensieve beweging over het front van 1200 kilometer, nevenstaande Duitsche kaart toont de front lijn bij het begin van deze operatics. (T cc kening Scherf) gebombardeerd. De rails werd door homtreffers op verscheidene plaatser verbroken. Talrijke treinen werden ver nicld. VORK, 1G Oct. (D.N.B.). - De 'Tg 0 T r,i b u n e behandelt in een artikel de jongste verklaring van Jndensche blad Daily Sketch, waar- A'gil wordt, dat het krankzinnig lelooven, dat de „geallieerden" den I'zonder bloed vei gieten van de zij Amerika kunnen winnen. Het 1 herinnert de Dailv Sketch eraan, |'le Eagelschon totdiisver weinig 'bloed hebben vergoten. Terwijl Fwjots met de Duitschers in con 'op loven en dood zijn gewikkrid. r'r' de Kngelschen niels onderno- Niet aller ?n hel tegenwoordige ge Vfin Engeland met betrekking tot [""'logsacliviteit. zoo schrijft de Chi- Tribune, doch ook de gcscbie- Isi3n de afgeloopen twee jaar, raakt rprccnigde Staten ten aanzien van I ftgelschen eisch naar bloedvergie ''oor Amerika niet. loegoslavie en l^iiland 1111 door de F.peelschen in ■ofiiog gedreven 0111 daarna op snoo- l"!'-1' in den steek te. worden gelaten, ^'linkerkou hebben de Eigéiscben «Igcn en Franschèh op snoode wijze ftceli gelaten om hun eigen huid J1 IT n Terwijl thans de Sovjet-Unie °C(U, laat Engeland zijn troepen op l'^clsche eilifnden. Thans schreeuwt F naar Amerikaansch blped. dat voor Mand vergoten moet worden. Dit |d editor moet niet vergoten word* n r ('ev verdediging \an dc Britsche T|dc-iif doch voor het voortbestaan bet Britsche t empire Het Ameri |escho. blad verklaar! tenslolte. dot ■t i|p F.-igclschen eens moeten be wij 'lat 7j, bereid ziin hun eigf-n bloed ergieten en niet dat van andere na- de N ow York W 0 r 1 d T e 1 0- ,f| schrijft dc auteur Jolmson, dit ^rijpelijk is dat de Sovjets van '"jelschen verlongen, dat ze ergens lot een aan al overgaan om de Duit schers van het Sovjet front „af te lei den". Voor een invasie op het Europee- sche continent is Ertgeland echter nog niet voorbereid. De geschiedenis van de zen oorlog is. zoo Verklaart Johnson, dat een sterke latie kleinere en zwak kere naties ertoe verleidt zich op te of feren als gevolg van beloften, welke de sterke natie nooit kan vervullen. Het is overigens nicer dan twnfebu litig of dc Kngelschen wanneer zij werkelijk er gens een offensief zouden trachten '0 ondernemen. iiP slaat zoudcfh zijn Hit Ier ook maar voor één odgenblik van liet Sovjet front af te leiden. Verder schrijft Johnson dat het 00 dwaas is van Amerika zoowel als van Engeland den Sovjets beloof/I te hebben dat zij alles zouden krijgen, wat zit noodig hebben. De Vcreenio.de Stalen beschikken geenszins over het mateti aal om deze beloften te kunnen vervul len Ook is het een rlwaas verlangen, lat dc Ve.rcenigdc Staten de Aziatische grenzen van de Sovjet-Unie zouden 2a randce.rcn. Dc Ver. Staten zoo besluit Johnson! hebben niet voldoende land strijdkrachten °m een dergelijke garan tie effectief te doen zijn. AUSTRALIË LECT MIJNENVELDEN BERLIJN, 16 Oct (D.N.B.). Volgens den Engclschen 'berichlendiepst heeft Vle Australische regeering aangekon digd, dat mijnenvelden zijn gelegd voor dc kust van Queensland, tussclien het Arhntonrif en de Anchor Bay in de na- hijheid van de kust van Nieuw Guinea. Twee mijnenvelden zijn vóórts gelegd ten Westen van Thursday Island aan den ingang van de Torresstraat tus sclien Australië en Nieuw Guinqa. Gisteren, heeft de rijkscommissaris-rijksminister dr. Scyss-lnanart in de Golhische zaal van het gebomv Kneuterdijk 20 de tentoonstelling „Der Soldal in Holland" geopend. Deze tentoonstelling vormi hel resultaat van hel door de bureaux voor ontspanning der troepen van den rijkscommissaris en den bevel hebber der