te hardnekkig om Odessa gestreden werd ET EERSTE DOEL VAN DE Europeesche samenwerking Sovjet-regeering naar Kujbysjef vertrokken DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a BRITSCHE ARBEIDERS ONTEVREDEN Wiskunde en oorlog Duitschè pers over de Greer Roosevelt confereert De oorlogskracht van Japan Duizenden paren schoenen in beslag genomen Musserts woorden Ir. Mussert spreekt te Veendam &MERSFÖORTSCH DAGBLAD JAARGANG No. 97 DINSDAG 21 OCTOBER 1941 JNbMEN I SPRIJS. per 3 maanden voor Amersloort ƒ2.05; naand 0 68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 14 regels j 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. KSMINISTER FUNK OVER: OME, 21 Oct. (D.N.B.). De sche minister voor economische Walther Funk. die op uil- liging van den Italiaanschen ster voor den buitenlandschen del, Riccardi, in Rome vertoeft, Maandag alhier eeft rede ge len. waarin hij allereerst wees historische grootheid der •bei- ■iders van de spil en den gewei- omvang schetste van hun po ;e doeleinden; nieuwe ordening pacificatie van het Europeesche led. |ie valt daarbij de bijzondere rol el. zoo zeide Funk. in zijn natuur- levensgebied der Middellandsche 1 zorgen voor een gezonde nieuwe Ing der politieke en economische ■dingen. De enorme betcckenis let Middellandsche zeegebied, met liilengewoon groote mogelijkhe- Is allereerst gelegen in liet feit, It de natuurlijke brug vormt tus- |Europa. Afrika en Klein Azië en wr bemiddelen kan bij den goe- luil tusschen drie vastelanden." mie doel der Europeesche samen- f noemde gninister Funk het onaf- limaken vein hetonder den-dwang witsche blokkade ontstane groote mcsclic economische gebied, van den 1 van hoogst noodzakelijke cn voor mo?sindusfrie belangrijke goederen Jfi/c geenszins een op de spits ge- I autarkie wordt bedoeld. ..Want wij I vast van overtuigd, zoo ging de Ir voort, dat zich de betrekkingen ■ai goederenrüü met andere econo- 1 gebieden na afloop van den oor- Kcdig zullen baanbreken. daar de Kschc producten van grondstoffen Mie op den duur niet met hun pro- me rschotten kunnen en willen blij1 |tól. echter achten wij het onop- 3 kwestie van het economische in propagandistisch voor te stel Is een belemmering voor een lidpn. internationalen handel, nu Ireld met verbazing ziet, hoe de Indische landen, vooral Engelafid [Vereenigde Staten, die zooge strijden voor het behoud van idelsmethoden. in toenemende loiergaan tot een door den staat In binnen- en buitenlandschen ll. Daarom moeten wij deze propa- Ibeschouwen als een weinig steek- ftid voorwendsel voor impcrialis- I oogmerken dezer landen. beginsel gezond geld slechts bij mbonden economie", geldt ook voor fossfüg der internationale valuta kwesties. Wij moeten het een misleiding van de openbare meening der wereld noe men. als onze tegenstanders het clearing- systeem voorstellen als een hindernis voor een reorganisatie van het internationale handels- en betalingsverkeer. Het kan doel matig zijn het goud te gebruiken als mid del tot vereffening van hoogtepunten in het betalingsverkeer, die zich tijdelijk voordoen. Hel daarvoor bcnoodigde goud zullen wij na afloop van dezen oorlog be zitten. Door een intensieve en voortdurend uitgebreider! samenwerking is de poli tieke spil Berlijn—Rome ook een econo mische spil geworden, met als gevolg, dat de omvang van onzen buitenland schen handel tijdens den oorlog drie maal zoo groot is geworden. De toekomst is aan de volken, die zoowel de fouten van het verleden, als de uiterste reactie daarop door een veel zeggende synthese ovenvinnen. Dat, en hoe. de beide.spilmQgëndheden een der gelijke synthese voor hun levensruimte hebben gevonden, heeft liet verloop van den oorlog tot nu toe de wereld met alle kracht bewezen, dat bewijst echter ook het feit, dat het nieuwe Europa, dat opgebouwd wordt volgens onze be ginselen'van ordening, reeds in groote mate tot. werkelijkheid is geworden. Indien Engeland tot