u de Landstand is ingesteld Tegenstand is over een breed front gebroken Onrust eh teleurstelling in Engeland DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Verdrag met Iran Zware verliezen bij de Sovjets Dagorder van Tiso GRAAF CIANO BIJ DEN FUEHRER „Het oogenblik van gevaar nadert snel" Dr. SEYSS INQUART OVER ONS LAND DE GROOT-MOEFTI IN ITALIË j JAARGANG No. 102 MAANDAG 27 OCTOBER 1941 ERSFÖORTSCH DAGBLAD pNNLMLN i SPK1JS pei J maanden vuur Amersioort 2.05; I maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJi) DEK ADVEKÏENT1EN: van t—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. ■)0R middel van dagbladpers en ra Hiio zijn uitvoerige mededeeiingen Hrekr betreffende de eind van vorige door den Rijkscommissaris v >oi Hiezette Nederlandsche gebied inge Hen Landstand. Iedere helangheb Be of belangstellende kan dan ook Bt worden in de gelegenheid ie zijn Bid kennis te nemen van wat mei Binstelling wordt beoogd. B wil uiteraard allerminst zeggen Bharmee deze zaak nu als afgndaan ■worden beschouwd en dat we dus rustig gaan zitten afwach'en. wat verder gebeuren zal. Betrendeel, nu de richtlijnen bekend ■door nadfre toelichting voorzoovcr Bi? aangevuld, is tevens de moselijk B ceopend ons oen oordeel o\er de ■king van deze belangrijke regeling Brmcn en op grond daarvan onze ■me er tegenover te bepalen. Dat is vruchteloos werk. maar iets dal Bnoodig is. ■nt, a' 's tiet volkomen waar, dat. Bal zouden wij er afwijzend tegen ■slaan, de nieuwe instelling daarom ■zou worden opgeheven, niet mindoi Bis het, dat een door gemis aan in- veroorzaakte onverschilligheid ■n dc praktijk neerkomt op een ver in tegenwerking) de goede resulta Bin de Landstand voor heel onze be- Bng kan hebben, onnoodig vertraagt B alleen verkeerd inzicht kan, wie Bvprkeliik goed m.eont met ons voll^ algemeen en met onzen boeren Bi in het bijzonder, ervan weerhou ■zich over de, nieuwe instelling te Beugen en voorzoover het hem mo- B is. aan een zoo goed mogelijk sla- Bervan zijn medewerking ten volle Brleenen. Blrondgedachtc van den Landstand Brie bescherming van ons agrarisch Bksdeel en zijn handhaving als Bnd. Zulks echter eh daarop val- alle nadruk niet door den boe- Bsiand (in ruimeren zin. want al- Bi die direct bij het agrarisch be- Bijbleven zijn betrokken vallen er Bier) te bevoorrechten ten koste In andere standen of volksdeelen, Bar wel door den „boerenstand" B volle die plaats in ons volkslc- In in te ruimen, waarop hij krach- lens zijn vitale betcekenis voor Is volksgeheel recht heeft lerenleider Roskam, door den Rijks- ■niissaris aangewezen als hoofd van ■Landstand drukte dat Vrijdagavond ■en voor dé radio gehouden vrnagge- ■k uit in deze woorden: „De Land- Id is het bewust geworden hoeren- I dat niet langer zuchten wil onder ■seommissies e.d." het ligt voor de hand, dat de heer ■arn hierbij niet in de eerste plaats ■mee doelde op de bedrijfsvrijheid ■rkendè bepalingen van de crisis- Imissies, want ook in den Landstand ■n altham voorloopig bedrijfs llende bepalingen niet gemist kun- I worden, maar wel op het princi- lle verschil dat er bestaat tusschen luitgangspunt dier comisssies en dat den Landstand. Stond bij de eersten bedrijf op den voorgrond, bij den ■sten gaat het om den stand en de lonen, die dfzen stand vormen. Was de crisis-commissies het beoogde den Nederlandschen landbouw voor fTJtang te behoeden, de Landstand tot taak opbouwend werk te ver- l'fn. ELDS bij de doelstelling blijkt dus I een groot en zeer belangrijk