iOf voor de troepen van generaal Antonescu Franz von Siebold en de ontwikkeling van Japan Doodstraf voor saboteurs DE TWEEDE WINTERHULP-ACTIE IN NEDERLAND QEOPEND De Duitsche soldaat in Holland et-regeering gevlucht strijd tegen Engeland WASHINGTON ZWIJGT AMERIKA EN DE BEZETTE LANDEN F oto-tentoonstelling in Den Haag Collecte Winterhulp De, nieuwe bonnen r -y JAARGANG NO. 94 VRIJDAG 17 OCTOBER 1941 ERS1F00RTSCH DAGBLAD NNtMtiNTSPRUS Per i maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68, per week 0.16. Binnenland franco per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 kt per DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. W20 hoofdredacteur j. valkhoff amersfoort PRIJS DER ADVER1EN11EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. JERLIJN, 17 Oetober. (D.N.B.) - inneming van Odessa wordt in geheele pers beschouwd als een jcurtenis van zeer groote bctecke- val van Odessa bekroont den dap i strijd van liet Roemeensche leger [i de verstandige leiding van maar Ik Antonescu, zoo schrijft de Vol :he Beobachter. Dc Soviets cn zich vast voorgenomen deze ts te houden en pochten sieeds dat Odessa ..nooif zou worden iomen. Zii verkondigden onlangs dat hun troepen den ring om de hadden verbroken en dat zij con- hadden gekregen met Bocdjenny: eugen. waarvan men natuurlijk na srnieliging van de beide holsjewls e legers aan de Zee van Azof niets hoorde. Odessa behoorde tot de waaruit dc bolsjewistisch-plu tiscbe agitatie een toonbeeld van erwinnelijkheid maakten. Des te >r zal deze slag te Moskou eu en zijn aangekomen. Berliner Boersenzeitung jft: de militaire prestatie van de lenen verdient allen lof. want de rung van steden, welke door de •wisten zeer taai verdedigd wor- is in ieder geval een moeilijke mi taak. Nog niet lang geleden in de garnizoenen van Odessa en )ek hoogdravende telegrammen uit- seld. waarin gezegd werd. dat de hen verdedigde vestingen nooit in »n van den vijand zouden vallen, uloopig is bet met Odessa anders lopen. Deutsche A 11 ge m e i n e Zei verklaart: welke beteckenis stad iven van Odessa voor de geheele. pische positie hebben, blijkt zoo ut een blik op de Kaart als uit de (wistjerhe aanduidingen, waarin 'in? de laatste dagen den nadruk gelegd. dat Odessa tol eiken prijs .den moest worden. Nog op den >n flag, waarop de Roemenen voor storming van Odessa stonden aan Icn. werd de bevolking van Mos jewezen op bet voorbeeld van a. De bevolking van Odessa beeft ook van baar kant een ant ggeoven: zij heeft de Roe ich—Duitsche troepen bij bun in met geestdrift begroet. Toespraak, van Michael Antonescu plaatsvervangende Roemeensche Ier-president Michael Antonescu gisteravond in een radiotoespraak t Roemeensche volk de inneming )<lcssa medegedeeld en nog het ide verklaard- „Het resultaat een roemrijk blad. dat met bel van de Roemeensche soldaten geschreven Wij gedenken, zoo Michael Antonescu, vol vertrou m dankbaarheid al diegenen, die heiligen oorlog tegen het bolsje ons de vreugde en de trots dei ding gaven en den roem van de ponschc natie voor de geschiede hhen geboekstaafd. Antonescu be zijn toespraak met zegewensehen iet Roemeensche leger, voor ko Michael, maarschalk Antonescu. Ie bondgenooten en voor het groo er van Adolf Hitler. Zuivering van de Zwar te Zeekust r hot D.N.B. vernoemt, verrichten ingon der Duitsche marine aan de der Zwarte Zee belangrijk werk iel vrijmaken van de waterwegen rivierdelta's. Mijnen worden ver- d en onschadelijk gemaakt Tal scheepswrakken zijn reeds opge F.on groot aantal schepen en is in beslag genomen en-voor het te deel weer in dienst gestold >rons en boeien doen hun werk Verscheidene grootc schepen, die Soviets veroverd zijn, wordeh zeilklaar gemaakt. YORK. 17 Oct. (D.N.B.) - United rneldt uit Londen, dat buitenland inngen aldaar bevestigd hebben, t corps