e economische factor in de ieuwe orde van Europa DE TIEN TANKS VAN HET ROODE PLEIN Bekijk uw persoonsbewijs aan béide kanten! Dvjetregeering in Samara Italiaansche geste jegens Afghanistan De strijd in het Oosten V Eerste vèrsche «haring Prijsaanduiding door schoenherstellers Aflevering van tabaks producten ALLES VOOR HET VADERLAND DENK DAT NIET... JAARGANG NO. 99 DONDERDAG 23 OCTOBER 1941 4MERSF0 ORTSCH DAGBLAD NKbMÜN TbPRI JS: per 3 maandeD voor Amersioort ƒ2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUB 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen./ 1.20. fKSMINISTER DR. FUNK OVER: Irak verbreekt betrekking met Japan |oME. 23 Oct. (Stefani). Ter van den Duitschen minister I economische zaken, dr. Funk. ft de-Italiaansche minister, van verkeer en deviezen. Riccardi. on' ?.ngst gehouden, waarop Italiaansche ministers, de chef i den generalen staf. Cavallero, Duitsche ambassadeur. Von tikensen. de Duitirhp gezant Clo- i. de gouverneur van Rome en raanstaande personen uit krin- van wetenschap, industrie en nofhie aanwezig waren, rardi hield een toespraak, waarin ide. dat het bezoek van minister bij alle Italiaansche economische en voldoening heeft gewekt. „Bin- i buiten onze grenzen beseft ieder elan? van de rol. welke de econö ie factor zal spelen in de nieuwe die de leiders onzer revoluties langen tijd steen voor steen opbou aldus de minister. De economi structuur van het Derde Riik is Ier beslissende elementen van'de linning geworden. Wij, Italianen, n al lang gezegd, dat het derde het economische, in staat is weer- I te bieden aan den druk van te- |oordige en toekomstige geheurtc De samenwerking tusschen de msendheden en haar economische irifeit bieden den waarborg, dat op dat terrein de vlag der over inp zal kunnen worden eeheschen ellincen van ons economisch pro- ma worden niet ge.viizigd door den van den oorlog: ziï ziin onderge taan de politieke richting, die het [van onze leiders aanEuropa zal I bezoek van minister Funk, aldus v Riccardi. heeft bevestigd, dat er men overeenstemming bestaat het programma, dat na de over mg verwezenlijkt zal worden. IV/TINISTER FUNK zeide in zijn antwoord onder meer, dat de Duitsche regepring en het volk de grootste waardeering hebben voor de taak. die door Italië volbracht wordt, omdat het bekend is. dat Ita lië met ijzeren energie en geestdrift de economische problemen heeft weten aan te vatten, die ook voor het Italiaansche volk uit den oor log voortvloeien. Het is voor ons, aldus Funk, een 'bij zondere voldoening, dat de onderhande lingen, welke morgen besloten zullen worden, een volkomen duidelijken toe stand hebben eeschapen ten aanziem van alle economische vraagstukken, die betrekking hebben op den oorlog en op den tijd daarna Daardoor wordt eer steeds sterkere ontwikkeling der econo mische betrekkingen gewaarborgd,.wel ke bet resultaat zijn van bet besef, dat hef economische leven van Duitschland en dat van Italië als een eenheid moe ten worden beschouwd. Het is van gewicht, er in dit verband op te wijzen, dat de overwinningen, die onze verbonden troepen tegen den ge- meenschappeliiken -vijand, het bolsje wisme. hebben behaald, reeds thans een grondslag mogelijk maken voor de komende ontwikkeling, die door ver scheidene generaties de economische solidariteit van bet vasteland zal waar borgen. In dezen oorloc is niet beslis send. of tiideliik bier of daar een be- naalde