ver- |l. Wij willen hier niet ingaan op de f tot ernstige ontstemming aanlei- 1 Gevend? wijze waarop dat crisis 1* is verricht (destijds hebben we I bij herhaling gedaan) maar waar Jwel de aandacht op willen vestigen Bat principieel- het nog steeds de cri Branisatics waren, die met de regp- Ivan het agrarisch bedrijfsleven vva belast. Iet dat regiem wordt nu gebroken, Bah met het hcele daarop gehaseer Btelsel. •.Niet uit Den Haag moeten he ■°pren bcdoklerd worden" aldus B heer Roskam in h|t zooevcn B'1s gememoreerde vraaggesprek B öog nader in zijn Zaterdagavond Ibouden radiorede. De eigen men iën, die terzake kundig zijn zul- ■n m de toekomst (d.w.z.) van nu V dc zaken te regelen hebben. I zij zullen dat is nlede een B'angrijk punt daarbij ook ton ■o||e de verantwoordelijkheid heb- ■Pn te dragen. Formeel zoowel als ■orcel. Verantwoordelijk dus jegens ■e overheid, maar ook verantwoor- ■pl>]k ten opzichte van het volkshe ld. I'? verantwoordelijkheid is een con- lupni doorgevoerde, een inderdaad B'onlijke verantwoordelijkheid. Dit 1 ?^owol voor den inviduoelen boer I voor den boerenleider en alle in itios daartusscben. ieder voor de ■n toegewezen taak. |p Landstand vormt zoodoende een langrijke stap op den weg naar de eenheid van het Nederlandsche. volk Want in den Landstand wordt onderge hraeht het boerenorganisatieleven voor zoover dat tot samenwerken bereid en in staat is. Wat die zin tot medewer king niet heeft of de mogelijkheid daar toe mist, wordt dit spreekt vanzelf, uit gpsehakeld Een toeh blijven voortbe staan zou immers niet anders dan tot steeds erger wordende verdeeldheid kunnen leiden en het verrichten van ophouwend werk onmogelijk maken. Het opnemen van de bestaande organisaties in den Landstand he- teckent daarentegen een handha ven van en gegarandeerde voort zetting tevens van het opbou wend werk in den loop der jaren door die organisaties verricht. Het beteokent tevens een hen bevrijden van veel dat tot voorbeen het vver ken dikwijls belemmerde. De Landstand is nationaal en alge meen. Dit houdt in, dat hij staat buiten politieke en kerkelijke verdeeldheid Basis vormt het Nederlandsche volks karakter zooals dat in onze boeren (en visschersstand (want ook zij vallen er onder) tot uiting komt en daarin dc eeuwen door is bewaard gebleven, ook al heeft het zich niet kunnen or\jplooi- en op de wijze die gewenscht was. Ten slotte en dit om voorbarige ver wachtingen en daardoor verkeerde vqor- stellingen te voorkomen de Landstand is een zij het dan ook belangrijk sta tion op den weg naar den Voedingstand. In de eerstkomende weken en maanden zal er ten opzichte van den Landstand veel organisecrcnd werk moeten geschie den. plaatscliik. gewestelijk en nationaal Het is van groot belang dat ons volk en inzonderheid de in de eerste plaats be langhebbenden den Xondstand met ver trouwen tegemoet treden en hun medewer king in den vorm waarin die van hen zal worden gevraagd op eerlijke wijze ver- lecncn. Groote nationale belangen staan hierbij op het spel. Het gaat hierbij om belangen die heel ons volk betreffen. Ss STOCKHOLM, 27 Oct (D.N.B.). Men verwacht, dat binnenkort tus schen de Iransche regeering eenerzijds en de Britsche en bolsjewistische regee ring anderzijds een verdrag zal worden onderteekend, da* ongeveergelijk zal zijn aan het Engelsch Egyptische bond genootschapsverdrag, zoo meldt de di plomatieke correspondent van de Daily Telegraph. Men zal klaar blijkelijk voorzorgsmaatregelen tref fen, zoo Verklaart de Fngelsche