diplomatique en een deel vjet-regeoiing uit Moskou vertrok en ZiCh naar Kazan heeft bego Iedere rechtstrcckschc berichten ding met Moskon heeft opgehou Associated Press meldt uit Tehe at de woningtoestanden in Kazan slecht zijn. De stad is overvol den. Levensmiddelen waren in '°eds in Augustus schaarsch. ^nrksche bladen publiceeren ncht van de vlucht der Sovjet ing onder geweldige koppen. LIJN. 17, October (D.N.B.'). In Djd tegen de Rritsche ravitaillee- heepvnart hebben Duitsche ge- vliegtuigen in den nacht van 16 )ctobcr aan de Britsche Oostkust 'opvaarder van ongeveer 17.000 nan de Westkust een koopvaar- n l.oOO brt. tot zinken gebracht, er werden havenwerken aan de o^tkust met hommen bestookt. !'e Britsche bommenwerpers IJ in den afgeloopen nacht een brand- cn brisanlbommen boven uitschland neer, waardoor geringe schade aan gebouwen angericht WASHINGTON, 17 Oct. (D.N B.). De bespreking, welke Roosevelt met zijn raadgevers voor de buitenlandsche politieke en militaire aangelegenheden heeft gehad, heeft ongeveer twee uur ge duurd. Na afloop der bespreking verklaarde minister Huil tegenover de pers, dat het allen deelnemers uitdrukkelijk verbo den was, een of andere verklaring af te leggen. NEW YORK. 17 Oct. (D.N.B De republikeinsche senator Capper heeft Donderdag een brief gepubliceerd van den voornialigen president Hoover aan ;len minister van buitenlandsche zaken, Hull, over de levering van levensmidde len aan de door Duitschland bezette landen Dc brief is op 3 Juni geschre ven, nadat den dag tevoren 37 senato ren in de commissie voor de buiten landsche politiek een resolutie hadden ingediend, waarbij verzocht werd een plan op te stollen om de bezette landen van levensmiddelen te voorzien. Volgens Associated Press rchrijft Hoo ver in zijn brief aan Hult, dat Duitsch land zich bereid verklaard heeft onder bepaalde voorwaarden de levering van levensmiddelen toe te slaan. De, oorlog zou door een plan, zooals opgesteld door de commissie voor de verstrekking van levensmiddelen «aan „kleine democra tiecn", geen dag verlengd worden. Niet alleen ben ik zeer ontsteld ove'r de te genwoordige houding van onze regee ring, zoo schrijft Hoover, doch ik weet, dat vele millioenen Amerikanen even zoo ontsteld zouden zijn. De geschiede nis zal nooit de houding der Ameri- kaansche, regeering rechtvaardigen, welke mede schuld draagt aan den Hongerdood van deze millioenen. Wat u (Hull) in feite gezegd hebt, beteekent, dat de Amerikaansche regeering de op vattingen der Britsche regeering in de- zo kwesties overneemt, en dat n niet eens tracht deze politiek te verzachten, om zoodoende het- leven van letterlijk millioenen vrouwen en kinderen in deze kleine democratieën te redden, of^ schoon deze landen zich toch alle voor Engeland hebhen opgeofferd. Kabinetsformateur in Japan TOKIO. 17 Oct. (D.N.B.) Gene- raai Tojo, de minister van oorlog in het afgetreden kabinet-Konoje. is be- Wst met fle vorming van het niéu we Japansche kabinet. Hij heeft de opdracht aanvaard. RIJSTAANPLANT IN ROEMENIë BERLIJN, 17 Oct.-fA.N.P.) De proef nemingen ir Roemenië met den aaiy pjanl van rijst, hebben tot een bévrc digend resultaat geleid. Op het oogen blik is men met den oogst in de rivier dalen van midden-Roemenië bezig. De totale opbrengst wordt op 500 wagons geraamd. Een overzicht van de dicht bezette zaal van Pulchri Studio te Den Haag, waar de directeur-generaal van de stichting Winterhulp-Nederland Woensdagavond de tweede Winterhulp-actie voor geheel Nederland opende (Polygoon-Meyer) Mr. K. J. Frederiks, secretaris generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, tijdens zijn rede op de openings-bijeenkomst der tweede Winterhulp-actio voor geheel Nederland, welke Woensdagavond in Pulchri Studio te Den Haag ii gehouden (Polygoon-Meyer) (Van een bijzonderen