grondstof schaars^h is, of dat de bevolking bet gedurende eenicren tijd zonder een zeker artikel moet doen. Maar wél beslissend is bet feit. dat wij den economischen oorlog hebben ge wonnen. omrlat de F.ncelsche hlokkade inderdaad baar uitwerking heeft .ver 'oren. Ons onwrikbaar vertrouwen in onze beide leiders, de tucht van het volk. de economische structuur van onze autoritaire regimes en de strijdbare geest van de fascistische en. de natio- naal-sorialistische revolutie, bieden den waarborg, dat de nog niet opgeloste economische vraagstukken on gelukkige wijze ovprwonnen zwllen worden," aldus dr. -Funk. AD ANA, 23 Oct. (D.N.B.). De Iraaksche regcering heeft besloten de diplomatieke betrekkingen met Japan te verbreken. Enkele dagen geleden waren reeds blijkbaar onder pressie van Engeland de handelsbesprekingen tusschen bei de landen, die al eenigén tijd werden gevoerd, zonder succes afgebroken. ROME, 23 Oct. (D.N.B.) Met be trekking tot het bericht, dat de Italiaan •che en Duitsche staatsburgers binnen- <ort Afghanistan zullen verlaten, wijst men van bevoegde Italiaansche rijde erop. dat de woordvoerder van het -Vfghaansche ministerie van buitenland sche zaken onlangs voor de radio de verklaring heeft afgelegd, dat men van \fghaansche zijde geenerlei bezorgd heid koestert wat betreft de activiteit van de in Afghanistan wonende Duit ïche en Italiaansche burgers. Dat* na leze verklaring de Afghaarfsche regee ring het vertrek van de Duitschers en ftalianen heeft verlangd, bewijst, hoe -terk de Engelsch-Bolsjewistische druk op de Afghaansche regeering geweest moet zijn. Van Italiaansche zijde constateert men. dat de in Afghanistan wonende. Italianen, zooals door de Afghaansche regecring is bevestigd, zich steeds on berispelijk hebben gedragen. Italianen zullen vertrekken TAieindc Afghanistan de smartelij ke ervaringen van andere landen te besparen, heeft het Italiaansche ge zantschap in Kaboel aanwijzing gekre gen toe te stemmen in bet vertrek van de Italiaansche burgers onder voor waarde, dat hup terugkeer na.fr Italië zoowel door Afghanistan als door de andere hierbij geïnteresseerde staten wordt, gewaarborgd. Van Italiaansche zijde hoopt men dat dit besluit, dat genomen is in het belang van Afghanistan, er toe zal hij dragen, de integriteit en onafhankelijk heid van het land te waarborgen. -a RL UN. 23 Oct. (VPB). Onze cor- indent meldt: ?t slechts het corps diplomatique en ertegenwoordigers van-de buiten- ;che pers. maar ook de Sovigt-rcgee- heeft Moskou verlaten om na een van vijf dagen tot nader order haar ijf te Samara te vestigen. Speciaal de berichtgeving uit Sovjet-Rus- naar andere landen zal deze ver- ng geen voordeel zijn. Samara ligt is waar aan de Wolga en tevens de spoorlijn Moskou-Tsjakalof, het tere Orenhurg. maar de afstand J Moskou bedraagt meer dan 900 Izoodat geregelde en snelle bericht fcg uit die stad hoogstwaarschijnlijk I gemakkelijk zal zijn. t de Sovjet-autoriteiten schijnt ook Britsche militaire commissie ver 1 te zijn. w,ant te Londen wordt dit Efrklaring gegeven van het feit, dat commissie den laatsten tiid zoo ip persoonlijke voeling met haar regeering heeft gehad. In tegen |ing met de berichten in de Duitsche wordt van Engelsche zijde ver- |rd. dat de Britsche ambassadeur nog 1? te Moskou vertoeft en deze stad met den laatsten Sovjet-commissaris verlaten. 