journa list verder, om te voorkomen, dat het Iraansehe stnatsgebied voor een op- marsch van de hondgenootën van Iran gebruikt kan worden. Een vrij groot ge deelte van de hulp, welke Engeland en Amerika aan de Sovjet-Unie willen ver leen en, zal van de havens aan de Per zische golf dooë Iran worden vervoerd. De Dailv Telegraph merkt voort&nog op dat de Sovjet-Unie bereid is de verant woordelijkheid voor de verdediging van Iran aan Engeland over te laten. BERLIJN', 27 October. Van Duit sche militaire zijde wordt aan h'-t D N B. het volgende medegedeeld. Ik bolsjewistische verdedigings- en batte rijstellingen. alsmede troepenconcen traties en colonnes in den Zuidelijken sector van het Oosteliik front zijn bij acties van de Duitsche .luchtmacht op 26 October opnieuw met succes aangc vallen. Hierbij werd den tegenstander zware verliezen, aan menschcn en ma teriaal toegebracht. In het gebied van Rostof werden spoorwegen verbroken en treinen in brand geworpen. In het Noordelijke deel van hei Oostelijk front "werden eveneens vijandelijke stellingen m«*i goede uitwerking hevig gebombardeerd. Op het Ladogamcer werd een schip van 1000 brt. door bointreffers zóó zwaar ge De bolsjewiki verdrevenmuit dc Oostzee- klcin gr^itpjó 'i' A- talrif,'ie Oostzee-provincies in de jaren 1920— provincies. Een herinneringEen 1922. Continental-Holland STOCKHOLM, 27 Oct. (D.N.B.) Tij dens het jongste Lagerhuis debat heeft de Labourafgcvaardigde Noel Baker volgens de Times gewezen op de groote, algemeen verbreide onrust en teleur stelling bij h£t Engelsche volk over het feit,'dat méó het Duitschland nog steeds niet onmogelijk heeft gemaakt den eenen tegenstander na den anderen tc vernietigen. Wedgwood (Labour) be'oogde- Als Rusland is verslagen, betwijfel ik of Engeland den oorlog nog kan winnen, daar Duitschland dan heel Europa ter beschikking heeft. Dan is er voor Enge land geen hoop meer. Groot-Brittannië heeft thans de laatste van God gegeven kans om Duitschland te vernietigen. In dit vejjiand eischte Wedgwood, dat de Engelsche legers aan hei werk gezet zouden worden. Men moet concentrische aanvallen op het vasteland van Europa ondernemen. Op den duur kan Groot- Brittannie nooit*door een statische tac tiek worden verdedigd. De conservatieve afgevaardigde Gef- frys riep daarentegen uit: in 's hemels naam geen tweede Duinkerken en geen nieuwe ontruiming zooals in Noorwe gen, Griekenland en Kreta. Bevan (Labour) betreurde de Engel sche publicaties over de zoogenaamde Duitsche verliezen. Dergelijke getallen stemmen niet overeen met de werke lijkheid en naderen de oneindigheid Een feit echter is, zoo verklaarde Bevan onder bijval der vergadering, dat het volk geen vertrouwen meer heeft in de begeering: Daarop viel hij vooral Lord Halifax aan wegens diens laatste rede in de Yer- Staten. Majoor IJoyd George bepleitte aan vallen der luchtmacht op de Duitsche burgerbevolking. Hij motiveerde dit met de opmerking, dat het Duitsche oorlogspotentieel intusschen zoo gewel dig is geworden, dat de Engelsche luchtmacht daaraan toch geen noe menswaardige schade meer kan berok kenen. Naar aanleiding van "cle verklaringen van Eden betoogde de liberaal Davies oa.. dat Eden s antwoord op de critiek volstrekt onvoldoende was. Hot Engel sche volk wordt niet alleen steeds on rustiger, maar het krijgt ook genoeg van de altoos gelijke antwoorden der ministers. Hij constateerde, dat de En gelsche leiding tekortschiet. De Times beveelt in het hoofdarti kei het vervangen van