|e bestrijding van sabotage- handelingen Ongerustheid in New York Tojo geslaagd MR. D. FOCK T Goede inzet van De Staatsleening 1941 Winterhulp-actie De hulp aan de Sovjet-Unie JAARGANG NO. 95 ZATERDAG 18 OCTOBER 1941 ERSFOORTSCti DAGBLAD JjNNbMEN rSPRIJS: per 3 maanden voor Amersloort 2.05; I maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE ËEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVEl^NTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 jsGRAVENHAGE, 18 October. thans verschenen verordening In den rijkscommissaris voor het ■zette Nederlandsche gebied tot Istrijding van sabotagehandelin In luidt als volgt: litschland strijdt voor de toekomst IEuropa tegen de vijandelijke mach Deze strijd eischt het onverbidde I neerslaan van alle pogingen tot inwerking. Op grond van paragraat Jn het decreet van den Führer ovei Iiitoefening van de regccringshe Idhcden in Nederland van 18 Mei bepaal ik derhalve: ARTIKEL 1 Hij die opzettelijk een ingevolge lende rechtsvoorschriften straf baai Ipleegt, hetwelk tot oogmerk heeft wel aanleiding kan geven tot het levaar brengen van de openbare T of van de veiligheid van het open J? leven in het bezette Nederlandsche led. wordt als saboteur gestraft met I dood. Poging tot en deelneming aan Istrafbaar feit zijn op gelijke wijze |fbaar als het voltooid strafbaar feit. Is in uitgezonderingsgevalkm, Erin bijzondere, in den persoon van I verdachte gelegen gronden tot vei' Idering der strafbaarheid» bestaan, Idoodstraf bovenmatig te athten Iht an.gem essen). dan wordt als strof Inslange tuchthuisstraf of tuchthuis If van ten minste 10 iaren opgelegd I: De rechter Jiepaalt de wijze Imp de doodstraf wordt ten uitvoer |zd. ARTIKEL 2 (1) Tot kennisneming van de in ar tikel 1 bedoelde strafbare feiten is het Duitsche Hooggerechtshof als bijzon dere rechtbank (SondergcrichtV Bij uit sluiting bevoogd. (2) liet tijdstip, waarop de terecht zitting' wordt gehouden, wordt bepaald zonder inachtneming van termijnen. (3) De- telastelegging kan monde ling geschieden. Een uittreksel van de telastelegging wordt opgenomen in het proces-verbaal der zitting. (4) De voorschriften betreffende de bevoegdheid van den Duitschen krijg*- raad en van de bijzondere rechtbank voor strafzaken voor leden ddr S.S. en voor de leden der politie-organisaties met een bijzondere taak; blijven on aangetast. Hetzelfde geldt ten aanzien van de in paragraaf 11 der verordening no. 52/1910 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, zoo als deze is gewijzigd bij verordening no. 123/1941. bedoelde mogelijkheid tot verwijzing van bepaalde, strafzaken naar de bijzondere rechtbank voor de S.S. ARTIKEL 3 Indien ter terechtzitting is gebleken, dat bet strafbaar feit niet aan de om schrijving van artikel 1 voldoet, word» de zaak venvezen naar den gewonen rechter. ARTIKEL 4 Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. Rede van Hore Belisha |e\V YORK, IS Oct. (D.N.B.) „En- Ind heeft een nooit terugkeerende ■geilheid voorbij laten gaan om een lede front tegen Duitschland te vor- zoo verklaarde volgens de New Ik Herald Tribune, de voormalige liisl.er van oorlog Hore Belisha in een |e voor de „Oxford Union Society". gevolgen van dit verzuim, vier landen Sovjet-oorlog niet to hebben ■nl, zullen duidelijk blijken. Het Bril le volk zal het niet voor don tweeden |r heieven, dat