nu toe nog steeds hoop meende te hebben op economische uitputting der spilmogendhedcn. dan moet thans ook de grootste optimist he slist toegeven, dat deze hoop verdwe nen is. De Engel sche blokkade is thans definitief gebroken. Hoe langer de oor log duurt, des te zwakker wordt Enge land. des te sterker echter de asmogend- heden. Met hetgeen de laatste maanden is gebeurd in het Oost-Europeesche gebied, is de eindoverwinning een enorm sfcik naderbij gekomen, zoo zeide Funk ten slotte. Wij weten thans, dat deze ons niet meer ontnomen kan worden, er moge komen wat wil." Eeveclocforaat voor Rijks minister Funk T N een plechtige zitting van den sc- *- riaat van de universiteit te Rome, is rijksminister Funk, door den rector- magnificus na'mens koning-keizer Vic tor Emanuel III het eeredoctoraat va de faculteit voor volkshuishouding aan-, geboden. DE NEUTRALITEITSWET WASHINGTON, 21 Oct. (D.N.B.). Drie republikeinsche senatoren, n.l. Bridges, Austin en Gurney hebben Maandagmiddag officieel een wetsvoor stel ingediend om de geheel e neutrali- teitswet te herroepen. fKAREST, 21 Oct. (D.N.B.) Uit oor het telegraafagentschap Rador nilitaire zijde ontvangen bericht, [het hardnekkige karakter van de Jhten, welke het Roemeensche le- |onr de verovering van Odessa leveren, alsmede de noodlottige Ine. die de vlucht van de bolsje- |che troeopen uit de belegerde stad De toegangswegen van Odessa, |°"lt in het bericht gezegd, waren fiien kazematten voorzien, welke fPo linies lagen en over veel oor- laleriaal beschikten. In de straten Fad bad de geheele bevolking we lnu gewerkt aan het opwerpen van paden cn verbindingsloopgravcn. ferviil Roemeensche stoot troe- de yijandelijke weerstands- dif door dagelijksche aanvallen fen en hierbij langzamerhand belangrijke stellingen bezetten, Pden de artillerie en de lucht- |cht de stad onder vuur met een Pi van bommen en kogels. [ontruiming van Odessa door de pistische troepen was een wan- Poging om te ontsnappen, toen N tegenstand onmogelijk was. De jn lagen bezaaid met granaat- l'ers, ingestorte huizen en fabiie- [honderdduizenden wapens, door Vuur vernielde pantserwagens van grootte, machinerieën en voertui- h'an allerlei aard. zooals zij bij het over kop vluchten onder den ha- Van hommen waren achtergelaten, perniëtigde laad- en losplaats is De haven van Odessa, welke zwaar geteisterd en waarvan het station in den feilen strijd vernield werd. (Foto Scherl) slechts nog een geweldige hoop ijzer en baksteen. In het havenhekken ziet men twee groote beschadigde schepen, als mede een aantal andere kleine vaartui gen liggen. Het station aan de haven is vernield. Volgens de verklaringen van gevange nen werd de terugtocht der bolsjewistische troepen tengevolge van het voortdurend bombardement en het gebrek aan trans portschepen onder óngewoon moeilijke voorwaarden uitgevoerd. De bolsjewisten wierpen groote hoeveelheden voor de be volking noodzakelijke levensmiddelen in zee. Nadat de waterleiding vernield was, was er ook geen clectrische stroom meer- Tijdens de laatste week was het dagelijk sche broodrantsoen vastgesteld op 200 gram per hoofd. Tot dusver werden meer dan 20-000 gevangenen geteld, waaronder talrijke jongelieden van 15 a 16 laar. die alleen met geweren cn handgranaten wa ren bewapend. Op IS October werden de laatste in de huizen georganiseerde haar den van verzet opgeruimd De bewoners van Odessa, zoo besluit dit bericht op wier gezicht de honger en de communistische terreur hun stem pel hadden gedrukt, begroetten de Roe meensche soldaten als bevrijders. Blij kens hun verhalen, hebben de bolsje wistische troepen geweldige verliezen geleden, in bet bijzonder bij de door hen ondernomen tegenaanvallen. Ondanks de vrijwel onbegaanbare wegenwaarvan de toestand elke beschrijving tart. gaat de Duitschè opmarsch in het Oosten onafgebroken voorwaarts. Orbis-Holland) STOCKHOLM, 21 Oct. (D.N.B.) Volgens den Engclschen berichten; dienst zou de zetel van de regeering der Sovjet-Unie verplaatst zijn naar Kujbysjef (Samara) aan de Wol ga, ongeveer S80 kilometer ten Zuid oosten van Moskou. Ook de Amerikaansche dagblad correspondenten. die zooals bekend met de Amerikaansche ambassade Moskou hadden verlaten, zijn naar de stad Kujbysjef vertrokken. Onze Berlijns'che V.P.B.