enkele ministers aan, daar de „man in the street" door de tot nu toe gevoerde regeeringspoli- tiek niet volkomen bevredigd is. De re- geepng, aldus het*artikel, tooi t niet ge noeg moed en initiatief. United Press schrijft dienaangaande uit Londen: Dit moet voor d zeer con servatieve Times als bijna heftige taal worden beschouwd. Uit dit artikel blijkt waarschijnlijk cok het algemeene feit, dat de verklaringen der regeering op de openbare meening geen indruk gemaakt en dat de door de critiek naar voren gebrachte argumenten nog steeds als niet weerlegd worden be schouwd. De Engelsche overzichtschrij vers herinneren er aan, dat de terug tocht in Noorwegen in het voorjaar van 1910 den val van de regeering Cham berlain tot gevolg had en zij verwach ten dergelijke ontwikkelingen voor het geval Moskou, Leningrad of het Donets hekken mochten worden bezet. De Britsche Lord Privy Sèal, Attlee, heeft volgens Associated Press bij zijn aankomst te New York verklaard, dat Engeland een aanzienlijk tekort aan ar beidskrachten heeft. Engeland en de Ver. Staten moeten hun grondstoffen en mcnschenmatcriaal zooveel mogelijk gemeenschappelijk eiploiteeren. Attlee ontweek de vraag, of hij- naar Amerika was gekomen om geschoolde arbeiders voor Engeland te werven. Hij zei, dat het vervoer van menschen naar Enge land groote rpoeilijkheden meebrengt. Attlee zal deelnemen aan een groote arbèidsconferentie te New York. Hij ver klaarde, dat hij hoopte ook Roosevelt en andere politieke en economische lei ders te spreken en misschien Canada te bezoeken. PRESBURG, 27 Oct. (D-N.B.). Staatspresident dr. Tiso heeft naar aanleiding van zijn bezoek aan het hoofdkwartier van den Fuehrer een buitengowonen dagorder uitgegeven, waarin o.a. het volgende gezegd wordt: „Hot tijdstip van de definitieve over winning nadert, waai op w ij gemeen schappelijk met dc Duitsche kamera den don grootën strijd tegen het on" imtelijke onheil, waardoor de edelste idealen der mcnschheid bedreigd wer- den> zegevierend zullen "beëindigen. De overwinning van onze wapens be- toekent de overwinning van het nieu we Europa, waarin de Slowaaksrhe Soldaat voor zijn volk een -'óervolle plaats heeft veroverd". Minister-president dr. Tuka heeft voor vertegenwoordigers der binnen- on huitenlandsche pers in verband met zijn bezoek aan het hoofdkwartier van den Fuehrer gespróken over oc- tucele problemen van Slowakije. Hij z ide dat de Fuehrer nooit druk had uitgeoefend op de SJowaaksche poli tici, ook niet ten aanzien van het be schermingsverdrag, integendeel. de Slowaaksche staatslieden hebben in el ka opzicht het recht van vrije beslui ten. De ontwikkeling heeft getoond, nat zij den juisten weg hebben geko zen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 27 Oct. (D.N.B.). De Fuehrer heeft Zaterdagochtend in zijn hoofdkwartier den koninklijk-Italiaan- schen minister van buitenlandsche za ken graaf Ciano ontvangen en met hem een onderhoud gehad, dat in den geest van de traditioneele vriendschap en dc beproefde wapenbroederschap tusschen de beide volken verliep. Aan dit onderhoud werd deelgenomen door den Duitschen minister van buiten landsche zaken, von Ribbentrop, op wiens uitnoodiging graaf Ciano voor voor een bezoëk van verscheidene da gen in Duitschland vertoeft. Na met den Fuehrer een bespreking le hebben gehad, welke twee uur heelt geduurd, kreeg graaf Ciano een over zicht van den militairen toestand van den plaatsvervanger van den opperbe velhebber van de weermacht, generaal