erloren eiland Eiland Dagoe bezet Wat aan de omsingeling van Leningrad vooraf ging De taak van de Britsche marine Sovjet - commissarissen vluchtten van Dagoe Sovjetregeering in Samara DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a De strijd in liet Noordelijk dc el van het Oostfront Meer dan 300.000 gevangenen Koffie met Kerstmis in Duitschland Stalino in het Donets- gebied bezet JAARGANG No. 98 WOENSDAG 22 OCTOBER 1941 AMERSFÖORÏSCH MGBLAD NNEMENTSPRIJS: per 3 maandeD voor Amersloort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON 1NTERC. %620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTiENvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Spedale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. DE realiteit van Midden f Amerika is, dht dit ge- eeds nu schreven wij den 9en 1910 alle kenmerken vertoorn n stormcentrum in de internatio- olitick. En de realiteit voor Neder- lierbij is, dat Nederland in de Ca :he Zee en aan haar boorden tro- gebietlsdeelen onder zijn hoede Het is derhalve een eisch des tijds olgden wij en waarlijk niet al mor de Nederlandsche regeering wel degelijk^ook voor het geheele landsche volk, om vooral geduren- thans in Europa woedenden oor misschien in nog sterker mate, vrede in oiis werelddeel weer zal litgebroken, de ontwikkeling der tenissen in Midden-Amerika met dere aandacht te volgen. Want Nederlandsche belangen zijn daar geding. Waar gehakt wordt, val laanders. En mocht er in de Ca :he Zee eens gehakt worden, dan ederland rekenen met de moge- dat er ook Nederlandsche Iers zullen vallen. De Haagschê ing weet dit. Maar zal zij bereid staat zijn om t ij d i g de noodige rgsmaatregelen van politieken en em-militairen aard te nemen?" oudsher zijn John Bull en Uncle im elkaar's rivalen in Zuid- en n-Amerika geweest. Achter het der huidige Amerikaansche irleening aan Engeland bestaat laliteit voort. En al§ prijs voor zijn irleening aan zijn ouden, zij het erwënten tegenstander heeft Un m zich laten betalen in Caraïbi- aarden. Sedert den opbloei van irdolie-industrie op Curacao en io's intrede in de rij dpr belang Amerikaansche havens, hebben ren van het Witte Huis steeds een •og gehad voor het Nederlandsche Curacao. Te meer, daar de zetel merikaansche petroleum-industrie laraïbische regionen, het eveneens landsche eiland Aruba, zoowel ijn ligging als door zijn grootte 'at minder toekomstmogelijkheden ian Curasao. Vooral sedert Roosez n bijna pathetische belangstelling id dag is gaan leggen voor wat hij de verdediging van het Panama- is het duidelijk geworden, dat ngfon een steeds groeiende be lling moest koesteren »,voor een 'isch eiland van zoo grootc oecono- en maritiem strategische betee- als het NedeNandsche eiland !o", schreven wij den 2én Maart Knrt voordien was in de Eersle der Staten-Generaal ook met na gewezen op de gevaren, die Cura- 'dreigden. IT na de Mei-dagen van het vorig ar bleek, dat Curaqaos interna rol op den voorgrond kwam. «stemming van Nederlandsche 'eiten gingen Britsche en Fran- oldaten te Willemstad aan land scherming" van het eiland. Nadat Hen en de Franschen in de we- dat de veldtocht in West-Europa op Curacao menig robbertjf n gevochten met elkaar zoowel als Nederlandsche zeelui, verdwenen 'anschen na FiJankrijk's capitula- Europa van liet eiland. Een tijd leen het rustig te zullen blijven. I dezer dagen het Spaansche blad lactones met de mededeeling dat Amerikaansche mariniers op ao zijn geland en dat Londen de riling van het eiland aan Was- heeft overgedragen. Wie de 'a der Amerikaansche verovering liddon-Amèrilca kent, weet thans, a Amerikanen het eiland meer uit handen zul- 'even. Dit is de beteekenis van nigszins» bloemrijk geredigeerde 1 van Informaciones. Curacao zal an een bezitting van de Vereenig a,en zijn. Washington heefff een Van Nederland's „oorlogsschuld" enderhand geïncasseerd. DE JODEN IN ROEMENIE RAREST. 