weermacht gcntecnschappcliik uitgeschreven lotowedstriid. die onder hetzelfde motto is gehouden. Generaal- majoor Schwabedissen (links) reikt aan Unteróllizier Faull den eersten prijs voor lolografcn uit. Ccheel rechts dc rijkscommissaris-rijksminister dr. Scyss-lnpuart. (Foto Polygoon-vd. Werfl") |~A E stichting Wintcrhulp-Neder- land heeft gisteravond haar tweede actietijdvak ingezet met een bijeenkomst van genoodigden en medewerkers in Pulchri Studio te 's-Gravenhage. De groote zaal was geheel bezet, het podium was met het embleem van„dc W.H.N., het klaverblad, en met dc Ncdeyland- sche driekleur, kwistig veusierd. In zijn welkomstwoord richtte de di recteur-generaal, de heer C. Piek, zich hot hijzonder tot-den voorzitter van het landelijke eere-comité, mr. dr. K. J. Fredcriks, secretaris-generaal van het departement van binnenlandschc zaken, en tot ir. R. A. Verwey en prof. mr. J. Schrieke, secretarissen-generaal resp. van sociale zaken en van justitie, jhr. mr. dr. II. A. van Karnebfcck en mr Backer, commissarissen der provincies Zuirl- en Noord-Holland, prof. ir. C. L. van der Bilt, wnd. burgemeestér van 's-Givivenhagc. mr. P. C. J. M. Hamer, hoofdcommissaris van politie te 's-Gra- venhage, die met een groep onbekend geblevenen het initiatief tot de stichting van Winterhulp had genomen, en tot de hoeren 'Eftger en Muller als vertegen woordigers van het Rijkscommissariaat Rede mr. dr. K. J. F rederiks MR. dr. K. J. Frederiks, voorzitter van het landelijke eere-comité, hield hierna een rede waarin hij o.m. hot vol gende zei de: Het vaderland, dat ons zoo na ligt aan het hart, beleeft een zwaren, duisteren tijd, niet alleen op politiek, nwar ook op maatschappelijk gebied. Men moet ech ter door, dc slagschaduwen van den tijd wéten heen te zien. En dan zie ik aan de zonnezijde van dit tijdsgewricht, dat hpL Nederlondsche volk zichzelf geble ven is, zichzelf bewust de pandhouder Je zijn van een groot verleden Het saamhoorigheidsgevoel, dat thans nog sterker zich uit dan in het verleden, moet zich ook demonstrccren in posi tieven opbouwenden zin. Dezen winter zal heel veel leed verzacht moeten wor den. vele nooden zullen luide roepen om leniging. Door alle eeuwen heen is het Noderlandschc volk hekend geweest om zijn zin voor weldadigheid. liet staat daarin by geen ander volk achter. Laat dij ook nu zoo zijn en wan neer dezen winter de nood grimmig aan de deuren klopt, dan roep ik de Nederlanders op: Wegst milddadig io wijden kring, gepft met ruime hond aan hen, die u na staan. Wccst indachtig aan wat uw vade ren deden en wat zij ons als erfgoed hebben nagelaten. De houding tegenover Winterhulp In hef midden van de weldadigheids- campagne, die voor de deur staat, staat de Winterhulp-Nederland. Eén concreet feit nu is. dat wij op het oogcrtblik heb ben te aanvaarden, dat de Winterhulp- Nederland er is. IIoc men zich ook te genover de stichting stelt, vaststaat, dat zij het cenige kanaal is waarlangs hef sociale werk van de georganiseerde wel dadigheid mag worden beoefend Het gebruik maken van het kanaal stuit nu echter op moeilijkheden. En deze moei lijkheden vinden hun oorsprong weer in concrete feiten, dien men niet alè een struisvogel voorbij kan gaan. Fcn psychologisch volkomen begrijpe- lijke trek bij, ik denk wel elk volk. welks land een bezetting draagt, is wantrouwen. Zulk een wantrouwen wordt te gevaarlij ker. wanneer het wortel schiet in ccn nuchter, zakelijk volk als het onze. On loochenbaar nu is in ons volk een stem ming, die de Winterhulp-Nederland on zijn zachtst uitgedrukt niet welgezind is. Maar dan zeg ik tot het Nedcrlandsche volk: Bliif bü uw oordcel toch altijd staan op den bodem van dc nuchterheid en de zakelijkheid, die het kenjrnerk