veldmaarschalk Keitel en van den ge neraal der artillerie Jodl. Bij deze gelegenheid kon generaal Jodl den Fuehrer en den Italiaanschën minister van buitenlandsche zaken al lereerst dc verovering van het belang rijke bolsjewistische industriecentrum Charkof rapporteeren. Naar verder ver luidt, behandelde generaal Jodl in zijn voordracht behalve de volstrekt gun stige militaire positie in het Oosten, in het bijzonder ook het succesvolle optre den van dc Italiaansche eenheden in den sector van dc legergroep zuid. Vervolgens bood de Fuehrer den Ita liaanschen% minister een lunch aan. waaraan werd deelgenomen door den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, vqn Ribbentrop. door den gene raal der artillerie Jodl. den Italiaan schën ambassadeur te RerJijn. Dino Al- ficri, den Duitschen ambassadeur te Rome. von Mackensen en door den Duitschen militairen attaché te Roine, luitenant-generaal von Rintelen. Des avonds gaf de Italiaansche mi nister gevolg aan een uitnoodiging van den Duitschen minister van buitenland sche zaken, von Ribbentrop. DE PONTIJNSCHE MOERASSEN LITTORIA, 27 Oct! (D.N.BMusso lini heeft aan drieduizend boeren voor het meerendeel oud-strijders, die als pioniers hebben medegewerkt aan de ontginning der Ponti nsche moeras sen de boerderijen in eigendom over gedragen, die zij tevoren in pacht be zaten. SPIONNAGE IN TURKIJE ANKARA. 27 Oct. (A N P.). In ver band met het voortdurend toenemen van de spionr.age in Turkije heeft^dc Turkschc regcering tal van maatrege len genomen. Zoo \ieeft de minister raad dezer dagen besloten, dat alle reizigers fiet Ttirksche grens- en defen siegebied slechts mogen bereizen onder begeleiding van Turksche beambten. Verdere maatregelen zullen nog worden afgekondigd. troffen, dat liet schip onmiddellijk na den aanval slagzij vertoonde. Aangeno men mag worden, dat dii schip verlo ren is gegaan. De bolsjewistische barakkenkampen op het Visschersschiereiland waren het doel van hernieuwde Duitsche lucht aanvallen. Verscheidene treffers in het aoel. alsmede uitgebreide branden kon den worden waargenomen Het aantal bolsjewistische vlieglui gen. dat in dep loop van 25 October en in den nacht van 25 op 26 October werd vernietigd, is tot in totaal 69 gestegen In den céntralen seclor hehben Duilsche gepantserde strijdkrachten en infanteriedivisies over een'breed front den vijandclijken tegenstand gebroken. Naar het D.N.B. verneemt, werden verscheidene kazematten door moedige operatics veroverd. Om andere kazematten moest hevig gevochten worden, doordat de Sov jets ze, gesteund door artillerie, - hardnekkig verdedigden. Op 24 October hebben de bplsjewis ten hier vier duizend man aan ge van genen, tien pantserwagens en 87 stuk ken geschut verloren Den volgenden dag werden op een plaats opnieuw dei tien pantserwagens vernield. In andere deelen van het centrale front werden plaatselijke tegenaanval Ien met bloedige verliezen voor de bolsjewisten afgeslagen, soms in ge vechten van man tegen man. In den Zuidelijken sector ^mdernn men de Sovjets wanhopige tegenaanval len met infanterie, artillerie en pant serwagens. Met groote verliepen voor dc bolsjewisten werden ze afgeslagen. Ten Noorden van het Oekrainsrhc industrie gebied 7.ijn 1700 gevangenen en meer dan 200 vrachtauto's buitgemaakt. Vluchtelingen Het gebied tusschen Oeral en Wolga i§ naar het Japansche blad Yomioe- ri Sjimboen meldt, vol vluchtelin gen, welker aantal geraamd wórdt op milliocn. Zij zwerven van stad naai stad. van dorp naar