Wapens voor de Sovjets via Archangel [et slagen van de nieuwe staatsleening Japan en de hulp der V.S. aan de Sovjet-Unie Vorderingen in alle sectoren De verdediging van Moskou Nederlandsche Arbeidsdienst Geen textielproducten PRIJSAANDUIDING in hotels, café's enz. Radio-rede van den boerenleider De bandenprijsvraag Verkoop van vleesch over de „vrijbank" JAARGANG No. 101 ZATERDAG 25 OCTOBER 1941 ERSFÜORTSGH DAGBLAD [)jNNtMhN I SPR1JS. per i maanden vuur Amersfoort 2.05; Imaand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Üitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwgl 2a TELEFOON INTER C. %620 hoofdredacteur 1 valkhof f amersfoort PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25.1 Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. IgRAVENHAGE. 25 OctoDer. gr aanleiding van het succes, dat emissieder 354 pet. Staats-* line Nederland 1341 is ten deel JaUen. heeft een redactpur van ■ARP. een ondprhoud gehad met lheer M. M. Rost van Tonningen lidept 4er Nederlandsche Bank |t pronte erkentelijkheid maakte r Rost van Tonningen gewae van Jrit. dat de leenirie pen succes is ld. hetgeen blijkt uit de vrij aan |ke overteekening ZooaU hekpnd de totaale inschrijvingen If fiOO millioen hetgeen f 100 mil Ime'pr is dan werd gevraagd. resultaat van de nieuwe leening l Ie opmerkeliiker. waar hier voor fcrst sertërt ia ren weer een staats Iff van het 354 type, aan de emis Irkf kon worden gebracht. Terwijl piste drie lepningen alle van het (vpp waren. Jks het begin van den oorlog is de ining de eerste, die er ruimschoots legaan. De leeiiingen. uitgegeven J hef ministerschap van de Geer Ider den secretaris-generaal Trip In een 4 procent rentetvpo warén ior den bplegger slechts met moei lenomen. Bij de tweede leening de Ihj] de leening Trip en hij de hui le'ening stond een stok achter de In geval van mislukking van de pet lpening zou niet alleen op Idividuëele vermogen, maar onk op [scale vermogen van naamloo/.e Jntsrhappen ziin teruggegrepen Inlegen waren thans zekere ca*e In van insfitutipneple heleggers laarhanken en boerenleenbanken Jhii voorbaat voor de stok ach*r de ■gevrijwaard. 1 is -doelbewust geschied, en wel Je bevolking duidelijk kenbaar ie, dat aan rip7c instutioneele in igen een groof eigen' initiatief 1 gelaten in de te voeren heleg- Jpolitiok. Ook de rijksfondsen wa- [rijgesteld. hoewel dez.e houders i van belangrijke hoeveelheden justpapier. althans hun saldi fn Iloopend schatkist papier zijn be 1 is dit keer dan ook de bedoeling l?t de leening uitsluitend te doen Ineen met gelden. waarover de leid geen directe controle heeft, da' joperntie desalniettemin toch is ge ld. stemt tot voldoening, aldus de [Rost van Tonningen Zoowel Ie |ng van de naamlooze vennoot- Ipen als die der individtteele h«- Jrs, heeft er toe bijgedragen, de |te emissie to+ een succes te maken De rentevoet in ons land i de markt op een rentenniVeau 1*4 procent voor te bereiden, is een ■gevoerd, die tot doel had, het pu 1 te brengen tot een andere waar Jg van de kapitaalrente, dan tot |rre het geval was 0 dit verhand sprak da president f Nederlandsche Bank de hoop 1 dat de rente ^'an hypothecaire luid vorderingen in de, naaste toe pt een overeenkomstige lang- p. geleidelijke daling zal in- Met nadruk werd de hoop ■esproken, dat dit proces geheel lal vrijwillig tot stand zal komen lis niet de bedoeling dat de over- Id in dit proces ingrijpt. Waar P'Vel de overheid de onfy^ikke- T kan bevorderen, zal zoo fringe J de behulpzaame hand worden Jóden. zijn namelijk categoriën van (denaren, die in zoodanige moei den zitten, dat zi.i op zichzelf jde geen verlaging van rente kun 