1 diplomatieke correspondenten der elsehe pers stellen in hun berichten dat de Sovjet-Unie wel is waar nog 1 definitieve nederlaag heeft gele maar dat het „heengaan van de cring" toch als een ernstig svmp- 1 moet worden uitgelegd en dat de 'lgpn daarvan ernstiger kunnen blii- dan men thans dankt 'e neutraliteitswet der Vereenigdë Staten BW VORK, 23 Oct. (D.X.B.). - Vol- s Associated Press heeft de secreta- van het Witte Huis, Stephen Earlyn fjverstaan van de pers verklaard, dat da wcnsch van Roosevelt is, dat het 'Pres ten spoedigste aandacht zal raken aan wijziging van de neutrali |»wet. waardoor Amerikaanschc sche- havens van oorlogvoerende landen 'n|,n aandoen. Early wees er voort- dat de eisch van Roosevelt aan het mr°s. tot bewapening van de Ameri- nsche koopvaarders geènszins her- P'ng onmogelijk maakt van de clau- i)ie bovengenoemde handeling ns nrbiedt j ,f' minister, van buitenlandsche za- Cordel 1 Huil, heeft gisteren op de Conferentie het zoogenaamde tot brengen van de Amerikaansche rhthpot Lehigh te baat genomen om er 'n smadelijke termen Duitschland 1 'f vallen. „Dit geval is ook weet» 'leiding, aldus Huil. voor de Ameri- pnsche regeering om wijziging van de fdraliteitswet te verlangen, zoodat de- r|r;t in botsing geraakt met de volle- F' doeltreffende verdediging van rdkaansche rechten"* fi^EN medewerker van de Kölnische Ztg.. -* die een tocht gemaakt heeft door de Baltisehe landen, schrijft over „Het front als ruimte-gebied." De knapste operaticplannen, zoo merkt, hii op. zouden niet helpen, als door niet genoeg rekening te houden met het ter-> rein. een pantscraanval zou mislukken De Duitsche leiding wist van het begin af aan in welk een vérgaande mate ze reke ning moest houden met de moeilijkheden, die het geweldige gebied in het Oosten stelt aan den vechtenden troep, maar ook aan proviandeering. Het gebied schrijft de strategie de wet ten voor. Hoe grooter het gebied, des te groot er de gevaren, maar des'te grooter ook de mogelijkheden van geweldige successen. In vergelijking mei de Duit sche leiding was de Sovjetleiding nog meer de mindere dan men voor het be gin van den oorlog dacht. Als de tegen stander zich er misschien moe heeft ge tróóst. dat de groote ruimte te hulp zou komen, don werd hij ook hierin bedro gen. De Duitsche leiding heeft de uit gestrekte ruimte aan zich dienstbaar weten Je maken erf de nu eenmaal be staande geweldige afstanden noodlottig doen worden voor de Sovjet-legers zelf. Met een bijna automatiseh te noemen vanzelfsprekendheid werd de eene in- sluitingsmanoeuvre na de andere uit gevoerd, zonder dat en juist door de uit gestrektheid van het gebied, de Sovjet- leiding te juister tijd hulp kon zenden. Rij den panteerslag tusschen Rossjen- ny en Kaidany heeft zich van de tweede Sovjet-pantserdivisie maar een enkele nantserwagen kunnen redden. Tweehon derd Sovjettanks^van elk formaat lagen kapotgeschoten in kuilen en bosschen. maar uit het gebied van Kaunas bewo gen zich nog intacte nfdeelingen naar het Noord-Oosteh om de Duitsche pant- sergroep den weg naar Dünaburg te versperren. Weer was hei aan de supe rjoriteit van de Duitsche leiding toe fp schrijven dat de Sovjet-formaties in het luchtledige stiettcn. de Duitsche pant serformaties echter niet. AN een front in den eigenlijken zin van het woord is dan ook geen spra ke,meer^Van een linie is het front tot eer\ gefcped geworden, dat men meester moet worden, wil men niet zijn gevan gene zijn Het gebied kan