dorp om als wilde honden voedsel te zoeken. Niemand be Unrrinievf A-*"' /'"-n /-n *t;io zii prijsgegeven aan honger en kt mie. Het blad verklaart, dat de Sovjctregee ring geen middelen heeft oni in dezen nood te voorzien en daardoor verheffen 'zich steeds meer stemmen tegen het re gime van Stalin. Moskou Volgens een Zweedschen journalist 7.ijn de bolsjewieken voornemens te Moskou alle huizen in de lucht te Jatoi vliegen om voor de aanvallende Duit sche troepen de grootste moeilijkheden tc bewerkstelligen en hun alle kans op onderdak te ontnemen. TOKIO, 27 Oct. (D.N.B.). De minis- ter-president, generaal Tojo, heeft voor hooge ambtenaren te Osaka ten aan zien van dc opgaven der regeering ver klaard, dat de wereldtoestand zóó snel verandert, dat niemand de ontwikke ling van morgen kan voorspellen. Wan neer het volk hecht aan een staat, kan Jap'an door niets verrast worden. Het zou gemakkelijk zijn onrlocr te. voeren of een buitenlandsche politiek te voeren. Generaal Tojo weigerde verklaringen af te leggen met de opmerking, dat het thans niet de tjjd van sprekeri, doch van handelen was. Het volk dient zijn lei ding te vertrouwen Ik zal hét volk ver klaren, waarheen het moet worden ge leid. Een eensgezinde natie zal alle moeilijkheden overwinnen. Dit leert de geschiedenis. Luitenant-generaal Kawaba, chef an den gcnefalen staf van het groote hoofdkwartier voor de verdediging heeft tijdens een radiotoespraak tot het Japansche volk verklaard, dat de on langs in geheel Japan gehouden iucht- neschermingsoefeningen méér zijndan eenvoudige oefeningen, daar „het oogen blik van gevaar bij het afweren van vliegtuigen snel nadert." HEJ PROCES VAN RIGM PARIJS, 27 Oct. (D.N.B.). Dc aan klacht tegen de verantwoordelijken voor oorlog en nederlaag hij het ge rechtshof van Riom omv&t 100 000 hla-l zijden, zoo heeft de minister van justi- toe, Barthelemy, een specialen verslag gever van de Petit Pari si-én te Vichv verklaard. De openbare behande ling in Riom zal begin 1942 aanvangen. Er moeten 650 getuigen worden ge hóord. die over de geheele wereld ver spreid 'zijn. Een vonnis kan wel in het voorjaar van 1942 verwacht worden. Met overbrengen van de beklaagden naai'«het fort Ourtalct zal in vcriiarid met de voorbereidingen niet vóór 1 No vcmbcr kunnen geschieden. Ergens in de toendra Ergens in de Toendra ligt een gewonde soldaat. Ergens in het onmetelijke Sovjet land ligt een mensch op hulp tc wachten Zijn kameraden, aan wier züde hij een half uur geleden is opgetrokkenzijn strijdend verder gegaan en hetfben hem. toen hij ge wond werd. een noodverband aangelegd Nu ligt hü stil te wachten op verderc hulpverleening. Het wachten duurt laug, maar hij weet. dat dc hulp zal komen. Die zekerheid verlicht zün lijden Nederlanders, weet u. dat -het ook van u afhangt of die hulp spoedig verleend zal worden? Nederlanders weet u. dat de Ne derlandsche ambulance, die straks naar het Oostfront vertrekt den steun moet hehben en dien steun ook verdient van heel het Nederlandsche volk? Nederlan ders. it zult zich niet aan uw plicht kun nen onttrekken! Steunt het werk van de Nederlandsche ambulance. Stort uw bijdrage, iets meer dan u kunt missen, op girorekening 8-7-6-00 NEDERLANDSCHE AMBULANCE, Koninginnegracht 22. 