van ons volk is, vertroebel de verhoudingen niet dóór overdrijving, misken niet de lessen der historie. Maar van den anderen kant richt ik mij tot de leiders van dc Winterhulp- Nederland om hun op het hart te hinden zoo rcécl te zijn, dat zij begrijpend staan tegenover de gevoelens, die in het Ne dcrlandsche volk leven. In flat licht moeten de leiders van de Winterhulp Nederland ook de moeilijke positie zien van de Nedcrlandsche burgemeesters. De Nedcrlandsche burgemeesters ver richten hun zware taak in dezen ern- stigen tijd op eer,' wijze, don hoogsten Jof waardig. Zij moeien leiding geven bij hun arbeid voor dé Winterhulp even zeer als in het uitgebreide veld van hun bestuurstaak. Maar bij het geven van die leiding moeten zij zich ook steeds voor oogen houden de massieve ware staatsmanswijsheid, dot kracht niet ge schraagd door beleid, gedoemd is in on vruchtbaarheid onder te gaan. Misken nen zij dezen primairen regel dan boe ten zij in het onmisbaar vertrouwen van hun burgerij. Van beide zijden is goede wil noodig om te komen tot een resultaat, dat waard is ernaar te streven, omdat zoo groote belangen op het spel 6taan. De heer C. Piek aan het woord DE heer C. Piek, directeur-generaal, zette tenslotte in een uitvoerige rede de resultaten van de Winterhulp-actie in het afgeloopen tijdvak uiteen. De inzamelingen en vrijwillig toegezon den bijdragen leverden een totaal van f 7-200.000 op. Per week worden twee- d driehonderdduizend loten voor dc Winter hulp verkochtAlleen aan aardappelen werd aan behoeltigeii een hoeveelheid ver strekt overeenkomende met den inhoud van een aaneengesloten rij vrachtauto's wan 's-Gravcnhage tot Leiden. Er werden 316.000 porties warm voedsel verstrekt en 5.179Ö00 waardebonnen, voorts giften en goederen in natura. Iedere burgemeester kan getuigen, wat de Winterhulp doet: ieder hel pen, die in nood verkeert. Wie aan de zuiverheid van rie Winterhulp-werk zaamheden twijfelt, wete, dat de W.H.N. in een glazen huis zit en dat ieder vol ledige inzage daarin kan verkrijgen. Critiek zal er altijd blijven. De mede werkers van de Winterhulp stellen daartegenover telkens opnieuw de daad, wetende, dat honderdduizenden in Ne derland daarop wachten. Spreker eindigde zijn rede met de plechtige persoonlijke verzekering, dat allo Winterhulpwerk uitsluitend ten goede komt aan on#c behoeftige landge- nooten. GROOTE SCHADE IN MOSKOU BERLIJN, 16 Oct. (D.N B.) ^)oor dc aanvallen van dc Duitsche luchtmacht op Moskou in den nacht van 14 op 15 October werdén wederom in de voor den oorlog belangrijke doelen der stad zware schade aangericht. Door de scherven van de neergeworpen hom men werden groote vernielingen ver oorzaakt. Vandaag verduisteren om 18.45 uur Heden (Donderdag) gaat de zon op ont 8 06 uur. onder om 18-45 uur. De maan gaat op om 2.34 uur en onder om 16.56 uur. Vrijdag gaat de zon op om 8.07 uur. onder om IS.43 uur. De maan gaat op om 3.47 uur en onder om 17.25 uur. WASHINGTON, 16 Oct. (D.N.B.). Het Amerikaansche ministerie van oorlog heeft tjn de haven van Brooklyn beslag gelegd op 18 voor de Sovjets bestemde, reeds ingela den vliegtuigen benevens vliegtuig uitrusting. Dit oorlogstuig, dat een gezamenlijke waarde van meer dan éen millioen dollar heeft, bestaat uit lich'o Douglas-borhmenwerpers. In het hooge Noorden der Sovjet-Unie zijn volgens vage berichten Engclsche soldaten ontscheept Men spreekt zelfs van de landing van een belangrijk En- gelsch expeditiecorps in Archangel, de Sovjet-Russische haven aan de Witte Zee. Deze berichten hébben echter in Ber lijn weinig verrassing -veroorzaakt. Vol gens do N.R.Ct. gaf men in dc Wilhelm- strasse te kennen, dat men was voor bereid op een actie van Engelsche zijde vooral doordat de