'erkrijgen. Men denke bijv. aan de tuinders en hoeren, die vaak ge- wan onder hóoge rentelasten van hecaire schuldvorderingen. Toch noodzakelijk ook voor deze eroe- 01 een verlaging van de repte op hypotheken te komen aldus zette eer Rost van Tonningen uiteen het is de bedoeling, dat deze ren aeing dan op economisch doelma wjze. dus zonder het vertrouwen 'i hypothecaire krediet je schaden, and kome. Hierbij zal dp overheid crediet dienstbaar moeten maken oersvorming nieuwe leening opzichte van de koersvorming der 'e leening is de heer Rost van Tori n van meenjng, dat deze voor loo ïheerscht zal worden door liquida ht zal zeer zeker slechts van tijde aard zijn. Met nadruk verklaarde 'resident van de Nederlandsche dat mén er prijs op. heeft gesteld *fs van uitgifte tegen 971/.»"procent en geschieden opdat dit doof den ?pr zou worden aangevoeld, als een o. zakelijke beschouwing van be de verhoudingen op - de kapitaal- 1 Gestreefd werd, naar een recht 'Re behandeling, der heleggers aar. dat wij het Engelsche systeem ^edwongën koersen van staatslee o verfoeien. Het Engelsche systeem lelijk met vermogensconfiscatie. óhwfcjp.Rnine zal zich on de markt 3ndig moeten ontwikkelen. De heer van Tonringen twijfelt er niet aan. bereiken van den pari-stand hin- afzienbarën tijd mogelijk zal zijn. ^rst dient evenwel een overgangs- te worden afgewacht. Zoodra dc nieuwe staatsleening door de markt voldoende is verwerkt en de stukken in vaste handen zijn gekomen, z.al de markt wederom voor gemeentelee. ningen worden opengesteld. In afwaclv ting daarvan zal aan gemeenten en pro vincies geen vergunningen tot uitgifte van leeningen worden gegeven Deze maatregel is genömén uit hoofde van de overweging, dat. waar inschrij vers hun plicht deden, van staatswege maatregelen moesten worden genomen, 'en einde hun belangen te beschermen en te behartigen. van 26 Oct. t.e.m. 2 Nov. 's-GRAVENHAGE. 25 October. De secretaris-generaal van het de partement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat ia verhahd met een inventarisatie v»n textielproducten vanaf 26 Octo ber tot ,en met 2 November a.s do verkoop en aflevering van textiel producten is verboden. "Als gevolg hiervan zullen vanaf 26 October tot en met 2 November a.s geen textielartikelen gekocht en afgeleverd kunnen worden. De na 2 November a.s geldende distributieregeling voor tex tielproducten zal over enkele dagen worden gepubliceerd. De voor den handelaar en den fabri kant van bPlang zijnde hijzonderheden aangaande de inventarisatie worden ner officieele publicatie bekend ge maakt. 's-GRAVENHAGE. 25^0ct. De gemachtigde voor de prijzen heeft een tweetal beschikkingen uitge vaardigd, waarbij de prijsaandui- dingspLicht voor spijzen en dranken verstrekkende inrichtingen en voor logo's-bedrijven geregeld wordt In de eerstgenoemde beschikking wor den ondernemers van inrichtingen waar voor het publiek gereedgemaakte spij zen of dranken verkrijgbaar worden ge steld. tot prijsaanduiding verplicht. Dit moet bij spijzen geschieden door middel van menu's of dagkaarten en bij dran ken door middel van tarief- of wijn kaarten. Deze kaarten moeten gedag- leekend ziin of wc) den datum vermei len. waarop zij voor het eerst golden, terwijl zij verder in voldoend aantal in de inrichting ter inzage moeten worden gelegd. Het kari voorkomefr, dat het aan houden van de bedoelde kaarten voor de betrokken inrichtingen bezwaarlijk is, hetgeen bijvoorbeeld bij kleine café's en restaurants het geval z.al zijn. Met het oog hierop, is het toegelaten de prijsaan duiding on andere wijze te doen ge- chieden, bijvoorbeeld door middel van 'eitjes of borden. Voorwaarde is