zijn oorlogslaak door „groot geallieerd leger met gewei opgestaDelde oorlogsvoorraden" Irdt verlicht. Zeker, Engeland heeft Ids verschillende expeditiecorpsen lloren, doch de oorlog loan niet ge- jinen worden, wanneer Engeland niel Ivall. Sedert vier maanden heeft En- land nergens een offensief onderno |n en zelfs in de Middellandsche Zee nnen de spilmogendheden haar ver- Irkingen met succes naar Noord-Afri I brengen. De Britsche troepen worden N'oord-Afrika door den vijand vast houden, daarentegen wordt de vijand a het Ooslelijk front door de Engel- tien niet'gehinderd." Slechte oogst in Zweden Stockholm, is October, (v.p.b.) j toekomst ziet er donker uit voor de feedsche voedselvoorziening. Reeds vorige jaar bad men een slechten fes!, doch dit jaar is het nog veel Ichter, tengevolge van den strengen pier, het droge voorjaar, den drogen nier en dc vroegtijdig ingevallen Irfstregens. Het is de slechtste oogst Ids 50 jaar en nog kleiner dan die |n 1917 en 1918. Tc slechte resultaten leveren het win- Igraan, het hooi en andere voeder- Bddelen. De hoeveelheid broodgraan Jrdl geschat op 621.000 ton. Voor )fet ■regelde verbruik is 1 millioen ton Jödip. De invoer, staat practisch ge le' stop. JJc aardappeloogst is iets minder dan ft vorige jaar, doch kan toch nog Teer dan gemiddeld worden genoemd. oogst van suikerbieten vertoont al- fn een hooger cijfer dan in 1940. pe regeering zal zich ongetwijfeld ge haakt zien, de rantsoenen te ver- [cinen. Ook zal de gerst voorlaan als Xidgraan worden gebruikt, terwijl I' hroodmeel zal worden vermengd ]e' aardappelmeel. Voor het vee zal f1 een slechte tijd worden. De veestapel I hi liet vorige jaar voor 10 *afgc- |acht, dit jaar zal men weder moeten ffcrgaan tot gedwongen slachting. In "zoverre het, rantsoen melk zal moeten ■orden verminderd, is nog niet te zeg- °MMF,NWEF.PERS VOOR PERU IN DE V. S. IN SSLAG C~"JOMEN [WASHINGTON. 18 Oc.t (D.N.B.) De Fhassade van ru te Washington leeft tegenover het departement van r"cnlandsche zaken uiting gegeven N haar bezorgdheid over het beslag p de 18 in de Ver. Staten voor Peru bouwde bomm ïwcroers. De minister |an oorlog, Stimsön. heeft, in de pers- jooferentie verklaard, dat de vliedtvi- ■en wegens de toespitsing van den in- Icrnniionalen fr -stand en in overeen l'crnming met het Amerikaansclie ver- l^liRinesprogram in beslag genomen ll,n Hij weigerde de vraag te beant woorden. of de beslagneming geschied- om invloed uit te oefenc.n. op het. |rciisconflict tusschen Peru en F.cua- lor. Een Stradivarius ontdekt BRUSSEL. 13 Oct (A.N.P i - In het plaatsje Geeraarsbergen in Wëst-Vlaan- deren, is een echte Stradivarius ontdekt, gedateerd 1736. Een meisje uit dit stadje bezat al jaren van haar moeder een viool met een zeer schoonen klank. Zij had echter nog nooit gekeken naar het merk van den vioolbouwer. Kortgeleden echter, toen zij een nieuwen snaar op de viool wilde zetten, ontdekte zij hij de brug, op een plaats, die vroeger door vilt was afgedekt, de volgende inscrip tie: „Antonius Stradivarius crcmonensis faciebat anno 1736". De viool wordt thans voorloopig bewaard door den or kestdirigent van Geeraarsbergen. ROEMEENSCHE PETROLEUM VOOR TURKIJE ISTANBOEL, IS Oct. (D.N.B.) TÜs- schen de bevoegde Turksehc en Roe- meensche regeeringsijistaniies is thans een overeenkomst tot stand gekomen omtrent de voortzetting der