22 Oct. (D.N.B.) - De 'enscJie regeering heeft een wets- uitgevaardigd, waarbij alle Priarigc joden met Rpemeenseh burgerschap mannen en vrou- worden verplicht, aan den "innen dertig dagen, volgens hun inkomen, een bepaalde hoeveel gedingstukken ter beschikking l|pii motiveering van dit decreet spzegri dat de joden, die in gee- °n?irhf militairen dienst behoe- noon, minstens moeten hijdraeën 'yediging van dringende sociale '•en. V VICTORIE. - DUITSCHLAND WINT OP ALLE FRONTEN UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 21 Oct. (D.N.B.). Het-opperbevel van de weermacht maakt be kend: Het eiland Dagoe is ingenomen. Daarmede zijn alle eilanden voor de Baltische kust in Duitsche handen en is het geheele Bal- tische gebied van den vijand gezuiverd. In voorbeeldige samen werking met formaties van de marine en het luchtw^pen was het aan een divisie infanterie van het Duitsche leger reeds op 12 October gelukt, op de Zuidelijke punt van het eiland verassend te landen- In hardnekkige gevechten, die tien dagen geduurd heb ben, werd het eiland sindsdien van den vijand gezuiverd. Daarbij vielen 3000 gevangenen in Duitsche handen. Zes kustbatterijen werden vernield- Resten van de vijandelijke bezetting werden bij de poging om over zee te ontkomen, door eenheden van de marine en het luchtwapen onschadelijk gemaakt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Oct. fD.N.B.). Hej opperbevel van de weermacht maakt bekend: Door de heden gemelde bezet ting van het eiland Dagoe is het Oostzeegebied thans geheel en al .van den vijand bevrijd en daarme de het tijdstip eekomen ook te be richten over de operaties die sedert begin Augustus in den Noordelijken sector van het Oostelijk front heb ben plaatsgevonden. Na de doorbraak door de Stalin- linie had de legergroep van gene- raal-veldmaarschalk Ritter von Leeb in samenwerking met de luchtmacht van Generaal'oberst Kei- Ier tot opdracht gekregen de zich tusschen het Ilmen- en Peipu6mper bevindende strijdkrachten van den tegenstander te verslaan, de ves ting Leningrad in het Zuiden af te sluiten, alsmede Estland en de Oost zee eilanden van de vijand te zuive ren. Ondanks de voortdurend sterke hedreiging hunner Oostelijke flank hoog het gros van het leger van ge- ne,raloherst Bu6ch tezamen met het panteerleger van Generaloberst Hoeppner allereerst naar het Noor- den af. Tijdens buitengewoon hevige gevechten werd 'de uitgebreide stelling van den tegenstander in ontoegankelijk bosch- en moerasterrein aangelegd, tus-' schen Urnen- en Peipusmeer doorbroken, waarbij ongeveer vijfduizend kazematten in ge: vechten van man tegen man nioesten worden bedwongen en uitgebreide mijnenvelden met meer dan 80.000 mijnen worden opgeruimd. In nieuwe hevige gevechten moes ten vervolgens ten. Noorden van Loega zeer sterke vijandelijke strijd krachten worden vernietigd, alvo rens de aanval op he.t veötinggebied Leningrad kon beginnen. Alle po gingen van den tegenstander, om de- insluiting van deze 'stad door ont lastende aanvallen aan beide zijden van het Ilmenmeer te verhinderen mislukten. In den tegenaanval ten Zuiden van het Ilmenmeer werd het voornaamste gevaar door vernieti ging van talrijke vijandelijke divi sies afgewend. Gelijktijdig rukte het leger van Generaloberst von Kuechler ten Westen van het Pei pusmeer over een breed front op tot aan de kust van de Finsche golf. Na de inneming van Revel en Pernau werd de landing op de Oost zee eilanden voorbereid, terwijl sterke onderdeelen van het leger ten Noorden van het Peipusmeer naar het Oosten optrokken* om aan de gevechten tot omsingeling van Leningrad deel te nemen. Aan de verovering van de Oost zee eilanden hebben strijdkrachten ter zee onder opperbevel van admi raal-generaal Ca^ls in aanzienlijke mate meegewerkt. Behalve het transport van landingstroepen heb hen zij door aanvallen op de Finsrhe golf bedreiging door de Sovietmari ne in de flank uitgeschakeld de 'vijandelijke mijnen versperringen in de wateren rondom de onderhavige^? eilanden opgeruimd en door be schieting van de vijandelijke stel ling van zee uit deelgenomen aan de gevechten te land. In een tfware worsteling, on vermoeibaar gesteund :door de luchtformaties van de gene- raals-vlieger Freiherr von Richthofen en Foerster, hebben de formaties van leger en Waf- fen SS, die vereenigd waren in de legergroep 'van generaal K&F velaniaffr^c'iï.v!,v''ei -»\.n Leeti sinds het weermachtbericht van 6 Augustus meer dan 300.000 ge vangenen* gemaakt. 