-correspondent meldt met betrekking tot den afgekon- digden staat van beleg in Moskou: Met interesse heeft men te Berlijn kennis genomen van het feit, dat Stalin voor de hoofdstad van de ^Sovjct-rèpu1 bliek den staat'van beleg heeft afgekon digd. Als doel van deze ingrijpen'lp maatregel wordt aangegeven, dat de militaire- verdediging hierdoor wordt versterkt en dat „onderaardsche activi Icit van spionnen" kan worden verhin derd. Indirect wordt hiermede dus toe gegeven. dat men zich te Móskou door spionnage bedreigd voelt. Het straatver keer is van 's avonds 12 uur tot 's mor gens 5 uur verboden. Daar de militaire verdediging niet meer voldoende wordt geacht, moet de uitvoering van verschillende verorde ningen door arbeiders-bataljons gecon troleerd worden. Stalin moet hebben toegegeven, dat Moskou als slad mili tair niet verdédigd kan worden, maar niettemin aan een totale vernietiging zal worden prijsgegeven. In de Turksche stad Kara beeft men, volgens een bericht in de Popoio di Roma. reeds 'concentratiekampen inge richt, waar militairen van verschillen den rang en de V.g. politieke commissa rissen, die uit de Sovjet-Unie wisten te ontkomen, bij het overschrijden der Turksche grens onmiddellijk geïnter neerd moeten worden. Onder de reeds opgevangen vluchtelingen bevinden zich ambtenaren, die over opvallend veel geld beschikken. NEW YORK, 21 Oct. (D.N.B).. In de Engclsche fabrieken ontstaat de verdenking, dat. de Britsche regeering de Sovjets heeft verraden en dat ze kere kabinetsleden de vorming van een tweede front verhinderen, aldus ver klaart volgens een bericht van Asso ciate d Pr e s s uit Londen, een aan Churchill gerichte resolutie van een vergadering van voorwerkers der me taalindustrie, waar 500.000 fabneksar-" beiders waren vertegenwoordigd. De resolutie eischt, dat terstond een Wes telijk front tegen Duitschland opge richt, zal worden. De verdachte kabi netsleden zijn de ministers van oorlog Margesson, de minister voor de vlieg tuigproductie, Moor Brabazon en Lord Halifax. De resolutie zegt o.m., dat de Engelsche arbeiders nooit zullen toe- blaten, dat de Sovjet Unie wordt, opge geven. Zij eischen dat Engeland de zelfde offers brengt als de Sovjets! In de vergadering, die deze resolutie heeft aangenomen, verklaarde, naar de New Yotk Times meldt, de arbeiderslei der Swanson, dat de ernstige toestand van Engeland te wijten is aan het dralen om den strijd, aan den kant van de bolsjewisten uit te vechten. Daar ljomt bij, dat de Britsche oorlogsin dustrie ondanks twee jaren ooriog op schandalige wijze faalt. Een tweede front moet worden opgericht en de Britsche regeeriyg moet zoo hervormd, worden, dat de uitvoering van de oor- logstaak gewaarborgd wordt." HERFSTZITTING VAN ZWEEDSCHEN RIJKSDAG GEOPEND STOCKHOLM. 21 Oct. '(D N B.) De herfstzitting van den Zweedschen rijks-s dag is Maandagmiddag geopend. Bijna de geheele Zweedsche regeering was hierbij tegenwoordig. Bij deze gelegen heid vertoonde, zich ook de sedert maan den verdwenen communistische leider Linderoth voor den eersten keer weer in het openbaar. JENA, 21 Oct. (D.N.B.). Gisteren ïs in de bekende Duitschè unive-rsileilsstad Jena de jaarlijksche vergadering van Duitschè wiskundigen gehouden,, waar aan door talrijke vooraanstaande ge^ leerden uit Boekarest, Sofia. Amster dam, Leiden, Madrid, Oslo, Up&ala en Helsinki wordt deelgenomen. Deze ver gadering wordt gehouden onder den ti tel „Ter eerc van Duitschland, ten bate van Europa". In zijn openingsrede verklaarde staatsraad prof. dr. üvtcl Astel, dat de hij na ongelooflijke prestaties, welke door d'e Duitschè weermacht zijn behaald, zonder de wiskunde niet denkbaar zou den zijn geweest. Dit is het Duitschè antwoord op de door onze vijanden ver spreide leugens, als zouden de presta ties van de wiskunde in Duitschland door hef verdwijnen van de loden uit de Duitschè wetenschap erpstig zijn beïn vloed. BERLIJN. 