's-Gravenhage „VERKLIKKERS EN AANBRENGERS" 's-GRAVENHAGE, 27 Oct. Hxt poli tiek weekpraatje van Max Blokzijl, dat hij van 19.45 tot 20 uur over den zender Hilversum 2 houdt, heeft tot titel: „ver klikkers en aanbrengers". DF. rijkscommissaris in Nederland, Rijksminister dr. Soyss Inquart, heeft in een aan de K rakaufrr Zei- t u n g verleehd interview gesproken over dc ontwikkeling in Nederland se dert de oprichting van het Rijkscommis sariaat. Een groot gedeelte van de ambtena ren en van de bevolking, drtt in het be gin een terughoudendheid in acht nam tegen de door den oorlog noodz.akeiijk geworden maatregel, heeft uit den loop der gebeurtenissen Wring getrokken ei> is zelfs gewonnen, zoo verklaarde de rijkscommissaris. De ontbinding der partijen is zonder eenigc merkbare vcr- sloring van het openbare leven vcrloo- pen, hetgeen een bewijs er voor is, dat de politieke impulsen van het Ncder- lannschc volk niet meer van deze groe pen zijn uitgegaan. Rijksminister Seyss- Inquart deelde verder mede, dat op het oogenblik rond 10.000 Nederlanders in den écn of anderen vorm ann den strijd tegen het bolsjewisme ^deelnemen en dat reeds velen van hen met het IJzeren Kruis zijn onderscheiden. In zijn over wegende meerderheid is-' het Ncdcrland- scïA vofk kalm en beza >'?-'»'■ I vTricl- het overeenkomstig zijn ons- rva'iev-3 levenshouding zijn A';c,c!.jksche werk zaamheden. Dc Nederihndsche arbeiders on dc boerenstand staan ovor het geheel' r-.enornen, ondanks allo agitatie van Londen, positief tegenover do nieuwe orde. ROME, 27 October (Stefani). Dc groot moefti van Palestina, Saycd Amin El Hoessein, is zoojuist be houden en wel op een vliegveld in het Zuiden van Italic aangekomen. Sayed /Amin el Hoesein is op het oogenblik een der meest vooraanstaande personen uit de Arabische wereld, die yi Mohammedaansche kringen den grootsten invloed geniet. Hij heeft Engc- ïand den oorlog verklaard en in ail© Arabische landen tegen de Britsche ty- rannie gestreden. Do Engelschen had den op zijn hoofd een prijs gesteld van 25.000 pond sterling maar voor de zoo- veelste maal is de groot-Moefti er in ge slaagd te ontkomen, In Bagdad was hij de ziel van den opstand tegen EngMand en toen /lit land dnor de Engelschen he- zet werd, week de groot-Moefti uit naar Iran, waar de Engelschen en bolsjewie ken, na de bezetting van Teheran, tever- geefs jacht on hem hPhhen gemaakt. Met verbazing en spijt zal generaal Wavell vernemen dat de groot-Moefti thans veilig en wel in Italië is. Amin el Hoessein, de voorzitter van het per manente Mohammedaansche uitvoeren de wereld-comité, is niet alleen de held haftige leider van den strijd der Ara bieren voor hun onafhankelijkheid te gen de Engelsche joden, maar ook is hij een der hoogste politieke en gods dienstige leiders en als zoodanig wordt hij vereerd door de 313 millioen Mo hammedanen in alle landen ter wereld. Italië, dat de gevoelens van vriend schap en bewondering van Amin el Hoessein voor den Duce en het fascisme kent, heeft met levencjigde voldoening kennis er van genomen, dat hij zich vei lig en wel op Italiaansch gebied be vindt. VLAAMSCHE COLLEGES AAN BRUSSEL- SCHE UNIVERSITEIT BRUSSEL, 27 Oct. (A.N.PNa het principieels besluit tot invoering over twee taligheid aan de universiteit van Brussel, wordt binnenkort het eerste rooster gepu bliceerd der Vlaamsche colleges Daar de Vlaamsche leerstoelen pog niet alle zun bezet, zullen de Vlaamsche colleges iets later beginnen dan de Fransche. I Vandaag verduisteren I om 18.27 uur Vandaag. Maandag* gaat de zon j op om S-26 uur en onder om 1S 21 j uur. Maan op om 15 16 uur. Dinsdag: zon op 8.2V uur en on-- der opi 18.20 uur; maan op 15 49 uur en onder om 1 03 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1