Roemeen- sche petroJeumleveranti.es aan Turkije, welke als gevolg van den oorlog tegen dé Sovjets en de daarmede verhonden sluiting van de Zwarte Zee niet meer over zee konden geselleden. De trans porten zullen voorloopig naar Bulgarije eaan en vandaar met motorbooten naar Turkije. KAMP VQOR WERKLOOZE JODEN BRUSSEL, 18 Oct. (A.N.P.). Even bui ten Brussel, in de nabijheid van het Konink lijke Park van Tervueren, bevindt zich se dert eenigen tijd een kamp voor werklooze joden, die tot dusverre werkloozensteun trokken en die hier onder leiding van een rasgenoot worden te werk gesteld aan het droog leggen van vijvers. Wanneer zij na zes weken in dit werk bekwaam ajjn geworden kunnen z\j bjj een openbare werkverschaf fing tegen het normale loon van een arbei der aangesteld worden. Bij onwilliglheid wordt hun de werkloozensteun ontnomen. „DER SOLDAT IN HOLLAND" 's-GRAVENHAGÉj, 18 October. De tentoonstelling „Der Soldat in Hol land", welke op het oogenhlik in de Gothische Zaal in de Paleisstraat te 's-Gravenhage wordt gehouden, trekt groote belangstelling. Op den eersten dag alleen heeft men reeds 1200 bezoe kers geteld. In hei weermachtsbericht van 13 October is melding gemaakt van het feit, dat de ver-dragende Duitsche artillerie het radio-station van Dover had bescho ten. Deze foto. die met een tele-camera van de Franschc kust af gemaakt werd. toont de ontploffingvan de Duitsche granaten bij de antennemastenIn de lucht enkele kabelballons. (P K. Freytag—Scherl m.) NEW YORK, 18 Oct. (D.N.B.) De Now-Yorksche bladen maken in grooten opmaak melding van het feft, dat gene raal Tojo is belast met de vorming van een Japansche regeering. Hoewel er nog geen commentaar geleverd wordt, blijkt toch, dat het Amerikaansche publiek de ontwikkeling in Japan met bezorgdheid volgt. De bladen schrijven, dat de Japan sche politiek waarschijnlijk door leger en vloot gecontroleerd zal worden. De bezorgdheid in Amerika komt ook tot uiting in het inmiddels bevestigde be richt, dat de Amerikaansche schepen,' die zich op den Stillen Oceaan bevin den en op weg waren naar het Verre Oosten, opdracht hebben gekregen zich naar Honoloeloc te hegeven. Op de persconferentie heeft men Roo sevelt vragen gesteld over den toèstand in het Verre Oosten, doch de president verklaarde daar geen berichten over te hebben. Ook in het Huis van Afgevaar digden is het onderwerp even ter sprake gekomen. De democraat Faddis eischte daar. dat de regeering Japan zou mede doelen, dat (je Vercenigde Staten de Japansche vloot zouden vernietigen, in dien Japan in Noordelijke of Zuidelijke richting zou optreden. Een V.P.B.-corresp'ondent meldt: Zoo- ils gebruikelijk onthouden de meeste bladen te»JBerlijn zich van commentaar, zulks te meer, als het om een land gaat hetwelk tot Duitschl'ands naaste hond genoofen wordt gerekend. Dat de keizer aan generaal To.io, die tot dusver als minister van oorlog fungeerde de samen telling van een nieuw kabinet opge dragen heeft is een .feit, dat een deel der Bcrlijnsche hinden met ingenomen heid begroet heeft. Generaal Tojo, die driemaal achtereen als minister van oorlog met Konoye samenwerkte, was voorstander eener nauwe samenwerking 'usschen de staten van het driemogend- hedennact en hij behartigde steeds de vriendschappelijke verhoudingen tus schen Duitschland on Japan. Het departement van marine te Wash