echter, dat het óp duidelijke wijze gebeurt. Ten slotte wordt aan de hierboven, bedoelde nrichtingen voorgeschreven een exem plaar van het menu op de dagkaart of wel pen andere aankondiging vftn de verkrijgbare snijzen bij elke toegangs deur op te handen, op zoodanige wijze, lat zii van buitenaf voor het publiek duidelijk en gemakkelijk leesbaar zijn. De tweede beschikking bevat de verplichting tot prijsaanduiding voor ondernemers van inrichtingen, waar aan het publiek logies wordt verleend. Hieronder vallen niet de pensions. De prijsaanduiding moet geschieden door op de plaats waar het publiek zich ter verkrijging van logies komt aanmel den. goed zichtbaar een lijst aan te brengen, waarop de volgende gegevens voorkomen? a) de kamernummers, overeenko mende met de nummers, welke op de gangdeuren der kamers staan, 1 b) de, kamerprijs per dag met ofl onder- ontbijt. c) het eventueel verschuldigde per centage voor bedieningstocslag Bovendien moet in iedere verhuurde kamer een duidelijk zichtbare, aankon diging worden opgehangen, waarop de genoemde gegevens vermeld staan, voor zoover dozp op de kamer betrekking hebben. Indien^de prijzen niet in elk seizoen of sëizóengedeelfe gelijk zijn, moeten zij on de aankondiging alle ver meld worden, met nauwkeurige om schrijving van het tijdvak, waarvoor zij gelden. Reide beschikkingen treden op 8 No vember 1041 in werking. HET DOOR KAASPRODUCENTEN IN TE HOUDEN RANTSOEN KAAS s-GRAVENHAGE, 25 Oct. ln de Ned Staatscourant van gisteren is opge nomen een besluit-van deft secretaris generaal van het departement vfyi land bouw en visseherij, waarbij het op grond van de artikelen 7 en 8. lid 2, van het zuivelbesluit 1941 (kaas) den hoeren- kaasproducent en den producent van Limburgsche kaas wordt toegestaan van de door hem bereide kaas een boeveel heid van 300 gram per inwonend ge zinslid per week achter te houden. On der het begrip „inwonend gezinslid" valt thans ook het inwonend personeel De periode, waarvoor dit rantsoen gp handhaafd blijft, wordt verlengd tot 23 Mei 1942. Barricades in de straten en brandende huizen herinneren nog aan den strijd» die om het bezit van Odessa gestreden werd (Orbis- Holland) NEW YORK. 25 Oct. (D.N.B.) De New Yorksche ochtendbladen melden eens luidend. dat het Witte Huis hevig ontstemd is over de publicatie van de Federal Shipping Board omtrent den scheepvaartweg over den Atlantischcn Oceaan naar Archangel voor de leveranties aan de Sovjet-Unie. Algemeen acht men de verklaring van Roosevelts secretaris. Early, dat deze publicatie even erg is als een rechtstrceksch telegram aan Hitier, een terechtwijzing voor dc Federal Shipping Board. .Opmerkelijk is. dat het verslag van den Washingtonschen correspondent der Herald Tribune, volgens hetwelk^Harriman. de leider der Amerikaansche delegatie op de conferentie te Moskou, de route van Archangel heeft aanbevolen, daar het oor logstuig op die manier vlugger naar het Westelijk front der bolsjewisten kan worden overgebracht, in het geheel geen rekening houdt met dc opistandighcid, dat de haven van Archangel gedurende de lange wintermaanden is dichtgevroren Inzake de mededeeling van de federale scheepvaartautoriteiten, dat voortaan alle verschepingen voor de Sovjet-Unie via den Noord-Atlantischcn Oceaan zouden gaan. verklaarde het ministe&e van bui- tenlandsche zaken, dat dit besluit geens zins verband houdt met de betrekkingen tnsschen Amerika en Japan. In kringen te Washington wordt verklaard dat de snel ste weg loopt v over den Atlantischcn Oceaan naar Archangel. De secretaris van president RooseveltEarly toonde zich verrast over de gemelde aankondiging van de