ook niet in de heteekenis van den wereldoorlog letter lijk bezet worden. Dat kan niet vanwpge de Adembenemende snelheid waarmee- de operaties vdor een deel worden af gewikkeld. Het moet voldoende zijn. wanneer dat gebied aan onmiddellijke influenceering door den tegenstander is onttrokken. Daarmee is ook de heteeke nis van bet begrip niemandsland ver anderd. Dat was een? een strook grond tusschen de fronten, thans een karakte ristiek van do ruimte, waarop de strijd wordt gestreden. Sovjetbenden zijn het, die in het niemandsland huizen en een arglistigen strijd voeren. Bont samen gestelde hoopjes, die overdag meestal in de ondoordringbare bosschen schuilen, des nachts echtpr naar huiten komen.- afzonderlijk rijdende voertuigen opvan gen, dorpen binnendringen en de ver schrikte bewoners tot het afstaan van levensmiddelen pressen, kortom die overeenkomstig de bevelen van de Sov- ietleiding de achterwaartsche verbindin gen van dè Duitsche legers in elk op zicht pogen te verstoren. Voor een deel zijn het burgers, die los van huis en haard naar de wapens hebben gegrepen om een rooverebestaan te leiden, voor een deel uiteengeslagen Sovjet soldaten, die .zich dikwijls wekenlang aan de gevangenschap weten te ont trekken en zoo lang ze rnynitie heb ben gevaarlijk kunnen worden voor onze colonnes. Soms bevinden zich nog groote afdeelingen van ingesloten Sov jet-legergroepen, naar verhouding nog aaneengesloten geleid, in het niemands land achter hef eigenlijke front, voor zien van telefoon en artillerie en ver- eischen den inzet van vrij groote afdee lingen. tot ze onschadelijk gemaakt zijn. De listen van dezen bendenoorlog ver- eischen onverbiddelijk^ hardheid tegen iedereen die zich niet heel goed als sol daat. kan lcgitimeeren. Als afschrikwekkende voorbeelden vindühacn in de dorpep of langs de we gen bandieten opgehangen, maar een land, dat tientallen jaren het "bolsjewis me heeft verdragen, is er zoo aan ge wend. dat de uitwerking niet zoo is als men in elks belang zou wenschen. En zoo moeten de arbeidsbataljons, die de wegen in orde houden, de voerlieden van (te colonnes, die proviand en mate riaal naar voren brengen, het geweer altijd tot schieten bereid naast zich heb ben staan, want elk oogenblik kan het voor hen „oorlog" zijn. Een panne, die hem dwingt achter te blijven, heteekent in zoodanige omstandigheden meer dan alleen maar panne. Het Russische land brengt ook nog in ander opzicht gevaren met zich. De te genstander werkt óp een Wijze, die men zich niet kan voorstellen met mijnen. Niet alleen zijn alle wegen daarmee voorzien, ook het gebied v^or zijn stel lingen. De stellingen werden opgegeven, wind en regen hebben het hunne ge daan om elk spoor uit te wisschen; nie mand weef waar in het tcr-ein nu nog mijnen liggen. Een arglistige dood loert, die nog menig slachtoffer zal opeischen vooral onder de burgerbevolking T\7 AT het pantserwapen betreftmerkt de schrijver op. dat bif de parades te Moskou de reusachtige pantsers van 52 ton waren gedempnstreerd. maar altijd slechts tien stuks, zoodat men mocht aan nemen dat de Sovjet-Unie slechts over deze tien stuks beschikte, welker waarde Een kjikje tijdens de eerste lessen in de technische school van den Ned. Ar beidsdienst, welke dezer dagen in de fraaie omgeving van Doorn is geopend. (Foto Polygoon-Zeijlemaker) s-GRAVEXHAGE, 23 Oct. Wie aan de gemeente-secretarie zijn persoonsbe wijs heeft