1581 tanks en 4063 stukken geschut buit gemaakt of vernield. Het be langrijkste doel van hun opera ties is bereikt met de omsinge ling van Leningrad. De wanhopige pogingen van de Sovjetstrijdkrachten, te Leningrad ingesloten, om uit te brëken, wer den door de bhnk met zware verlie zen voor den tegenstander afgesla gen. Aanzienlijke onderdeelen van deze legergroep en van de lucht vloot van Generaloberst Keiler zijn reed6 gerufmen tijd geleden vrij gekomen om deel te nemen aan operatie* op andere punten van het Oostelijk- front. Na de .inneming van Odessa. Een telegrafisch overgebrachte foto van den in tocht der Roemcensche troepen in deze belangrijke havenstad van de Sovjets. (P K. Casper-Hoffmann-Stapf)c BERLIJN, 22 Oct. (D.N.B.). De En- gelsche minister van marine, Alexander, heeft gisteren in een radiorede ver. klaard, dat de Britsche marine een zeer moeilijke taak heeft te verrichten, want zii moet de wateren rondom de Euro- peesche kusten van Moerman6k tot aan de Dardanellen bewaken en bovendien nog convooien beschermen en de wate ren der dominions controleeren. In den vorigen oorlog is het niet mogelijk ge weest door vliegtuigen mijnen te laten leggen. Bovendien heeft de vijand toen tertijd het duikhootwapen niet van het begin af aan gebruikt. De toestand, zoo beweerde Alexander, is echter thans be ter dan.in 1940, toen Engeland volkomen alleen stond. Thans strijd de Sovjet- Unie aan de zijde van Engeland en de Vereenigde Staten verleenen Engeland hulp. Desondanks moeten de Engel- schen hun uitrusting nog beter maken om het grootste gevaar af te wenden." De minister-president en zijn ministers zijn in het geheel niet tevreden mei den lopstand. Er moeten nog meer schepen gebouwd worden. Hetzelfde geldt in de zelfde mate ook voor de Rritsrhe lucht macht en het landleger, dat zijn „neder laag" op het continent weer \t-il goed maken. Ook van het Engelsche volk ■eischte hij nog meer offers en nog groo- tere inspanningen. Het volk dient vooral door. de particuliere spaargelden dfei) minister van financiën te helpen om een inflatie te vermijden. Nelson heeft op den dag van Trafalgar gezegd: „En geland verwacht..." en ik, zoo besloot de minister, zeg: „Engeland verwacht dit en Engeland heeft dit noodig." Tenslotte wees .minister Alexander ook op de moeilijke omstandigheden bij den „slag op den Aflantischen Oceaan" De Duitschers hebben, zoo zeide hij, een zeer doeltreffende samenwerking tus schen hun duikbooten en vliegtuigen be reikt. BERLI JN. 22 Oct. (D.N.B.). De Sov jet-gevangenen, gemaakt bij de verove ring van Dagoe,.hebben gemeld, dat een deel van hun commissarissen met die van andere Sovjet-formaties op Dagoe reeds na de eerste landing van Duit sche troepen on het eiland hadden ge zorgd voor behoorlijke gelegenheid tot ontvluchting. Kleinere eenheden der Sovjet-marine Ver den in een 1 ai ver borgen en daar gereed gehouden. Le vensmiddelen, dranken en munitie moes ten in voldoende hoeveelheid door Sov- 'et-matrozen aan boord van deze scheep jes worden gebracht. Terwijl de Sovjet-manschappen, aan gedreven door enkele commissarissen. *een andere mogelijkheid hadden dan te sneuvelen of zich gevangen te laten ne men. opt trok kop de meeste commissa issen zich door dp vlucht aan hun lot. Tn den Zuidelijken sector van het Oostpliik front in den striid geworpen formaties van dp Waffen-SS hebben op °1 Octoher zeer succesvol cpstredcfi. F.en formatie van de Waffen-SS gelukte et in een harden strijd een brnggehoofd te verkriigen en het ondanks alle tegen aanvallen te behouden. Tn het verloop van deze gevechtpn vernietigden de sol daten van deze formatie in totaal tien bolsjewistische escadrons. Een vanuit dit brnggehoofd uitgestuurde verken-, ningstroep van epn Duitsche pantserdi visie dwong door een dappere act ie'een ander bolsjewistisch escadron zich over te geven en maaktp verscheidene stuk ken geschut buit. In een snellen aanval over een rivier vormde een Duitsche di visie infanterie op 21 October in den centralen sector van het Oostelijk front een