ington heeft Vrijdagmiddag een offi cieele verklarin'g uitgegeven, inhouden de dat enkele Amerikaansche koopvaar (lijschepen opdracht ontvangen hebben naar de havens terug te keeren om in structies over hun reis in qntvangst te nfcmen. Het is misplaatst te veronder stellen, dat zij het gebruikelijke verkeei over zee niet zouden voortzetten. Sind3 ecnigen tijd staan de reizen van Ame rikaansche koopvaardijschepen onder controle. Hun instructies worden van tijd tot tijd gewijzigd. In deze handel wijze, zoo besluit de desbetreffende ver klaring, schuilt niets ongewoons. Enkele uren na bovenvermelde me- dedeeling is een officieele verklaring De eerste straatcollecte van het nieuwe Winterhulp-seizoen is een klinkend succes geworden, leder rechtgeaard Nederlander gaf gaarne voor het goede doel <P«.Holl«nd.De H..n m) uitgegeven inhoudende, dat de aanleg van de Amerikaansche lucht- en vloot- bases in den Stillen Oceaan snelle vor* deringen maakt. Associated Press gelooft, dat het mi nisterie van marine met deze mededec- ling waarschijnlijk te kennen wenscht te geven, dat de Amerikaansche vloot in den Stillen Oceaan gereed is. TOKIO. 18 Oct. (Domei). In een recordtijd is general Tojo erin ge slaagd ccn nieuw ministerie te vor men. Om middernacht had hij nog langdurige besprekingen en heden ochtend was hij in staat den tenno de nieuwe lijst met ministers voör te leggen. Deze ziet er als volgt uit: Buitenlandsche en ovcrzeeschc zaken Sjigenori Togo. Binncnlandsche zaken en oorlog gene raal Tojo. Minister van marine: admiraal Sjige- taro'Sjimada. Minister van financiën: Okinori Kaja. Minister van handel en nijverheid: Sjinsoeke Kishi. Minister van spoorwegen en verkeer: vice-admiraal Ken Tcrayima. De portefeuilles van openbare wel vaart, landbouw, hoschbouw, justitie, onderwijs en de leiding over het orga nisatiebureau blijven in handen van dezelfde bewindslieden als in hot derde kabinet Konoje. Directeur van het wetgevende burau wordt Fitsji Norivama. secretaris van het kabinet Naoki Hoshino en leider van het bureau van voorlichting Masa- joeki Tani. Bekleed met bevoegdheden om het land naar vrede of oorlog te sturen, zoo schrijft het Japanscho persbureau Domei, wordt het kabi net van generaal Tojo als ongekend sterk beschouwd. De nieuwe ministerpresident, die tol dusver den rang bekleedde \an luite nant-generaal, is tot den rang van gene raai bevorderd. Hij is daartoe door den keizer ontvangen. Na zijn terugkeer ui' het keizerlijke paleis zat het kabinet voor de eerste maal vergaderen, waar na de nieuwe ministerpresident een verklaring zal afleggen. AMSTERDAM, 18 Oct. De Verccniging voor den Effectenhandel deelt d.d. 14 Octo ber in opdracht van den secretaris-generaal van het departement van Financiën mede, dat tot nader order elke handel in en het overdragen van ohligatiën en stortings bewijzen der 3^2 Staatsleening 1941, zoo wel a contant als op termijn; zoowel voor eig&n rekening als voor., rekening van der den, alsmede iedere transactie van welken aard ook, waarbij hetzelfde beoogd wordt als bij overdracht van obligation en/of stortings bewijzen (zooals het 'geven van een desbe treffende garantie), verboden is. Het bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel deelt verder mede, dat „het den leden vrii staat óm, in afwijking van het provisie-reglement, de obligatiën der 3V6 Nederlandsche Staatsleening 1941 als onder pand voor ffeleening te aanvaarden ,van hen, die ter gelegenheid van de storting liquidi teitsmoeilijkheden ondervinden, zulks op de zelfde voorwaarden als door de Nederlandsen Bank geschiedt, blijkens het prospectus dier leening en het desbetreffende door de Ne derlandsche Bank afzonderlijk gepubliceorde bericht. 