21 Oct. (D.N B.) De Duit schè pers publiceert het standpunt van hel D.N.B. inzake Jict geval met den Ameri- kaanschen torpedojager ..Grcer". welke in September een Duitschè duikboot met dieptebommen heeft aangevallen cn voort durend achtervolgd heeft. In een verkla ring van de departementen van oorlog en marine der Vereenigde Staten was destijds de bewering opgesteld, dat de eerste aan val bij de ontmoeting van duikboot en Amerikaansche torpedojager was uitge gaan van de Duitschè duikboot. Het D.N.B. gaat thaps onder verwij zing naar de -destijds gegeven officiecle Duitschè verklaring in op het jongste rapport van het Amerikaansche minis terie van marine, waaruit, naar het D.N.B. verklaart, niet meer of minder blijkt, dan dat de destijds afgelegde of- ficieele Amerikaansche verklaring een leugenachtige manoeuvre was van den president om zijn bevel tot schieten aan de Amerikaansche marine als noodza kelijk te doen voorkomen. „Uit dit bericht, zoo wordt in het be richt van het D.N.B. gezegd, blijkt niet alleen, dat een Engelsch vliegtuig aan de Greer de positie van de Duitschè duikboot heeft gemeld. Veeleer geeft het ministerie van marine openlijk toe, dat de Amerikaansche torpedojager cn het Britsche vliegtuig gemeenschappelijk geopereerd hebben en dat de duikboot eerst nadat zij zelf met ..dieptebommen was aangevallen en vrij langen tijd dqor den torpedojager .was achtervolgd, zich met torpedo's heeft verdedigd. Zelfs wanneer nu naar in het Amerikaan sche bericht wordt beweerd de eerste dieptebom afkomstig zou zijn geweest van het Engelsche vliegtuig, hetgeen de duikboot niet kon vaststellen, dan ver andert dit' niets aan dë veroordeeling van het geval, daai; in het gemeen schappelijk operceren van een Ameri- kaanschen torpedojager met een Britsch vliegtuig een duidelijke aanvalshande- ling gezien moet worden. Roosevelt en zijn minister van marine hebben bij •alle tot dusver afgelegde verklaringen welbewust dit feit. verzwegen, dat op aandringen der oppositie thans niet lan ger onderdrukt kon worden. En nog een ander feit heeft Roosevelt de openbare meening, die een ophelderiiTg van de ware toedracht verlangde, onthouden De chef van den marinestaf, Stark, zag zich op desbetreffende vragen gedwon gen te bekennen, dat op hét» tijdstip, toen de Greer tot den tweeden aanval op de Duitschè duikboot overging, op vijf mijlen afstand een Britsche torpe dojager in zicht was." „Opnieuw is weer eens bewezen, zoo verklaarde bet D.N.B. tenslottp, dat Roosevelt met leugens en vervalschin- gen zijn volk een tweede stap tracht te doen zetten op den weg, welke naar oorlog leidt en dat hij den laster over het incident met de Greer steeds weer heeft opgewarmd, om het Congres en het \n!k der Vereenigde Staten voor de door hem geëischte verandering in de ncutraliteitswet rijp te maken." Voorbeeld ter navolging Van den gemeente-ontvanger te Heem stede ontving de Ncdcrlandschc ambulance van het vrijwilligerslegioen een storting op de bekend postgirorekening 8-7-6-0-0 De ontvanger deeldf mede, dat de per sonen, vermeld op een bijgaand staatje, hem verzocht hadden de hun toekomende vergoeding wegdhs ingeleverde metalen te storten op de rekening van de Nederland- sche ambulance. Dat is een voorbeeld ter navolging! U kpnt het nummer, 8-7-6-0-0 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22. Itt^Gravenhage NEW YORK; 21 Oct. (D.N.B.) President Roosevelt heeft den lei der der Amerikaansche missie te Moskóu, Harriman en HarrV Hop kins, tot een conferentie te Hyde- park uitgenoodigd om besprekin gen te voeren over de Amerikaan