federale scheepvaartautoriteiten. De TOKIO, 25 Oct. (Domei.) De woordvoerder van het bureau voor de in lichtingen, Koh Isjii, heeft heden ten overstaan van buiténlandsche persver tegenwoordigers gesproken over het stopzetten van de hulpverleening der Ver. Staten aan de Sovjet-Unie door middel van verschepingen naar Wladiwostok Hij zeide: „Wanneer dit bericht waar is, zou ik willen zeggen, da' wij voldaan zijn liet is een zeer goede zaak voor elk der betrokken landen." Hieraan voeg de hij toe- „Het geeft een opluchting in dc gevoclpns tusschcn Japan en Ame rika," doch hij weigerde iets te zeggen over de Japansche stappen betreffende muniticverschepingen via Wladiwostok. Hangende een verder onderzoek en de ontvangst van dp officieele rapporten weigerde Isjii nadere mededeejingen te doen. Wel zeide hij nog: „Het maakt eenig verschil in den indruk op het Japansche volk. of Sovjetschepen dan wel Amerikaansche schepen de goederen naar Wladiwostok vervoeren, practisch echter is het probleem een vraagstuk van lading." Isjii herhaalde,clat dan nog de kwestie blijft van de „ontstem ming". die ontstaan i6 door het feit, dat de Ver. Staten olie zenden naar de Sovjets en de verschepingen naar Japan stopzetten. Voorts verklaarde hij, dat Japan niet geheel onverschillig kan ziin ten opzichte van oorlogslèveranti^s aan de Sovjets van het standpunt van het lidmaatschap van de spil. Op vragen betreffende de onder handelingen in Washington ver klaarde Isjii: „De besprekingen te Washington gaan nog voortalle punten zijn uiteengezet en het woord 16 than6 veeleer aan Huil en Roosevelt". Hij deelde mede, dat rapporten uit Washington ontvan gen zijn sedert de kabinetswijziging, doch verklaarde, dat hii „niet de vrijheid had om den inhoud daar van bekend te maken." In ant woord op een vraag van een buiten- landschen correspondent zeide Isjii: „Japan kan niet terugkomen op de vestiging van een nieuwe orde in Oost-Azie". Up andere vragen betref fende, de fundamenteele politiek van Japan wilde hij echter geen nader antwoord geven. I6jii «verklaarde voorts, dat hij geen bevestiging had ontvangen van hef be richt. volgens hetwelk <de mailschepen met de presidentsnarnen weigeren Ja pansche passagiers te Manila aan boord te nemen. Hij betwijfelde de juistheid van het bericht, dat de „President Tay lor" onderweg zou zijn geweest naar Japan, maar de reis zou hebben geannu leerd, en merkte op: „Amerikaansche schepen hebben al eenigen tijd lang geen Japansche havens aangeloopen". Over de langdurige afwezigheid van den Japanschen ambassadeur te Londen zei de bij: „Ofschoon bet niet normaal is, is het niet ongewoon. Zulke gevallen deden zich soms voor". Het setïiiofficieelë agentschap Domei bespreekt in een commentaar nogmaals de betrekkingen van Japan met de Ver Staten. Alles hangt er v^n af, zoo zegt het agentschap, of de Ver. Staten de on veranderlijke eischen van Japan en daarmede de grenzen in de op het oogenblik vastgeloopen onderhandelin gen juist inziet. Het is de juiste tijd voor de Ver. Staten om zich te verdie pen in de verklaring van den minister van buiténlandsche zaken, Togo, dat Japan vastbesloten is de eer, het pres tige en het bestaan van de natie hoog te houden. In de persconferentie op Vrijdag heeft de staatssecretaris. Huil, geweigerd verklaringen af te leggen over de be trekkingen tusschen Washington en Tokio. Hij motiveerde zijn weigering met de bewering, dat het huidige oogen blik niet .geschikt was voor dergelijke verklaringen. Huil herhaalde vervol gens, dat het afzien van Wladiwostok als invoerhaven voor de Amerikaansche hulpverleening aan de Sovjet-Unie niets met de buitenlandsche