critiek in Engeland op het niets doen ter ontlasting van de Sovjet-Russische hondgenooten steeds grooter werd. Ofschoon incn in Berlijn van het be richt van de Engclsche onderneming geen bevestiging had ontvangen, be slaat er in goed ingelichte vkringen te Berlijn geen aanleiding aan de juistheid van dit bericht tc twijfelen. Een grootsch militair belang meent men de Engelsche actie niet te behoeven toekennen. Archangel ligt meer dan dui zend kilometer van het eigenlijke oor" logslcrrein. liet Engelsche expeditie corps zou al heel sterk moeten zijn en dit niet alleen numeriek om van Archangel uit met succes den moeilij ken opmarsch naar het Zuiden tc on dernemen. noch daargelaten dat -men daarbij ten zeerste door do weersom standigheden zou moeten worden be gunstigd. In militaire kringen te Beplijn acht men het uitgesloten, dat deze expeditie nog tijdig op het belangrijkste oorlogs terrein kan zijn om den strijd daar tc beïnvloeden. Ook in Iondeu word do) gerucht over oen landing" 'officieel niet beves tigd. Dc Britsche pers niaaktj'er evenmin melding van. Men houdt hert te Londen echter niet voyr onmogelijke, dat eenige strijdkrachten aan land zijn gegaan. Men verheelt niet, dat er groote waarde aan Archangel, als' verbindingshaven KOOPT EEN WAPEN Opdat dc nood bij behoeftige land genoot en bestreden kan worden. Op 17 en 18 October zal Winterhulp daartoe dc wapens (van dc provin ciën en dc stall Amsterdam) ten ver koop aanbieden. tussclien Engeland en de Sovjet-Unie wordt gehecht. Reeds eerder, in de jaren 1D1S en 1019, zijn in deze belangrijke haven aan de Witte Zee Engelsche troepen aan land gegaan, maar niet als hondgenooten der bolsjewisten, die toen een verwoe den strijd om de macht met de contrn- revolutionnnirc legers voerden. De hulp der geallieerden aan deze legers heeti echter do overwinning dor roode marot- hebbers tenslotte niet kunnen vcrhindc- rcn. i t Archangel is döfr haar ligging aan de Dwina, die ccnvfócrle verbinding met Midden-Rusland vormt, van oudsher van groote bcteekenis geweest voor den Russischen handel. Om niet afhankelijk te zijn van den reeds in vredestijd over belasten. Transsiberischcn spoorweg hebben de Sovjets langs de Noordkust van Siberia ccn aantal radioposten, vliegvelden en kolenstations aangelegd, zoodat het nu met behulp van ijsbrekers mogelijk is schepen tusschen de Witte Zee en den Stillen Oceaan te laten varen. Een dergelijk kolenstation be vindt zich ook te Archangel, dat echter in tegenstelling tot Mocrmansk 's win ters dichtvriest. Dc stad is door luchtlijnen niet ver schillend c plaatsen In de Sovjet Unie verhonden Een spoorweg leidt naar Moskou, maar deze is niet geschikt 'voor vervoer van troepen en oorlogs materiaal. „ONZE OORLOGSINVALIDEN, NU EN STRAKS". Max Blokzijl spreekt hedenavond van 19.45 tot 20.— uur voor dc microfoon van den Nedcrlandschen Omroep (Ilil versum II) oven „Onze oorlogsinvaliden nu cn straks". SOVJETREGEERING NAAR KAZAN SOFIA, 16 Octf (D.N.B.), Het blad S o r a publiceert een bericht van den zender te Ankara, volgens hetwelk de Sovjetregeering het voornemen zou hebben uit Moskou te vertrekken en naar dc op 600 k.rn. van Moskou gele gen stacl Kazan ie verhuizen. In ver band hiermede riieldl de correspondent Win de Sbra, ilnt <^rtgen«''de hroLf#hé- maticke kringen tc Ankara uit Moskou ontvangen berichten dit Turksche be richt bevestigd wordt. Het ziet-cr noar uit, alsof het grootste deel van de in Moskou aanwèzige diplomaten dc Sov jethoofdstad heeft verlaten. EDEWanneer men op een zonnigen Octobcrdag het fietspad rijdt over den smallen Slaperdijk tusschen Renswoude en Vecnendaal, waar het najaar thans met zijn bonte tinten gloeit in struik cn boom kan men zich bijna nick realiscercn, dat