V.P.Br-medcwerker) De 75ste sterfdag van Philipp Franz von Siebold, die in Nederlandsclien dienst lan gen tijd in Japan werkzaam is geweest, herinnert ons aan dc ongekende ontwikke ling van Japan tot een wereldmacht, wel ke voor vele Europeanen nog heden een vaag hegrip is. Er zijn nog altijd menscheni die Japan, den Japanner en zijn mentali teit vreezen, omdat deze hun vreemd is en door onhekende en onberekenbare moge lijkheden omgeven schijnt. Japan heeft heden zijn vaste plaats en rang in de rij der volkeren en het heeft deze plaats niet verkregen door een sim pel navolgen van het voorbeeld, dat het avondland hem gaf, zooals vele opper vlakkige waarnemers nog altijd meencn Slechts door de kunst om het geleerde aan to passen-aan het eigen geestesle ven. door zich ODen te stellen voor de cultuur en techniek van de Westersche machten, zonder de oude tradities en de volksrhe eigenschappen te verliezen, is Japan tot zijn huidige macht gekomen. Tot de grootste leermeesters, die Japan op wetenschappelijk en in het bijzonder op medisch gebied heeft gehad, behoort ongetwijfeld Franz von Siebold Wanneer wij zijn levensgeschiedenis na gaan, kunnen wij begrijpen waarom juist deze man zoo n groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van Japan. In hem waren de eigenschappen van den Duitschen geleerde verecnigd met de 'practische ervaringen, welke hij in ja- renlangen Nederlandschcn kolonialen dienst had opgedaan. In dezen dienst heeft hij zich den geest van den Neder- landschen kolonisator eigen gemaakt, leerde hij de beteekenis van een kolo niale wetenschap begrijpen en verkreeg een ruimen blik voor de mogelijkheden buiten de, grenzen van het eigen land JARENLANG werkte hij op de Neder- landsche factorij in Decima, ver kreeg later den rang van generaal in het Nederlandsch-Indische leger en on derwees tenslotte de keizerlijke Japan- V EN molen torent hoog boven hel wijde polderland en maalt het zonlicht van den stralenden hemel. Zon en schaduw over een brokje prachtig natuurschoon; zandverstuivingen op de Velawe. Oude zestiende-eeuwsche gevels, weerspiegeld, in het trillende water van een stadsgracht. Urker meisjes, stemmige Zeeuwsche schoo- nen. dc markante kop van den Brabant- schen boerDe Duitsche soldaat heelt het vastgelegd, heel vaak met groolé lief de cn uiterste gevoeligheid en thans han gen dc foto's aan dc wanden in de exoti sche zaal van Huize Kneuterdijk te 's-Gra- venhage- Holland hangt hier aan de wanden, of het nu een prille berk is. wit en zwart, mét strepen zonlicht tegen een achtergrond van witte wolken, of een op haal brug over een smal kanaal of bol lende zeilen over wildbewogen water, het is alles typisch Hollandsch en ver raadt den indruk welke ons land op den fotograaf heeft gemaakt. Duizenden Duitsche soldaten zwierven in hun schaarsche vrije uren door de pol ders van ons land. langs schilderachtige boschpaadjes cn door blinkende zand verstuivingen. En wat hun aandacht boeide, werd vastgelegd op de gevoelige plaat. Foto-toerisme in oorlogstijd! Deze tentoonstelliner werd georgani seerd door den bevelhebber der weer macht in Nederland, generaal der vliegers Fr Christiansen, en is he- doeld^om den Duitschen soldaat te hel- nen zijn vrijen tijd zoo nuttig mogelijk te besteden, doch vooral laYid eri volk van Nederland te leeren kennen en de schoonheid van het land in beeld te brengen. jT) UIZEXDËN gaven gehoor aan het verzoek om foto's in te zenden en de Jury heeft een moeilijke taak gehad om uit de tienduizend ingezonden wer ken de 55 beste er uit te kiezen. En zoo hangen hier de bekroonde, foto's en talrijke andere, die in aanmer king kwamen om geëxposeerd te wor den en zij geven ons oen indruk, hoe de Duitsche soldaat ons land ziet. Het was reeds vroeger gebleken en het is thans wel afdoende bevestigd, dat de