's-GRAVENHAGE. 18 Oct. Op 83-jarigen leeftijd is gisteren hier ter stede overleden Mr. D. Fock, mi nister van 6taat en oud-gouvemcur- gencraal van Nederlandsch-Indië. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot zal plaats hebben op Dinsdag 21 October a.s. om 1 uur op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen. Mr. Fock is op 19 Juni 1858 te Wijk bij Duurstede geboren. I-Iij genoot ziyi bij Duurstede geboren. Hij genoot zivi - opleiding aan de Leidsche universileilsl^110/,e[T 'z® waarna hij in 1880 promoveerde in dfc (Up binnenkomen. Het is een verheugend téeken. dat steeds meer landgenooten gaan besef fen, dat de behoeftige landgenooten met eiken grond missende lasterpraatjes niet geholpen kunnen worden. Nog verheugender is echter het feit, dat de giften na den oproep van den directeur-generaal en de door hem af gelegde rekening en verantwoording aniteit bij Wint er- rechten (op stellingen) en in de staats wetenschappen op een dissertatie over een waterstaalkundig onderwerp. Korf. na zijn promotie vestigde hij zich in Ned.-Indië, waar hij ini Semarang en Batavia de advocatuur uitoefende. Tij dens een bijna twintigjarig verblijf in Indië legde hij de grondslagen van zijn veelzijdige kennis van Ned. Indië. Hij Het begrip is dus groeiende, dat de nood slechts gelenigd kan worden door een daad. door een offer. Met voldoening kan dan ook worden vermeld, dat de Winterhulp o.m. de vol gende giften reeds heeft ontvangen: Nederl. Bank (toegezegd) 50.000; Unilever, Rotterdam 25.000; N V. Ma gazijn De Bijenkorf, A'dam 20.000: N.V. was daar ook redacteur van het Indischj^'oom en Dreesmann 20.000; N.V. Es- weekblad van het recht. 's-Gravenhage 13.000; Spanjaard, In 1S9S kwam mr. Fock naar NederJ menko, Tw. Textielmij. f 8.000; J. A. land terug. Hij ging toen den weg dei- politiek op, zich vestigende te Rotter dam, waar de toenmalige Liberale Unie beslag op hem legde.- Rotterdam koos hem in 1900 tot lid van de provinciale staten. Reeds het jaar daarna werd hij gedeputeerde. In hetzelfde jaar werd mr. Fock door Rotterdam afgevaardigd naar de Tweede Kantor. Hier wist hij zich al spoedig, vooral door zijn kennis van Indische aangelegenheden, een groot gezag te verwerven. Zoo groot was dit gezag, dat hem in 1905 in het kabi net-De Meester, de post werd toever trouwd van minister van koloniën. Als minister van koloniën onder scheidde hij zich in het bijzonder ten aanzien van het onderwijs. Onder zijn bewind werden ambachjsschólcn opge richt te Batavia. Semarang en Soera baja, terwijl omstreeks duizend gouver nemcntsscholen tot stand kwamen. In 1908. nadat het kahirifet-De Meester was afgetreden, werd mr. Fock op voor dracht van het kabinet-Heemskerk, be noemd tot gouverneur van Suriname. In 1911 ruimde hij zijn zetel van l/indvoogrl te Paramaribo in voor gouverneur van Asbeck. De heer Fock is toen enkele jaren gaan reizen om zijn kennis van vreemde ko loniale toestanden' te vermeerderen, VOORMALIGE SJAH VAN IRAN OP_Jf AURITIUS BERLIJN, 