tn deze landelijke omgeving, een dorado voor vogels en wilde bloemen, zich bin nen een tijdsverloop van zes maanden twee drama's afspeelden, waarvan het eene nog raadselachtiger schijnt dan het andere Waar de Slapcrijk in Noordelijke richting eindigt in de z.g. „Schans" werd in April van dit jaar een onbe kende man door revolverschoten en messteken om het leven gebracht; de dader kon tot heden niet opgespoord worden, in weerwil van het uitgebrei de onderzoek, dat werd ingesteld. Den 9dcn October jl. dus juist een week geleden, fietste een zeventienja rig meisje, wonende bij den rijksweg van De Klomp naar Renswoude, des middags om half vier over den Slaper dijk] naar het hulppostkantoor te Edcr- vcen. Zij deed haar boodschappen, kierde naar alle waarschijnlijkheid langs denzclfden weg terug en vond daar op den dijk een afschuwelijken dood. De wijze, waarop het misdrijf word gepleegd, wettigt de gevolgtrekking dat rie dader een individu geweest rnoet zijn, bezeten door een fanatische moordlust, wellicht grenzende aan waanzin. Hef hoeft geen nader betoog, dat elk weldenkend rnensch vurig hoopt, dat het opsp iringswerk, het welk onmiddellijk krachtig ter hand genomen werd, mot succes bekroond moge worden, want wie zal kunnen zéggen, dat de moordenaar niet op nieuw met onzalige plannen rpndloopt en straks wederom een slachtoffer zal uitkiezen? In dit verband is het yan groot, dringendbelang, dat ieder, die in lichtingen kan verstrekken hoe klein en onheteekenend deze ook mo^ gen schijnen zich met den mees ten spoed wendt tot den Brigade commandant der marechaussee te Veenendaal (Tel. 412), die door de justitie met de leiding van het on derzoek is belast. De mogelijkheid is geenszins uitge sloten, dat op den Rijksweg passeeren- de personen, wielrijders of automobi listen, dan wel landbouwers of boeren, in de omgeving van den Slaperdijk werkzaam, den dader voor of na het misdrijf met eigen oogen hebben ge zien, althans een individu hebben op gemerkt, dat zich aldaar op verdacht© wijze of anderszins ophield. Aandacht zal eveneens geschon ken moeten worden aan dc moge lijkheid, dat dc misdadiger zich na zijn daad uit de voeten heeft ge maakt op het rijwiel van zijn slachtoffer, dat tot heden niet werd teruggevonden. Speciaal wordt aan rijwielhandelaren en.rijwielstalling- houders verzocht na tc gaan of bij hen na Donderdag 9 Octo ber des middags 4 uur een damesrijwiel te koop ^of ter stal ling werd aangeboden. Ook parti culieren, die na genoemd tijdstip door onderhandschen aankoop in hot bezit zijn gekomen van een damesrijwiel of zulk een rijwiel hebben gevonden, wordt verzocht nauwkeurig te willen nagaan of het signalement van dit rijwiel overeenkomt met dat van liet slachtoffer, hieronder volgende. Signalement damesrijwiel: merk Edcva, zwart gelakt, goud gebiesd, nikloelcri stuur, dito velgen; hijzonder kenmerk: nikkelen band over ketting- Kast, electi ische lantaarn, gemerkt^ V. N. S. populair, zwart lederen tasch aan bagagedrager. Het rijwiel was voorzien van oen jasbeschermer, die onder het spatbord langs liep. Omtrent den loop van het onderzoek, dat, zooals bovengezegd, in handen is van den brigade commandant dcj* ma rechaussee te Veenendaal, Opper wachtmeester G. E- van Ooijen, geas sisteerd door dc politie te Renswoude en Ede, kunnen wij nog mededeelen, dat met de grootste voortvarendheid tewerk wordt gegaan; twee inspec teurs van de rijksrecherche-centrale namen bovendien dc plaats va-n het misdrijf in oogcnschomv cn stelden zich op de hoogte, van de omstandig heden, waaronder de nloord is ge schied. De teraardebestelling van het slacht offer vond Woensdagmiddag om half- dric plaats te Ede.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1