Duitsche. soldaat graag fotografeert en in Min vriie uren een hartstochtelijk foto-toerist is. Waar men ook komt. bijna altijd ont moet men den jongen Duitschen sol daat. gewapend met een fototoestel in paraattasch en steeds gereed om dat gene. wat zijn aandacht trok. on de filmstrook vast te leggen. Alleen' wisten wij tot dusverre niet. welke onderwerpen vooral him belang stelling hadden. Er zijn immers foto grafen cn fotografen. Er ziin er. die in den vreemde graag- fotografeeren. liefst zich zelf of hun vrienden in een min of meer artistieke, pose voor een monumentaal gebouw, een oude stads poort of een gotische kathedraal, waar bij de in steen verstilde schoonheid van de kerk of het oude slot slcehts dient als romantisch décor voor de afheclding van den toerist of ziin 'vrienden. Er zijn ook toeristen, die het landschap ■n zich opnemen en die plotseling ver- nikt stil kunnen blijven staan voor een oud bouwvallig muurtje, een eenzame berk of een droomerig trapgeveltie eri die met groote zorg en gevoeligheid de^e tafreelties weten vast te leggen Welnu, het hier eeë\no«eerde -werk behoort overwegend tot de opnamen van de laatste groen De Duitsche sol daat heeft Nederland «nzien niet open oogen. hij heeft het volk leeren kennen *n wnnrdeerm Laat de, Nederlander on Tün beurt deze tentoonstelling gaan zien. het zal de verhouding tussrhen bet Nederlandcehe volk en d^n Duit schen soldaat slechts ten goede komen. (Nadruk verboden) schc artsen in Nagasaki. Teruggekeerd in Nederland werd hij lot professor aan de universiteit te Leiden benoemd en hier schreef hij over zijn ervaringen in Japan pen omvangrijk werk, dat nog heden tot de standaardwerken op dit ge bied behoort. In Leiden werd in 193S naar aanleiding van den honderdsten gedenkdag van de aankomst van zijn kostbare Japansche verzameling, 'een standbeeld te zijner eere onthuld. Reeds eerder had zijn geboorteplaats Wucrz burg voor hem een standbeeld opge richt. Doch waardevoller gedenkteeken is on getwijfeld dc groote Japansche biografie welke dr. Kurc schreef over Von Sfcbold cn dat het belangrijkste werk is, ooit door een Aziaat geschreven over een Euro peaan. Door dit Japansc'he bock is het levens werk van Franz von Siebold cn zijn betec kenis voor de toenadering tusschen Ftrder- land, Duitschland en Japan treffend ge kenschetst. Een Duitsche vertaling van dit be langrijke werk is thans door professor dr. Traute. die acht jaar lang leider was van het Duitsch-Japansch wetenschap pclijk instituut in Kyolo, ter hand ge nomen. "p HTLTPP Franz von Siebold werd in -L 1796 te Wucrzburg geboren. Hij was arts, natuuronderzoeker, aardrijks kundige en de ecrsle Duitsche weten schappelijke onderzoeker in" Japan. Zijn voornaamste levensdoel, het land van zijn studies, Japan, was destijds nog vol komen in duisternis gehuld. En ook 4n latere jaren waren het nog slechts enke le geleerden, die hun aandacht aan Ja pan wijdden en nauwelijks konden ver moeden, welke vruchten eens hun ar beid zqji dragen. In den persoon van Von Siebold waren de beste eigenschap pen van Duitschland en Nederland ver ecnigd cn het resultaat van ziin werk'is niet alleen, de betrokken landen tot ze gen geweest, doch de geheele wereld. Von Siebold wenschle geen rijkdom en gepn macht, doch slechts begrip en ont wikkeling. In 1866 maakte de dood een einde aan z.iin vruchtbaar en rijk leven Doch het werk, eens door hem begon nen, werd voortgezet en vindt heden zijn bekroning in de krachtige mede werking van Japan aan den opbouw van een nieuw Europa. (V.P.B.) (Nadruk verboden). Morgen, 18 October, zal door de stich ting W.H.N. 