18 Oct. (D.N.B.) Do voor malige sjah van Iran. Riza Pahlevi. is volgens een officieel Engehsch bericht naar Mauritius overgebracht. Als moti veering wordt opgegeven, dat het ver bluf van den gewezen siah on dit eiland als ge-» van den rlotoestand wen schelijk geacht'wordt R#hler meldt hieromtrent, dat er mei het oog op de omstandieh?den di<? ge leid hebben lot de afdanking van den sjah, kennelijke bezwaren hadden be staan tegen verleening van volledige be wegingsvrijheid. Mr. D. FOCK t (Foto archief m.) Bij de verkiezingen in 1913 werd mr. Fock andermaal naar de Tweede Kamer afgevaardigd, thans door het district Haarlem. In 1917 koos de Tweede Ka mer hem tot haar voorzitter, als opvol ger van Goeman Borgeslus. Tn die func tie bleef hij gehandhaafd toen in 1918 het kahinet-Cort van der Linden voor een rechtsch kabinet (eerste ministerie- Ruys de Beërenbrouckja,plaats maakte. In 1921 werd mr. Fork geroepen tot Jiet ambt van gouverneur-generaal van 'Ned.-Indië. Tn 1926 uit Indië teruggekeerd, bleef hij eenigën tijd ambteloos. In 1928 werd mr. Fock benoemd tot minister van staat en in 1929 nam hij in de Eerste Kamer zitting voor den Vrijheidsbond In 1933, toen hij 75 jaar werd. trad de lieer Fock af als voorzitter van den Vrijheidsbond. Op 21 Mei 1940 vierde mr. Fock zijn 60-iarig promotie-jubileum. Hij was begiftigd met het grootkruis Ned. Leeuw, het grootkruis Legioen van Eer van Frankrijk, en het grootkruis in de orde van de Kroon van België. DUITSCHE CONSUL NAAR VICHY BERLIJN, 18 Oct. (V.P.B.). Naar men gisteren in de Wilholmstrasse mededeelde.zal Duitschland van 1 No vember af/in Vichv vertegenwoordigd worden door consul-generaal Krug zur Nidda- Zooals bekend zetelt de Duit sche ambassadeur Abets nog steeds tc Parijs, maar daar de Fransche regee ring haar officieeion zetel te Vichy heeft behouden, hoorde rnen te Berlijn herhaaldelijk de vraag stellen of in deze geen wijziging wcnschelijk zou zijn. Naar. verluidt zal Krug'zur Nidda voornamelijk als verhindingsman op tieden tusschen» de Duitsche ambassa de te Parijs en de Fransche regeering te Vichy. Men acht het onder de gege ven omstandigheden waarschijnlijk, dat nu ook het Fransche gezantschap te Berlijn weer in gebruik zal worden genomen. Wie de Fransche republiek in rle hoofdstad ven het derde ri'k zal i epresenteeren slaat nog niet definitief vast Het is eon traditioneel gebruik, dal de naam van een nieuwen gezant pas bekend wordt gemaakt wanneer de officieele benoeming een voldongen feit is geworden. Carp's Garejifabriek N.V., Helmond f 6.000; Steenkolen Handelsvereniging, Utrecht 3.000; Handel Mij. H. Al bert de Bary en Co. N.V., Amsterdam. 3.000; Inrichting N.V. (toegezegd), Haarlem f 2.500; N.V. Deli-Mij., Amsier dam 2.000; Cultuur Mij. de Oostkust, Amsterdam 1.000; Fa. Haakman en Co., Amsterdam 1.000; Paul Niigh, Bilt hoven 1.000; L. van Leer en Co., N.V., Amsterdam 1.000; Utrecht- sche Asphalt fabriek. Krimpen a.rl. T Js- sel 1.000; N.N., Amsterdam 620; N.V. Kon. Pharmaceutisohe fabrieken Broca des. >Sthcemann en Pharmacia, Meppel f 500: N.V. Lakenfabrieken v. d. firma E. Elias. Tilburg 500; Rebholz' effec tenkantoor, Amsterdam f 500; N.V. Aann. Mij. v.h. fa. J L. Heeben Jr. en Co., Amsterdam 500; Ilollandia. Holl. fabriek v. melkprod. en voedingsmid delen, N.V., Vlaardingen 500; N V. Pa. pierfabriek ..Gennep", Gennep f 500; Van Leer's Fotodruk-industrie NA7., Am sterdam 500. Totaal 161.654.00. WASHINGTON. 