politiek uit te staan heeft. Tegelijkertijd deelde hij me de, dat onderhandelingen met Japan aan den gang zijn om een verlenging van de overeenkomst ter bescherming van de zeehonden in den Stillen Oce aan te verkrijgen. CONSULATEN VAN HONDURAS IN DUITSCHLAND GESLOTEN BERLIJN, 24 Oct. (D.N.B.). De rijks- regeering heeft de regeering van Hon duras medegedeeld, dat den consuls van Honduras met ingang van beden het exequatur is ontnomen en dat de re geering van Honduras wordt verzocht zorg te dhagen voor onmiddellijke isïui- ting van de consulaten. 's-GRAVENHAGE, 25 Oct. He denavond van 6.30 tot 7 uur zal over den zen 'er Hilversum 2. 301 M. door den leider van den Nederlandsehen Landstand, den boerenleider E. J. Ros kam. een uiterst belangrijke radiorede gehouden worden, waarin medcdeelin- gen gedaan zullen worden, die van zeer veel betcckenis ziin voor het ge- heele Nederlandsche volk. Sovjet-Unie zoo beweerde hij. zal hulp ontvangen en wel ..overeenkomstig de plannen cn in hoeveelheden, zooals door de Amerikaansche delegatie in Moskou ziin beloofd". Wanneer en van waar deze leveranties zullen vertrekken wordt niet door het Witte Hyis beslist. Roosevelt heeft, volgens United Press, op de persconferentie ver klaard. dat het thans mogelijk is te spreken over het uitgebreide pro gram tot productie van tanks, tege lijk met de ontwikkeling der uit breiding van den geheelen oorlog, en over het program der hulpvcrlee- nng aangezien het congres'de nieu we som voor de pacht- en leenwet ten bedrage van 5.985 milliard dol lar© heeft goedgekeurd. Hij wees er echter op, dat het tankprogram in de eerste plaats ontwikkeld wordt voor de Amerikaansche weermacht en minder orrt te voldoen aan do eischen van de leen- en pachtwet. Naar uit Philadelphia wordt gemeld, heeft de. vroegere Amerikaansche am bassadeur in Parijs, Bullitt, in een rede voering een onmiddellijke oorlogsver klaring der Ver. Staten geëischt. Voorts oefende hij critiek uit op de gebrekkigp oorlogsvoorbereidingen van zijn land. Tanks, die eigenlijk reeds aan bet front moesten zijn. aldus Bullitt, zijn nog niet eens voor de helft gereed. Een rectificatie Volgens dc Associated Press heeft hei federale scheepvaartbureau de korte lings gepubliceerde verklaring, dat in hot vervolg alle hulpmateriaal voor de Sovjet-Unie via Boston naar Archangel gezonden zal worden, gerectificeerd. Het federale scheepvaartbureau heeft gisteren verklaard, dat zijn mededee ling dienaangaande onjuist is. Men heeft geenerlei inlichtingen er over uit gegeven via welke haven de verscbepin gen gaan en welke route de Amerikaan sche schepen zullen kiezen. Er zijn al leen voorbereidingen getroffen om de verschepingen over verschillende ha vens te verdoelen orn een ophooping van materiaal en schepen te vermijden. BERLIJN, 25 Oct. (D.N.B.). Van Duitsche militaire zijde wordt aan het DNB medegedeeld: In militaire kringen der rijkshoofd stad wijst men er op, dat afgezien van de eene plaats, waar Leningrad onver brekelijk omsingeld is. het geheele Duitsche oostelijke front in den aanval is en achtervolgingen uitvoert. Wannéér het bericht over het succes van deze aan- valsoperatie verwacht kan worden, daar omtrent weigert men hier iets te voor spellen. Wanneer door ongunstig weer, waaronder men hier vooral het door zwaren regen volkomen moerassig wor den van liet terrein verstaat, vertragin gen voor den Duitschen opmarsch moch ten ontstaan, dan zijn die geenszins to wijten aan optreden van den vijand. Voor zoo ver de Duitsche opmarsch op enkele plaatsen van het oostelijke front door slecht weer mocht worden bena deeld, zal hij naar men hier in des kundige kringen verklaart na het in vallen van den vorst en van de koude met hét oude elan voortgaan. Generaal winter aldus dezelfde kringen staal niet meer in dienst van de Sovjets. Wij hebben heiïi volkomen noodig en wij verwelkomen hem. Men wees voorts in de Wilhelmstrasse nogmaals op het Duitsche besluit orn zoolang te strijden tot de laatste bolsjewistische divisie is vernietigd. Binnen welke ruimtelijke grenzen' deze vernietiging geschiedt, noemt men hier een kwestie van sëcun dairen aard. STOCKHOLM. 