afgehaald zal het, thuis geko men, ongetwijfeld eens op zijn gemak bekijken. Wij hebben er onzen goeden gulden voor betaald en willen nu ook wel eens weten, welke waar wij voor ons geld hebben gekregen. Als gij nu uw foto hebt bewonderd, uw handtee- kening nog eens hebt nagespeld en de vermaning van het departement van Binnenlandsche Zaken, dat ge uw persoonsbewijs altijd hi; u moet dragen en desgewénscht moet vertoonem in uw geheugen hebt geprent, als gij bij de trafbedreiging het vaste voornemen hebt gemaakt u van elk misbruik te onthouden en gelezen hebt, dat uw per soonsbewijs vijf jaren geldig is. moet ge bet niet aanstonds in het allerge- heimste vakje van uw portefeuille her en om het daar vijf jaar zorgvuldig maar ongebruikt te bewaren. Gi5 moet uw persoonsbewijs ook eens van den anderen kant bekijken en dap zult gij bemerken, dat die geldigheidsduur van vijf jaren zeer betrekkelijk is. Wanneer gij de achterzijde van uw persoonsbewijs onderzoekt, kunt gij con- stateeren, dat daarop velerlei aanteeke- ningen zijn gesteld, welke op uw per soon betrekking hebben. Gij ziet. be halve uw vingerafdruk, uw naam en voornamen, uw geboorteplaats en da tum, met wie gij gehuwd zijt, uw be roep en uw adres. Wanneer gij u nu herinnert, dat ge aan de voorzijde gele zen hebt, dat uw persoonsbewijs vijf ja ren geldig is. behoeft ge daaruit niet met eenige ontsteltenis te concludeeren, dat ge veroordeeld zijt om vijf jaren op het aan de achterzijde vermelde adres tp blijven wonen en dat het u ver boden i6 om binnen- die vijf jaren van beroep of laten wc zeggen, iets der gelijks te verwisselen. Er is niets veranderlijker dan een mensch. Overigens raken wij zoetjes aan beroemd wegens onze veelvuldige verhuizingen, en tot beroepswijzigingen worden velen tegen hun zin genood zaakt. Maar. wat ge moet doen is: zor gen dat uw persoonsbewijs vijf jaren geldig blijft. Dat wil zeggen: verhuis er op los zoo ge wilt en verander van beroep als ge er heil in ziet. maar zorg in dat geval dat uw persoonsbewijs gel dig blijft en laat het spoedig wijzigen,of aanvullen. Gij zijt bovendien tot. het doen aanbrengen van dergelijke wijzigin gen of aanvullingen door de wet verplicht. Artikel 23 van het uitvoe ringsbesluit persoonsbewijzen zegt er zoo het een en ander van. „Ieder gerechtigde is verplicht, zijn persoonsbewijs ter aanvulling of wijzi ging persoonlijk of bij aangeteekende zending aan te bieden aan den burge meester of den aangewezen ambtenaar; 7- Binnen vijf dagen na ziin aankomst, wanneer h(i zich vestigt, hetzij komende uit een andere gemeente, hetzij komende uit een plaats buiten het bezette Neder- landschc gebied gelegen 2. Op den dag van zijn vertrek of ten hoogste vijf dagen te voren, wanneer hij het bezette Nedcrlandsche gebied verlaat en volgens de bepalingen van het besluit bevolkingsboekhouding (Staatsblad 1936. no. 342), sedert gewijzigdvan de bevol kingsregisters behoort te worden afge voerd; 3. Binnen vijf dagen na de voltrekking van zijn huwelijk overigens zeer problematiek u'ds. Deze kolossen hebben echter hun reden van be staan bewezen. Ze operecrcn op onze op mar schwegen en als artillerie met aan wezig is. dan heeft onze infanterie er in gevechten van nabii mee afgerékend- Wat dat zeggen wil begrijpt elke jonge en oude frontsoldaat. De commandhnt van een pantsergroep voor Leningrad heeft dien prestaties van de infanterie den grootstcn lof toegezwaaid. En het zegt wel genoeg dot hij verzekerde: „Alles wat we in het Westen hebben meegemaakt was een wan deling vergeleken bij dezen strijd in het Oosten." 