sche hulp aan de Sovjet-Unie. De conferentie heeft drie uur geduurd. Na afloop vloog I-Iarriman naar Washington, om aldaar met de ver tegenwoordigers van de ministeries van buitenlandsche zaken, oorlog en marine besprekingen té voeren. SJANGHAI, 21 Oct. (D.N.B.). - Het Australische blad „S y d n e ij S u n" waarschuwt, naar uit Sydney wordt gemeld, de Vereenigde Staten en Enge land dringend voor een onderschatting van de militaire macht van Japan. „Stcrkj wat het aantal kruisers betreft, zoo schrijft liet blad,-kan Japan den Stillen- en den Indischcn Oceaan voor onzen handel onveilig maken en onze verkeerswegen naar het Midden-Oo6ten en naar de Maleischc slaton in gevaar brengen. Het operatiegebied van de Japansche vloot ligt dicht bij de Ja pansche steunpunten, terwijl de Ame rikaansche steunpunten mijlen ver verwijderd liggen. Indien er een oorlog in den Stillen Oceaan uitbreekt, zou het een oorlog zijn van alle mogendhe den met inbegrip van Australië en de Australische vloot moet met een zwa- ren strijd en vele verliezen rekenen". 's-GRAYENHAGE, 21 Ocl. Reerls ee- ruimen tijd werd er, in Leeuwarden fluisterend verteld, dat. in een bepaalde groote schoenenzaak zonder veel moeite schoenen zonder bon, maar dan tegen hooge prijzen, te krjjggn waren. Bij een dezer dagen door de prijsbeheerschings- autoriteiten .ondernomen controle ver klaarde de winkelier eiEESt,/dat hij zijn schoenen steeds met een normale winst marge verhandelde. Het verhoor van ge. tuigen en genomen steekproeven wezen het erlilor anders uit: hij bleek dikwijls 100 tof 250 winst te maken. Soms werden zelfs fantastische prijzen ge vraagd >n verkregen. Een in 1038 tegen f2.75 ingekocht paar schoenen bracht f 14.50 op, een winst van ruim 400 dus. De man bleek zich niet alleen met dtyse ontoelaatbare praktijken op te hou den In den winkel kwamen nok nieu we fietsen, haarden, regenjassen en een partij zeep voor den dag. Tn de. privé- woning ontdekten de controleurs ver der nog een partu schoenen, enkele fiet sen en haarden, die eveneens kennelijk voor den zwarten handel bestemd wa ren. Een laatste ontdekking maakte de maat vól: de winkelier trad ook nog op als geldschieter voor den kleinen man, waarhij hij woekerrente nam. De geheel abnormale groote schoenen- voorraad, van ongeveer 10.000 paren, de fietsen, haarden, jassen en de partij zeep werden in beslag genpmen.-De in specteur voor de prijsbeheersching zal er voor zorgen, dat/dit alles nu langs den normaleh weg de verbruikers be reikt. „VOLKENRECHT EN BLOKKADE" 's-GRAVENH AGE, 21 October. He denavond spreekt om 18.45'uur over den zende.r Hilversum II rnr. P C Klomp over het onderwerp: „Volkenrecht en blokkade." NIEUWE AMERIKANEN IN IERLAND NEW YORK, 21 Oct. (D N B As sociated Press meldt uit Belfast, dat daar weer een contingent Amerikaan1 sche technische en geschoolde arbeiders ten getale van 200 man is aangekomen. ZOO HOORT HET s'-GRAVENHAGE. 20 Ocl. En- kelc stedeliike cn ook provinciale kantoren van Winterhulp Nederland mochten briefjes ontvangen, waarin de schrijvers mededeelden, dat er aan hun woning niet was gecollecteerd cn dat zij deswege hun gift insloten. Het zijp zeker niet de slechtste Ne derlanders. die aldus gehandeld heb ben. - N Mogen velen er terwille van Imn be hoeftige landgenooten een voorbeeld aan nemen. VGRAVENHAGE, 21 Octo ber. Het departement van Volksvoorlichting cn Kunsten werd door het hoofdkwartier der N.S.B- gemachtigd mede te dee- len, dat de leider der N.S.B. zulks in tegenstelling met het aan de pers verstrekte verslag van zijn rede op den landdag van het Me disch Front, met geen woord de mogelijkheid geopperd heeft, als zouden 140 millioen Germanen in één staatsverband vereenigd wor den. (In het verslag opgenomen in ons blad van 20 dezer komt deze misvat ting niet voor. Red. A.D V EEND AM, 20 October. Ter gele genheid van het ingebrtiiknemen ven het kringhuis der N.S.B. vertoefde