25 Oct. (D.N.B.). De Moskousche radio publiceert een oproep van den luitenant generaal Artelief „ter verdediging van Moskou", waarin vol gens de Prawda o.m wordt gezegd: „Moskou en de omliggende gebieden il'n in gevaar Thans Moskou frontge bied. Van nu af aan is het leven in de stad ondergeschikt aan de behoeften van het leger en de belangen van het front. Wij moeten er op voorbereid zijn. dat de straten van Moskou het tooneel zuilen worden van felle gevechten'. Dat betee kent, dat de straten reeds thans een oor- loeskarakter aannemen. Teder huis moei een vesting worden, 'ieder venster een v'oorpositie, ieder inwoner van Moskou een soldaat. Nog nooit zijn zóó bloedige en langdurige gevechten geleverd als thans op het terrein vóór onze hoofd stad. Maar hoe hard en hoe góoot de strijd om Moskou ook zij, wij zullen Mos kou niet, opgeven*- De inwoners van Moskou zijn reeds begonnen met het op werpen van barricades, loopgraven en tankvallen. Vele Moskóvia-ten zijn reeds lid van den burgerwacht en strijden op de toegangen naar dc stad." Verder wordt in den oproep gezegd: „Wie zich niet volkomen en zonder te genspraak schikt naar het Sovjetleger en niet de discipline en de orde in acht neemt, is een verrader en misdadiger, die zonder erbarmen moet worden ver delgd. De verdediging van Moskou eischt onophoudeliiken arbeid. De inwo ners van Moskou moeten zich tezamen met het Sovjetleger voor de gevechten niet alleen tegen de. vijandelijke infan terie. maar ook tegen de vijandelijke tanks voorbereiden. Uit de vensters en van de daken der huizen, uit iederen hoek der stad moeten de flesschen ben zine en de granaten naar de Duitsche pantserwagens vliegen." Aanmelding en keuring LUISTERT allen naar de radio-repor. tage op Maandag 27 October 1941 van 19.20—19.30 over Hilversum 1. Aanvang van don diensttijd op 8 De cember. 1941. Na afloop hiervan bemid deling voor arbeid in Nederland. Keu ringen hebben plaats op.28. 29, 30 en 31 October 1941. Voor vrijwillige dienstneming Dij den Nederlarfdschen Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen en data, telkens tusschen 9 en 15 uur, gelegenheid zijn voor keuring voor vrijwillige dienstnc ming. Iedere jongeman, die aan de vol gende voorwaarden voldoet, kan zich naar de dichtfitbij gelegen keurings- plaast begeven en zien aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten voor de heen- en terugreis worden vergoed. liet is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen. Gegadigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: a. Nederlander zijn, b. njet jonger dan 17 en niet ouder dan 23 jaar zijn, c. ongehuwd zijn, d. voor zoover minderjarig, in het'be zit zijn van een bewijs van toestemming van een hunner ouders, hun voogd of verzorger. MELDT U TER KEURING AAN! Te Leeuwarden, Breestraat 48, con certzaal „Schaaf", Dinsdag 28 Oct. 1941. Te Alkmaar, Doelenstraat 15, Dinsdag 28 October 1941. Te Dordrecht, Mient 7, Dinsdag 2S Oc tober 1941. Te Groningen, Violenstraat 2, Woens dag 29 October 1941. Te Zaandam. Slachthuisstraat (school). Woensdag 29 October 1941. Te Tiel, Vleeschstraat 2 (geb. gemeen tewerken), Woensdag 29 Oct. 