18 Oct. (D.N.B.). De overzichtschrijvers Pearson en Allen verwijten in de Times Herald, zoo wel de Engelsche als rle Amerikaansche regeering grove nalatigheid bij het ver vaardigen en transport van hulpmate riaal voor de Sovjet-Unie. De eenige toe- gingsweg is die door de Perzische Golf naar Basra en van daar via den wrak ken spoorweg" door Iran. Deze spoorweg verkeert in een zoo slechten staat, dat hij voor materiaaltransporten niet ge bruikt kan worden. Thans zouden er Amerikaansche ingenieurs heengestuurd wqrden, doch het is gen tragedie, dat de Engelschen den spoorweg niet reeds lang in orde hebben gebracht. Intusschen heeft Duitschland de rails van de Sov jet-spoorwegen op Duitsche spoorbreedte gebracht en hierdoor hef. gigantische vraagstuk van de ravitailleering opge lost. Een andere vveg is die over Wladi- wostock. Om de zaak te verbeteren, wil den de V.S. 300 locomotieven daarheen sturen» doch ten eerste heeft men nog geen schepen gevonden, die zulk zwaar materiaal kunnen vervoeren en ten twee de zouden de locomotieven op de Sovjet spoorbreedte moeten worden gebracht of er zouden geheel nieuwe moeten worden gebouwd. Het zenden van oorlogsmate riaal naar de Sovjet-Unie gaat bovendien buitengewoon langzaam. Het transport duurt veertig dagen en „in veertig dagen kan veel gebeuren." Bij een onderzóek naar den omvang van het krachtens de machtigingswet gele verde materiaal komt het blad lot de conclusie dat, inplaats van een Niagara- waterval slechts een druppel is geko men." Volgens het rapport van Roosevelt is geen cent'voor tanks uitgegeven en geen enkel miltair vliegtuig uit de finan- Yicelc middelen, voortvloeiende uit do machtigingswet, gemaakt. Daarbij zijn de productiemogelijkheden in de V.S. reeds thans overmatig belast. Roosevelt heeft. Dinsdag cijfers genoemd, welke moesten bewijzen, dat in de maand Scjd- tember een groote vordering is gemaakt. In werkelijkheid bedraagt de geheelo „transfer' slechts 401 millioen dollar, Hoeveel hiervan is uitgegeven voor oor logsmateriaal en hoeveel hiervan werke lijk naar het builenland is gegaan, heeft hij niet gezegd. Het nieuwe credret van Roosevelt voor de hulp aan Engeland verlangt een bedrag van 13S6 millioen dollar voor gevechtsvliegtuigen. Hiérvan kan men 5144 „vliegende vestingen" bou wen. In werkelijkheid echter zijn in Ju ni slechts 10, in Juli 13 eiyin Augustus 20 vliegtuigen vervaardigd. Voor jacht vliegtuigen is tot dusver slechts een be drag van 6948 dollar uitgegeven, hetgeen neerkomt op eon afbetaling van tien pro cent op een enkelen vliegtuig. INTERNATIONAAL CONGRES VAN ASTRONOMEN Onder leidinjr van professor Ten Bruggen- cate is dezer dagen te Bettingen een bijeen komst van binnen- en buitenlandsche sterre- Vundigen ge-'houden, waaraan vertegenwoor digers van Duitschland. Italië Bulgarije, Slo wakije, Roemejiië, Hongarije. Denemarken en Zwitserland deelnar- n. Prof. Ten Bruggen- cafe hield een voordracht o\cr de physic* der zon". Vandaag verduisteren om 18i40 uur Heden (Zaterdag) gaat de zoji op om 8-10 uur, onder om 18.40 uur. De maan ?aat op om 5,03 uur. onder om 17.53 uur. Zondag gaat de zon op om 8.12 uur. onder om 18.38 uur. De maan gaat op om 6-22 uur. onder om 18.22

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1