's morgens en 's middags op straat gecollecteerd worden. Bij deze collecte zullen worden uitge reikt speldjes met afheeldingen van de wapens der provincies en van (le stad Amsterdam. Deze speldjes worden in het algemeen alleen dan uitgereikt, in-, dien een bedrag van 20 cent of meer ge geven wordt. Kleinere bedragen zijn uit den aard der zaak eveneens zeer wel kom. Men geve mild, opdat, hulp en onder steuning zullen kunnen worden ver leend aan allen, die daaraan behoefte hebben. stenografie op duitsche scholen Op dc Duitsche middelbare'scholen zal van het derde leerjaar af stenografie als een verplicht leervak worden ingevoerd. Weke lyks zullen er twee uren nan worden gewyd, 's-GRAVENHAGE. 17 October. Voor het tijdvak van Zondag 19 tot Zaterdag 25 October zijn voor dc gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, vlcesch of vleeschwaren cn melk de bonnen-40 van de daarvoor bestemde kaarten aangewezen, ter wijl naast het rantsoen aardappelen op bon 40-a. voor de houders van vetkaarten weder op bon 40-b een V? kilo aardappelen beschikbaar zal zijn. AFSCHEID VAN DEN COMMISSARIS DER PROVINCIE UTRECHT De commissaris der provincie Utrecht maakt bekend, dat hij, in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam en zijn vertrek uit deze pro vincie, een ieder in do gelegenheid wil stellen om op Maandag 20 October a.s. des namiddags van 3 tot 4J4 uur in zijn ambtswoning, Paushuize, persoonlijk afscheid van hem- te nemen. DUITSCHLAND VOERT „SAUNA" IN E Duitsche riiksgezondlieidsleidcr dr. Conti, heeft maatregelen ge- troffen om de Finschc „sauna" overal in Duitschland in te voeren. Het sauna- zweetbad. dat in Finland tot in het kleinste dorpje te vinden is. cn met weinig kosten kan worden ingericht voor badplaatsen, dorpen, bedrijven, scholen en sportterreinen, is voorts een bijzonder goed middel om gezond tc blijven cn de krachten weer op te wekken. De Duitsche artsen zullen de sauna grondig bestudeeren en, de oprichting er van overal bevorderen. V. PORTUGEESCHE MILITAIRE MISSIE NAAR DUITSCHLAND BERLIJN, ]6 Oct.(D.N.B.j. Naar de Voelkischer Beobachter meldt, heefi een Portugceschc militaire «missie, on der leiding van majoor Tcixeira Pimo. zich op uilnoodiginsr van het opperbe vel van het Duitsche leger, op reis be geven naar Duitschland. j Vandaag verduisteren j om 18.43 uur Heden (Vrijdag) gaat dc zon op om 8.07 uur. onder om 18 43 uur. Dc maan gaat op om 3.47 uur en onder om 17.25 uur. Zaterdag gaat de zon op om 8>10 l uur. onder om 18-40 uur De moan gaat op om 5.03 uur. onder om 17.53 uur. 's-GRAVENHAGE, 17 October. Het rijkscommissariaat deelt mede: Het Duitsche rijk strijdt voor de toekomst van Europa tegen de vijandelijke machten. Deze strijd eischt het onverbiddelijk neerslaan van alle pogingen tot tegenwerking. Dc in het buitenland hun misdadigen arbeid verrichtende oor logsophitsers. tot welke momenteel ook vroegere leidende Nederlandsche por- soonlijkheden behoor en, hebhen hun laatste hoop op den aanval der bolsje wieken legen het Duitsche rijk gevestigd. Op misdadige wijze trachten zij «de bewoners der onder de bescherming dor Duiische Weermacht staande gebieden tot 6abolagehandclingen op te hilsen, om daardoor de kracht van het rijk in den huidigen strijd, die beslissend is over de toekomst der Europcesche cultuur en beschaving, tc verzwakken. In het algemeen heeft de Nederlandsche bevolking haar bezonnenheid be waard. Ecnige onverantwoordelijke, opgehitste cn misleide elementen hebben zich evenwel in den laatstcn tijd er toe laten verleiden om strafbare feiten to plegen, welke tot oogmerk haddon of aanleiding konden geven dc openbar© orde en de veiligheid van het openbare leven, in het bijzonder de ongestoorde economische ontwikkeling, de arbeidsvredc, de grondstoffen- en verzorgings- positic der bevolking in) gevaar tc brengen. Met betrekking tot den strijd, dien het Duitsche rijk voor een nieuw Europa tot de eindoverwinning voert, heelt de rijkscommissaris maatregelen getroffen om alle dergelijke pogingen