bruggehoofd. De bolsjewisten had den klaarblijkelijk op deze plaats van net gevechtsgehied nog geen opmaTsch der Duitsche troepen venvacht, want aan den anderen oever stielen de Duit sche soldaten op een bolsjewistisch ba taljon, dat juist werd uitgeladen. De bolsjewisten, die door het plotselinge verschijnen van de Duitsche troepen ge heel verrast waren, werden totaaj in de pan gehakt en uiteengejaagd. DE Duitsche pers wordt geheel be heerscht door de verovering van Dagoe en het extra bericht van het op perbevel der Duitsche weermacht over de. operaties in den Noordelijken sector van het Oostelijk front. Tevens leggen de bladen den nadruk op de beteekenis van de verovering van Stalino, het ren ♦ruimvan de bolsjewistische ijzerindus trie in het Donetz-bekken. Slechts en kele uren na de bewering van den Lon denschcn berichtendienst, dat de toe stand in-het Oosten zich „klaarblijke lijk aanzienlijk heeft verbeterd", kon het opperbevel van de weermacht me Ie doelen, dat Duilsche en Italiaansche formaties het gebied rondom Stalino en hiermede het hewaneningscentrum van het Donetz-gehied. in bezit hadden 'ge nomen. Des middags kwam het bericht over de bezetting van het eiland Dagyo en het einde van dcroperaties in don Noordelijken sector van het Oostelijk front, waar wederom honderdduizenden gevangenen werden gemaakt en een ge weldige buit aan materiaal werd he haald. De Deutsche Allgemeine Zei lung schrijft, dat met de inneming van Dagoe thans ook het laatste van de voor Estland p-elegën eilanden van den vijand bevrijd is. De Berliner Lokal A n z e i g r 'egt den nadruk op het feit, rlat behalve de beveiliging van de eigen Duitsch stelling aan rmn ingang van de Finsche Golf en de versterking van dp macht der Duitsche Marine, thans ook de bolsje wisten tot in het uiterste hoekje van «'e Finsche Golf. n.l. tot Kroonstad en Le ningrad zijn teruggeworpen. Moskou „gered"? V) E Britsche majoor Hastings heeft verklaard, dat Mookou #door, een stoot van het leger van Worosjilof, in de flank van de naar Moskou oprukkende Duitsche strijd krachten gered zou kunnen worden. Hierop verklaart een Duitsche mili taire de6klindige het volgende: Helaas heeft majoor Hastings niet medegedeeld, hoe dit zou kunnen ge beuren. De bolsjewisten konden niet eens met volledig voor den strijd ge schikte troepen snelle operaties tegen de Duitsche legers uitvoeren. Hoe zouden zij nu met hun in Leningrad ingesloten strijdkrachten en de overgebleven ver slagen troepen van Worosjilof succes volle operaties, zooals majoor Hastings voor oogen zweven, kunnen uitvoeren? Doch Hastings heeft met de verslagen bolsjewistische troepenresten zijn eigen plannen. Majoor Hastings geeft openlijk toe? dat de vernietiging van. de bolsje wisten, hij de- totdusver geleverde veld slagen, steeds bereikt is. Slechts in het gevaLMoskou zou het volgens majoor Hastings anders afloopen, omdat, de ver bindingswegen van de Duitschers over verwoest terrein voeren. Dit kan echter niets veranderen aan het feit, zoo wordt verder gezegd, rlat de Bolsjewistische legers een voor een vernietigd worden. Ook alle bolsjewistische strijdkrachten, welke voor de verdediging van Moskou in den strijd worden geworpen, zullen hetzelfde lot ondergaan, als die bij Brjansk en Wjhsma en tenslotte zal ook Moskou zelf den verderen opmarsch van de Duitsche strijdkrachten niet kunnen ophouden. De Sovjet-regeering schijnt nu definitief Samara, dat' ruim 900 km. ten Oosten van Moskou ligt, als nieuwe verblijfplaats te heb ben gekozen en zoo is dus een ein de gekomen aan de vele gissingen omtrent de legging van de nieuwe hoofdstad. Aanvankelijk'* werden .ook Kazan en Stalingrad genoemd, maar eerstgenoemde stad ligt met het oog op de spoorwegverbindin gen ongetwijfeld ongunstiger dan Samara, terwijl Stalingrad blijk baar te onyeilie geacht werd. Samara is de hoofdstad van het mid deir-Wolga-gebied en ligt aan de Wolga op het punt, waar de spoorlijn van Aioskou naar Siberië ten Oosten van de Wolga Trans-Siberische spoorweg geheetcn, deze rivier kruist. Ook is .Sa mara het uitgangspunt van de belang rijke lijn naar Turkestan, zoodat hier rechtstreeksche