de leider der N.S.B., ir. Mu6sert, te Veen- dam. Eerst inspecteerde de leider de voor het kringhuis opgestelde troepen der S.S., en W A., waarna de vlaggen wer den gefyeschen en het openstellen van het fraaie gebouw een feit was gewor den. Binnen de muren van het ruime kring huis hield ir. Mu6sert een korte toe spraak. De^'avonds werd een groote openbare vergadering in Hotel Park zicht gehouden. De zaal. welke een zes honderd menschen kan bevatten, was geheel gevuld. Uit heel den omtrek wa ren parfÊrgenooten opgekomen, om de rede van ir: Mussert te hooren. Ir. Mussert sprak van hot „donker© Europa, waarover de oorlogsstormen woeden". „Het oude Europa dat thans afscheid neemt, heeft in feite reeds af scheid genomen op 1 Augustus 1014. bij den aanvang van den oorlog 10141018. Deze oorlog beteekendp het einde van het leven van een régime, dat meer dan honderd jaren geleden, bij de bestor ming van de Bastille, geboren werd cn is volgens spreker de laatste kapitalis tische oorlog geweest. Toen won de de mocratie den strijd. Ten minste zon heet te het. Na 101.9, toen Duitschland neer geslagen was. regeerden de democraten, door geheel Europa. Overal hoorde rnen de democratische leuzen echter, in wer- kelijkhqjrl maakte men den weg vrij voor het kapitalisme, dat alles tot zich Irok en 'het volk tot slavernij bracht. rTJians echter is een blopdige strijd gaan de tusschen de as BerlijnRome. en de ontfroondp machthebbers,of die macht hebbers die de onttrooning hebben voe len naderen Een strijd tusschen hvee werelden is ontbrand. I-Iet ouae régime tegen het nieuwe régime, of het oude Europa tegen bet nieuwe "nationaal socialistische Europa, de grootste revolutie alier"eeuwen. Spr. ging na hoe het oude régime ont staan is uit de beginselen der Fransche revolutie en ten slotte geleid heeft tot de versplintering van het volk, tot over- heersehing van het kapitalisme, met do daarbij hehoorende werkloosheid, het hesrhamende fooienstelsel, en een toe stand, waarin de arbeider tevreden mocht zijn wanneer hij na veertig jaren van zwoegen in het armenhuis werd op genomen. Thans moeten ook de kapita listen lijden onder liet geweld van den oorlog, en van de schaarschle aan ver schillende levensbehoeften. De gezinnen der werkloozcn hadden echter reeds vele jaren hun distributie. Spr. memoreerde het nitbuitingssv- steem van de werkgever© en de vele zedelijk niet toelaatbare toestanden, welke nog op vele gebieden beerschen. Ir. Mussert critiseerde hierna de con servatieve houding der gevluchte Ne- derlanflsche regeering en memoreerde de gebeden, welke in de kerken uitge sproken werden voor de bescherming van het Finsehe volk tegen het bolsje wisme. Zij zijn- godslasfer gebleken, want thans z.iin dezelfde heeren bondge. nooten van Rusland en bestrijden Fin land. Thans gaat een doelbewuste minder heid van bet Nederlandsclie volk mee doen aan den strijd voor het behoud van 'Europa. Van dp 100.000 Nederland- sche nationaal socialisten strilden er .10.000 aan het Oostfront. Duitschland zal hiervan niet veel beter worden, doóh daar gaat lief niet om. Het Nederland sclie nationaal-socialisme wil de toe komst van ons land in het nieuwe Euro pa verdienen door Duitschland on Italië te helpen in hun .strijd voor een geluk kige toekomst van hpel de Europeesche bevolking. Wij weten den weg en strij den achter de vanen van het nationaal sorialisme voor een herrijzenis van ons volk. Wij, die gelooven en vertrouwen in de toekomst, wij zijn trotsch er. dank baar nationaal socialist te mogen zijn ten tijde van.de geboorte van een nieuw volk in een nieuw Europa. j Vandaag verduisteren om 18.34 uur Heden (Dinsdag) gaat dc zon op om 8.14 uur. onder om 18.34 uur. j Dc maan gaat op om 9.05 uur; on- 5 j der om 19 25 uur. j Woensdag gaat dc zon op om 8-16 uur; onder om 18-32 uur. De maan l gaat op om 10.25 uur; onder om 20.05 uitr.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1