1941. Te Winschoten. Boschstrnót 25 (Groe ne Kruis), Donderdag 30 Oct. 1941. Te Amsterdam. Iepen weg 13, Donder dag 30 October 1941. Te Eindhoven. Kruisstraat 53, Donder dag 30 October 1941. Te Assen. Javastraat 7, Vrijdag 31 Oc tober 1941. Te Amsterdam, Iepenvveg 13, Vrijdag 3. October 1941. Te Breda, Leuvenaarstraat 97, Vrijdag 31 October 1941. Ieder, die wordt goedgekeurd en ove rigens aan de te stellen eischen voldoet, wordt, op 8 December 1941 opgeroepen om gedurende 554 maand in den Nedcr- landschen Arbeidsdienst te dienen. Na beëindiging van den diensttijd van 51/* maand kan de vrijwilliger bij gebleken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de drie volgende groepen: a. opleiding tot kader, b. vrijwillig nadienen gedurende na der te bepalen tijd, na eervol ontslag voorkeur bij ar beidsbemiddeling in Nederland. 's-GRAVENHAGE. 25 Oct. De termijn van inzending voor de ban denprijsvraag is gesloten. Zooals reeds gemeld werd, zijn ruim 1800 inzendingen binnengekomen. Alle ontwerpen moeten nauwkeurig wor den nagegaan en dit eischt zeer veel tijd. Daarbij kom tv nog. dat met en kele van de beste oplossingen senii technische proeven moeten worden genomen. Waarschijnlijk zal men dus wel tot het begin van het vol gend jaar moéten wachten, alvorens de definitieve uitslag bekend is. In den algenieencn zin kan echter reeds een mededeeling verstrekt worden. De kwaliteit van dc inzendingen valt in verband met den eisch, welke gesteld was in het algemeen niet mee. De vraag was: een, vervangingsmiddel voor ban den te vinden, dat op het oogenblik dooi de Nederlandsche industrie kan worden vervaardigd. Djt sluit natuurlijk in, dat de grondstoffen dan ook in ons land aanwezig dienen te zijn, terwijl de oplos singen zich tevens moeten leencn tot in- dustrieele productie. Bij veel „oplossin- Aan houders van vetkaarten 's-GRAVENHAGE, 24 Oct. De secretaris-generaal van het départe ment van Landbouw en Visseherij maakt bekend, dat, met ingang van 25 October 1941 de hoeveelheid vlcesch, welke over de zoogenaam de vrijbank wordt verkocht, per bon 200 zal bedragen van het normale rantsoen. Derhalve kan over de vrij bank op eiken met „vleesch" ge- merkten bon 100 gram vleesch, been inbegrepen en op eiken, met „veelschwaren" gemerkten bon 200 gram vleesch heen inbegrepen, wor den gekocht. Voor hp| koopen van dit vleesch ko men uitsluitend diegenen in aanmer king, die bij den verkoop <ian de laatse1 lijke loewijzingscommissie, onder wier toezicht deze verkoop plaats vindt, b.v. aan de hand van hun distributiestam kaart. kunpen aantoonen, dat hun des tijds een vctkaart werd uitgereikt. gen" wordt gebruik gemaakt van mate rialen, die niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn, zooals rubber, kurk, ka toen, ju.?, enz. Weer andere inzendingen zouden het best met „huisvlijtuitvindin- gen" kunnen worden getypeerd. Deze laatste zijn de ideeën, die voornamelijk berusten op de toepassing van voor an dere doeleinden onbruikbaar geworden materieel, dat thuis aanwezig kan zijn. Zulke uitvindingen zijn alleen nuttig voor hen, die met wat knutselwerk in eigen bandennood willen voorzien. Voorts zijn sommige vindingen zoo sum mier uitgewerkt, dat er nog een nieuwen litvinder hij te pas zou moeten komen, om ze practisch, uitvoerbaar te maken. Vandaag verduisteren om 18.27 uur Heden (Zaterdag) gaat de zon on der om 18.27 uur. De maan gaat op om 13.48 uur; onder om 22.47 uur. Zondag gaat de zon op om 8-23 uur; onder om 18.24 uur. De maan gaat op om 14-36 uur; onderom 23-54 uur. Maandag gaat de zon op om 8-26 uur; onder om 18.21 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1