verbinding bestaat niet Siberië en Centraal-Azië. Juist deze om standigheirl zal hij de keuze der bolsje wisten een belangrijke rol gespeeld hebben. De Wolga maakt op dit punt een scherpe bocht naar lipt Westen en zoo doende werd' hier reeds in de zestiende eeuw een grensvesting gebouwd, tegen de Kalmukken en andere volken. La ter, toen Rusland zijn grens verder naar het Oosten schoof vervielen de^os- tingwerken, maar de scheepvaart op de Wolga bleef van helang en is de laat ste jaren door de verbinding van de Wolga met andere rivieren nog toepo nomen. Fr is een levendige 'handel in graan en hout. tgnvijl de industrie voedingsmiddelen, machines en leder waren voortbrengt. (V.P.B.) Vandaag verduisteren om 18.32 uur Heden (Woensdag) gaat de zon op om 8.16 uur: onder om 18.32 uur. De maan'gaat op om 10.25 uur; on der om 2005 uur. Donderdag gaat de zon op om 8 18 uur; onder om 18.31 uur. De maan gaat op om 11-41 uur; onder om 20.53 uur. i BERLIJN. 22 October. V-P.B Groot was de opgetogenheid, toen de zer dagen bekend werd gemaakt, dat er van af 15 December a.s. aan de be volking van Berlijn een bepaald kwan- turn koffie zal worden verstrekt, zoo dat ieder in slaat zal zijn om het in Duitschland bijzonder populaire Kerst feest met Kaffee und Kuchen" te vie ren. Naar thans van oflicicele zijde wordt medegedeeld, zal er dit jaar in tegenstelling tot het vorig jaar toen men uit drie soorten koffie een keuze kon doen. slechts één enkele soort verkrijgbaar worden gesteld. In het officieelc bericht staat woordelijk ,.ln den kleinhandel mag dc verkoops prijs van deze koffie niet meer bedra gen dan 2.80 tot 3 20 M per pond Hiermede wil echter niet gezegd zijn, dat het op „Bohnenkaffce" verzotte Duitsche publick een pond of zelfs maar een half pondje koffie zal kunnen in- slaan. Het toegewezen kwantum be draagt nl. per persoon 60 iram. dus een goed half onsje. De traditioneele Kerstverpakking wordt ditmaal niet toegestaan. Terwijl het'vorig jaar firma's, die onder nor male omstandigheden zelf koffie brand den, hiervoor een vergunning ontvin gen. mogen dit laar dit slechts mits zü daartoe een speciale vergunning ont vangen. Aan het Oostelijk front. Een op de Soviets buitgemaakte tank is doo'r de 1 Duitsche pantsersoldaten weer be- j drijfklaar gemaakt en door het Duit- sche pantserwapen overgenomen. j (Orbis—Holland) Duitsch legerbericht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Oct. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt hekend: Duitsche en Italiaansche forma ties hebben gisteren bezit geno men van het gebied om Stalino, een der belangrijke bewape- 1 ningscentra in het Donets-bek ken. Stalino zelf werd door herg- jagers ingenomen. De rijksoor- logsvlag wappert van -een be langrijke industrieele onderne ming dezer stad. Bij de zuivering van het sjagveld ten Oosten van Brjansk heeft de op perbevelhebber van het 50e bolsje wistische leger, genpraal Petrof, lid van den oppersten Sovjet, met ver scheidene officieren van zijn staf den dood gevonden. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden belangrijke installaties'in Moskou en Leningrad. In den strijd tegen de Britsche ra- vit ai ii pp ringsscheep vaart brachten duikbooten op den Atlant-ischen Oce aan zeven vijandelijke koopvaardij schepen van tezamen'38200 brt. tot zinken. De groote Britsche \valvi6ch- vaarder Svendfoyen werd door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen vernietigden ten Noordoosten van IIuII een koop vaardijschip van 10000 brt. Een an der groot schip werd door horpVref- Jers beschadigd. In den afgeloopen nacht viel de luchtmacht de belang rijke ravitailleeringshaven Liverpool alsmede havens en belangrijke mili taire inrichtingen* aan de Engelsche Oost- en Zuidoostkust aan. Britsche bommenwerpers lieten in den nacht van 20 op 21 Octoher bri sant- en brandbommen vallen op ver scheidene ploatsen in NoordvVest en West-Dwitschland. Dp burgerbevol king leed verpezen agrt dooden en ge wonden. Er werd e^nige -rnaterieele schade aangericht. Vier der aanval lende vliegtuigen werden neergescho ten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1