4- Binnen vijf dagen na de ontbinding van zijn huwelijk; 5. Binnen vijf dagen na zijn verhui zing of adresverandering binnen de ge meente; 6. Binnen vijf dagen na de wijziging van zijn beroep; 7Binnen vijf dagen na de wijziging van zijn geslachts- of vóórnamen. Wij zijn gewoon belangrijke wijzigin gen in onze persoonhike omstandighe den zoo spoedig mogelijk ter kennis van belanghebbenden te brengen. Hij huwe lijk of adreswijziging sturen we kaarten rond en plaatsen annonces in de-bladen. Maar wees er van overtuigd, dat uw persoonsbewijs de eerste en voornaam ste belanghebbende is bij dergelijke wis selingen van persoonsgegevens. Een persoonsbewijs, dat niet is bijgehouden, dat verouderd is en niet meer klopt brengt u vandaag of morgen, als gij er het minst op bedacht zijt, in een moei lijk parket. Wat er ook verandert in uw leven, uw voor- of uw achternaam, uw beroep of uw adres, laat het op uw per- «soonsbewijs vermelden en zet dan. als ge wilt, een advertentie in de krant. En als ge tróuwt, maak allereerst uw per soonsbewijs, uw boezemvriend en trou wen metgezel, deelgenoot van dit blij gebeuren en zend dan kaarten rond aan collega's cn kennissen. te IJmuiden aangevoerd IJMUIDEN, 23 Oct. Aan den rijksvischafslag te IJmuiden is Woensdagmorgen de eerste vcrsche haring aangevoerd door den IJmui- der stoomtreiler „Rijnstroom" IJm. 86. Dit schip heeft in een nacht een schot gedaan van 21 kisten, waarna men onmiddellijk weer naar IJmui: dgn terugkeerde om dc vangst te verknopen. De belangstelling voor dit zeebanket was zeer groot Dc ophrengst varieerde van 168.tot 192.per kist van 100 pond. De besomming bedroeg 3S50. 's-GRAVENHAGE. 23,Oct. In de Staatscourant, is een beschikking ge publiceerd, waarin ook de schoen- herstellers verplicht worden hun prijzen op goed zichthare wijze aan te duiden. De daarvoor benondigde lijsten zjjn hun^ door den directeur van het rijksbureau voor huiden en leder reëds verstrekt. de verliezen van de britsche luchtmacht BERLIJN. 23 Oct. (D.N B.) Bij een poging van drie Britsche homrnenwer pers om de Deens'éhe kust te naderen, werd een vliegtuig door de Duitsche luchtdoelartillerie neergeschoten. Zondagmiddag hebben twee Britsche jagers van het tvpe Spitfire getracht het gebied van Cherbourg binnen !e vliegen. Eón Spitfire werd door de luchtdoelartillerie neergehaald.' vader van 15 kinderen verdronken IJMUIDEN, 23 Oct. Dc 50-jarige in woner der gemeente Velsen, de heer J. P. N. is, door dé duisternis misleid. Je water geraakt, waarbij hij verdronk. Het slachtoffer laat een vrouw en 15 kinde ren achter. „saboteurs en hamsteraars" 's-GRAVEXHAGE. 23 Oct. Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum 1 óver het onderwerp: „Saboteurs en hanpteraars". 's-GRAVENHAGE, 23 Oct. Daar gebleken is, dat den laatsten tijd steeds meer groothandelaren in ta baksproducten aflevering aan hun regelmatige afnemers weigeren cn de ingekochte tabaksproducten langs abnormale wegen tegen hoo- £ere prijzen dan geoorloofd afzetten, is bij in de Nederlandsche Staats courant gepubliceerde beschikking bepaald, dat groothandelaren in ta baksproducten wekelijks aan den gemachtigdo voor de prijzen Opgave moeten doen van begin voorraden, inkoopen en verkoopen en eindvoor- raden. Dat