tot sabo tage onverbiddelijk neer te slaan. Daardoor wordt de beteckenis van dc noacn in werking getreden verordening no. 195/1941 betreffende het afweren van sabo- tagehandclingen gekenmerkt. Dc nieuwe verordening schept de ge legenheid om tegen ernstigo delicten van alle soorten, voor zoover het sabo tagedaden *zijn, met de strengste slrar op ie treden, welke het strafrecht kent. Volgens dc bepalingen der verorde ning kan dc doodstraf niet alleen wor" den toegepast op den saboteur zy'» maar eveneens op uitlokkers, mededa ders en waarop in het bijzonder de aandacht gevestigd zij medeplichti gen. In de eerste plaats échter staat dengene die in eenigerlei vorm tot sa botage uitlokt of aanspoort de doodstrar te wachten. Het maakt ook geen ver schil of een voltooid strafbaar feit of slechts een strafbare poging bestaat. Hierbij worden in het bijzonder ouders en opvoeders gewaarschuwd, dat krach- tens de Duitsche. in het bezette Neder landsche gebied toepasselijke voor schriften, ook tegen jeugdige personen boven de 16 jaar de doodstraf kan wor den toegepast. Tot kennisneming van sabptagehan- dclingen is dc bij het Duitsche hoogge rechtshof ingeetcldc bijzondere recht bank bii uitsluiting bevoegd, behoudens de bevoegdheden der krijgsraden oi SS-rechtbanken volgens de algemeene voorschriften De bijzondere rechtbank zal onmiddellijk in werkinft trederen volgens een zeer verkorte Procc^"r° werken. Teeen zijn vonnissen slaan geen rechtsmiddelen open. Dc nieuwe verordening dient ter hand having van rust en orde. van de onge stoorde binnenlandsche economische ont wikkeling. van de beveiliging der voed- sclvnsilic cn von ccn rechtvaardige vcr- deeling der belangrijkste goederen. Zn dient daarom in de eerste plaats de belan gen der vredelievende en arbeidzame be volking die er recht op heelt onvoorwaar delijk cn onder alk omstandigheden tegen saboteurs beschermd te worden. Hij die een volgens de geldende rechtsvoorschriften strafbaar feit pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft of wel aanleiding kan geven tot het in gevaar brengen van de openbare orde of van de veiligheid van 'het openbare leven, wo ',i. op grond van artikel 1 van deze verordening als saboteur met den dood gestraft. In de toekomst kan derhalve in alle gevallen dc doodstraf worden uit gesproken, wanneer de daad naar haar uitwerking de openbare orde of dc vei ligheid van het openbare icven derma te in gevaar brengt, dat de dader als algemeen gevaarlijke saboteur be schouwd moet worden onverschillig of hierbij sprake is van bijv. Duitsch- vijandige handelingen, van het vervaar digen of verspreiden van Duitschvijan- dige geschriften of andere Duitschvijan- dige voorwerpen, van strafbare benadce- ling van de ongestoorde economische ontwikkeling, van de vernietiging of be schadiging van belangrijke bcdrijfsin- s'all'aties of van inrichtingen of zaken, die bestemd ziin voor industrieele-, landbouw- of vcrkcersdoeleinden. Hetzelfde geldt voor bet in strijd rpett de voorschriften achterhouden van voorraden of de niet-aflevering van voorwerpen die tot algemeen gebruik dienen cn waarvan de afle vering verplicht is en evenzoo kan de oneconomische vernietiging of onbruikbaarmaking van derge-, lijke voorraden of voorwerpen, de overtreding van prijsvoorschrif- ten, overmatige bcvooi rading (ham steren). verboden slachtingen, zwartp handel, of ongeoorloofde handel in distributiebonnen en -kaarten. alsmede vervalsching daarvan, het uitspreken der dood straf tengevolge hebben. Er zij uit drukkelijk op gewezen, (lat opsommin^ niet volledig is, artikel 1 der verordening alle straf- bare feiten omvat. deze daar niemeyer te tsjoengking SJANGHAI, n Oct. (D.N.B - Dc Ergcl. Schc «lutadckund.gc Sir Olto N.cmcycr tc Tsjoengking aangekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1