is niet alleen de lijfspreuk van de W.A. der Nationaal Socialistische Bewe ging dat is niet alleen het parool voor de Nederlandsche nationaal socia listen, die aan het Oostfront strijden voor een vrij en zelfstandig Nederland, dat behoort, ook de lijfspreuk te zijn van icderen Nederlander, die beweert een goed vaderlander to zijn. Dc tijd van praten is y>orbij, met de batten en twistgesprekken, met. fluiste ren cn lasteren worden ons volk cn ons vaderland niet gediend. Deze tijd vraagt daden, verricht door vastberaden man nen, die een open oog hebben'voor de werkelijkheid, die begrijpen dat daar in het Oosten ook ons land wordt vrij ge vochten, dat daar ook over onze toe komst beslist wórdt. Alles voor het vaderland. Voor een gelukkige toe komst van ons vaderland, ziehier waar om die cluizcnden Nederlandsche vrij willigers de wapenen opnamen en ta rnen met de Duitsche weermacht cn do legers cn de legioenen van andere lan den strijden, totdat de overwinning be haald zal zijn. Nederlandsche nationaal- socialisten geven het. voorbeeld aan al le goedwillende Nederlanders, die niet alleen zeggen, dat zij echte vaderlan ders zijn, maar die ook de daad bij het woord voegen. Nederlanders volgt dat voorbeeld, meldt u aan bij het vrijwilligers legioen „Nederland", Koninginnegracht 22, tc D'cn Haag. Denk niet. dat als*straks de Nedcrland sche ambulance vertrokken is. er geen geld meer nnodig zat zijn.' Juist dan zal een blijvende steun van heel het Neder landsche volk meer dan ooit noodig zijn' Immers dan begint het werk pas. En dat er. veel werk te verrichten valt ginds in het Oosten, daaraan zal wel niemand twij felen. Maar ook dient men te denken, dat slechts door den steun van het Nederland sche volk de ambulance in staat zal zijn Hollands naam hoog te houden. Daarom is het uw plicht, Nederlanders, naar uw vermogen den menschlievenden arbcia van deze hulpexpeditie te steunen cn te blijven steunen. Vergeet daqrom niet uw bijdrage te storten, hetzij voor de eerste maal hetzij voor een tweede maal op girorekening 8-7-6-0-0 NEOCRLANPSCHF. AMPÜLANCE, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage Amsterdam's Flora-ruïne gaat verdwijnen Men zal het nauwelijks kunnen ge- looven zoo schrijft het „Alg. H.bld-, de ruïne van het voormalige Flora-theater in de Amslelstraat wordt opgeruimd. Het is thans geen „plan", maar een „feit". De Amsterdammer kan zich thans persoonlijk in de Amstelstraat gaan overtuigen» dat het nu eindelijk is gedaan met do Flora-ruïne. Hel aan nemersbedrijf van de firma Willem Verburgt heeft er de hand reeds aange slagen om deze ruïne deels te sloopen. Alleen het bovenste gedeelte van het gebouw dat in don vriosnacht van 11 op 12 Februari 1929 als een fakkel brandde, zal worden gesloopt. De mu ren blijven tot de eerste verdieping staan en daarover zal dan een nieuw dak worden gelegd' Het zal er dus gaan uitzien als een groote lage loods, waar in een kleeding-industrie -onderdak zal vinden. Deze industrie krijgt tevqns de ncsehikking over een deel vaii het naast de Flora-ruïne sinds jaren lcc'g- staande pand van dc firma Winter. Vandaag verduisteren om 18.31 uur Heden Donderdaggaat de zon op om 8,7.8 uur; onder om 18-31 uur. De maan gaat op om 11.41 uur; on der om 20.53 uur Vrijdag gaat .de zon op om 8.19 uur; onder om 18-29 uur. Dc maan gaat on om 12.50 uur; onder om 21.46 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1